Prop. 1978/79:14

om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om avgränsning av kontinentalsockeln m.m.

Prop. 1978/79: 14 Regeringens proposition

1978/79: 14

om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om avgränsning av kontinentalsockeln m.m.

beslutad den 21 september 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN KARIN SÖDER

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om avgränsning av kontinentalsockeln och ett till överenskommelsen fogat protokoll om av- gränsning av de båda ländernas fiskezoner.

] Riksdagen 1978/79. ] saml. Nr 14

Prop. 1978/79: 14 2

Utdrag UTRl KESDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1978-09-21

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, Ullsten, Romanus, Turesson, Gustavsson, Olsson, Dahlgren, Åsling, Sö- der, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Wikström, Johansson, Friggebo, Wirtén

Föredragande: statsrådet Söder

Proposition om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om avgränsning av kontinentalsockeln m. m.

1. Inledning

Efter förhandlingar mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken undertecknades den 22 juni 1978 i Berlin en överenskommelse om av- gränsning av kontinentalsockeln mellan de båda länderna och ett protokoll om avgränsning av de båda ländernas fiskezoner.

I inledningen till överenskommelsen konstaterar parterna bl.a. att de avser att bestämma den gemensamma gränsen på kontinentalsockeln mel- lan de båda staterna på grundval av bestämmelsema i konventionen den 29 april 1958 om kontinentalsockeln.

I artikel I slås fast att gränslinjen i princip utgöres av den s. k. mittlinjen, som är så bestämd att varje punkt på denna linje ligger på lika avstånd från de närmaste punkterna på de baslinjer varifrån bredden på vardera statens territorialhav räknas.

Iartikel 2 fastställs gränsen, med vissa avvikelser från mittlinjen, som en rät linje mellan tre angivna punkter. Dessa punkter har angivits med koordinater enligt såväl Sveriges som Tyska Demokratiska Republikens sjökartesystem. Gränsens sträckning har införts i de båda staternas sjö- kort, vilka utgör en del av överenskommelsen.

Avvikelserna från mittlinjen är relativt små och har gjorts för att gräns- linjen skall bli lättare att fastställa och iakttaga vid navigering och övervak- ning. Gränsens slutpunkter i västlig och östlig riktning har ännu inte bestämts. ] artikel 2 anges att gränslinjen skall sträcka sig fram till de slutpunkter varom överenskommelse träffas med ifrågavarande tredje stat, d.v.s. med Danmark.

Artikel 3 behandlar det fallet att naturtillgångar på havsbottnen eller i dess underlag sträcker sig över kon'tinentalsockelgränsen mellan de två staterna och de naturtillgångar som befinner sig på den ena statens konti-

Prop. 1978/79: 14 3

nentalsockel helt eller delvis kan utvinnas ur den andra statens kontinen- talsockel. I sådant fall skall staterna på begäran av någon av dem söka komma överens om villkoren för utvinning av dessa naturtillgångar.

I artikel 4 konstateras att bestämmelserna i överenskommelsen inte påverkar den rättsliga naturen hos de vatten som befinner sig över konti- nentalsockeln eller hos luftrummet över dessa vatten.

I artikel 5 anges att överenskommelsen skall registreras hos Förenta nationernas sekretariat.

Av artikel 6 följer att överenskommelsen skall ratificeras och att den träder i kraft på dagen för utväxlingen av ratifikationsinstrumenten.

I det till överenskommelsen fogade protokollet anges att den överens- komna gränslinjen för kontinentalsockeln också skall utgöra gränslinje mellan de båda staternas fiskezoner.

Texten till överenskommelsen och protokollet bör fogas till regerings- protokollet i detta ärende som bilaga 1. I stället för de sjökort som är bilagda överenskommelsen bör som bilaga 2 till regeringsprotokollet fogas en karta som utvisar gränslinjens sträckning.

2. Föredraganden

Enligt artikel 2 i konventionen den 29 april 1958 om kontinentalsockeln (prop. 1964: 197, UU 12, rskr 400, SÖ 1966: 24) utövar strandstaten suve- räna rättigheter över kontinentalsockeln för dennas utforskande och tillgo- dogörandet av dess naturtillgångar. Rätten att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar tillkommer staten enligt 25 lagen (1966: 314) om kontinentalsockeln.

Kontinentalsockeln omfattar enligt artikel 1 i konventionen om konti- nentalsockeln havsbottnen och dennas underlag i de områden under vat- ten, som gränsar till kusterna men är belägna utanför territorialhavet intill ett djup av 200 meter eller, därutanför, belägna på sådant vattendjup som medger tillgodogörande av naturtillgångar i sagda områden. I de fall då samma kontinentalsockel gränsar till två eller flera mittemot varandra liggande staters tenitorier skall enligt konventionens artikel 6 sockelns gräns mellan dessa stater bestämmas genom avtal dem emellan. I brist på avtal, och såvida inte särskilda omständigheter föranleder annat, skall gränsen utgöras av en mittlinje, på vilken varje punkt är belägen på lika stort avstånd från de närmaste punkterna på de baslinjer varifrån bredden av varje stats territorialhav räknas.

I anslutning till konventionen om kontinentalsockeln har Sverige tidi- gare träffat avtal med Norge om avgränsningen av kontinentalsockeln i Skagerack (prop. 1968: 152, UU 14, rskr 413, SÖ 1969: 3) och med Finland om avgränsningen av kontinentalsockeln i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav och den nordligaste delen av Östersjön (prop. 1972:123, UU 21, rskr 324, SÖ 1973: 1).

Prop. 1978/79: 14 4

Vid förhandlingarna med Tyska Demokratiska Republiken har enighet förelegat om att kontinentalsockelgrärrsen i princip borde utgöra en mitt— linje mellan baslinjema längs de båda staternas kuster. Förhandlingama har främst tagit sikte på att kartografiskt fastställa denna mittlinje och att därefter företaga sådana jämkningar av linjen att gränslinjen fick en ända- målsenlig sträckning. Jämkningama har gjorts i form av ömsesidiga utby- ten av områden av samma totala areal på vardera sidan av mittlinjen.

Såväl Sverige som Tyska Demokratiska Republiken har nyligen flyttat ut sina frskegränser i Östersjön. I Sverige beslöt regeringen den 11 augusti 1977 att med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1976/771118, JoU 35 , rskr 356) utvidga den svenska fiskezonen fr.o.m. den 1 januari 1978. Närmare föreskrifter om den svenska tiskezonens omfattning har utfärdats i förordningen (1977: 642) om den svenska frskezonens omfattning (om- tryckt 1977: 1 182). Av denna förordning framgår att fiskezonen i vattenom- rådena mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken sträcker sig ut till mittlinjen mellan de båda staternas baslinjer.

I samband med att en överenskommelse träffades om avgränsning av kontinentalsockeln mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken var det naturligt att komma överens om en motsvarande avgränsning av frskezonema. Avtal härom har intagits i ett protokoll till överenskommel- sen.

Genom överenskommelsen och protokollet har vår kontinentalsockel och vår frskezon på ett ändamålsenligt sätt avgränsats gentemot Tyska Demokratiska Republiken. Överenskommelsen och protokollet utgör ett nytt viktigt led i den serie av bilaterala avtal som erfordras för att ytter- gränsema för den svenska kontinentalsockeln och den svenska fiskezonen skall kunna slutligt fastställas.

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna överenskommelsen den 22 juni 1978 mel- lan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om kontinentalsockelns avgränsning och det till överenskommelsen fogade protokollet.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Prop. 1978/79: 14

Överenskommelse mellan Konungariket Sverige och Tyska De- mokratiska Republiken om avgränsning av kontinentalsockeln

Konungariket Sverige och Tyska Demo- kratiska Republiken,

som önskar utveckla sina ömsesidiga för- bindelser och sitt samarbete i överensstäm- melse med principerna i slutakten från konfe- rensen rörande säkerhet och samarbete i Eu- ropa,

som strävar efter att främja utforskning och utnyttjande av naturtillgångarna på kon- tinentalsockeln mellan de båda staterna i överensstämmelse med gällande folkrätt,

som avser att bestämma den gemensamma gränsen på kontinentalsockeln mellan de båda staterna på grundval av bestämmelserna i konventionen den 29 april 1958 om kon- tinentalsockeln.

har enats om att sluta följande överens- kommelse. '

Artikel 1 . .

Gränslinjen mellan Konungariket Sveriges kontinentalsockel och Tyska Demokratiska Republikens kontinentalsockel utgöres i prin- cip av den linje, på vilken varje punkt ligger på lika avstånd från de närmaste punkterna på de baslinjer varifrån bredden på vardera fördragsslutande partens territorialhav räk- nas.

Artikel 2

1. I överensstämmelse med den i artikel 1 angivna principen och med de avvikelser som är nödvändiga för att kunna fastställa en än— damålsenlig och praktisk gränslinje skall gränsen dragas som en rät linje (geodetiska linjer) genom följande punkter i angiven ord- ningsföljd:

A. Enligt Konungariket Sveriges sjökarte- system ' 1. 55”00'36" N 13009'26" O (svenskt sjö— kort nr 83) 2. 55001'15” N 13047'08” O (svenskt sjö—

Vertrag

zwischen dem Königreich Schweden und der Deutschen Demokratischen Republik iiber die Abgrenzung des Festlandsockels .

Das Königreich Schweden und die. Deutsche Demokratische Republik sind,

geleitet von dem Wunsch, ihre gegenseiti- gen Beziehungen und-ihre Zusammenarbeit in Ubereinstimmung mit den Prinzipien der SchluBakte der Konferenz öber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu entwic- keln.

in dem Bestreben, die Erforschung und Nutzung der Naturschätze des Festlandsoc- kels zwischen beiden Staaten in Ubereinstim- mung mit dem geltenden Völkerrecht zu för— dern, '

in der Absicht, die gemeinsame Grenze des Festlandsockels zwischen beiden Staaten auf der Grundlage der Bestimmungen der Kon- vention iiber den Festlandsockel vom 29. April 1958 festzulegen,

iibereingekommen, folgenden Vertrag zu schlieBen:

Artikel I

- Die Grenzlinie zwischen dem Festland- sockel des Königreiches Schweden und dem Festlandsockel der Deutschen Demokrati- schen Republik wird grundsätzlich durch die Linie gebildet, auf der jeder Punkt gleich'weit von den nächstgelegenen Punkten der Basis- linien entfernt liegt, von denen aus die Breite der Territorialgewässer jeder Vertragspartei gemessen wird.

Artikel 2

(1) In Ubereinstimmung mit dem im Arti- kel l enthaltenen Grundsatz und mit den Ab— weichungen, die notwendig sind, um eine zwcckmäBige und praktische Grenzlinie fest— legen zu können, wird die Grenze als gerade Linie (geodätische Linien) durch folgendc Punkte in der angegebenen Reihenfolge gezo— gen: -- A. lm System der Seekarten des König— reiches Schweden: ' 1. 55000'36" N 13009'26” O (Schwedische Seekarte Nr. 83) ' 2. 55001'15” N '13047'08" O (Schwedische

Prop. 1978/79: 14

kort nr 83) 3. 54057'52" N l3”59'15” O (svenskt sjö- kort nr 83)

B. Enligt Tyska Demokratiska Republikens sjökartesystem l. 55”00'36" N 13”09'23" O (Tyska Demo- kratiska Republikens sjökort nr 152)

2. 55001'15” N 13”47'05" O (Tyska Demo- kratiska Republikens sjökort nr 152)

3. 54057'52" N 135912" 0 (Tyska Demo- kratiska Republikens sjökort nr 152)

2. Väster om punkt 1 och öster om punkt 3 skall gränslinjen sträcka sig fram till de slut- punkter varom överenskommelse träffas med ifrågavarande tredje stat.

3. Gränslinjens sträckning har införts i bi- fogade kartor, vilka utgör en del av denna överenskommelse.

Artikel 3

Om naturtillgångar på havsbottnen eller i dess underlag sträcker sig på båda sidor om kontinentalsockelgränsen mellan de för- dragsslutande parterna och de naturtillgångar som befinner sig på den ena fördragsslutande partens kontinentalsockel helt eller delvis kan utvinnas ur den andra fördragsslutande partens kontinentalsockel, skall de fördrags— slutande parterna på begäran av någon av dem innan utvinningen påbörjas föra för- handlingar med sikte på att komma överens om villkoren för utvinning av dessa naturtill- gångar.

Artikel4

Bestämmelserna i denna överenskommelse påverkar på intet sätt den rättsliga naturen hos de vatten som befinner sig över kontinen- talsockeln eller hos luftrummet över dessa vatten.

Artikel 5

I överensstämmelse med artikel 102 i För- enta nationernas stadga skall denna överens- kommelse registreras hos Förenta nationer- nas sekretariat.

Artikel 6 Denna överenskommelse skall ratificeras och träder i kraft på dagen för utväxlingen av

Seekarte Nr. 83) 3. 54057'52” N 13"59'15" O (Schwedische Seekarte Nr. 83) B. Im System der Seekarten der Deutschen Demokratischen Republik: [. 55”00'36" N l3”09'23" O (Seekarte der Deutschen Demokratischen Republik Nr. 152) 2. 55001'15" N 13"47'05" O (Seekarte der Deutschen Demokratischen Republik Nr. 152) 3. 54”57'52" N 13059'12" O (Seekarte der Deutschen Demokratischen Republik Nr. 152) (2) Westlich vom Punkt l und östlich vom Punkt 3 wird sich die Grenzlinie bis zu den Endpunkten erstrecken, die mit dem betref- fenden Drittstaat vereinbart werden.

(3) Der Verlauf der Grenzlinie wurde in den beigefiigten Karten eingezeichnet, die Bestandteil dieses Vertrages sind.

Artikel3

Wenn sich Naturschätze auf dem Meeres- grund oder in dem Meeresuntergrund auf bei- den Seiten der Grenze des Festlandsockels zwischen den Vertragsparteien erstrecken und die Naturschätze, die sich auf dem Fest- landsockel einer Vertragspartei befinden, ganz oder teilweise aus dem Festlandsockel der anderen Vertragspartei gewonnen wer- den können, so werden die Vertragsparteien vor Beginn der Ausbeutung auf Antrag einer von ihnen Verhandlungen mit dem Ziel fiih- ren, die Bedingungen der Ausbeutung dieser Naturschätze zu vereinbaren.

Artikel 4

Die Bestimmungen des vorliegenden Ver- trages beröhren in keiner Weise den Rechts- status der iiber dem Festlandsockel befrndli- chen Gewässer noch den Rechtsstatus des Luftraumes iiber diesen Gewässem.

Artike15

In Ubereinstimmung mit Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen wird der vor- liegende Vertrag beim Sekretariat der Ver- einten Nationen registriert.

Artikel 6 Der vorliegende Vertrag bedarf der Ratifi- kation und tritt am Tage des Austausches der

Prop. 1978/79: 14

ratifikationsinstrumenten, vilken skall äga rum i Stockholm. .

Som skedde i Berlin den 22 juni 1978 i två exemplar, vart och ett på svenska och tyska språken, vilka båda texter har lika vitsord.

För Konungariket För Tyska Sverige Demokratiska Ian E. Paulsson Republiken

Herbert Siiss

PROTOKOLL till överenskommelsen mellan Konungariket Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om avgränsning av kontinentalsockeln. Konungariket Sverige och Tyska Demo- kratiska Republiken har överenskommit att den i artiklarna ] och 2 i ovannämnda över- enskommelse fastställda gränslinjen tillika ut- gör gränslinjen mellan båda staternas fiske- zoner.

Berlin den 22juni 1978

För Konungariket För Tyska Sverige Demokratiska Ian E. Paulsson Republiken

Herbert Siiss

7

Ratifikationsurkunden, der in Stockholm stattfrnden wird, in Kraft.

Ausgefertigt in Berlin am 22. Juni 1978 in zwei Exemplaren, jedes in schwedischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte glei- chermaBen giiltig sind.

Fiir die Deutsche Demokratische Republik Herbert Siiss

Fiir das Königreich Schweden Ian E. Paulsson

Protokoll zum Vertrag zwischen dem Königreich Schweden und der Deutschen Demokrati- schen Republik t'iber die Abgrenzung des Festlandsockels.

Das Königreich Schweden und die Deutsche Demokratische Republik sind uber- eingekommen, daB die in den Artikeln 1 und 2 des obengenannten Vertrages festgelegte Grenzlinie zugleich die Grenzlinie zwischen den Fischereizonen beider Staaten bildet.

Berlin, den 22. Juni 1978

För die Deutsche Demokratische Republik Herbert Säss

Fiir das Königreich Schweden Ian E. Paulsson

Prop." 1978/79: 14 ' 8

""" '.' -- l— ' - » l— — ...' . !- - 'v . q ' ' I . a. .l'.- . ' - . . .- _.- . :- .' ' _ .ä'_ _ .1 ' .. I _| - I; . l. ---- . _ - !. _ .: - . ., '- = * ”=. I . . *. r' . . . . ; .. _-. . __ 5 ' ' ..3 "s . .-.. o * ', . .. _ .. ..., . -_t . ..', l '4 . ..- : ',. . . _ .. - . . ' 1" | .

NJJI.LAXIJ

Norstedts. Tryckeri, Stockholm 1978