Prop. 1979/80:107

om godkännande av 1979 års internatiolella naturgummiavtal

Prop. 1979/80: 107

Regeringens proposition 1979/80: 107

om odkännande av [979 års internationella natur lummiavtal; g

beslutad den 28 februari 1981).

Regeringen fi.")reslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLlDlN STAFFAN BURENSTAM LINDIER

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det internationella naturgummiavtal som Förenta nationernas naturgummikonferens har anta- git den 6 oktober l97t).

Prop. 1979/80: 107

l.)

Utdrag l IAN DELSDEPAR'I'I".MEN'l'liT PROTOKOLL vid regeringssammanträde

lUHtl-(JZ-V ' ..t

Närvarande: statsministern Fälldin. t'n'dförande. och statsrät'len Ullsten. Bohman. Mundebo. Mogärd_ Dahlgren. Åsling. Söder. Krönmark. Buren- stam Linder. Johansson. Wirtén. llolm. Andersson. Boo. Winberg. Adelsohn. Danell. Petri

Föredragande: statsradet Burenstam Linder

Proposition om godkännande av 1979 års internationella naturgum- miavtal

1. Inledning

Inom ramen för ett s. k. integrerat rävaruprogram som tillkom efter beslut är 1976 av Förenta nationernas konferens för handel och utveckling (.UNCTAD) inleddes i november 1978 inom Förenta nationerna förhand— lingar om ett internationellt nattirgtnnmiavtal. En överenskommelse om ett sådant avtal näddes i oktober 1979.

Avtalsförhandlingarna har främst syftat till att nä en ('n-'erenskommelse mellan exportländer och importländer om åtgärder för att ästadkomma prisstabilisering. Utvecklingsländer. som producerar naturgummi. har varit de drivande krafterna i arbetet på ett avtal. Sverige har liksom de andra OECD-länderna deltagit frän början i säväl förberedelsearbctet som i förhandlingarna.

Förhandlingarna har för svensk del förberetts inom utrikes- och handels- departementen. Kommerskollegium (KK) har under förberedelscarbetet och under förhandlingarnas gäng avgett ett antal yttranden. KK har därvid samrått med företrädare för den svenska gummibranschen. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (Öl-ZF) har oeksa fortlt'fipande yttrat sig i ärendet. Jämte företrädare för utrikes- och handelsdepartementen har personal fran KK samt ÖEF deltagit i förhandlingsarbetet. Efter remiss har KK och ÖEF yttrat sig över avtalet.

2. Bakgrund

2.1 Marknadsförhållandena

Den enda mellanstatliga organisation där frågor om naturgummi f.n. behandlas är den London-baserade Internationella gummistudiegruppen.

Prop. 1979/80: 107 3

Sverige medvet'kar i gruppen sedan är 1966. Tyngdpunkten i gruppens arbete ligger på analyser av marknadsft'trlmllamlen säsom produktion. konsumtion. export och import samt priser avseende säväl naturgummi som syntetiskt gummi och pä fragor av mer teknisk karaktär. Inom gruppen har under mänga är frän naturgummiprt'a'lueerande länder. särskilt syd—östasiatiska. framkommit önskemäl om nagon form av prisstabiliscrande arrangemang för naturgummi. Det är emellertid först sedan frägan aktualiserats inom UNCI'AD. som arbetet för ett internationellt avtal har kunnat komma igäng.

År 1978 svarade naturgummi för ungefär en tredjedel av den totala världsproduktionen av gummi. Drygt 80 '.'2— av naturgummiproduktionen sker i Sydostasien. men ocksä i Sydasien. Västafrika och Sydamerika är produktionen betydande. Störst bland producentländerna är Malaysia med omkring 45 '.3'r= av vi'irldsproduktionen. Därefter kommer lndonesicn och Thailand med 25 resp. lZ '..7'?=. Övriga länder har mindre andelar än 5 Civ.

Den totala produkticmen av mtturgummi har under perioden 1973—1078 ärligen ökat med 3.3-—3.7 '.'(=. vilket är en betydligt lägre (")kningstakt än förutsett och avspeglar tidigare relativt läga priser som i sin tur var resultatet av produktionsöverskott. Under de senaste ären har det inte producerats mer naturgummi än vad som konsumerats. En produktionsökning har dock rapporterats vara på väg i flera länder och bedömningen inom vederböramle internationella organ pekar på att naturgummi kommer att höra till den mindre grupp jordbruksrävaror för vilka förutses den snabbaste produk- tionsökningen (4—5 % per är) fratn till är l985.

Under perioden 1961—1976 var u-ländernas genomsnittliga andel av världsexportcn av naturgummi nära 95 ',?(. Det nominella exportvärdet visade Linder perioden en genomsnittlig ärlig ökning om 4.6 %. vilket ligger under värdet för flertalet rävaror. Ökningstakten har dock varit högre under senare är. Ser man på exportvolymen, som i genomsnitt ökade med 3.5 '>';—.. blir bilden för naturgummit fördelaktigare. Exportvärdet per enhet var emellertid med undantag för jute och te det lägsta under perioden bland jordbruksrävarorna.

U-ländernas export av naturgummi hade under åren 1973—I977 ett genomsnittligt värde av nära 2.2 miljarder US $. Malaysia svarar för nära hälften av totalexporten. indonesien och Thailands andelarär 25 resp. 12 (.::-;(. Naturgummit väger tungt i exporten för ett antal utvecklingslänt'ler. l-"ör Malaysia är naturgummit den största exportvaran. För Indonesien och Thailand svarar naturgummit för en hög andel av den samlade exporten. Singapore. Sri Lanka och Liberia är andra länder för vilka naturgummit utgör en betydande del av totalexporten.

Den framtida efterfrågan på naturgummi bedöms av internationella organ som gynnsam. lät vara att ökningstakten kan komma att dälnpas något i jämförelse med trenden under de senaste 25 åren. Även om konkurrensen med syntetiskt gummi också i fortsättningen skulle bli härd anses marknads-

Prop. 1979/80: 107 4

utrymmet bli tillräckligt för naturgummit. En ärligökning av exportwnlymcn om 5 'i'-%; anses möjlig och detta skulle innebära en större exportökning än för någon annan jordbruksriwara. Starkt importbchov skulle föreligth i indu- striländer men framför allt i utvecklingslämler.

Pa importsidan svarar USA. EG. .lapan. Sovjetunionen och Kina tillsammans för mer än 70 '.'-5 av totalvolymen. USA och FC tar vardera ungefär en fjärdedel av världsimporten. Utvecklingsländerna svarar tillsam- mans för nära 1.3 '.f-h.

Sveriges ärliga import av mtturgummi. som under perioden 1908—1973 genomsnittligen uppgick till drygt 22 000ton. har minskat till drygt 15 000 ton under åren 1973—1978. Detta bet'ot' inte pä att mtturgummit förlorat mark till syntetgummit. Fran perioden 1968—1972 till 1973—1978 har den genomsnitt— liga ärsimporten av syntetgummi ökat från 50000 till endast 51000 ton. Förklaringen till minskningen av naturgummiimporten ligger i det förhållan- det att den svenska gummiitulustrin har minskat kraftigt.

Den svenska importen av naturgummi. sotn utgör endast 0.4 '.52- av världsimporten. härrör i första hand frän Malaysia nära (10 '.1-2. Indonesien och Singapore har under senare är kraftigt ökat sin export till Sverige och de båda svarade under ären 1977—1978 för tjugoprocentiga andelar. Det genomsnittliga värdet av den svenska naturgummiimporten för perioden 1975—1978 var nära 50 milj. kr. per är.

Under år 1973. då oljeprishöjningarna inleddes följde liksom för flertalet råvaror en kraftig uppgäng ocksä av naturgummipriserna. För vissa naturgummikvaliteter har sedan dess priserna i stort sett tredubblats. Det har skett stegvis och ofta i en orolig marknadsbild. Naturgummipt'iserna kännetecknats traditionellt av stor rörlighet även om denna under senare är ej varit så besvärande för producentländerna som tidigare. Men ocksä i senare tid har stora oregelbundenheter förekommit. Efter nedgäng är 1975 skedde en återhämtning äret därpä och denna fortsatte är 1977. dä priserna var förhållandevis stabila. Under är 1978 föll äter priserna för att mot ärets slut nä nya toppniväer. Det senaste året kännetecknades av en i stort sett bibehällen ni 'ä med mindre fluktuationer. I början av är 1980 har de högsta priserna genom tiderna uppnätts för naturgummi. Utvecklingen kan ses mot bakgrund av det spända förhållandet mellan stormakterna. Bakom den fasta tendensen ligger också förväntningar om en ökande efterfrägan pä natur- gummi. Produktionsöverskott har vidare ej förelegat under de senaste ären. En annan faktor av betydelse är att syntetgumminas konkurrenskraft har minskat avsevärt till följd av oljeprishöjningarna.

2.2. Avtalsförhandlingarna

Naturgummi innefattas. som tidigare har nämnts. i det integrerade program som år 1.976 vid den fjärde sessionen med UNCTAD utgjorde det viktigaste beslutet pä rävaruomrädet. I detta program lades stor vikt vid

Prop. l979/80:107 5

frägan om en prisstabilisering. Förhandlingarna pa resp. r:"n'aruomräde skulle enligt resolution 93 (IV) avslutas vid utgängcn av är 1978.

litt första förberedant'le möte inom L_1N("1'Al')om naturgummi ägde rum i januari 1977. Det följdes av ett andra möte ijuni samma är. Mötena syftade till ett klarläggande av frägan hur ett internationellt samarbete inom ramen för ett prisstabiliserande avtal skulle kutma ästadkommas. Till viss ledning i arbetet blev den överenskommelse som de ledande producentländerna pä egen hand hade träffat i november 1976.

Efter flera förberedande möten kunde en förhandlingskonferens inledas i november 1978 i Geneve.

Konferensen kunde börja sitt arbete utifrån de skilda förslag till utformning av ett komplett avtal som UNCTAD:s generalsekreterare hade mottagit frän vissa deltagande länder. Producentländernas förslag byggde huvudsakligen på producentöverenskommelsen frän är 1976. 1 övrigt föreläg förslag frän främst USA. EG. Japan och Sovjetunionen.

1 december 1978 visade det sig nödvändigt ajournera konferensen. Ett antal kontroversiella frägor hade dä utkristalliserats. På ett tidigt skede i förhandlingarna blev det också klart att dessa skulle komma att domineras av två parter. nämligen USA samt Malaysia som företrädde producentländer- na. Vid ajourneringstillfället förelåg mellan dessa båda parter olika synsätt i flera väsentliga frägor. däribland priserna. storleken pä avtalets enda stabiliseringsinstrument. buffertlagret. samt ätgärderna till stöd för buffert- lagret.

Konferensen aterupptog sitt arbete i mars 1.979. Dä hade särskilt den amerikanska delegationen modifierat sin inställning vilket kom att avsevärt underlätta förhandlingarna. 1 april 1979 tvingades man emellertid åter besluta om ajournering. 1 det läget föreläg ett av ordföranden utarbetat förslag till en samlad lösning av de tner väsentliga kontroversiella frågorna. Denna lösning hade producenterna och konsumenterna överlag. utom USA. förklarat sig i princip kunna godkänna. Det amerikanska godkännandet av principen om ett s. k. golvpris innebar dock ett slags genombrott för konferensen. vilket banade väg för framsteg pä andra omräden.

Efter en förhandlingssession underjuni—juli 1979 kvarstod i stort endast ett fåtal öppna frägor. bl.a. om beräkningen av de finansiella bidragen till buffertlagret och principerna för röstfördelningen mellan länderna. 1 en fjärde förhandlingsomgäng löstes dessa frägor och därmed kunde ett fullständigt avtal uppnäs.

3. Överenskommelsen

Inledningsvis hänvisas i avtalet till deklarationen och aktionsprogrammet om upprättandet av en ny internationell ekonomisk ordning. Naturgummits betydelse för medlemsländerna understryks. En stabilisering av naturgum- mipriscrna förklaras vara av intresse för säväl producenter som konsumen-

Prop. 1979/80: 107 ö

ter. Ett internationellt naturgummim-tal sägs kunna avsevärt bidra till naturgummiindustrins tillväxt och utveckling till förmän för bada dessa parter.

Avtalet s_vftar främst till att ästadkomma en balanserad ökning av utbudet och efterfrägan samt att lindra allvarliga problem som uppstär till följd av överskott eller knapphet pa naturgummi. Vidare syftar det till att ästadkom- ma stabila förhi'tllanden inom handeln med naturgummi genom att överdriv- na prisfluktuatitimer undviks. som ogynnsamt päverkar säväl producentcrs som konsumenters längsiktiga intressen. Avtalet skall också bidra till stabilisering av exportmedlemmarnas intäkter pä basis av en expanderande exportvolym till rättvisa och lönsamma priser. Det syftar ocksä till att söka säkerställa att tillgängen pä naturgummi svarar mot importmedlemmarnas behov till rättvisa och skäliga priser samt att f("ärbättra tillförlitligheten och kontinuiteten beträffande utbudet.

Ett särskilt organ. Internationella naturgummiorganisationen. upprättas för att förverkliga de i avtalet uttalade syftena. Organisationen skall ha sitt säte antingen i Kuala Lumpur eller i London. Frägan skall avgöras vid det första sammantri'tdet med rädet. organisationens högsta organ. i vilket samtliga medlemmar deltar. Förutom för enskilda länder är medlemskap i organisationen öppet för mellanstatliga organisatitmer nted ansvar i fråga om förhandling. godkännande och tillämpning av internationella avtal. särskilt rävaruavtal. I avtalet skall finnas tvä medlemskategorier. exportmedlemtmtr och importmedlemmar.

Röstfördelningen inom rädet sker så att exportmedlemmarna och import— medlemmarna inbördes skall fördela vardera 1 000 röster. Varje exportmed- lem. utom sådan som har en ärlig nettoexport understigande 10 000 ton. skall tilldelas en initialröst. De äterstäcnde rösterna skall fördelas mellan exportmedlcmmarna i proportion till deras nettoexport under femårsperio- den före röstfördelningen. För en exportmedlem gäller dock särskilda beräkningsregler. Importmedlemmarna skall inte tilldelas nägou initialröst. Rösterna skall fördelas mellan importmedlemmarna i proportion till deras nettoimport under treärsperioden före röstfördelningen. lmportmedlem skall tilldelas en röst även om nettoimportandelen inte berättigar till detta. Mellanstatliga organisationer tilldelas inte nägra röster men förfogar över sina medlemmars röster i särskilda frägor.

Rådet. som förutses sammanträda två gånger ärligen. skall utöva alla de befogenheter och vidta alla de atgärder som erfordras för verksamheten inom ramen för avtalet. Som regel skall beslut fattas med fördelad enkel majoritet. Därmed avses en majoritet inom såväl exportmedlemskretsen som importmedlemskretscn. I avtalet har särskilt angetts när beslut kräver kvalificerad majoritet. Organisationen skall ocksä arbeta genom ett antal kommittéer som upprättats i och med avtalet. Det skall finnas en förvalt- ningskommitte'. en kommitté för buffertlagrets verksamhet. en statistikkont- mitte och en kommitté för övriga ätgärder. Däremot skall inte någon styrelse

Prop. 1979/80: 107 7

förekomma.

Organisationens sekretariat skall ledas av en verkställande direktör som jämte en buffertlagerdirektör skall utses av rädet. Den sistnämnda funktio- nären skall vara ansvarig införsaväl rädet som verkställande direktören. Den övriga personalen utses av verkställande direktören.

Utgifterna för all verksamhet. utom den som rör buffertlagret. skall bestridas frän ett förvaltningskonto. Kontot skall finansieras genom bidrag från medlemmarna i proportion till deras röster.

I fråga om avtalets operativa delar gäller följande. Som enda instrument för att uppnä prisstabilisering och andra syften i avtalet skall upprättas ett internationellt buffertlager. Lagret skall ha en total kapacitet om 550 000 ton varav 150 000 ton utgör ett s. k. ni.")dfallslager. Medlemmarna ätar sig att finansiera totz'tlkostnaden för lagret. Den skall delas lika mellan de bäda medlemskategorierna. exportmedlemmar och importmedlemmar. Bidragen för de skilda medlemmarna skall stä i proportion till deras röstandelar i rädet. För importmedlemmar med en andel av 0.1 Gti- eller mindre av den totala nettoimporten av naturgummi gäller vissa lättnader. För den händelse den beräknade totalkostnaden för lagret. som den framgär av bilaga till avtalet. skulle överskridas skall rädet från medlemmarna begära in erforderligt beloppi proportion till röstandelarna. Ett initialbidrag till lulffertlagerkontot skall av verkställande direktören begäras in inom en period av IS manader efter avtalets provisoriska ikraftträdande. Verkställande direktören kan därefter. när behov föreligger. begära in ytterligare belopp inom ramen för medlemmarnas bidrag.

Buffertlagrets verksamhet har noga reglerats i avtalet. Ett prisfält inom vilket man skall söka hälla marknadspriset har fastställts i avtalet liksom vissa prislägen dä buffertlagret skall tasi anspräk. Nödfallslagret skall tas i anspråk dä normallagrets kapacitet utnyttjats och marknadspriset befinner sig på vissa bestämda nivåer i avtalets prisfält. Det skall användas till att försvara ytterlägena i det fastställda prisfältet. Alla lagertransaktioner skall ske på etablerade marknader till gällande priser och avse leverans av naturgummi inom en tremänadersperiod. Terminsaffärer får inte förekomma.

Översyn och ändring av prisfältets mittpunkt. det s. k. referenspriset. skall baseras på marknadstrender och./eller ft'ärändringar av buffertlagret. Var adertonde månad efter avtalets ikraftträdande skall rädet granska referens— priset. Upp- eller nedjustering av referenspriset skall ske i förhållande till hur ett genomsnittligt s. k. marknadsindikatorpris under en sexmänadersperiod befunnit sig inom prisfältet. Om en nettoförändring om 100 000 ton skett av buffertlagret sedan den senaste granskningen av referenspriset eller avtalets ikraftträdande kan rädet besluta om lämpliga åtgärder. såsom att upphäva buffertlagrets verksamhet. att ändra ordningen för * lagrets köp eller försäljning samt att ändra referenspriset. Om nettoköp eller nettoft'irsäljning från lagret om 300000 ton har skett sedan avtalets ikraftträdande eller översyn av referenspriset genomförts skall upp— eller nedjustering av

Prop. l979/80: 107 ' S

sistnämnda pris verkställas. Som en följd av en ändring av referenspriset ändras automatiskt övriga priser i avtalet utom ytterlägena som endast är indikativa. De indikativa priserna kan efter beslut som rädet fattar med kvalificerad majoritet granskas och ändras. Vid en sädan process skall särskilt beaktas marknadsutvecklingen liksom buffertlagrets ställning. Var trettionde månad efter avtalets ikraftträdande skall dessa priser ses över. Det kan ocksä ske vid exceptionella omständigheter pä begäran av medlemmar som förfogar över ett visst minimiantal röster samt i vissa fall dä referenspriset ändras.

I avtalet har ocksä angetts de typer och kvaliteter naturgummi som buffertlagret fär köpa och sälja. Naturgummit skall lagras i säväl export- som importländer. Proceduren för likvidering av lagret har noga reglerats. Om tillgångarna är antingen större eller mindre än medlemmarnas totala bidrag. skall överskottet eller underskottet delas av medlemmarna i proportion till varje medlems bidrag.

Avtalet innehäller ocksä en artikel om förhållandet mellan organisationen och UNCTAD:s gemensamma fond. Den ger uttryck för att rädet skall förhandla med fonden. dä verksamheten inom denna inletts. om villkoren för ett avtal gällande organisationens associering till fonden.

Medlemmarna åtar sig genom avtalet att bedriva en politik som säkerställer kontinuerlig tillgång pä naturgummi. De skall också försöka förbättra kvaliteten pä sin produkt. Inom ramen för kommittén för övriga åtgärder skall ekonomiska och tekniska analyser genomföras. Genom dessa skall tas fram forsknings- och utvecklingsprogram samt projekt. som skall syfta till bl. a. produktivitets- och kvalitetsförbättringar samt avse metoder för bearbetning. marknadsföring och distribution av naturgummi. Finansiel- la resurser för sädana åtgärder skall rädet söka erhälla genom bl. a. internationella finansinstitutioner och det andra kontot i den gemensamma fonden.

Organisationen skall insamla statistik och andra uppgifter om naturgummi och besläktade områden. Årligen skall bedömningar om naturgummiläget på världsbasis offentliggöras. Åtminstone en gäng varje halvär skall uppskatt- ningar göras i fräga om produktionen och konsumtionen samt exporten och importen av naturgummi. Särskilda studier av marknadstrenden liksom av problem inom naturgurnmiekonomin på kort och lång sikt skall också företas av rädet. En ärlig översyn av hur avtalet fungerar skall genomföras. Denna kan utmynna i särskilda rekommendationer till medlemmarna.

Samtliga rädsbeslut skall vara bindande för medlemmarna. Under särskilda omständigheter kan rädet befria en medlem frän skyldigheter enligt avtalet. importmedlemmar. som är utvecklingsländer. och minst utvecklade länder. som är medlemmar. vilkas intressen päverkas ogynnsamt genom åtgärder som vidtas enligt detta avtal. kan vända sig till rädet med begäran om hjälp.

Avtalet är öppet för undertecknande till den 30 juni 1980. Det skall

Prop. 1979/80: 107 L)

ratificeras senast den 30 september l980 och träder slutgiltigt i kraft den l oktober 1930. eller vid en senare tidpunkt. om länder som svarar för 80 'i'/= av nettoexporten. och länder som svarar för 80 '.'-f(- av nettoirnporten. enligt de uppgifter som framgår i bilaga till avtalet. har ratificerat eller godkänt detta. Avtalet kan pä mer begränsade villkor träda i kraft prot-'isoriskt. Rådet kan rekommendera medlemmarna en ändring av avtalet. som träder i kraft 90 dagar efter det att ändringen godkänts av ett visst antal länder frän vardera medlemskategorin.

Ett medlemsland kan begära utträde ur organisationen. Utträde kan ske tidigast ett är efter sädan begäran. En medlem kan ocksä uteslutas ur organisationen om rädet finner att medlemmen bryter mot sina åtagan- den.

Avtalet skall gälla under en period av fem år. Det kan förlängas för en tid om högst tvä är. Rådet kan ocksä besluta att omförhandla avtalet. När som helst kan rädet besluta att avtalet skall upphöra. Vid en upplösning av organisationen skall rädet fortsätta att verka under en period av högst tre är för att avsluta avvecklingen.

4. Föredragandens överväganden

Yttranden rörande 1979 års internationella naturgummiavtal har som jag nämnde tidigare avgetts av kommerskollegium och överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Kom/nerskullegium har bl. a. belyst de ekonomiska konsekvenserna för Sverige av en anslutning till avtalet. Beräkningarna av de totala kostnaderna för buffertlagret finner KK oklara. Som avtalstexten har utformats ges utrymme för andra beräkningar än de som framgår av avtalets bilaga C. KK påpekar också att man i avtalet har gett rädet förutsättningar att vidta nödvändiga åtgärder för den händelse att beräkningarna i bilaga (" skulle vara inadekvata. KK anser att reglerna beträffande medlemmarnas finan— siella åtaganden är oklara och oprecisa på vissa punkter. I det sammanhanget uppmärksammar KK det förhållandet att bilaga B till avtalet. som ligger till grund för importmedlemmarnas individuella bidrag. kan komma att ändras redan vid internationella naturgumrnirådets första möte. Detta innebär enligt KK att beräkningarna av Sveriges bidrag mäste omgärdas med vissa reservationer.

KK kommer också in på frågan om möjligheterna till praktisk tillämpning av avtalet och menar. att eftersom avtalets enda instrument är buffertlagret. skulle avtalet inte kunna påverka en marknadssituation med den höga prisnivå som råder i dag. Förutsättningarna för att ett så kraftigt prisfall skulle inträffa under de närmaste åren så att ett uppbyggande av ett lager i enlighet med avtalets bestämmelser skulle kunna ske torde enligt KK vara tämligen små.

KK kommer till den slutsatsen att avtalets primära syfte att praktiskt bidra

Prop. 1979/80: 107 lt)

till att stabilisera marknadspriset inom ramen för det ('n-'erenskomna prisfäl- tet förefaller svärt att realisera. KK päpckar dock ocksä att avtalet är att uppfatta som ett led i UNC"l"AD:s integrerade rävaruprogram. Betydelsen av detta förhällande scr KK mot bakgrund av att naturgummiavtalet t. v. är det enda avtal som uppnätts för en ny rävara. KK bedömer avtalet som resultatet av en god samverkan mellan producent- och konsumentländer pä ett viktigt rävaruomräde och vill pä grund härav tillstyrka en svensk anslutning till avtalet.

Frän bransch/tål! har det uttryckts tillfredsställelse över att producent- och konsumentlänt'ler har kunnat enas om hur naturgummipriset skall styras för att tillfredsställa alla parters intressent. Branschförcträdarna tillstyrker därför att Sverige ansluter sig till avtalet.

Öt'(.'r_s*t_vrelseri för ekonomisk! försvar anför att ett buffertlager av naturgummi ärav värde föratt upprätthälla en lugnare tillförsel av varan. Vid produktions- eller distributionsstörning i ett större naturgummiprtxluceran- de land kan först'irjningsproblem uppsta. litt buffertlager anses i det läget kunna ersätta en del av ett produktionsbortfall om detta är av sädan omfattning att en viss prisniva i avtalet överskrids. Detta innebär enligt avtalet att lagret mäste sälja. ÖEF understryker betydelsen av att buffert- lagret ligger på en sädan plats att inga fysiska distributionshinder uppstär. lätt buffertlager torde ocksä. enligt ÖEF. till en del kunna ersätta ett svenskt statligt fredskrislager. Förutsättningen för detta sägs dock vara att buffert- lagret ligger i eller nära Sverige.

För egen del vill jag framhälla följande. Det integrerade program för rävaror. som antogs vid Förenta nationernas konferens för handel och utveckling (UNCTAD [V) är 1976 omfattade nära tjugotalet rävaror. vilka skulle bli förcmäl för internationellt samordnade åtgärder. Av dessa var naturgummi en av de varor som prioriterades av u-länderna. Arbetet pä naturgummiomrädet kom också igång i ett tidigt skede och underlättades av att de ledande producentländerna sinsemellan hade en egen överenskommelse om prisstabilisering.

Mot bakgrund av det svenska accepterandet av det integrerade program- met med en gemensam fond som bärande element har Sverige tagit en aktiv del i arbetet med naturgummi. Också för industriländer är en överenskom- melse som syftar till prisstabilitet och mer ordnade marknadsförhällanden pä naturgummiomrädet av värde. Detta har kommit till klart uttryck i den svenska gtunmiindustrins inställning.

Överenskommelser- i oktober 1979 om ett internationellt naturgummiavtal bröt en rad av misslyckanden pä skilda- rävaruomräden i försöken att nä motsvarande mellanstatliga överenskommelser. Framgängen pä naturgum- miomradet kan. förutom att den har sitt egenvärde. ocksä fä betydelse för det pågående arbetet med upprättandet av den gemensamma fonden inom UNCTAD och fortsättningen av det integrerade programmet.

Prop. [979/80: 107 l l

[ naturgummiavtalet kan fördelarna för producentländer resp. konstt- lnentländerenligt min mening sägas vara väl balanserade. Detta varoeksä ett mål som inte minst prt)(lllCt'llflill'lthI'llil kraftigt underströk frän förhandling- arnas början. Som KK ltar framhällit. föreligger emellertid vissa ofullktun- ligheter i avtalstexten. De. synes delvis vara att hänföra till det förhållandet att det först vid avtalets ikraftträdande gär att fä klarhet om länderanslut- ningen och därmed de individuella medlemmarnas exakta finansiella ätaganden. lnnan Sverige ratificerat" avtalet bör ökad klarhet näs i denna fräga. Man mäste emellertid räkna med att avtalet först vid tillämpningen fär sin rätta kontur och förtydliganden sker pä punkter där sädan ökad klarhet kan bChÖVZlS som det inte var möjligt att uppnä under förhandlingarmt.

I vissa organisatoriska och administrativa delar har naturgummiavtalct mycket gemensamt med andra r:"tvaruavtal, frän vilka det har ansetts angeläget att utnyttja erfarenheterna. Det är i de ekonomiska och därmed centrala delarna som avtalet har en i förhällande till andra avtal ny struktur. Denna betingas delvis av de särskilda behov som gäller för naturgummi. Bakgrunden är vidare ett hänsynstagande till det behov som kan uppstå av en eventuell samverkan mellan naturgummiorganisationen. som skall adminis— trera avtalet, och den gemensamma fond som är under framförhandling. [ sistnämnda hänseende kan naturgummiavtalet i sin utfornming komma att bli till viss ledning pa andra rävaruomräden.

Avtalet syftar till prisstabilitet i sä mätto att världsmarknadspriset skall hållas inom ett bestämt prisfält. Redan under den tindra förhandlingssessio- nen i april 1979 förelåg i princip överenskommelse om prisfältet. Därefter har marknadspriset stigit och ligger nu avsevärt ovanför prisfältet. 1 nu gällande prisläge förefaller därför svårigheter föreligga att tillämpa avtalet inom ramen för det överenskomna prisfältet. Man får därför räkna med att förändringar beträffande prisfältct kan komma att genomföras enligt avtalets bestämmelser relativt tidigt efter ikraftträdandet.

Jag anser det vara värdefullt att man i detta avtal har kunnat enas om viss automatik vid ändringen av prisfältet. sadana bestämmelser har saknats i vissa andra rävaruavtal. Det är dock samtidigt förståeligt. att producentlän- derna haft en restriktiv hällning beträffande automatiska prisändringar och önskat ge rädet betydande möjligheter att avgöra de viktiga prisfrägorna. USA och producentländerna har på denna punkt mötts pä halva vägen.

En fråga av största bctydelse för producentländerna var att i avtalet fä in bestämmelser om försvar av ett fastlagt lägsta pris. Detta skulle motsvara den nivä vid vilken smäbrukarc hade möjlighet att upprätthälla produktion av naturgummi. En hänvisning i avtalet till denna nivä förklarades vara en politisk nödvändighet. Sverige visadei likhet med flertalet konsumentländer tidigt förståelse för producenternas krav. Mot bakgrund av den utformning som prismekanismen hur fint torde det av producenterna hävdade lägsta priset dock knappast fä nagon direkt praktisk betydelse.

Buffertlagrct. som skall vara det enda instrumentet i avtalet genom vilket

Prop. l979/8flzltl7 13 prisstabilitet skall ästadkommas. har blivit väl avvägt och reglerna för lagrets verksamhet är relativt detaljerade. (_ienom tillkomsten av ett s. k. nödfalls- laget' har önskemälen frän USA om ett mycket stort buffertlager i stort kunnat tillgodoses. En exportkvotering i vissa lägen som komplement till buffertlagret ft'ftreföll bl. a. pä svensk sida. i ett inledande skede av förltandlingarna. vara lämplig. Det visade sig dock att det varken pa producentlandshäll eller hos det största konsumentlandet fanns stöd härför.

Genom att verka prisstabiliserande bör ett lager ocksä kunna bidra till att mildra vissa internationella försörjningsproblcm vid exempelvis störningar inom produktionen av naturgummi.

Den ("överenskomna finansieringsformen för lagret star i överensstämmelse med inriktningen pä arbetet med den gemensamma fonden i UNCTAD. Genom att finansieringsbördan delas lika mellan medlemskategorierna -- importörer och exportörer uppfylls ocksä de krav som man frän uvlandshäll länge hävdat i internationella organ. Bidragen till buffertlagret skall beräknas pä basis av det antal röster som länderna tilldelas i avtalet. Det är tillfredsställandc att de nordiska ländernas förslag om lättnader för mycket smä importländer har kunnat accepteras. De exakta finansiella ätagandena för medlemsländerna kan inte avgöras förrän organisationens räd har sitt första sammanträde och det stär klart vilka länder som har godkänt avtalet. Utifran den beräkning som gjorts pä basis av uppgifterna om de i förhandlingarna deltagande länderna kotnmer Sverige. om samtliga dessa länder godkänner avtalet. att fä göra ett åtagande om ett kapitaltillskott till lagret om i rtmt tal 4 milj. kr. som avser inköp av naturgummi. Vid avtalets upphävande skall lagrets tillgängar fördelas bland medlemsländerna enligt samma metod som bidragen. Vid utträde skall medlem crhälla sin andel av lagrets tillgängar. Ett initialbidrag om ungefär 275000 kr. kommer för Sveriges del att päkallas inom en period om adcrton mänader efter avtalets ikraftträdande. Det övriga beloppet begärs in vid behov.

Förutom bidraget till buffertlagret skall varje medlemsland betala ett bidrag till förvaltningskostnaderna för organisationen. Ocksä det bidraget skall grundas pä medlemmens röstinnehav.

Stor betydelse bör tillmätas de möjligheter som avtalet ger för en överenskommelse mellan naturgummiorganisationen och den gemensamma fonden. Även om avtalet av naturliga skäl är knapphändigt pä denna punkt synes det erbjuda en tillräcklig bas för förhandlingar dä tiden för sädana är inne. Producentländerna utgick i naturgummiförhandlingt'trna från att fonden skulle utgöra lagrets enda finansieringskälla och att medlemsbidra- gen endast var av interimistisk karaktär. Det är angeläget att så snart fonden har upprättat kontakter mellan denna och naturgummiorganisationen inleds med syfte att ästadkomma ett avtal om finansiering av buffertlagret.

Man fär se de särskilda åtaganden som producenterna gör i avtalet om att säkerställa kontinuerlig tillgäng pä naturgummi som ett tillmötesgäcnde

4.1

Prop. 1979/30: 107 1.

gentemot konsumentländerna. Atagandena innefattaroeksä fortsatta försök att förbättra kvaliteterna. Ett värdefullt inslag i avtalet är även de insatser som förutses betri'tffande forsknings— och utvecklingsprogram pä naturgum— miomrädet oclt föratt klarlägga metoder för förbi'tttring av bearbetningen, marknadsföringen och distributitmcn av naturgummi. Pä nämnda omräden synes dets. k. andra kontot i den gemensamma fonden kunna utnyttjas när denna har upprättats.

l avtalet förutses en t'mtfattande verksamhet inom naturgummiorganisa- tionen i fräga om insamling av statistik och andra uppgifter rörande naturgummi. Dessa skall ligga till grund för periodiska beräkningar och uppskattningar om naturgummimarknaden och skall därefter offentliggöras. En öppen fraga är hur arbetsfördelningen mellan den sedan länge verksamma lnternationella gummistudiegruppen och den genom avtalet upprättade organisationen i detta hänseende praktiskt skall genomföras. Det är angeläget att dubbelarbete undviks.

lnternationella naturgummiorganisationen som skall at'lministrera avtalet skall huvudsakligen verka genom ett räd i vilket samtliga medlemsländer deltar. Främst mot bakgrund av att antalet producentländer är sä begränsat förekommer till skillnad frän flertalet andra liknande rät-'aruorgan inte nagon styrelse. För svensk del synes frägan om en styrelse inte vara av större betydelse.

[ konsumentlandskrctscn sökte Sverige tillsammans med i första hand de nordiska länderna att verka för att samtliga importmedlemmar skulle tilldelas s. k. basröster. Detta är brukligt i andra rävaruorganisationer. Syftet var att tillförsäkra smä länder ett större inflytande i avgöranden inom rädet. Emellertid motsatte sig bl. a. EU och USA det nordiska önskemälet. Det är att beklaga att en rättvisare fördelning av rösterna inte har kunnat komma till ständ.

Frägan om platsen för organisationens säte kommer att avgöras vid det första mötet med organisationens räd. Valet skall stä mellan Kuala Lumpur. som är producenternas förslag. och London. sotn har föreslagits av den brittiska regeringen. Ett slutligt svenskt ställningstagande mäste i viss män bli avhängigt av övriga länders ställningstaganden. Det förefaller mig dock inte omotiverat att sekretariatet förläggs i ett av de största producentländer— na.

Avtalet. som har fätt den för rävaruavtal vanligaste löptiden om fem är. skall undertecknas och ratificeras. Sveriges finansiella förpliktelser enligt avtalet utgörs av bidrag till buffertlagret samt av bidrag till organisationens förvaltningsbudget. Den exakta storleken av dessa bidrag kan sasom tidigare har nämnts inte anges nu. lcnlighet med riksdagens beslut (prop. 196611 bil 12 s. 168. SU 19öözltl. rskr 196610) torde utgifterna vad avser förvaltnings- kostnaderna under budgetåret NSU/"Sl för Sveriges deltagande i organisatio- nen fä betalas frän elfte huvudtitelns förslagsanslag (." 3. Bidrag till vissa internationella byräer m. m.. attslagsposten Ovrigt. Utgifterna för bidraget

Prop. 1979/80:107 1—1

till buffertlagret torde fä betalas frän ett nytt förslagsanslag under elfte huvudtiteln. C 5. Bidrag till internatirmell rävarulagring.

Av det anförda framgår att jag förordar att Sverige ansluter sig till 1979 ars internationella naturgummiavtal. Det bör ankomma pä regeringen att godkänna de ändringar av avtalet som kan behöva vidtas och som inte är av sädan beskaffenhet att frägan bör underställas riksdagen.

5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen 1. att godkänna 1979 ärs internationella naturgummiavtal. 2. att till Bidrag till internationell rävarulagring för budgetäret 1980/81 under elfte huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag av 275001) kr.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredragan— den har lagt fram.

l'rop. l979/80: 107 16

INTERNATIONAL NATU RAI. RUBBFR AGREEMEN'I— 1979

PREAMBI..E

'I "Izu r'mrlruc'ling parties.

Reval/ing the Declaration and the Programme of Action on the Establish- ment of a New International Economic Order.*

Recognizing in particular the importance of the United Nations Confe- rence on Trade and Development resolution 93 (IV). adopted at its fourth session. and resolution 124 (V). adopted at its fifth session. on the Integrated Programme for ("ommodities

Recognizing the importance of natural rubber to the economics of members. particulary to the exports of exporting members and to supply requirements of importing members.

Rt'c'ognizingfiir/her that the. stabilization of natural rubber prices is in the interests of producers. consumers and natural rubber markets. and that an internatioiml natural rubber agreement can significantly assist the growth and development of the natural rubber industry to the benefit of both producers and consumers.

Havr' agreed as follows:

CI IAPTER 1--(.)B.I ECTIVES

Article 1 Objectives

The objectives of the International Natural Rubber Agreement. 1979 (hereinafter referred to as this Agreement). with a view to achieving the relevant objectives as adopted by the United Nations Conference on Tracie and Development in its resolutions 93 (IV) and 124 (V) on the Integrated Programme for Ctnnmodities. are inter alfa as follows: (a) to achieve a balanced growth between the supply of and demand for natural rubber. thereby helping to alleviate the serious difficulties arising from surpluses or shortages of natural rubber; ("b) to achieve stable conditions in natural rubber trade through avoiding excessive natural rubber price fluctuations. which adversely affect the long-term interests of both producers and consumers. and stabilizing these prices without distorting long-term market trends. in the interests of producers and consumers:

*General Assembly resolutions 3201 ("S—VI) and 3202 (S—VI) of | May 1974.

Prop. l979/80:.lf)7 - 17

1979 ARS INTERNA'I'I(_)NEL1-A NATU Ro U MM iAv'rAt.

INLEDNING

De ai'm/sslummle pur/erna.

vilka äberopar förklaringen och handlingsprogrammet om upprättande av en ny internatiimell ekonomisk ordning".i

vilka erkänner särskilt betydelsen av den av Förenta nationernas konferens för handel- och utveckling vid fjärde sessionen antagna resolution 93 och den vid femte sessionen antagna resolution 124 om ett integrerat program för rävaror:

vilka erkänner naturgummits betydelse för medlemmarnas ekonomier särskilt för exportmedlemmarnas export och importmedlemmarnas försörj- ningsbehov:

vilka därutöver erkänner att en stabilisering av mtfurgummipriserna är av intresse för pI'CKlLICCHIEI'. konsumenter och naturgummimarknaderna. och att ett internationellt naturgummiavtal kan avsevärt bidraga till tillväxten och utvecklingen av naturgununiindustrin till förmän för bade producenter och konsumenter".

har överenskommits om fi'äljande:

KAPITEL I—SYFTEN

Artikel 1 S_vften

Syftena med 1979 ärs Internationella mtturgummiavtal (i fortsättningen benämnt detta avtal) är att uppnå de tillämpliga mål som antagits av Förenta nationernas konferens för handel och utveckling i dess resolutioner 93 (IV) och 124 (V) om ett integrerat program för rävaror bl. a. följande:

(a) att åstadkomma en balanserad ökning av utbud och efterfrågan pä naturgummi och därigenom bidra till att lindra de allvarliga svårigheter som uppstär genom överskott eller knapphet pä naturgummi; (b) att ästadkomma stabila förhållanden inom handeln med naturgummi genom undvikande av överdrivna priszuktuationer pä naturgummi. som ogynnsamt päverkar producenters och konsumenters längsiktiga intres- sen. och att utan att förvränga marknadstendensen på lång sikt stabilisera dessa priser. i producenters och konsumenters intresse:

'generalförsamlingens resolutioner 3201 (S—VI') och 3202 (S—VI) den 1 maj 1974.

Prop. 1979/80: 107 IH

(e) to help stabilize the export earnings from natural rubber of exporting members. and to increase their earnings based on expanding natural rubber export volymes at fair and rcmunerative prices. thereby helping to provide the necessary incentives for a dynamic and rising rate of production and the resources for accelerated economic growth and social development: (d) to seek to ensure adequate supplies of natural ruhhcr to meet the requirements of importing members at fair and reasonable prices and to improve the reliability and continuity of these supplies; (0) to take feasihle steps in the event of a surplus or shortage of natural rubber to mitigate the economic difficulties that members might encounter:

(f) to seek to expand international trade in and to improve market access for natural rubber and processed products thereof:

(g) to improve the competitiveness of natural rubber by encouraging research and development on the problems of natural rubber: ("h) to encouragc the efficent development of the natural rubber economy by seeking to facilitate and promote improvements in the processing. marketing and distribution of raw natural rubber: and

(i) to further international cooperation in and consultations on natural rubber matters affecting supply and demand. and to facilitate promotion and co-ordination of natural rubber research. assistance and other programmes.

CI'IAPTER II—DEFINITIONS

Article ?. Definitions

For the purposes of this Agreement: (1) "Natural rubber" means the unvulcanized elastomer. whether in solid or liquid forms. from Hevcu lirusiliensis and any other plant which the Council may decide for the purposes of this Agreement;

(2) "Contracting party" means a Government. or an intergovernmental organization referred to in article 5. which has consented to be bound by this Agreement provisionally or definitively:

(3) "Member" means a contracting party as defined in definition (2) above:

(4) "Exporting member" means a member which exports natural rubber and has declared itself to be an exporting member. subject to the agreement of the Council:

(5) "Importing member" means a member which imports natural rubber

Prop. 1979/80:107 19

(e) att bidra till att stabilisera exportmcdlcmntarmts intäkter fran exporten av naturgummi. och att öka deras intäkter baserade pa expanderande exportvolym av naturgummi till rättvisa och lönsamma priser och därigenom bidra till att skapa erforderliga motiv för en dynamisk och stigande produktionstakt och resurser för ökad ekonomisk tillväxt och social utveckling: (d) att söka tillförsäkra tillräcklig tillgäng pä naturgummi för att tillgodose importmedlemmarnas behov till rättvisa och skäliga priser och att fi.")rbättra tillförlitligheten och kontinuiteten ifraga om utbudet: (e) att vidta möjliga '.itgärder i händelse av överskott eller knapphet pä naturgummi för att minska de ekonomiska svarighctcr som medlemmar- na kan komma att utsättas för:

(f) att söka utvidga den internationella handeln med naturgummi och att förbättra marknadstillträdet för naturgummi och härav bearbetade produkter: (g) att förbättra naturgummits konkurrcnsförmäga genom att stödja forsk- ning och utvecklingsarbete om problemen gällande naturgummi: (h) att uppmuntra effektiv utveckling av naturgummisektorn genom att underlätta och främja förbättringar avseende bearbetning. marknadsfö— ring och distribution av mtturgummi: och (i) att främja internationellt samarbete och samräd i naturgummifrägor som påverkar tillgäng och efterfrågan och att underlätta främjande och samordning av forskning. biständ och andra program avseende natur- gummi.

KAPITEL II—DEFINITIONER

Artikel 2 Definitioner

Vid tillämpningen av avtalet avses med: (1) "naturgummi". ovulkaniserad elastomer. antingen i fast eller flytande form. från Hevea brasiliensis och varje annan växt som rädet kan besluta om för syftena i detta avtal:

(2) "avtalsslutande part". en regering. eller en i artikel 5 omnämnd mellanstatlig organisation. som har samtyckt till att bli bunden av detta avtal provisoriskt eller slutgiltigt;

(3) "medlem". en avtalsslutande part som angetts i definition 2 ovan;

(4) "exportmedlem". en medlem som exporterar naturgummi och har förklarat sig vara en exportmedlem med förbehåll för rådets godkännan— de:

(5) "importmedlem". en medlem som importerar naturgummi och har

Prop. 1979/8t):107 zu

and has declared itself to be an importing member. subject to the agreement of the Council:

((a) "()rganizatitm" means the International Natural Rubber ()rganiza— tion referred to in article 3:

(7) "Council" means the International Natural Rubber (.founcil referred to in article (s;

(X) "Special vote" means a vote requiring at least two thirds of the votes cast by exporting members present and voting and at least two thirds of the votes cast by importing members present and voting. counted separately. on condition that these votes are cast by at least half the members in each category present and voting:

(9) "Exports of natural rubber" means any natural rubber which leaves the customs territory of any member. and "imports of natural rubber" means any natural rubber which enters the customs territory of any member. provided that for the purposes of these definitions. customs territory shall. in the case of a member which comprises more than one customs territory. be deemed to refer to the combines customs territories of that member:

(It)) "Distributed simple majority vote" means a vote requiring more than half of the total votes of exporting members present and voting and more than half Ofthe total votes ofimporting members present and voting. counted separately:

(11) "Freely usable currencics" means the deutsche mark. the French franc. the Japanese yen. the pound sterling. and the United States dollar:

(12) "Financial year" means the period from 1 January to 31 December inclusive:

(13) "Entry into force" means the date on which this Agreement enters into force provisionally or definitively in accm'dancc with article ol:

(14) "Tönne" means a metric ton. i.e. ] (11.11) kilogrammes: (15) "Governmental undertaking" means the financial obligations to the Council which are committed by members as security for financing the. contingency Buffer Stock and which cam be called by the Council to meet its financial obligations in accordance with article 28: members shall be liable solely to the Council up to the amount of their undertakings:

(16) '"Malaysian/Singapore cent" means the average of the Malaysian cents and the Singapore cents at the prevaling rates of exchange:

(17) "Time-weighted net contribution of a member" means its net contributions weighted by the number of years of its membership in the Organization;

Prop. 1979/80:107 . 21

förklarat sig vara en importmedlem med förbehall för radets got'lkännan- LIL':

(o) "organisation". lnternationella naturgttmmiorganisationen omnämnd i artikel 3:

(7) "räd". Internationella Naturgummiradct cunnämnd i artikel o:

(tt) "kvalificerad majoritet". beslut för vilket erfordras minst tvä tredje— delar av de röster som avgetts av exportmedlemmar. som är närvarant'le och röstar. och minst tvä tredjedelar av de röster som avgetts av importmedlem- mar. som är närvarande och röstar. räknade var för sig. under villkor att dessa röster har avgetts av minst hälften av medlenunarna inom varje kategori som är närvarande och röstar:

(()) "export av naturgummi". allt naturgummi som lämnar ett lands tulltmträde. och "import av naturgummi"allt naturgummi som kommer in i ett lands tullomräde. I detta sammanhang skall tullomräde. i de fall dä en medlem förvaltar mer än ett tullomräde. anses hänföra sig till medlemmens samtliga tullomri'tden:

( ltl) "fördelad enkel majoritet". beslut för vilken erfordrasmerän hälften av totala röster frän cxportmedlcmmar. sorti är närvarande och röstar. och mer än hälften av totala rösterna frän impt_)rt|nedle|nrnar. som är närvarande och röstar. räknade var för sig:

( l 1) "fritt användlmra valutor". tyska tnark. franska francs. japanska yen. pund sterling och USA-dollar:

(12) "räkenskapsär". perioden från den 1 januari till och med den 31 december:

(13) "ikraftträdande". den tidpunkt vid vilken detta avtal träder i kraft provisoriskt eller slutgiltigt i enlighet med artikel ol:

(14) "ton". metriskt ton om 1 (It)!) kilogram: (15) "re

medlemmarna iklätt sig som säkerhet för finansiering av buffertlagerrescr-

geringsätagande". finansiella skyldigheter gentemot rädet som ven och som rädet kan begära fullgjort för att tillgodose sina finansiella ätaganden i enlighet med artikel 28: medlemmarna skall ha betalningsskyl- dighet till rädet endast upp till det belopp som motsvarar deras åtagan- den:

(16) "Malaysia/Singapore cents". genomsnittet av malaysiska cents och Singapore cents till gällande växelkurser:

(17) "tidsvägt nettobidrag frän en medlem". nettobidragen vägst med antalet är för medlemskapet i organisaticmen.

Prop. 1979/80: 107 33

(TIIAPTER III—ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

Article 3

Establishment, headquarters and structure of the International Natural Rubber Organisation

(1) The. International Natural Rubber Organization is hereby established to administer thc provisions and supervise the operation of this Agree' ment.

(2) The Organization shall function through the International Natural Rubber Council. its Executive Director and its staff. and such other bodies as are provided for in this Agreement.

(3) At its first session the ('founcil shall. by special vote. decide that the headquarters of the Organization shall be in Kuala Lumpur or London.

(4) The headquarters of the Organization shall at all times be located in the territory of a member.

Article 4 Membership in the Organization

(l) There shall be two categories of membership. namely. (a) exporting. and (b) importing.

(2) The Council shall establish criteria regarding a change by a member in its category of membership as defined in paragraph 1 of this article. taking fully into account the provisions of articles 25 and 28. A member which meets such criteria may change its category of membership subject to the agreement of the Council by special vote.

(3) Each contracting party shall constitute a single member of the Organization.

Article 5 Membership by intergorernmenla/ organizations

(l) Any reference in this Agreement to a "Government" or "Govern- ments" shall be construed as including a reference to the European Economic Community and to any intergovernmental organization having responsibilities in respect of the negotiation. conclusion and application of international agreements. in particular eommodity agreements. According- ly. any reference in this Agreement to signature. ratification. acceptance or approval. or to notification of provisional application. or to accession shall. in the case of such intergovcrnmental organizations. be construed as including a reference to signature. ratification. acceptance or approval. or to notification of provisional application. or to accession. by such intergovernmental organizations.

Prop. l979/80:l(l7 33 KAPITEL III- ORGANISATION ()('I-l 17'(')RVAI.'I*NIN(_i

I'XI'Illx'Cl 3

Internationella naturgununiorganixationens upprätta/nie. .vr'ile och upp/[vge- litltl

(1) lnternaticmella naturgummiorganisationen upprättas härmed för att handha tillämpningen av avtalet och leda verksamheten inom ratnen för avtalet.

(3) (_)rganisationen skall verka genom Internationella naturgumminidet. dess verkställande direktör och personal. och sädana andra organ som förutses i detta avtal.

(3) Vid första sammanträdet skall rädet med kvalificerad majoritet besluta huruvida sätet för organisationen skall vara i Kuala Lumpur eller London.

(4) Organisationens säte skall alltid vara beläget i ett medlemsland.

Artikel 4 Medlemskap i organisalimien

(1) Det skall finnas tvä kategorier av medlemmar. nämligen. (a) exportmedlemtnar. och (b) importmedlemmar.

(2) Rådet skall fastställa kriterier beträffande en medlems byte av medlemskategori som angetts i moment 1 av denna artikel med fullt hz'insynstagande till bestämmelserna i artiklarna 35 och 28. En medlem som uppfyller sädana kriterier kan byta medlemskategori om rädet med kvalificerad majoritet godkänner detta.

(3) Varje avtalsslutande part skall utgöra en enda medlem av organisa- tionen.

Artikel 5 Medlems/(ap (ll' lne/lr'lnxtat/iga organisationer

( 1 ) Varje hänvisning i detta avtal till en "regering" eller "regeringar" skall anses inbegripa en hänsyftning till den Europeiska Ekonomiska Gemenska- pen och till varje mellanstatlig organisation med ansvar i fråga om förhandling. godkännande och tillämpning av internationella avtal. särskilt rävaruavtal. I enlighet härmed skall varje hänvisning i detta avtal till undertecknande. ratifikation eller godkännande. eller till underrättelse om provisorisk tillämpning. eller till anslutning i fraga om sådana mellanstatliga organisationer. anses inbegripa en hänvisning till undertecknande. ratifika- tion e11er godkännande. eller till underrättelse om provisorisk tillämpning. eller till anslutning av sådana mellanstatliga organisationer.

I'rOp. l979/8t):107 34

(2) In the case of votes on matters within their ct'unpetcnce. such intergovernmental organizations shall exercise their voting rights with a number of votes equal to the total number of votes attributed. in accordance with article 15. to their member States.

CI-IAPTER IV—THE INTERNATIONAL NATUR/XL RUBBER (?OUNCIL

Article 6 Composition of the Internatiorml Natural Rubber Council

(1) The highest authority of the Organization shall be the International Natural Rubber Council. which shall consist of all the members of the Organization.

(2) Each member shall be represented in the Council by one delegate. and may designate alternates and advisers to attend sessions of the Council.

(3) An alternate delegate shall be empowercd to act and vote on behalf of the delegate during the Iatter's absence or in special circumstances.

Article 7 Powers and functions of the Council

(1) The Council shall exercise all such powers and perform or arrange for the performance of all such functions as are necessary to carry out the provisions of this Agreement.

(2) The Council shall. by special vote, adopt such rules and regulations as are necessary to carry out the provisions of this Agreement and are consistent therewith. These shall include its own rules of procedure and those of the committees established under article 19. rules for the administration and operation of the Buffcr Stock, and the financial and staff regulations of the Organization. The Council may. in its rules of procedure. provide for a procedure whereby it may. without meeting. decide specific questions.

(3) The Council shall keep such records as are required for the performance of its functions under this Agreement.

(4) The Council shall publish an annual report on the activities of the Organization and such other information as it considers appropriate.

Article 8 Borrowing in exceptional circumstances

(1) The Council may, by special vote. borrow from commercial sources for the Buffer Stock and/or Administrative Accounts to cover any dcficits on either Account caused by lags between authorized expenditures and required

IJ 'Jl

Prop. 1979/80: 107

(2) Vid röstning i frägor ittottt deras kompetens skall sadana mellanstatliga organisationer utöva sitt rösträtt ttted ett röstetal motsvarande det totala

antal röster som i enlighet nted artikel l-l tilldelats deras medlemsstater".

KAPITEL IV--l NTIj RN ATI ON I'iI .l_.A N ATL? R("u l.? M M 1 RA l'.) L-"I'

Artikel (» I/ttcrnalimtclla Nam/jet!tn/nirtitlctx sa))tmmtsätllti/tg

(I) (')rganisationens högsta myndighet är lnternationella naturgummit—ä- det som bestar av organisationens samtliga medlemmar.

(2) Varje medlem skall företrädas i rädet av en delegat och katt utse ersättare och sakkunniga för deltagande i radets samtttanträden. (3) En ersättare skall bemyndigas agera och rösta pä uppdrag av delegat uttder den senares fränvaro eller under speciella omständigheter.

Artikel 7 Rälla/s halogen/reter och uppgifter

(|) Radet utövar alla de befogenheter och vidtar alla de ätgärder som är nödvändiga för att genomft'jra avtalets bestämmelser.

(2) Radet fastställer ttted kvalificerad majoritet sädana regler och föreskrifter som är nödvändiga för att genomföra avtalets bestämmelser och som är förenliga därmed. Dessa regler skall innefatta arlwtsordtting för rädet och de kommittéer som upprättats enligt artikel 19. regler för buffertlagrets verksamhet och förvaltning samt föreskrifter gällande organisationens personal och finanser. Rädet kan i sin arbetsordning föreskriva ett förfarande genom vilket det katt avgöra särskilda frägor utan att sammanträda.

(3) Rädet skall föra de protokoll som erfordras för fullgt'ftrande av sina uppgifter enligt avtalet.

(4) Radet skall utge en ärsrapport över organisationens verksamhet och sådan övrig information som anses lämplig.

Artikel 8 Upphinl/tg under ('_t't't'ptimu'lla mnxllimlig/tt'lcr

( l) Rädet kan efter beslut ttted kvalificerad majoritet lätta pä kommersiell basis för buffertlagrets konto ocltleller förvaltttittgskotttot för att täcka temporära underskott som uppstatt mellan bemyndigade utgifter och

Prop. 1979/80: 107 lt»

contributions. If tlte borrowing results from a delay in the receipt of a contribution from a member. the financial costs incurred by the Council in sttch borrowing shall be met by the member in arrears in addition to the fttll payntent of its contribution.

(2) Atty member may. at its own discretion. clect to contribute cash directly to the appropriate Account. in lieu of commercial borrowing by the Council for that member's sltare of the required funds.

Article 9 Delegation of powers

(I) The Council may. by special vote. delegate to any committee established under article 19 the exercise of any or all of its powers which. in accordance with the provisions of this Agreement. do not require a special vote of the Council. Notwithstanding this delegation. the Council may at any time discuss and decide any issue that may have been delegated to any of its committees.

(2) The Council may. by special vote. revoke any power delegated to a committee.

Article 10 C o-operation with other organizations

(I) The Council may make whatever arrangements are appropriate for consultation or co—operation with the United Nations. its organs and specialized agencies, and other intergovernmental organizations as appro- priate.

(2) The Council may also make arrangements for maintaining contact with appropriate international nongovernmental organizations.

Article II Admission of observcrs

The Council may invite any nonmember Government, or any of the organizations referred to in article 10. to attend as an observer any of the meetings of the Council or of any committee established under article 19.

Article 12 Chairnuln and Vice-C/zairrnan

(I) The Council shall elect for each year a Chairman and a Vice- Chairman.

(2) The Chairman and the Vice—Chairman shall be elected. one from among the representatives of exporting members and the other from among

Prop. l979/80: 107 37

erforderliga bidrag. (.)ttt uppläningen är resultatet av drt'tjsmal i emottagande av bidrag frän en medlem skall kostnaderna. som rädet asamkats genom sadan upplättittg. ävila den ntedlettt som dröjt med inbetalttittgett av bidraget och läggas till dä fttll betalning av bidraget sker.

(3) Varje ntedlem kan själv välja att göra kontant inbetalning till vederbörligt kottto i stället föratt rädet lättar kommersiellt för en medlems andel av erforderligt belopp.

Artikel 9 Över/titanrle at' befogenheter

( I) Rädet katt med kvalificerad ntajoritet överlata till varje kommitté som upprättats enligt artikel 19 utövandet av någon eller alla sadana rädets befogenltetcr som. i enlighet med bestämmelserna i avtalet. ej kräver beslttt med kvalificerad majoritet. Även om sådant överlåtande ltar skett kan rädet när som helst behandla och besluta i varje ärende. som katt lta överlätits till någon av dess kommittéer.

(2) Rädet katt nted kvalificerad majoritet äterkalla befogenhet sotn överlätits till en kommitté.

Artikel 10

Samarbete med andra organisationer

(I) Rädet kan vidta alla de åtgärder sotn är lämpliga för samräd och samarbete med Förenta nationerna. dess organ och fackorgan. och andra lämpliga mellanstatliga organisationer.

(2) Rädet kan ocksä vidta åtgärder för att upprätthälla kontakt med

lämpliga internationella icke-statliga organisationer.

Artikel ll Tillträde för observatörer

Rädet kan inbjuda varje regering som ej är medlem eller varje organisation omnämnd i artikel It) att delta sotn obscrvattftr i sammanträden med rädet eller någon av kommittéerna. som upprättats enligt artikel 19.

Artikel 12 Ordföraride och vice ordförande

(1) Rädet skall för varje år välja en ordförande och en vice ordföran— de.

(2) Ordföranden och vice ordföranden skall väljas. en bland ombuden för exportmedlemmarna och den andra bland ombuden för importmedlemmar-

Prop. [979/80: 107 '7 ,

tlte representatives of intportittg members. These offlces sltall alternate each year between the two categories of ntetttbers. provided. however. tltat tltis shall not proltibit tlte rc—elcction of either or botlt. under exceptional circutttstattces. by special vote of the Council.

(3) ltt thc tetttporary absence of the (.".hairman. he shall be replaced by tlte Vice—Chairman. ln tltc tentporary absence ol" botlt the Chairman and the Vice-Chairman or tlte permanent absence of one or both of them. the Council may clect ttew officers front among the representatives of tlte exporting members andtor from among tlte representatives of tltc itttportittg members. as appropriate. on a temporary or permanent basis as tttay be required.

(4) Neither tlte Cltarintan ttor atty other officer presiding at a nteetittg of tlte Council shall vote at that meeting. lle may. ltowever. empotvcr another representative front the sante category of rttembership to exercise the voting rights of tlte member which he represents.

Article 13 Executive Director. Bujfer Stock Manager and otiter stef/'

(1) The Council shall. by special vote. appoittt att Executive Director attd a Buffer Stock Manager.

(2) Tltc terms attd conditions of appointntettt of the Executive Director and the Buffer Stock Manager shall be determined by tlte Council.

(3) The Executive Director shall be the cltief administrative officer of tlte Organization attd shall be responsible to tlte Council for tlte administration and operation of this Agreement in accordance with deeisiotts of the Council.

(4) The Buffer Stock Manager shall be responsible to the Executive Director and the Council for the functions conferred upon hint by this Agreement. as well as for such additional functions as the Council ntay determine. The Buffer Stock Manager sltall be responsible for the day-to-day operation of the Buffer Stock. and shall keep the Executive Director informed of the general operations of the Buffer Stock so that tlte Executive Director may ensure its effectiveness in meeting the objectives of this Agreement.

(5) The Executive Director shall appoint the staff in accordance with regulations established by the (_Äfouncil. The staff shall be responsible to the Executive Director.

((t) Neither the Executive Director nor any tncmber ofthe staff. including the Buffer Stock Manager. shall have any financial interest in tlte rtthber industry or trade. or associated commercial activities.

(7) In the performance of their duties. the Executive Director. tlte Buffer Stock Manager and other staff shall not seek or receive instructions front any member or from any other authority external to the Council or to any

Prop. [979/80: 107 gt)

na. Dessa uppdrag skall taxla varje ar rttellatt de tta tttedlentskategorierna. förutsatt emellertid att detta cj skall ltirtdra radet att rtted kvalificerad rttajoritet under speciella omständigheter tälja om den ene eller bada.

(3) Vid tillfällig franvaro skall ordföranden ersättas av vice or'dlt'trandcn. Vid tillfällig frantaro av saväl ordft'tranden som vice ordl't'tranden eller permanent l'ränvaro av en eller bada av dem. katt radet välja n_va funktionärer blattd ombttdett för exportmetllemtttarna och.-"eller blattd otttbtrdert för itttpttrtntedlemmarrta. efter vad som är lämpligt. pä tillfällig eller permanent basis efter behov.

(4) Varken ordföranden eller annan funktionär som leder ett samman— träde rned radet skall vara röstberättigad. Ett attttat orttbttd frän samma medlemskategori katt entellertid bemyndigas utöva rösträttett för den medlem som futtktiottären företri'tder.

Artikel l?

Verkställande direktören. direktiven lil" [Hiller/lagret och övriga pervo/ra— len

( l ) Rädet skall rtted ktalificerad ntajoritet utse en verksti'rllartde direktör och en direktör för buffertlagret.

(Z) Anställningsvillkoren för verkställande direktören och direktören för bttffertlagret skall fastställas av radet.

(3) Verkställande direktören är organisationens cltefstjänstcntart och är ansvarig inför rädet för förvaltningen av och verksamheten irtortt detta avtal i enlighet rtted rädets beslut.

(4) Direktören för buffertlagret är ansvarig inför verkställande direktören och radet för de uppgifter som tilldelats honom genom avtalet liksom för sädarta ytterligare trppgifter som radet bestämmer. Direktören för buffert— lagret skall vara ansvarig för lagrets dagliga verksamhet och skall ltälla verkställattdc direktören underrättad om lagrets allmänna verksamhet sä att dcrtne kan säkerställa att effektiviteten svarar rttot avtalets syften.

(5) Verkställande direktören skall tttse persortalcrt i enlighet nted de besti'mtmclser. som radet ltar fastställt. Personalen är ansvarig ittför verkställande direktören.

((t) Verkställande direktören oclt övriga personalen. irtrtefattartde direk- törett för buffertlagret. skall ej lta nägra fittattsiella intressen i gumntiindu— strirt eller gutttmihandeln. eller ditltf'trandc kommersiell verksamhet.

(7) Verkställande direktörcrt. direktörert för brtffertlagret och övriga anställda fär vid fullgörandet av sina uppgifter ej begära eller motta instrtrktiorter frän rttedlent eller frän annan myndighet ätt rädet eller en kommitté som upprättats enligt artikel lf). De skall avstä frän varje ätgärd som är oft'ftrenlig med deras ställning som internationella tjänstemän

Prop. l979/80:107 30

committee established under article 19. They shall refrain from any action which might reflect on their positions as international officials responsible only to the ('.'ouncil. Each member shall respect the exclusivelyinternational character of the responsibilities of the Executive Director. the Buffer Stock Manager and other staff and shall trot seek to influence therrr in the discharge of their responsibilities.

Article 14 Sessions

(l) As a general rule. the ('.?ouncil shall hold one regular session in each half of the year.

(2) in addition to sessions in circumstances specifically provided for in this Agreement, the Council shall also meet in special session whenever it so decides or at the request of: (a) the. Chairman of the Council: (b) the Executive Director: (c) a majority of the exporting members: ((1) a majority of the importing members: (e.) an exporting member or exporting members holding at least 200 votes: or

(f) an importing member or importing members holding at least 200 votes.

(3) Sessions shall be held at the headquarters of the Organization unless the Council. by special vote. decides otherwise. If on the invitation of any member the Council meets elsewhere than at the headquarters of the Organization. that member shall pay the additional costs incurred by the Council.

(4) Notice of any sessions and the agenda for such sessions shall be communicated to members by the Executive Director at least 30 days in advance. except in cases of emergency when notice shall be communicated at least seven days in advance.

Article 15 Distribution of votes

(1) The exporting members shall together hold 1.000 votes and the importing members shall together hold l.000 votes.

(2) Each exporting member shall receive one initial vote out of the 1.000 votes except that in the case of an exporting member with net exports of less than 10.000 tonnes annually the initial vote shall not apply. The remainder of such votes shall be. distributed among the exporting members as nearly as possible in proportion to the volume oftheir respective net exports of natural rubber for the period of five calendar years commencing six calendar years

Prop. 1979/80: 107 31

ansvariga endast inför rädet. Varje medlem skall respektera verkställande direktörens. direktt'fu'ens för huffertlagret och övriga anställdas internatio— nella ställning och ej söka päverka dem vid fullgt'irandet av deras

äligganden .

Artikel l-l Rådets sur/mumträde/r

( 1) Som en allmän regel skall radet hälla ett ordinarie sammanträde under varje halvär.

(2') Förutom sammanträden under sädana speciella omständigheter som reglerats i detta avtal skall rädet ocksä hälla extra sammanträden närhelst det sä beslutar eller pä begäran av: (a) rädets ordförande: (h) verkställande direktören: (e") en majoritet av exportmet'llemmarna'. (d) en majoritet av importmedlemmarna: (e) en exportmedlem eller exportmedlemmar som innehar minst lll!) röster: eller

(f) en importmedlem eller importmedlemmar som innehar minst 200 röster.

(3) Sammanträdena skall hällas där organisationen har sitt säte sävida ej rädet med kvalificerad majoritet beslutar annorlunda. Om pä inbjudan av en medlem rädet sammanträder pä annan ort än där organisationens säte är beläget skall medlemmen stä för de extrakostnader som rädet äsamkas.

(4) Verkställande direktören skall underrätta medlemmarna om samman- träden oeh dagordningen för sådana sammanträden minst 30 dagar i förväg förutom i nödfall dä underrättelse skall ske senast sju dagar i förväg.

Artikel 15 Fördelning av rös/er

(1) Exportmedlemmarna skall tillsammans ha I UUU röster och import- medlemmarna tillsammans I (lllll röster.

(2) Varje exportmedlem skall erhälla en initialröst av de tusen rösterna förutom i det fall då exportmedlemmen har en ärlig nettoexport om mindre än 10 flöt.) ton. De övriga rösterna skall fördelas mellan exportmedlemmarna sä nära som möjligti proportion till volymen av deras respektive nettoesport av naturgummi under en period av fem kalenderär nted hörjan sex är före röstfördelningen. Doek skall Singapores nettoexport av naturgummi för en

Prop. 1979/80:l(l7

.u (J

prior to the distribution of votes. except that Singapt'tre's net exports of natural rubber for such period shall be calculated at 13 "f; of its total exports for that period.

(3) The votes of importing members shall be distributed among them in proportion to the average of their respective net imports of natural rubber during the period of three calendar years commencing four calendar years prior to the distribution of votes. except that each llllPtN'Ing member shall receive one vote even if its proportional net import share is otherwise not sufficiently large to so justify.

(4') For the purposes of paragraphs 3 and 3 of this article. paragraphs 2 and 3 of article ZS relating to contributions of importing members and article 39. the ("ouncil shall at its first session. establish a table of net exports of exporting members and a table of net imports of importing members which shall be revised annually in accordance with this article.

(5) 'l'hcrc shall be no fractional votes. Except as provided in paragraph 3 of this article. any fraction less than 05 shall be rounded downward. and any fraction greater than or equal to (1.5 shall be rounded upward.

((1) The ("ouncil shall distribute the votes for each financial year at the beginning of the first session of that year in accordance with the provisions of this article. Such distribution shall remain in effect for the rest of that year. except as provided for in paragraph 7 of this article.

(7) Whenever the membership of the Organization changes or when any member has its voting rights suspended or restored under any provision of this Agreement. the Council shall redistribute the votes within the affected category or categories of members in accordance with the provisions of this article.

(8) In the event ofthe cxclusion of a member pursuant to article 65. or the withdrawal of a member pursuant to article (14 or (33. resulting in the reduction of the total trade share of those members remaining in either category below 80 per cent. the Council shall meet and decide on the terms. conditions and future of this Agrement. including in particular the need to maintain effective buffer stock operations without causing undue financial burden to the remaining members.

Article 16 Voting procedure

(l) Each member shall be entitled to cast the number of votes it holds in the Council and shall not be entitled to divide its votes.

(2) By written notification to the Chairman of the Council. any exporting member may authorize any other exporting member. and any importing member may authorize any other importing member. to represent its interests and to exercise its voting rights at any session or meeting of the Council.

Prop. 1979/80: "W 33

sädan period beräknas till I3 'f-"i. av landets totala export av naturgummi under perioden.

(3) lmportmedlcmmarnas röster skall fördelas mellan dem i proportion till genomsnittet av deras respektive nettoimport av naturgummi under en period av tre kalcnderär med början fyra är före röstfördelningen. dock skall varje importmedlem erhälla en röst även om (less proportionella nettoim- portandel ej är tillräckligt stor för att annars berättiga till en röst.

(4) För syftena i moment 2 och 3 i denna artikel och moment 2 och 3 i artikel 28 avseende iniportmedIemmarnas bidrag och artikel 39 skall rädet vid första sammanträdet göra en förteckning över exportmedlemtnarnas nettoexport respektive importmedlcmmarnas nettoimport. Förteckningen skall ändras ärligen i enlighet med denna artikel.

(5) Bräkdelar av röster skall ej förekomma. Förutom vad som angetts i moment 3 i denna artikel skall varje tal under().5 avrundas nedät och varje tal över eller lika med 0.5 skall avrundas uppät.

((») Rädet skall fördela rösterna för varje räkenskapsär vid början av ärets första sammanträde enligt bestämmelserna i denna artikel. Sädan fördelning skall vara i kraft för återstoden av äret förutom i de fall som angetts i moment 7 i denna artikel.

(7) Närhelst medlemskapet i organisationen ändras eller när någon medlem har fått sin rösträtt upphävd eller återställd enligt en bestämmelse i avtalet. skall rädet omfördela rösterna inom berörda kategori eller katego- rier av medlemmarna enligt bestämmelserna i denna artikel.

(8) För den händelse en medlem utesluts enligt artikel 65. eller fränträder avtalet enligt artiklarna 64 eller 63. resulterande i att den totala handelsan- delen för de medlemmar som kvarstår i respektive kategori är mindre än 80 (fi:. skall rädet sammanträda och besluta om villkoren och avtalets framtid. inklusive särskilt behovet att upprätthälla buffertlagrets effektivitet utan att förorsaka kvarstående medlemmar oskäliga finansiella åtagan- den.

Artikel lö R("jstningsför/iirande

(1) Varje medlem får ane det antal röster som den förfogar över i rådet. Uppdelning av röster för ej ske.

(2) Genom skriftligt meddelande till rådets ordförande kan en export- medlem bemyndiga en annan exportmedlem. och kan en importmedlem bemyndiga en annan importmedlem. att företräda dess intressen och att utöva dess rösträtt vid varje sammanträde med rädet.

(3) lin medlem som bemyndigats av en annan medlem att förfoga över

Prop. 1979/80: l07 3-4

(3) A member authorized by another member to cast the latter mcmber's votes shall cast such votes as authorized.

(4) When abstaining. a member shall be deemed not to have cast its votes.

Article l7 Quorum

(l) The quorum for any meeting of the Council shall be the presence of a majority of exporting members and a majority of importing members. provided that such members hold at least two thirds of the total votes in their respective categories.

(2) lf there is no quorum in accordance with paragraph 1 of this article on the day fixed for the meeting and on the following day. thc quorum on the third day and thereafter shall be the presence of a majority of exporting members and a majority of importing members. provided that such members hold a majority of the total votes in their respective categories.

(3) Representation in accordance with paragraph 2 of article lo shall be considered as presence.

Article 18 Decisions

(1) All decisions of the Council shall be taken and all recommendations shall be made by distributed simple majority vote. unless otherwise provided for in this Agreement.

(2) Where a member avails itselfof the provisions of article 16 and its votes are cast at a meeting of the Council. such member shall. for the purpose of paragraph 1 of this article. be considered as present and voting.

Article 19

Establishment of committees

(1) The following committees are hereby established: (a) Committee on Administration; (b) Committee on Buffer Stock Operations: (c) Committee on Statistics: (d) Committee on Other Mcasures. Additional committees may also be established by special vote of the Council. (2) Each committee shall be responsible to the Council. The Council shall. by special vote. determine the membership and terms of reference of each committee.

Prop. 1979/80: 107 35

dess röster skall göra detta i enlighet med vad den har lätt bemyndigande till.

(4) En medlem som avstår från att rösta skall anses ej ha utnyttjat sin rösträtt.

Artikel 17 Bt'xlutsnn'issighct

(1 ) För att beslutsmässighet skall föreligga vid ett sammanträde med rädet erfordras närvaro av en majoritet av expt')rtmcdlemmarna och en majoritet av importmedlemmarna under förutsättning att dessa medlemmar innehar minst två tredjedelar av de totala rösterna inom sina respektive medlemska— tegorier.

(2) Om beslutsmässighet i enlighet med moment 1 i denna artikel ej föreligger den dag. som utsatts för sammanträdet eller f("iljande dag. föreligger beslutsmässighet den tredje dagen och därefter vid när art) av en majoritet av exportmedlemmarna och en majoritet av importmedlenunarna under förutsättning att dessa medlemmar innehar en majoritet av de totala rösterna inom sina respektive medlemskategorier.

(3) Representation enligt moment 2 i artikel 16 betraktas som närvaro.

Artikel 18

Beslut

(1) Alla beslut och rekommendationer av rådet skall fattas med fördelad enkel majoritet savida cj annorlunda förutses i detta avtal.

(2) Då en medlem röstar enligt bestämmelserna i artikel 16 och dess röster avges vid ett sammanträde med rädet. skall medlemmen för ändamålet i moment 1 i denna artikel betraktas som närvarande och röstande.

Artikel 19 Upprättande av kommittéer

(1) Följande kommittéer upprättas härmed: (a) förvaltningskommitté: (b) kommitté för buffertlagrets verksamhet; (c) statistikkommitté: och (d) kommitté för övriga åtgärder.

Ytterligare kommittéer kan upprättas genom beslut av rådet med kvalificerad majoritet.

(2) Varje kommitté skall vara ansvarig inför rådet. Rädet skall med kvalificerad majoritet fastställa medlemskap och arbetsuppgifter för varje kommitté.

Prop. 1979/80:107 30

Article 21) Panel of experts

(1) The Council shall establish a panel of experts from the rubber industry and trade of exporting and importing members.

(2) The Panel shall be available to provide advice and assistance to the Council and its committees. particularly on buffer stock operations and on the other measures referred to in article 44.

(3) The membership. functions and administrative arrangements of the Panel shall be determined by the Council.

CllAP'liER V—PRIVlH'iGLiS AND lMMUNlTlliS

Article 21 Privileges and immunities

(1) The Organization shall have legal personality. lt shall in particular have the capacity to contract. to acquire and dispose of movable and immovable property. and to institute legal proceedings.

(2) The Organization shall. as soon as possible after the entry into force of this Agreement. seek to concludc with the Government of the country in which the headquarters of the Organization is to be situated (hereinafter referred to as the host Government) andan agreement (hereinafter referred to as Hcadquarters Agreement) relating to such status. privileges and immunities of the Organization. of its Executive Director. staff and experts. and of members" delegations. as are reasonably necessary for the purpose of discharging their functions.

(3) Pending the conclusion of the Hcadquarters Agreement. the Organi- zation shall request the host Government to grant. to the extent consistent with its laws. exemption from taxation on remuneration paid by the Organization to its employees. and on the assets. income and other property of the Organization.

(4) The Organization may also conelude. with one or more Governments. agreements to be approved by the Council relating to such privileges and immunities as may be necessary for the proper functioning of this Agreement.

(S) lf the headquarters of the Organization is moved to another country. the Government of that country shall. as soon as possible. conclude with the Organization a Hcadquarters Agreement to be approved by the Council.

(6) The Hcadquarters Agreement shall be independent of this Agree- ment. lt shall. however. terminate: (a) hy agreement between the host Government and the Organization: (b) in the event that the headquarters of the Organization is moved from the

Prop. 1979/80:107 37

Artikel 21) [f_t'pt'rtpam'l

(l) Rädet skall upprätta en panel med experter från export- och importmedlemmarnas gummiindustri och handel.

(2) Panelen skall vara tillgänglig för att ge råd och bistå rådet och dess kommittéer särskilt beträffande buffertlagrcts verksamhet och de övriga åtgärder som hänvisats till i artikel 44.

(3) Panelens medlemmar. funktioner och administration skall fastställas av rådet.

KAPITEL V—PRlVlLlf—ZGIER ()CH lMMUNl'l'ETER

Artikel 21 Privilegier och immuniteter

(l.) Organisationen skall vara en juridisk person. Den skall särskilt ha behörighet att sluta avtal om. förvärva och förfoga över lös och fast egendom och att föra talan vid domstolar och andra myndigheter.

(2) Organisationen skall snarast möjligt efter avtalets ikraftträdande söka sluta avtal (i det följande benämnt "sätesavtal'") med regeringen i det land i vilket organisationens säte kommer att bli förlagt (i det följande benämnt värdlandet) om sädan status. och sådana privilegier och immuniteter för organisationen, dess verkställande direktör. personal och experter samt medlemsländernas representanter. som är erforderliga för fullgörandet av deras uppgifter.

(3) l avvaktan på att ett sätesavtal sluts skall organisationen begära att värdlandet i den utsträckning det är förenligt med dess lagstiftning beviljar skattebefrielse för löner och andra förmåner som organisationen betalar sina anställda och för organisationens tillgångar. inkomster och övrig egen— dom.

(4) Organisationen kan också sluta avtal. för godkännande av rädet. med en eller flera regeringar angående sädana privilegier och immuniteter som kan behövas för att detta avtal skall fungera.

(5) Om organisationens säte flyttas till ett annat land. skall det landets regering snarast möjligt sluta ett sätesavtal med organisationen för godkän- nande av rådet.

(()) Sätesavtalet skall vara fristående från detta avtal. Det skall likväl upphöra: (a) genom överenskommelse mellan värdlandet och organisationen: (b) om organisationens säte flyttas från värdlandet; eller (c) om organisationen upplöses.

Prop. 1979/80:107 3.8

country of the host Gin-'ernment: or

(c) in the event that the Organization ceases to exist.

CHAPTER Vl—ACCOUNTS AND AUDlT

Article 22

Financial accounts

(1 ) For the operation and administration of this Agreement. there shall be established two accounts:

(a) the Buffer Stock Account. and (b) the Administrative Account.

(2) All the following receipts and expenditures in the creation. operation and maintenance of the Buffer Stock shall be brought into the Buffer Stock Account: contributions from members under article 28. borrowings for the Buffer Stock Account under article 8. repayment of principal and interest on such borrowings. revenues from sales of buffer stocks. interest on deposits of the Buffer Stock Account. stock acquisition costs. commissions. storage. transportation and handling charges. insurance. and costs of rotation. The Council may. however. by special vote. bring any other type of receipts or expenditures attributable to buffer stock transactions or operations into the Buffer Stock Account.

(3) All other receipts and expenditures relating to the operation of this Agreement shall be brought into the Administrative Account. Such expenditures shall normally be met by contributions from members assessed in accordance with article 25.

(4) The Organization shall not be liable for the expenses of delegations or observers to the Council or to any committee established under article 19. Article 23 Form of payment

Cash payments to the Administrative and Buffer Stock Accounts shall be payablc in freely usable currencies or currencies which are convertible in the major foreign exchange markets into freely usable currencies. and shall be exempt from foreign exchange restrictions.

Article 24 Audit

(1) The Council shall appoint auditors for the purpose of auditing its books of account.

Prop. 1979/80:107 39

KAPITEL VI—RÄKENSKAPI'iR ()(—'l-I REVISION

Artikel 22 Räkenskapskanton

(I) För verksamheten och avtalets förvaltning skall tvä konton upprät- tas:

(a) buffertlagerkontot. och (b) förvaltningskontot.

(2) Alla följande intäkter och kostnader för upprättandet samt verksam- heten vid och skötseln av buffertlagret skall föras på buffertlagerkontot: bidrag från medlemmarna enligt artikel 28. län för buffertlagerkontot enligt artikel 8. återbetalning av länebelopp och ränta pä sådana län. intäkter från försäljning frän lagret. ränta på buffertlagerkontots depositioner. kostnader för lageranskaffning. kommissionsuppdrag. lagring. transport- och lastnings- kostnader, försäkringar samt kostnader för omsättning av lagret. Rådet kan emellertid med kvalificerad majoritet föra andra slag av intäkter och kostnader hänförliga till verksamhet och transaktioner rörande buffertlagret till buffertlagerkontot.

(3') Alla andra intäkter och kostnader rörande verksamheten enligt detta avtal skall föras på förvaltningskontot. Sädana kostnader skall normalt täckas av medlemsbidrag som beräknats enligt artikel 25.

(4) Organisationen skall ej ansvara för delegationers och obscrvatörers utgifter vid sammanträden med rädet eller kommittéer som upprättats enligt artikel 19.

Artikel 23

In betalningsfornwr

Inbetalning av kontantbelopp till förvaltningskontot och till buffertlager- kontot skall ske i fritt användbara valutor eller i valutor som är konvertibla pä de större utländska valutamarknadcrna till fritt användbara valutor. Inbetalningarna skall undantas från valutarestriktioner.

Artikel 24 Revision av räkenskaperna

(l.) Rådet skall utse auktoriserade revisorer för granskning av räkenska- perna.

Prop. 1979/80: I07 att)

(2) An independently audited statement ofthe Administrative and Buffcr Stock Accounts shall be made available to members as soon as possible. but not earlier than three months. after the close of each financial year and be considered for approval by the Council at its next session as appropriate. A summary of the auditcd accounts and balance sheet shall thereafter be published.

CHAPTER VII—THE ADMINISTRATIVE ACCOUNT

Article 25 Budget contributions

(1) The Council shall at its first session after the entry into force of this Agreement approve the budget of the Administrative Account for the period between the date of entry into force and the end of the first financial year. Thereafter. during the second half of each financial year. the Council shall approve the. budget of the Administrative Account for the following financial year. The Council shall assess the contribution ofeaeh member to that budget in accordance with paragraph 2 of this article.

(2) The contribution of each member to the administrative budget for each financial year shall be in the proportion which the number of its votes at the time the administrative budget for that financial year is approved bears to the total votes of all the members. In asscssing contributions. thc votes of each member shall be calculated without regard to the suspension of any member's voting rights or any rcdistribution of votes resulting therefrom.

(3) The initial contribution to the administrative budget of any Govern- ment which becomes a member after the entry into force of this Agreement shall be assessed by the Council on the basis of the number of votes to be held by it and the period remaining in the current financial year. but the assessment made upon other members shall not be altered.

Article 26

Payment of contributions to the administrative budget

(I) Contributions to the first administrative budget shall become due on a date to be decided by the Council at its first session. Contributions to subsequent administrative budgets shall become due on the first day of each financial year. The contribution of a Government which becomes a member after the. entry into force of this Agreement. assessed in accordance with paragraph 3 of article 25. shall. for the financial year concerned. become due on a date to be decided by the Council.

(2) Ifa member has not paid its full contribution to the administrative budget within two months after such contribution becomes due in accordance

Prop. 1979/80: 107 4l

(2) Fristående revisonsbcrättelser över förvaltningskontot och kontot för buffertlagret skall framläggas för medlemmarna snarast möjligt men ej tidigare än tre månader efter varje räkenskapsårs slut och skall bli föremål för godkännande av rådet vid dess nästa sammanträde då så är lämpligt. En sammanfattning av revisionsbcrättelserna och balansräkningen skall därefter offentliggöras.

KAPITEL VIl—F('.')RVAI_'l*NlNGSKONTOT

Artikel 25 Bidrag till hudgctcn

(l) Rådet skall vid första sammanträdet efter avtalets ikraftträdande godkänna budgeten för förvaltningskontot för perioden mellan ikraftträdan- det och det första räkenskapsårets slut. Därefter skall rådet under andra hälften av varje räkenskapsår godkänna budgeten för förvaltningskontot för påföljande räkenskapsår. Rådet skall beräkna för varje medlems bidrag till denna budget enligt moment 2 i denna artikel.

(2) Varje medlems bidrag till f("irvaltningsbudgeten för varje räkenskapsår skall vara i den proportion som antalet av medlemmens röster vid tidpunkten då förvaltningsbudgeten för räkenskapsåret godkänns förhåller sig till medlemmarnas sammanlagda röster. Vid beräkningen av bidragen skall rösterna för varje medlem beräknas utan hänsyn till att någon medlems rösträtt upphävts eller till en omfördelning av rösterna till följd därav.

(3) Initialbidraget till förvaltningsbudgetcn för en regering som blir medlem efter avtalets ikraftträdande skall beräknas av rådet på basis av antalet röster som medlemmen kommer att erhålla och den period som återstår av det löpande räkenskapsåret. Beräkningen för andra medlemmar skall dock ej ändras.

Artikel 26 Betalning av bidrag till förvaltnings!)ua'gctcn

(l) Bidragen till den första förvaltningsbudgeten skall förfalla till betal- ning vid en tidpunkt som fastställs av rådet vid dess första sammanträde. Bidrag till påföljande förvaltningsbudgetar skall förfalla till betalning pä budgetårets första dag. Bidraget från en regering som blir medlem efter avtalets ikraftträdande. beräknat i enlighet med moment 3 i artikel 25. skall för ifrågavarande räkenskapsår förfalla till betalning vid den tidpunkt som rådet fastställer.

(2) Om en medlem ej till fullo har betalt bidraget till förvaltningsbudgeten inom två månader efter det att sådant bidrag förfallit till betalning i enlighet

Prop. 1979/801l07 43

with paragraph ] of this article. the Executive Director shall request that member to make payment as quickly as possible. Ifa member has not paid its contribution within two months after such request by the Executive Director. its voting rights in the Organization shall be suspended unless the Council. by special vote. decides otherwise. If a member has still not paid its contribution within four months after such request by the Executive Director. all rights of that member under this Agreement shall be suspended by the Council unless the Council. by special vote. decides otherwise.

(3) For contributions received late. the Council shall lcvy an interest charge at the prime rate in the host country from the date the contributions become due. or at the commercial rate in the event of borrowing under article 8. whichever is appropriate.

(4) A member whose rights have been suspended under paragraph 2 of this article shall in particular remain liable to pay its ctmtribution and to meet any other of its financial obligations under this Agreement.

CHAPTER VIII—THE BUFFER STOCK

Article 27 Size of the Bit/fer Stock

In order to achieve the objectives of this Agreement. an international Buffer Stock shall be established. The total capacity of the Buffer Stock shall be of 550.000 tonnes. It shall be the sole instrument of market intervention for price stabilization in this Agreement. The Buffer Stock shall compri- se:

(11) The normal Buffer Stock of 400.0(_)0 tonnes. and (b) The contingency Buffer Stock of 150.000 tonnes.

Article 28 Financing of the Buffer Stock

(1) Members commit themselves to finance the total cost of the international Buffer Stock of 550.000 tonnes established under article 27.

(2) The financing of both the normal Buffcr Stock and the contingency Buffer Stock shall be shared equally between the exporting and importing categories of members. Contributions of members to the Buffer Stock Account shall be apportioned according to their shares of the votes in the Council. except as provided for in paragraphs 3 and 4 of this article.

(3) Any importing member whose share of total net imports as set out in the table to be established by the Council under paragraph 4 of article 15 represents 01 per cent or less of total net imports shall contribute to the Buffer Stock Account as follows:

Prop. 1979/80:107 43

med moment [ i denna artikel. skall verkställande direktören begära. att medlemmen snarast möjligt gör inbetalningen. (.)lll en medlem ej har betalt sitt bidrag inom två månader efter sådan begäran av verkställande direktören skall dess rösträtt i organisationen upphävas såvida ej rådet med kvalificerad majoritet beslutar annorlunda. Om en medlem inom fyra månader efter verkställande direktörens begäran ännu ej har betalt sitt bidrag skall medlemmens alla rättigheter enligt avtalet upphävas av rådet såvida ej rådet med kvalificerad majoritet beslutar annorlunda.

(3) För bidrag som mottagits sent skall rädet begära ränta till s.k. primerateI i värdlandet från den tidpunkt då bidragen förfallit till betalning. eller respektive. om upplåning sker enligt artikel 8 till marknadsränta.

(4) En medlem vars rättigheter har upphävts enligt moment 2 i denna artikel skall främst vara skyldig erlägga sitt bidrag och att fullgöra andra finansiella åtaganden enligt avtalet.

KAPITEL. VI l l—B UFFERTLAG RE'l'

Artikel 27 Buffert/agrels stor/("k

För att uppnå avtalets syften skall ett internationellt buffertlager upprättas. Buffcrtlagrets totala storlek skall vara 550000 ton. Det skall utgöra det enda instrumentet för rnarknadsintervention för prisstabilisering i detta avtal. Buffertlagret skall utgöras av: (a) ett normallager om 400 000 ton. och (_b) ett nödfallslager om 150000 ton.

Artikel 28 Finunsiering av buffertlagret

(1) Medlemmarna åtar sig att finansiera den totala kostnaden för det internationella buffertlager om 550000 ton som upprättats enligt artikel 27.

(2) Finansieringen av både normallagret och ni'idfallslagret skall delas lika mellan de exporterande och importerande medlemskategoricrna. Medlem- marnas bidrag till buffertlagerkontot skall fördelas enligt deras andelar av rösterna i rådet förutom i de fall som angetts i moment 3 och 4 i denna artikel.

'den ränta som tillämpas av förstklassiga banker vid utlåning till förstklassiga låntagare

Prop. 1979/80: 107 44

(a) lf its share of total net imports is less than or equal to 0.1 per cent but more than 0.05 per cent. such member shall contribute an amount assessed on the basis of its actual share of total net imports; (b) lf its share of total net imports is 0.05 per cent or less. such member shall contribute an amount assessed on the basis of a share of 0.05 per cent of total net imports. (_4) During any period in which this Agreement is in force provisionally either under paragraph 2 or subparagraph (b) of paragraph 4 of article 61. the financial commitment of each exporting or importing member to the Buffcr Stock Account shall not in total exceed that member's contribution. calculated on the basis of the number of votes corresponding to the percentage shares set out in the tables to be established by the Council under paragraph 4 of article. 15. of the totals of 275.000 tonnes falling to the exporting and importing categories of members respectively. The financial obligations of members when this Agreement is in force provisionally shall be shared equally by exporting and importing categories of members. At any time when the aggregate commitment of one category exceeds that of the other. the larger ofthe two aggregates shall be brought equal to the smaller of the two aggregates. each member's votes in that aggregate being reduced in proportion to the shares of votes derived from the tables to be established by the Council under paragraph 4 of article 15.

(5) The total costs of the normal Buffer Stock of 400.000 tonnes shall be financed by contributions by members in cash to the Buffer Stock Account. Such contributions may. when relevant. bc paid by the appropriate agencies of members concerned.

(6) The total costs of the contingency Buffer Stock of 150.000 tonnes shall be financed by contributions by members in the form of; (a) cash'borrowed from commercial sources by the Council upon the security of both stock warrants and government guarantees/government under- takings. and/or (b) cash.

Such contributions may. when relevant. be provided by the appropriate agencies of members concerned.

(7) The choice under subparagraph (a) or (b) of paragraph 6 ofthis article. or both. shall be at the discretion of each member; in all cases, the cash shall be deposited in the Buffer Stock Account. In the case of borrowing under subparagraph (a) of paragraph 6. the value of stock Warrants, as a proportion of the value of the total Buffer Stock at the time. shall not exceed those members" proportionate shares of votes in the Council. Members on whose behalf the Council has undertaken commercial borrowing under subpara— graph (a) of paragraph 6 shall be responsible for all their respective liabilities arising from such borrowing.

(8) The total costs of the 550.000-tonne international Buffer Stock shall be paid from the Buffer Stock Account. Such costs shall include all expenses

Prop. 1979/80: 107 ' 45

(3) Varje importmedlem vars andel av totala nettoimporten enligt den förteckning som fastställs av rådet enligt moment 4 i artikel 15 utgör 0.1 procent eller mindre av totala nettoimporten skall bidra till buffertlagerkon— tot på följande sätt: (a) om medlemmens andel av totala nettoimporten är mindre än eller lika med ().1 procent men mer än 0.05 procent skall medlemmen bidra med ett belopp som beräknas på basis av verkliga andelen av totala nettoimporten: (b) om medlemmens andel av totala nettoimporten är 0.05 procent eller mindre skall medlemmen bidra med ett belopp som beräknas på basis av en andel av 0.05 procent av totala nettoimporten. (4) Under period då avtalet är i kraft provisoriskt enligt antingen moment 2 eller delmoment (b) i moment 4 i artikel 61 skall varje export- och importmedlems finansiella åtagande till buffertlagerkontot ej totalt överstiga medlemmens bidrag beräknat på basis av antalet röster n'iotsvarande de procentandelar som angetts i den förteckning som rädet upprättar enligt moment 4 i artikel 15 till de totalt 275000 ton som faller på export- respektive importlandskategoricrim. Medlemmarnas finansiella åtaganden då avtalet är i kraft provisoriskt skall delas lika av export— och importmed- lemskategorierna. När som helst då en medlemskategoris sammanlagda åtagande överstiger den andra medlemskategorins åtagande skall den större av de två summrn'na likställas med den mindre av de två och varje medlems röster enligt den större summan minskas i proportion till de röstandelar som framräknats från förteckningen som rådet upprättat enligt moment 4 i artikel 15.

(5) De totala kostnaderna för normallagret om 400 000 ton skall finansieras genom kontanta bidrag från medlemmarna till buffertlagerkon- tot. Sådana bidrag kan i förekommande fall betalas in av vederbörliga myndigheter i mediemsländcrna.

(6) De totala kostnaderna för nödfallslagret om 150 000 ton skall finansieras genom bidrag från medlemmarna i form av; (a) kontantbelopp som rådet upplånat på kommersiell väg mot säkerhet i både lagerbevis och regeringsgarantier/regcringsåtaganden. och/eller

(b) kontantbelopp.

Sådana bidrag kan i förekommzmde fall ombesörjas av vederbörliga myndigheter i medlemsländerna.

(7) Valet enligt delmoment (a) eller (b) i moment ö i denna artikel. eller båda. avgör varje medlem själv: i samtliga fall skall kt'mtantbeloppen deponeras i buffertlagerkontot. [ händelse av lån enligt moment (a) i moment 6. skall värdet av lagerbevisen. som en del av värdet av det totala buffertlagret vid tidpunkten ej överstiga ifrågavarande medlemsländers proportionella andelar av rösterna i rådet. Medlemmar på vilkas vägnar rådet har tagit upp lån på kommersiell våg enligt delmoment (a) i moment (1 skall vara ansvariga för alla sina respektive skyldigheter som uppkommer

Prop. 1979/80:107 .to

involved in acquiring and operating the 550.000-toimc internaticmal Buffer Stock. In the event that the estimated cost. as given in annex C to this Agreement. cannot fully cover the total cost of acquisition ancl operations of the Buffer Stock. the Council shall meet and make the necessary arrangements to call up the required contributions to cover such costs according to percentage shares of votes.

Article 29 Payment of contributions !() the Buf/cr Smek f'it't'ulllll

(1) There shall be an initial contribution in cash to the Buffer Stock Account equivalent to 70 million Malaysian ringgits. This contribution shall be apportioned among all members according to their percentage shares of votes taking in consideration paragraph 3 of article 28. The contribution shall be called as soon as the Executive Director has been informed by all members that they are in a position to meet the financial requirements. within 18 months from the date of provisional entry into force of this Agreement. These initial contributions shall be due 45 days after the Executive Director calls for them.

(2) The Executive Director may at any time call for contributions provided that the Buffer Stock Manager has certified that the Buffer Stock Account may require such funds in the next four months.

(3) When a contribution is called. it shall be due from members within 30 days of the date of notification. lf requested by any member or members accounting for 200 votes in the Council. the Council shall meet in special session and may modify or disapprove the call—up based on an assessment of the need for funds to support buffer stock operations in the next three months. If the Council cannot reach a decision. contributions shall be due from members in accordance with the Executive Director's decision.

(4) Contributions called up for the normal and the contingency Buffer Stock shall be valued at the lower trigger action price in effect at the time such contributions are called.

(5) The call-up of contributions to the contingency Buffer Stock shall be handled as follows:

(a) At the 300.000-tonne review provided for in article 32. the Council shall: (i) receive a statement from each member regarding the method by which it will finance its share of the contingency Buffer Stock pursuant to article 28. and

(ii) make all financial and other arrangements which may be necessary

Prop. [979/80: 107 ' 47

genom siidan upplåning.

(ls') De totala kostnaderna för det internationella buffertlagret om 5.50 000 ton skall betalas genom buffertlagerkontot. Sädana kostnader skall inbegripa alla utgifter som är förknippade med att införskaffa och driva det internationella buffertlagret om 550000 ton. För den händelse att de beräknade kostnaderna. som de framgar av bilaga (" till avtalet. ej till fullo täcker de totala kostnaderna för att införskaffa och driva buflcrtlagrct. skall radet sammanträda och vidta nödvändiga atgärder för att begära in erforderliga bidrag i cnliglict med de procentuella röstandclarna för att täcka sadana kostnader.

Artikel 29 lnht'Iu/ning uv bir/rug till I)!!_/]t'l'l/tlgt'l'Å(IIIN)!

(1) Ett initialbidrag motsvarande 70 miljoner malaysiska ringgits skall inbetalas kontant till buffertlagerkontot. Detta bidrag skall fördelas pa samtliga medlemmar enligt deras procentamlclar av rösterna och med hänsynstagande till moment 3 i artikel 38. Bidraget skall inkrävas sä snart verkställande direktören har informerats av samtliga medlemmar att de är i stånd att fullgöra sina finansiella ätagandcn inom l8 mänader frän tidpunkten för avtalets provisoriska ikraftträdande. Dessa initialbidrag skall inbetalas 45 dagar efter det att de begärts in av verkställande direktören.

(2) Verkställande direktören kan när som helst begära in bidrag under förutsättning att buffertlagerdirektören har intygat att sadant kapital under de fyra närmaste mänaderna kan behöva tillföras buffertlagerkontot.

(3) När bidrag begärs in skall det inbetalas av medlemmarna inom 30 dagar frän dagen för underrättelsen. Pa begäran av medlem eller medlemmar som förfogar över 200 röster i radet skall radet hälla extra sammanträde och kan utifrän beräkningar av kapitalbehtwet för att stödja buffertlagrets verksamhet under närmaste tremänadersperiod ändra eller uttala sig emot en begäran om inbetalning. Om rädet ej kan fatta beslut skall bidragen inbetalas av medlemmarna i enlighet med verkställande direktörens beslut.

(4) Bidrag som begärts in för normallagret liksom för lagerrcserven skall beräknas efter det nedre utlösningspriset som gäller vid den tidpunkten dä bidragen begärs in.

(5) Begäran om bidragen till nödfallslagret skall ske pä följande sätt: (a) vid den översyn enligt artikel 32 dä nettoft'irsäljning eller nettoköp av

300000 ton ägt rum skall rädet: (i) erhälla besked frän varje medlem om pä vilket sätt medlemmen vill finansiera sin andel av nöt'lfallslagrct enligt artikel 28. och (ii) vidta alla finansiella och andra arrangemang som är erforderliga för att nödfallslagrct skall kunna tas i anspräk omgäendc. inklusive att vid behov begära in medel.

Prop. l979/80: l07 48

for the prompt implementation of the contingency Buffer Stock including call-up of funds il' necessary. (h) At the 400.000-trmne review provided for in article 32, the Council shall

ensure that:

(i) all members have provided financing for their respective shares of the contingency Buffer Stock, and (ii) the contingency Buffer Stock has been invoked and is fully primed for action in accordance with the terms of article 31.

Article 30 Price range

(l) There shall be established. for the operations of the Buffer Stock: (a) a reference price. (h) a lower intervention price. (c) an upper intervention price. (d) a lower trigger action price, (e) an upper trigger action price, (f) a lower indicate price. and (g) an upper indieative price.

(2) The reference price shall. on the entry into force ofthis Agreement. be initially fixed at 210 Malaysian/Singapore cents per kilogramme. lt shall be reviewed and revised in accordance with section A of article 32.

(3) There shall be an upper intervention price and a lower intervention price calculated respectively at plus and minus 15 per cent of the reference price unless the Council. by special vote. decides otherwise.

(4) There shall be an upper trigger action price and a lower trigger action price calculated respectively at plus and minus 20 per cent of the reference price unless the Council. by special vote. decides otherwise.

(5) The prices calculated in paragraphs 3 and 4 of this article shall be rounded to the nearest cent.

(6) Except as otherwise provided for in this Agreement. the lower indieative price shall be 150 Malaysian/Singapore cents per kilogramme. and the upper indieative price shall be 270 Malaysian/Singapore cents per kilogramme. for the first 30 months after the entry into force of this Agreement.

Article 3'1

Operation of the Buffer Stock

(1) lf. in relation to the price range provided for in article 30. or as subsequently revised in accordance with the provisions of articles 32 and 40. the market indicator price provided for in article 33 is: (a) at or above the upper trigger action price. thc Buffet Stock Manager shall

Prop. 1979/80:107 49

(b") Vid (.)vcrsynen enligt artikel 32 da nettoförsaljning eller nettoköp av 400000 ton ägt rtlm skall rädet försäkra sig om att: (i) alla medlemmar har inbetalt sina andelar av lagerreserven. och till (ii) lagerreservcn har pakallats och satts i kraft i enlighet med villkoren i artikel 31.

Artikel 30 Pris:/lille!

(l) För buffertlagrets verksamhet skall fastställas: (a) ett referenspris. (b) ett lägre intcrvcntionspris. (e) ett övre interventionspris, (d) ett lägre utlösningspris. (e) ett övre utlösningspris. (f) ett lägre indikativt pris. och (g) ett övre indikativt pris.

(2) Referenspriset skall vid avtalets ikraftträdande vara 210 malaysia! singapore cents per kilo. Det skall ses över och ändras i enlighet med sektion A i artikel 32.

(3) Övre interventionspriset och lägre interventionsprisct skall utgöra plus respektive minus 15 procent av referenspriset sävida ej rädet med kvalificerad majoritet beslutar annorlunda.

(4) Övre utlösningsprisct och lägre utlösningspriset skall utgöra plus respektive minus 20 procent av referenspriset sävida ej radet med kvalifice— rad majoritet beslutar annorlunda.

(5) De priser som beräknats enligt moment 3 och 4 i denna artikel skall avrundas till närmaste cent.

(()) Förutom i de fall där det har reglerats annorlunda i avtalet skall under de första 30 månaderna efter avtalets ikraftträdande det lägre indikativa priset vara l50 Malaysia/Singapore cents per kilo och det övre indikativa priset 270 Malaysia/Singapore cents per kilo.

A rtikcl 31 Bufft'rllugrcl.s* verksamhet

(1) Om i förhållande till den prisrarn som förutsetts i artikel 30 eller som kan ha ändrats enligt bestämmelserna i artiklarna 32 och 40 marknadsint'li- katorpriset reglerat i artikel 33 ligger: (a) vid eller över det övre utlt'isningspriset. skall buffertlagrets direktör

Prop. [979/80:107 50

defend the upper trigger action price by offering natural rubber for sale until the market indicator price falls below the upper trigger action price:

(b) above the upper intervention price. the Buffet Stock Manager may sell natural rubber in defence of the upper trigger action price: (e) at the upper or lower intervention price. or between them. the Buffet Stock Manager shall neither buy nor sell natural rubber. exccpt in order to carry out his responsibilities for rotation under article 36; (d) below the lower intervention price. the Buffet Stock Manager may buy natural rubber in defence of the lower trigger action price; (c) ator below the lower trigger action price. the Buffet Stock Manager shall defend the lower trigger action price by offering to buy natural rubber until the market indicator price exceeds the lower trigger action price. (2) When sales or pnrchases for the Buffet Stock reach the 400,000-tonne level. the Council shall. b_v special vote. decide whether to bring the contingency Buffcr Stock into operation at: (a) the lower or upper trigger action price. or (b) any price between the lower trigger action price and the lower indieative price. or the upper trigger action price and the upper indicative price. _ (3) Unless the Council. bv special vote. decides otherwise under paragraph 2 of this article. the Buffet Stock Manager shall use the contingency Buffet Stock to defend the lower indieative price by bringing the contingency Buffet Stock into operation when the market indicator price is at a level midway between the lower indieative price and the lower trigger action price. and to defend the upper indieative price by bringing the contingency Buffet Stock into operation when the market indicator price is at a level midway between the upper indieative price and the upper trigger action price.

(4) The total facilities of the Buffet Stock. including the normal Buffet Stock and the contingency Buffer Stock. shall be fully utilized to ensure that the market indicator price does not fall below the lower indieative price ot rise above the upper indicative price.

(5) Sales and purchases by the Buffet Stock Manager shall be effected through established commercial markets at prevailing prices. and all his transactions shall be in physical rubbet for delivery not later than three calendar months forward.

(6) To facilitate the operation of the Buffet Stock. the Council shall establish branch officcs and such facilities of the Buffet Stock l;N'lanaget's office. where necessary. in established rubber markets and approved warehouse locations.

(7) The Buffcr Stock Manager shall prepare a monthly report on buffer stock transactions and the Buffet Stock Account's financial position. Sixty

Prop. [979/80: IO7 Sl

försvara det övre utlösningspriset genom att erbjuda naturgummi till fi'irsäljning till dess marknadsindikatorpriset faller under det övre utlösningspriset:

(b) över det övre intervcntiousprisct. kan Iuiffertlagrets direktör salja

naturgummi för att försvara det övre utlösningsju'iset:

(c) vid det övre eller lägre interventionspriset. eller mellan dem. skall

buffettlagrets direktör varken köpa eller sälja naturgummi. f("irutom för att utföra i'tliggandet rörande omsättning av lagret enligt artikel 36:

(d) under det lägre interventionspriset. kan lulffertlagrets direktör köpa

naturgummi för att försvara det lägre utlösningspriset:

(e) vid eller under det lägre utlösningspriset. skall luiflertlagrets direktör försvara det lägre utlösningspriset genom att erbjuda sig att köpa naturgummi till dess marknadsindikatorpriset överstiger det lägre utlösningspriset. (2) Da försäljningar eller köp för buffertlagret när 4tlt) tltltl—tonsnivän skall rädet med kvalificerad majoritet besluta huruvida nödfallslagret skall användas vid:

(a) det lägre eller övre utli'isningsptisct. eller (b) vid ett pris mellan lägre utlösningspriset och lägre indikativa priset. eller

övre utli'isningspriset och övre indikativa priset. (3) Savida ej radet med kvalificerad majoritet beslutar annorlunda enligt tnomcnt 3 i denna artikel. skall lniffertlagrcts direktör använda nödfallslagret för att försvara det lägre indikativa priset genom att sätta reserven i kraft da marknadsindikatorpriset ligger vid en niva mittemellan det lägre indikativa priset och det lägre utlösningspriset. och för att försvara det övre indikativa priset genom att sätta reserven i kraft dä marknadsindikatorpriset ligger vid en nivä mittemellan det övre indikativa priset och det övre utlösningspri- set.

(4) Hela buffertlagret — inklusive nödfallslagret — skall till fullo utnyttjas för att säkerställa att marknadsitulikatm—priset ej faller under det lägre indikativa priset eller stiger över det övre indikativa priset.

(5) Buffertlagetditektötens försäljning och köp skall ske genom etable— rade kommersiella marknader till gällande priser och alla transaktioner skall gälla fysiskt gummi för leverans ej senare än inom tre kalendetmämtdet.

(6) För att underlätta buffertlagrets verksamhet skall rädet där så erfordras upprätta filialer och liknande för buffettlagerdirektörens kontot pä etablerade gummimarknadet och godkända lagringsplatser.

(7) Buffertlagtets direktör skall utarbeta en mänatlig rapport om buffert— lagrets transaktioner och det finansiella läget avseende buffertlagerkontot. Sextio dagar efter utgangen av varje manad skall rapporten för den manaden göras tillgänglig för medlenunatna.

(8) Informationen om buffertlagrets transaktioner skall innefatta kvanti— teter. priser. typer av naturgummi. kvaliteter och marknader för alla buffert!agettransaktioner inklusive ('unsätming av lagret. lnfortmttionen om

l'rop. l979/80:107

'Ji IJ

days after the end of each month. the report for that month shall be litade available to members.

(8) The inftu'mation on buffer stock transactions shall include quantities. prices. types. grades and markets of all buffet stock operations. including rotations effeeted. 'l'he information on the Buffet Stock Accounts financial position shall also include interest rates on and terms and conditions of deposits and loans. the currencies operated in and other relevant informatitm on the items referred to in paragraph 2 of article 22.

Article 32 Review (md revision of the price range A. Reference price

(1) Review and revision of the reference price shall be based on market trends and/or nct changes in the Buffet Stock. subject to the provisions of this section of this article. The reference price shall be reviewed by the ('".ouncil every 18 months after the entry into force of this Agreement. (a) lf the average of the daily market indicator prices over the six-month period prior to a review is at the upper intervention price. at the lower intervention price or between these two prices. no revision of the reference price shall take place. (b) If the average of the daily market indicator prices over the six-month period prior to a review is below the lower intervention price. the reference price shall be automatically revised downwards by 5 per cent of its level at the time of the review. unless the Council. by special vote. decides on a different percentage adjustment downwards of the reference price. (c) lf the average of the daily market indicator prices over the six-month period prior to a review is above the upper intervention price. the reference price shall be automatically revised upwards by 5 per cent of its lcvcl at the time of the review. unless the Council. by special vote. decides on a different percentage adjustment upwards of the reference price. (2) Following a net change in the Buffet Stock of l0(.).(')(_)0 tonnes since the last assessment under this paragraph or the entry into force of this Agreement. the Executive Director shall convene a special session of the Council to assess the situation. The Council may. by special vote. decide to take appropriate measures which may include:

(a) suspension of buffer stock operations:

(b) change in the rate of buffer stock purchases or sales; and (c) revision of the reference price.

(3) If net buffer stock purchases or sales amounting to 300.000 tonnes have taken place since (at) the entry into force of this Agreement. (b) the last

Prop. 1979/80: 107 53

buffettlagetkontots finansiella läge skall ocksa inkludera täntesatser och villkor beträffande depositioner och lan. vilka valutor som använts och andra relevanta uppgifter om sädant som nämnts i moment 2 i artikel 23.

Artikel 32 Översyn och ändring av privrumen A. Relifrelis"/iriver

fl) Översyn och ändring av referenspriset skall grundas pä marknadsut- vecklingen ocl1.--'eller nettoliÄirändtingar av buffertlagret och med förbehåll för bestämmelserna i detta avsnitt i artikeln. Referensptiset skall ses ("iver av rädet varje adertonmanadersperiod efter avtalets ikraftträdande. (a) Om genomsnittet av de dagliga marknadsindikatotpriserna under en sexmänaderspetiod före en översyn ligger vid övre interventionsptiset. vid lägre interventionspriset eller mellan dessa tvä priser skall referens- priset ej ändras. (b) Om genomsnittet av de dagliga marknadsindikatorpriserna under en sexmänadersperiod före en översyn ligger under det lägre interventions— priset skall referenspriset automatiskt justeras ned med fem procent av nivän vid tidpunkten för översynen savida ej radet med kvalificerad majoritet beslutat att referenspriset skall sänkas med en annan procentsats. (c) Om genomsnittet av de (lagliga marknadsindikatorpriserna under en sexmänadersperiod före en översyn ligger över det övre interventions- priset skall referenspriset automatiskt höjas med fem procent av nivän vid tidpunkten för översynen sävida ej rädet med kvalificerad majoritet beslutar att referenspriset skall höjas med en annan procentsats.

(2) Om en nettoförändring av buffertlagret med 100 ()()(lton har skett efter den senaste bedömningen enligt detta moment eller ikraftträdandet av avtalet skall verkställande direktören sammankalla rädet till extra samman— träde för en bedömning av läget. Rädet kan med kvalificerad majoritet besluta om att vidta lämpliga åtgärder. som kan innefatta: (a) upphävande av buffertlagrets verksamhet: (b) ändrad omfattning av buffettlagtets köp och fi.")rsäljning; och (e) ändring av referenspriset.

(3) Om nettoköp eller nettoförsäljningar om 300 000 ton frän buffertlag- rct ägt rum sedan ta) avtalets ikraftträdande. (b) senaste ändringen enligt detta moment eller ("e) senaste ändringen enligt moment 2 i denna artikel,

Prop. 1979/801107 54

revision under this paragraph. or (c) the last revision under paragraph 2 of this article. whichever is most recent. the reference price shall be lowered or raised. respectively. by 3 per cent of its current level unless the Council. hy special vote. decides to lower or raise it. respectively. by a different percentage amount.

(4) Any adjustments ofthe reference price for any reason shall not be such as to allow the trigger action prices to breach the lower or upper indieative prices.

B. Illfff('('llfl'(' prices

(5) The Council may. by special vote. revise the lower and upper indieative prices at reviews provided for in this section of this article.

((i) The Council shall ensure that any revision of indieative prices is consistent with evolving market trends and conditions. ln this connection. the Council shall take into consideration the trend of natural rttbber prices. consumption. supply. production costs and stocks. as well as the quantity of natural rttbber held in the Buffet Stock and the financial position of the Buffet Stock Account.

(7) The lower and upper indieative prices shall be reviewed: (al every "30 months after the entry into force of this Agreement: (b) in exceptional circumstances. at the request of a member or members accounting for 200 or more votes in the Council: and (c) when the reference price has been revised (i) downwards since the last revision of the lower indieative price or the entry into forCe of this Agreement. or (ii) upwards since the last revision of the upper indieative price or the entry into force of this Agreement. by at least 3 per cent under paragraph 3 of this article and at least 5 per cent under paragraph ] ofthis article. or by at least this amount under paragraphs 1.3 and/"or 3 of this article. provided that the average of the daily market indicator price for the 60 days subsequent to the last revision of the reference price is either below the lower intervention price or above the upper intervention price. respectively. ("H) Notwithstanding paragraphs 5. (» and 7 of this article. there shall be no upward revision in the lower or upper indieative price if the average of the daily market indicator prices over the six-month period prior to a review of the price range ttnder this article is below the reference. price. Similary, there shall be no downward revision in the lower or upper indieative price if the average of the daily market indicator prices over the six-month period prior to a review of the price range under this article is above the reference price.

l'rop. 1979/80: [07

.Jl 'Jl

vilketdera som ligger närmast i tiden. skall referenspriset sänkas eller höjas med tre procent av gällande niva savida ej radet med kvalificerad majoritet beslutar att sänka eller höja referenspriset med en annan procentsats.

(4) En ändring av referenspriset av vad skäl den än föranletts far under inga omständigheter vara sädan att utlösningspriserna tilläts bryta igenom de lägre ellcr övre indikativa priserna.

B. I'ltffktllfl't'l priser

(i) Rädet kan med kvalificerad majoritet ändra de lägre och övre indikativa priserna vid den översyn som regleras i detta avsnitt av förevarande artikel.

(o) Radet skall tillse att varje ändring av de indikativa priserna är övercnsstämmande med förhållandena och utvecklingen pä marknaden. I detta sammanhang skall rädet ta i beaktande utvecklingen av naturgummi- priserna. konsumtionen. tillgangen pä naturgummi. prot'luktionskostnader- na och lagren. liksom kvantiteten naturgummi i buffertlagret och buffertla— gerkontots finansiella ställning.

(7) De lägre och övre indikativa priserna skall ses över: (al var trettionde manad efter avtalets ikraftträdande: (b) under exceptionella omständigheter pa begäran av en medlem eller medlemmar som förfogar över Ztltl eller flera röster i rädet: och (c) dä referenspriset har ändrats (i) nedät sedan deti senaste ändringen av det lägre indikativa priset eller avtalets ikraftträdande. eller (ii) uppät sedan den senaste ändringen av det övre indikativa priset cllcr avtalets ikraftträdande. med minst 3 procent enligt moment 3 i denna artikel och minst 5 procent enligt moment 1. 2 och.-"eller 3 i denna artikel. förutsatt att genomsnittet av det dagliga marknadsimlikatorpriset under de ot] dagar som följer pa den senaste ändringen av referenspriset är antingen under det lägre interventionspriset eller över det övre intervcntionspri- set.

(8) Oavsett moment 5. (» och 7 i denna artikel skall nagon höjning av det lägre eller övre indikativa priset ej ske om genomsnittet av det (lagliga marknadsindikatorpriset under en seinnänadersperitul före en översyn av prisramen enligt denna artikel ligger under referenspriset. Likaledes skall nägon sänkning av lägre eller övrc indikativa priset ej ske om genomsnittet av dagliga marknadsindikatorpriset under en sesmanadersperiod före en översyn av prisramen enligt denna artikel ligger över referenspriset.

Prop. l979f80: lll7 So

Article 33 Market indicator price

(1) There shall be established a daily market indicator price which shall be a composite. weighted average — reflecting the market in natural rubber — of daily official current-month prices on the Kuala Lumpur. London. New York and Singapore markets. lnitially. the daily market indicator price shall comprise RSS l, RSS 3 and TSR 20 and their weighting shall be equal. All quotations shall be converted into f.o.b. Malaysian/Singapore ports in Malaysian/Singapore currency.

(2) The type/grade composition weightings and method of computing the daily market indicator price shall be reviewed and may. by special vote. be revised by the Council to ensure that it reflects the market in natural rubber.

(3) The market indicator price shall be. deemed above. at or below price levels specified in this Agreement if the average ofthe daily market indicator prices for the last five market days is above. at or below such price levels.

Article 34 Composition of buffer stocks

("l-) At its first session after the cntry into force of this Agreement. the Council shall name the internationally recognized standard grades and types of ribbed smoked sheets and technically specified rubbers for inclusion in the Buffcr Stock. provided that the following criteria are mct: (a) the lowest grade and type of natural rubber authorized for inclusion in the Buffer Stock shall be RSS 3 and TSR 2t'); amd

(b) all grades and types allowed under subparagraph (.a) of this paragraph which account for at least 3 per cent of the previous calendar year's international trade in natural rubber shall be named.

(2) The Council may, by special vote. change these criteria and/"or selected types/grades. if necessary to ensure that the composition of the Buffcr Stock reflects the evolving market situation. attainment of the stabilization objectives of this Agreement and the need to maintain a high commercial standard of quality of buffer stocks.

(3) The Buffer Stock Manager should attempt to ensure that the composition of the Buffer Stock reflects export/import patterns of natural rubber. while promoting the stabilization objectives of this Agreement.

(4) The Council may. by special vote. direct the Buffer Stock Manager to change the composition of the Buffcr Stock if the objective of price stabilization so dictates.

Prop. 1979/80:ltl7

'J | —4

Artikel 33 il'ltll'k)lill/.Yfllt/IÅ'tlltH'IH'iSt'I

(l) lfitt dagligt marknadsindikatorpris skall fastställas och utgöra ett sammansatt vägt genomsnitt —- avspeglande naturgummimarknaden — av dagliga officiella priser för gällande manad pä markmidcrna i Kuala Lumpur. London. New York och Singapore. Inledningsvis skall det dagliga mark— nadsindikatorprisct innefatta RSS 1. RSS 3 och 'I'SR Zl) (gtnnmitypcr) och de skall ha samma vikt. Alla noteringar skall omräknas till f.o.b. Malaysiai Singapt'ire—hamnar i |N'1ala_vsia.-"'Singapore—valuta.

(2) Den sammansatta vägningen för typ.-"kvalitet samt metoden för beräkningen av det dagliga marknadsimlikatorpriset skall ses över och kan med kvalificerad majoritet ändras av rädet för att säkerställa att naturgum- mimarknaden avspeglas.

(3) Marknadsindikatt'irpriset skall anses ligga över. vid eller under de prisniväer. som anges i avtalet. om genomsnittet av de dagliga marknadsin— dikatorprisermt under de senaste fem marknadsdagarna ligger över. vid eller under sädana prisnivaer.

Artikel 34 .S'ummunxiimtingen uv hufii'rlingrc/

( 1) Vid det första sammanträdet efter avtalets ikraftträdande skall radet tillkännage de internationellt erkända standardkvalitcterna och typerna av rökt gummi och tekniskt specificerade gummin som far inga i buffertlagret förutsatt att följande kriterier är uppfyllda: (a) lägsta kvalitet och typ av naturgummi som fär inga i buffertlagret skall vara RSS 3 och TSR 20; och

(b) alla kvaliteter och typer tillatna under delmoment (a) i detta moment som svarar för minst 3 procent av föregäende kalenderärs internationella handel med naturgummi skall tillkännages. (2) Rädet kan med kvalificerad majoritet ändra dessa kriterier och/"eller utvalda typcrikvaliteter om det är nödvändigt för att säkerställa att sammansättningen av buffertlagret avspeglar gällande marknadsläge. upp- naende av stabiliseringssvften och behovet av att vidmakthalla en hög kommersiell kvalitetsstandard pa buffertlagret.

(3) Buffcrtlagrets direktör bör försöka se till att sammansättningen av buffertlagret avspeglar export— och importmt'instren för naturgummi samti- digt som avtalets stabiliseringssyften främjas.

(4) Rädet kan med kvalificerad majoritet beordra buffertlagrets direktör att ändra sammansättningen av buffertlagret om prisstabiliseringssyftena kräver detta.

l'rop. 1979/80: 107 58

Article 35 Location ol' int/]i'r stock-S'

(1) The location of buffer stocks shall ensure economic and efficient commercial operations. ln accordance with this principle. the buffer stocks shall be located in the territory of both exporting and importing members. The distribution of the buffer stocks among the members shall be effected in such a way as to attain the stabilization objectives of this Agreement while minimizing costs.

(2) In order to maintain high commercial quality standards. buffer stocks shall be stored only in warehouses approved on the basis of criteria to be decided by the Council.

(3) After the entry into force of this Agreement. the (_"ouncil shall establish and approve a list of warehouses and the necessary arrangements for their use. The Council shall review this list pcriodically.

(4) The Council shall also pcriodieally review thc location of the buffer stocks and may. hy special vote. direct the Buffer Stock Manager to change the location of the buffer stocks to ensure economic and efficient commercial operations.

Article 36 Rotation of haf/"er smc/(S

The Buffer Stock Manager shall ensure that all buffer stocks are purchased and maintained at a high commercial standard of quality. l-le shall rotate natural rubber stored in the Buffer Stock as necessary to ensure such standards. taking into appropriate consideration the cost ofsuch rotation and its impact on the stability ofthe market. The costs of rotation shall be brought into the Buffer Stock Account.

Article 37 Rcstriction or suspension Of buff?!” SfOt'Å' operations

(.l) Notwithstanding the provisions of article 31, the Council. if in session, may. by special vote. restrict or suspend the operations ofthe Buffet" Stock. if in its opinion the discharge of the obligations laid upon the Buffer Stock Manager by that article will not achieve the objectives of this Agree- ment.

(2) If the Council is not in session. the Executive Director may. after consultation with the ('.'hairman. restrict or suspend operations of the Buffet Stock. if in his opinion the discharge of the obligations laid upon the Buffer Stock Manager by article 3l will not achieve the objectives of this Agreement.

(3) Immediately after a decision to restrict or suspend operations of the

Prop. 1979/80: 107 SU

Artikel 35 P/m'ct't'll_t_:cn uv lntf/i'rl/ugrct

(l) Placeringen av buffertlagret skall säkerställa att den kommersiella verksamheten är ekonomisk och effektiv. Enligt denna princip skall buffertlagret placeras hos säväl esport— som importmedlemmar. lft'ät'tlelning— en av bufferlagrct mellan medlemmarna skall ske pä sadant sätt att stabiliseringssyftena i avtalet uppnas samtidigt sorti kostnaderna minime- ras.

(3) För att bibehalla hög kommersiell standard avseende kvalitet skall buffertlagret förvaras endast i lagerlokaler som godkänts enligt kriterier som rädet fastställer.

(3) Efter avtalets ikraftträdande skall radet upprätta och godkänna en förteckning över lagerlokaler och de nödvändiga arrangenntngen för deras utnyttjande. Rädet skall se över denna lista periodiskt.

(4) Rädet skall ocksa periodiskt se iver placeringen av lagret och kan med kvalificerad majoritet beordra bttffertlagrets direktör att ändra placeringen av buffertlagret för att säkerställa att den kommsersiella verksamheten är ekonomisk och effektiv.

Artikel 36 Omsättning (Il' batteri/amet

Buffertlagrets direktör skall tillse att buffertlagret inköps och bibehäller hög kommersiell standard avseende kvalitet. Han skall omsätta det naturgummi som lagras i buffertlagret i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa sädan standard. Därvid skall hänsyn tas till kostnaden för sädan omsättning och dess inverkan på marknadens stabilitet. Kostnaderna för omsättningen skall belasta buffertlagerkontot.

Artikel 37 Begränsning eller upphävande av [Mitten/agrar vcrksmn/tct

(l) Oaktat bestämmelserna i artikel 31 kan radet. om det befinner sig i sammanträde. med kvalificerad majoritet begränsa eller upphäva buffertlag- rets verksamhet om. enligt rädet. fullgörandet av de skyldigheter som älagts buffertlagcrdirektören genom nämnda artikel ej resulterar i att avtalets syften uppnås.

(2) Om rädet ej sammanträder kan verkställande direktören efter samrad med ordföranden begränsa eller upphäva buffertlagrets verksamhet om verkställande direktören anser att fullgörandet av de skyldigheter som alagts bttffertlagerdirektören genom artikel 31 ej resulterar i att avtalets syften uppnas.

(3) Omedelbart efter ett beslut om begränsning eller upphävande av

Prop. l979/8tl: 107 att

Buffer Stock under paragraph 2 of this article. the Executive Director shall convene a session of the ("ouncil to review such decision. Notwithstanding the provisions of paragraph 4 of article H. the Council shall meet within seven days after the date of restriction or suspension and shall. by special vote. confirm or cancel such restriction or suspension. if the Council cannot come to a decision at that session. buffer stock operations shall be resumed without any restriction imposed under this article.

Article 38 Penalties relating to ('(mlributions to the [mf/"cr Stock ."lccounl

(l) lf a member does not fulfil its obligation to contribute to the Buffer Stock Account by the date such contribution becomes due. it shall be considered to be in arrears. A member in arrears for (it) days or more shall not count as a member for the purpose of voting on matters covcrcd in paragraph 2 of this article.

(2) The voting and otiter rights in the Council ofa member in arrears for till days or more under paragraph l of this article shall be suspended. unless the Council. by special vote. decides otherwise.

(3) A member in arrears shall bear interest charges at the prime rate in the host country beginning on the day such payments become due. unless these arrears are met by borrowing by the Council under article 8. in which case that member in arrears shall bear the interest costs associated with such borrowing. Covcrage of arrears by the remaining importing and exporting members shall be on a voluntary basis.

(4) When the default has been remedied to the satisfaction of the (."ouncil. the voting and other rights of the member in arrears for ot) days or more shall be restored. If the arrears have been made good by other members. these members shall be fttlly reimbursed.

Article 39 Adjust/nen” of cmttributionx to the Baffcr Stock Account

(.l) When the votes arc redistributed at the first session in each financial year the Council shall make the necessary adjustment of each member's contribution to the Buffer Stock Account in accordance with the provisions of this article. For this purpose. the Executive Director shall determine: (a) the net contribution of each member. by subtracting refunds of contributions to that member in accordance with paragraph ?. of this article from the sum of all contributions made by that member since the entry into force of this Agreement; (b) total net contributions. by summing the net contributions of all tnembers: and

l'rop. 1979/80: lt|7 öl

buffertlagrcts vcrksamltct enligt rnotnent 2 i denna artikel skall verkställande direktören kalla till ett sammanträde med rädet för att granska beslutet. Oaktat bestämmelserna i moment 4 i artikel 14 skall rädet sammanträda inom sju dagar efter dagen da begränsningen eller upphävandet skett och skall med kvalificerad majoritet bekräfta eller äterkalla beslut om begräns- ning eller upphävande. Om radet ej kan fatta beslut vid sammanträdet skall buffertlagret ätcruppta sin verksamhet man nagon begränsning enligt denna artikel.

Artikel 38 Sanktioner rozvccmlc bidragen till lnr/f/i'rtlagcrkt)nlol

( l ) Om en medlem ei ftrllgörsin skyldighet att bidra till buffertlagerkontot vid den tidptmkt da sadant bidrag skall inbetalas. skall detta anses utgöra dröjsmäl. En medlem som dröjer med inbetalning under ot) dagar eller mer skall ej räknas som medlenr med avseende pa röstning i fragor som avses i moment 2 i denna artikel.

(2) Rösträtten och andra rättigheter i rädet för en medlem som dröjer med betalning i bl) dagar eller mer enligt moment l i denna artikel skall upphävas sävida ej rädet med kvalificerad majoritet beslutar annorlunda.

(3) En medlem som dröjer nrcd inbetalningen skall erlägga ränta till s. k. primerate i värdlandet med början frän den dag dä inbetalningen skulle ha skett sävida cj rädet täcker uteblivna inbetalningen genom län enligt artikel 8 i vilket fall medletnmen som dröjt med inbetalningen skall bära den räntekostnad som följer av upplaningen. Täckning genom övriga import- och exportmedlemmar av belopp som ej inbetalts skall ske pä frivillig bas.

(4) Da försummelsen gottgjorts till rädets tilll'redsställelse skall medlem som dröjt med inbetalningen i ot) dagar eller mer äterfä rösträtten och andra rättigheter. Om dröjsmaIsbeloppet inbetalts av andra medlemmar skall dessa medlemmar till fullo ersättas.

Artikel 39 Ändring av bidragen till lttt/f'l'cr't/agcrkontot

( l ) Dä rösterna omfördelas vid det första sammanträdet varje verksamhets- år skall rädet göra erforderlig ändring av varje medlems bidrag till buffertlagerkontot enligt bestämmelserna i denna artikel. För detta ändamäl skall verkställande direktören fastställa:

(al varje medlems uettobidrag genom att göra avdrag för '.'tterbetalning av bidrag till medlemmen enligt moment 2 i denna artikel fran summan av alla bidrag som inbetalts av medlemmen sedan avtalets ikraftträdan— de:

(b) de totala nettobidragen genom att lägga samman alla medlemmars

nettobidrag: och

Prop. 1979/80: lll7 ”3

(c") the revised net contributitm for each member. by apportioning the total net contributions among members on the basis of each members revised voting share in the ("ouncil pursuant to article 15. subject to paragraph 3 of article 28. provided that the voting share ofeach member shall. for the purpose of this article, be calculated without regard to the suspension of any member"s voting rights or any redistributitm of votes resulting therefrom.

Where a member's net contrilmtion exceeds its revised net contribution. a refund of the difference shall be made to that member from the Buffer Stock Account. Where a member's revised net contribution exceeds its net contributicm. a payment of the difference shall be made by that member to the Buffet" Stock Account.

(3) lf the (founcil. having regard to paragraphs 2 and 3 of article lt). decides that there are net contributions in excess of funds required to support buffer stock operations within the next four months. the ("ouncil shall refund such excess net contributions less initial contributions unless it decides. by special vote. either to make no such refund or to refund a smaller amount. Members" shares of the amount to be refunded shall be in proportion to their net cash contributions.

(3) At the request of a member. the refund to which it is entitled maybe retained in the Buffer Stock Account. lf a member requests that its refund be retained in the Buffer Stock Account. this amount shall be credited against any additional ct'mtributitm requested in accordance with article 29.

(4) The Executive Director shall immediately notif_v members of any required payments or refunds resulting from adjustments made in accordan- ce with paragraphs 1 and 2 of this article. Such payments by members or refunds to members shall be made within ot.) days from the date the Executive Director issues such notification.

(5) In the event that the amount (')fcash in the Buffer Stock Account. after repayment of borrowing. if anv. exceeds the value of total net contributions paid by members. such surplus funds shall be distributed upon termination of this Agreement.

Article 40 The Bri/fer Stock and changes in arc/lange ratar

(1) in the event that the exchange rate between the Malaysian ringgitf' Singapore dollar and the currencies of the major natural rubber exporting and importing members changes to the extent that the operations of the Buffer Stock are significantly affected. the l'ixccutive Director shall. in accordance with article 37. or mclnbcs may. in accordance with article l—"l. call for a special session of the Council. The ("ouncil shall meet within 10 days to confirm or cancel measures already taken by the Executive Director pursuant to article 37. and may. by special vote. decide to take appropriate measures.

Prop. [979/80: [07 1.3

(e) du ändrade nettobidraget för varje medlem genom att fördela de totala nettobidragen bland medlemmarna pa basis av varje medlems ändrade röstandel i radet enligt artikel 15 med förbehall for moment 3 i artikel 38. under förutsättning att varje medlems röstandel med hans_vn till syftet med denna artikel. beräknas titan hänsynstagamle till att rösträtten upphavts för nägon medlem eller till därav följande omfördelning av rösterna.

Dä en medlems nettobidrag t'n'crstiger medlemmens ändrade nettobidrag skall skillnaden aterbetalas till medlemmen frän buffertlagerkontot. l)ä en medletns ändrade nettobidrag överstiger dess nettobidrag skall skillnaden inbetalas av lnedlemmen till lmffertlagerktmtot.

(3) ()m rädet med beaktande av moment 2 och 3 i artikel lll beslutar att nettobidragen överstiger det belopp som erfordras för lmffertlagrets verksamhet under de närmaste f_vra manaderna skall radet aterbetala sädana över-skjutande nettobidrag med avdrag för initialbidragcn. savida rädet ej beslutar med kvalificerad majoritet antingen att sädan äterbetalning ej skall ske eller att äterbetalningen skall avse ett mindre belopp. tN'let'llemmarnas andel av det belopp som aterbetalas skall vara i proportirm till deras kontanta nettobidrag.

(3l Pä begäran av en medlem kan det belopp vilket den är berättigad till som äter-betalning kvarhällas i buffertlagerkontot. Om en medlem begär att beloppet skall hällas kvar i buffertlagerkontot skall detta belopp avräknas mot de ytterligare bidrag som begärts in enligt artikel 29.

(4) Verkställande direktören skall omedelbart underrätta medlemimtrna om erforderliga inbetalningar eller aterbetalningar av bidrag till följd av justeringar som gjorts enligt moment 1 och 2 i denna artikel. Sädana inbetalningar fran medlemmar eller aterbetalningar till medlemmar skall ske inom ot) dagar fran den tidpunkt dä verkställande direktören underrättar medlemmarna.

(5) I händelse av att buffertlagerkontots kontantbelojm. efter aterbetal- ning av eventuella län. överstiger värdet av de totala nettobidragen som medlemmarna har inbetalt. skall överskottet fördelas dä avtalet upphör.

Artikel 40 Bu_/_'/'erllugret och _lifirt'inc/ringar i värv/kurscrna

(|) För den händelse växelkursen mellan Mala_vsia—ringgitsfSingapore- dollar och de större naturgummiexporterande och —importerande medlem- marnas valutor ändras i den omfattning att buffertlagrets verksamhet avsevärt påverkas skall verkställande direktören. i enlighet med artikel 37. eller också kan medlemmarna. enligt artikel 14. begära ett extra samman- träde med rädet. Rädet skall sammanträda inom ltt dagar för att bekräfta eller upphäva ätgärder som redan vidtagits av verkställande direktören enligt artikel 37. och kan med kvalificerad majoritet besluta att vidta lämpliga

Prop. 1979/80: [07 o—t

including the possibility of revising the price range. pursuant to tlte principles of the first sentences of paragraphs 1 and o. of article 32.

(2) The Council shall. by special vote. establish a procedure to determine a significant change in tlte parities of these currencies for the sole purpose of ensuring the timely convening of the ('.'ouncil.

(3) In the event that there is a divergeney between the Malaysian ringgit and the Singapore dollar to the extent that bttffer stock operations are significantly affected. the (fottncil shall meet to review the situation and may consider the adoption of a single currency.

Article 4] [.it/uidution procedures for the Bit/jer Stock Account

(1) On tcrmination of this Agreement. the Buffer Stock Manager shall estimate the total expense ofliquidating or transferring to a new international natural rubber agreement the assets of the Buffer Stock Account in accordance with the provisions ofthis article. and shall reserve that amount in a separate account. lf these halances are inadequate. the Bttffer Stock Manager shall sell a sufficient quantity of natural rttbber in the Buffer Stock to provide the additional sttm required.

(3) Each member's share in the Buffer Stock Account shall be calculated as follows: fil.) the value of the Buffer Stock shall be the value of the total quantity of

natural rttbber ofeach type,/grade therein. calculated at the lowest ofthe current prices of the respective typesfgrades on markets referred to in article 33 during the 30 market da_vs preceding the date of tcrmination of this Agreement;

(b) the value of the Buffcr Stock Account shall be the value of the Buffet" Stock plus the cash assets of the Bttffer Stock Account on the date of the tcrmination of this Agreement less any amount reserved ttnder paragraph ! of this article: (c) each member's net contributicm shall be the sum of its contributions throughout the duration of this Agreement less all refttnds made ttnder article 39;

(d) ifthe value of the Buffer Stock Account is either greater or less than total net contributions. the surplus or deficit. as the case may be. shall be allocated among members in proportion to each members time- weighted net contribution share ttnder this Agreement; (e) each members share in the Buffer Stock Account shall comprise its net contribution. reduced or increased by its shares in deficits or surpluses in the Buffer Stock Account. and reduced by its share of liability. if any. for outstanding loans drawn by the Council on that member's behalf. (3) lf this Agreement is to be immediately replaced with a new international natural rubber agreement. the Council shall. by SPCCllll vote.

Prop. [979/801107 (15

ätgärder inklusive möjligheten att ändra prisfältet i enlighet med principerna i första meningarna i moment 1 och (» i artikel 32.

(Zl Rädet skall med kvalificerad majoritet besluta om förfarande för att fastställa en betydande ändring i dessa valutors paritetsförhällanden för det enda ändamälet att säkerställa att rädet satnmankallar i tid.

(3) För den händelse en skillnad föreligger mellan lvlalaysia-ringgits och Singapore-dollar i sädan omfattning att buffertlagerverksamheten avsevärt paverkas skall rädet sammanträda för att se över situationen och kan överväga att använda en enda valuta.

Artikel 41 Likvida!irmsföij/"armm'c för I)!(f:/It'l'lfflgt'r/v'(IIIN)!

(l) Dä avtalet upphör skall buffertlagrets direktör uppskatta den totala kostnaden för att likvidera eller överföra tillgängarna pä buffertlagerkontot till ett nytt internationellt naturgummiavtal i enlighet tried bestämmelserna i denna artikel och skall reservera detta belopp pä ett särskilt konto. Om överskottet är otillräckligt skall bttffertlagrets direktör sälja en tillräcklig kvantitet naturgummi frän lagret för att införskaffa det ytterligare belopp som erfordras.

(2) Varje medlems andel i buffertlagerkontot skall beräknas på följande sätt:

(a) värdet av buffertlagret skall utgöra värdet av den totala kvantiteten naturgummi av varje typ/kvalitet däri. beräknat till det lägsta av gällande priser pä respektive typ/k nätet på de marknader som angetts i artikel 33 under 30 marknadsdagar före dagen då avtalet upphör: (b) värdet av buffertlagerkontot skall utgöra värdet av buffertlagret jämte de kontanta tillgangarna pä buffertlagerktmtot dag dä avtalet upphör minskat med belopp som reserverats enligt moment ! i denna artikel: (c) varje medlems nettobidrag skall utgöra summan av dess bidrag Linder avtalets hela giltighetstid minskad med alla ;"tterbetalningar som skett enligt artikel 39; (d) om värdet av buffertlagerkontot är antingen större eller mindre än de totala nettobidragen skall överskottet respektive underskottet fördelas mellan medlemmarna i proportion till varje medlems tidsvägda nettobi— dragsdel enligt avtalet; (e) varje medlems andel i buffertlagerkontot skall omfatta dess nettobidrag minskad eller ökad med dess andelar i underskott eller överskott i buffertlagerkontot och minskad med dess andel av eventuell skuld för utestående län som rädet upptagit för medlemmens räkning. (3) Om detta avtal omgående skall ersättas med ett nytt internationellt naturgummiavtal skall radet med kvalificerad majoritet vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv överföring till det nya avtalet. i enlighet med vad sistnämnda avtal kräver. av andelarna i buffertlagerkontot för de medlem-

Prop. 1979/80: 107 (io

adopt procedures to ensure efficient transfer to the new agreement. as required by that agreement. of shares in the Buffer Stock Account of members which intend to participate in the new agreement. Any member which does not wish to participate in the new agreement shall be entitled to the payment of its share: (a) from available cash in proportion to its percentage share of the total net contributions to the Buffer Stock Account. within two months'. and

(b) from the net proceeds from the disposal of the buffer stocks. by way of orderly sales or by way of transfer to the new international natural rubber agreement at current market prices. which must be concluded within 12 months'.

unless the Council decides. by special vote. to increase payments under subparagraph (a) of this paragraph.

(4) lf this Agreement terminates without being replaced by a new international natural rubber agreement which provides for a buffer stock. the Council shall. by special vote. adopt procedures to govern orderly disposal of the Buffer Stock within the maximum period specified in paragraph 7 of article 67. subject to the following constraints: (a) no further purchases of natural rubber shall be made:

(b) the Organization shall incur no new expenses except those necessary to dispose of the Buffer Stock. (5) Subject to an election by any member to take natural rubber in accordance with paragraph o of this article. any cash which remains in the Buffer Stock Account shall be forthwith distributed to members in proportion to their shares as determined in paragraph 2 of this article.

(6) In lieu of all or part of a cash payment. each member may elect to take its share in the assets of the Buffer Stock Account in natural rubber. subject to procedures adopted by the Council.

(7) The Council shall adopt appropriate procedures for adjustment and payment of member's shares in the Buffer Stock Account. 'l'his adjustment shall account for:

(a) any discrepancy between the price of natural rubber specified in subparagraph (a) of paragraph ?. of this article and the prices at which part or all of the Buffet Stock is sold pursuant to procedures for disposal of the Buffer Stock: and

(b) the difference between estimated and actual liquidation expcnses.

(8) The Council shall. within 30 days following final transactions of the Buffet Stock Account. meet to effect final settlement of accounts among members within 30 days thereafter.

Prop. 1979/80: 107 (17

mar som avser delta i det nya avtalet. En medlem som ej önskar delta i det nya avtalet skall vara berättigad att fa sin andel utbetald: (a) frän tillgängliga kontanter i proptn'tion till sin procentandel av de totala nettobidragen till buffertlagerkontot och inom tva mänader". samt (b) frän nettobehällningen genom avyttrandet av buffertlagret. genom försäljning i föreskriven ordning eller genom överföring till det nya internationella naturgummiavtalet till gällande marknadspriser. vilket måste ske inom lZ mänader:

sävida ej rädet beslutar med kvalificerad majoritet att öka utbetalningen enligt delmoment (a) i detta moment.

(4) Om detta avtal upphör titan att ersättas av ett nytt internationellt naturgummiavtal med buffertlager skall rädet med kvalificerad majoritet föranstalta om avyttrande i ordnade former av buffertlagret inom den högsta period specificerad i moment 7 i artikel (17 med förbehäll för följande inskränkningar: (a) inga ytterligare köp av mtturgummi fär göras: (b) organisationen skall ej ädra sig nägra nya utgifter förutom de som är nödvändiga för buffertlagrets avyttrande. (5) Med förbehåll för en medlems val att ta emot naturgummi i enlighet med moment 6 i denna artikel skall alla kontanter som äterstär i buffertlagerkontot genast fördelas till medlemmarna i proportion till deras andelar som de fastställts i moment 2 i denna artikel.

(6) I stället för full eller partiell kontant betalning kan varje medlem välja att ta sin andel i tillgångarna i buffertlagerkontot i naturgummi enligt ett förfarande som rädet fastställt.

(7) Rädet skall anta ett lämpligt förfaringssätt för reglering och utbetal- ning av medlemmarnas andelar i lmffertlagerkontot. Denna reglering skall ta hänsyn till: (at) varje skillnad mellan priset på naturgummi som specificerats i delmo- ment (a) i moment ?. i denna artikel och de priser till vilka del eller hela av buffertlagret säljs enligt förfarandet för avyttrandet av buffertlagret; och

(b) skillnaden mellan beräknade och verkliga likvidationskostnaderna.

(8) Rädet skall inom 30 dagar efter sluttransaktionerna på buffertlager- kontot sammanträda för att inom 30 dagar verkställa slutlig reglering av kontot mellan medlemmarna.

Prop. I979/80:l07 (38 CHAPTER lX—REl.ATlONSlllP Wl'l'll THE COMMON FUND

Article 42 Relations/zip wil/z Ilie Common Fund

When the Common Fund becomes operational. the Council shall take full advantage of the facilities of the Common Fund according to the principles set out therein. The Council shall for this purpose negotiate with the Common Fund mutually t'tcceptable terms and modalities for an association agreement to be signed with the Common Fund.

CHAPTER X—SUPPLY MEASURES

Article 43 Supply availability

(l) Exporting members to the fullest extent possible undertake to pursue policies and programmes which ensure continuous availability to consumers of natural rubber supplies.

(2) Exporting members shall continue to seek to upgrade natural rubber and to achieve uniformity in quality specifications and presentation of natural rubber, in accordance with technological and market developments.

(3) In the event of a potential shortage of natural rubber developing. the Council may make recommendations to relevant members on possible appropriate steps to ensure as rapid an increase as possible in natural rubber supplies.

Article 44 Other measures

(1) With a view to achieving the objectives of this Agreement. the Council shall identify and propose appropriate measures and techniques directed towards promoting the development of the natural rubber economy by producing members through expanded and improved production, producti- vity and marketing. thereby increasing the export earnings of producing members while at the same time improving the reliability of supply.

(2) For this purpose. the Committee on Other Measures shall undertake economic and technical analyses in order to identify: (a) natural rubber research and development programmes and projects of benefit to exporting and importing members. including scientific research in specific areas;

Prop. 1979/80: 107 ' ot)

KAPITEL IX—FÖRl-IALLANDET TILL DEN GEMENSAMMA FON- DEN

Artikel 42 ['"(ir/nillamlct till den gemensamma _limzlmt

Dä verksamheten inom den gemensamma fonden inleds skall rädet till fullo utnyttja fondens möjligheter enligt de principer som fastställts för fonden. Rädet skall i detta syfte med gemensamma fonden förhandla fram ömsesidigt godtagbara villkor och modalitcter för ett anslutningsavtal som skall undertecknas med den gemensamma fonden.

KAPITEL X—ÄTGÄRDER BETRÄFFANDE UTBUDET

Artikel 43 Tillgångar: på naturgummi

(1) Exportmedlemmarna ätar sig att i största möjliga utsträckning föra en politik som säkerställer att förbrukarna har fortlöpande tillgång till naturgummi.

(2) Exportmedlemmarna skall fortsätta att söka höja kvaliteten på naturgummi och att ästadkomma enhetlighet beträffande kvalitetsspecifika- tioner och beskrivningar av naturgummi i enlighet med teknologiska framsteg och marknadsutvecklingen.

(3) I händelse av att potentiell knapphet pä naturgummi uppstär kan rädet ge rekommendationer till vederbörande medlemmar om att vidta möjliga och lämpliga åtgärder för att tillförsäkra så snabb ökning som möjligt av tillgången på naturgummi.

Artikel 44 Övriga åtgärder

(1) För att uppnå avtalets syften skall rädet klarlägga och föreslå lämpliga åtgärder och tillvägagängssätt avsedda att främja producentländernas utveckling av naturgummisektorn genom att utvidga och förbättra produk- tionen. produktiviteten och marknadsföringen sä att producentländerna därigenom ökar sina exportintäkter samtidigt som de skapar större tillförlitlighet för utbudet av naturgummi.

(2) I detta syfte skall kommitten för övriga åtgärder göra ekonomiska och tekniska analyser för att ta fram: (a) forsknings- samt utvecklingsprogram för naturgummi och projekt till nytta för export- och importmedlemmar inklusive vetenskaplig forskning pä särskilda omräden:

Prop. 1979/801107 71!

(b) programmes and projects to improve the productivity of the natural rubber industry: (c) ways and means to upgrade natural rubber supplies and achieve uniformity in quality specification and presentation of natural rubber; and

((I) methods of improving the processing. marketing and distribution of raw natural rubber.

(3) The Council shall consider the financial implications of such measures and techniques and seek to promote and facilitate the provision of adequate financial resources. as appropriate, from such sources as international financial institutions and the Second Account of the Common Fund when established.

(4) The Council may make recommendations, as appropriate. to mem- bers. international institutions and other organizations to promote the implementation of specific measures under this article.

(5) The Committee on Other Measures shall periodically review the progress of those measures which the Council decides to promote and recommend. and shall report thereon to the Council.

CI-IAPTER XI—CONSULTATION ON DOMESTIC POLICIES

Article 45 Consultation

The Council shall consult. at the request of any member. on government natural rubber policies directly affecting supply or demand. The Council may submit its recommendations to members for their consideration.

CHAPTER XII—STATISTICS, STUDIES AND INFORMATION

Article 46 Statistics and information

(I) The Council shall collect. collate and as necessary publish such statistical information on natural rubber and related areas as is necessary for the satisfactory operation of this Agreement.

(2) Members shall promptly and to the fullest extent possible furnish to the Council available data concering production. consumption and interna- tional trade in natural rubber by specific grades.

(3) The Council may also request members to furnish other information. including information on related areas, which may be required for the

Prop. 1979/80: 107 71

(b) program och projekt för att f("ärbättra produktiviteten inom naturgum— miindustrin:

(C) metoder för kvalitetsförbättringar och astadkommamle av enhetlig kvalitetsspecifikation och presentation av naturgummi: och (d) metoder för förbättring av bearbetningen, marknadsföringen och distributirmen av naturgummi. (3) Rädet skall beakta de finansiella aspekterna av sädana ätgärder och tillvägagängssätt och söka främja och underlätta tillgängen pä adekvata finansiella resurser. dä sä är lämpligt. frän sädana finansicringskällor säsom internationella finansinstitut och andra kontot i den gemensamma fonden dä denna upprättats.

(4) Rädet kan i lämpliga fall rekommendera medlemmar. internationella institutioner och andra organisationer att främja tillämpningen av de särskilda åtgärderna i denna artikel.

(5) Kommittén för övriga ätgärder skall periodiskt se över resultatet av de åtgärder som rädet beslutar att främja och rekommendera och skall rapportera därom till rädet.

KAPITEL XI—SAMRÄD OM INTERNA ÅTGÄRDER

Artikel 45 Samråd

Rädet skall pä begäran av en medlem samräda om sädana regeringsätgär— der beträffande naturgummi som direkt päverkar tillgängen och efterfrägan. Rädet kan framlägga rekommendationer till medlemmarna för övervägan- de.

KAPITEL XII—STATISTIK. STUDIER OCH INFORMATION

Artikel 46 Statistik och information

(1) Rädet skall insamla. sammanställa och i erforderlig utsträckning offentliggöra sädan statistisk information om naturgummi och besläktade frågor som är nödvändig för att avtalet skall fungera tillfredsställande.

(2) Medlemmarna skall ofördröjligen och sä fullständigt som möjligt förse rädet med tillgängliga uppgifter om produktion. konsumtion och internatio- nell handel avseendc naturgummi i dess olika kvaliteter.

(3) Rädet kan också begära att medlemmarna lämnar annan information. innefattande information om besläktade frågor. som kan erfordras för att

Prop. 1979/80: 107

sa IJ

satisfactory operation of this Agreement.

(4) Members shall furnish all the above-mentioned statistics and informa- tion within a reasonable time to the fullest extent possible not inconsistent with their national legislation.

(5) The Council shall establish close relationships with appropriate international organizations. including the International Rubber Study Group. and with commodity exchanges in order to help ensure the availability of recent and reliable. data on production. consumption. stocks. international trade and prices of natural rubber. and other factors that influence demand and supply of natural rubber.

(6) The Council shall endeavour to ensure that no information published shall prejudice the eonfidentiality of the operations of persons or companies producing. processing or marketing natural rubber or related products.

Article 47 Annual assessment. estimates and studies

(1) The Council shall prepare and publish an annual assessment on the world natural rubber situation and related areas in the light of the information supplied by members and from all relevant intergovernmental and international organizations.

(2) At least once in every half year. the Council shall also estimate production. consumption. exports and imports of natural rubber of all types and grades for the following six months. It shall inform the members of these estimates.

(3) The Council shall undertake. or make appropriate arrangements to undertake. studies of trends in natural rubber production. consumption. trade, marketing and prices. as well as of the short-term and long-term problems of the world natural rubber economy.

Article 48

Annual Review

(1) The Council shall annually review the operation of this Agreement in the light ofthe objectives set out in article [. It shall inform members of the results of the review.

(2) The Council may then formulate recommendations to members. and thereafter take measures within its competence to improve the effectivness of the operation of this Agreement.

Prop. 1979/80:107 7 3

avtalet skall fungera tillfredsställamle.

(4) Medlemmarna skall lämna all ovannämnd statistik och information inom skälig tid och i största möjliga omfattning. dock inte om det är oförenligt med den nationella! lagstiftningen.

(5) Rädet skall etablera nära kontakt med lämpliga internationella organisationer. inklusive lnternationella gummistudiegruppen och med rävarubörser för att söka tillförsäkra sig aktuell och tillförlitlig information om produktion. konsumtion. lager. internationell handel och priser på naturgummi samt andra faktorer som påverkar efterfrågan och tillgången på naturgummi.

((1) Rädet skall söka eftersträva att uppgifter som offentliggörs inte sätter i fara det ktmfitlentiella i den verksamhet som enskilda eller företag bedriver för att producera, bearbeta eller marknadsfi'ira naturgummi eller besläktade produkter.

Artikel 47 Årliga markmw'shedömningar och studier

(l) Rädet skall utarbeta och offentliggöra ärliga bedömningar av världs- marknadsläget för naturgummi och besläktade områden utifrån den infor- mation som medlemmarna samt alla vederbörliga mellanstatliga och internationella organisationer lämnar.

(2) Minst en gång varje halvår skall rädet också göra en uppskattning av produktion. konsumtion. export och import av naturgummi av alla typer och kvaliteter under de följande sex månaderna. Rådet skall informera medlemmarna om denna uppskattning.

(3) Rådet skall företa eller vidta lämpliga åtgärder för att företa studier om trenderna för naturgummi med avseende på produktionen. konsumtio- nen. handeln. marknadsföringen och priserna liksom problemen på kort och lång sikt på världsmarknaden för naturgummi.

Artikel 48 Å rlig översyn

(l) Rädet skall årligen se över verksamheten inom avtalet mot bakgrund av syftena i artikel 1. Rådet skall informera medlemmarna om resultatet av denna översyn.

(2) Rådet kan sedan utforma rekommendationer till medlemmarna och därefter vidta åtgärder inom sin kompetens för att effektivisera verksamhe- ten inom avtalet.

l'rop. l979/80: [07 74 Cl-IAPTE R Xlll-—lN'llS("l_-Z LLANEOUS

Article 49 General obligations a_l' members

(1) Members shall for the duration of this Agreement use their best endeavours and co-operate to promote the attainment of the objectives of this Agreement and shall not take any action in contradiction to those objectives.

(2) Members shall in particular seek to improve the conditions of the natural rubber economy and to eneourage the production and use of natural rubber in order to promote the growth and the modernization of the natural rubber economy for the mutual benefit of producers and consumers.

(3) Members shall accept as binding all decisions ofthe Council under this Agreement and will not implement measures which would have the effect of limiting or running counter to those decisions.

Article Sf) Obstacles to trade

(1) The Council shall. in accordance with the annual assessment of the world natural rubber situation referred to in article 47. identify any obstaeles to the expansion of trade in natural rubber in its raw. semi-processed or modified forms.

(2) The Council may. in order to further the purposes ofthis article. make recommendations to members to seek in appropriate international fora mutually acceptable practical measures designed to remove progressively. and where possible eliminate. such obstaeles. The Council shall periodically examine the results of such recommendations.

Article 51 Transportation and market structure of natural rubber

The Council should encourage and facilitate the promotion of reasonable and equitable freight rates and improvements in the transport system. so as to provide regular supplies to markets and to effect savings in the cost of the products marketed.

Article 52 Differential and remedial measures

Developing importing members. and least developed countries which are members. whose interests are adversely affected by measures taken under this Agreement may apply to the Council for appropriate differential and

Prop. 1979/80:107 75 KAPITEL Xlll—(f)X-'Rl("-A FRAooR

Artikel 49 fll/rm'inm'i .rlt_t'1il'igltelt'r för medlemmarna

(l) Medlemmarna skall under avtalets giltighetstid anstränga sig pä alla sätt och samarbeta för att främja ett uppnäende av avtalets syften och skall ej vidta åtgärder som motverkar dessa syften.

(2) Medlemmarna skall särskilt söka förbättra förhallandeml pa natur— gummimarknaden och uppmuntra produktionen och användningen av naturgummi i syfte att främja tillväxten och moderniseringen inom natur— gummisektorn till producenters och konsumenters ömsesidiga nytta.

(3) Medlemmarna skall godkänna som bindande alla beslut av rädet enligt avtalet och skall ej vidta åtgärder som skulle verka begränsande eller motverka dessa beslut.

Artikel 50 Hana'els/zina'er

(l) Rädet skall i enlighet med den ärliga bedömningen av världsmark- nadsläget för naturgummi. som hänvisats till i artikel 47. klarlägga hindren för en ökning av handeln med naturgummi som rävara. halvfabrikat eller i bearbetad form.

(2) Rådet kan för att främja syftena i denna artikel rekommendera medlemmarna att i lämpliga internationella fora söka ("ömsesidigt godtagbara praktiska åtgärder ägnade. att stegvis undanröja. och där sä är möjligt eliminera. sädana hinder. Rädet skall periodiskt undersöka resultatet av sådana rekommendationer.

Artikel 51

Transporter av naturgummi och markmzdsstrukturen

Rädet bör uppmuntra och underlätta främjandet av skäliga och rättvisa fraktsatser och förbättringar inom transptiirtsystemet för att skapa jämn tillgäng pä naturgummi pä marknaden och åstadkomma kostnadsbesparing— ar i fråga om de marknadsförda produkterna.

Artikel 53 Särskilda hjiilpr'itgärder

lmportmedlemmar. som är utvecklingsländer. och de minst utvecklade länder. som är medlemmar. vilkas intressen påverkas ogynnsamt av atgärder som vidtas enligt avtalet kan vända sig till rädet för lämpliga särskilda

Prop. 1979/80: l07 76

remedial measures. The Council shall consider taking such appropriate measures in accordance with paragraphs 3 and 4 of section lll of resolution 93 (IV) of the United Nations Conference on Trade and Development.

Article 53 Relief front obligations

(l) Where it is necessary on account of exceptional circumstances or emergency orforee majeure not expressly provided for in this Agreement. the Council may. by special vote. relieve a member of an obligation under this Agreement if it is satisfied by an explanation from that member regarding the reasons why the obligation cannot be met.

(2) The Council. in granting relief to a member under paragraph 1 of this article. shall state cxplicity the terms and conditions on which. and the period for which. the member is relieved of such obligation. and the reasons for which the relief is granted.

Article 54

Fair labour standards

Members declare that they will endeavour to maintain labour standards designed to improve the levels of living of labour in their respective natural rubber sectors.

Cl-lAPTER XlV—COMPLAINTS AND DISPUTES

Article 55 Comp/aims

(1) Any complaint that a member has failed to fulfil its obligations under this Agreement shall. at the request ofthe member making the complaint. be referred to the Council. which. subject to prior consultation with the members concerned. shall take a decision on the matter.

(2) Any decision by the Council that a member is in breach of its obligations under this Agreement shall specify the nature of the breach.

(3) Whenever the Council. whether as the result of a complaint or otherwise. finds that a member has committed a breach of this Agreement. it may. by special vote. and without prejudice to such other measures as are specifically provided for in other articles of this Agreement: (a.) Suspend that member's voting rights in the Council and. if it deems necessary. suspend any other rights of such member. including that of holding office in the Council or in any committe established under article 19. and of being eligible for membership of such committees. until it has

Prop. 1979/80:107 77

hjälpätgärder. Rädet skall överväga sadana lämpliga atgärder i enlighet med moment 3 och 4 i avsnitt lll i UNCTAD-resolutioncn 93 (IV).

Artikel 53 Befrielse från skyldig/reter

(1) Om det är nödvändigt pä grund av exceptionella omständigheter. nödläge eller force majeure som ej uttryckligen förutsetts i avtalet. kan radet med kvalificerad majoritet befria en medlem fran en skyldighet enligt avtalet. om medlemmen ger en tillfredsställande förklaring till skälen för att skyldigheten ej kan infrias.

(2) Dä rädet enligt moment l befriar en medlem fran skyldighet skall det uttryckligen ange pä vilka villkor och för vilken period medlemmen befrias från skyldigheten och skälen till att befrielse medges.

Artikel 54 Rättvisa arbetsnormer

Medlemmarna tillkännager sin avsikt att sträva efter att iaktta rättvisa arbetsnormer avsedda att förbättra de anställdas levnadsvillkor inom sina respektive naturgummisektorer.

KAPITEL XlV—KLAGOMÄL OCH TVlSTER

Artikel 55 Klagomål

(1) Varje klagomäl om att en medlem inte har fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet skall på begäran av den medlem som framlägger klagonti'tlct hänskjutas till radet som efter samråd med berörda medlemmar skall fatta beslut i fragan.

(2') l varje beslut av rådet om att en medlem har brutit mot sina skyldigheter enligt avtalet skall klart anges försummelsens art.

(3) Närhelst rädet genom ett klagomäl eller på annat sätt finner att en medlem har brutit mot avtalet. kan rädet utan att detta hindrar att andra åtgärder som särskilt angetts i andra artiklar i avtalet ocksa kan ifragakom- ma. med kvalificerad majoritet: la) upphäva medlemmens rösträtt i rädet och. om det är erforderligt.

upphäva andra rättigheter för medlemmen inklusive rätten att inneha funktion i rådet eller i nägon kommitté. som upprättats enligt artikel 19. och att kunna vara valbar till sådana kommittéer. till dess medlemmen

Prop. l979l80: 107 78

fulfilled its obligations: or (b) "Take action under article (35. if such breach significantly impairs the operation of this Agreement.

Article 56 Disputes

(l) Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement which is not settled among the members involved shall. at the request of any member party to the dispute. be referred to the Council for decision.

(2) In any case where a dispute has been referred to the Council under paragraph l ofthis article. a majority of tnembers holding at least one third of the total votes may require the Council. after discussion. to seck the opinion ofan advisory panel constituted under paragraph 3 of this article on the issue in dispute before giving its decision.

(3) (a) Unless the Council. by special vote. decides otherwise. the

advisory panel shall consist of five persons as follows:

(i) two persons. one having wide experience in matters of the kind in dispute and the other having legal standing and experience. nominated by the exporting members: (ii) two such persons nominated by the importing members: and (iii) a chairman selected unanimrmsly by the four persons nominated ttnder (i) and (ii) ofthis subparagraph or. if they fail to agree. by the Chairman of the Council.

(b) Nationals of lncmbers and of non—members shall be eligible to serve on the advisory panel. (cl Persons appointed to the advisory panel shall act in their personal capacities and without instructirms from any govern- ment.

(d) The expenses of the advisory panel shall be paid by the Organization.

(4) The opinion of the advisory panel and the reasons therefor shall be submitted to the Council which. after considering all the relevant informa— tion. shall. by special vote. decide the dispute.

Prop. 1979/80: 107 79

har fullgjort sina skyldigheter: eller fb) vidta atgärd enligt artikel (15 om försummelsen avsevärt skadar

verksamheten inom avtalet.

Artikel 56 '! 'vt'stt'r

( l ) Varje tvist rörande tolkningen cllcr tillämpningen av avtalet. som inte biläggs av berörda medlemmar. skall pa begäran av en part i tvisten hänskjutas till rädet för avgörande.

(2) I varje fall där en tvist hänskjutits till radet enligt moment 1 i denna artikel. katten mtthrllCl av medlemmarna som innehar minst en tredjedel av totala antalet röster begära att rädet efter diskussion skall inhämta yttrande frän en radgivande nämnd. sammansatt enligt motnent 3 i denna artikel. före ett beslut i den omtvistade frägan.

(3) (a) Sävida ej rädet med kvalificerad majoritet beslutar annorlunda skall den rädgivande nämnden bestä av fem personer enligt följande sammansättning:

(i) tva personer varav den etta skall ha ingäende erfarenhet av det slags frägor. sotn är föremål för tvist. och den andra skall vara erfaren jurist. bada utsedda av cxportmedlemmarna: (ii) tvä sådana personer utsedda av importmedlemmarna: och

(iii) en ordförande. enhälligt vald av de fyra personer. sotn utsetts enligt (i) och (ii) eller. om dessa ej katt enas. av ordföranden i radet.

(b) Medborgare i medlems- och icke-medlemsländer skall kunna tjänstgöra i den rädgivandc nämnden. (c) De som utsetts att ingä i den radgivande nämnden skall handla i sin personliga egenskap och titan instruktioner frän nägon regering. (d) Utgiftcrna för den rädgivande nämnden skall bestridas av organisationen.

(4) Den radgi 'ande nämndens uppfattning och skälen därtill skall underställas rädet. som efter att ha övervägt alla relevanta uppgifter skall avgöra tvisten med kvalificerad majoritet.

Prop. 1979/802107 &() (__—l'lAP'l—ER XV—FINAL PROVlSlONS

Article 57 Signature

This Agreement shall be. open for signature at United Nations l-leadquar- ters from 2 January to 30 June 1980 inclusive by the Governments invited to the United Nations Conference on Natural Rubber, 1978.

Article 58 Depositary

The Secretary-General of tlte United Nations is hereby designated as tlte depositary of this Agreement.

Article 59 Rattfication. acceptance and approval

(1) This Agreement shall be subject to ratificatiort. acceptance or approval by the signatory Governments in accordance with their respective eonstitutional or institutional procedures.

('2) Instruments of ratification. acceptance or approval shall be depositcd with the depositary not later than 30 September 1980. The Council may. however. grant extensions of time to signatory Governments which have been unable to deposit their instruments by that date.

(3) Each Government depositing an instrument of ratification, acceptance or approval shall. at the time of such deposit. declare itself to be an exporting member or an importing member.

Article ()() Notification ()f provisional application

(1) A signatory Government which intends to ratify. accept or approve this Agreement. or & Government for which the Council has established conditions for accession but which has not yet been able to deposit its instrument. may at any time notify the depositary that it will fully apply this Agreement provisionally. either when it enters into force in accordance with article 61. or if it is already in force, at a specified date.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph '1 of this article. a Government may provide in its notification of provisional application that it will apply this Agreement only within the limitations of its constitutional and/or legislative procedures. However. such Government shall meet all its financial obligations pertaining to the Administrative Account. The provi-

Prop. l979/801107 Sl KAPl'lili-Äl. XV- AVSLUTANDE BFSTAMlN-IFLSER

Artikel 57 l...-"ntler'tt'cklta/nit'

Avtalet skall vara öppet för undertecknande i Förenta Nationernas högkvarter fran och med den 2 januari till och med den 31) juni 1980 för de regeringar som inbjudits till Förenta ttationernas naturgtttnmikonferens 1978.

Artikel SH Depositurit'

Förenta nationernas generalsekreterare utses härmed till depositarie för avtalet.

Artikel 59 Ratifikation (n'/1 godkännande

(' l) Avtalet skall ratificeras eller got'lkännas av signatärstaterna i enlighet med deras respektive konstittttitmella eller institutionella bestämmelser.

(2) Instrument rörande ratifikation eller godkännande skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare senast den 30 september 1981). Rädet kan emellertid besluta om förlängd tid för signatärstater sotn inte har kunnat deportera sina instrttmcnt vid den tidpunkten.

(3) Varje regering som deponerar instrument rörande ratifikation eller godkännande skall vid depositionen ange huruvida den är exportmedlem eller intportntedletn.

Artikel ol) t'l'leddelanrle unt prot-'isorisk tillämpning

(1) Signatärstat som avser att ratificera eller godkänna avtalet eller en regering för vilken radet har fastställt villkor för anslutning men som inte har kunnat deportera sina instrument katt. vid vilkctt tidpunkt sotn helst. tneddcla depositarien att den skall tillämpa detta avtal provisoriskt antingen da det träder i kraft enligt artikel (tl eller. om det redan har trätt i kraft. vid klart angiven tidpunkt.

(2) Oaktat bestämmelserna i moment i i denna artikel katt en regering i sitt meddelande om provisorisk tillämpning ange att den kommer att tillämpa avtalet endast inom ramen för sina konstitutionella och./eller institutionella bestämmelser. En sädan regering skall dock fullgöra alla sina finansiella skyldigheter avseende förvaltningskontot. Ett provisoriskt medlemskap som

Prop. 1979/80: 107 82

sional ntentbersltip of a Government wlticlt notifies in this ntanner sltall ttot exceed lh' months from the provisional entry into force of this Agreement. ln case ofthe need for a call-up of funds for tlte Buffet Stock Account within the HN”—month period. tlte ('otmcil shall decide on the status of a Government holding provisional membership under this paragraph.

Article (tl Entry into force

(1) This Agreement shall enter into force definitively on 1 October 1980 or on any date thereafter. if by that date Governments accounting for at least ts'tl per cent of net exports as set out in anncx A to this Agreement. and Governments accounting for at least 80 per cent of net imports as set out in annex B to this Agreement have dcposited their instruntents of ratification. acceptance. approval or accession. or have assumed full financial commit- ment to this Agrcetttent.

(2) This Agreement shall enter into force provisionally on 1 October 1980. or on atty date within two years thereafter. if by that date Governments accounting for at least 65 per cent of ttet exports as set out in annex A to this Agreement. and Governments accounting for at least 65 per cent of net imports as set out in annex 8 to this Agreement. have dcposited tlteir instruments of ratification. acceptance or approval. or have notified the depository under article (ut) that they will apply this Agreement provisionally. The Agreement shall remain in force provisionally up to a maximum of 18 months. unless it ettters into force definitively under paragraph 1 of this article or tltc (."ouncil decides otherwise in accordance witlt paragraph 4 of this article.

(3) lf this Agreement does not come into force provisionally under paragraph 2 of this article within two years from 1 October 1980. the Secretary-General of the United Nations shall invite. at the earliest time he considers practicable after that date. the Governments whiclt have dcposited instruments of ratification. acceptance. approval or accession. or have notified him tltat they will apply this Agreement provisionally. and all others which participated in tlte United Nations Conference on Natural Rubber. 1978. to meet with a view to recommending whether or not those Governments in a position to do so should take the necessary steps to put this Agreement provisionally or definitively into force among themselves in whole or in part. lf no conclusion is reached at this meeting. the Secretary—General tttay convene such further meetings as he considers appropriate.

(4) If the requirements for definitive entry into force of this Agreement underparagraph 1 ofthisarticle ltave not been met within 18 calendar months of tltc Agreentent's provisional entry into force under paragraph 2 of this article. the Secretary-General ofthe United Nations shall. att lite earliest tinte

Prop. 1979/80:107 ' 83

en regering ger meddelande om pa detta sätt skall inte överstiga en period om lh” mänader fran avtalets provisoriska ikraftträdande. för den händelse behov föreligger att begära in medel till buffertlagerkontot inom aderton— mänadersperioden skall radet besluta om vilken ställning den regering skall ha som innehar provisoriskt medlemskap enligt detta moment.

Artikel ol Ikrrt/tll't'l'tl'ttlttle

('1) Avtalet skall träda i kraft slutgiltigt den 1 oktober 1981Jeller vid senare tidpunkt. om regeringar som svarar för minst 811 procent av nettoexporten. som angetts i bilaga A till avtalet. och regeringar som svarar för minst att procentav nettoimporten. som angetts i bilaga 13 till avtalet. har deponerat sina instrument rörande ratifikation. godkännande eller anslutning eller har gjort ett fullständigt finansiellt åtagande enligt avtalet.

(2) Avtalet skall träda i kraft provisoriskt den 1 oktober 1980. eller vid en viss tidpunkt inom två år därefter, om regeringar som svarar för minst (35 procent av nettoexporten. som angetts i bilaga A till avtalet. och regeringar som svarar för minst 65 procent av nettoimporten. som angetts i bilaga B till avtalet. har deponerat sina instrument rörande ratifikation. godki'innande eller anslutning. eller har meddelat depositarien enligt artikel att. att de kommer att tillämpa avtalet provisoriskt. Avtalet skall gälla provisoriskt under högst 18 mänader såvida det ej träder i kraft slutligt enligt moment 1 i denna artikel eller rädet beslutar annorlunda enligt moment 4 i denna artikel.

(3) ()m avtalet ej träder i kraft provisorisktenligt moment 2 i denna artikel inom tvä ar frän den 1 oktober 1980 skall Förenta nationernas generalsek- reterare. så tidigt som denne bedömer praktiskt efter denna tidpunkt. inbjuda de regeringar som har deponerat instrument rörande ratifikatitm. godkännande eller anslutning. eller som har meddelat honom att de kommer att tillämpa avtalet provisoriskt. och alla andra som deltog i Förenta nationernas naturgummikonferens 1978 att sammanträda för att rekommen- dera huruvida de regeringar som har möjlighet bör vidta nödvändiga åtgärder för att provisoriskt eller slutgiltigt sätta hela avtalet eller del därav i kraft dem emellan. Om beslut ej fattas vid sammanträdet kan generalsek— reteraren kalla till ytterligare sammanträden. om han finner det lämpligt.

(4) Om kraven pä slutgiltigt ikraftträdande av avtalet enligt moment 1 i denna artikel ej har uppfyllts inom 18 kalendermänader efter avtalets provisoriska ikraftträdande enligt moment ?. i denna artikel skall Förenta nationernas generalsekreterare. så tidigt som denne bedömer det praktiskt

Prop. 1979/80: 107 34

he considers practicable. but before the end of the IH-month period mentioned above. convene those Governments which have dcposited instruments of ratification. acceptance. approval or accession. or have notified him that they will apply this Agreement provisit'mally. and all others which participated in the United Nations Conference on Natural Rubber. 1978. to meet to review the future of this Agreement. Taking into account the recommendations of the meeting eonvened by the Secretary-General of the

United Nations. the Council shall meet to decide the future of this

Agreement. The Council shall. by special vote. then decide: (a) to put this Agreement definitively into force among the current members in whole or in part; (b) to keep this Agreement provisionally in force among the current members in whole or in part for an additional year; or (e) to rcnegotiate this Agreement. lf no decision is reached by the Council. this Agreement shall terminate at the expiry ot the 18—month period.

(5) For any Government that deposits its instrument of ratification. acceptance. approval or accession after the entry into force of this Agreement. it shall enter into force for that Government on the date of such deposit.

(6) The Secretary-General of the United Nations shall convene the first session of the Council as soon as possible after the entry into force of this Agreement.

Article 62 Accession

(1) This Agreement shall be open for accession by the Governments of all States upon conditions established by the Council. which shall include a time limit for the deposit of instruments of accession. The Council may. however. grant extensions of time to Governments which are unable to deposit their instruments of accession by the time limit set in the conditions of accession.

(2) Accession shall be effected by the deposit ofan instrument of accession with the depositary.

Article 63 Amendmcms

(1) The Council may, by special vote. recommend amendments of this Agreement to the members.

(2) The Council shall fix a date by which members shall notify the depositary of their acceptance of the amendment. (3) An amendment shall enter into force 90 days after the depositary has

Prop. 197')/81l:107 85

men före utgangen av ovan nämnda aderttmmanadersperiod. kalla de regeringar sorti ltar deponerat instrument rörande ratifikation. godkännande eller anslutning. eller som har meddelat honom att de kommer att tillämpa avtalet provisoriskt. och alla andra som deltog i Förenta nationernas naturgummikonferens 1975” att sammanträda for att behandla fragan om avtalets framtid. Med beaktande av rektnnmendationerna frän det av Förenta nationernas genera|sekreterare kallade sammanträdet skall rädet sanmtanträda för att avgöra avtalets framtid. Rädet skall dä med kvalificerad ntajoritct besluta: (a') att sätta avtalet slutgiltigt i kraft helt eller delvis mellan medlemmar— na: (b) att hälla avtalet provisoriskt i kraft. helt eller delvis. mellan medlem— marna under ytterligare ett ar: (e) att omli'irhandla avtalet. Ont radet ej kan fatta beslut. skall avtalet upphöra att gälla vid utgängen av adertonntanadersperiodett_ (51 För en regering som deponerat sitt instrument rörande ratifikation. godkännande eller anslutning efter avtalets ikraftträdande skall avtalet gälla frän tidpunkten för sädan deposition.

(o) Förenta nationernas generalsekreterare skall sammankalla rädet till ett första sammanträde snarast möjligt efter avtalets ikraftträdande.

Artikel (33 Anslutning

(1) Till detta avtal skall regeringar i alla stater kuntta ansluta sig pä villkor som fastställts av rädet. vilka skall innefatta en tidsgräns för deposition av instrument rörande anslutning. Rädet katt emellertid bevilja förlängd tid för regeringar som ej ltar möjlighet att deponera sitta instrument om anslutning inom den tidsgräns som föreskrivs i villkoren för anslutning.

(3) Anslutningen fär verkan när instrument om anslutning deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

Artikel ("13 flm/ringar

(1) Rädet katt rtted kvalificerad majoritet rekommendera met'llemmarna ändringar av avtalet.

(Z) Rädet skall fastställa en tidpunkt vid vilken medlemmarna skall ge dept.)sitarien nteddelande om godkännande av ändringen.

(3) En ändring skall träda i kraft Uti dagar efter det att depositarien Itar

Prop. 1979/80: 107 Sn

received notifications of acceptance from members constituting at least two tltirds of tlte exporting members and accounting for at least 85 per cent of the votes of tlte exporting members. and front members constituting at least two thirds of the importing members and accounting for at least 85 per cent of the votes of tlte intporting members.

14) After the depositary infornts thc Council that tlte requirements for entry into force of the atttendtttettt have been ntet. attd notwitItstanding tlte provisions of paragraph 2 of this article relating to tlte date fixed by the Council. a member may still ttotify tltc depositary of its acceptance of tlte antendmcnt. provided that such notification is made before tltc entry imo force of the amendment.

(5) Any ntember which has ttot notified its acceptance ot" an antcndment by the date on which such antettdntettt enters into force shall cease to be a contracting party as from that date. unless suclt ntentbcr has satisfied tltc (_"ouncil that its acceptance could not be obtained in time ovving to difficulties in completing its ct'mstitutional or institutional procedures. attd the Council decides to extend for that member tlte period for acceptance of tlte amendment. Such member shall not be bound by the antendntent before it has notified its acceptance thereof,

(6) lfthe requirements for tlte entry into force ofthe antettdment have not been met by tlte date fixed by the Council in accordance with paragraph "2 of this article. the amendment shall be considered witltdrawn.

Article 64 ll'it/u/m n '(1/

(1) A member may withdraw from this Agreentent at any time after the entry into force of this Agreement by giving notice of withdrawal to the depositary. That member shall simultaneously infornt the Council of the action it has taken.

(2) One year after its notice is received by the depositary. that member shall cease to be a contracting party to this Agreement.

Article 65 [irc/usian

lfthe Council decides that any member is in breach of its obligations under this Agreement and decides further that such breach significantly impairs the operation of this Agreement. it may. by special vote. exclude that member from this Agreement. The Council shall immediately so notify the depositary. (')n'e year after the date of tlte Council's decision. tltat member shall cease to be a eontracting party to this Agreement.

Prop. [979/80: 107 ;s'7

mottagit meddelande om godkännande frän medlemmar utgörattdc minst tva tredjedelar av exportmedlemmarna och sorti svarar för minst Hi procent av exportntedlentmarnas röster. och fran medlemmar utgörande minst tvä tredjedelar av intportmedlentntarna och sotn svarar för minst 85 procent av itttportmedlettttttarnas röster.

(4) Sedan depositarien informerat rädet att kraven för ikraftträdande av ändringen ltar uppfyllts och oaktat bestämmelserna i moment 2 i dettna artikel rörande den av rädet fastställda tidpunkten fär en medlem fortfarande ge depositarien meddelande om godkännande av ändringen förutsatt att sadant meddelande görs innan ändringen träder i kraft.

(5) Varje medlem sotn inte har gett meddelande om godkännande av en ändring vid tidpunkten för ikraftträdandet av ändringen skall fran den tidpunkten upphöra att vara en avtalsslutande part. sävida ej medlennncn har gett rädet en tillfredsställande förklaring om att godkännande av avtalet ej har kunnat ske i tid beroende pä svariglteter att avsluta den konstitutio- nella eller institutitntella förfarande medlemmens samt rädet beslutar att medge medlemntett ytterligare tid för godkännande av ändringen. Sädan medlem skall ej vara bunden av ändringen innan den har gett meddelande om att ändringen godkänts.

(()) Ont kraven för ikraftträdande av ändringen ej ltar uppfyllts vid den av rådet i enlighet med moment 2 i denna artikel fastställda tidpunkten. skall ändringen anses ha blivit äterkallad.

Artikel 64 Utträde ur organisatiom'n

(1) En medlem kan fränträda avtalet när sotn helst efter avtalets ikraftträdande genom anmälan till depositarien. Medlemmen skall santtidigt informera rädet om dettna ätgärd.

(2) Ett är efter det att nteddclandct mottagits av depositarien skall medlemmen upphöra att vara en avtalsslutande part.

Artikel 65 Uteslutning

Om rädet fastställer att en tttedlent bryter tttot sina ataganden enligt detta avtal och vidare fastställer att sädan överträdelse avsevärt hittdrar den nted avtalet förutsedda verksamheten kan rädet ttted kvalificerad majoritet utesluta medlemmen frän avtalet. Rädet skall omedelbart underrätta depositarien om detta. Ett är efter dagen för rädcts beslut skall medlemmen upphöra att vara en avtalsslutande part.

Prop. 1979/80: 107 ss

Article (äh

.S'ctt/t'tncnt of accounts u'it/t u'it/tdmu'ing or l'Xt'IlIlft'd tncntln'rv nr nn'm/n'rx

unable to accept un umcnu'mcnt

(1) ltt accordance vvitlt this article. the Council shall determine any settlement of accounts with a member which ceases to be a contracting party to this Agreement owing to:

(a) nam-acceptance of an antettdntettt to this Agreement pursuant to article (33;

lb) vvitltdrawal frotn this Agreement pursttant to article o-l'. or (c) cxclusion from this Agreement pursuattt to article oi.

(2) The Council shall retain any contribution paid to the Administrative Account by a member which ceases to be a contracting party to this Agreement.

(3) The Council shall refund thc. sltare in tltc Buffer Stock Aceouttt in accordance with article 41 to a member which ceases to be a contracting party owittg to nmt-acceptance of an antendment to this Agreentcnt. withdrawal or cxclusion. less its share in any surpluses.

(a) Such refund to a member which ceases to be a contracting party owing to non-acceptance of an amendment to this Agreement shall be made one year after the amendntent concerned enters into force.

(b) Such refund to a member which witltdraws shall be made within ot) days after that member ceases to be a contracting party to this Agreement. unless as a result ofthis withdrawal the Council decides to termittate this Agreement under paragraph (w of article (37 prior to such a refund. in which case the provisions of article 41 and paragraph 7 of article (»7 shall apply. (c) Such refund to a member which is excluded shall be made witltin en days

after a mentber ceases to be a contracting party to tltis Agreement.

(4) ln tlte event that tlte Buft'cr Stock Account is unable to settle tlte payment in cash due under sttbparagraph (a). (b) or (c) ofparagraplt 3 of this article without either uttdertttinittg the viability of the Buffer Stock Account or leading to a call-up of additional contributions from members to cover such refttttds. payment shall be deferred until tltc requisite amount of natural rubber in the Buffer Stock can be sold at or above the upper intervention price. ln the event that. before tlte end of the one-year period specified in article 64. the Council informs a withdrawing ntetttber that payment will have to be deferred in accordance with this paragraplt. the period of one year between notification ofintention to withdravv attd the actual withdrawal may. if the withdrawing member so wishes. be extended until such time as tlte Council informs tltat ntentber that payment of its sltare can be effected within otl days.

(5) A member which has received an appropriate refund under this article

l'rop. 1979/80: 107 St)

Artikel oo

.—lrrt'ikning mcd [rtinlrt'idamh' cl/cr utav/aina mcd/ammar ('I/cr mcd/cnnnar .wnn ej kan godkänna ändringar [ arta/ct

(l) I enlighet med denna artikel skall rådet fastställa avräkning med en medlem som Upphör att vara en avtalsslutande part på grund av:

(a) (.)gillande av ändring i avtalet enligt artikel 63:

(b) frånträdande av avtalet enligt artikel 04; eller (c) uteslutning från avtalet enligt artikel (15.

(3) Rädet skall behålla det bidrag som inbetalts till förvaltningskontot av en medlem. som upphör att vara en avtalsslutande part.

(3) Rädet skall återbetala andelen i buffertlagerkontot enligt artikel 4l till en medlem. som upphör att vara en avtalsslutande part på grund av ogillande av en ändring av detta avtal. fränträdande eller uteslutning. dock ej andel i överskott i fonden.

(a) Sådan :'iterbetalning till en medlem som upphör att vara en avtalsslutan— de part på grund av ogillande av en ändring av detta avtal skall ske ett är efter det att ändringen träder i kraft. (b) Sådan återbetalning till en medlem som frånträder avtalet skall ske inom oll dagar efter det att medlemmen upphör att vara en avtalsslutande part. såvida inte rådet som ett resultat av frånträdct beslutar att häva avtalet i enlighet med paragrafö av artikel 67 före en sådan återbetalning. i vilket fall bestämmelserna i artikel 41 och paragraf 7 i artikel 67 skall tillämpas.

(C) Sådan återbetalning till en medlem som utesluts skall ske inom ()() dagar efter det att medlemmen upphör att vara en avtalsslutande part i detta avtal.

(4) För den händelse en kontant återbetalning från buffertlagret enligt delmomenten (a). (b) och (c) i moment 3 i denna artikel ej skulle kunna ske utan att antingen riskera buffertlagerkontots soliditet eller leda till en begäran om ytterligare bidrag från medlemmarna för att täcka sådana äterbetalningar. skall återbetalningen uppskjutas till dess erforderlig kvan— titet naturgummi kan säljas till eller över det övre interventionspriset. För den händelse rådet före utgången av den ettårsperiod som angetts i artikel ()4 informerar en frånträdande medlem om att återbetalning måste uppskjutas i enlighet med detta moment kan ettårsperioden mellan underrättelse om avsikt att frånträda och det verkliga frånträdandet utsträckas. om den frånträdandc medlemmen så önskar. till den tidpunkt då rådet informerar medlemmen om att återbetalning av dess andel kan ske inom ()() dagar.

(5) En medlem som har mottagit riktig återbetalning enligt denna artikel

l'rop. 1979/80: l(l7 Uti

shall not be entitled to any share of the proceeds of liquidation of the. ('.')rganizatit'm. Nor shall such a member be liable for any dcficit incurred by the Organization after such refund has been litade.

Article 07 Duration. ('_rfcnxinn (UHI tcrmination

( 1 ) This Agreement shall remain in force for a period of five years after its entry into force. unless extended under paragraph 2. 3 or 4 of this article or terminated under paragraph 5 or (i thereof,

(2) Before the expiry of the five-year period referred to in paragraph 1 of this article. the Council may. by special vote. decide to extend this Agreement for a period not exceeding two years and/'or to renegotiate it. The Council sha'll notif_v the depositary of any such decisions.

(3) lf. before the expiry of the five-year period referred to in paragraph 1 of this article. negotiations for a new agreement to replace this Agreement have not yet been concluded. the Council may. by special vote. extend this Agreement for a period not cxcecding two years. The Council shall notify the depositary of any such extension.

(4) If. before the expiry ofthe five-year period referred to in paragraph ] of this article. a new agreement to replace this Agreement has been ncgotiated but has not yet entered into force either definitively or provisionally. the Council may. by special vote. extend this Agreement until the provisional or definitive entry into force of the new agreement. provided that this extension shall not exceed two years. The Council shall notify the depositary of any such extension.

(5) If a new international natural rubber agreement is ncgotiated and enters into force during any period of extension of this Agreement pursuant to paragraph P.. 3 or 4 of this article. this Agreement. as extended. shall terminate upon the entry into force of the new agreement.

to) The Council may at any time. by special vote. decide to terminate this Agreement'with effect from such date as it may determine. The Council shall notify the depositary of any such decision.

(7) Notwithstanding the tcrmination ofthis Agreement. the Council shall continue in being for a period not exceeding three years to carry out the liquidation of the Organization. includingthc settlement of accounts. and the disposal ofassets in accordance with the provisions of article 41 and subject to relevant decisions to be taken by special vote. and shall have during that period such powers and functions as may be necessary for these purpo-

SCS.

Prop. l979/80: 107 ut

skall ej vara berättigad till nägon andel av behällniugeu efter organisationens avveckling. Ej heller skall sadan medlem vara ansvarig för underskott som organisationen ädragit sig efter sädan aterbetalning.

Artikel (17 ."lt'rtl/els' _gi/lig/it'lxlid. _lifir/z'iug/iing (N'/l upp/närande

(ll Avtalet skall gälla uttder en period av fem ar efter ikraftträdandet. savida det ej förlängs enligt moment 3. 3 eller 4 i denna artikel eller upphör enligt moment 5 eller (a.

(2) Innan den femi'trspcriod sont omnämnts i moment l i denna artikel utlöpel'. kan radet med kvalificerad majoritet besluta att förlänga avtalet för en period sotn ej överstiger tvä är och.-""eller att omft'irhandla avtalet. Rädet skall underrätta depositarien om sadant beslut.

(3) Om före utgäugcn av den i moment 1 i denna artikel nämnda femi'trsperioden förhandlingar om ett nytt avtal i stället för detta avtal ej har avslutats. kan rädet med kvalificerad majoritet förlänga detta avtal för en period ej överstigande tvä är. Rädet skall underrätta depositarien om sädan förlängning.

(4) Om före utgangen av den i moment 1 i denna artikel nämnda femärspe rioden ett nytt avtal i stället för detta avtal ltar förhandlats fram men ännu ej trätt i kraft slutgiltigt eller provisoriskt katt rädet med kvalificerad majoritet förlänga detta avtal till dess det nya avtalet trätt i kraft provisoriskt eller slutgiltigt. förutsatt att förlängningen ej överstiger tvä är. Rädet skall underrätta depositarien om sädan förlängning.

(5) Ont ett nytt internationellt ttatttrgtttntniavtal har lk'jrhandlats och träder i kraft under en period dä detta avtal förlängts i enlighet med moment 2. 3 eller 4 i denna artikel skall det avtal. som förlängts. upphöra vid ikraftträdandet av det nya avtalet.

(h) Rädet kan när som helst med kvalificerad majoritet besluta att detta avtal skall upphöra med verkan frän den tidpunkt som rädet fastställer. Rädet skall underrätta dept.)sitaricn om sadant beslut.

(71 Trots att avtalet upphört skall radet bestä under en period ej överstigande tre är för att avveckla organisationen. däri inbegripet att avsluta räkenskaperna och bestämma om tillgängarna i enlighet med bestämmelser- na i artikel 41 och med fiftrhehäll för vederbörliga beslut som skall tas med kvalificerad majoritet. Rädet skall tutder den perioden ha de befogenheter och uppgifter. som erfordras för dessa ändamäl.

Prop. l979/8f): [07 92

Article 68 Reservations Reservations may not be made with respect to any of the provisions of this Agreement. Article 69 Authentic [arts of this ,-'lgrccnzcnt

The texts of this Agreement in tlte Chinese. English. French. Russian and Spanish languages shall be equally authentic.

IN W'l'fHNESS Wl-lEREOF the undersigtted. having been duly authori- zed to this effect by their respective ("lot-'ernments. ltavc signed this Agreement on the dates appearing opposite their signatures.

Prop. 1979/80:107 93

Artikel 68 Reservationer Reservationer fär ej göras beträffande nägon av bestämmelserna i detta avtal. Artikel 69 Bestyrkta tartar till avtalet

Texterna till detta avtal på kinesiska. engelska. franska. ryska och spanska språken skall äga lika vitsord.

'l'ill bestyrkande härav har undertecknade. vederbörligen bemyndigande därtill av vära respektive regeringar. undertecknat detta avtal den dag som anges vid underskriften.

Prop. 1979/80:107 94 Annex A

Sharcs of individual exporting countries in total net exports ol' countries participating in the United Nations Conference on Natural Rubber as established for the purposes of article 6]

per eenti|

Bolivia 0.081 Cameroon 0.5. l 4 India 0.109 Indonesia 25.387 Liberia 2551 Malaysia 48.213 Nigeria l.."sl3 Papua-New Guinea 0.150 Philippines 0.018 Singapore 4.406 Sri Lanka 4.307 Thailand l2.004 Zaire 0.702 Total 100.000

" Sharcs are percentages ol' total net exports of natural rubber in the live—year period 1974 to l978.

Prop. 1979/80:107 95

Bilaga A

Individuella exportländers andelar av den totala nettoexporten från deltagan- de länder i Förenta nationernas naturgummikonferens och fastställda för syftena i artikel 61.

Procent:l Bolivia 0.081 Filippinerna 0.018 Kamerun 0.514 Indien (). 199 Indonesien 25.387 Liberia 2.551 Malaysia 48.218 Nigeria 1.313 Papua Nya Guinea 0.150 Singapore 4.406 Sri Lanka 4.367 Thailand 12.004 Zaire 0.792 Totalt 100.000

” Andelarna är uttryckta i procent av den totala nettoexporten av naturgummi under femårsperioden 1974 till 1978.

Prop. 1979/80:107 %

Annex If

Shares of individual importing countries and groups ol' countries in total net imports of countries participating in the United Nations Conference on Natural Rubber as established for the purposes of article 61

per cent-'

Algcria 0.081 Australia 1.4o7 Austria 0.083 Brazil 1.830 Bulgaria 0.394 (.Tanada 2.934 China 7.707 Czechoslovakia 1.810 Ecuador 0.050 Egypt 0.097 [EEC 213143

Belgium/Luxembourg 11.772 Denmark 0.171 France 5.428 Germany. Federal Republic of (3.435 Ireland 0.273 Italy 4.150 Netherlands 0.733 United Kingdom 5.321 Iraq 0051 Finland 0.220 German Democratic Republic 1.258 Ghana 11. 141 Guatemala 0.070 llungary 0.534 Japan 10.780 Madagascar 0.000 Malta 0.000 Mexico 1.325 Marocco 0.150 New Zealand 0.291 Norway 0.094 Panama 0.000 Peru 0.225 Poland 1 .980 Republic ol' Korea 3.189 Romania 1.529 Somalia 0.000 Spain 3.178 Sweden 0.439 Switzerland 0.122 Syrian Arab Republic 0.014 Tunisia 0.008 Turkey 0.758

Prop. 1979/80:107 97 Bilaga B

Individuella importländers och Iändergruppers andelar av den totala nettoimporten från deltagande länder i Förenta nationernas naturgummikon- ferens och fastställda för syftena i artikel 61.

Procent*l

Algeriet 0.081 Australien 1.467 Österrike 0.683. Brasilien 1.836 Bulgarien 0.394 Canada 2.934 Kina 7.707 Tjeckoslovakien 1.810 Ecuador 0.050 Egypten 0.097 EG 23.283

Belgien/Luxemburg 0.772 Danmark 0.171 Frankrike 5.428 Förbundsrcpublikcn Tyskland 6.435 Irland 0.273 ltalicn 4.150 Nederländerna 0.733 Storbritannien 5.321 Irak 0.051 Finland 0.226 Tyska Demokratiska Republiken 1.258 Ghana 0.141 Guatemala 0.070 Ungern 0.534 Japan 10.780 Madagaskar 0.000 Malta 0.000 Mexico 1.325 Marocko 0.150 Nya Zeeland 0.291 Norge 0.094 Panama 0.000 Peru 0.225 Polen 1.980 Republiken Korea 3.189 Rumänien 1.529 Somalia 0.000 Spanien 3.178 Sverige 0.439 Schweiz 0.122 Syrien 0.014 Tunisien 0.008 Turkiet 0.758

Prop. 1979/80:107 98

per cent” Union of Soviet Socialist Republics 7.148 United States 24.756 Uruguay 0.117 Venezuela 0.306 Yugoslavia 0.969 Total 100.000

" Shares are percentages of total net imports of natural rubber in the three year period 1976. 1977 and 1978.

Prop. 1979/80:107 99

Procenbl

Sovjetunionen - 7.148 Amerikas Förenta Stater 24.756 Uruguay 0.117 Venezuela 0.306 Jugoslavien 0.969 Totalt 100.000

'=' Andelarna är uttryckta i procent av den totala nettoimporten av naturgummi under trcärsperioden 1976. 1977 och 1978.

Prop. 1979/80: 107 100

Annex C

Cost of the Buffer Stock as estimated by the Chairman of the United Nations Conference on Natural Rubber, 1978

In normal circumstances the cost ofacquiring and operating a Buffet Stock of 550.000 tonnes might be calculated by multiplying this figure by the lower trigger action price of 168 Malaysian/Singapore cents per kilogrammc and adding a further 10 per cent thereof.

Prop. l979/80:107 101

Bilaga (7

Kostnaderna för buffertlagret som de beräknats av ordföranden för 1978 års FN-konferens om naturgummi

Under normala omständigheter kan kostnaden för att anskaffa och driva ett buffertlager om 550 000 ton beräknas genom att lagersiffran multipliceras med det lägre utlösningspriset som är 168 Malaysia/Singapore cents per kilogram med ett tillägg om ytterligare 10 procent därav.

Prop. 1979/80:107 102

Förteckning över avtalets artiklar

KAPITEL 1 Artikel ].

KAPITEL 11 Artikel 2. KAPITEL III Artikel 3.

Artikel 4. Artikel 5. KAPITEL IV Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13.

Artikel 14. Artikel 15. Artikel 16. Artikel 17. Artikel 18. Artikel 19. Artikel 20. KAPITEL V Artikel 21.

KAPITEL VI Artikel 22. Artikel 23. Artikel 24. KAPITEL VII Artikel 25. Artikel 26.

KAPITEL VIII Artikel 27. Artikel 28. Artikel 29. Artikel 30.

SYFI'IEN

Syhen DEFINITIONER Definitioner

ORGANISATION ()CII FÖRVALTNING lnternationella naturgummiorganisationens upprättan— de. säte och uppbyggnad Medlemskap i organisationen Medlemskap av mellanstatliga organisationer INTERNATIONELLA NATURGUMMIRÄDE'II lnternationella Naturgummirädets sannnansättning Rädets befogenheter och uppgifter

Uppläning under exceptionella omständigheter Överlätande av befogenheter

Samarbete med andra organisationer

Tillträde för observatörer

Ordförande och vice ordförande

Verkställande direktören. direktören för buffertlagret och övriga personalen Rådets sammanträden

Fördelning av röster

Röstningsförfarande Beslutsmässighet

Beslut

Upprättande av kommittéer

Expertpanel

PRIVILEGIER OCH IMMUNITETER Privilegier och immuniteter RÄKENSKAPER OCH REVISION Räkenskapskonton

Inbetalningsformer

ReVision av räkenskaperna FÖRVALTNINGSKONTOT Bidrag till budgeten Betalning av bidrag till förvaltningsbudgeten BUFFERTLAGRET Buffertlagrets storlek Finansiering av buffertlagret Inbetalning av bidrag till buffertlagerkontot Prisgränser

Prop. 1979/80: 107 103

Artikel 31. Artikel 32. Artikel 33. Artikel 34. Artikel 35. Artikel 36. Artikel 37.

Artikel 38. Artikel 39. Artikel 40. Artikel 41. KAPITEL IX

Artikel 42. KAPITEL X

Artikel 43. Artikel 44.

KAPITEL XI Artikel 45.

KAPITEL XII Artikel 46. Artikel 47. Artikel 48. KAPITEL Xlll Artikel 49. Artikel 50. Artikel 51. Artikel 52. Artikel 53. Artikel 54.

KAPITEL XIV Artikel 55. Artikel 56.

KAPITEL XV Artikel 57. Artikel 58. Artikel 59. Artikel 60. Artikel 61. Artikel 62. Artikel 63.

Buffertlagrets verksamhet Översyn och ändring av prisramen Marknadsindikatorpriset Sammansättningen av buffertlagret Placeringen av buffertlagret Omsättning av buffertlagret Begränsning eller upphävande av buffertlagrets verk- samhet Sanktioner avseende bidragen till buffertlagerkontot Ändring av bidragen till buffertlagerkontot Buffertlagret och förändringar i växelkurserna Likvidationsförfarande för buffertlagerkontot FÖRHÄLLANDET TILL DEN GEMENSAMMA FONDEN

Förhållandet till den gemensamma fonden ÅTGÄRDER BETRÄFFANDET UTBUDET Tillgången pä naturgummi _

Övriga åtgärder

SAMRÅD OM INTERNA ÅTGÄRDER

Samräd

STATISTIK, STUDIER OCH INFORMATION Statistik och information

Årliga marknadsbedömningar och studier Ärlig översyn ÖVRIGA FRÅGOR

Allmänna skyldigheter för medlemmarna llandelshinder

Transporter av naturgummi och marknadsstrukturen Särskilda hjälpätgärder Befrielse från skyldigheter Rättvisa arbetsnormer

KLAGOMÅL OCH TVISTER Klagomål Tvister

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER Undertecknande

Depositarie

Ratifikation och godkännande Meddelande om provisorisk tillämpning Ikraftträdande Anslutning

Ändringar

Prop. 1979/80:107 104

Artikel 64. Artikel 65. Artikel 66.

Artikel 67. Artikel 68. Artikel 69.

Utträde ur organisationen

Uteslutning

Avräkning med frånträdande eller uteslutna medlemmar eller medlemmar som ej kan godkänna ändringar i avtalet

Giltighetstid. förlängning och hävande av avtalet Reservationer

Bestyrkta texter till avtalet

Prop. 1979/80:107 105

Innehåll Propositionen ............................................... [ Propt:>sitionens huvudsakliga innehäll ........................... 1 1 Inledning ............................................... 2 2 Bakgrund .............................................. 2 2.1 Marknadsförhällandena ............................. 2 2.2 Avtalsförhandlingarna .............................. 4 3 Överenskommelsen ...................................... 5 4 Föredragandens överväganden ............................ 9 5 Hemställan ............................................. 14 6 Beslut .................................................. 14 Bilaga ..................................................... 16