Prop. 1982/83:43

om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

Regeringens proposition 1982/83: 43

om fortsatt giltighet av lagen ( 1979: 103.) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång;

beslutad den 4 november 1982.

Regeringen'föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar

OLOF PALME ()VE RAINER

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen (l979: l03) om t'örsöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång får fortsatt giltighet till utgången av är 1984.

| Riksdagen l982/83. [ saml. Nr 43

IQ

Prop. 1982/83: 43

Förslag till

Lag om fortsatt giltighet av lagen (1979: 103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

Härigenom föreskrivs att lagen (l979: 103") om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång. vilken enligt läg (1981: l292) gäller till utgången av år l982. skall ha fortsatt giltighet till utgången av år 1984.

Prop. 1982/83: 43 3 Utdrag JUSTITIEDEPARTEMENTET PROTOKOLL ' vid regeringssammanträde 1982-1 1-04

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden [. Carlsson. Lundkvist. Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peter- son. S. Andersson, Rainer. Boström. Bodström. B. Andersson. Görans- son. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmberg

Föredragande: statsrådet Rainer

Proposition om fortsatt giltighet av lagen (1979: 103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

Den 1 april 1979 trädde lagen (19795103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång i kraft. Syftet med lagen är att man skall pröva möjligheterna att genom användning av telefon åstadkomma en billigare. snabbare och smidigare handläggning av mål vid allmän domstol. Lagen är tillämplig på de allmänna domstolar som regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. domstolsverket bestämmer. Genom förord- ningen (1979: 104) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång förordnade regeringen att försöksvcrksamheten fick inledas vid Göta hovrätt. avdelningarna 4 och 5 vid hovrätten över Skåne och Ble- kinge. Handens tingsrätt. avdelningarna 2 och 19 vid Stockholms tingsrätt. Gotlands tingsrätt. Värnamo tingsrätt. Kristianstads tingsrätt. avdelning- arna 5 och 6 vid Malmö tingsrätt. Trollhättans tingsrätt. Sunne tingsrätt. Haparanda tingsrätt och Piteå tingsrätt.

Lagen medger att parter får utföra sin talan och höras per telefon vid sammanträden för muntlig förberedelse i tvistemål enligt 42 kap. 10 och 12— 14 5.5 rättegångsbalken (RB). huvudförhandling i förenklad form i tvis- temål enligt 42 kap. 205 andra stycket RB. sammanträde enligt 5.5 lagen (1974: 8) om rättegången i tvistemål om mindre värden (smämålslagen) och huvudförhandling i brottmål. i vilka det inte finns anledning att döma till annan brottspåföljd än böter. Vidare öppnar lagen möjlighet att i brottmål och tvistemål höra vittnen och sakkunniga per telefon". Detsamma gäller förhör i brottmål med målsägande som hörs i anledning av åklagarens talan. Lagen är tidsbegränsad och gäller efter den senast gjorda förläng- ningen (prop. l981/82:54. JuU 24. rskr 110. SFS 1981: 1292) till utgången av är 1982. I samband därmed utfärdades en ny förordning ( 1981: 1293) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång.

Prop. 1982/83: 43 4

»

Enligt den nyss nämnda förordningen skall domstolsverket fortlöpande följa försöksverksamheten och meddela behövliga föreskrifter och råd. Enligt förordningen åligger det de domstolar som deltar i försöksvcrksam- hetcn att lämna domstolsverkct de uppgifter som verket begär för att verksamheten skall kunna utvärderas.

Försöksvcrksamheten. som förutsätter tillgång till en specialtillverkad telefonutrustning. beräknades komma i gång i samband med lagens ikraft- trädande men försenades på grund av bl.a. tekniska svårigheter. Först i april 1980 hade all utrustning installerats.

Av en lägesrapport (Rapport 1981 : 9) från domstolsverket som kom in till justitiedepartementet den 14 december 1981 framgår bl.a. att telefonan- vändning fram till den 1 november 1981 hade aktualiserats i 230 mål. Sammanlagt hade 256 personer medverkat per telefon. Försöksdomstolar- nas erfarenheter av telefonanvändning under den dittillsvarande försöks- perioden var goda. De problem som kan ha förelegat under inledningsske- det ansågs övervunna. Enligt domstolsverkets mening torde därför förut- sättningarna föreligga för att öka användningsfrekvensen. Dittills hade endast ett fåtal törsöksdomstolar täckt kostnaderna för telefonanvändning- en genom en motsvarande inbesparing för statsverket. Med en ökad an- vändning kunde dock en ändring av detta förhållande förväntas. Även andra än rent ekonomiska vinster hade gjorts. Så hade t.ex. målcns hand- läggning i tlera fall påskyndats. Några större problem med den tekniska utrustningen hade inte förekommit. Domstolsverket avsåg att vidta åtgär- der för att ytterligare öka användningsfrekvensen av telefon i rättegång och att undersöka möjligheterna till alternativa teletckniska lösningar.

Rättegångsutredningen har i sitt nyligen avlämnade delbetänkade (SOU 1982: 25-26) Översyn av rättegångsbalken 1. Processen i tingsrätt. bl.a. mot bakgrunden av de övervägande positiva erfarenheter som hittills har vunnits av försöksvcrksamheten. föreslagit att möjligheten till telefonan- vändning i förevarande sammanhang permanentas och att bestämmelser därom för tingsrätternas del tas in i RB. Betänkandet remissbehandlas f. n. ' Remisstiden utgår den 1 februari 1983.

Som framgår av det anförda är de erfarenheter som hittills har vunnits av försöksvcrksamheten övervägande positiva. Enligt min mening talar mycket för att möjligheten att anordna telefonförhör kan bidra till en rationalisering av domstolsverksamheten. Försöksverksamheten med an- vändning av telefon i rättegång bör därför fortsätta i avvaktan på ett slutligt ställningstagande till rättegångsutredningens förslag. Jag förordar sålunda att lagens giltighetstid förlängs. Med hänsyn till omfattningen av det ' 1agstiftningsarbete som nu förestår på grundval av utredningens förslag bör förlängningen avse en tidsperiod av två år. dvs. till utgången av år 1984.

Rättegångsutrcdningen har enligt sina direktiv för den första etappen av översynen av RB haft i uppdrag att se över tingsrättsprocessen. Genom tilläggsdirektiv den 9 juli 1981 (Dir 1981147) utvidgades uppdraget till att

Prop. 1982/83: 43 5 .

omfatta även överrättsprocessen. Detta arbetet har nyligen påbörjats och det är f.n. inte möjligt att ange när det kan vara avslutat. Enligt min mening bör dock försöksverksamheten med användning av telefon i rätte- gång fortsätta även vid de två hovrätter som hittills deltagit i verksamheten . i avvaktan på ett slutligt ställningstagande till frågan om telefonanvändning i överrätt.

Den nu behandlade frågan är enligt min mening inte av sådan beskaffen- het att lagrådets hörande är påkallat.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta ett inom justitiedepartementet upprättat förslag till

lag om fortsatt giltighet av lagen (1979: 103) om försöksvcrksamhet med användning av telefon vid rättegång.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982