Prop. 1982/83:52

om vissa närradiofrågor

Prop. 1982/83: 52

Regeringens proposition 1982/83: 52

om vissa närradiofrågor;

beslutad den 4 november 1982.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME BENGT GÖRANSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att närradiokommittén även i fortsättningen skall leda försöksvcrksamheten med närradio. Den tidigare av riksdagen beslutade närradionämnden. vilken skulle ha börjat sin verksamhet den I januari l983, skall således inte inrättas. Vidare föreslås i propositionen ett mindre tillägg i närradiolagen samt att regeringen skall få besluta om grunderna för hur avgifter för närradioverksamheten skall tas ut.

l Riksdagen [982/83. I saml. Nr 52

Prop. 1982/83: 52

Propositionens lagförslag

Förslag till

l-J

Lag om ändring i närradiolagen (1982: 459)

Härigenom föreskrivs i fråga om närradiolagen (1982: 459) dels att punkt 4 i övergångsbestämmelserna skall upphöra att gälla. dels att i 3.7. 13 och 14 äs ordet "'närradionämnden" skall bytas ut mot

”närradiomyndigheten" .

dels att i 14 % ordet ”nämnden" skall bytas ut mot ”myndigheten". dels att 2 och 15 så skall ha nedan angivna lydelse. '

Nuvarande lydelse

För prövning avfrågor om närra- dio och för tillsyn över närradio- verksamheten finns en närradio- nämnd.

Närmare föreskrifter om närra- dionämnden meddelas av regering- en.

Föreslagen lydelse

Frågor om närradio prövas av den myndighet som regeringen be- stämmer ( närradiamyndigheten ).

Närradiomyndig/teten skall även utöva tillsyn över närradioverksam- heten.

Närmare föreskrifter om närra- dimnyndiglzeten meddelas av rege- ringen.

15%

Närradioniimndens beslut i frä- gor om tillstånd enligt 4 och 13 %. fördelning av sändningstid enligt 7 och 85.5 eller vite enligt 14.5 får överklagas hos kammarrätten ge- nom besvär. Andra beslut enligt dcnna lag får inte överklagas.

Närradiomyndighelens beslut i frågor om tillstånd enligt 4 och 1355. fördelning av sändningstid enligt 7 och 8 ss eller vite enligt 14? får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart. om inte anmtt förord- nas.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1983.

Prop. 1982/83: 52 3

Utdrag UTBILDNINGSDEPAR'IEMEN'I'E'I' PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1982—1 1-04

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden I. Carlsson. Lundkvist. Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peter- son, S. Andersson. Rainer. Boström. Bodström. B. Andersson. Görans- sOn. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmberg

Föredragande: statsrådet Göransson

Proposition om vissa närradiofrågor

1. Inledning

Försöksverksamhet med närradio påbörjades våren 1979. Den bedrevs av närradiokommittén (U 1978: 1 1) som i mars 1981 lade fram betänkandet (SOU 1981: 13) Närradio. Kommitténs förslag jämte de synpunkter som kom fram vid remissbehandlingen låg till grund för dåvarande chefens för utbildningsdepartementet förslag i propositionen (1931/82: 127'1'om närra- dioverksamhet. Detta gick ut på att försöksverksamheten skulle avslutas och att närradioverksamheten fr.o.m. den 1 juli 1982 skulle få fastare former. Förslaget gällde enbart ljudradiosändningarna. Den försöksverk- samhet med kabelsänd när-TV som pågick vid nyssnämnda halvärsskifte skulle få fortsätta. dock längst till utgången av år 1983.

Riksdagen antog ijuni 1982 det framlagda förslaget (KrU 1981/82:29. rskr 362). Riksdagsbeslutet innebär att närradioverksamheten sedan den 1 juli 1982 bedrivs enligt en ny förthttningsreglering. bl.a. närradiolagcn (198214591 och lagen (1982:460) om ansvarighet för närradio. Verksamhe- ten administreras övergångsvis av närradiokommittén. Därefter skall en- ligt närradiolagen en närradionämnd träda i funktion.

[juni 1982 tillsatte regeringen en organisationskommitte' (U 1982: (13) för närradiovcrksamhet' med uppgift att utarbeta organisationsl't'irslag m.m. för närradionämnden samt bedriva det praktiska förberedelsearbete som behövs för att nämnden skall kunna börja sin verksamhet vid årsskiftet 1982—1983. Kommittén har i en skrivelse den 15 september 1982 föreslagit

' Lagmannen Ake Lundborg. ordförande. journalisten Anders Hållinder. organisa- tionsdircktören Olov Höglund. dcpartementssekreteraren Stefan Sjölander och re- daktören Bo Swedberg.

Prop. 1982/83: 52 4

vissa ändringar i närradiolagen. vilka närmast berör det formella förfaran- det. Efter remiss har yttranden över kommitténs förslag avgetts av justitie- kanslern. kammarrätten i Stockholm. närradiokommittén samt Stock- holms. Jönköpings och Umeå närradioföreningar. Yttranden har dessutom kommit in från Järva och Malmö närradioföreningar.

Organisationskommittén har också nyligen lämnat förslag till en ny närradioförordning med bl. a. förändrade föreskrifter om uttag av avgifter för närradioverksamheten.

Om den hittillsvarande närradioverksamheten kan följande upplysas. Då försöken avslutades vid utgången av juni månad 1982 sände omkring 300 sammanslutningar ni'irradio på 16 orter i landet. För att därefter få sända krävdes nya ansökningar och nya tillstånd. Fram till slutet av okto- ber 1982 har 245 sammanslutningar fätt sändningstillstz'md. dels på de 16 tidigare försöksorterna. dels på nio nya orter. Av de sammanslutningar som fått tillstånd att sända på de tidigare orterna har 19 inte deltagit i försöksverksamheten. På de nya orterna (Lund. Älmhult. Västervik. Gö- tene. 'l'rollhättan. Kalix. Edsbyn. Hässleholm och Vetlanda) har 35 sam- manslutningar fått tillstånd därav nio i Lund och nio i Trollhättan. Endast i Lund och Trollhättan har sändningar startat. Ytterligare nio orter har utsetts för kommande närradiosändningar. Det rör sig alltså om 18 nya orter som redan har fått eller skall få närradio. Ett femtontal sammanslut- ningar har av kommittén vägrats sändningstillständ. Av dem har ett mindre antal överklagat avslagsbeslutet hos kammarrätten. Denna har ännu inte avgjort något sådant besvärsärcnde. ] ett fall har kommitten återkallat ett sändningstillstånd på grund av överträdelse av reklamförbudet. Kammar- rätten fastställde efter besvär kommitténs beslut.

När-TV—försök pågår på en plats i landet. i Huddinge.

2. Föredragandens överväganden

Det tidigare i år antagna regelsystemet för närradion bygger i många avseenden på de förutsättningar som gällde för försöksverksamheten med närradio, som pågick fram till den ljuli iår. I några hänseenden finns dock avvikelser. Bl.a. innebär riksdagsbeslutet att en central myndighet skall inrättas fr.o.m. årsskiftet 1982—1983 för att administrera verksamheten.

[ närradiopropositionen angavs som ett av skälen för en central myndig- het att den skulle kunna samordna verksamheten under uppbyggnadspe- rioden och garantera en konsekvent tillämpning av riktlinjerna för verk- samheten. Myndigheten skulle fortlöpande utvärdera verksamheten. redo- visa erfarenheter och föreslå eventuella kompletteringar och förändringari närradions regelsystem.

1 närradiokommitténs betänkande Närradio och i remissbehandlingen av detta redovisades delade meningar om vem som bör ge tillstånd att sända

l.!l

Prop. 1982/83: 52

närradio och granska verksamheten. och om hur en eventuell central statlig administration borde utformas. Olika synpunkter framfördes om bl.a. myndighetens storlek och arbetsuppgifter. En av de invändningar som restes mot förslaget i närradiopropositionen rörde frågan om hur organisationen av de lokala närradioföreningarna olika sammanslutning- ar av tillståndshavare på sändarorterna -— skulle byggas upp och fungera samt över huvud taget vilka administrativa uppgifter som skulle läggas på dem. Frågan om en eventuell central administration och dess utformning beror. som jag ser det. bl.a. på hur närradioföreningarna utvecklas och vilka uppgifter de kan vilja ta på sig. Detsamma gäller för den för samtliga närradioföreningar i landet gemensamma organisation. Sveriges närradio- förbund som. enligt vad jag har erfarit. i dagarna har bildats.

I detta sammanhang vill jag som information nämna att Sveriges närra- dioförbund vid sin konstituerande stämma har antagit etiska regler för nänadioverksamheten och tillsatt en särskild nämnd som skall övervaka och påverka efterlevnaden av dessa.

Av vad jag nu har sagt följer att ytterligare erfarenheter bör avvaktas innan beslut fattas om den slutliga organisationen av närradioverksamhe- ten. Jag förordar därför att inrättandet av en närradionämnd skall anstå. I stället bör närradiokommittén få i uppdrag att under ytterligare en tid ansvara för närradioverksamheten.

Mitt förslag medför att terminologin i närradiolagen behöver ändras. Förslag till ändring av lagen i det hänseendet har upprättats inom utbild- ningsdepartementet och bör fogas till protokollet i detta ärende.

Mot bakgrund av erfarenheterna från en fortsatt försöksverksamhet bör närradiokommittén på nytt överväga hur den statliga organisationen lämp- ligen bör utformas. Jag avser att senare återkomma till regeringen i denna fråga.

Jag övergår nu till frågan om den fortsatta försöksverksamhcten. Jag vill då inledningsvis betona att närradions framtid beror av de grupper och människor som arbetar med den. Det är deras engagemang. inte statliga insatser. som bör avgöra om verksamheten skall leva vidare och utvecklas.

Av den inledningsvis lämnade redovisningen av närradioverksamhetens omfattning framgår att ett betydande antal nya orter utsetts för närradio— sändningar. Den ytterligare breddning av försöksverksamheten som kan aktualiseras bör. enligt min mening. främst motiveras av behovet att ge försöksverksamheten ett så varierat innehåll som möjligt. Jag vill i detta sammanhang särskilt erinra om de uttalanden i närradiopropositionen som innebär att utbyggnaden skall inriktas på mindre tätorter och glesbygd samt att verksamheten skall bedrivas så att erfarenheter vinns från alterna-' tiva former av närradio. '

Det ankommer naturligen på närradiokommittén att som ett led i den fortsatta försöksverksamheten pröva om den gällande lagstiftningen är ändamålsenlig och att vid behov till regeringen komma in med förslag till

Prop. 1982/83: 52 6

kompletteringar och förändringar av den. 'Det ingår vidare i kommitténs arbete att ta del av och för närradions del utvärdera erfarenheterna av föreningssändningar i lokalradions regi.

I närradiopropositionen gjorde föredraganden vissa uttalanden om finan- sieringen av verksamheten. Också enligt min mening bör den principen gälla att närradioverksamheten skall bekostas av de sändande sammanslut- ningarna själva. Det innebär på längre sikt att också tillståndsgivande myndighet skall finansieras genom avgifter. inte som nu i huvudsak med statliga medel. Vad gäller den närmare utformningen av avgifterna an- fördes i närradiopropositionen att de sändande föreningarna skulle bl.a. betala en avgift för sändningstillståndet och en årlig avgift relaterad till utnyttjad sändningstid. I motsats till vad som sålunda nu gäller anserjag att - grunderna för hur avgifterna skall tas ut t.v. bör bestämmas av regeringen eller den myndighet som regeringen utser.

Som jag har nämnt tidigare har organisationskommittén för närradio- verksamheten föreslagit att närradiolagen skall kompletteras ellerjusteras på ett antal punkter. Förslaget rör främst reaktionsformerna vid överträ- delser av lagen. handläggningen av återkallelseärenden och besluts verk- -- ställbarhet och överklagbarhet. Förslaget har remissbehandlats.

Närradiolagen har varit i kraft bara några månader. Naturligt nog är erfarenheterna ännu mycket begränsade. Somjag nyss har anfört bör det vara en viktig uppgift för närradiokommittén att pröva lagstiftningens ändamålsenlighet.

De förhållanden som jag nu har nämnt gör att jag ställer mig tveksam till att redan nu föreslå ändringar i lagstiftningen. Eventuella ändringar bör bygga på erfarenhetsmässigt grundade. entydiga behov eller andra starka skäl. 1 ett hänseende harjag funnit så vara fallet. Det gäller förslaget— att ett beslut. t. ex. om återkallelse. enligt närradiolagen skall kunna verk- ställas omedelbart, dvs. innan beslutet har vunnit laga kraft. De flesta av- remissinstanserna anser att en sådan komplettering i lagen är nödvändig. Härigenom tillgodoses önskemålet om att kunna ingripa snabbt och effek- - tivt vid överträdelser av bestämmelser i närradiolagen. Att så kan ske är särskilt angeläget vid provokativa överträdelser.

Av vad jag har sagt följer attjag inte anser det påkallat att nu ta upp de övriga förslag som organisationskommittén har lagt fram. Kommande erfa- renheter av närradioverksamheten bör få bli avgörande för ställningstagan- dena till dem. Jag avser därför att i annat sammanhang föreslå regeringen att överlämna förslagen jämte remissyttrandena till närradiokommittén för beaktande vid den fortlöpande utvärderingen av närradioverksamheten.

En föreskrift om omedelbar verkställighet av besluten av det slagjag nu har förordat kräver i och för sig inte lagform. Regleringen i övrigt av de beslut som kan fattas enligt närradiolagen finns emellertid i dess lSä. Föreskriften bör därför föras in i närradiolagen. Ett förslag till ändring av 15% har för den skull upprättats inom utbildningsdepartementet och bör fogas till protokollet i detta ärende.

Prop. 1982/83: 527 3 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att I. anta ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i närradiolagen (1982: 459). 2. godkänna vadjag har förordat om grunderna för uttag av avgifter.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982