Prop. 1983/84:155

om immunitet och privilegier för den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT)

Regeringens proposition 1983/84: 155

om immunitet och privilegier för den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT);

beslutad den 22 mars 1984

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag a_v regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLOF PALME LENNART BODSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den' 1 december 1981 upprättades ett protokoll om immunitet och privi- legier för den internationella organisationen för maritima telekommunika— tioner via satellit (INMARSAT). I propositionen föreslås att Sverige tillträ- der protokollet. Förslaget föranleder ändring i bilagan till lagen (l976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

] Riksdagen I 983184 . I saml. Nr 155

Prop. 1983/84:155 2 -

Förslag till Lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier | vissa fall skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga] lmmunitet och/eller privilegier Tillämplig internationell gäller för följande överenskommelse Internationella Fysiska . organ personer 282 lntemationella Medlemmarnas represen- Protokoll om privilegier och organisationen för tanter i organisationen, immunitet för lN MARSAT maritima telekom- representanteri orga- den 1 december 1981. munikationer via nisationens signatär- satellit möten och personer med (INMARSAT) tjänst hos eller upp-

drag av organisationen jämte ovannämnda per- soners familjemedlem- mar.

- Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

' Bilagan omtryckt 1979. 9. Senaste lydelse 1983: 1062. ' Senaste lydelse 1979. 461.

Prop. 1983/84: 155 ' 3

Utdrag UTRIKESDEPARTEMENTET ' PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1984—03-22

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden Sigurdsen, Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson. Wickbom, Andersson, Bo- ström, Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. Holmberg. Hellström

Föredragande: statsrådet Bodström

Proposition om immunitet och privilegier för den-internationella organisatio- nen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT).

1. Bakgrund

Efter förhandlingar på en regeringskonferens under åren 1975—1976 antogs i London den 3 september 1976 en konventionsreglering om den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satel- lit (INMARSAT). Konventionsregleringen är uppdelad i två överenskom- melser. Den ena är en konvention med regeringar som parter (huvudöver- enskommelsen). Den andra är en driftsöverenskommelse med regeringar . eller av dem utsedda organ ("entities") som parter eller "signatärer". Organisationen har sitt säte i London.

Sedan riksdagen godkänt överenskommelserna ( prop. 1978/79: 166 . TU 24. rskr 375) har Sverige den l9juni 1979 undertecknat dem med bindande verkan. Överenskommelserna trädde i kraft den l'6juli 1979 (SÖ 1979: 25).

Enligt artikel 26 i huvudöverenskommelsen rörande INMARSAT skall organisationen i alla medlemsstater'åtnjuta befrielse från nationella in-l komstskatter. direkta nationella förmögenhetsskatter samt tullar på sate1- liter eller delar till satelliter som Skall användas i lNMARSAT:s rymdsek- tor. Signatärerna. utom den brittiska. är befriade från brittisk skatt på inkomst från organisationen. Enligt artikel 26 punkt 3 skall särskilt 'hög- kvartersavtal ingås mellan organisationen och Storbritannien. Enligt arti- kel 26 punkt 4 skall övriga parter. så snart som möjligt efter ikraftträdan- det. upprätta ett protokoll om privilegier och immunitet för organisationen. dess generaldirektör. dess personal. experter som utför uppdrag åt organi- sationen samt företrädare för parter och signatärer. att åtnjutas medan de befinner sig på parternas territorium för att fullgöra sina uppgifter. Proto- kollet skall vara fristående från huvudöverenskommelsen.

Prop. 1983/84:155 4

Den 1 december 1981 upprättades i London ett protokoll om immunitet och privilegier för lNMARSAT. Protokollet stod öppet för underteck- nande av berörda stater till den 31 maj 1982. Därefter har det stått öppet för anslutning. Sveriges undertecknade protokollet den 9 mars 1982. Det har upprättats på engelska. franska. ryska och spanska språken. Texterna på dessa språk är lika giltiga. Protokollets engelska och franska texter jämte översättning till svenska bör fogas vid protokollet i detta ärende som bilaga.

2. Protokollets materiella innehåll

Artiklarna 2—6 i protokollet innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier för IN MARSAT som juridisk person.

I artikel 2 föreskrivs att organisationen med vissa undantag åtnjuter immunitet mot rättsliga förfaranden och exekutiva åtgärder. Ett väsentligt undantag är att immuniteten inte gäller i vad avser lNMARSATzs kommer- siella verksamhet.'lmmunitet gäller inte heller vid talan om skadestånd p.g.a. olycka med fortskaffningsmedel. Artikel 2 innehåller också bestäm- melser om att lNMARSATzs rymdsektor (satelliter med utrustning) skall vara fredad från husrannsakan. rekvisition. konfiskation. beslag eller ex- propriation. vare sig tvångsåtgärderna är av rättslig eller administrativ karaktär. Såvitt gäller lNMARSATzs övriga egendom medges bl. a. expro- priation av fast egendom för allmänt ändmål mot snabb och skälig ersätt- ning, förutsatt att en sådan expropriation inte hindrar INMARSAT:s verk- samhet.

Enligt artikel .? tillerkänns organisationen okränkbarhet för sina arkiv. Organisationens förmåner när det gäller skatt och tull behandlas i artikel . 4. Inom ramen för sin officiella verksamhet skall lNMARSAT vara fri från skatt på inkomster och egendom. Om lNMARSAT. inom ramen för sin verksamhet. förvärvar varor eller nyttjar tjänster av betydande värde. och om priset på sådana varor eller tjänster inkluderar skatter eller avgifter. skall parterna i möjligaste mån vidtaga åtgärder för återbetalning av sådana skatter eller avgifter. lNMARSAT skall vidare vara befriat från tullavgif- ter. skatter m.m. ifråga om verksamhet som faller inom lNMARSAT:s rymdsektor. Varor som förvärvas av lNMARSAT inom ramen för dess officiella verksamhet skall vara befriade från alla förbud och restriktioner beträffande import och export. "ingen befrielse skall äga rum med avseende på sådana skatter och avgifter som utgör ersättning för-särskilda tjänster.

Enligt arri/(015 kan organisationen inneha alla slag av fonder. valutor och värdepapper och fritt disponera över dessa inom ramen för sin offi- ciella verksamhet.

Vid överbringande av tjänstemeddelanden och vid överföring-av doku- ment skall lNMARSAT enligt artikel 6 hos envar av protokollets parter ha

'.Il

Prop. 1983/84:155 _

samma förmåner som denna part har medgivit motsvarande internationella organisationer när det gäller företrädesrätt. avgifter och taxor vid postbe- fordran eller utnyttjande av telekommunikation'cr. lNMARSAT:s tjänste— meddelandcn får enligt artikeln inte censureras.

Artikel 7 i protokollet rör lNMARSAT:s tjänstemän. Enligt de definitio- ner som finns i artikel 1 avses med begreppet tjänsteman i förevarande sammanhang organisationens generaldirektör och varje annan person som är anställd på heltid av lNMARSAT och är underställd dess personalregle- mente. De förmåner som medges lNMARSAT:s tjänstemän innebär bl.a. följande.

Tjänsteman skall åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande såvitt avser åtgärder i tjänsten som ligger inom ramen för-hans tjänsteåligganden. - Undantag görs dock för talan om skadestånd p. g. a. trafikolycka och talan om ansvar för tralikbrott. Tjänsteman och familjemedlemmar i hans hus- håll skall vara befriade från nationell tjänstgöringsplikt. l—lans tjänstedoku— ment skall vara okränkbara. Tjänsteman och familjemedlemmar i hans hushåll skall vara undantagna från inreserestriktioner och utlänningsregi- strering. Tjänsteman skall åtnjuta samma lättnader i valuta- och växlings- restriktioner som vanligen medges mellanstatliga organisationers personal. Han skall vidare ha rätt att när han tillträder eller frånträdcr tjänst hos lNMARSAT tullfritt införa resp. utföra sitt bohag. inklusive ctt motorfor- don. Tjänsteman skall vara befriad från nationell inkomstskatt på lön och andra förmåner som han uppbär från lNMARSAT. Befrielsen gäller dock icke pension. Skattefriheten hindrar inte att lönen från lNMARSAT beak- tas när nationell skatt beräknas på andra inkomster. I den mån lNMAR- SAT upprättar ett eget socialförsäkringssystem skall organisationen och dess tjänstemän befrias från eljest obligatoriska avgifter till nationella socialförsäkringssystem.

Dc stater som biträtt protokollet ärinte förpliktade att såvitt gäller egna medborgare eller invånare medge andra förmåner än de som avser rättslig immunitet för tiänsteåtgärder och okränkbarhet för tjänstedokument.

lNMARSAT:s generaldirektör åtnjuter enligt artikel/8. utöver de förmå- ner som organisationens tjänstemän har enligt artikel i. immunitet mot anhållande eller annat frihetsberövande och full immunitet mot rättsligt förfarande utom såvitt angår tratikskada eller trafikbrott. De stater som biträtt protokollet är inte förpliktade att medge egna medborgare eller invånare sådan immunitet som avses i denna artikel. '

Artikel 9 innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier för par- ternas representantcr under möten med lNMARSAT:s organ och under resor till och från sådana möten. Parternas representanter är immuna mot varje form av anhällande eller annat frihetsberövande i avvaktan på rätte- gång. De åtnjuter immunitet mot rättsligt förfarande för åtgärder som vidtagits vid fullgörande av ett uppdrag. däri inbegripet muntliga och skriftliga uttalanden. Undantag gäller beträffande talan om skadestånd +l Riksdagen 1983/84. I .mml. Nr [55

Prop. 1983/84:155 6

p. g. a. trafikolycka och talan om ansvar för trafikbrott. Representanternas tjänstedokument skall vara okränkbara och de själva. tillsammas med sådana familjemedlemmar som ingår i deras hushåll. skall undantas från eljest gällande föreskrifter om inresetillstånd och utlänningsregistrering. Vidare skall representanterna åtnjuta samma behandling som medges främmande regeringsdelegater på tillfälliga tjänsteuppdrag i frågor som valuta- och växelrestriktioner samt tullbehandling av personligt bagage.

Representant för signatär åtnjuter enligt artikel 10 i stort sett samma förmåner som parternas representanter. Dock gäller att inte någon stat är skyldig att medge egna representanter eller egen signatärs representanter de förmåner som avses i artiklarna 9 och 10.

Artikel !! reglerar de privilegier och immuniteter som gäller för exper- ter. Artikeln ansluter sig i sina huvuddrag till bestämmelserna i artiklarna 9 och 10.

Enligt artikel 12 skall lNMARSAT:s generaldirektör åtminstone en gång om året underrätta protokollets parter om namnet och nationaliteten på de tjänstemän och experter på vilka bestämmelserna i artiklarna 7. 8 och ll är tillämpliga.

I artikel [3 slås fast att de privilegier. friheter och immuniteter som anges i protokollet inte är avsedda som personliga förmåner. Kan de antas hindra rättvisans gäng skall de hävas av parterna eller lNMARSAT:s organ om det kan ske utan men för organisationens verksamhet.

Enligt artikel 14 skall parterna i protokollet vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta inresa. vistelse och avresa för representanter. tjänstemän och experter.

l artiklarna 15 och 16 finns. sedvanliga bestämmelser om samarbete mellan organisationen och dess medlemsstater för att underlätta en tillämpning av berörda staters rättsregler samt om rätt för stater att vidta alla åtgärder som påkallas av säkerhetsskäl. Artikel 17 är en bestämmelse om skiljedom eller annan lösning av tvister som rör protokollet. Enligt artikel 18 kan lNMARSAT sluta kompletterande avtal med en eller flera av parterna i protokollet.

3 Ikraftträdande m. m.

Protokollet stod fram till den 31 maj 1982 öppet för undertecknande av de stater som har tillträtt lNMARSAT-konventionen. dock med undantag för den stat på vars territorium lNMARSAT har sitt säte. Undertecknande kan följas av ratifikation. godtagandc eller godkännande. Stat som varit berättigad att underteckna protokollet men som inte gjort det inom den angivna fristen kan senare ansluta sig till protokollet. Reservationer- mot . protokollets bestämmelser kan ske i enlighet med folkrättens regler.

Protokollet träder i kraft trettio dagar efter det att tio stater har depone-

Prop. 1983/84:155 7

rat sina instrument rörande ratifikation. godtagande. godkännande eller anslutning. Stat som tillträder protokollet efter det att de för ikraftträdande erforderliga instrumenten har deponerats blir bunden av protokollet trettio dagar efter det att staten deponerade sitt eget instrument rörande ratifika- tion, antagande. godtagande eller anslutning.

Uppsägning av protokollet sker genom skriftligt meddelande till lN- MARSAT:s generaldirektör. Uppsägning blir gällande sedan tolv månader förflutit från dess mottagande. En part i protokollet skall upphöra att vara sådan part om den upphör att vara part i konventionen.

4. Föredragandens överväganden

Genom tillträdet år 1979 till konventionen om den internationella organi- sationen för maritima telekommunikationer via satellit (lN—MARSAT) har Sverige enligt artikel 26 i konventionen (se SÖ 1979: 25) förbundig sig att bevilja lNMARSAT vederbörliga privilegier och immuniteter. Såvitt gäller den stat i vilken lNMARSAT har sitt säte skall frågan om immunitet och privilegier regleras i ett särskilt avtal med värdlandet. lNMARSAT har sitt säte i London och det föreskrivna särskilda avtalet har ingåtts med Storbri- tannien. Övriga lNMARSAT—stater skall enligt konventionen upprätta ett särskilt protokoll rörande immunitet och privilegier. Det i London den I december 1981 upprättade protokollet har tillkommit i enlighet med denna föreskrift. _

Bestämmelserna om att lNMARSAT skall vara befriat från inkomstskatt och skatt på egendom går tillbaka på föreskrift i lNMARSAT-konven- tionen (art. 26. 1). Samma är förhållandet med bestämmelsen om befrielse från tull på inköpt satellitmaterial. På dessa punkter täcker protokollet helt de föreskrifter om sådana förmåner som finns i själva IN MARSAT-kon- ventionen. Bestämmelserna om förmåner i övrigt ansluter nära till vad som är gängse beträffande liknande internationella organisationer. De privile- gier och immuniteter som enligt protokollet skall medges lNMARSAT och personer med anknytning till lNMARSAT berör i praktiken Sverige i mycket ringa mån. Organisationen har f. n. ingen egendom i Sverige eller någon personal i tjänst här. Det är inte heller känt att organisationen planerar någon verksamhet i Sverige. De direkta kostnaderna för Sveriges del av ett tillträde till protokollet synes bli obetydliga.

Mot bakgrund av vad jag ntl har anfört anserjag att Sverige bör tillträda protokollet. Jag anser inte att det finns anledning för Sverige att utnyttja möjligheterna till reservation mot protokollet. Tillträde till protokollet gör det nödvändigt att dess bestämmelser införlivas med svensk rätt. lNMAR- SAT har hitintills enligt lagen (I976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall åtnjutit förmåner i enlighet med vad som föreskrivs direkt i l976 års konvention rörande lNMARSAT. Sålunda har genom lagen ( 1979: 461)

Prop. 1983/84:155 8

om ändring i lagen (l976:66l) om immunitet och privilegier i vissa fall under punkten 28 i bilagan till lagen såsom förmänsberättigat organ tagits upp lNMARSAT och som tillämplig överenskommelse lNMARSAT-kon- ventionen. Vid ett tillträde till protokollet bör punkten ändras dels så att som tillämplig överenskommelse anges protokollet. dels så att utöver lNMARSAT säsom förmånsberättigade upptas också lNMARSAT-med- lemmarnas och lNMARSAT-signatärernas representanter samt lNMAR- SAT:s tjänstemän och experter jämte de nämnda personernas familjemed- lemmar.

Ändringen av punkt 28 i bilagan till 1976 års lag bör träda i kraft först då protokollet rörande lNMARSA'l' får verkan gentemot Sverige. lntill dess bör den nuvarande bestämmelsen. som grundas på konventionen. förbli i kraft. Det bör därför ankomma på regeringen att förordna om ikraftträ- dande av lagändringen.

[ enlighet med vad jag nu har anfört har inom utrikesdepartementet upprättats förslag till lag orri ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Den föreslagna lagstiftningen är. av enkel beskaffen- het. Jag anser därför att lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen att dels godkänna protokollet den I december l98l om privilegier och immuniteter för lNMARSAT. dels anta förslaget 'till lag: om ändring i lagen ( 1976: Mil ) om immuni- tct och privilegier i vissa fall.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

. Prop. 1983/84:155 9

PROTOKOLL OM PRIVILEGIER OCH IMMUNI- TETER FOR__DEN INTERNATIONELLA ORGANISA- TIONEN FOR MARITIMA TELEKOMMUNIKA- TIONER VIA SATELLIT (lNMARSAT)

Bilaga

Prop. 1983/84:155

Protocol on the Privileges and Immunities of the International Maritime Satellite Organization (lNMARSAT)

The States Parties To This Protocol: Having Regan! To the Convention and the Operating Agreement on the International Maritime Satellite Organization (INMAR- SAT) opened for signature at London on 3 September 1976 and. in particular. to Articles 25 and 26 (4) ofthe Convention;

Taking Note that lNMARSAT has con- cluded a Headquarters Agreement with the Government ofthe United Kingdom ofGreat Britain and Northern Ireland on 25 February 1980:

Cansidering that the aim of this Protocol is to facilitate the achiev'ement of the purpose of lNMARSAT and to ensure the efficient performance of its functions;

. Have Agreed As Fallows:

Article 1 Use of Terms

For the purposes of this Protocol: (a) "Convention" means the Convention on the International "Maritime Satellite Orga- nization (lNMARSAT). including its Annex. opened for signature at London on 3 Septem- ber 1976;

) ”Operating Agreement" means the Operating Agreement on the International Maritime Satellite Organization (INMAR- SAT). including its Annex, opened for signa- ture at London on 3 September 1976;

”Party to the Convention means a State tor which the Convention ts in force.

(d') "Headquarters Party" means the Par- ty to the Convention in whose territory IN- MARSAT has established its headquarters:

te) "Signatory" means either a Party to the Protocol or an entity designated by a Par- ty to the Protocol for which the Operating Agreement is in force;

10 '

Protocole sur les privileges et immunités de l'Organisation internationale de télé- communications maritimes par satellites (lNMARSAT)

Les Etats Parties (lll présent Protocole : C onsidérant la Convention portant créa- tion de l'Organisation internationale de télé- communications maritimes par satellites (IN- MARSAT) et l'Accord d'exploitation ouverts a la signature a Londres le 3 septembre 1976 et notamment les articles 25) et 26). para- graphe 4) de la Convention

Namur qu 'INMARSAT a conclu un Ac- cord de siege avec le Gouvernement du Royaume- -Uni de Grande- Bretagne et d'1r- lande du Nord le 2.5 février 1980,

Considérant que l'objet du present Proto- cole est de faciliter la réalisation de l”objectif d'INMARSA'I' et de garantir la bonne execu- tion de ses fonetions.

Sant conranus de ("e qui suit :

Article premier Uti/imtimz (le ter/nes

Aux fms du present Protocole :

a) le terme u Convention » désignc la Con- vention portant création de l”0rganisation in- ternationale de téle'communications mari- times par satellites (lNMARSAT). y compris son Annexe ouverte a la signaturea aLondres le 3 septembre 1976:

b) l'expression (( Accord d'exploitation» de'signe l'Accord d'exploitation relatifä l'Or- ganisation internationale de te'lécommunica- tions maritimes par satellites (lNMARSAT). y compris son Annexe. ouvert a la signature ä Londres le 3 septembre 1976:

c) l'expression a Partie a la Convention » designe un Etat ä I'égard duquel la Conven- tion est entree en vigueur:

d) l'expression (( Partie abritant Ie siege » désigne la Partie a la Convention sur le terri- toire de laquelle lNMARSAT a e'tabli son siége:

el le terme ((Signataire » dc'signe soit une Partie au Protocole. soit un organisme dé- signé par une Partie au Protocole a l'égard de qui l'Accord d'exploitation est entré en vi- gueur:

Prop. 1983/84: 155

»

Protokoll om privilegier och immuniteter för den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satel- lit (lNMARSAT)

De stater som är parter i detta protokoll. som åberopar konventionen och drifts- överenskommelsen om den internationella organisationen för maritima telekommunika- tioner via satellit (INMARSAT). vilka öpp- nades för undertecknande i London den 3 september 1976. och särskilt artiklarna 25 och 26 (4) i konventionen:

som noterar att lNMARSAT har ingått ett högkvartersavtal med regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland den 25 februari 1980;

som beaktar att syftet med detta protokoll är att underlätta uppnåendet av INMAR- SAT:s ändamål och att säkerställa ett effek- tivt fullgörande av dess uppgifter:

har kommit överens om följande.

Artikel [

Definitioner

I detta protokoll avses med (a) "konvention" konventionen om den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (lNMARÅ SAT). jämte dess bilaga. öppnad för under- tecknande i London den 3 september 1976:

(b") "driftsöverenskommelse" driftsöver- enskommelsen om den internationella organi- sationen för'maritima telekommunikationer via satellit (lNMARSAT), jämte bilaga. öpp- nad för undertecknande i London den 3 sep- tember 1976: '

(c) "part i konventionen" en stat för vil- ken konventionen är i kraft:

(d) ”högkvarterspart" 'den part i konven— tionen på vilkens territorium lNMARSAT har upprättat sitt högkvarter:

(e) "signatär" antingen en part i protokol- let eller ett av en part i protokollet utsett organ. för vilket driftsöverenskommelsen är i kraft:

ll

Prop. 1983/84:155

' (f) "Party to the Protocol" means a State for which this Protocol is in force:

(g) ”Staff member" means the Director General and any person employed full time by lNMARSAT and subject to its staff regu- Iations;

(h) ""Representatives” in the case of Par- ties to the Protocol. the Headquarters Party and Signatories means representatives to lN- MARSAT and in each case means heads of delegations. alternatcs and adviscrs;

(i) ”Archives" includes all manuscripts, Correspondence. documents. photographs. films. optical and magnetic recordings. data recordings. graphic representations and com- puter programmes. belonging to or held by lNMARSAT:

U) "Official activities" of lNMARSA'l" means activities carried out by the Organiza- ' tion in pursuance of its purpose as defined in the Convention and includes its administra- tive activities:

(k) "Expert" means a person other than a staff member appointed to carry out a specif- ic task for or on behalf of lNMARSAT and at its expense:

(l) ”lNMARSAT space segment" means the satellites. and tracking. telemetry. com- mand. control. monitoring and related facili- ties and equipment required to support the operation of these satellites. which are owned or leased by lNMARSAT:

(m) "Property" means anything that can be the subject ofa right of ownership. includ- ing contractual rights.

Article 2 lmmunity of lNMARSATfi'onz Jurisdietion and Execution

(1) Unless it has expressly waived immu- nity in a particular case. lNMARSAT shall. within the scope of its official activites. have immunity from jurisdiction except in respect of:

(a) its commercial activities:

12

f) l”expression u Partie au Protocole" dé- signe un Etat ä l'e'gard duquel le present Pro- tocole est un vigueur:

g) ["expression umembre du personnel désigne le Directeur general et toute per- sonne employee a temps complet par IN- MARSA'l' et soumise au Statut du personnel d'lNMARSAT:

h) par ((représentants”. dans le cas des Parties au Protocole. de la Partie abritant le siege et des Signataires. il faut entendre les representants a lNMARSAT et. dans chaque cas. il s'agit des chefs de delegation. de leurs supple'ants et de leurs conseillers:

i) le mot a archives » désignc l'ensemble des manuscrits. de la correspondance. des documents. des photographies. des films. des enregistremcnts optiques et magnétiques. des enregistremcnts de données. des representa- tions graphiques et des programmes d"ordi- nateurs appartenant-a lNMARSAT ou de'- tenus par lNMARSAT:

j) l'expression ((activités officielles » d”lNMARSAT designe les activités mcnées par .l'Organisation en application de son ob- jcctiftcl qu'il est défini dans la Convention et comprend ses activités administratives;

k) par (( expert ». on entcnd toute personne autre qu'un membre du personnel nomme'e pour exécutcr une tåche précise pour IN- MARSAT. ou pour son compte. et & ses frais:

I) l'expression (( sccteur spatial d'lNMAR- SAT » de'signe les satellites. ainsi que les in- stallations et equipments de poursuite. de te'- lémesure. de télécommande. de contröle et de surveillance et les installations et equip— ments connexes néccssaires au fonctionne- ment de ces satellites dont lNMARSAT est proprie',taire ou locataire:

m) le terme abiens» s'entend de tout ce qui peut faire l'objet d'un droit de propriété. y compris les droits contractuels.

Article 2 lmmunité dejuridiction et d'exéeutiun d'lN- MARSAT

]) A moins qu'elle y ait renoncé expresse- ment dans un cas particulier. lNMARSAT be'néflcie de l'immunité de juridiction dans le cadre de ses activités offtcielles. sauf pour ce qui concernc:

a) ses activités commerciales;

Prop. 1983/84: 155

(f) "part i protokollet" en stat för vilken detta protokoll är i kraft:

(g) "tjänsteman" generaldirektören eller en av lNMARSAT på heltid anställd person. som är underställd dess anställningsvillkor:

(h) "representanter". i fråga om parter i protokollet. högkvartersparten och signatä- rerna. representanter i lNMARSAT och i samtliga fall delegationschefer. ersättare och rådgivare:

(i) "arkiv" alla manuskript. skrivelser. do- kument. fotografier. filmer. optiska och mag- netiska upptagningar. dataregistreringar. gra- fiska framställningar och dataprogram som tillhör eller innehas av lNMARSAT:

(j.) "officiell verksamhet" för lNMARSAT verksamhet som utförs av organisationen för fullföljande av dess ändamål enligt konven- tionen och omfattar dess administrativa verk- samhet:

(k) "expert” annan person än en tjänste- man. tillsatt för att fullgöra ett särskilt upp- drag för lNMARSAl eller för dess räkning och på dess bekostnad.

(|) lNMARSAT:s rymdsektor säväl sa- telliterna samt för deras drift erforderlig ut- rustning för spårning. telemetri. styrning. kontroll. övervakning och liknande. som ägs eller hyrs av lNMARSAT:

(m) "egendom" allt som kan vara föremål för äganderätt. däri inbegripet kontraktsen- liga rättigheter.

Artikel 2

INMARS:AT t' immunitet mot rc'ittsligtjörfa- rande at h l erkttulllghet

(|) Om lNMARSAT inte uttryckligen har hävt immtmitcten i nagot särskilt fall. skall lNMARSAT inom ramen för sin officiella verksamhet åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande utom när det är fråga om

(a) dess kommersiella verksamhet:

+2 Riksdagen l983f'84. [ saml. Nr 155

Prop. l983/84: 155

(b) a civil action by a third party for dant- age arising from an accident caused by a mo- tor vehicle or other means of transport be- longing to. or operated on behalf of. lNMAR- SAT. or in respect ofa traffic c-ffence involv- ing such means of transport:

tc) the attachment. persuant to the final order of a court of law. of' the salaries and emoluments. including pension rights. owed by lNMARSAT to a staff member. or a for- mer staff member:

(d) a counter—claim directly connected with judicial proceedings initiated by lN- MARSAT.

(2) Notwithstanding paragraph (1). no ac- tion shall be brought in the course of Parties to the Protocol against lNMARSAT by Par- ties to the Convention, Signatories. or per- sons acting for or deriving claims from any of them. relating to rights and obligations under the Convention or Operating Agreement.

(3) (a) 'l'he lNMARSAT space segment. Wherever located and by whomsoever held. shall be immune from any search. restraint. requisition. seizure. conliscation. expropri- ation. scquestration or execution. whether by executive, administrative orjudicial action.

(b) All other property and assets of [N— MARSAT. wherever located and by whom- soever held. shall enjoy the immunity set out in paragraph (3). (a) except in respect of:

(i) am attachment or execution in order to satisfy a final judgement or order of a court oflaw that relates to any proceedings that may be brought against lNMARSAT pursuant to paragraph (l):

(ii) any action taken in accordance with the law of the State concerned which is temporarily necessary in connection with the prevention of and investigation into ac- cidents involving motor vehicles or other means of transport belonging 10. or operat- ed on behalf of. lNMARSAT:

(iii) expropriation in respect of real

14

b) une action civile intentéc par un tiers pour les dömmages resultant d'un accident cause par un ve'hicule automobile ou autre moyen de transport appartenant ä lNMAR— SAT ou circulant pour son compte. ou une infraction aux régles de la circulation interes- sant les moyens de transport précités:

c) la saisic des salaircs et émoluments. y compris les sommes découlant de droits ä pension. dus par lNMARSAT a un membre ou a un ancien membre du personnel. en ex- écution d'une decisionjuridictionnelle de'lini- tive:

d) une demande reconventionnelle direc- tement lie'e ä une-action judiciaire intentée par lNMARSAT.

2) Nonobstant les dispositions du para- graphe l). aucune action ayant trait aux droits et obligations en vertu de la Conven— tion ou de l'Accord d'exploitation ne peut etre intentée contre lNMARSAT devant les tribunaux des Parties au present Protocole par les Parties a la Convention. les Signa- taires ou les personnes agissant pour le compte de ceux-ci. ou faisant valoir des droits cede's par ceux-ci.

3) a) Le sccteur spatial d'lNMARSAT. ou qu'il se trouve et quel qu'en soit le détenteur. est exempt de toute perquisition. contrainte. requisition. saisie. contiscation. expropri- ation. mise sous séquestre. ou de toute autre forme d'exc'cution administrative ou judi- ciaire:

b) tous les autres bicns d'lN MARSAT. ou qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le deten- teur.jouissent des immunités énoncées ä l'a- linéa at) du paragraphe 3). sauf lorsqu'il s'a— git:

i) d'une saisic ou exc'cution ope't'ée en application d'une decision juridictionnelle definitive prononce'e dans le cadrc de l'une des actions qui peuvent etre intentées contre lNMARSAT en application du paragraphc l):

ii) dc toute mesure prisc conformenent a la législation de l'Etat interesse lorsqu'elle est temporaircment nc'cessaire a la pre'ven- tion des accidents qui mcttent en cause des vc'hicules automobiles ou autres moyens de transport appartenant ä lNMARSAT ou utilise's pour son compte ainsi qu'a l'en- quéte dont ces accidents font l'objet:

iii) d'une expropriation de bicns immo-

Prop. l983/84:155

(b) talan i tvistemål. vilken väckts av tred- je man angående skada till följd av olycka orsakad av motorfordon eller annat trans- portmedel som ägs av lNMARSAT eller framförs för dess räkning eller sävitt'avser trafikbrott i vilket sådant fordon varit inblan- dat:

(c) utmätning. enligt slutligt beslut av domstol. av lön eller annan ersättning inbe- gripet pension. som lNMARSAT är skyldig en anställd eller en f.d. anställd:

(d) motkrav som har direkt samband med rättsligt förfarande som inletts av lNMAR- SA'l'.

(2) Oaktat bestämmelserna i punkt (1) skall ingen talan väckas mot lNMARSAT vid domstolar hos parterna till protokollet vad avser rättigheter och skyldigheter enligt kon- ventionen eller driftsöverenskommelsen av parterna i konventionen. signatärcrna eller personer som agerar på deras vägnar eller som framför deras yrkanden.

(3) (a) lNMARSAT:s rymdsektor skall. var den än är belägen eller av vem den än innehas. åtnjuta immunitet mot varje form av besiktning. inskränkning. rekvisition. ut- mätning. konfiskation. expropriation. beslag eller exekution. vare sig genom exekutiva. administrativa eller rättsliga åtgärder.

(h) lNMARSAT:s hela övriga egendom och alla andra tillgångar. var de än befinner sig och av vem de än innehas. skall åtnjuta den immunitet som anges i punkt (3) (a). tltom vad avser

(i) utmätning eller exekution till följd av ett slutligt domstolsbeslut inom ramen för talan som kan väckas mot lNMARSAT en- ligt punkt (1):

(ii) åtgärd enligt den berörda statens lag som tillfälligtvis är nödvändig i samband med förhindrande och undersökning av olyckshändelser. i vilka är inblandade mo- torfordon eller andra transportmedel som tillhör lNMARSAT eller framförs för dess räkning;

(iii) expropriation av fast egendom för

Prop. 1983/84: 155

property for public purposes and subject to prompt payment of fair compensation. pro- vided that such expropriation shall not prejudice the functions and operations of lNMARSAT.

Article 3 lnviolability ofArt'ltives The archives of lNMARSAT shall be in- violable Wherever located and by whomsocv- er held.

Article 4 Exemptionfrmn Taxes und Duties

(l) Within the scope of its official activi- ties. lNMARSAT and its property and in- come shall be exempt from all national direct and other taxes not normally incorporated in the price of goods and'serviees.

(2) lf IN MARSAT. within the scope of its official activities. acquires goods or uses ser- vices of substantial value. and if the price of these goods or services includes taxes or du- ties. Parties to the Protocol shall. whenever possible. take appropriate measures to remit or reimburse the amount of such taxes or dutics.

(3) Within the scope of its official acti- vites. lNMARSAT shall be exempt from cus- toms duties. taxes and related charges on the lNMARSAT space segment and on equip- ment connected with the launching of' satel- lites f'or use in the lNMARSAT space seg- ment.

(4) Goods acquired by lNMARSAT within the scope of its official actiwties shall be exempt from all prohibitions and restrictions on import or export.

(5) No exemption shall be accorded in re- spect of taxes and duties whf-ch represent charges for specific services rendered.

(6) No exemption shall be accorded in re- spect of goods acquired by. or services pro— vided to. IN MARSAT for the personal bene- fit of staff members.

(7) Goods excmpted under this Article

16

biliers ä des fins d'utilité publique. sous reserve du prompt versement d'une juste indemnite. ä condition que ladite expropri- ation ne porte pas prejudice aux fonctions et activités d'lNMARSAT.

Article 3 Inviolabilité des archives Les archives d'lNMARSAT sont inviola- bles. oil qu'elles se trouvent et quel qu'en soit le detenteur.

Article 4 Exonémtion de droits et impöts

]) Dans le cadre de ses activités officielles. lNMARSAT est exone'rée de tout impöt na- tional direct ainsi que de toutes autres taxes qui ne sont pas normalemcnt incluses dans le prix des marchandiscs et des services. Ses biens et ses revenus be'néficient de la mémc exone'ration.

2) Si. dans le cadre de ses activités ofli- ciellcs. lNMARSAT acquiert des marchan- dises ou a recours ä des services d'une valeur importante et si le prix de ces marchandiscs ou services comprend' des taxes ou des droits. les Parties au Protocole prennent. chaque fois qu'il est possible. les mesurcs appropriées en vue de la remisc ou du rem- boursement du montant de ces taxes ou droits.

3) Dans le cadre de ses activités officielles. lNMARSAT est exonerée de tout droit de douane. de toute autre taxe douaniere et de tous autres frais connexes sur le sccteur spa— tial lNMARSAT et sur les materiels et instal- lations interessant le lancement de satellites destines ä faire partie du secteur spatial lN- MARSAT.

4) Les marchandises acquises par lN- MARSAT dans le cadre de ses activités offi- cielles sont exonére'es de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation.

5) Aucune exone'ration n'est accordée pour les taxes et droits qui représentent la re'muncration de services particuliers rendus.

6) Aucune exoneration n'est accordée pour les biens acquis ou les services obtenus par lNMARSAT pour l'avantage personnel des mcmbres du secre'tariat.

7) Les marchandiscs exonérecs en vertu

Prop. 1983/84:155

allmännyttiga ändamål. med förbehåll för 'omedelbar inbetalning av skälig ersättning. under förutsättning att expropriationen inte utgör hinder för lNMARSAT: 5 upp- gif'tcr och verksamhet.

Artikel 3 Arkivens okränkbarhet

lNMARSAT:s arkiv skall vara okränkbara var de än befinner sig och av vem de än innehas.

Artikel 4 Bdrielsefrån skatter och utgifter

(1) Inom ramen för sin officiella verksam- het skall lNMARSAT samt dess egendom och intäkter vara befriade från alla direkta skatter och andra skatter som normalt inte är' inkluderade i priset på varor och tjänster.

(2) Om lNMARSAT inom ramen för sin officiella verksamhet köper varor eller tjäns- ter till ett betydande värde. och om priset på dessa varor eller tjänster inkluderar skatter eller avgifter. skall parterna i protokollet. när så är möjligt. vidta lämpliga åtgärder för att efterskänka eller återbetala ifrågavarande be- lopp.

(3) Inom ramen för sin officiella verksam- het skall lNMARSAT vara befriat från tullar. andra avgifter och liknande pålagor som avser lNMARSAT:s rymdsektor samt utrust- ning som rör uppskjutning av satelliter för användning i lNMARSAT:s rymdsektor.

(4) Varor som inköpts av lNMARSAT inom ramen för dess officiella verksamhet skall vara befriade från alla förbud och re- striktioner på import eller export.

(5) Ingen befrielse skall beviljas i fråga om skatter och avgifter som utgör ersättning lör

särskilda tjänster.

(6) ingen befrielse skall beviljas 1 fråga om varor som inköpts eller tjänster som erhållits av lNMARSAT som personliga förmåner för de anställda. '

(7) Varor som har beviljats befrielse enligt

17

Prop. 1983/84: 155

shall not be transferred. hired out or lent. permanently or temporarily. or' sold. except in accordance with conditions laid down by the Party to the Protocol which granted the exemption.

(8) Payments from lNMARSAT to Signa- tories pursuant to the Operating Agreement shall be exempt from national taxes by any Party to the Protocol. other than the Party which has designated the Signatory.

Article 5 F unds. Currency and Securities

lNMARSAT may receive and hold any kind offunds. currency or securitics and dis- pose ot' them freely for any of its official activities. lt may hold accounts in any cur- rency to the extent required to meet its obli- gations.

Article 6 Official C'omnrunications ond Publications

(l) With regard to its official communica— tions and transfer of all its documents. IN- MARSA'l' shall enjoy in the territory of each Party to the Protocol treatment not less fa- vourable than that generally accorded to eqtrivalent intergovernmental organizations in the matter of priorities. rates and taxes on mails and all forms oftelecommunications. as far as may be compatible with any interna- tional agreements to which that Party to the Protocol is & party.

(2) With regard to its official communica- tions. lNMARSAT may employ all appropri- ate means of communication. including mes- sages in code or cypher. Parties to the Proto- col shall not impose any restriction on the official communications of lNMARSAT or on the circulation of its official publications. No censorship shall be applied to such com- mtrnications and publications.

(3) lNMARSAT may install and use a'ra- dio transmitter only with the consent of the Party to the Protocol concerned.

18

des dispositions du present article ne doivent pas étre céde'es. loue'es ou prétées. a titre temporaire ou permanent. ni vendues. ä moins que ce ne soit ä des conditions agréées par la Partie au Protocole qui a accordé l'ex- onération.

8) Les versements cff'ectués par lNMAR- SAT au bénéfice des Signataires conformé- ment a l'Accord d'exploitation sont exonérés de tout impöt national par toute Partie au Protocole autre que celle ayant de'signé le Signataire.

Article 5 Fona's. devises et valeurs

lNMARSAT peut recevoir et détenir des fonds. des devises ou des valeurs de toute nature et en disposer pour toutes ses activités officielles. Elle peut avoir des comptes en n'importe qtrclle monnaie dans la mesure nécessaire pour satisfaire scs obligations.

Article 6 Communicaticms ojlicielles ct publications

]) Potrr ses communications of'ficielles et le transfert de tous ses documents. lNMAR- SAT béneficie. sur le territoire de chaque Partie au Protocole. d'un traitement au moins arrssi f'avorable que celui qui est générale- ment accordé aux organisations intergouver- nementales équivalentes en ce qui concerne les priorités. lcs tarifs et les taxes applicables 'au corrrrier et aux autres types de téle'com- munications dans la mesure ou un tel traite- ment cst compatible avec tous autres accords internationaux auxqucls la Partie au Proto- cole a acce'dé.

2) Pour ses commrrnications officielles. lNMARSAT peut utiliser tous les moyens appropriés de communication. et notamment employer des codes. Les Parties au Protocole n'imposent aucune restriction aux communi- cations officielles. Aucune ccnsure n'est exercée a l'égard de ces communications et publications.

3) lNMARSAT ne peut installer et utiliser d'émctteur radio qu'avec le consentement de la Partie au Protocole intéresséc.

Prop. 1983/84: 155

denna artikel får inte överlåtas. hyras ut eller lånas ut. tillfälligt eller stadigvarande. eller säljas. om så inte sker i enlighet med villkor som fastställts av den part i protokollet som beviljat befrielsen.

(8) Betalningar från lN MARSAT till signa- tärcrna enligt drif'tsöverenskommelsen skall av varje part i protokollet. utom den part som har utsett signatären. befrias från nationella skatter.

Artikel 5 Penningmedel. valutor och jin'dringsbevis lNMARSAT får mottaga och inneha pen- ningmedel. valutor eller fordringsbevis och disponera'dem fritt för sin officiella verksam- het. Organisationcn kan inneha konton i vil- ken som helst valuta i den utsträckning som behövs för att den skall kunna uppfylla sina skyldigheter.

Artikel 6 Tjänstemeddelanden och publikationer

(1) För sina tjänstemeddelanden och för överföring av alla dokument skall lNMAR- SAT på varje parts territorium åtnjuta en be- handling som inte är mindre förmånlig än den som allmänt medges likvärdiga mellanstatliga organisationer när det gäller företräde. av- gifter eller taxor som tillämpas på postförsän- delser och alla slag av telekommunikation. såvida detta är förenligt med sådana interna— tionella överenskommelser i vilka parten i protokollet är part.

(2) För sina tjänstemeddelanden får lN- MARSAT använda alla lämpliga kommunika- tionsmedel. inbegripet koder och chiffer. Par- terna i protokollet skall inte underkasta IN- MARSA'fzs tjänstemeddelanden eller sprid- ningen av dess offentliga prrblikationcr någon form av restriktioner. Meddelandena och ptr- blikationerna f'år inte bli föremål för censur.

(3) lNMARSAT får installera och använda radiosändare endast med den berörda partens medgivande.

19

Prop. 1983/84:155

Article 7 Staf/' Members

(l) Staff members shall enjoy the following privilegies and immunities:

(a) immunity from jurisdiction. even after they have lef't the service of lNMARSAT. in respect of acts. including words spoken or written. done by them in the exercise of their official functions: this immunity shall not. however. apply in the case ofa traffic offence committed by a staff member. or in the'case of damage cau5ed by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him: '

(b) exemption. together with members of their families forming part oftheir respective households. t'rom any obligations in respect of national service. including military ser- vice:

(c) inviolability for all their official papers related to the exercise oftheir functions with- in the scope of the official activities of IN- MARSAT:

(d) exemption. together with members of their families forming part of their respective households. from immigration restrictions and alien registration:

(e) the same treatment in the matter of cur- rency and exchange control as is accorded to Staff members of intergovernm.ental organi- zations:

(f) together with members of their families forming part of their respective households. the same facilities as to repatriation in time of international crisis as are accorded to staff members of intergovernmental organiza- tions:

(g) the right to import f'ree of duty their furniture and personal effects. including a motor vehicle. at the time of first taking up their post in the State concerned. and the right to export them free of duty on termina- tion of their functions in that State. in both cases in accordance with the laws and regula- tions of the State concerned. However. ex- cept in accordance with such laws and regu- lations. goods which have been exemptcd un- der this sub—paragraph shall not be trans- ferred. hired out or lent. permar-ently or tem-

Article 7 il-Iembres du personnel

l) Les membres du personnel d'lNMAR- SAT:

a) jouissent de l'immunite de juridiction. ' méme apres avoir cessé d'etre au service d'lNMARSAT. pour les actes. y compris les paroles et les écrits. accomplis par eux dans l'exercice de letrrs fonctions officielles: cette immunitc' ne joue ccpendent ni dans le cas d'une infraction a la réglementation de la cir- culation des véhicules commise par un membre du personnel. ni en cas de dom- mages causes par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant 011 conduit par lui:

b) sont exempts de toute obligation rela"- tive au service national. y compris le service militaire. de meme que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage;

c) jouissent de l'inviolabilite pour tous les "documents officiels se rapportant ä l'exercice de lerrrs f'onctions dans le cadre des activités officielles d'lNMARSAT;

d) ne sont pas soumis. ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage. aux mesurcs restrictives relatives ä l'immigration et aux formalités d'enregistre- ment des e'trangers:

e) bénéficient. en matiére de contröle des changcs.-du méme traitement que celui ac- corde aux membres du personnel d'organisa- tions intergouvernementalcs.

f) jouissent. ainsi que lcs membres dc leur f'amille faisant partie de leur ménage. des memes facilite's de rapatriement que les membres alu personnel d'organisations inter- gouvernementales en période de crise inter- nationale:

g) jouissent du droit d'importer en fran- chise leur mobilier et leurs effets personnels. y compris un véhicule automobile. ä l'occa- sion de leur premiere prise de fonctions dans l'Etat interesse. du droit de les exporter en franchise lors de la cessation de leurs fonc- tions dans ledit Etat. conformémcnt. dans l'un ou l'autrc cas. aux lois et réglements adoptés par l'Etat intéressé. 'l'outefois. les marchandiscs qui ont été exonérées en vertu des dispositions du present alinea ne doivent pas etre cédées. loue'es ou prctées. ä titre

Prop. 1983/84:155

Artikel 7 Tjänstemän

(l) lNMARSAT:s tjänstemän skall åtnjuta följande privilegier och immuniteter:

(a) immunitet mot rättsligt förfarande. även efter det att anställningen hos lNMAR— SAT har upphört. såvitt avser åtgärder. däri inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden. som de vidtagit vid fullgörandet av sina tjäns- teuppdrag: immuniteten skall dock inte före- ligga vid trafikbrott som begåtts av en tjänste— man eller när det är fråga om skada till följd av olycka som förorsakats medelst ett motor- fordon eller ett annat fortskaffningsmedel som tillhör tjänstemannen eller framförts av honom:

(b) befrielse för egen del och för de famil- jemedlemmar som ingår i hushållet från varje skyldighet i fråga om nationell tjänstgörings- plikt. vari inbegrips militärtjänstgöring:

(c) okränkbarhet för alla deras handlingar av tjänstenatur som har samband med ut- övandet av deras uppgifter inom ramen för lNMARSAT:s officiella verksamhet:

(d) befrielse för egen del och för de famil- jemedlemmar som ingår i hushållet från inre- serestriktioner och registrering av utlänning- ar:

(e) samma lättnader i valuta- och växlings- restriktioner som medges mellanstatliga orga- nisationers personal:

(f) för egen del och de familjemedlemmar som ingår i hushållet samma lättnader för repatriering vid internationella kriser som medges mellanstatliga organisationers perso- nal:

(g) rätt att vid tillträde till befattning i den berörda staten tullfritt få införa möbler och personliga tillhörigheter. däri inbegripet ett motorfordon. samt rätt att då anställningen upphör tullfritt få utföra dem. i båda fallen enligt lagar och författningar i den'berörda staten. Dock skall varor som har undantagits enligt detta stycke inte överlåtas. lånas ut eller hyras ut. stadigvarande eller tillfälligt. eller säljas annat än i enlighet med sådana lagar och författningar. '

Prop. l983/84: 155

porarily. or sold.

(2) Salaries and emoluments paid by lNMARSAT to staff" members shall be exempt from income tax from the date upon which such staff members have begun to be liable for a tax imposed on their salaries by lNMARSAT for the latter's benefit. Parties to the Protocol may take these salaries and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied to income from other sources. Parties to the Protocol are not required to grant exemption from income tax in respect of pensions and annuities paid to former staff members.

(3) Provided that staff members are cov- ered by an lNMARSAT social security scheme. lNMARSAT and its staff members shall be exempt from all compulsory contri- butions to national social security schemes. This exemption does not preclude any volun- tary participation in a national social security scheme in accordance with the law of the Party to the protocol concerned: neither does it oblige,a Party to the Protocol to make pay- ments of benefits under social security schemes to staff members who are exempt under the provisions of this paragraph.

(4) The Parties to the Protocol shall not be obliged to accord to their nationals or perma- nent residents the privileges and immunities referred to in sub-paragraphs (b). (d). (e). (f) and (g) of paragraph (i).

Article 8 Director General

(l) In addition to the privileges and immu- nities provided for staff members under Arti- ' de 7. the Director General shall enjoy: (a) immunity from arrest and detention:

(b) immunity from civil and administrative jurisdiction and execution enjoyed by diplo- matic agents. except in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him:

22

permanent ou temporaire. ou vendues. a moins que ce ne soit conformement aux lois et reglements pre'cite's.

2) Les traitement et emoluments versés aux membres du personnel par lNMARSAT sont exone'rés de l'impöt sur le revenu a comptcr de la date 21 laquelle les traitements de ces membres du personnel sont assujettis a un impöt preleve par IN MARSAT pour son propre compte. Les Parties au Protocole peu- vent prendre ces traitements et emoluments en consideration pour l'e'valuation du mon- .tant de I'impöt a prélever sur des revenus

e'manant d”autrcs sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'exonérer de l'impöt sur le revenu les pensions ou rentes verse'es aux anciens membres du personnel.

3) A condition que les membres du person- nel soient couverts-par un regime de se'curité sociale propre a lNMARSAT. lNMARSAT et les membres de son personnel sont exoné- re's de toutes contributions obligatoires ä des régimes nationaux de se'curité sociale. Cette exemption n'empéche pas une participation volontaire a un systéme national de sécurite' sociale conformémcnt a la législation de la Partie au Protocole intéresse'e: elle n'oblige pas davantage une Partie au Protocole a verser des prestations. en vertu d'un re'gime de se'curité sociale. aux membres du person- nel qui sont exonere's en application des dis- positions du present paragraphe.

4) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'accorder les privileges et immunités vises aux alineas h). d). e). f) et g) du para- graphe l) a leurs ressortissants ou aux per- sonnes résidant a titre permanent sur leur territoire.

Article 8 Le Directeur general

i) ()utre les privileges et immunités ac- cordés aux membres du personnel a l'article 7. le Directeur général:

a) jouit de l”immunite' d”arrestation et de detention:

b) jouit de l'immunité de juridiction et d'cxécution civiles et administratives ac- cordés aux agents diplomatiques. sauf en cas de dommages causés par un véhicule auto- mobile ou autre "moyen de transport lui ap- partenant ou conduit par lui;

Prop. l983/84:155

(2) Lön och ersättning som av lNMAR- SAT betalats ut till tjänstemän skall vara be- friade från inkomstskatt från den dag då tjänstemännens löner är underkastade _en av lNMARSAT i eget vinstsyfte pålagd skatt. Parterna i protokollet får ta hänsyn till sådan lön och ersättning i syfte att beräkna skatt på inkomst från andra inkomstkällor. Parterna i protokollet behöver inte medge befrielse från inkomstskatt i fråga om pensioner och livrän- tor som betalas ut till f. d. tjänstemän.

(3) Under förutsättning att tjänstemännen omfattas av lNMARSAT:s eget socialförsäk- ringssystem. skall lN MARSAT och dess tjänstemän befrias från alla obligatoriska av- gifter till nationella socialförsäkringssystem. Detta undantag hindrar inte frivillig anslut- ning till nationella socialförsäkringssystem i enlighet med lagstiftningen i den berörda par— ten i protokollet: inte heller innebär det att en part i protokollet är skyldig att betala ut-so- cialförsäkringsersättning till tjänstemän som är undantagna enligt denna punkt.

(4) Parterna i detta protokoll skall inte vara skyldiga att medge sina egna medborga- re eller invänare de privilegier och immuni- teter som avses under (b). (d). (e). (f) och (g) i punkt (1).

Artikel 8 Generala'irektc'iren

(l) Utöver de privilegier och immuniteter som medges tjänstemännen enligt artikel 7. skall generaldirektören åtnjuta

(a) immunitet mot anhällande eller annat frihetsberövande:

(b) den immunitet mot civil- och förvalt— ningsrättsligt förfarande samt exekutiva ät- gärder som tillkommer diplomatiska företrä- dare. utom i det fall då skada orsakats me- delst motorfordon eller annat transportmedel som tillhör honom eller framförts av honom:

Prop. 1983/84:155

(c) full immunity from criminal jurisdic- tion. except in the case of a traffic offence caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to. or driven by him. sub- ject to sub-paragraph (a) above.

(2) The Parties to the Protocol shall not be obliged to accord to their nationals or perma- nent residents the immunities referred to in this Article.

Article 9 Representant-ex ofParfies

(I) Representatives of the Parties to the Protocol and representatives of the Head- quarters Party shall enjoy. while exercising their official functions and in tlte course of their journeys to and from their place of meeting. the following privileges and immu- nities:

(a) immunity from any form of arrest or detention pending trial:

(b) immunity from jurisdiction. even after the termination oftheir mission. in respect of acts. including words spoken or written. done by them in the exercise of their official functions: however, there shall be no immu- nity in the case ofa traffic offence committed by & representative. or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him:

to) inviolability for all their official papers:

(d) exemption. together with members of their families forming part oftheir respective households. from immigration restrictions and alien registration:

to) the same treatment in the matter of cur- rency and exchange control as is accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions: .

(f) the same treatment in the matter ofcus- toms as regards their personal luggage as is accorded to representatives of foreign gov- ernments on temporary official missions.

(2) The provisions of paragraph (l) shall not apply in relations between a Party to the

24

c) jouit de l'immunite' totale de juridiction pe'nale. sauf dans le eas d'une infraction aux régles de la circulation mettant en cause un vehicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui. sous reserve des dispositions de l'alinéa a) ci- dessus.

2) Les Parties au Protocolse ne sont pas tenues d'accorder les immunités vise'es au pre'sent article ä leurs ressortissants ou aux personnes rc'sidant a titre permanent sur leur territoire.

Article 9 Représentanls des Parties

]) Les representants des Parties au Proto- cole et les representants de la Partie abritant le siege jouissent. durant l'exercice de leurs fonctions officielles. et au cours de leurs voy- ages ä'destination ou en provenancc du Iicu de reunion. des privileges et immunités ci- apres:

a) immunite' contre toute forme d'arresta- tion et de detention provisoire:

b) immunité de juridiction, meme aprés la lin de leur mission. en ce qui concerne les aetes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles y compris leurs pa- roles et écrits: toutefois. cette immunitc' ne s"applique ni dans le cas d'une infraction aux regles de la circulation commise par un repre- sentant. ni en cas de dommages causes par un vehicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou condttit par lui:

c) inviolabilité de tous leurs documents of- ficiels:

d) exemption-ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage. des mesurcs restrictives a l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers:

e) le méme traitement en matiere de con- tröle des changes que celui accordé aux re- présentants de gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires:

() le méme traitement en matiere de con- tröle douanier de leurs bagages personnels que celui accordé aux representants de gou- vernements étrangers lors de missions offi- cielles temporaires.

2) Les dispositions du paragraphe l) ne sont pas applicables aux relations entre une

Prop. l983/84:155

(c) full immunitet mot straffrättsligt förfa- rande. utom då det rör sig om trafikbrott som orsakats medelst motorfordon eller annat transportmedel som tillhör honom. med för- behåll för bestämmelserna under (a) ovan. .

(2) Parterna i protokollet är inte skyldiga att medge sina egna medborgare eller invåna- re de immuniteter som avses i denna artikel.

Artikel 9 Representunterjör parterna

(1) Representanter för parterna i protokol- let och representanter för högkvartersparten skall vid fullgörande av sitt tjänsteuppdrag

och under resor till och från mötet åtnjuta '

följande privilegier och immuniteter:

(a) immunitet mot anhållande eller annan form av frihetsberövande i avvaktan på hu- vudförhandling:

(b) immunitet mot rättsligt förfarande även efter det att uppdraget upphört. såvitt avser åtgärder. däri inbegripet muntliga och skrift- liga uttalanden. som de företagit vid fullgö- rande av sina uppdrag: immunitet föreligger dock inte vid trafikbrott som blivit begånget av en sådan representant elleri samband med skada orsakad medelst ett motorfordon eller annat transportmedel som tillhör honom eller har framförts av honom:

(C) okränkbarhet för alla handlingar som rör uppdraget:

(d) befrielse för sig och för de familjemed- lemmar som ingår i hushållet från inreseres- triktioncr och registrering av utlänningar:

(e) samma lättnaderi valuta- och växlings- restriktioner som medges respresentanter för utländska regeringar på tillfälliga tjänsteupp- drag:

(f) samma lättnader i tullrestriktioner vad avser deras eget personliga bagage som medges representanter för utländska rege- ringar på tillfälliga tjänsteuppdrag.

(2) Bestämmelserna i punkt (l) skall inte tillämpas på förbindelser mellan en part i pro-

lx) LI!

Prop. 1983/84:155

Protocol and its representatives. Further. the provisions of paragraphs (a). (d). (e) and (0 of paragraph (l) shall not apply in relations bctwen a Party to the Protocol and its nation- als or permanent residents.

Article 10 Representative; QfSig/tarories

(l) chresentatives of Signatories and re- presentatives of the Signatory of the Head- quarters Party shall, while exercising their official functions in relation to the work of lNMARSAT and in the course of theirjour- neys to and from their place of meeting. en- joy the following privileges and immunities :

(a) immunity from jurisdiction. even after the termination oftheir mission. in respect of acts. including words spoken or written. done by them in the exercise oftheir official functions: however. there shall be no immun- ity in the case of a traffic offence committed by a representative. or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him:

(b) inviolability for all their official papers:

(c) exemption. together with members of .their families forming part of their respective households." from immigration restrictions and alien registration.

(2) The provisions of paragraph (l) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and the representative of the Signa- tory designated by it. Further. the provisions of subparagraph (c) of paragraph (l) shall not apply in relations between a Party to the Pro- tocol and its nationals or permanent resi- dents.

Article ] [ Experts

(l) Experts. while exercising their official functions in relation to the work of lNMAR- SAT. and in the course of their journeys to and from the place of their missions. shall enjoy the following privileges and immuni- ties:

(a) immunity from jurisdiction. even after

26

Partie au Protocole et ses representants. En outre. les dispositions des alineas a). d). e) et f) du paragraphe !) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes re'sidant a titre permanent sur son territoire.

Article lO Representanrs des Signataires

]) Les representants des Signataires et les representants du Signataire de la Partie abri- tant le siege jouissent. durant l'exercice de leurs fonctions officielles dans le cadre des activités d'lNMARSAT et au cours de leurs voyages a destination ou en provenance du lieu de reunion. des privileges et immunités ci-aprés:

a) immunité de juridiction. méme apres la fin de leur mission. en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles. y compris leurs paroles et écrits: toutefois. cette immunité ne s'applique ni dans le cas d'une infraction aux regles de la-circulation commise par un repre- sentant. ni en cas de dommages causes par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui:

b) inviolabilite' de tous leurs documents of- ficiels:

c) exemption. ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage. des mesures restrictives ä l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers.

2) Les dispositions du paragraphe ]) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses representants. En outre. les dispositions de l'aline'a e) du para- graphe l) ne sont pas applicables aux rela- tions entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes re'sidant ä titre permanent sur son territoire.

Article ll Experts

l) Les experts. durant l'exercice de leurs fonctions officielles dans le cadre des acti- vite's d'lNMARSAT. et au cours de leurs voyages ä destination ouen provenancc du lieu de leur mission. jouissent des privileges et immunités suivants:

a) immunité de juridiction. meme apres la

Prop. l983/84:155

tokollet och dess respresentanter. Vidare skall bestämmelserna i punkterna (a). (d). (e) och (f) i punkt (1) inte tillämpas på förbin- delser mellan en part i protokollet och dess medborgare och invånare.

Artikel lt) Representanter för signarärer

(l) Representanter för signatärcrna och re- presentanter för högkvarterspartens signatär skall vid fullgörande av sitt tjänsteuppdrag inom ramen för lNMARSAT:s verksamhet och under resor till och från mötet åtnjuta följande privilegier och immuniteter:

(a) immunitet mot rättsligt förfarande även efter det att uppdraget upphört. såvitt avser åtgärder. däri inbegripet muntliga och skrift— liga uttalanden. som de företagit vid fullgö- rande av sina uppdrag: immunitet föreligger dock inte vid trafikbrott som blivit begånget av en sådan representant elleri samband med skada orsakad medelst ett motorfordon eller annat transportmedel som tillhör-honom eller har framförts av honom:

(b) okränkbarhet för alla handlingar som rör uppdraget:

(c) befrielse för sig och för de familjemed- lemmar som ingår i hushållet från inreseres- triktioner och registrering av utlänningar”.

(2) Bestämmelserna i punkt (l) skall inte tillämpas på förbindelser mellan en part i pro- tokollet och representanten för den signatär som utsetts av denna part. Vidare skall be— stämmelserna under (c) i punkt (l) inte till- lämpas på förbindelser mellan en part i proto- kollet och dess medborgare och invånare.

Artikel ll I:".rperter

(l) Experter skall vid fullgörande av sitt tjänsteuppdrag inom ramen för lNMAR- SAT:s verkamhet och under resor till och från uppdragsplatscn åtnjuta följande privile- gier och immuniteter:

(a) immunitet mot rättsligt förfarande även

Prop. l983/84:155

the termination of their mission. in respect of acts. including words spoken or written. done by them in the exercise of their official functions: however, there shall be no immun- ity in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him:

(b) inviolability for all their official papers:

(c) the same treatment in the matter of currency and exchange control as is accorded to the staff members of intergovernmcntal organizations:

(d) exemption. together with members of their families forming part of their respective households. from immigration restrictions and alien registration:

(e) the same facilities as regards their per- sonal luggage as are accorded to experts of other intergovernmental organizations.

(2) The parties to the Protocol shall not be obliged to accord to their nationals or perma- nent residents the privileges and immunities referred to in sub-paragraphs (C). (d). and (e) of paragraph (l).

Article I2 Notification ofS tuff Members (md Experts

The Director General of lNMARSAT shall at least once every year notify the Parties to the Protocol ofthe names and nationalities of the staff members and experts to whom the provisions of Articles 7. 8 and ll apply.

Article 13 Wait'er

(l ) The privileges. exemptions and immun- ities provided for in this Protocol are not granted for the personal benefit of individuals hut for the efficient performance of their offi- cial functions.

(2) If. in the view of the authorities listed below. privileges and immunities are likely to impede the course ofjustice. and in all cases

28

fin de leur mission. pour ce qui est des actes accomplis par eux pendant l'exercice de leurs fonctions officielles. y compris leurs paroles et écrits: toutefois. cette immunité ne s"appli- que ni dans le cas d'une infraction aux regles de la circulation commise par un expert. ni en cas de dommages causes par un véhicule au- tomobile ou autre moyen de transport lui ap- partenant ou conduit par lui:

b) inviolabilité de tous leurs documents of- ficiels:

c) le méme traitement en ce qui concerne le contröle des changes que celui accordé aux membres du personnel des organisations in- tergouvernementales:

d) exemption. ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage. des mesurcs restrictives ä l'immigration et des formalités d"enregistrement des étrangers;

e) les memes facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accor- dc'es aux experts d"autres organisations inter- gouvernementales.

2) Les Parties au Protocole ne" sont pas tenues d'accorder les privileges et immunités vises aux alinéas c). d) et e) du paragraphe ]) ä leurs ressortissants ou aux personnes re'si- dant a titre permanent sur leur territoire.

Article 12 Notification uttx Parties dex nonts dee/"one- tionnuirex et des experts

Le Directeur général d"INMARSAT porte au moins une fois par an a la connaissance des Parties att Protocole les noms et nationa- lites des membres du personnel et des ex- perts auxquels s'appliquent les dispositions des articles 7). 8) et Il).

Article 13 Let'ée des privileges et inznmnitéx

l) Les privileges. exonérations et immu- nite's prévus dans le present Protocole ne sont pas accordés aux personnes qui en bene- ficient en vue de leur avantage personnel. mais dans le but de leur permettre de s'ac- qttitter efficacement de leurs fonctions offi- cielles.

2) Lorsque. de l'avis dcs autorités men- tionnees ci-apres. les privileges et immunités sont de nature a entraver l'action de lajustice

Prop. l983/84: ISS

efter det att uppdraget upphört. såvitt avser åtgärder. däri inbegripet muntliga och skrift- liga uttalanden. som de företagit vid fullgö- rande av sina uppdrag: immunitet föreligger dock inte vid trafikbrott som blivit begånget av en sådan representant eller i samband med skada orsakad medelst ett motorfordon eller annat transportmedel som tillhör honom eller har framförts av honom;

(b) okränkbarhet för alla handlingar som rör uppdraget:

(c) samma lättnader i valuta- och växlings- restriktioner som medges respresentanter för utländska regeringar på tillfälliga tjänsteupp- drag:

(d) befrielse för sig och för de familjemed- lemmar som ingår i hushållet från inreseres- triktioner och registrering av utlänningar;

(e) samma lättnader i tullrestriktioner vad avser deras eget personliga bagage som medges representanter för andra mellanstat- liga organisationer.

(2) Parterna i protokollet är inte skyldiga att medge sina egna medborgare eller invåna- rc de privilegier och immuniteter som avses i styckena (c). (d). och (e) i punkt (l).

Artikel 12 ' _ Underrättelse om tjänstemän och experter

lNMARSAT:s generalsekreterare skall minst en gång varje år underrätta parterna i protokollet om de tjänstemäns och experters namn och nationalitet på vilka bestämmelser— na i artiklarna 7, 8 och 11 skall tillämpas.

Artikel 13 Hät'unde ar privilegier och immunitet

(l) Privilegier och immuniteter som före- skrivs i detta protokoll har inte tillkommit för att ge personliga fördelar åt enskilda utan i syfte att uppnå ett effektivt genomförande av deras tjänsteuppdrag: -

(2) När privilegierna och immuniteterna enligt nedan uppräknade myndigheters mc- ning kan antas hindra rättvisans gång. och i

Prop. l983/84: 155

where they may be waived without prejudice to the purposes for which they have been accorded. these authorities have the right and duty to waive such privileges and immuni- ties.

(a) the Parties to the Protocol in respect of their representatives and representatives of their Signatories:

(b) the Council in respect of the Director General of lNMARSAT; (c) the Director General of lNMARSAT in respect of staff members and experts:

((1) the Assembly. convened ifnecessary in extraordinary session. in respect. of lNMAR- SAT.

Article 14 Assistance to Individuals

The Parties to the Protocol shall take all appropriate measures to facilitate entry. stay and departure of representatives. staff members and experts.

Article 15 Observance afLaws ana' Regulations

lNMARSAT. and all persons enjoying privileges and immunities under this Proto- col. shall. without prejudice to the other provisions thereof. respect the laws and regu- lations of the Parties to the Protocol con- cerned and cooperate at all times with the competent authorities of those Parties in or- der to ensure the observance of their laws and regulations.

Article 16 _ Precautionary Measures Each Party to the Protocol retains the right

to take all precautionary measures necessary in the interest of its security.

Article 17 Settlement ufDisputes

Any dispute between Parties to the Proto- col or between lNMARSAT and a Party to the" Protocol concerning the interpretation or application ofthe Protocol shall be settled by negotiation or by some other agreed method. lfthe dispute is not settled within twelve (12)

30

et dans tous les cas ou ils peuvent étre leve's sans compromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés. lesdites autorités ont le droit et le devoir de lever ces privileges et immunités:

a) les Parties au Protocole pour ce qui est de leurs representants et des representants de leurs Signataires:

b) le Conseil pour ce qui est du Directeur general d'lNMARSAT:

c) le Directeur général d'lNMARSAT pour ce qui est des fonctionnaires et des experts:

d) l'Assemblée. convoque'e. le cas échéant. en session extraordinaire. pour ce qui est d'lNMARSAT.

Article 14 Assistance aux personnes

Les Parties au Protocole prennent toutes les mesurcs appropriées pour facilitet l'en- trée. le se'jour et le départ des representants. des membres du personnel et des experts.

Article 15 Respect des lois et reglements

lNMARSAT et toutes les personnes jouis- sant des privileges et immunités en vertu du present Protocole. sans prejudice de ses autres dispositions. observent les lois et reg- lements des Parties au Protocole intéressées et cooperent _a tout moment avec leurs auto- rite's compétentes afin d'assurer le respect de leurs lois et réglements.

Article 16 Précautians

Toute Partie au Protocole garde le droit de prendre toutes les précautions nécessaires dans l'intérét de sa propre Sécurité.

Article 17 Reglements des différends

Tout diffe'rend entre des Parties au Proto- cole ou entre lNMARSAT et une Partie au Protocole ayant trait ä l'interprétation ou ä l”application du Protocole est réglé par voie de négociation ou autreprocédure agre'ée .de röglement. Si le diffe'rend n'est pas réglé dans

Prop. 1983/84:155

samtliga fall då de kan hävas utan men för de ändamål för vilka de tillkommit. har ifrågava- rande myndigheter rätt och skyldighet att häva privilegierna och immuniteterna:

(a) parterna i protokollet. såvitt avser deras representanter och representanterna för deras signatärer:

(b) rådet. såvitt avser lNMARSAT:s gene- raldirektör;

(c) lNMARSATfs generaldirektör. såvitt avser tjänstemän och experter:

(d) församlingen. vid behov sammankallad till extraordinarie session. såvitt avser IN- MARSAT.

Artikel 14 Bistånd till enskilda

Parterna i protokollet skall vidta alla nöd- vändiga åtgärder för att underlätta inresa. vistelse och utresa för representanter. tjäns- temän och experter.

Artikel 15 lakttagana'e av lagar och för/attningar

lNMARSAT och alla de som åtnjuter privi- legier och immttniteter enligt detta protokoll skall med förbehåll för andra bestämmelser i protokollet respektera lagar och författningar i de berörda parterna i protokollet och stän- digt samarbeta med dessa parters behöriga myndigheter i syfte att säkerställa iakttagan- det av deras lagar och författningar.

Artikel 16 Säkerhetsåtgärder

Varje part i protokollet förbehåller sig rät- ten att vidta alla nödvändiga åtgärder med hänsyn till sin säkerhet.

Artikel 17 Slita/tale av tvister

Varje tvist mellan parterna i protokollet eller mellan lNMARSAT och en part i proto- kollet om tolkningen eller tillämpningen av protokollet skall biläggas genom förhandling eller annat överenskommet tillvägagångssätt. (.)m tvisten inte biläggs inom tolv (12) måna-

31

Prop. l983/84:155

months. the parties concerned may. by com- ' mon agreement. refer the dispute for decision to a tribunal of three arbitrators. One of'these arbitrators shall be chosen by each of the parties to the dispute. and the third. who shall be the Chairman ofthe tribunal. shall be chosen by the first two arbitrators. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third Within two months oftheir own appoint- ment. the third arbitrator shall be chosen by the President of the International Court of Justice. The tribunal shall adopt its own pro- cedures and its decisions shall be final and binding on the parties to the dispute.

Article 18 C omplementarv Agreements

lNMARSAT may conclude with any Party to the Protocol complementary agreements to give effect to the provisions of this Proto- col as regards such Party to the Protocol to ensure the efficient fttnctioning of lNMAR- SAT.

Article 19 Signature. Ratificatiun and Accessian

(1) This Protocol shall be open for signa- ture at London from 1 December 1981 to 31 May 1982. .

(2) All Parties to the Convention. other than the Headquarters Party. may become Parties to this Protocol by:

(a) signature not subject to ratification. ac- ceptance or approval: or

(b) signature subject to ratification. accep- tance or approval. followed by ratification. acceptance or approval: or

(c) accession. (3) Ratification. acceptance. approval or accession shall be cffected by the deposit of the appropriate instrument with the Deposi— tary.

(4) Reservations to this Protocol may be made in accordance with international law.

32

un délai de douze (12) mois. les Parties in- te'ressées peuvent. d'un commun accord. soumettre ee différend pour decision ä un tribunal composé de trois arbitres. Chacttne des Parties intéressées choisit un arbitre et le troisieme. qui est le président du tribunal. est choisi par les deux premiers arbitres. Si les deux premiers arbitres n"arrivent pas å se mettre d'accord sur le choix du troisieme dans un de'lai de deux mois ä partir de la date å laquelle ils ont été nommés. le troisiéme arbitre est choisi par le Président de la Cour internationale de Justice. Le tribunal a ses propres regles de procédure: ses decisions sont sans appel et licnt les Parties au diffé- rend.

Article 18

Accords ci)mplementaires

lNMARSAT peut conclttre avec toute Partie att Protocole des accords complémentaires destinés å donner effet aux'dispositions du présent Protocole å |"égard de ladite Partie en vue d'assurer la bonne marche d'lNMAR- SAT.

Article 19

Signature. rati/ication et adhesion

1) Le present Protocole est ouvert a la sig- nature. ä Londres. du ler décembre 1981 jus- qu'au 31 mai 1982 inclus.

2)" Toutes les Parties a la Convention. autres que la Panic abritant le siege. peuvent devenir Parties au Present Protocole par:

a) signature. sans reserve quant a la ratifi- cation. l'acceptation ou l'approbation:

b) signature sous reserve de ratification. d'acceptation ou d”approbation. suivie de ratification. d'acceptation ou d”approbation: ou

c) adhésion. 3) La ratification. l'acceptation. l'appro- bation ou l'adhésion s-"cffectuent par le dépöt de l'instrumcnt approprié auprés du De'posi- taire.

4) Des reserves au présent Protocole peu- vent étre faites conformement au droit inter- national.

Prop. 1983/84: 155

der. får de berörda parterna genom gemen- sam överenskommelse hänskjuta tvisten till avgörande av en skiljedomstol bestående av tre skiljedomare. Var och en av parterna i tvisten skall utse en skiljedomare. och den tredje skiljedomaren. som skall vara skilje- domstolens ordförande. skall väljas av de två först utsedda skiljedomarna. Skulle de två först utsedda skiljedomarna inte kunna enas om den tredje inom två månader från den dag då de själva utsågs. skall den tredje skiljedo- maren utses av internationella domstolens president. Domstolen skall anta sina egna procedurregler, och dess beslut skall vara slutliga och bindande för parterna i tvisten.

Artikel 18 Tilläggsavtal

lNMARSAT får sluta tilläggsavtal med vil- ken som helst part i protokollet för att ge- nomföra föreskrifterna i detta protokoll såvitt avser ifrågavarande part i protokollet i syfte att säkerställa att lNMARSAT:s verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt.

Artikel 19

Undertecknarw'e. ratifikation och anslutning

(1) Detta protokoll skall stå öppet för un- dertecknande i London från den 1 december 1981 till den 31 maj 1982.

(2) Alla andra parter i konventionen än högkvartersparten kan bli parter i detta pro- tokoll genom

(a) undertecknande utan förbehåll för rati— fikation. godtagande eller godkännande: eller

(b) undertecknande med förbehåll för rati- fikation. godtagande eller godkännande: eller

(c) anslutning. (3) Ratifikation. godtagande. godkännande eller anslutning skall ske genom deponering av lämpligt instrument hos depositaricn.

(4) Reservation mot detta protokoll får avges i enlighet med folkrättens regler.

Prop. 1983/84:155

Article 20 Entry into Force and Duration QfProtocol

(1) This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date on which ten parties to the Convention have fulfilled the requirements of paragraph (2) of Article 19.

(2) This Protocol shall cease to be in force if the Convention ceases to be in force.

Article 21 Entry into Force and Duration for a State

(1) For a State which has fulfilled the re- quirements of paragraph (2) of Article 19 after the date of entry into force ofthis Proto- col the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of signature or of the deposit ofsuch instrument with the Depo- sitary respectively.

(2) Any Party to the Protocol may de- nounce this Protocol by giving written notice to the Depositary. The denunciation shall be- come effective twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the Deposi- tary or such longer period as may be speci- fied in the notice.

(3) A party to the Protocol shall cease to be a Party to the Protocol on the date that it ceases to be a Party to the Convention.

Article 22 Depositary

(1) The Director General of lNMARSAT shall be the Depositary ofthis Protocol.

(2) 'The Depositary shall. in particular. promptly notify all Parties of the Convention of:

(a) any signature ofthe Protocol: (b) the deposit of any instrument of ratifi- cation. acceptance approval or accession:

(c) the date of entry into force of this Pro- tocol: .

(d) the date when a State has ceased to be a Party to this Protocol:

(e) any other communications relating to this Protocol.

(3) Upon entry into force of this Protocol. the Depositary shall transmit a certified copy of the original to the Secretariat ofthe United

34

- Article 20

[intree en vigueur et a'urée du Protocole

1) Le Protocole entre en vigeur le tren- tieme jour suivant la date 51 laquelle dix Par- ties a la Convention ont satisfait aux disposi- tions de l'article 19. paragraphe 2).

2) Le present Protocole cesse d'etre en vi- gueur si la Convention cesse d'étre en vi"- gueur.

Article 21 Entrée en vigueur et durée (i l'égard des Etats

1) Le present Protocole prend effet. å l'e- gard des Etats qui ont satisfait aux disposi- tions de l'article 19. paragraphe 2). apres qu'il est entré en vigueur. le trentieme jour suivant la date de la signature ou du depot d”un instrument aupres du Dépositaire par l'Etat intéressé.

2) Toute Partie au Protocole pe'ut dén- oncer le présent Protocole en adressant une notification écritc au Depositaire. La denon- ciation prcnd effet douze (12) mois apres la date ä laquelle le Dépositaire a rceu la notifi- cation ou ä l'expiration de toute période plus longue qui peut étre spécifiée dans le préavis.

3) Toute Partie au Protocole cesse d'e'tre Partie au Protocole a la date a'laquelle elle cesse d'etrc Partie åla Convention.

Article 22 Deposituire

1) Le Directeur ge'ne'ral d"lNMARSAT est le Dépositaire du présent Protocole.

2) Le Dépositaire informe en particulier toutes les Parties-å la Convention au plus tot:

at) de toute signature du Protocole:

b) du dépöt de tout instrument de ratifica- tion. d'acceptation. d'approbation ou d'adhé- sion:

e) de la date d'cntrée en vigtteur du pré- sent Protocole:

d) de la date ä laqttelle un Etat a cessé d"étre Partie au présent Protocole:

e) de toutes autres communications ayant trait au present Protocole.

3) Lors de l'entre'e en vigueur du present Protocole. le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de |”original au Secretariat

Prop. l983/84:155

Artikel 20 Protokollets ikraftträdande och giltighetstid (1) Detta protokoll träder i kraft den tret- tionde dagen efter den dag då tio parter i konventionen har uppfyllt bestämmelserna i artikel 19. punkt (2). (2) Detta protokoll skall upphöra att gälla om konventionen upphör att gälla.

Artikel 21 . Ikraftträdande och giltighetstidfifir en stat

(1) För en stat som efter dagen för detta protokolls ikraftträdande har uppfyllt be- stämmelserna i artikel 19, punkt (2) träder protokollet i kraft den trettionde dagen efter den dag då den berörda staten har underteck- nat eller deponerat sitt instrument hos depo- sitarien.

(2) Varje part i protokollet får säga upp detta protokoll genom skriftligt meddelande till depositarien. Uppsägningen blir gällande sedan tolv (12) månader förflutit från den dag då lNMARSAT:s generaldirektör mottog meddelandet om denna eller den längre tid som kan anges i uppsägningen.

(3) En part i protokollet skall upphöra att vara part i protokollet den dag då den upp- hört att vara part i konventionen.

Artikel 22 Depositarie

(1) lNMARSAT:s generaldirektör skall vara depositarie för detta protokoll.

(2) Depositarien skall omgående underrät- ta i synnerhet alla parteri protokollet om

(a) varje undertecknande av protokollet; (b) deponering av ratifikation-. godta- gande-. godkännande- eller anslutningsin- strument:

(c) dagen för detta protokolls ikraftträ- dande:

(d) dagen då en stat upphört att vara part i protokollet:

(c) varje annan underrättelse om detta pro- tokoll.

(3) När detta protokoll träder i kraft. skall depositarien sända en bestyrkt kopia av origi- nalet till Förenta nationernas sekretariat för

35

Prop. l983/84:155

Nations for registration and publication in accordance with Article 102 ofthe Charter of the United Nations.

Article 23 Authentic Texts

This Protocol is established in a single original in the English. French. Russian and Spanish languages. all the texts being equally authentic. and shall be deposited with the Director General of lNMARSAT who shall send a certified copy to each Party to the Convention.

WITNESS WHEREOF the undersigned. duly authorized for that ose by their respec- tive Governments. have signed this Protocol.

A'l" LONDON this first day of December one thousand nine houndred eighty one.

36

. . . & . . de l'()rganisation des Nations Unies pour en- registrement et publication. conformement a l'article 102 de la Chartc des Nations Unies.

Article 23 Texte s _ fa isant foi

Le present Protocole est etabli en un seul exemplaire en langues francaise. anglaise. espagnole et russe. tous les testes faisant e'ga- lemcnt foi, et de'posé aupres du Directeur general d"lNMARSAT qui en adresse une copie certifiée conforme a toutes les Parties a la Convention.

EN FOI DE QU()l. les soussignes. dument autorisés a cet effet par leurs gouvernements respectifs. ont signe” le present Protocole.

FAIT A LONDRES ce premier décembre mil neuf cent quatrevingt-un.

Prop. l983/84:155

registrering och offentliggörande enligt arti- kel 102 i Förenta nationernas stadga.

Artikel 23 Lika giltiga texter

Detta protokoll är upprättat i ett enda origi— nal på engelska. franska. ryska och spanska språken. vilka texter har samma giltighet, och skall deponeras hos lNMARSAT:s gene- raldirektör. som skall sända en bestyrkt ko- pia till varje part i konventionen.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har un- dertecknade. därtill vederbörligen bemyndi- gade av sina respektive regeringar. under- tecknat detta protokoll.

UPPRÄTTAT I LONDON den 1 decem- ber 1981.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984