Prop. 1978/79:166

om godkännande av IMCO-konvention om upprättande av internationell organisation för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) med därtill

Prop. 1978/79: 166 Regeringens proposition

1978/79: 166

om godkännande av lMCO-konvention om upprättande av en inter- nationell organisation för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) med därtill anslutande driftöverenskommelse, m. m.

beslutad den 15 mars 1979.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar OLA ULLSTEN

ANlTHA BONDES'I'AM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en konvention om upprättande av en internationell organisation för maritima telekommunika- tioner via satellit (INMARSAT) och en därtill anslutande driftövcrens- kommelse. Organisationens syfte är att med användning av rymdsatelliter förbättra handelssjöfartens telekommunikationer.

Vidare föreslås ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegieri vissa fall.

] Riksdagen [978/79. I saml. Nr 166

Prop. 1978/79: 166

Förslag till

lJ

Lag om ändring i lagen ( 1976:661 ) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen ( 1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga

lmmunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ Fysiska personer

Tillämplig internationell överenskommelse

28 Internationella organisationen för maritima telekommu- nikationer via satel— lit (INMARSAT)

Konvention den 3 september 1976 om upprättande av en internatio- nell organisa— tion för maritima telekommunikatio- ner via satellit (INMARSAT)

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

' Senaste lydelse 1979: 9.

Prop. 1978/79:166

'.AJ

Utdrag

KOM MUN lKATlON SDE PARTEM ENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1979-03- 15

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsråden Sven Ro— manus, Mundebo, Wikström. Friggebo, Wirtén. Rodhe. Wahlberg. Hans- son. Enlund, Lindahl. Winther. De Geer, Blix. Cars. Gabriel Romanus, Tham. Bondestam

Föredragande: statsrådet Bondestam

Proposition om godkännande av lMCO-konvention om upprättande av en internationell organisation för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) med därtill anslutande driftöverenskommelse, m. m.

1. Inledning

Handelssjöfartens behov av telekommunikationer tillgodoses idag prak— tiskt taget helt med hjälp av konventionell radiotrafik via kustradiosta- tioner och fartygsradiostationer. Televerket ombesörjer den svenska kust- radioverksamheten. som omfattar teletrafik mellan land och fartyg i form av radiotelegram, radiotelefonsamtal. automatisk telexöverföring samt viss icke kommersiell sjöräddnings- och sjösäkerhetskommunikation. För trafik på längre avstånd än cirka 250—300 kilometer är man hänvisad till att använda kortvåg. Den konventionella kortvägsradion har emellertid vissa tekniska begränsningar, flera av dem naturlagsbundna. samt härav beting- ade ekonomiska begränsningar. Trafiken är mycket känslig för störningar och mottagningsförhällandena kan variera avsevärt med bl.a. tiden på dygnet, med årstiden och med tratikriktningen. Härtill kommer att den internationella maritima teletratiken under de senaste årtiondena har växt mycket kraftigt. vilket har vållat starkt ökad trängsel inom det begränsade frekvensutrymme som kan användas. Härigenom har bl.a. långa vänte- tider uppstätt. Den konventionella maritima radiotraliken är också dyr och personalkrävande. eftersom den sköts manuellt. Televerkets kustradiorö- relse, vilken enligt affärsverksprinciperna bör vara självbärande. visar ett årligt underskott. Kostnadsökningarna har hittills inte kunnat kompen- seras genom avgiftshöjningar.

Prop. 1978/79: 166 4

l'x'ortvågsradions begränsningar innebär att påtagliga förbättringar av de maritima telekommunikationerna i tekniskt och driftsmässigt avseende inte kan uppnås inom ramen för konventionell radioteknik. Rymdtekniska hjälpmedel kan däremot åstadkomna sådana förbättringar i avsevärd om- fattning. bl.a. genom att nya frekvensområden kan användas. Vänteti- derna kan minskas till några få minuter. den tekniska kvalitén höjas till samma nivä som i telekommunikationer till lands. den geografiska täck- ningen påtagligt ökas och pcrsonalbehovct till lands och sjöss på sikt reduceras. Ekonomin i kustradiorörelsen kan också successivt förbättras. En förbättring av de nuvarande maritima telekommunikationerna innebär naturligtvis att rationaliseringsvinster för rederinäringen möjliggörs. Med ett satellitsystem skulle t.ex. effektiva driftledningssystem baserade på datateknik kunna införas på fartygen. Ett stort, modernt tankfartyg utgör en investering på omkring 200 milj. kr. och har driftkostnader på bortemot 200000 kr. per dygn. Kostnaderna för telekommunikationer är i förhållan- de till dessa belopp mycket obetydliga. Förbättrade maritima telekommu- nikationer innebär också en förbättring av sjösäkerheten samt av sjöfolkets sociala situation.

Tekniskt sett var teletrafik via satellit väl beprövad redan i mitten av 1960-talet. lNTELSA'l'-samarbetet ( prop. 1964: 182 och 1971: 149) hade visat att satellittrafik kunde bedrivas i världsomfattande internationellt samarbete. Detta samarbete, som drivs kommersiellt och snabbt blev mycket lönsamt, omfattar emellertid ej mobila. maritima telekommunika- tioner. INTELSAT. som f.n. har 102 medlemsstater varav fiertalet utan nämnvärd handelsflotta, visade till en början inget intresse för den mari— tima trafiken. Denna trafik bedömdes dessutom som ekonomiskt mindre lockande. Initiativ togs i stället inom den mellanstatliga rådgivande sjö— fartsorganisationen lnter-Governmental Maritime Consultativc Organiza- tion (IMCO). den europeiska rymdsamarbetsorganisationen European Space Research Organization (ESRO), numera European Space Agency (ESA), och i Förenta staterna.

lMCO började redan år 1966 studera de förbättringar av sjösäkerheten som skulle kunna uppnås med hjälp av satellitteknik. Man fann dock snart att satellitanvändning av ekonomiska skäl inte kunde inriktas endast på sjösäkerhet. År 1972 tillsatte lMCO en expertpanel med uppgift att utreda tekniska. ekonomiska och organisatoriska frågor av betydelse för att upp— rätta och driva ett maritimt telesatellitsystem. År 1973 beslöt ESRO att låta utveckla och tillverka en experimentell eller "preoperativ" maritim satel- lit. MAROTS. Storbritannien åtog sig att svara för mer än 50 procent av finansieringen, medan Sveriges andel stannade vid knappt 3 procent. Även Norge, som inte i övrigt deltari det västeuropeiska rymdsamarbctet, pätog sig en del —- 1,5 procent — av finansieringen. Satelliten var inte beställd av någon avnämare av dess tjänster. utan beslutet om utveckling av satelliten hade industripolitisk grund. Från västeuropeisksida strävade man efter att

Prop. 1978/79: 166 5

genom detta och andra satellitprojekt söka inhämta något av det stora amerikanska försprånget på den tillämpade rymdteknikens område. Detta försprång hade tydligt manifesterats då INTELSAT-samarbetet inleddes år 1964 och även då de preliminära överenskommelserna därom ersattes av 1971 års lNTF.LSAT-överenskommclser. Det amerikanska företaget COMSAT fick i överenskommelserna en mycket dominerande ställning, som dock numera har avsevärt reducerats. Upphandlingsreglerna var vi- dare så utformade att den ijämförelse med den amerikanska rymdindustrin mindre konkurrenskraftiga västeuropeiska hade begränsade utsikter att inom INTELSAT-systemet få avsättning för sin produktion.

COMSAT tog genom sitt dotterföretag COMSAT General initiativ till bildande av ett företagskonsortium. MARISAT. som fick amerikanska flottans uppdrag att upprätta och driva ett satellitsystem för dess behov av telekommunikation med fartyg. Flottan behövde emellertid inte hela satel- litkapaciteten utan en del av denna kunde MARISAT mot betalning erbju- da amerikansk och annan handelssjöfart. MARISAT-systemet togs i drift år 1976 och har numera världsomfattande täckning. Det har hittills inte blivit den kommersiella framgång som konsortiet hade hoppats på. Ter- minalz'tnläggningar för kommunikation via satelliter har installerats endast på ett förhållandevis litet antal handelsfartyg.

År 1973 beslöt lMCO att till är 1975 sammankalla en internationell regeringskonferens med uppgift att bestämma om upprättande av ett inter- nationellt maritimt satellitsystem och att anta överenskommelser därom.

Under tiden förbereddes konferensen av den år 1972 tillsatta expertpa- nelen. I denna kom de organisatoriska frågorna tidigt att tilldra sig ett dominerande intresse. Sovjetunionen lade fram ett fullständigt konven- tionsförslag om upprättande av en ny organisation för maritima telesatel- liter. Sovjetunionen tillhör inte INTELSAT. där landet på grund av den ännu ringa omfattningen av sin interkontinentala teletrafik skulle ha ett mycket litet inflytande. De västeuropeiska länderna. särskilt Storbritanni- en och Norge. stödde starkt kravet på en ny organisation. Detta krav motiverades i första hand av önskemålet att upprätta och driva det mari- tima satellitsystemet på global basis och under internationell kontroll men hade också industripolitiska bevekelsegrunder. Man räknade med att inve- steringar och inflytande i den nya organisationen, liksom i INTELSAT. skulle ställas i relation till den mängd teletrafik som leddes genom satellit- systemet. Handelsflottornas storlek skulle därmed bli av avgörande bety- delse för fördelningen av det inflytande som skulle styra organisationen och dess upphandling av satelliter. Det europeiska tonnaget var sammanta- get betydligt större än det under amerikansk flagg registrerade tonnaget. Från amerikansk sida motsatte man sig bestämt att en ny organisation upprättades och hänvisade till alternativa lösningar. bl.a. att INTELSAT skulle kunna tillhandahålla satelliter med delkapacitet för maritima behov.

Expertpanelen avslutade sitt arbete är 1974 med en rapport, avsedd att

Prop. 1978/79: 166 6

läggas till grund för den regeringskonferens som skulle äga rum året därpå. Från amerikansk sida reserverade man sig mot huvudpunkterna i rappor- ten. Nägon ny organisation som panelen hade föreslagit behövdes inte. den föreslagna överenskommelsen om denna hade flera allvarliga brister och fundamentala tekniska och ekonomiska frågor hade ej tillräck— ligt klarlagts.

cheringskonferensen inleddes som planerat år 1975. Därvid gav Fören- ta staterna upp sitt motstånd mot att en ny mellanstatlig organisation upprättades. Konferensen skulle dock behöva tre sessioner innan den. den 3 september 1976. kunde anta överenskommelserna om den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMAR- SAT). '

Överenskommelserna i engelsk och fransk originalversion jämte över- sättning till svenska bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1 00/13. Ytterligare originalversioner föreligger på ryska och spanska.

2. Overenskom melserna

2.1. Innehåll och innebörd i huvudsak

Konventionsregleringen för lNMARSAT är uppdelad i två överenskom- melser. Den ena är en konvention. med regeringar som parter, som jag i fortsättningen kallar huvudöverenskommelsen. Den andra är en driftöver- enskommelse med regeringar eller av dem utsedda organ ("entities") som parter eller "signatärer". Amerikansk signatär blir ett privat företag. näm- ligen COMSAT, medan i bl.a. flertalet av de blivande västeuropeiska medlemsstaterna den nationella teleförvaltningen torde komma att utses till signatär.

Organisationen har enligt art. 31 till syfte att tillhandahålla en rymdsek- tor, dvs. en del av ett satellitsystem, bestående av själva satelliterna och tillhörande anläggningar på jorden för styrning och kontroll, för att förbätt- ra de maritima telekommunikationerna och därigenom bidra till bl.a. för- bättrad sjösäkerhet. Satellitsystemet i övrigt består av sändare- och motta- garestationer på land, vilka signatärerna eller andra bemyndigade nationel- la organ har att svara för. och fartygsstationer, som bekostas av redarna. Rymdsektorn skall ha global täckning. Sådan uppnås praktiskt taget ge- nom att tre satelliter placeras över respektive Atlanten, Stilla havet och lndiska oceanen i geostationära omloppsbanor, st. på sådan höjd över Ekvatorn omkring 36 000 km — att satelliternas omloppstid samman- faller medjordens rotationstid runt sin egen axel. Satelliterna kan då fås att inta ett fast läge över en punkt på jordytan. Organisationen skall verka

1[ hänvisningar till artiklar i överenskommelserna avser arabiska siffror huvudöver- enskommelsen och romerska siffror driftöverenskommelsen.

Prop. 1978/79: 166 7

uteslutande för fredliga ändamål (art. 3). Rymdsektorn skall vara tillgänglig för användning av fartyg av alla nationaliteter och får också på vissa villkor användas för t. ex. oljeplattformar i havet (art. 7. 1. och 2.).

Verksamheten skall finansieras genom kapitaltillskott av driftöverens— kommelsens signatärer och avgifter eller taxor från dem som primärt använder satellitsystemets teletrafiktjänster. dvs. signatärerna eller, ifråga om icke medlemsstater. särskilt bemyndigade teleförvaltningar eller tele- kommunikationsföretag. För den sistnämnda kategorin kan tasorna sättas högre än för signatärerna (art. 5, 1. och 19 samt Vll). De erforderliga kapitaltillskotten uppgår enligt art. lV till totalt 200 milj. dollar och har delats upp i preliminära kostnadsandelar. De största andelarna har, enligt en bilaga till driftöverenskommelsen. signatärerna i följande 19 stater: Förenta staterna (17%). Storbritannien (12 %), Sovjetunionen (11%). Norge (9.50 '7'). Japan (8.45 %). italien (4.37 %). Frankrike (350532). För- bundsrcpubliken Tyskland (3.5090). Grekland (3.506?) Nederländerna (3.50 %). Canada (3.20%). Spanien (2.50 %). Sverige (2.305). Danmark (2.1t)%). Australien (2.00971), Indien (2.()()%). Brasilien (15096). Kuwait (1,48 %) och Polen (1.48 %). Härefter följer ytterligare 21 stater, däribland Finland. vilka alla har kostnadsandelar som understiger en procent. Den svenska kostnadsandelen uppgår sålunda till cirka 20,5 milj. kr. Ande- larna. som har bestämts på grundval av signatärernas beräknade använd- ning av satellitsystemet, kommer senare att justeras på grundval av den faktiska användningen (art. V). Verksamheten skall drivas enligt sunda ekonomiska grundsatser med iakttagande av vedertagna affärsmässiga principer (art. 5.3). Organisationens intäkter från användaravgifter skall täcka driftkostnaderna samt återbetalning av signatärernas kapitaltillskott jämte ränta (art. Vlll).

Organisationen förvaltas av en församling. en styrelse och en direktion under ledning av en generaldirektör (art. 9).

I församlingen är alla huvudöverenskommelsens parter företrädda och har en röst var. Den har i huvudsak endast rådgivande funktioner (art. 12).

Styrelsen består av företrädare för de 18 signatärer, eller grupper av signatärer. som bidrar med de största kostnadsandelarna. samt fyra före- trädare för annars orepresenterade signatärer i olika delar av världen, varmed åsyftas u-länder (art. 13). Röstningen i styrelsen är Vägd så att varje medlem har en röstkvot som svarar mot dess kostnadsandel. En röstkvot får emellertid i princip ej överstiga 25 procent. Beslut i sakfrågor kräver samtycke av en enkel majoritet bland de röstande, som skall förfoga över minst två tredjedelar av den i styrelsen företrädda totala röstmängden (art. 14). Styrelsen beslutar bl.a. om användningsavgifterna. En annan viktig funktion är att besluta om upphandling av rymdsektor. varvid styrel- sen dock har att följa en bestämmelse i huvudöverenskommelsen enligt vilken kontrakt skall tilldelas den leverantör som erbjuder den bästa kom- binationen av faktorerna kvalitet, pris och leveranstid. Om två eller flera

Prop. 1978/79: 166 8

anbud är likvärdiga i fråga om nämnda faktorer skall styrelsen vid place- ringen av kontraktet beakta lNMARSATzs intresse av världsomfattande konkurrens på rymdindustriområdet. Styrelsen är också bestämma om höjning av det kapital om 200 milj. dollar som signatärerna är skyldiga att tillskjuta. Ett annat exempel på styrelsens befogenheter är att den får uppdra åt generaldirektören att sluta avtal med lämplig entreprenör om handhavande av tekniska och driftsmässiga verkställighetsfunktioner (_art. 15 och 20). .

Generaldirektörens och direktionens befogenheter är inte närmare an- givna (art. 16). Om tekniska och driftsmässiga vcrkställighetsfunktioner utkontrakteras. torde hans och medarbetarnas uppgifter huvudsakligen bli av administrativ art.

Organisationen, som enligt en konferensresolution skall ha sitt säte i London. ärjuridisk person (art. 25). Den skall i alla medlemsstater åtnjuta befrielse från nationella inkomstskatter, direkta nationella förmögenhets- skatter samt tullar på satelliter eller delar till satelliter som skall användas i lNMARSAT:s rymdsektor (art. 26, l.). Signatärerna, utom den brittiska. är befriade från brittisk skatt på inkomst från organisationen (art. 26, 2. . Parterna förbinder sig också att i en särskild överenskommelse och i ett protokoll bevilja immunitet och privilegier för INMARSAT, dess personal och företrädare för parter och signatärer i tjänsteutövning (art. 26, 3. och 4.).

Bland övriga bestämmelser i överenskommelserna kan nämnas följande. Frågan om i vilken utsträckning och på vilka villkor INMARSAT i sam- band med arbeten som utförs av eller åt organisationen skall förvärva rättigheter till uppfinningar och teknisk information regleras utförligt i art. 21. Där behandlas också frågan i vilken utsträckning och på vilka villkor parter och signatärer skall få del av dessa rättigheter. Parternas och signa— tärernas skadeståndsansvarighet på grund av organisationens göranden och låtandcn regleras i art. 4, c), 22 samt XI. Regler om skiljedom återfinns i art. 31 och XVI samt i en bilaga till huvudöverenskommelsen. Utträde och uteslutning samt ekonomiska uppgörelseri samband därmed regleras i art. 29 och 30 samt XIII. Art. 34 och XVIII innehåller regler om ändringar av överenskommelserna.

2.2 Ikraftträdande m. m.

Huvudöverenskommelsen är öppen för undertecknande av alla stater till dess den träder i kraft. Undertecknande kan ske med eller utan förbehåll för ratifikation. En stat som inte har undertecknat före ikraftträdandet kan ansluta sig till överenskommelsen efter ikraftträdandet. En stat kan inte bli part i huvudöverenskommelsen förrän den eller något av staten utsett organ har undertecknat driftöverenskommelsen (art. 32).

Överenskommelserna träder i kraft 60 dagar efter det att så många stater

Prop. 1978/79: 166 9

har blivit parter i huvudöverenskommelsen att de företräder 95 procent av 200 milj. dollar. Om övercnskommelserna inte har trätt i kraft den 3 september 1979 träder de dock ej någonsin i kraft (art. 33). ()m mer än 95 procent men mindre än 100 procent av kapitalet "tecknas" i tid kan ikraftträdandet innebära att signatärernas kostnz-rdsandelar ökas. Den svenska preliminära andelen skulle i så fall kunna bli någon tiondels procent större än de 2.3 procent som framgår av bilagan till driftöverens- kommelsen och sålunda uppgå till högst omkring 22 milj. kr. Den svenska preliminära andelen kan emellertid också komma att minskas efter ikraft- trädandet. Omfördelning av andelar skall nämligen ske så snart en stat som inte har tillträtt huvudöverenskommelscn före ikraftträdandet ansluter sig till denna, för att summan 'av de procentuella andelarna alltid skall vara 100.

Av bilagan till driftövcrenskommelsen framgår också att en där förteck- nad signatär får höja sin angivna andel om överenskommelserna inte har trätt i kraft den 3 september 1978. I december 1978 hade huvudöverens- kommelsen ratificerats endast av åtta stater. däribland Norge och Japan. vilka företräder knappt 26 procent av den totala kapitalinsatsen. En inom lMCO vid samma tid genomförd pessimistisk uppskattning visade att man den 5juli 1979, då 95 procent av kapitalet måste vara tecknat om överens- kommelserna skall träda i kraft. inte kunde räkna med en högre summa av preliminära kostnadsandelar än omkring 80 procent.

ljanuari 1979 undertecknade den av Förenta staterna utsedda signatären driftöverenskornmelsen och meddelade att man för att underlätta överens- kommelsernas ikraftträdande ämnade höja sin i bilagan till driftöverens— kommelsen angivna kostnadsandel 17 procent till 35 procent. Denna siffra uppgavs ha valts på grundval av aktuella beräkningar av den väntade amerikanska trafrkandelen via lNMARSATzs rymdsektor. Den ameri- kanska signatären meddelade också att man, om förutsättningarna för ikraftträdande inte förelåg den 15 maj 1979. ämnade höja sin andel ytterli- gare sä att erforderliga 95 procent uppnåddes. De amerikanska åtgärderna kan komma att medföra att det totala kapitalet blir "övertecknat" vid tiden för överenskornrnelscrnas ikraftträdande. Skulle det inträffa sker emeller- tid en proportionell omfördelning av preliminära andelar. något som också skulle kunna leda till en minskning av den svenska andelen.

3. Förberedelser för överenskommelsernas ikraftträdande

1 och med tillkomsten av lNMARSAT-överenskommelserna hade de formella förutsättningarna skapats för att möjliggöra ett internationellt samarbete avseende maritima telekommunikationer via satellit. Företagets pionjärartade karaktär innebar emellertid att åtskillig ovisshet rådde om de materiella förutsättningarna för samarbetets genomförande. Det var t. ex.

Prop. 1978/79: 166 1()

oklart i vilken utsträckning renodlade sjösäkerhetsaspekter kostsamma och i företagsckonomisk mening olönsamma —- skulle beaktas vid bestäm- mandet av organisationens utbud av teletjänster. Man frågade sig också vilken omfattning av allmän. dvs. ej sjösäkerhetsrelaterad. teletrafik man vid olika taxenivåer kunde räkna med och när denna trafik. som skulle utgöra organisationens ekonomiska ryggrad, kunde väntas bli lönsam. Andra viktiga frågor var om tekniska och driftsmässiga verkställighets- funktioner skulle utövas av direktionen eller om de skulle utkontrakteras och i så fall till vem. Ekonomiska, tekniska. driftsmässiga och organisato— riska spörsmål av fundamental betydelse för organisationen hade visserli- gen studerats av den expertpanel som förberedde lNMARSAT-konferen- sen. men dessa studier ansågs då överenskommelserna till sist blev färdiga behöva aktualiseras och fördjupas. Konferensen tillsatte därför en förbere- dande kommitté med uppgift att utreda bl.a. de nämnda frågorna och att rapportera om sitt arbete före utgången av år 1978. Det underströks att kommitténs arbete skulle vara rent förberedande och att det på intet sätt fick binda lNMARSAT:s handlingsfrihet när organisationen väl hade upp- rättats.

Samtidigt som den förberedande kommittén inledde sitt arbete ijanuari 1977 tog företrädare för det amerikanska MARISAT-konsortiet initiativ till förhandlingar utanför kommitténs ram mellan så gott som samtliga de tilltänkta signatärer som kunde väntas få plats i INMARSATzs styrelse. Dessa förhandlingar. som alltjämt pågår, syftar till att säkerställa att lN- MARSAT skall kunna förfoga över en ägd eller förhyrd rymdsektor senast år 1981 —82, då MARISAT-konsortiets satelliter kan väntas vara förbruka- de och behöva ersättas av nya. Förhandlingarnas mål kunde inte tillgo- doses inom ramen för den förberedande kommittén. eftersom denna inte har befogenhet att fatta beslut som är bindande för INMARSAT. Beslut ansågs ej heller kunna anstå till dess överenskommelserna trädde i kraft. om det uppsatta målet skulle nås.

Förhandlingarna har alltmer kommit att präglas av industripolitiska mot— sättningar mellan främst västeuropeiska och amerikanska intressen. Ett flertal alternativa rymdsektorer diskuteras. men enighet har ännu inte kunnat nås om någon av dem. F.n. ser det dock ut som om lNMARSAT:s rymdsektor skulle komma att bestå av dels delkapacitet i INTELSAT- satelliter, dels ESA-satelliter. I diskussionerna har också nämnts att rymd- sektorn skulle kunna bestå av delkapacitet i en andra generation satelliter huvudsakligen avsedd för den amerikanska flottan. Denna tanke har emel- lertid endast haft amerikanskt stöd och synes f. n. ha övergivits. Förenta staterna, som ämnar påskynda överenskommelsernas ikraftträdande, an- ser numera att ett avgörande i frågan bör vänta till dess organisationen har upprättats. Det är därför f. n. ovisst när beslut om rymdsektor för INMAR- SAT kommer att fattas och vad detta beslut kommer att innebära för ESA och västeuropeisk rymdindustri. Det förtjänar i detta sammanhang nämnas

Prop. 1978/79: 166 l 1

att ESA är 1977 beslöt att utvidga sitt maritima satellitprogram till att omfatta två satelliter till en sammanlagd kostnad av omkring 170 milj. kr. Sveriges andel i det utvidgade programmet är 6.6 procent. De kontrakt inom programmet som har tilldelats Saab-Scania AB och Telefon AB LM Ericsson överstiger denna andel.

Vid sidan av dessa förhandlingar. som alltså är inriktade på ett avgöran- de i en för INMARSAT fundamental fråga, minskades betydelsen av den förberedande kommittén, vars uppgifter endast är av rådgivande slag. Kostnaderna för upphandling av en rymdsektor är naturligtvis av grundläg- gande betydelse för 1NMARSAT:s ekonomi. Eftersom diskussionerna om olika tänkbara rymdsektorer i huvudsak fördes utanför kommitténs ram kunde bara göras antaganden om kostnaderna för dessa vid utgången av år 1978, då kommittén hade att rapportera sina resultat. Analysen av lN- MARSAT1s ekonomiska utsikter försvårades också av att säkra förutsä- gelser ej heller kunde göras om trafikutveeklingen och därmed om intäk- terna.

Ovissheten om valet av rymdsektor medförde även att den organisato- riskt och industripolitiskt viktiga frågan, huruvida INMARSAT skulle sluta kontrakt med lämplig entreprenör om utövande av tekniska och driftsmässiga vcrkställighetsfunktioner. inte kunde närmare diskuteras. Sådana funktioner kunde nämligen väntas ingå som en del i en helhetslös- ning i anbud om tillhandahållande av rymdsektorskapaeitet.

4. Remissyttrandena

Överbefälhavaren. televerket. sjöfartsverket, Handelsflottans kultur- och fritidsråd. statens delegation för rymdverksamhet. Sveriges redare- förening, Sveriges fartygsbefälsförening och Svenska sjöfolksförbundet har yttrat sig över överenskommelserna.

Sjöfartsverket och S vensku .rjiU'oI/t.sgll'jrbundel förordar under åberopan- de av säkerhets- och sociala synpunkter att Sverige tillträder överenskom- melserna. Sveriges rea't'lreji'irening finner det tillfredsställande att överens— _ kommelserna har kommit till stånd och säger sig med intresse vilja följa den fortsatta utvecklingen. Föreningen tar dock ej ställning till frågan om Sverige bör tillträda dessa. Det gör ej heller Handelsflorrans kultur- och fritidsråa'. som emellertid konstaterar de fördelar som ett satellitsystem skulle bereda de ombordanställda. Även Sveriges fartygsbcfälsförening framhåller den sjösäkerhetsmässiga och sociala betydelsen av satellitkom- munikationer. Föreningen betonar dock att en förutsättning för att genom ett satellitsystem förbättra kommunikationerna för de ombordanställda och deras anhöriga i land är att kostnaderna hålls på en sådan nivå att det ekonomiskt blir möjligt att använda sig av systemet. Kan inte detta krav uppfyllas, är det föreningens uppfattning att man bör behålla och i möjlig

Prop. 1978/79: 166 12 mån förbättra nuvarande kommunikationssystem. Under den angivna för— utsättningen tillstyrker föreningen att Sverige tillträder överenskommel- serna. Överlm/Zilhavaren påpekar att det är angeläget med tanke på möjligheterna för en krigförande stat att stänga av eller störa satellitförbin- delser — att svenska fartyg även i framtiden som komplement till satellit- utrustning utrustas med kortvågsradiostation som möjliggör förbindelse med Sverige utan förbindelse via satellit. Statens delegatinnji'ir rymt/verk— sam/tel. som noterar överenskommelsernas tillkomst med tillfredsställel- se. anser att frågan om Sveriges tillträde till överenskommelserna bör bedömas mot bakgrund av det svenska användarintresset. Om Sverige väljer att delta i INMARSAT bör den kompetens i fråga om telesatelliter som har byggts upp i svensk industri inom ramen för ESA-samarbetet tillvaratas på bästa sätt.

'I'eleverket. som har deltagit i den förberedande kommitténs och dess undergruppers arbete samt även har företrätt Sverige i de övriga förbere- dande förhandlingarna. ger i sitt yttrande en utförlig redogörelse för an- strängningarna att upprätta ett internationellt maritimt satellitsystem med beaktande av utvecklingen fram t.o.m. början av januari 1979.

Televerket framhåller i samband härmed nödvändigheten av att öka nuvarande kapacitet för kommunikation med fartyg på längre avstånd än 250—300 km från land. Verket erinrar också om att basen i det nuvarande sjösäkerhetssystemet utgörs av den otidsenliga morsetelegraftn, som inte har förändrats sedan tiden för Titanics undergång. Den enda möjligheten att öka kapaciteten och modernisera telekommunikationerna är. under- stryker verket. att använda telesatelliter. Härigenom erbjuds förbättringar av överföringskvalitet. räckvidd. trafikmöjligheter och sjösäkerhet till gagn för svensk handelssjöfart och de sjöfarande. MARISAT-systemet har med stor teknisk framgång provats på ett svenskt fartyg i linjefart mellan Europa och Jeddah vid Röda havet åren l976—l978. Verket finner det också vara av grundläggande betydelse att ett system av maritima satelliter skapas under tillfredsställande internationell kontroll och betonar det an- gelägna i att världens sjöfartsnationer medverkar till att bilda INMAR- SAT. Verket påpekar vidare att lN MARSAT-överenskommelserna i stora drag ansluter sig till 197! års lNTELSAT-överenskommelser. Verkets erfarenheter från tillämpningen av dessas bestämmelser är goda. Man utgår därför från att lNMARSAT-överenskommelserna kommer att bilda en utmärkt allmän grundval för uppbyggnaden av den nya organisationen och ge en tillfredsställande ram för samarbetet inom denna.

Vad gäller arbetet i den förberedande kommittén framhåller verket att dess utredningsresultat innehåller viktiga slutsatser om tekniska lösningar avseende såväl rymdsektor som utrustning av stationer på land och på fartygen. Verket hänvisar också till svenska bidrag till en internationell marknadsstudie, i vilken man har sökt bedöma olika kundkategoriers faktiska intresse av att använda ett satellitsystem vid tillämpning av taxor

Prop. 1978/79: 166 13

som ger större eller mindre kostnadstäckning. Vidare framhålls övervägan— den om itya teletjänster för såväl allmän korrespondens som ökad sjösä— kerhet. vilka skulle kunna tillhandahållas tack vare satellitsystemet.

I fråga om de ekonomiska förhållandena erinrar verket om den regel i huvudöverenskommelsen som föreskriver att INMARSAT skall drivas på sund ekonomisk grundval och med iakttagande av vedertagna affärsmäs- siga principer. Denna regel är. betonar verket. en av de väsentliga grund- satserna för verksamheten. Regeln innebär att INMARSA'I" i likhet med det framgångsrika lNTELSAT skall fastställa taxor som. i varje fall på längre sikt. ger full täckning av driftkostnaderna. medger rimlig förräntning och möjliggör återbetalning av investerat kapital. Verket framhåller i sam- band härmed att man enligt vissa prognoser måste räkna med att lNMAR- SATzs verksamhet går med förlust under en första period på kanske sju eller åtta år och att en sammantagen balans mellan kostnader och intäkter uppnås först efter tolv till femton år.

Televerket beräknar att det svenska bidraget till lNMARSAT kommer att uppgå till totalt högst cirka 22 milj. kr. Verket förutser dock att kapital- tillskotten endast kommer att krävas i form av delbetalningar under ett antal år i takt med tillkomsten av lNMARSATzs rymdsektor. Verket beräknar därför den svenska andelen i de årliga kapitaltillskotten till lN- MARSA'I' till cirka 3.5 milj. kr. under de närmaste åren.

Televerket understryker också att dess kustradiorörelse ger underskott. som för budgetåret l977/78 uppgick till 7,6 milj. kr., varav 4,3 milj. kr. utgjorde avskrivningar. En möjlighet till förbättring av ekonomin på längre sikt är en avveckling av de manuella trafikslagen till förmån för automatisk trafik, varvid trafiken på längre avstånd än 250—— 300 km måste befordras via satellit. För den del av kustradions verksamhet som avser sjösäkerhe- ten erhåller verket ersättning från sjöfartsverket med f.n. cirka 7 milj. kr. per år. Samma finansieringsmetod bör enligt verket tillämpas för den del av kapitaltillskotten till lNMARSAT och den del av kostnaderna för drif- ten av en radiostation för svensk trafik via lNMARSAT-systemet, vilka kommer att kunna anses hänförliga till insatserna för sjösäkerheten. Ver- ket framhåller att storleken av kostnaderna häiför inte f.n. kan beräknas men förutsätter att principen fastställs redan vid ett svenskt beslut om tillträde til lNMARSAT-överenskommelscrna.

Televerket hemställer sammanfattningsvis att Sverige skall tillträda hu- vudöverenskommelsen och att verket. med hänsyn till dess åligganden i fråga om Sveriges maritima mobila telekommunikationer, utses att som svensk signatär underteckna driftöverenskommelsen.

De utbetalningar som skall göras till INMARSAT är enligt televerkets mening att betrakta som rörelsemedel. vilka ställs till lNMARSAT:s förfo- gande av televerket. De skall sedan jämte ränta återbetalas av organisatio- nen. Särskilda anslag för investeringar i satellitsystemet blir därför enligt verket ej erforderliga. Televerket påpekar slutligen att den telesatellittrafik

Prop. 1978/79: 166 14

som skall utväxlas mellan Sverige och fartyg via satellit t.v. avses beford— ras överjoi'dstz'itioner som blir belägna iNorden. troligen Norge. i Storbri- tannien och vid Stilla havet. Villkoren för svensk användning av dessa stationerär f. it. under övervägande. Det blir sannolikt fråga om att Sverige skall erlägga löpande trafikavgifter till stationernas ägare.

5. Svenskt tillträde till överenskommelserna

Jag har inledningsvis framhållit att satellittekniken kan avsevärt förbätt- ra sjöfartens telekommunikationer samt härigenom förbättra sjösäkerheten och sjöfolkets sociala situation. Remissyttrandena föranleder ingen annan bedömning. Även den begränsade tillgången på kortvågsfrekvenser talar enligt min mening för att dessa kommunikationer i framtiden till stor del bör gå via satellit.

Jag anser också att uppbyggnad och drift av ett maritimt satellitsystem hellre bör ske i bred internationell samverkan än under ett lands kontroll. lNMARSAT-konventionen och den därtill anslutande driftöverenskom- melsen erbjuder en ändamålsenlig ram för denna samverkan.

De kommersiella förutsättningarna för lNMARSAT är inte jämförbara med dem som gäller för INTELSAT. Den senare organisationen bedriver fast teletrafik för en stor kundkrets via ett begränsat antal stora fasta jordstationer. varvid den enskilda satelliten kan ges en trafikkapacitet på många tusen kanaler. lNMARSA'l' däremot skall bedriva mobil teletrafik för en relativt begränsad kundkrets av handelsfartyg med en station per fartyg. Fartygsutrustningen måste av naturliga skäl vara relativt begränsad såväl till omfång som anskaffningskostnad. vilket i sin tur leder till ökade krav på satelliternas signalstyrka. varigenom dessas trafikkapacitet be- gränsas till en bråkdel av den som INTELSAT-satelliterna har. Kostna- derna per kanal blir därför betydligt större för den maritima tjänsten. Förutom de kommersiellt säljbara tjänsterna har ett maritimt satellitsystem emellertid också en fördel i form av att det ökar sjösäkerheten. Denna fördel är dock svår att uppskatta i pengar.

Om televerket utses att underteckna driftöverenskommelsen kommer verket att svara för de ekonomiska förpliktelser som är förenade med svenskt medlemsskap i INMARSAT. Med hänsyn till vad verket har anfört om organisationens utsikter till lönsamhet kan ett svenskt tillträde till överenskommelserna på enbart kortsiktig företagsekonomisk grund förefalla tveksamt. Verket. som har ansvaret för och väl känner den svenska sjöfartsnäringens behov av telekommunikationer. förordar dock ett svenskt deltagande i INMARSAT. Jag delar verkets uppfattning att automatiserad trafik bl.a. via satellit på sikt kan bidra till att förbättra ekonomin i den personalkrävande kustradiorörelsen.

Intresset av INMARSAT15 tillkomst betingas inte endast av omsorg om

Prop. 1978/79: 166 15 sjöfartens telekommunikationer utan även av industripolitiska strävanden, vilka inte alltid sammanfaller med de krav som organisationen har på lönsamhet och avnämarna på lägsta möjliga taxor. Min redogörelse för överenskomtnclsernas tillkomsthistoria och för förberedelserna för deras ikraftträdande visar att motsättningar råder mellan flera av de blivande lNMARSA'l"-medlemmarna i den centrala industripolitiska frågan om upp- handling av satellitkapacitet för organisationen. Stora ansträngningar har gjorts. och görs fortfarande. att lösa den frågan redan före överenskom- melsernas ikraftträdande.

Även Sverige har industripolitiska intressen i lN MARSAT. Sverige och svensk industri deltar i ej oväsentlig utsträckning i finansieringen och utvecklingen av satelliter som kan komma att upphandlas av organisatio- nen. Om Sverige väljer att stå utanför denna kan Sverige naturligtvis inte bidra till att. inom ramen för lNMARSAT:s upphandlingsregler. möjliggö- ra dessa satelliters användning för det avsedda ändamålet. Härtill kommer ett långsiktigt svenskt intresse av att kunna påverka INMARSATzs upp- handling. da behov uppstår av att ersätta de satelliter varmed organisatio- nen inleder sin verksamhet.

Liksom i INTELSAT ligger tyngdpunkten i lNMARSAT:s beslutsme- kanism i styrelsen, där ärendena avgörs i begränsad sammansättning och med röstfördelning i proportion till de för medlemmarnas beräknade eller faktiska satellittraftk fastställda kostnadsandelarna. Liksom lNTELSAT har INMARSAT en församling med i huvudsak endast rådgivande funktio- ner. där varje medlemsstat är företrädd och har en röst var.

Det amerikanska företaget COMSAT. som är ett av privata kommer- siella intressen beroende företag. kommer att äga och självständigt förvalta Förenta staternas andel i INMARSAT. Företaget får därmed i lNMAR- SAT samma ställning som i lNTELSAT. COMSAT:s roll i sistnämnda organisation var till en början synnerligen dominerande, inte bara på grund av den röstmängd man förfogade över utan också i kraft av företagets funktion som verkställighetsorgan åt organisationen.

Omfattningen av det amerikanska inflytandet i INMARSAT kan inte med säkerhet bedömas nu utan först sedan överenskommelserna har varit i kraft någon tid. då fördelningen av kostnadsandelar och röstkvoter kan väntas ha nått en viss stabilisering. Då måste f. ö. också ännu en industri- politiskt betydelsefull och kontroversiell fråga lösas. nämligen huruvida organisationen bör sluta kontrakt med lämplig entreprenör om utövande av tekniska och driftsmässiga verkställighetsfunktioner. Ett alltför starkt amerikanskt inflytande i INMARSAT skulle naturligtvis, som fallet var då de första INTELSAT-överenskommelserna ingicks. vara ägnat att inge betänkligheter inför svensk medverkan i en organisation som kunde fram- stå som internationell huvudsakligen till namnet.

Jag förutsätter dock att överenskommelserna kommer att tillträdas i stort sett som planerat vid dessas tillkomst. Därmed. och genom till-

Prop. 1978/79: 166 m

ämpning av de regler i överenskommelserna som avser att säkerställa att ingen medlem av organisationens styrelse förfogar över mer än en fjärde- del av den totala röstmängden. skulle det amerikanska inflytandet i ekono- miskt och röstmässigt hänseende få rimlig omfattning.

C(')MSA'l':s företagsekonomiska vinstintressen. vilka i lN'l'ELSA'l' inte har varit till men för lönsamheten och den affärsmässiga effektiviteten, bör inte inge farhågor för att de sjösäkerhetsmässiga aspekterna på lNMAR- SATZS verksamhet åsidosätts. Tillsyn över företagets verksamhet utövas nämligen av den amerikanska administrationen. där intresset för sjösäker- het inte är mindre än i andra ledande sjöfartsnationer. Härtill kommer att Stater som t.ex. Sovjetunionen och Norge. vilka båda får ett stort inflytan- de i lNMARSAT. starkt betonar organisationens sjösäkerhetsmässiga be- tydelse.

Sverige. Danmark och Norge väntas få var sin plats i lNMARSATzs styrelse. Deras tillsammantagna kostnadsandelar kommer att ge de skandi- naviska länderna ctt ej obetydligt inflytande över organisationen.

Möjligheterna för svenska fartyg att använda satellitkommunikation skulle inte påverkas om Sverige stod utanför INMARSAT eller ens om organisationen över huvud taget inte skulle komma till stånd. Redan nu får svenska fartyg använda det amerikanska MARISAT-konsortiets satellit- trafiktjänster. Om lNMARSAT inte skulle förverkligas torde man kunna räkna med att MARISA'f—satelliterna får efterföljare, vilka också de skulle kontrolleras av rent amerikanska intressen. Om Sverige emellertid till skillnad från andra ledande sjöfartsnationer. inte minst Norge. undandrar sig medverkan till att upprätta INMARSAT och därmed till att förhindra att sjöfartens satellitkommunikationer står under ett enda lands kontroll, elimineras de svenska möjligheterna att påverka inte bara upphandlingspo- litiken utan framför allt den tekniska. driftsmässiga och ekonomiska ut- formningen av ett kommunikationssystem som vår egen och världens sjöfart ändå på sikt behöver. INMARSATzs taxor skulle också kunna bli högre för svenska fartyg om Sverige inte är medlem i organisationen.

Överenskommelserna är öppna för alla stater och satellitsystemets tjäns- ter kan användas av fartyg från alla nationer. Förutsättningar uppnås sålunda för den universalitet som Sverige traditionellt eftersträvar i fråga om det internationella samarbetet på bl. a. det ekonomiska området.

Med hänsyn till vad jag sålunda har anfört och till Sveriges framträdande roll i det internationella samarbetet på telekommunikationsområdet anser jag att Sverige bör tillträda överenskommelserna.

Under förutsättning att riksdagen godkänner konventionen om den in- ternationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) och den därtill anslutande driftöverenskommelsen bör tele- verket bemyndigas att för Sveriges del ingå som part i driftöverenskom- melsen. Denna blir då gällande för Sverige i och med att konventionen tillträds.

Prop. 1978/79: 166 17

l-"inansieringen av televerkets kostnader bör i princip ske genom avgifter från dem som använder lNMARSAT-systemets tjänster. Den del av INMARSATzs verksamhet som är hänförlig till sjösäkerhet bör. som tele- verket har förordat, för svenskt vidkommande finansieras genom sjöfarts- verket i likhet med vad som nu gäller för kustradiorörelsen. Storleken av ifrågavarande belopp kan dock f.n. inte fastställas.

6 lmmunitet och privilegier

Ett svenskt tillträde till konventionen om lN MARSAT aktualiserar en ändring i bilagan till lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Som jag förut har nämnt finns i artikel 26 i konventionen bestämmelser om immunitet och privilegier för lNMARSAT m.fl. subjekt. [ förevarande sammanhang behöver från svensk sida beaktas endast bestämmelserna i artikel 2(u.l. om vissa privilegier för INMARSAT när det gäller tullar och skatter. Senare, när medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i artikel 26.4. har avslutat det särskilda protokollet om immunitet och privi- legier. torde ytterligare bestämmelser få beaktas från svensk sida. förutsatt att SVerige då är medlem av INMARSAT.

Såvitt gäller de privilegier som omedelbart genom konventionen tillför- säkras lNMARSAT. måste vid ett svenskt tillträde till konventionen be- stämmelser tas in i svensk rätt. Enligt 45 lagen om immunitet och privile- gier i vissa fall skall sådana internationella organ och därtill anknutna personer som anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och privilegier enligt vad som bestäms i avtal eller stadga som är i kraft i förhållande till Sverige. För att INMARSAT enligt svensk rätt skall komma i åtnjutande av de förmåner som föreskrivs i konventionen bör till den nämnda bilagan fogas en ny pUnkt, som avser INMARSAT och i vilken det som tillämplig överenskommelse anges konventionen om INMARSAT. Den nya punkten bör betecknas som punkt 28.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft omgående. Konventionens bestämmelser om immunitet och privilegier blir som jag nyss nämnde tillämpliga som svensk lag först från den dag då konventionen träder i kraft i förhållande till Sverige (jfr prop. 1975/76: 205 s. 18 f.). Det åligger rege- ringen att kungöra tidpunkten då avtal eller stadga har trätt i kraft i förhållande till Sverige.

l enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommunikationsdeparte- mentet upprättats förslag till lag om ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Vid upprättandet av förslaget har samråd skett med chefen förjustitiedepartementet. 2 Riksdagen I978/79. I saml. Nr 166

Prop. 1978/79: 166 18 7 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna konventionen om den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) med därtill anslutande driftöverenskommelse. . anta förslaget till lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall. 3. godkänna de riktlinjer för finansiering som jag har förordat. I'J

8. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

Prop. 1978/79: 166

Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT)

The states parties to this convention: Considering the principle set forth in Reso- lution 1721 (XVl) ofthe General Assembly of the United Nations that communication by means of satellites should be available to the nations of the world as soon as practicable on a global and non-discriminatory basis.

Considering the relevant provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of'States in the Exploration and Use of Outer Space. lncluding the Moon and (')ther Celes- tial Bodies. concluded on 37 January 1967. and in particular Article l. which states that outer space shall be used for the benefit and in the interests of all countries.

Taking into account that a very high pro- portion of world trade is dependent upon ships.

Being aware that considerable improve- ments to the maritime distress and safety sys- tems and to the communication link between ships and between ships and their manage- ment as well as between crew or passengers on board and persons on shore can be made by using satellites.

Determincd. to this end. to make provision for the benefit of ships of all nations through the most advanced suitable space technology available. for the most efficient and economic facilities possible consistent with the most efficient and equitable use of the radio fre- quency spectrum and of satellite orbits.

Recognizing that a maritime satellite sys— tem comprises mobile earth stations and land earth stations. as well as the space segment.

Agrec as follows:

Article I [)(f/fllffil)ll.8' For the purposes ofthis Convention: (a) ”Operating Agreement" means the Op-

Zl)

Convention portant creation de l'Organi- sation internationale de télécommunica- tions maritimes par satellites (lNMAR- SAT)

Les états parties a la présente convention. Conside'rant le prinicipe e'noncé dans la re'- solution l72l tXVl) de l'Assemblée générale des Nations Unies. selon lcquel les nations du monde doivent pouvoir communiquer des que possible au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminz-ttoire.

Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes re'gissant les activites des Etats en matiere d'cxploration et d"utili— sation de I"espace extra-atmosphérique. y compris la lune et les autres corps célestes. Conclu le 27janvicr 1967. notamtnent l'article premier qtli affirme que l'espace extra-atmos- phérique doit etrc utilisé pour le bien et dans l'intérét de tous les pays,

Tenant compte du fait qu'une part tres im- portante du commerce mondial est tributaire des navires.

Conscients de la possibilité d'ame'liorer considérablement le systeme maritime de dé- tresse et de sécurité et la liaison entre les navires, entre les navires et leurs compa— gnies. ainsi qu'entre les équipages ou les pas- sagers a bord et les personnes a terre en utilisant des satellites.

Résolus. a cet effet. :] fournir pour le bien des navires de tous les pays. en recourant a la technique de télécommunications spatiales la plus avance'e et la plus appropriée. les moyens les plus efficaces et les plus economi- ques dans toute "Ia mesure compatible avec l'utilisation la plus efficace et la plus equita- ble du spectrc des fréquences radioélectri- ques et des orbites de satellites.

Reconnaissant qu'un systcme maritime å satellites comprend aussi bien les stations terriennes mobiles et les stations terriennes a terre que le secteur spatial.

Sont convenus de ce qui suit:

Article l Dé/iuilions Aux lins de la présente Convention: a) l'expression ,_ Accord d'exploitation »

Prop. 1978/79:166

Översättning

BILAGA I

Konvention om den internationella orga— nisationen för maritima telekommunika- tioner via satellit (INMARSAT)

De till denna konvention anslutna staterna,

vilka beaktar grundsatsen i Förenta Natio— nernas generall'örsamlings resolution l72l (XVI) om att telekommunikationer via satel- liter skall göras tillgängliga för världens natio- ner sä snart som möjligt på världsomspän- nande grundval och utan diskriminering.

vilka beaktar tillämpliga stadganden i för- draget den 27 januari l967 om principer för staternas uppträdande vid utforskandet och utnyttjandet av yttre rymden. däri inbegripet månen och övriga himlakroppar. och särskilt fördragets artikel I. vilken föreskriver att ytt- re rymden skall användas till gagn för alla länder och i deras intresse.

vilka beaktar att en mycket hög andel av världshandeln är beroende av sjöfarten.

vilka är medvetna om att användningen av satelliter kan åstadkomma avsevärda förbätt- ringar såväl i sjöfartens räddnings- och säker- hetssystem som i kommunikationerna farty- gen emellan. mcllan fartygen och deras ägare samt mellan besättning eller passagerare om- bord och personer i land. vilka därför är beslutna att till gagn för alla nationers fartyg. genom utnyttjande av lämp- lig rymdteknik av det mest avancerade slag som finns att tillgå. åstadkomma de mest ef- fektiva och ekonomiska förbindelsemöjlig- heter som kan förenas med det mest effektiva - och rättvisa utnyttjandet av radiofrekvens- spektrct och satellitbanorna,

vilka är medvetna om att ett maritimt tele- satellitsystem består av såväl rymdsektor som mobila jordstationer och landbaserade jordstationer.

har överenskommit om följande:

Artikel ] [)q/initioner I denna konvention förstås med a) "driftöverenskommelse": driftöverens-

Prop. 1978/79: 166

erating Agreement on the International Mari- time Satellite Organization (INMARSAT). including its Annex.

(b) ”Party" means a State for which this Convention has entered into force.

(c) "'Signatory" means either a Party or an entity designated in accordance with Article 2t3). for which the Operating Agreement has entered into force.

(d) ”Space segment" means the satellites. and the tracking. telemetry. command. eon- trol. monitoring and related facilities and equipment required to support the operation of these satellites.

(c) "lNMARSA'l' space segment" means the space segment owned or leased by IN- MARSAT.

(f) ”Ship" means a vessel of any type oper- ating in the marine environment. lt includes inn/r aliu hydrofoil boats. air-cushion vehi- cles. submersibles. floating craft and plat- forms not permanently moored.

(gl "Property" means anything that can be the subject of a right of ownership. including contractttal rights.

Article 3 Establishment QI'INMARSA T

(I)The International Maritime Satellite Or- ganization (INMARSAT). herein referred to as "the Organization". is hereby established.

(2) The Operating Agreement shall be con- cluded in conformity with the provisions of this Convention and shall be opened for sig- nature at the same time as this Convention.

(3) Each Party shall sign the Operating Agreement or shall designate a competent entity. public or private. subject to the juris- diction of that Party. which shall sign the Operating Agreement.

(4) 'lielecommunications administrations and entities may. subject to applicable do- mestic law. ncgotiate and enter directly into appropriate traffic agreements with respect to their use of telecommunications facilities

M

désigne I'Accord d'exploiation relatif a l'Or- ganisation internationale de telecommunica- tions maritimes par satellites (INMARSAT). y compris son Annexe;

h) le terme .. Partie » désigne un Etat a l'é- gard duquel la presente Convention est en- tree en vigueur;

c) le terme .. Signataire » désigne soit une Partie. soit un organisme désigne conformé- ment au paragraphe 3) de l'article 2. a fegard de qui I'Accord d'exploitation est entré en vigueur;

d) l'expression "secteur spatial» désigne les satellites. ainsi que les installations et equipements de poursuite, de télémesure, de télécommande. de contröle et de surveillance ct les installations et équipements connexes. néeessaires au fonctionnement de ces satel- Iitcs:

e) l'expression .. secteur spatial d'lN- MARSAT» désigne le secteur spatial dont INMARSAT est propriétaire ou Iocataire:

f) le terme .. navire » désigne un båtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe. entre autres, les hydrop- téres, les aéroglisseurs, les engins submersi- bles. les engins flottants et les plates-formes non ancrées de maniére permanente;

gl le terme .. biens » comprend tout élé- ment a l'égard duquel un droit de propriété peut étre exercé. y compris tout droit con- tractuel.

Article 2 Création d'INMARSAT

]) L'Organisation internationale de télé- communications maritimes par satellites (IN- MARSAT). ci-apres dénommée .. l'Organisa- tion ». est créée par les présentes.

2) L'Accord d'exploitation conclu confor- mément aux dispositions de la présente Con-. vention est ouvert a la signature en méme temps que celle-ci.

3) Chaque Partie signe l'Accord d'exploi- tation ou désigne un organisme competent. public ou prive. soumis a la juridiction de cette Partie. qui signe l'Accord d'exploita- tion.

4) Les administrations et organismes de telecommunications peuvent. en eonformité avec le droit national applicable. négocier et conclure directement les aceords de trafic ap- propriés portant sur l'utilisation qu'ils feront

Prop. 1978/79:166

kommelsen. jämte dess bilaga. om den inter- nationella organisationen för maritima tele- kommunikationer via satellit (INMARSAT);

b) "part": en stat för vilken denna kon- vention har trätt i kraft;

c) "signatär": en part, eller ett organ som utsetts enligt artikel 2, 3.. för vilken part eller vilket organ driftöverenskommelsen trätt i kraft:

d) ”rymdsektor": säväl satelliterna som för deras drift erforderlig utrustning för späming. telemetri. styrning, kontroll. över- vakningod;

e) "lNMARSATzs rymdsektor": den rymdsektor som ägs eller hyrs av INMAR- SAT;

() "fartyg": fartyg av alla slag som an- vänds i den marina miljön, däri inbegripet bl.a. bärplansbatar, svävare, undervattens— fartyg. flytande farkoster och plattformar som ej är fast förankrade;

g) "egendom": allt som kan vara föremål för äganderätt, däri inbegripet kontraktsen- liga rättigheter.

Artikel 2 Upprättande av INMARSA T

I. Den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (lNMARSAT), i fortsättningen benämnd "organisationen", upprättas härmed.

2. Driftöverenskommelsen skall ingås i överensstämmelse med denna konventions föreskrifter och skall öppnas för underteck- nande samtidigt som denna konvention.

3. Varje part skall underteckna driftöver- enskommelsen eller utse behörigt —— offentlig- rättsligt eller enskilt — organ. som lyder un- der partens jurisdiktion. att underteckna driftöverenskommelsen.

4. Teleförvaltningar och andra telekom- munikationsorgan kan. inom ramen för till- lämplig nationell lagstiftning. förhandla om och direkt ingå erforderliga trafiköverens- kommelser om användningen av de telekom-

Prop. 1978/79: 166

provided pursuant to this Convention and the Operating Agreement. as well as with respect to services to be furnished to the public. fa- cilities. division of revenues and related busi- ness arrangements.

Article 3 Purpose

(I) The purpose of the Organization is to make provision for the space segment neces— sary for improving maritime communica- tions. thereby assisting in improving distress and safety of life at sea communications. efti- ciency and management of ships. maritime public correspondcnce services and radio- determination capabilities.

(2) The Organization shall seek to serve all areas where there is need for maritime com- munications.

(3) The Organization shall act exclusively for peaceful purposes.

Article 4 Relations between a Party and it.)" Designat- ed Enity

Where a Signatory is an entity designated by a Party:

ta) Relations between the Party and the Signatory shall be governed by applicable do— mestic law.

(b) The Party shall provide such guidance and instructions as are appropriate and con- sistent with its domestic law to ensure that the Signatory fulfils its responsibilities.

(c) The Party shall not be liable for obliga- tions arising under the ()perating Agreement. The Party shall. however. ensure that the Signatory. in carrying out its obligations within the (')rganization. will not act in a man- ner which violates obligations which the Par— ty has accepted under this Convention or un- der related international agreements.

(d) If the Signatory withdraws or its mem- bership is terminated the Party shall act in accordance with Article 29(3) or 30(b).

24

des installations de telecommunications four- nies en vertu de la présente Convention et de l'Accord (Fesploitation. ainsi que sur les ser- vices destinés au public. les installations. Ia repartition des recettes et les dispositions commerciales qui s'y rapportcnt.

Article 3 Objectif

)) L"objectif de ["Organisation est de mettre en place le secteur spatial ne'cessaire pour ame'liorer les communications mari- times. contribuant ainsi a améliorer les com- munications de détresse et les communica- tions pour la sauvegardc de la vie humaine en mer ainsi que l'efflcacité et la gestion des navires. les services maritimes de correspon- dance publique et les possibilités de radiore- pérage.

2) L'Organisation vise a desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de com- munications maritimes se fait sentir.

3) L'Organisation exerce ses activite's a des fins pacifiques exclusivement.

Article 4 Rapports entre une Partie et .wm angunis'ltle désigne

Lorsqu'un Signataire est un organisme dé- signe par une Partie:

a) les rapports entre la Partie et le Signa- taire sont régis par le droit national applica- ble".

b) la Partie établit les directives et instruc- tions appropriées et conformes a son droit national, pour faire en sorte que le Signataire s'acquitte de ses responsabilités:

c) la Partie est dégagée de toute obligation au titre de ["Accord d'exploitation. Toute- fois. la Partie veille a ce que le Signataire s'acquitte de ses obligations au sein de l'Or- ganisation sans violer les engagements que Ia Partie a aeceptés en vertu de la présente Con— vention ou d'accords internationaux con- nexes;

d) si le Signataire se retire ou s'il est mis fin a sa qualité de Membrc. la Partie agit conformément aux dispositions du para- graphe 3) de I"article 29 ou du paragraphe 6) de l'article 30.

Prop. 1978/79: 166

mtrnikationsmedel som tillhandahålls enligt denna konvention och driftöverenskommel- sen. Sädana trafiköverenskommelser får även avse tjänster för allmänheten. anlägg- ningar. inkomstfördelning och därtill hörande aHärsmässiga arrangemang.

Artikel 3 Ändamål

l. Organisationens ändamål är att tillhan- dahålla den rymdsektor som erfordras för att förbättra de maritima telekommunikationer- na och därigenom bidra till att förbättra nöd- och sjösäkerhetskommunikationema, farty- gens cffektiva användning. de maritima all- männa teletjänsterna och radiolokaliserings- möjligheterna.

2. Organisationen skall eftersträva att be- tjäna alla omraden i världen där behov av maritima telekommtrnkationer föreligger.

3. ('.)rganisationen skall verka uteslutande för fredliga ändamftl.

Artikel 4 F't'irlrtllltrudet mel/mr en part och dam ut- sedda organ

(.)m signatären är ett organ som utsetts av en part gäller följande:

a) Förhallandet mellan parten och signa- tären skall regleras i tillämplig nationell lag- stiftning.

b) Parten skall. med iakttagande av natio- nell lagstiftning. gc signatären erforderliga räd och anvisningar för att säkerställa att sig- natären fullgör sina skyldigheter.

c) Parten är ej ansvarig för förpliktelser som följer av driftöverenskommelsen. )arten skall dock tillse att signatären. vid fullgöran- det av sina förpliktelser inom organisationen. ej handlar pa sätt som strider mot förpliktel- ser vilka parten har åtagit sig enligt denna konvention eller andra internationella över- enskommelser inom ifrågavarande område.

d) Om signatären trtträder eller dess med- lemskap upphävs skall parten förfara enligt artikel 29. 3. eller 30. 6.

Prop. 1978/79: 166

Article 5 ()puralional and I—inancial Princip/cs aft/a' Organization

(I) The Organization shall be financed by the contributions of Signatories. Each Signa- tory shall have a financial interest in the Or- ganization in proportion to its investment share which shall be determined in accord- ance with the Operating Agreement.

(2) Each Signatory shall contribute to the capital requirements of the Organization and shall receive capital repayment and compen- sation for use of capital in accordance with the Operating Agreement.

(3) The Organization shall operate on a sound economic and financial basis having regard to accepted commercial principles.

Article 6 Prm'ision ufSpacc Segment

The Organization may own or lease the space segment.

Article 7 Access to Space Segment

(I) The lNMARSAT space segment shall be open for use by ships of all nations on conditions to be determined by the Council. ln determining such conditions. the Council shall not discriminate among ships on the basis of nationality.

(2) The Council may. on a case-by-case basis, permit access to the lNMARSAT space segment by earth stations located on structures operating in the marine environ- ment other than ships. if and as long as the operation of such earth stations will not sig- nificantly affect the provision of service to ships.

(3) Earth stations on land communicating via the lNMARSAT space segment shall be located on land territory under the jurisdic- tion ofa Party and shall be wholly owned by Parties or entities subject to their jurisdic- tion. The Council may authorize otherwise if it finds this to be in the interests ofthe Orga- nization.

26

Article 5 I'rincipcs tlt' _/i/ranccntcnl ct a'c gestion r/c l'Organimlimt

l) Le linancement de l'Orgauisation est assurc' par les contributions des Signataires. Chaqtre Signataire a. dans l'Organisation. un interet linancier proportionnel är sa part d'in— vestissement qui est determinec conformé— ment aux dispositions de I"Accord d'exploita- tion.

2) Chaqtre Signataire contribrre atrx be- soins en capital de l'Organisation et recoit le remboursement et la rémuneration du capital confot'me'ment atrx dispositions de I'Accord d'exploitation.

3) [Organisation est geree sur une sainc base economique et financi'ere. conformé— ment aux principes agréés en matiere com- merciale.

Article 6 Misc cn place (la scctcnr spatial L'Organisation peut étre propriétaire ou Iocataire du secteur spatial.

Article 7 Accés an sec/car spatial

l) Le sectetrr spatial d'lNMARSAT est ouvert aux navires de toutes les nations stri- vant des conditions a fixer par le Conseil. En fixant ces conditions. le Conseil ne doit pas discrimincr entre navires pour des raisons de nationalité.

2) Le Conseil peut, dans chaque eas parti— culier, autoriser I'accés au secteur spatial d'lNMARSAT de stations terriennes situées sur des structures exploitées cn milieu marin. autres que les navires. a condition et tant que l'exploitation de ces stations terriennes n'en- trave pas de facon sensible la fourniture de services aux navires.

3) Les stations terriennes a terre commu— niquant par le secteur spatial d'lNMARSAT doivent étre situées sur un territoire terrestre plaeé sous la juridiction d"une Partie et les Parties ou des organismes relevant de leur juridiction doivent en avoir l"entiére pro- priété. Le Conseil petit atltoriser une déroga- tion ä cette régle s"il estimc que ce serait dans l'intérét de l'Organisation.

Prop. 1978/79: 166

Artikel 5 [)ri/"tntt'issiga ut'/l _linansiclla grmnlsalscrI/i'ir' tn'ganisaliuncn

!. (')rganisationen skall finansieras genom tillskott fran signatärerna. Varje signatärs ekonomiska deltagande i organisationen skall stå i proportion till signatärens investerings- andeL vilken skall fastställas enligt drift- överenskommelsen.

2. Varje signatär skall bidraga till organisa- tionens erforderliga kapital och erhalla kapi- taläterbäring och kapitalavkastning enligt driftöverenskommelsen.

3. ('_')rganisationen skall drivas enligt sunda ekonomiska och finansiella grundsatser med iakttagande av vedertagna affärsmässiga principer.

Artikel 6 Anskaf/irndc at' rymt/sektor Organisationen kan äga eller hyra rymd- sektorn.

Artikel 7 "I'illgång till rivna/sektorn

]. lNMARSAT:s rymdsektor skall stå öp- pen för användning av fartyg från alla natio- ner pä villkor som fastställs av styrelsen. Vid fastställandet av villkoren fär styrelsen ej göra åtskillnad mellan fartyg på grund av na- tionalitet.

2. Styrelsen får efter avgörande från fall till fall medge att jordstationer pä anläggning- ar till sjöss som ej är fartyg far tillgång till lNMARSATzs rymdsektor. om och i den man som driften av sådana jordstationer ej väsentligt inverkar på tillhandahållandet av telekommunikationer för fartyg.

3. Jordstation på land som kommunicerar via lNMARSAT—:s rymdsektor skall vara be- lägen pft Iandterritorium som lyder Linder parts jurisdiktion och skall helt ägas av part eller organ som lyder trnder partens jurisdik- tion. Styrelsen får bevilja undantag från den- na bestämmelse om den finner det vara i or- ganisationens intresse.

Prop. 1978/79: 166

Article 8 01/10)" Spacc .S'cgnrcnts

(1) A Party shall notify the Organization in the event that it or any person within its jurisdiction intends to make provision for. or initiate the use of, individually orjointly. sep— arate space segment facilities to meet any or all of the purposes of the INMARSAT space segment. to ensure technical compatibility and to avoid significant economic harm to the INMARSAT system.

(2) The Council shall express its views in the form of a recommendation of a non-bind— ing nature with respect to technical compati— bility and shall provide its views to the As- sembly with respect to economic harm.

(3) The Assembly shall express its views in the form of recommendations of a non-bind- ing nature within a period of nine months from the date of commencing the procedures provided for in this Article. An extraordinary meeting of the Assembly may be convened for this purpose.

(4) The notification ptrrsuant to paragraph (l). including the provision of pertinent tech- nical information. and subsequent consulta- tions with the Organization. shalltake into account the relevant provisions of the Radio Regulations of the international Telecom- munication Union.

(5) This Article shall not apply to the estab- lishment. acquisition. utilization or continua— tion of separate space segment facilities for national security purposes. or which were contracted for. established, acquired or uti- lized prior to the entry into force ofthis Con- vention.

Article 9 Structure The organs of the Organization shall be: (a) The Assembly. (b) The Council. (c) The Directorate headed by a Director General.

28

Article 8 Autrt's scclcurs spatiaux

)) Les Parties notifient a l'Organisation. le cas écheant. qu'elles se proposent ou que toute personne relevant de leurjuridiction se propose de prcndre des dispositions pour uti- liser ou mettre en service. individuellement ou conjointement. des installations d'un sec- teur spatial distinct pour répondre a certains des objectif's du sectettr spatial d'lNMAR- SAT. ou a tous ses objectifs. afin d'en garan- tir la compatibilité sur le plan technique avec le systeme INMARSAT et d'éviter qttc celui- ci ne subisse de préjudices économiques im- portants.

2) Le Conseil exprime ses vues sous la forme d'une recommandation de caraetére non-obligatoire relative a la compatibilité technique et fait part de ses vues a l'Assem- blée en ce qui concerne les pre'judices econo- miqtres.

3) L'Assemblée exprime son opinion, sous forme de recomtnandations de caraetére non- obligatoire, dans un de'lai de neuf mois ä compter de la date ä laquelle la procédure prévue dans le present article a été engagée. L'Assemblée peut étre convoquee en session extraordinaire a cette fin.

4) Les notifications prévues au paragraphe l), y compris la communication des renseig- nements techniques pertinents. et les consul- tations ultérieures avec l'Organisation lien- nent compte des dispositions pertinentes du Réglement des radioeommunications de l'Union internationale des telecommunica- tions.

5) Les dispositions du present article ne s'appliquent pas a la mise en place. ä I'acqui- sition, a l'utilisation ou a la poursuite de l'utilisation d'installations d'un sectetrr spa- tial distinct a des fins de sécurité nationale. ou qui avaient fait l'objet d'un contrat, qui avaient été mises en place. acquises ou utili- sées avant I'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 9 Structure

L'Organisation comprend les organes sui- vants:

a) L'Assemblée;

b) le Conseil;

c) l'Organe directeur place sous l'autorité d'un Directeur généi'al.

Prop. 1978/79: 166

Artikel 8 Andra rvnulscÅu)rcr

I. Part skall underrätta organisationen om parten själv eller person under dess jurisdik- tion ämnar ensam eller i samverkan med andra tillhandahälla. eller göra f't'.')ranstaltcr för användning av. separat rymdsektors- utrustning i syfte att tillgodose ett eller flera a' ändamalen med INMARSA'IS rymdsek- tor. sa att teknisk förenlighet uppnäs och be- tydande ekonomisk skada för INMARSAT- systemet undviks.

2. Styrelsen skall. i en rekommendation av icke bindande natur. uttala sig om den tek' niska förenligheten och skall till församlingen framfört-t sina synpunkter på den ekonomiska skadan.

3. Församlingen skall uttala sig i form av rekommendationer av icke bindande natur inom en tid av nio månader räknat frän den dag då de i denna artikel föreskrivna förfaran- dena inletts. Extra församlingsmöte kan sam- mankallas för detta ändam'al.

4. I underrättelse enligt I. och därmed sammanhängande tekniska upplysningar samt vid därpä följande överläggningar med organisationen skall tillämpliga bestämmelser i Internationella teleunionens radioregle- mente beaktas.

5. Denna artikel är ej tillämplig pa upprät- tande. förvärv. användning eller fortsatt ut- veckling av separat rymdsektorsutrustning för nationella säkerhetsändamäl eller som kontrakterats. upprättats. förvärvats eller va— rit i bruk före ikraftträdandet av denna kon- vention.

Artikel 9 Struktur

Organisationen skall ha följande organ:

a) Församlingen.

b) Styrelsen.

c) Direktionen. under ledning av en gene- raldirektör.

Prop. 1978/79: 166

Article lf) Assembly —— Compositimt und Meetings

(llThc Assembly shall be composed of all the Parties.

(2) Regular sessions of the Assembly shall be held once every two years. Extraordinary sessions shall be convened upon the request of one-third ofthe Parties or upon the request ofthe Council.

Article ll Assembly —Procedure

(l) Each Party shall have one vote in the Assembly.

(2) Dccisions on matters of substance shall be taken by a two—thirds majority, and on procedural matters by a simple majority, of the Parties present and voting. Parties which abstain from voting shall be considered as not voting.

(3) Decisions whether a question is proce- dural or substantive shall be taken by the Chairman. Such decisions may be overruled by a two-thirds majority of the Parties pre- sent and voting.

(4) A quorum for any meeting of the As- sembly shall consist of a majority of the Par- ties

Article 12 Assembly —Fmtetianx

(I) The functions of the Assembly shall be to:

(a) Consider and review the activities, pur- poses, general policy and long-term objec— tives of the Organization and express views and make recommendations thereon to the Council.

(b) Ensure that the activities ofthe Organi- zation are consistent with this Convention and with the purposes and principles of the United Nations Charter. as well as with any other treaty by which the Organization be- comes bound in accordance with its decision.

(c) Authorize, on the recommendation of the Council, the establishment of additional space segment facilities the special or prima- ry purpose of which is to provide radiodeter- mination. distress or safety services. Howev- er. the space segment facilites established to provide maritime public correspondence ser-

30

Article ll) Assemb/e (Imi/mi'i/ion el rélmimtx

]) L'Assemblée sc compose de toutes les Parties.

2) L'Asscmblée se réunit tous les deux ans en session ordinaire.

Des sessions extraordinaires sont convo- quées it la demande d'un tiers des Parties ou a la demande du Conseil.

Article l ] A.S'xxe/nh/ée Proeetlm'e

l) Chaque Partie dispose d'une voix & l'Assemblee.

2) 'l'oute decision portant sur des ques- tions de fond est prise ä la majorité des deux tiers et toute decision portant sur des points de procedure est prise a la majorité simple des Parties présentes et votantes. Les Parties qui s'abstiennent au cottrs du vote sont consi- de'rées comme non votantes.

3) Toute decision sur le point de savoir si une question donnée est une question de pro- cedure ou de fond est prise par le Président. Cette decision peut étre annulée par un vote a la majorité des deux tiers des Parties pré- sentes et votantes.

4) Pour toute reunion dc I'Assemblée. le quorum est constitué par Ia majorité des Par- ttes.

Article l2 Assemblée Functions ]) L'Assemblée a les fonctions suivantes:

a) elle étudie ct examine les activités. les buts. la politique générale et les objectifs a long terme de I'Organisation; elle exprime ses vues et présente des recommendations a ce sujet au Conseil:

b) ellc veille a ce que les activite's de l'Or- ganisation soient compatibles avec la pré- sente Convention et avec les buts et les prin- cipes de la Charte des Nations Unies ainsi qu"avec tout autre traité par lequel l'Organi- sation decide d"étre Iiéc:

c) elle atttorise. sur recommendation du Conseil. la mise en place d'installations addi— tionnelles du secteur spatial ayant pottr ob- jectif particulier ou primordial d'assurer des services dc radiorepe'rage. de détresse ou de sécttrité. 'l'outefois. les installations du sec- teur spatial mises en place pour assurer des

Prop. 1978/79: 166

Artikel lt) Församlingen '— summunsällning och mömn [. Församlingen skall besta av alla parter.

2. Församlingen skall halla ordinarie möte vartannat är. Extra möte skall sammankallas pa begäran av en tredjedel av parterna eller på begäran av styrelsen.

Artikel ll Ft'n'samlingen förfärande!

l. Varje part skall ha en röst i församling- en.

2. Beslut i sakfragor skall fattas med två tredjedels majoritet och beslut i procedurfrä- gor med enkel majoritet av de parter som är närvarande och röstar. Parter som avstår från att rösta skall betraktas som icke röstande.

3. Beslut om huruvida en fråga är proce- dur- eller sakfråga skall fattas av ordföran- den. Sadant beslut kan ändras med två tredje- dels majoritet av de parter som är närvarande och röstar.

4. Församlingen är vid varje möte beslut- för om mer än hälften av parterna är närva- rande.

Artikel l2 Hirsuntlingen - uppgi/ler l. Församlingens uppgifter skall vara:

a) Att överväga och granska organisatio- nens verksamhet. ändamål. allmänna rikt- linjer och Iangsiktiga mål samt göra uttalan- den och utfarda rekommendationer härom till styrelsen.

b) Att övervaka att organisationens verk- samhet överensstämmer med denna konven- tion och med Förenta Nationernas stadga. ändamål och principer liksom med varje an— nat fördrag varav organisationen genom eget beslut blir bunden.

cl Att pä rekommendation av styrelsen be- myndiga upprättandet av ytterligare rymd- sektorstttrttstning vars särskilda eller främsta ändamål är att tillhandahålla radiolokalise- rings-. nöd- eller säkerhetstjänst. Den rymd- sektorsutrustning som inrättats för att tillhan- dahålla maritima allmänna teletjänster kan

31

Prop. 1978/79: 166

vices can be used for telecommunications for distress. safety and radiodetcrtnination pur- poses without such authorization.

(d) Decide on other recommendations of the Council and express views on reports of the Council.

(e) Elect four representatives on the Coun— cil in accordance with Article l3( | )(b).

(D Decide upon questions concerning for- mal relationships between the Organization and States. whether Parties or not. and inter- national organizations.

(g) Decide upon any amendment to this Convention pursuant to Article 34 or to the Operating Agreement pursuant to Article XVlll thereof,

(h) Consider and decide whether member— ship be terminated in accordance with Article 30.

(i) Exercise any other functions conferrcd upon it in any other Article of this Conven— tion or the Operating Agreement.

(2) ln performing its functions the Assem- bly shall take into account any relevant re- commendations ofthe Council.

Article 13 Council Cnntpasition

(1) The Council shall consist of twenty- two representatives of Signatories as follows:

(a) Eightecn representatives of those Sig- natories. or groups of Signatories not other- wise represented. which have agreed to be represented as a group. which have the lar- gest investment shares in the Organization. lf a group of Signatories and a single Signatory have equal investment shares. the latter shall have the prior right. lf by reason of two or more Signatories having equal investment shares the number of representatives on the Council would exceed twenty-two. all shall nevertheless. exceptionally. be represented.

(b) Four representatives of Signatories not otherwise represented on the Council. elect— ed by the Assembly. irrespective of their in- vestment shares. in order to ensure that the principle of just geographical representation

32

services maritimes de correspondance publi- que peuvenl etre utilisees satts cette autorisa— tion pottr les telecommttnications a des lins de détresse. de securite et de radioreperage:

d) elle adopte les decisions qu'appellent d"autres recommattdations du Conseil et ex— prime ses vues sur les rapports du Conseil:

e) elle elit quatre representants au Conseil conformement attx dispositions de l'alinea b) du paragraphe l) de l"article l3:

f) elle tlecide des questions touehant aux rapports officiels entre l'(')rganisation et les Etats. quiils soient Parties ou non. ct les or- ganisations internationales:

g) elle adopte les decisions eonccrnant tottt amendement a la présente Convention ou it I'Accord d'exploitation. respectivement en application des articles 34 de la Conven- tion et XVlll de I'Accord d'exploitation:

h) elle étudie Ia question de savoir s'il y a licu de mettre fm a la qualité de Mcmbre conformémcnt attx dispositions de I'article 3t) et prend une de'eision a cet égard:

i) elle exerce toute autre fonctiott lui in- combant en vertu de l'un qttelconque des autres articles de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation.

2) Dans l'exécution de ses fonctions. I'As- semblée tient compte de toutes recommanda- tions pertinentes du Conseil.

Article 13 ('nnseil — Cont/msilion

l) Le Conseil est composé de Ving|-deux representants des Signataires comme suit:

a) dix-huit representants des Signataires ou groupes de Signataires non représentés par ailleurs étant convenus d'étre représentés en tant que groupe. qui ont les parts d'inves- tisscment les plus élevées de l'Organisation. Si un groupe de Signataires et un Signataire ont des parts d'investissement égales. ce der- nier a priorité. Si. du fait que deux Signa- taires ou plus ont des parts d'investisscment e'gales. le nombrc de representants au Con- seil excede vingt-deux. ces Signataires sont néanmoins tous représentés ä titre exception- nel;

b) quatre representants des Signataires non représentés par ailleurs au Conseil, élus par l'Assemblée. indépendamment de leurs parts d'investissement. de maniere ä garantir le respect du principe d'une representation

Prop. 1978/79: 166

dock användas för nöd—. säkerhets- och ra- diolokaliscringstraftk tttan sådant bemyndi- gande.

d) Att ta ställning till andra rekommenda- tioner fran styrelsen och att göra uttalanden om rapporter fran styrelsen.

e) Att välja fyra styrelseledamöter enligt artikel l3. l.b).

f) Att beslttta i fragor om organisationens formella relationer till stater. antingen dessa är parter eller ej. och till internationella orga— nisationer.

g) Att besluta om ändring i denna konven- tion enligt artikel 34 eller i driftt'iverenskom- melsen enligt dennas artikel'XVlll.

h) Att överväga och besluta om upphävan- de av medlemskap enligt artikel 3().

i) Att fullgöra varje annan uppgift som äläggs församlingen genom andra artiklar i denna konvention eller i driftöverenskom- melsen.

2. Vid fullgörandet av sina aligganden skall församlingen beakta alla tillämpliga re- kommendationer fran styrelsen.

Artikel 13 .S'lyrelsens summunsiillning

1. Styrelsen skall bestå av tjugotvå före- trädare för signatärerna enligt följande:

a) Arton företrädare för de signatärer eller de grupper av signatärer som ej är före— trädda på annat sätt och har överenskommit att låta sig företrädas sotn en grupp vilka har de största investeringsandclarna i organi- sationen. Ont en grupp signatärer och en en- staka signatär har lika stor investeringsandel. skall den senare ha förtursrätt. Om. till följd av att tvä eller fler signatärer har lika stor investeringsandel. antalet företrädare i sty— relsen skulle komma att överstiga tjugotvå. skall ändå. som ett undantag. samtliga få bli företrädda.

b) Fyra företrädare för signatärer som ej på annat sätt är företrädda i styrelsen. vilka väljs av församlingen utan hänsyn till deras investeringsandelar för att säkerställa att principen om rättvis geografisk fördelning 3 Riksdagen [978/79. I saml. Nr 166

Prop. 1978/79: 166

is taken into account. with due regard to the interests ol' the developing countries. Any Signatory elected to represent a geographical area shall represent each Signatory in that geographical area which has agreed to be so represented and which is not otherwise re— presented on the Council. An election shall be effective as from the first meeting of the Council following that election. and shall re— main effective until the next ordinary meeting ofthe Assembly.

(2) Deliciency in the number of represen- tativ-es on the Council pending the filling ol' a vacancy shall not invalidate the composition ofthe Council.

Article 14 Council —I)rm"('(lurv

(' 1) The Council shall meet as often as may be necessary for the efficient discharge of its functions, but not less than three times a year.

(2) The Council shall endeavour to take decisions unanimously. lf unanimous agree- ment cannot be reached. decisions shall be taken as follows: Decisions on substantive matters shall be taken by a majority of the representatives on the Council representing at least two-thirds of the total voting partici- pation of all Signatories and groups of Signa- tories represented on the Council. Decisions on procedttral matters shall be taken by a simple majority of the representatives pre- sent and voting. each having one vote. Dis- putes whether a specific matter is procedural or substantive shall be decided by the Chair- man of the Council. 'l'he decision of the Chairman may be overruled by a two—thirds majority of the representatives present and voting. each having one vote. The Council may adopt a different voting procedure for the election of its offleers.

(3) (a) Each representative shall have a voting participation equivalent to the invest- ment share or shares he represents. How- ever, no representative may cast on behalf of one Signatory more than 25 per cent of the total voting participation in the Organization except as provided in sub-paragraph (b) (iv).

34

geographique equitable. compte dument tenu des interets des pays en voie de dévcloppe- ment. Tout Signataire elu pour représenter une region géographique represente chaque Signataire de la region géographique qui est convenue d'étre ainsi representee et qtti n'est pas representee par ailleurs au Conseil. Une election prend el'fet a compter de la premiere reunion du Conseil qui suit l'e'lection et reste valable jusqu'a la session ordinaire suivante de I'Assemblee.

Zl l..'insuffisance du nombrc de represen— tants au Conseil. due a une vacance qui n'a pu etre encore pourvue. n'invalide pas la composition dtl Conseil.

Article l4 Conseil Prucédlu'v

l) Le Conseil se réunit aussi souvent qu'il peut etrc necessaire a la bonne exécution de ses fonctions. mais au moins trois fois par an.

2) Le Conseil s'efforce de prendrc ses decisions ä I'unanimité. A défaut d'aecord unanime. les decisions sont prises de la ma- niere suivante: toute decision portant sur des questions de fond est prise a la majorité des representants sie'geant au Conseil, si cette majorité dispose att moins des deux tiers du total des voix ponderées de tous les Signataires et groupes de Signataires repre- sentés au Conseil. 'l'outc decision portant sur des questions de procedure est prise a la ma— jorité simple des representants presents et votants. chacun disposant d'une voix. Tout différend sur le point de savoir si une ques- tion donnée est une question de procedure ou de fond fait l'objet d'une decision du Prési- dent du Conseil. Cette decision peut étre an- nulee par un vote a la majorité des deux tiers des representants presents et votants. chacun disposant d'une voix. Le Conseil peut adopter tlne procedure de vote differente pour l'election des membres de son bureau.

3) a) Chaque representant dispose d'une ponderation dcs voix equivalant a la part ou aux parts d'investissement qu'il represente. 'I'outefois. aucttn representant ne peut uti— liser. au nom d'un Signataire. plus de 25 p. 100 du total des voix ponderees de l'Organi- sation. si ce. n'est conft'muément aux disposi- tions prévues a l'alinéa b) iv) ci-dessous.

Prop. 1978/79: 166

iakttas och att vederbörlig hänsyn tas till ut- vecklingsländernas intressen. Den signatär som valts att företräda ett geografiskt område skall f("ireträda varje signatär i det omradet som samtyckt härtill och ej på annat sätt är företrädd i styrelsen. Valet skall gälla från det första styrelsemötet efter det att 'alet ägt rum och fram till församlinges nästa ordinarie möte.

2. Styrelsen är beslutför även om den ej är fulltalig i väntan pa att en 'akans skall fyllas.

Artikel l4 Styre/scn — _li'irlltramler

1. Styrelsen skall sammanträda sa ofta som det behövs för att den effektivt skall kunna fullgöra sina uppgifter och minst tre gånger om året.

2. Styrelsen skall eftersträva enhälliga be- slut. ()m enighet ej kan uppnås skall beslut fattas på följande sätt: Beslut i sakfragor skall fattas av en majoritet av de företrädare i sty- relsen som företräder minst två tredjedelar av den totala röstmängden som signatärer och grupper av signatärer. företrädda i styrelsen. förfogar över. Beslut i procedurfrägor skall fattas med enkel majoritet av de företrädare som är närvarande och röstar. varvid var och en har en röst. Tvist huruvida en särskild fråga är procedur— eller sakfråga skall avgöras av styrelsens ordförande. Dennes beslut kan ändras med två tredjedels majoritet av de företrädare som är närvarande och röstar. varvid varje företrädare har en röst. Styrel- sen kan anta ett annat röstningsförfarande för val av styrelsefunktionärer.

3. a) Varje företrädare skall ha en röstkvot som motsvarar den investeringsandel eller de investeringsandelar som han företräder. Fö- reträdare kan dock ej för en signatärs räkning avge mer än 25 (..?-? av den totala röstmängden i organisationen utom i det fall som anges i b) (IV).

',pJ

Prop. 1978/79: 166

(b) Notwithstanding Article Vt9). (It)) and (12) of the (_)perating Agreement:

(i) lf a Signatory represented on the Council is entitled. based on its invest— ment share, to a voting participation in excess ol' 25 per cent of the total vot- ing participation in the Organization. it may offer to other Signatories any or all of its investment share in excess of 25 per cent. (ii) Other Signatories may notify the Or- ganization that they are prepared to accept any or all ofsuch excess invest- ment share. lfthe total ofthe amounts notified to the Organization does not exceed thc amount available for distri- bution. the latter amount shall be dis- tributed by the Council to the notify- ing Signatories in accordance with the amounts notified. lf the total of the amounts notil'ied does exceed the amount available for distribution. the latter amount shall be distributed by the Council as may be agreed among the notifying Signatories. or, failing agreement. in proportion to the amounts notified.

(iii) Any such distribution shall be made by the Council at the time of determi- nations ol' investment shares pursuant to Article V of the Operating Agree- ment. Any distribution shall not in- crease the investment share of any Signatory above 25 per cent.

(iv) To the extent that the investment share of the Signatory in excess of 25 per cent offered for distribution is not distributed in accordance with the pro- cedure set forth in this paragraph. the voting participation of the representa- tivc of the Signatory may exceed 25 per cent. (c) To the extent that a Signatory decides not to offer its excess investment share to other Signatories. the corresponding voting participation of that Signatory in excess of 25 per cent shall be distributed equally to all other repsentatives on the Council.

36

b) Nonobstant les dispositions des para— graphes 9). It)) et l2) de l'article V de l'Ac— cord d'exploitation.

i) si un Signataire repre'senté au Conseil a droit. en vertu de sa part d'investis- sement. a une pondération des voix excédant 25 p. ltlt) dtl total des voix pondérées de l'Organisation. il peut offrir aux autres Signataires une partie ou la totalité de sa part d'investisse- ment qui excede lesdits 25 p. löt); ii) les autres Signataires peuvent notifier ä l'Organisation qtt'ils sont disposés a accepter une partie ou la totalité de cette part d'investissement excéden- taire. Si le total des montants notifiés ä l'Organisation n'exc'ede pas le monv tant disponible pour répartition. le Conseil doit répartir ce dernier entre les Signataires conformément aux montants notifiés. Si le total des mon- tants notifiés excede le montant dis- ponible pour répartition. le Conseil doit re'partir ce dernier conformément aux modalités dont les Signataires ayant soumis une notification peuvent convenir. ou. faute d'un accord a cet égard, en proportion des montants no- tiftés;

iii) une telle répartition doit étre faite par le Conseil au moment de chaque determination des parts d'investisse- ment effectuée conformément a l'arti- cle V de l'Accord d'exploitation. All- cune répartition ne doit porter la part d'investissement d'un qttelconque des Signataires att-dela de 25 p. 100; iv) dans la mesure ot'l la part d'investis— sement du Signataire qui excede 25 p. 100 et qui est offerte pour répartition n'est pas répartie conformément a la procedure énoncée dans le present paragraphe. la pondération des voix du representant du Signataire peut ex- céder 25 p. 100.

c) Dans la mesure ou un Signataire décide de ne pas offrir sa part d'investissement ex- cédentaire aux autres Signataires, la ponde- ration des voix correspondante de ce Signa- taire qui excede 25 p. 100 doit étre répartie également entre tous les autres representants au Conseil.

Prop. 1978/79: 166

b) Utan hinder av artikel V. 9.. lt). och l2. i driftövcrenskommelsen gäller följant'le:

ti) Om en signatär. som är företrädd i sty— relsen. pä grund av sin investeringsan- del är berättigad till en röstkvot som överstiger 25 'i'? av den totala röstmäng- den i organisationen. fär signatären er- bjuda andra signatärer hela eller en del av den investeringsandel som över- stiger 25 ';';. tii) Andra signatärer far underrätta organi- sationen om att de är beredda att godta hel. eller del av. sådan överskjtttande investeringsandel. Om totalsumman av de belopp varom signatärer underrättat organisationen ej överstiger det belopp som är tillgängligt för fördelning. skall styrelsen fördela sistnämnda belopp på de berörda signatärerna i enlighet med de belopp som angivits i deras underrät- telser. (_)m a andra sidan totalsumman av de belopp. varom underrättelse läm- nats. överstiger det belopp som är till- gängligt för fördelning. skall styrelsen fördela sistnämnda belopp på sätt som överenskommes med de berörda signa- tärerna eller. om överenskommelse ej kan träffas. i proportion till de belopp som underrättelserna avser. tiii) Varje sadan fördelning skall göras av styrelsen vid den tidpunkt då investe- ringsandelar skall fastställas enligt arti- kel V i dril'töverenskommclsen. Fördel- ning far ej medföra att signatärs inve- steringsandel blir större än 25 (:?-?..

tiv) I den man en av signatär till fördelning erbjuden investeringsandel. som över— stiger 25'32. ej blir fördelad enligt det förfarande som anges i denna punkt. fär röstkvoten för signatärens företrädare överstiga 25 '.'/F.

c) Om en signatär beslutar att inte erbjuda sin överskjutande investeringsandel till andra signatärer. skall denna signatärs motsvaran-

de röstkvot. som överstiger 25 (-. fördelas lika bland alla styrelsens övriga ledamöter.

Prop. 1978/79: 166

(4) A quorum for any meeting ofthe Coun— cil shall consist ol' a majority ofthe represen- tatives on the Council, representing at least two-thirds of the total voting participation ol' all Signatories and groups of Signatories re- presented on the Council.

Article l5 Council Functions

The Council shall have the responsibility. having due regard for the views and recom- mendations of the Assembly. to make provi- sion for the space segment necessary for car- rying out the purposes ofthe Organization in the most economic. effective and efficient manner consistent with this Convention and the Operating Agreement. To discharge this responsibility. the Council shall have the power to perform all appropriate functions. including:

ta) Determination of maritime satellite telecommunications requirements and adop- tion of policies. plans. programmes. proce- dures and measures for the design, develop- ment. construction. establishment. acquisi- tion hy purchase or lease. operation. main- tenance and utilization of the INMARSAT space segment. including the procurement of any necessary launch services to meet such requirements.

tb) Adoption and implementation of man- agement arrangements which shall require the Director General to contract for technical and operational functions whenever this is more advantageous to the Organization.

tc) Adoption ofcriteria and procedures for approval of earth stations on land. on ships and on structures in the marine environment for access to the INMARSAT space segment and for verification and monitoring of per- formance ot' earth stations having access to and utilization of the lNMARSAT space seg— ment. For earth stations on ships. the criteria should be in sufficient detail for use by natio- nal Iicensing authorities. at their discretion. for type-approval purposes.

38

4) Pour toute reunion du Conseil. le quortrrn est constitue par la majorité des re— presentants siegeant au Conseil. si cette ma- jorité represente au moins les deux tiers du total des voix ponderées de tous les Signa- taires et groupes de Signataires representes au Conseil.

Article 15 Concei/ Functions

Le Conseil est charge. en tenant dt'tment compte des opinions et recommandations de l'Assemblée. de fotrrnir le secteur spatial nécessaire pour realiser les objectifs de l'Or- ganisation de la faeon la plus economique et la plus efficace conformément aux disposi— tions de la présente Convention et de l'Ac— cord d'exploitation. Afin de s'acquitter' de ces responsabilités, le Conseil a les pouvoirs nécessaires pour excrcer toutes les fonctions appropriees. y compris les suivantes :

a) il determine les besoins en matiere de telecommunications martimes par satellites et il adopte les politiques. les plans. les pro— grammes. les procedures et les mesures con- cernant Ia conception. la mise au point. la construction. la mise en place. l'acquisition par voie d'achat ou de bail. l'exploitation. l'entretien et l'utilisation du secteur spatial d'lNMARSA'l'. y compris la passation de marchés en vue d'assurer tous services nécessaires de lancement afrn de repondre a ces besoins:

b) il adopte et met en oeuvre des disposi- tions relatives it la gestion en application des- quelles le Directeur general devra passer des contrats pour I'exécution des fonctions tech- niques et d'exploitation lorsque l'Organisa- tion y a avantage;

c) il adopte les criteres et procedures d'ap- probation des stations terriennes a terre. de navire et de structure en mileu marin devant avoir acces au secteur spatial d'lNMARSAT ainsi que de verification et de surveillance du fonctionnement des stations terriennes qui ont acces 51 cc secteur et en font usage. Dans le cas des stations terriennes de navire. les critércs doivent étre suffrsamment precis pour que les autorités nationales ehargées de la delivrance des licences d'exploitation puis- sent les utiliser a leur gré. en vue de l'appro- bation par type:

Prop. 1978/79: 166

4. Styrelsen är vid varje sammanträde be- slutför om majoriteten av sty-'relseledan'tö- tema är närvarande och om de företräder minst tva tredjedelar av den sammanlagda röstmängden för alla signatärer och grupper av signatärer som är företrädda i styrelsen.

Artikel 15 .S'rvrclsunx [rp/miller

Styrelsen skall. med vederbörlig hänsyn till församlingens uttalanden och rekommenda- tioner. ansvara för tillhandahällandet av den ryn'tdsektor som erfordras för att tillgodose organisationens syften sa ekonomiskt och ef- fektivt som möjligt inom ramen för denna konvention och driftöverenskommelsen. Sty- relsen skall därför ha befogenhet att utöva alla erforderliga funktioner. såsom:

a) Att fastställa kravspecilikationer avse- ende maritima satellittelekommunikationer och att antaga riktlinjer. planer. program. för- faranden och ätgärder för projektering. tit- veckling. konstruktion. upprättande. förvärv genom köp eller förhyrning. drift. underhåll och användning av lNMARSAT:s rymdsek- tor. däri inbegripet upphandling av erforder- liga uppskjutningstjänster. för att tillgodose organisationens krav.

b) Att anta och genomföra arrangemang avseende verkställighetsfunktioner. enligt vilka generaldirektören skall åläggas att ut- kontraktera tekniska och driftmässiga funk- tioner när detta är till fördel för organisatio- nen.

c) Att anta villkor och förfaranden för god— kännande av jordstationer till lands. på fartyg och på konstruktioner till sjöss för tillgång till lNMARSA'l':s rymdsektor samt för kontroll och övervakning av funktionen av sådana jordstationer som fått tillgång till och an- vänder lNMARSAT:s rymdsektor. Förjord- stationer till sjöss skall villkoren vara så de- taljerade att nationella tillstandsgivande myn- digheter kan använda dem. om de så önskar. vid typgodkännande.

Prop. l978/79: 166

(d) Submission ofrecornmendations to the Assembly in accordance with Article l2(l)tc).

te) Submission to the Assembly of period- ic reports on the activities of the Organiza- tion. including financial matters.

tf) Adoption of procurement procedures, regulations and contract terms and approval of procurement contracts consistent with this Convention and the Operating Agreement.

(g) Adoption of financial policies. approv- al of the financial regulations. annual budget and annual financial statements. periodic de- termination of charges for use of the lN- MARSAT space segment. and decisions with respect to all other financial matters. includ- ing investment shares and capital ceiling con- sistent with this Convention and the Operat- ing Agreement.

(h) Determination of arrangements for consultation on a continuing basis with bo- dies recognized by the Council as represent- ing shipowners. maritime personnel and oth- er users of maritime telecommunications.

(i) Designation of an arbitrator where the Organization is a party to an arbitration.

(j) Exercise of any other functions con- fcrred upon it in any other Article of this Convention or the Operating Agreement or any other function appropriate for the achievemcnt ofthe purposes ofthe Organiza— tton.

Article lo Directorate

(I) The Director General shall be appoint- ed, from among candidates proposed by Par- ties or Signatories through Parties, by the Council. subject to confirmation by the Par- ties. The Depositary shall immediately notify the Parties of the appointment. The appoint- ment is confirmed unless within sixty days of the notification more than one-third of the Parties have informed the Depositary in writ- ing of their objection to the appointment. The Director General may assume his functions after appointment and pending confirmation.

40

d) il soumet des reeomtnandations a l'As— semblée conformément aux dispositions de l'alinéa e) du paragraphe !) de l'article lZ;

e) il soumet a l'Assemblée des rapports pe'riodiques sur les activités de l'Organisation ct notamment sur les questions financieres;

f) il adopte les procedures et regles regis— sant la passation des marchés ainsi que les conditions des marchés et approuve ceux-ci conformément aux dispositions de la pré- sente Convention et de l'Accord d'exploita- tion;

g) il adopte la politique a suivre en matiere financiere; il approuve le Reglement finan- cier. le budget annuel ct les états financiers annuels; il determine périodiquement les re- devances d'utilisation du sectettr spatial d'lNMARSAT et il prend des décisions con- cernant toutes autres questions financieres. y compris les parts d'investissement et la limi- tation du capital, conformément aux disposi- tions de la présente Convention et de l'Ac- cord d'exploitation;

h) il arréte les dispositions a prendrc pour la consultation sur une base permanente d'or— ganismes agréés par le Conseil comme repré- sentant les propriétaires de navires. le per- sonnel maritime et d'autres usagers des télé- communications maritimes:

i) il désigne un arbitre dans les cas ou l'Or- ganisation est partie a une procedure d'arbi- trage;

j) il exerce toute autre fonction qui lui est conférée aux termes de l'un quelconque des autres articles de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation ainsi que toute autre fonction appropriée pour atteindre les buts de l"Organisation.

Article 16 Organe directeur

]) Le Directeur general est choisi par le Conseil parmi les candidats présentés par les Parties ou les Signataires par l'intermédiaire des Parties. sous reserve de confirmation par les Parties. Le Dépositaire notifie immediate- ment aux Parties la nomination du Directeur général.

La nomination est confirmée, a moins que plus d'un tiers des Parties n'informent le Dé- positaire par écrit, dans un délai de soixante jours a compter de la notification. qu'ils s'y opposent. Le Directeur général peut prendrc

Prop. 1978/ 79: 166

d) Att underställa församlingen rekom— mendationer enligt artikel lZ. [. e).

e) Att underställa församlingen rapporter om organisationens verksamhet. däri inbegri- pet ekonomiska fragor.

f) Att anta förfaranden. regler och kon- traktsvillkor avseende upphandling samt god- känna upphandlingskontrakt. allt i överens- stämmelse med denna konvention och drift- överenskommelsen.

g) Att anta ekonomiska riktlinjer. godkän- na tinansreglemente. ärsbudget och årliga ekonomiska redovisningar samt att med jämna mellanrum fastställa avgifter för an- vändning av lNMARSAT:s rymdsektor. ävensom besluta i alla andra ekonomiska frå- gor. däri inbegripet investeringsandelar och kapitaltak enligt denna konvention och drift- överenskommelsen.

h) Att fastställa arrangemang för regelbun- det sarnrad med organ vilka erkänts av styrel- sen som företrädare för redare. ombordan— ställda och andra som använder maritima te- lekommrrnikationer.

i) Att utse en skiljedomare da organisatio- nen är part i ett skiIjedomsfi'irft'u'ande.

j) Att utöva varje annan funktion som aläggs styrelsen genom annan bestämmelse i denna konvention eller driftöverenskommel- sen och varje annan funktion som erfordras för att organisationen skall kunna fullgöra sina syften.

Artikel to Direktionen

]. Generaldirektören skall utnämnas av styrelsen bland kandidater som föreslagits av parterna eller av signatärerna genom par- terna. Utnämningen skall bekräftas av par- terna. Depositarien skall omedelbart under- rätta parterna om utnämningen. Denna skall anses bekräftad om inte mera än en tredjedel av parterna inom sextio dagar efter underrät- telsen skriftligen meddelat depositarien att de har invändningar mot utnämningen. General- direktören får, så snart han utnämnts, utöva sina funktioner i väntan på bekräftelsen.

4l

Prop. 1978/79: 166

(2) The term of office of the Director Gen- eral shall be six years. However. the Council may remove the Director General earlier on its own authority. 'l'he Council shall report the reasons for the removal to the Assembly.

(3) The Director General shall be the chief executive and legal representative of the Or- ganization and shall be responsible to and under the direction ofthe Council.

(4) The structure. staff levels and standard terms ofemployment ofofficials and employ- ees and of consultants and other advisers to the Directorate shall be approved by the Council.

(5) The Director General shall appoint the members of the Directorate. The appoint- ment of senior officials reporting directly to the Director General shall be approved by the Council.

(6) The paramount consideration in the ap- pointment of the Director General and other personnel of the Directorate shall be the ne- cessity of ensuring the highest standards of integrity. cornpetency and efficiency.

Article 17 Representation ut Meetings

All Parties and Signatories which, under this Convention or the Operating Agreement. are entitled to attend and/or participate at meetings of the Organization shall be allowed to attend and/or participate at such meetings as well as any other meeting held rrnder the auspices of the Organization. regardless of where the meeting may take place. The ar- rangements made with any host country shall be consistent with these obligations.

Article 18 Costs of Meetings

(l) Each Party and Signatory shall meet its own costs of representation at meetings of the Organization.

(2) Expenses of meetings of the Organiza- tion shall be regarded as an administrative cost of the Organization. However. no meet-

42

ses fonctions des qu'il a été procédc a sa nomination et en attendant que celle-ci soit confirmée.

2) Le mandat du Directeur general est de six ans. Toutefois. le Conseil peut mettre fin aux fonctions du Directeur général de sa propre autorité. Le Conseil rend compte a l'Assemblée des raisons qui ont motivé sa décision.

3) Le Directeur général est le plus haut fonctionnairc et le representant légal de l'Or- ganisation; il est responsable devant le Con- seil et agit sous l'autorité de celui—ci.

4) La structure. les effectifs et les condi- tions types d'emploi des fonctionnaires, em— ployés, consultants et autres conseillers de l'Organe directeur sont approuvés par le Conseil.

5) Le Directeur général nomme les membres de l'Organe directeur. La nomina- tion des hauts fonctionnaires qui font directe- ment rapport au Directeur général est ap- prouvée par le Conseil.

6) La consideration dominante en matiere de nomination du Directeur général et des autres fonctionnaires de l'Organe directeur doit etre la nécessité d'assurer a l'Organisa- tion Ies services de personnes qui possedent les plus hautes qualités de travail, de compé- tence et d'intégrité.

Article l7 Représcntation aux réunions

Toutes les Parties et tous les Signataires qui sont en droit. en vertu de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation. d'assister et/ou de participer aux réunions de l'Organisation doivent étre autorisés ä assis- tcr et/ou ä participer a ces rc'unions ainsi qu'a toute autre reunion tenue sous les auspices de l'Organisation, indépendamment du lieu ou elles se tiennent. Les dispositions arrétées avec le pays höte doivent étre compatibles avec ces obligations.

Article I8 Dépensex affär-(Intex aux réuniwrx

[) Chaque Partie. ainsi quc chaque Signa- taire, fait face a ses propres frais de represen- tation Iors des réunions de l'Organisation.

2) Les dépenses afférentes a ces réunions sont considérées comme faisant partie des dépenses administratives de l'Organisation;

Prop. 1978/79: 166

2. Generaldirektörens tjänstgöringstid skall vara sex ar. Styrelsen far dock avsätta generaldirektören tidigare. Styrelsen skall i sadant fall meddela skälen härför till försam- lingen.

3. Generaldirektören skall vara organisa— tionens högste tjänsteman och legale ställ- företrädare. Han skall vara ansvarig inför och lyda under styrelsen.

4. Direktioncns sammansättning. perso- nalkategorier och allmänna anställningsvill- kor för tjänstemän och andra anställda. för konsulter och andra rådgivare till direktionen skall godkännas av styrelsen.

5. (_"ieneraldirektören skall utnämna direk- tionens medlemmar. Utnämningen av högre tjänstemän. direkt underställda generaldirek- tören. skall godkännas av styrelsen.

6. Vid tillsättning av generaldirektör och andra tjänstemän i direktionen skall särskilt beaktas nödvändigheten av att tillgodose de högsta ansprak pa vederbörandes redbarhet. sakkunskap och duglighet.

Artikel l7 Deltagande i möten

Alla parter och signatärer som enligt denna konvention eller driftöverenskommelsen har rätt att närvara vid och/eller deltaga i organi- sationens möten skall beredas möjlighet att närvara vid och/eller deltaga i sådana möten samt i alla andra möten som hålls i organistt- tionens regi. var än mötet äger rum.lArrange- mang som träffas med värdland skall stå i överensstämmelse med vad som föreskrivs i denna artikel.

Artikel 18 f'l-It'itt'x/totium/cr

1. Varje part och signatär skall bestrida sina egna kostnader för deltagande i organisa- tionens möten.

2. Utgifter för organisationens möten skall betraktas som en administrativ kostnad för organisationen. Möten på annan plats än där

Prop. 1978/79: 166

ing of the Organization shall be held outside its headquarters. unless the prospective host agrees to defray the additional expenditure involved.

Article l9 E.vtu/7li.v/rtt1wtl of Uti/i:,ution Charges

ll) The Council shall specify the units of measurement for the various types of utiliza- tion ot' the lNMARSAT space segment and shall establish charges for such utilization. 'l'hese charges shall have the objective of earning sufficient revenues for the Organiza- tion to cover its operating. maintenance. and administrative costs. the provision of such operating funds as the Council may deter- mine to be necessary. the amortization of investment made by Signatories. and com- pensation for use of capital in accordance with the Operating Agreement.

(2) The rates of utilization charge for each type of utilization shall be the same for all Signatories for that type of utilization.

(3) For entities. other than Signatories, which are authorized in accordance with Ar- ticle 7 to utilize the INMARSAT space seg- ment. the Council may establish rates of utili- zation charge different from those estab- lished for Signatories. The rates for each type of utilization shall be the same for all such entities for that type of utilization.

Article 20 Procurement

tl) The procurement policy of the Council shall be such as to encourage. in the interests of the Organization. world-wide competition in the supply of goods and services. To this end:

(a) Procurement of goods and services re- quired by the Organization. whether by pur- chase or lease. shall be effected by the award of contracts. based on responses to open in- ternational invitations to tender.

(.b) Contracts shall be awarded to bidders offering the best combination of quality. price and the most favourable delivery time.

(c) lf there are bids offering comparable

44

toutefois. l'Organisation ne tient aucune re'union hors du siege. a moins que l'höte eventuel n'accepte d'assumer les dépenses supplémentaires en cause.

Article 19 Fixution (lex redevances (l'utilisation

]) Lc Conseil fixe les unités de mcsrrre applicables aux diverses catégories d*utilisa- tion du secteur spatial d'lNMARSA'l" ct fixe les taux des redevances d”utilisation drrdit secteur. Ces redevances ont pour but de pro- curer a l'Organisation des recettes suffisantes pour couvrir ses dépenses d'exploitation. d'entretien et d'administration. pour consti- tuer le fonds de roulement que le Conseil peut juger nécessaire. pour amortir les inves- tissements effectués par les Signataires et pour verser les sommes dues au titre de la rémunération du capital conformément aux dispositions de l'Accord d'exploitation.

2) Les mémes taux de redevances d'utilisa- tion sont applicables a tous les Signataires pour chaque catégorie d'utilisation.

3) Pour les organismes autres que les Sig— nataires, qui sont autorisés a utiliser le sec- teur spatial d'lNMARSAT conformément aux dispositions de l"article 7. le Conseil peut fixer des taux de redevances d”utilisation dif- férents de ceux qui sont applicables aux Sig- nataires. Les mémes taux sont applicables aux organismes susvisés pour chaque caté- gorie d'utilisation.

Article 20 Passation (les marc/tes

)) La politique du Conseil en matiere dc passation des marchés est de nature a en- courager. dans l'intéret de l'Organisation. une concurrence a l'échelle mondiale dans la fournitrrre des biens et des services. A cette fin :

a) les biens et les prestations de services nécessaires ä l'Organisation. qu'il s'agisse d'un achat ou d'un bail. sont obtenus par attribution de contrats. a la suite d'appels d'offres internationaux publics;

b) les contrats sont attribués aux soumis- sionnaires qui offrent la meilleure conjugai- son de qualité et de prix et des délais de livraison optimaux;

c) s'il existe plusieurs offres qui présentent

Prop. 1978/79: 166

organisationen har sitt säte fiir hallas endast om det tilltänkta värdlandet samtycker till att bestrida extrakostnaderna härför.

Artikel 19 Ii'u.s'lslr'i/lumlt' (H" (UIl'älldlli!!g'.$'(l1'_L_'l:/l()l'

I. Styrelsen skall bestämma mätenhcter för olika slag av användning av INMAR- SAT—:s rymdsektor och fastställa avgifterna för användningen. Ändamålet med avgifterna är att organisatitmen skall få tillräckliga in- komster för att täcka sina drifts-. underhålls- och förval!ningskoslnader. för att tillhanda- hålla det rörelsekapital som styrelsen finner erforderligt. för att amortera signatärernas in— vesteringar samt för att betala avkastning på investerat kapital i enlighet med driftöverens— kommelscn.

2. Taxorna för rymdsektorsanvändning skall för varje användningsslag vara de- samma för alla signatärer för det använd- ningsslaget.

3. För andra organ än signatärerna. vilka enligt artikel 7 bemyndigats att använda lN- MARSAT:s rymdsektor. får styrelsen fast- ställa andra taxor än dem som fastställts för signatärerna. Taxorna för varje slag av an- vändning skall vara desamma för alla sådana organ för det användningsslaget.

Artikel 20 Upphandling

[. De allmänna riktlinjerna för styrelsens upphandling skall vara sådana att världsom- fattande konkurrens om leverans av varor och tjänster uppmuntras i organisationens in- tresse. Därför

a) skall upphandling av varor och tjänster som erfordras för organisationen. antingen upphandlingen verkställs genom köp eller förhyrning. ske genom kontrakt som grundas på svar på öppen internationell anbudsin— fordran.

b) skall kontrakt placeras hos den anbuds- givare som erbjuder den bästa kombinationen av faktorerna kvalitet. pris och gynnsammas- te leveranstid.

c) skall. om det finns anbud som erbjuder

Prop. 1978/79: 166

combinations of quality. price and the most favourable delivery time. the Council shall award thc contract so as to give effect to the procurement policy set out above.

(2) In the following cases the requirement of open international tender may be dispensed with under procedures adopted by the Council, provided that in so doing the Council shall encouragc in the interests ofthe Organization world-wide competition in the supply of goods and services:

ta) The estimated value of the contract does not exceed 50.000 US dollars and the award Of the contract would not by reason of the application of the dispensation place a contractor in such a position as to prejudice at some later date the effective exercise by the Council ofthe procurement policy set out above. To the extent justified by changes in world prices. as reflected by relevant price indices. the Council may revise the financial limit.

(b") Procurement is required urgently to meet an emergency situation.

(c) There is only one source of supply toa specification which is necessary to meet the requirements of the Organization or the sources of supply are so severely restricted in number that it would be neither feasible nor in the best interest of the Organization to incur the expenditure and time involved in open international tender. provided that where there is more than one source they will have an opportunity to bid on an equal basis.

(d) The requirement is of an administra- tive nature for which it would be neither practicable nor feasible to undertake open international tender.

(e) The procurement is for personal ser- vices.

Article Zl Invenrions and Technical Information

(I) The Organization. in connexion with any work performed by it or on its behalf at its expense. shall acquire in inventions and technical information those rights. but no

46

des conjugaisons comparables de qualité et de prix et des delais de livraison optimaux. le Conseil attribue le contrat de maniere a don- ner effet a la politique de passation des marchés exposée ci-dessus.

2) Dans les cas suivants. il peut y avoir dispense de recourir aux appels d'offres in- ternationaux publics. conformément aux pro— cedures adoptees par le Conseil. a condition que. ce faisant. le Conseil encourage. confor- mément aux inte'réts de l'Organisation. une concurrence a l'échelle mondiale dans la fourniture des biens et des services :

al la valeur estimative du contrat ne de'- passe pas 50000 dollars des Etats-Unis et. par suite de I'application d'une telle dis- pense. l'attribution du contrat ne met pas le contractant dans une position telle qu'elle porte atteinte ulte'rieurement a I'exécution ef- fective par le Conseil de la politique de passa— tion des marchés exposée ci-dessus. Dans la mesure ou des fluctuations des prix mon- diaux retlétées dans les indices de prix perti- nents le justifient. le Conseil peut réviser la limite linanciere:

b) la passation d'un marché est requise d'urgence pour faire face a une situation ex- ceptionnelle;

c) il existe une seule source d'approvision- nement re'pondant aux specifications néces- saires pour faire face aux besoins de l'Organi- sation. ou le nombre des sources d'approvi- sionnement est si limite qu'il ne serait ni pos- sible ni de l'intérét de l'Organisation d'en- gager les dépenses et de consacrer le temps nécessaire au lancement d'un appel d'ol'fre international public. sous reserve qu'au cas ot] il existerait plus d'une source d'approvi- sionnement. elles aient la possibilité de pré- senter des soumissions sur un pied d'égalité:

d) les besoins sont d'une nature admini- strative telle qu'il ne serait ni pratique ni pos- sible de recourir a la procedure des appels d'offres internationaux publics;

e) la passation d'un marché est destinée a des prestations de services en personnel.

Article 21 Inventions et renseignemenrs techniques

l) Dans le cadre de tous travaux effectués par elle ou en son nom et är ses frais. l'Organi- sation acquiert sur les inventions et renseig- nements techniques les droits ne'cessaires

Prop. 1978/79: 166

jämförbara kombinationer av faktorerna kva— litet. pris och gynnsammaste leveranstid. sty- relsen placera kontraktet så att ovan angivna allmänna riktlinjer för upphandlingen för- verkligas.

2. Styrelsen får. enligt förfaranden som den själv antagit. göra undantag från kravet på internationell anbudsinfordran i följande fall. förutsatt att styrelsen härvid i organisa- tionens intresse uppmuntrar världsomfat- tande konkurrens om leverans av varor och tjänster:

a) Om kontraktets beräknade värde ej överstiger 50000 amerikanska dollar och pla- cering av kontraktet ej skulle genom till- lämpning av ifrågavarande undantagsregel sätta en leverantör i en sådan position att styrelsens effektiva utövande av de allmänna riktlinjer för upphandlingen som angetts ovan senare försvåras. Styrelsen får ändra på be- loppsgränsen i den mån förändringar i den internationella prisnivån. som den återges i tillämpliga prisindex, ger skäl härtill.

b) Om snabb upphandling erfordras i en nödsituation.

c) Om det endast finns en leveranskälla för utrustning som motsvarar den för tillgodo- seende av organisationens behov erforderliga specifikationen eller om antalet leveranskäl- lor är så begränsat och förutsatt att samtli— ga dessa får tillfälle att lämna anbud på lika villkor att det varken skulle vara lämpligt eller i organisationens välförstadda intresse att anslå tid och medel till öppen internatio- nell anbudsinfordran.

d) Om upphandlingen avser administrativa ändamål. som det skulle vara opraktiskt eller omöjligt att tillgodose genom öppen interna- tionell anbudsinfordran.

6) När upphandlingen avser personliga tjänster.

Artikel Zl Uppfinningar och tekniska upplysningar

!. Organisationen skall. i samband med ar- bete som utförs av organisationen eller för dess räkning och på dess bekostnad. förvärva den rätt. men endast sådan rätt. till uppfin-

47

Prop. 1978/79: 166

more than those rights. which are necessary in the common interests of the Organization and of the Signatories in their capacity as such. In the case of work done under con— tract. any such rights obtained shall be on a non-exclusive basis.

(2) For the purpose of paragraph (I) the Organization. taking into account its princi— ples and objectives and generally accepted industrial practices. shall. in connexion with such work involving a significant element of study. research or development ensure for itself:

(a) The right to have disclosed to it with- out payment all inventions and technical in- formation generated by such work.

(b) The right to disclose and to have dis- closed to Parties and Signatories and others within the jurisdiction of any Party such in- ventions and technical information. and to use and to authorize and to have authorized Parties and Signatories and such others to use such inventions and technical informa- tion without payment in connexion with the INMARSAT space segment and any earth station on land or ship station operating in conjunction therewith. '

(3) ln the case of work done under con- tract. ownership of the rights in inventions and technical information generated under the contract shall be retained by the contrac- tor.

(4) The Organization shall also ensure for itself the right. on fair and reasonable terms and conditions. to use and to have used in- ventions and technical information directly utilized in the execution of work performed on its behalf but not included in paragraph (2). to the extent that such use is necessary for the reconstruction or modification of any product actually delivered under a contract financed by the Organization. and to the ex- tent that the person who has performed such work is entitled to grant such right.

(5) The Council may in individual cases approve a deviation from the policies pre- scribed in paragraphs (2)(b) and (4). where in the course of negotiation it is demonstrated to the Council that failure to deviate would be

48

dans l'inte'rét commun de l'Organisation et des Signataires en tant que tels. et unique- ment ces droits. Dans le cas de travaux effec- tués sous contrat. ces droits sont obtenus a titre non exclusif.

3) Aux fins du paragraphe l). l'(')rganisa- tion. tenant compte de ses principes et de ses objectifs ainsi que des pratiques industrielles généralement admises. s'assure pour elle- méme. dans le cadre des travaux comportant une part importante d'étude. de recherche ou de mise au point :

a) le droit d'avoir communication sans re- devance de toutes les inventions et de tous les renseignements techniques resultant de ces travaux; b) le droit de communiquer et de faire com- muniquer ces inventions et ces renseigne- ments techniques aux Parties. aus Signataires et är toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie. ainsi que le droit d'utiliser. d'autoriser ou de faire autoriser des Parties. des Signataires et de telles autres personnes ä utiliser ces inventions ct renseig- nements techniques sans redevance relative— ment au secteur spatial d'lNMARSAT et a toute station terrienne a terre ou de navire fonctionnant en liaison avec celui-ci.

3) Dans le cas de travaux effectués sous contrat, le contractant conserve la proprieté des droits aux inventions et renseignements techniques resultant de ce contrat.

4) L'Organisation s'assure également pour elle-méme le droit. selon des modalités et a des conditions équitables et raisonnables. d'utiliser et de faire utiliser les inventions et les renseignements techniques directement utilisés dans l'exécution de travaux effectués en son nom mais non compris parmi ceux envisagés au paragraphe 2). dans la mesure ou cette utilisation est nécessaire a la recon- stitution ou a la modification de tout produit effectivement livre en vertu d'un contrat fi- nancé par l'Organisation et dans la mesure ou la personne qui a execute ces travaux est habilitée & accorder ces droits.

5) Le Conseil peut. dans des cas particu- liers. accorder une dérogation aux principes stipulés a l'alinéa b) du paragraphe 2) et au paragraphe 4) lorsque. au cours des ne'gocia- tions. il est démontré au Conseil que l'ab-

Prop. 1978/79: 166

ningar och tekniska upplysningar. som er- fordras i organisationens och signatärernas som sådana gemensamma intresse. I fråga om arbete som utförs enligt kontrakt skall sådan rätt förvärvas utan ensamrätt.

2. Såvitt avser ]. i denna artikel. skall or- ganisationen. med beaktande av sina grund- satser och ändamål samt av allmän inom in- dustrin godtagen sedvänja. i samband med varje sådant arbete. som har ett betydande inslag av studium. forskning eller utveckling. tillförsäkra sig:

a) Rätt att utan betalning få del av alla uppfinningar och tekniska upplysningar. som härrör från sådant arbete.

b) Rätt att till parterna och signatärerna och andra under parts jurisdiktion delgiva och låta delgiva sådana uppfinningar och tek— niska upplysningar samt rätt att använda och bemyndiga och låta bemyndiga parterna och signatärerna och de andra att använda sådana iipplinningar och tekniska upplysningar utan betalning. om användningen avser lNMAR- SA'l':s rymdsektor och jordstation till lands eller ombord på fartyg. vilken står i förbindel- se med denna.

3. I fråga om arbete som utförs enligt kon- trakt skall leverantören förbli ägare till rätt till uppfinningar och tekniska upplysningar som frambragts i samband med kontraktet.

4. Organisationen skall även på rättvisa och skäliga villkor tillförsäkra sig rätt att an- vända och lata använda upplinningar och tek- niska upplysningar. som direkt används i ar- bete utfört för organisationens räkning men som inte nämnts i Z.. i den utsträckning som sådan användning erfordras för ny leverans eller ändring av produkt som levererats enligt ett av organisationen finansierat kontrakt och i den utsträckning som den person som utfört sadant arbete är berättigad att bevilja sådan rätt.

5. Styrelsen får i enstaka fall godkänna av- vikelse från de riktlinjer som angivits i 2. b) och 4.. om det under pågående förhandlingar för styrelsen framgår att utan sådan avvikelse organisationens intressen skulle vållas för- 'ång.

4 Riksdagen 1978/79. I sum/. Nr [66

49

Prop. 1978/79: 166

detrimental to the interests of the Organiza- tion.

(6) The Council may also. in individual cases where exceptional circumstances war- rant. approve a deviation from the policy pre- scribed in paragraph (3) where all the follow- ing conditions are met:

(a) lt is demonstrated to the Council that failure to deviate would be detrimental to the interests ofthe Organization.

(b) The Council determines that the Orga- nization should be able to ensure patent pro- tection in any country.

(c) Where. and to the extent that. the con- tractor is unable or unwilling to ensure such patent protection within the time required.

(7) With respect to inventions and techni- cal information in which rights are acquired by the Organization otherwise than pursuant to paragraph (2). the Organization. to the ex- tent that it has the right to do so. shall upon request:

(a) Disclose or havc disclosed such inven- tions and technical information to any Party or Signatory subject to reimbursement of any payment made by or required of the Organi- zation in respect of the exercise of this right ofdisclosure.

(b) Make available to any Party or Signa- tory the right to disclose or have disclosed to others within the jurisdiction of any Party and to use and to atithorize and to have au— thorized such others to use such inventions and technical information:

(i) Without payment in connexion with the INMARSAT space segment or any earth station on land or ship oper— ating in conjunction therewith. (ii) For any other purpose. on fair and reasonable terms and conditions to be settled between Signatories or others within the jurisdiction of any Party and the Organization or the owner of the inventions and technical informa- tion or any other authorized entity or person having a property interest therein. and subject to reimbursement of any payment made by or required of the Organization in respect of the ex- ercise ofthese rights.

50

sence d'une (elle de'rogation nuirait a l'inte'ret de l'Organisation.

()) Le Conseil petit également. dans des cas particuliers. lorsque des circonstances ex- ceptionnelles lejustifient. accorder une de'ro— gation au principe stipule au paragraphe 3) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) quand il est démontré au Conseil que l'absence d'une telle derogation nuirait a l'in- térét de l'Organisation:

b) quand le Conseil decide. que l'Organisa- tion doit étre en mesure de s'assurer que les brevets sont protégés dans tout pays:

c) lorsqtie et dans la mesure ou le contrac- tant n'est ni :) meme ni désireux d'assurer une telle protection pendant la dure'e requise.

7) En ce qui concerne les inventions et renseignements techniques sur lesquels elle a acquis des droits autrement qu'en vcrtu du paragraphe 2). l'Organisation. dans la mesure ou elle est habilitée ii le faire. doit sur de- mande :

a) communiquer ou faire communiquer les- dites inventions et lesdits renseignements techniques å toute Partie ou ä tout Signataire. sous reserve du remboursement de tout paie- ment effectué par cllc ou exigé d'elle dans l'exercice dudit droit de communication:

b) faire bénéficier toute Partie ou tout Sig- nataire du droit de communiquer ou de faire communiquer lesdites inventions et lesdits renseignements techniques a toutes autres personnes relevant de lajuridiction de toute Partie ainsi que le droit de les utiliser et d'au- toriser ou de faire autoriser ces personnes a les utiliser:

i) sans redevance relativement au secteur spatial d'lNMARSAT OU ä toute autre sta- tion terrienne ä terre ou de navire fonction- nant en liaison avec celui-ci;

ii) å toute autre fin. selon des modalités et ä des conditions équitables et raisonnables dé— finies entre les Signataires ou d'autres per- sonnes relevant de lajuridiction de toute Par- tic et l'Organisation ou le propriétaire des- dites inventions et desdits renseignements techniques ou tous autres organismes ou per- sonnes autorisés ayant une part de la pro- priété desdites inventions et desdits rensei- gnements techniques et sous reserve du rem- boursement de tout paiement effectué par l'Organisation ou exigé d'elle dans l'exercice desdits droits.

Prop. 1978/79: 166

(). Styrelsen får också i enstaka fall. och då särkilda omständigheter föranleder. godkän- na avvikelse från de riktlinjer som angivits i 3.. om samtliga följande villkor tillgodoses:

a) Om det visas för styrelsen att utebliven avvikelse skulle skada organisationens intressen.

b) Om styrelsen linner att organisationen bör ktrnrra försäkra sig om patentskydd i vil- ket land som helst.

c) Om. och i den utsträckning som. leve- rantören inte kan eller vill säkerställa sådant skydd inom begärd tid.

7. I fråga om uppfinningar och tekniskt) upplysningar. till vilka organisationen för 'är- var rätt på annat sätt än enligt Z.. skall organi— sationen i den utsträckning den har rätt där- till. på begäran:

a) Delgiva eller låta delgiva sadana upplin- ningar och tekniska upplysningar till part el- ler signatär mot gottgörelse avseende betal- ning som gjorts av eller begärts fran organisa- tionen för utövandet av denna delgivnings- rätt.

b) Tillerkänna part eller signatär rätt att delgiva eller låta delgiva till andra trnder parts jurisdiktion ävensom rätt att använda och be— myndiga och läta bemyndiga andra att använ- da sådana uppfinningar och tekniska upplys- ningar:

(i) Utan betalning om användningen avser organisationens rymdsektor eller jord- station. till lands eller ombord på far- tyg, som står i förbindelse med denna. (ii) Ifråga om användning för varje annat ändamål på rättvisa och skäliga villkor. varom överenskommelse skall träffas mellan. å ena sidan. signatärer eller andra under parts jurisdiktion och. å andra sidan. organisationen eller ägaren till uppfinningama och de tekniska upp- lysningama eller annat bemyndigat or- gan eller bemyndigad person med ägar- intresse däri. mot gottgörelse avseende betalning som gjorts av eller begärts från organisationen för utövandet av så- dan delgivningsrätt.

Prop. 1978/79: 166

(8) The disclosure and use, and the terms and conditions of disclosure and use. of all inventions and technical information in which the Organization has acquired any rights shall be on a non-discriminatory basis with respect to all Signatories and others within the jurisdiction of Parties.

(9) Nothing in this Article shall preclude the Organization. if desirable. from entering into contracts with persons subject to domes- tic laws and regulations relating to the disclo- sure of technical information.

Article 22 Liahili/y

Parties are not. in their capacity as such. liable for the acts and obligations ofthe Orga- nization. except in relation to non-Parties or natural orjuridical persons they might repre- sent in so far as such liability may follow from treaties in force between the Party and the non-Party concerned. However. the fore- going does not preclude a Party which has been required to pay compensation under such a treaty to a non-Party or to a natural or juridical person it might represent from in- voking any rights it may have under that trea- ty against any other Party.

Article 23 Etc/Inled Cox/A"

'faxcs on income derived from the Organi- zation by any of the Signatories shall not form part of the costs of the Organization.

Article 24 Allt/il

The accounts of the Organization shall be audited annually by an independent Auditor appointed by the Council. Any Party or Sig- natory shall have the right to inspect the ac- counts of the Organization.

Article 25 Legal I'ersamzlity

The Organization shall have legal personal- ity and shall be responsible for its acts and obligations. For the purpose of its proper functioning, it shall. in particular. have the

8) La communication et liutilisation de toutes les inventions et de tous les renseigne- ments techniques sur lesquels l'Organisation a acquis tous droits s'effectucnt, de par leurs modalités et conditions. sans discrimination ä I'égard de tous les Signataires ou d'autres personnes relevant de lajuridiction de toute Partie.

9) Aucune des dispositions du present arti- cle ne saurait empécher l'Organisation de passer. si cela est souhaitable, des marchés avec des personnes assujetties aux lois et reglements nationaux relatifs a la communi— cation dc renseignements techniques.

Article 22 Rex/mnmbilité

Une Partie n'est pas responsable en tant que telle des actcs et obligations de l'Organi- sation si ce n'est dans ses relations avec des non-Parties ou avec les personnes physiques ou morales qu'elle représente et uniquement dans la mesure ou cette responsabilité peut de'couler de traités en vigueur entre la Partie et la non-Partie intéressée. 'l'outefois. les dis- positions qui pre'cédent n'interdisent pas a une Partie qui est tenue, en vertu d'un tel traité. d'indemniser une non-Partie ou une personne physique ou morale qu'elle repré- sente d'invoquer les droits pouvant découler dudit traité a l'égard de toute autre Partie.

Article 23 Colin a_n-lux

Les impöts sur le revenu au titre des sommes versées par l'Organisation a tout Signataire ne font pas partie des dépenses de l'Organisation.

Article 24 Vérlf/icatian des complex

Les comptes de l'Organisation sont véri- ftés chaque année par un Commissairc aux comptes indépendant nomme par le Conseil. Toute Partie ou tout Signataire a droit d'acces aux comptes de I”Organisation.

Article 25 Persannulitéjllridique

L'Organisation a la personnalité juridique: elle est. en outre, responsable de ses actes et de ses obligations. Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui incombent. elle peut notam—

Prop. 1978/79: 166

8. Delgivning och användning av. samt villkor för delgivning och användning av. alla uppfinningar och tekniska upplysningar. till vilka organisationen förvärvat rätt. skall vara utan åtskillnad vad gäller samtliga signatärer" och andra under partsjurisdiktion.

9. Denna artikel innebär ej att organisatio- nen. om så bedöms önskvärt. ej far ingå kon- trakt med personer som är underkastade na— tionella regler avseende rätten att delgiva tek- niska upplysningar.

Artikel 22 Ansvarig/tet

Parter är ej. som sadana. ansvariga för or- ganisationens handlingar och förpliktelser utom i förhållande till icke-parter eller fysiska ellerjuridiska personer som de må företräda. om sådan ansvarighet följer från fördrag som gäller mellan parten och icke-parten i fråga. Vad nu sagts utesluter dock inte att part. som enligt ett sådant fördrag ålagts att betala er- sättning till icke-part eller till fysisk ellerjuri— disk person som sådan icke-part företräder. åberopar rätt som parten enligt samma för- drag kan ha gentemot andra parter.

Artikel 23 Kostnader som ej belastar organisationen Organisationen skall ej belastas med kost- nader för skatt på signatärs inkomst fran or-

ganisationen.

Artikel 24 'Rr'ikenskapsgrunskning

Organisationens räkenskaper skall varje år granskas av en ojävig revisor som utses av styrelsen. Part eller signatär skall äga rätt att ta del av organisationens räkenskaper.

Artikel 25 Juridisk personlig/wi

Organisationen skall äga juridisk personlig- het och vara ansvarig för sina handlingar och förpliktelser. För att organisationen skall kunna fungera ändamålsenligt skall den bl. a.

Prop. 1978/79: 166

capacity to contract. to acquire. lease. hold and dispose of movablc and immovable prop- erty. to be a party to legal proceedings and to conclude agreements with States or interna- tional organizations.

Article 26 I'rit'ilcgt's uml lmmunitics

(l) Within the scope of activities au- thorized by this Convention. the Organiza- tion and its property shall be exempt in all States Parties to this Convention from all na- tional income and direct national property taxation and from customs duties on com- munication satellites and components and parts for such satellites to be launched for use in the INMARSAT space segment. Each Party undertakes to use its best endeavours to bring about. in accordance with the appli- cable domestic procedure. such further ex- emption from income and direct property taxation and customs duties as is desirable. bearing in mind the particular nature of the Organization.

(2) All Signatories acting in their capacity as such. except the Signatory designated by the Party in whose territory the headquarters is located. shall be exempt from national tax- ation on income earned from the Organiza- tion in the territory ofthat Party.

(3) ta) As soon as possible after the entry into force of this Convention. the Organiza- tion shall conclude. with any Party in whose territory the Organization establishes its headquarters. other offtces or installations. an agreement to be negotiated by the Council and approved by the Assembly. relating to the privileges and immunities of the Organi- zation. its Director General. its staff. of ex- perts performing missions for the Organiza- tion and of representatives of Parties and Sig- natories whilst in the territory of the host Government for the purpose of exercising their functions.

th) The agreement shall be independent of this Convention and shall terminate by agreement between the host Government and the Organization or if the headquarters ofthe Organization are moved from the territory of the host Government.

54

ment passer des contrats. acquertr. prendrc a bail. detenir et céder des biens meubles et immeubles ainsi qu'ester en justice et con- clure des accords avec des Etats ou des or- ganisations internationales.

Article 26 I'rit'ilåcm' el immunités

]) Dans le cadre des activités autorisées par la présente Convention. l'Organisation et ses biens sont exonérés. par tous les Etats Parties a la Convention. de tout impot natio- nal sur le revenu el impot direct national sur les biens et de tous droits de douane sur les satellites de tclécommunciations ainsi que sur les elements et les pieces desdits satellites qui doivent etre lances en vue de leur utilisa- tion dans le secteur spatial d'lNMARSAT. Chaque Partie s'engage a agir au mieux pour faire accorder. conformément a la procedure nationale applicable. toutes autres exoné- rations diimpöts sur les revenus et d”impots directs sur les biens. ainsi que des droits de douane. jugees souhaitables. en gardant pre'- sent a l'esprit le caraetére spécilique de l'Or- ganisation.

2) Tous les Signataires agissant en cette qualité. a l'exception du Signataire désigne par la Partie sur le territoire de Iaquelle le siege est situe. sont exonerés de l"impöt na- tional sur le revenu au titre des sommes ver- sées par l'Organisation dans le territoire de ladite Partie.

3) a) Aussitöt que possible aprés l'entrée en vigueur de la présente Convention. l'Or- ganisation conclut avec toute Partie dans le territoire de Iaquelle elle 'établit son siege, d'autres bureaux ou d'autres installations. un accord qui sera négoeié par le Conseil et ap- prouve' par l'Assemblée, relatifaux privileges et immunités de l'Organisation. de son Direc- teur général. de son personnel, des experts exécutant des missions pour l”Organisation et des representants des Parties et Signataires pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du Gouvernement höte dans le but d'exercer leurs fonctions.

b) Cet accord est indépendant de la pré- sente Convention et cesse d'avoir effet par accord entre le Gouvernement höte et l'Or- ganisation. ou si le siege de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement höte.

Prop. 1978/79: 166

kunna ingå kontrakt. förvärva. hyra. besitta eller förfoga över fast och lös egendom. vara part i rättegångar och liknande förfaranden och ingå avtal med stater eller intemationella organisationer.

Artikel 26 Privilegier och immunitet

[. lnont det verksamhetsområde som fö— reskrivs i denna konvention skall organisatio- nen och dess egendom i alla till denna kon- vention anslutna stater befrias från all natio- nell inkomstskatt och nationell direkt förmö- genhetsskatt samt från tullar på telesatelliter och komponenter och delar till sådana satel- liter. som avses uppskjutas för användning i lNMARSA'l':s rymdsektor. Varje part åtager sig i enlighet med tillämpligt inhemskt förfa- rande att eftersträva sådan ytterligare befriel- se från inkomstskatt och direkt förmögen- hetsskatt. ävensom tullar. som är önskvärd med tanke på organisationens särskilda be- skaffenhet.

2. Alla signatärer. utom den signatär som utsetts av den part på vars territorium organi- sationens säte är beläget. skall som sådana vara befriade från nationell skatt på inkomst från organisationen inom den partens territo- rtum.

3. a) Så snart som möjligt efter det att den— na konvention trätt i kraft skall organisatio- nen ingå avtal med part. på vars territorium organisationen upprättar sitt säte. annat kon- tor eller anläggning. om privilegier och im- munitet för organisationen. dess generaldi- rektör. personal. sakkunniga som utför upp- drag åt organisationen samt företrädare för parter och signatärer. att åtnjutas medan de befinner sig på värdlandets territorium för att fullgöra sina uppgifter. Styrelsen skall för- handla om avtalet och församlingen skall godkänna det.

b) Avtalet skall vara fristående från denna konvention och upphöra att gälla genom överenskommelse mellan värdlandet och or- ganisationen eller om organisationens säte flyttas från värdlandet.

Prop. 1978/79: 166

(4) All Parties other than a Party which has concluded an agreement referred to in para- graph t3) shall as soon as possible after the entry into force of this Convention conclude a Protocol on the privileges and immunities of the Organization. its Director General. its staff. of experts performing missions for the Organization and of representatives of Par- ties and Signatories whilst in the territory of Parties for the purposes of exercising their functions. 'l'hc Protocol shall be independent of this Convention and shall preseribe the conditions for its termination.

Article 27 Relutiousltip with other International ()r- _euttizutions

The Organization shall co-operate with the United Nations and its bodies dealing with the Peaceful Uses of Outer Space and Ocean Area. its Specialized Agencies. as well as other international organizations. on matters of common interest. ln particular the Organi- zation shall take into account the relevant Resolutions and Recommendations of the lnter-Governmental Maritime Consultativc Organization. The Organization shall ob- serve the relevant provisions of the Interna- tional Telecommunication Convention and regulations made thereunder. and shall in the design. development. construction and estab— lishment of the INMARSAT space segment and in the procedures established for regulat- ing the operation of the lN MARSAT space segment and of earth stations give due consi- deration to the relevant Resolutions. Recom- mendations and procedures of the organs of the International Telecommunication Union.

Article 28 tN'oti/icution to the International Telecom- tnunicutiou Union

Upon request from the Organization. the Party in whose territory the Headquarters of the Organization is located shall co-ordinate the frequencies to be used for the space seg- ment and shall. on behalf of each Parry that eonsents. notify the International Telecom— munication Union of the frequencies to be so

56

4) Aussitot que possible apres l'entrée en vigueur de la présente Convention. toutes les Parties autres que celles ayant conclu un ac- cord conformement au paragraphe 3) con- cluent un Protocole sur les privileges et im- munités de l'Organisation. de son Directeur general. de son personnel. des experts exe— cutant des missions pottr l'Organisation et des representants dcs Parties et Signataires pendant qu"ils se trouvent sur le territoire des Parties dans le but d'excrcer leurs fonctions. Ce Protocole est independant de la présente Convention et stipule les conditions dans les- quelles il cesse d'avoir effet.

Article 27 Relations ut'ee lex uutres orguui.uttions inter— nutionu/ex

L'Organisation eollabore avec l"(')rganisa- tion des Nations Unies. ses organes qui trai- tent des utilisations paeifiques de l'espace extra-atmosphérique et de focéan ct ses in- stitutions spécialisces. ainsi qu'avec d'autres organisations internationales. sur les ques— tions d'intérét eommun. L'(.)rganisation tient compte notarnment des résolutions et des re— commandations pertinentes de l'(')rganisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. L'Organisation res- pecte les dispositions pertinentes de la Con- vention internationale des telecommunica— tions et les regles qui en découlent et tient compte. lors de la conception. de la mise au point. de la construction et de la mise en place du secteur spatial d'lNMARSAT. ainsi que dans les procedures établies en vue de réglementer l'exploitation du secteur spatial d'lNMARSAT et des stations terriennes. des résolutions. des recommandations et des pro— cedures pertinentes adoptées par les organes de l'Union internationale des télécommuni- cations.

Article 28 Notljieution [t I'Union internationale des té- léeommunications"

A la demande de l'Organisation. la Partie sur le territoire de Iaquelle est situé le siege de l'Organisation coordonne les fréquences a utiliser pour le secteur spatial et. au nom de chaque Partie qui y consent, notifie ä l'Union internationale des telecommunications les fréquences a utiliser a cette fm ct lui com-

Prop. 1978/79: 166

4. Alla andra parter än part som ingått av- tal enligt 3. skall. så snart som möjligt efter det att denna konvention trätt i kraft. upprät- ta ett protokoll om privilegier och immunitet för organisationen. dess generaldirektör. dess personal. sakkunniga som utför uppdrag att organisationen samt företrädare för parter och signatärer. att åtnjtttas medan de befin- ner sig pa parternas territorium för att fullgö- ra sina uppgifter. Protokollet skall vara fristå- ende från denna konvention och ange vill- koren för dess upphörande.

Artikel 27 Fr'irlu'illundet till andra inter/rutionellu orga- nisulioner

Organisationen skall samarbeta med För- enta Nationerna och dess organ för behand- ling av frågor om fredlig användning av yttre rymden och av havsområden. dess fackorgan och andra internationella organisationer i frå- gor av gemensamt intresse. Organisationen skall särskilt beakta tillämpliga resolutioner och rekommendationer från Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (lMCO). Organisationen skall iaktta tillämpliga be- stämmelser i den internationella telekonven- tionen (ITU-konventionen) och bestämmel- ser antagna i anslutning till den konven- tionen. Organisationen skall ocksa vid pro- jekteringen. utvecklingen. konstruktionen och upprättandet av INMARSATzs rymdsek- tor samt i de förfaranden som fastställts för att bestämma driften av lNMARSAT—:s rymdsektor och jordstationer ta vederbörlig hänsyn till Internationella teleunionens or— gans tillämpliga resolutioner. rekommenda— tioner och förfaranden.

Artikel 28 Underrättelse till lnternutionellu teleunionen På begäran av organisationen skall den part på vars territorium organisationens säte är beläget samordna de frekvenser som skall an- vändas i rymdsektorn och på envar parts väg- nar. som samtycker därtill. underrätta lnter- nationella teleunionen om de frekvenser som sålunda skall användas samt lämna andra upplysningar på det sätt som anges i det till

Prop. 1978/79: l66

used and other information. as provided for in the Radio Regulations anncxcd to the ln- ternational Telecommunication Convention.

Article 29 Witltdrttu'ul

(l) Any Party or Signatory may by written notification to the Depositary withdraw vol- untarily from the Organization at any time. Once a decision has been made under appli- cable domestic law that a Signatory may withdraw. notice of the withdrawal shall be given in writing to the Depositary by the Par- ty which has designated the Signatory. and the notification shall signify the acceptance by the Party ofthe withdrawal. Withdrawal of a Party. in its capacity as such. shall entail the simultaneous withdrawal of any Signato- ry designated by the Party or of the Party in its capacity as Signatory. as the case may be.

(2) Upon receipt by the Depositary of a notice to withdraw. the Party giving notice and any Signatory which it has designated. or the Signatory in respect of which notice has been given. as the case may be. shall cease to have any rights of representation and any voting rights in any organ ofthe Organization and shall incur no obligation after the date of such receipt. However. a withdrawing Signa- tory shall remain responsible. unless other- wise decided by the Council pursuant to Arti- cle XIll ofthe Operating Agreement. for con- tributing its share of the capital contributions necessary to meet contractual commitments specifically authorized by the Organization before the receipt and liabilities arising from acts or omissions before the receipt. Except with respect to such capital contributions and except with respect to Article 31 ofthis Con- vention and Article XVI of the Operating Agreement. withdrawal shall become effec- tive and this Convention and/or the Operat- ing Agreement shall cease to be in force for the Party and/or Signatory three months after the date of receipt by the Depositary of the written notification referred to in paragraph (1).

(3) lf a Signatory withdraws. the Party which designated it shall. before the effective date of withdrawal and with effect from that

58

munique d'autres renseignements. ainsi qu'il est prevu dans le Reglement des radiocom- munications annexe a la Convention interna- tionale des telecommunications.

Article 29 Retrait

l)Toute Partie ou tout Signataire peuvent. par notification écrite adresse'e au Deposi- taire. se retirer volontairement de l'Organisa- tion ä tout moment. Lorsqu'il a été decide en vertu de la législation nationale applicable qu'un Signataire petit se retirer. le retrait du Signataire est notifié par e'crit au Dépositaire par la Partie qui l”a désigne et la notification emportc acceptation du retrait par la Partie. Le retrait d'une Partie. agissant en cette qua- lité. entrainc le retrait simultane de tout Sig- nataire désigne par la Partie ou de la Partie en sa qualite' de Signataire. selon le cas.

2) [)es la réception par le De'positaire de la notification d'une decision de retrait. la Par— tie qui la notifte et tout Signataire qu'elle a désigne". ou le Signataire pour le compte du- quel la notification est donnée. selon le cas. cessent d'avoir tout droit de representation et de vote au sein des organes de l'Organisation quels qu'ils soient. et ils n'acquierent aucune obligation apres reception de la notification. Le Signataire qui se retire reste toutefois tenu. a moins que le Conseil n'en décide autrement en application de l'article XIII de l'Accord d'exploitation. de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés par l'Organisation avant la reception de la notification et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omis- sions qui ont précédé ladite reception. Sauf en ce qui concerne ces contributions au capi- tal et les dispositions de l'article 3l de la présente Convention et de l'article XVI de l'Accord d'exploitation. le retrait prend effet. et la présente Convention et/ou l'Accord d'exploitation cessent d'étre en vigueur a l'e'gard de la Partie et/ou du Signataire qui se retire. trois mois apres la date de réception par le Dépositaire de la notification mention- née au paragraphe l).

3) Si un Signataire se retire. la Partie qui lia désigne désigne. avant la date a laquelle le retrait prend effet et a compter de cette date.

Prop. 1978/79: 166

l'l"U-konventioncn fogade radioreglementet.

Artikel 29 Utträde

l. Part eller signatär fär genom skriftlig un- derrättelse till depositarien frivilligt och när som helst utträda ur organisationen. När be- slut fattats enligt tillämplig nationell lagstift- ning om att signatär far utträda. skall skriftlig underrättelse om utträdet ges till depositarien av den part sotn har utsett signatären. Under- rättelsen skall anses innebära att parten god- känner utträdet. Utträde av part som sadan medför samtidigt utträde av signatär som ut— setts av parten eller. i förekommande fall. av parten i dess egenskap av signatär.

2. Sedan depositarien mottagit underrät- telse om utträde skall den part som lämnat underrättelsen och signatär som parten ut- sett, eller. i förekommande fall. den signatär som underrättelsen avser. ej längre ha rätt att vara företrädd och att rösta i något av organi- sationens organ samt ej heller ansvara för förpliktelse uppkommen efter det att under- rättelsen mottagits. Utträdande signatär skall dock, om ej styrelsen beslutar annat enligt artikel Xlll i driftöverenskommelsen. förbli skyldig att bidra med sin andel till de kapital- tillskott som fordras för att infria kontrakts- åtaganden som organisationen särskilt be- myndigat innan underrättelsen mottogs och för skulder som uppstått på grund av organi- sationens göranden och lätanden innan un- derrättelsen mottogs. Med undantag såvitt avser sådana kapitaltillskott och bestämmel- serna i artikel 3l i denna konvention och i artikel XVI i driftöverenskommelsen får ut- träde verkan. och denna konvention och/eller driftöverenskommelsen upphör att gälla för ifrågavarande part och/eller signatär, tre må- nader efter det att depositarien mottagit skriftlig underrättelse enligt [.

3. (_)m signatär utträder skall den part som utsett signatären. före den dag då utträdet får verkan och med verkan frän den dagen. utse

59

Prop. 1978/79: 166

date. designate a new Signatory. assume the capacity of a Signatory in accordance with paragraph (4). or withdraw. lf the Party has not acted by the effective date. it Shall be considered to have withdrawn as from that date. Any new Signatory shall be responsible for all the outstanding capital contributions of the previous Signatory and for the propor- tionate share of any capital contributions necessary to meet contractual commitments specifically authorized by the Organization. and liabilities arising from acts or omissions. after the date of receipt ofthe notice.

(4) lf for any reason a Party desires to substitute itself for its designated Signatory or to designate a new Signatory. it shall give written notice to the Depositary. Upon as- sumption by the new Signatory of all the out- standing obligations. as specified in the last sentence of paragraph (3). of the previously designated Signatory and upon signature of the Operating Agreement. that Agreement shall enter into force for the new Signatory and shall cease to be in force for the previous Signatory.

Article 30 Sttxpenximt um/ TBI'IIIfIHIfl'OH

tll Not less than one year after the Direk- torate has received written notice that a Party appears to have failed to comply with any obligation under this Convention. the Assem- bly. after considering any representations made by the Party. may decide. ifit finds that the failure to comply has in fact occured and that such failure impairs the effective opera- tion ofthe Organization. that the membership of the Party is terminated. This Convention shall cease to be in force for the Party as from the date of the decision or att such later date as the Assembly may determine. An extraor- dinary session of the assembly may be con- vened for this purpose. The termination shall entail the simultaneous withdrawal of any Signatory designated by the Party or of the Party in its capacity as Signatory. as the case may be. 'l'he Operating Agreement shall cease to be in force for the Signatory on the

60

om nouveau Signataire ou assume la qualité de Signataire. conformément aux disposi- tions du paragraphe 4) du present article. ou se retire.

Si. a cette date. la Partie n'a pris aucune mesure it cct effet. elle est considerec comme s'étant retirée ä compter de cette memc date. Tout nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signataire pré- ce'dent en ce qui concerne les contributions au capital et l'obligation de verser sa quote- part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagemcnts contractuels expressément autorises par l'Organisation apres la date de la reception de la notification et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omissions qui ont suivi cette date.

4) Si. pour quelque raison que ce soit. unc Partie desire se substituer au Signataire qu'elle a désigne. ou désire désigner un nou- veau Signataire. elle doit notifier par ecrit sa decision au Depositairc. lfAccord d'ex— ploitation entre en vigueur :'t l'e'gard du nou- veau Signataire et cesse de l'ctre a l'e'gard du Signataire précédent des que le nouveau Sig- nataire assumc toutes les obligations non sa- tisfaites du Signataire precedent. telles qu'elles sont spécifiées dans la derniere phrase du paragraphe 3). et signe I”Accord d'exploitation.

Article 30 Suxpenxion ut retrait uh/igtttoiru

I) Un an au moins apres la date a laquelle l'Organe directeur a recu une notification e'crite l'informant qu'apparemment une Par- tie a manqué a I'une quelconque des obliga- tions qui lui incombent aux termes de la pré- sente Convention. l'Assemble'e. apres avoir examine toute observation pre'sentée par la- dite Partie. peut de'cidcr. si elle constate qu'il y a ett effectivement manquement a ttne obli- gation ct que ce manquement eompromet le bon fonctionnetnent de l'Organisation. que la Partie n'est plus Mcmbre de l'Organisation. La Convention cesse d'étre en vigueur a l'egard de la Partie considerée a partir de la date de cette decision ou de toute autre date ultérieure que l'Assemblée peut fixer. l."As— semblée peut étrc convoquée en session ex— traordinaire a cette fin. Le retrait obligatoire entrainc le retrait simultane de tout Signa- taire désigne par Ia Partie ou de la Partie en sa

Prop. l978/79:166

ny signatär. s_iälv pataga sig egenskapen av signatär enligt 4. eller utträda. (')m parten ej vidtagit sadan åtgärd senast den dag då utträ- det fär verkan. skall parten anses ha utträtt den dagen. Ny signatär blir ansvarig för den föregående signatärens utestående kapital- tillskott och för den proportionella andel av de kapitaltillskott som erfordras för att infria kontraktsataganden som organisationen sär- skilt bemyndigat. ävensom för skulder pä grttnd av göranden och latanden. efter den dag da underrättelsen mottogs.

4. Om part av någon anledning önskar sät- ta sig i den utsedda signatärens ställe eller utse ny signatär skall parten skriftligen un- derrätta depositarien därom. Efter det att den nye signatären pätagit sig den föregående signatärens alla utestående förpliktelser. så- dana de angivits i 3.. sista punkten, samt undertecknat driftöverenskommelsen, träder den i kraft för den nye signatären och upphör att gälla för den föregående signatären.

Artikel 30 .S'us/n'nsirm och upphävande av medlemskap ]. Tidigast ett år efter det att direktionen mottagit skriftlig underrättelse om att part synes ha underlatit att iaktta förpliktelse en— ligt denna konvention får församlingen. om den efter beaktande av partens synpunkter finner att sådan underlätelse föreligger. som försvarar att organisationens verksamhet drivs pa ett effektivt sätt. besluta om upphä- vande av partens medlemskap. Denna kon- vention skall upphöra att gälla för parten från och med den dag sådant beslut fattas eller från och med den senare dag som församling— en kan besluta om. Extra församlingsmöte får sammankallas för detta ändamål. Upphävan— det medför samtidigt utträde för signatär, som utsetts av part. eller, i förekommande fall. för parten i dess egenskap av signatär. [)riftöverenskommelsen skall upphöra att gälla för signatären den dag då denna konven- tion upphör att gälla för parten i fråga. Vad

61

Prop. 1978/79: 166

date on which this Convention ceases to be in force for the Party concerned. except with respect to capital contributions necessary to meet contractual commitments specifically authorized by the (.")rganization before the termination and liabilities arising from acts or omissions before the termination. and except with respect to Article 3I of this Convention and Article XVl ofthe Operating Agreement.

(2) lfany Signatory. in its capacity as such. fails to comply with any obligation under this Convention or the Operating Agreement. other than obligations under Article llltl) of the Operating Agreement and the failure has not been remedied within three months after the Signatory has been notified in writing of a resolution of the Council taking note of the failure to comply. the Council. after consid- en'ng any representations made by the Signa- tory and. if applicable. the Party concerned may suspend the rights of the Signatory. lf. after an additional three months and after consideration of any representations made by the Signatory and. if applicable. the Party, the Council finds that the failure to comply has not been remedied. the Assembly may decide on the recommendation ofthe Council that the membership of the Signatory is ter- minated. Upon the date of such decision. the termination shall become effective and the Operating Agreement shall cease to be in force for that Signatory.

(3) lfany Signatory fails to pay any amount due from it pursuant to Article lll(ll of the Operating Agreement within four months after the payment has become due. the rights of the Signatory under this Convention and the Operating Agreement shall be automati- cally suspended. lf within three months after the suspension the Signatory has not paid all sums due or the Party which has designated it has not made a substitution pursuant to Arti- cle 29t4). the Council. after considering any representations made by the Signatory or by the Party which has designated it. may decide that the membership of the Signatory is ter-

62

qualité de Signataire. selon le cas.

L'Accord d'exploitation cesse d"ctre en vi— guettr it l'egard du Signataire a la date a la- quelle Ia présente Convention cesse d'étre en vigueur a l'égard de la Partie intéressée. sauf en ce qui concerne les contributions au capi- tal necessaircs pottr faire face attx engage- ments contractuels expressement autorisés par l'Organisation avant ce retrait et aux res- ponsabilités (Iécoulant d'actes ou d'omis- sions qui ont précéde celui-ci. et sauf en ce qui concerne les dispositions de I'article 3] de la présente Convention et de l'article XVI de l'Accord d'exploitation.

2) Si un Signataire. agissant en cette qua- lité. tnanque ä l'une quelconqtte des obliga- tions qui lui incombent aux termes de la pré- sente Convention ou de l'Accord d'exploita— tion. autres que Ies obligations imposées par le paragraphe 1) de l'article lll de l"Accord d'exploitation. et s'il n'a pas reme'dié audit manquement dans les trois mois qui suivcnt la notification écrite qui lui est faite d'une résolution du Conseil prenant note dudit manquement, le Conseil peut. apres examen des observations présentées par le Signataire et. le cas eehe'ant. par la Partie intéressée. suspendrc les droits du Signataire defaillant. Si, a l'issue d'un de'lai supplémentaire de trois mois et apres examen des observations présentées par le Signataire et. le eas e'cheant, par la Partie. le Conseil constate qu'il n'a pas été remédie' audit manquement. I'Assemblée petlt (lécider. sur la recomman- dation du Conseil. de retirer au Signataire la qualité de Membrc. Le retrait prend effet it la date de cette decision et l'Accord d'exploita- tion cesse d'etre en vigueur a l'égard du Sig— nataire a compter de cette date.

3) Si un Signataire omet de payer toute somme dont il est redevable conformément au paragraphe 1) de l'article lll de l'Accord d"exploitation. dans les quatre mois qui sui- vent l'échéance. les droits du Signataire en vertu de la présente Convention et de l'Accord d'exploitation sont automatique- ment sttspendtts. Si. dans les trois mois qui suivent la suspension. le Signataire n'a pas versé toutes les sommes tlues ou si la Partie qui l'a désigne n'a pas effectué une substituv tion conformément au paragraphe 4) de l”arti- cle 29. le Conseil. apre's examen de toute observation présentee par le Signataire OL

Prop. 1978/79: [66

nu sagts gäller dock ej kapitaltillskott som erfordras för att infria kontraktsataganden som organisationen särskilt bemyndigat före upphävandet och skttldcr pa grttnd av organi- sationens göranden eller latanden före upphä- vandet samt medför ej undantag frän vad som stadgas i artikel 3l i denna konvention och i artikel XVl i driftöverenskommelsen.

2. Om signatär. som sådan. underlåter att iaktta förpliktelse enligt denna konvention el— ler annan förpliktelse än enligt artikel lll. l. i driftöverenskommelsen och underlätelsen ej avhjälpts inom tre månader efter det att sig- natären skriftligen underrättats om styrelsens bcslttt att anteckna underlatelsen. far styrel- sen. efter att ha beaktat signatärens och. i förekommande fall. partens synpunkter. sus- pendera signatärens rättigheter. Om styrel- sen efter ytterligare tre månader och efter beaktande av signatärens och. i förekomman- de fall. partens synpunkter. finner att under— latelsen ej avhjälpts. far församlingen. pä re- kommendation av styrelsen. besluta om upp- hävande av signatärens medlemskap. Upphä- vandet skall gälla från dagen för sådant beslut och driftöverenskommelsen skall upphöra att gälla för signatären från den dagen.

3. Om signatär underlåter att betala be- lopp, som förfallit till betalning enligt artikel Ill. 1. i driftöverenskommelsen inom fyra månader från förfallodagen. skall signatärens rättigheter enligt denna konvention och drift— överenskommelsen utan vidare suspenderas. Om signatären ej inom tre månader från su- spensionen betalat alla förfallna belopp eller om ej den part. som utsett signatären. satt sig eller annan i signatärens ställe enligt artikel 29. 4.. får styrelsen. efter att ha beaktat syn- punkter fran signatären eller den part som utsett den. besluta om upphävande av signa- tärens medlemskap. Driftöverenskommelsen

63

Prop. 1978/79: 166

minated. From the date of such decision. the Operating Agreement shall cease to be in force for the Signatory.

(4) During the period of suspension of the rights of a Signatory pttrsuant to paragraphs (2) or (3). the Signatory shall continue to have all the obligations of a Signatory ttnder this Convention and the Operating Agreement.

(5) A Signatory shall incttr no obligation after termination. except that it shall be re- sponsible for contributing its share of the capital contributions necessary to meet con- tractttal commitments specifically authorized before the termination and liabilities arising from acts or omissions before the termina- tion. and except with respect to Article 31 of this Convention and Article XVI ofthe Oper- ating Agreement.

(o) If the membership of a Signatory is terminated. the Party which designated it shall. within three months from the date of the termination and with effect from that date. designate a new Signatory. assume the capacity of a Signatory in accordance with Article 29t4). or withdraw. If the Party has not actcd by the end ofthat period. it shall be considered to have withdrawn as from the date of termination. and this Convention shall cease to be in force for the Party as from that date.

(7) Whenever this Convention has ceased to be in force for a Party. settlement between the Organization and any Signatory designat- ed by that Party or that Party in its capacity as Signatory. shall be accomplished as pro- vided in Article XIII of the Operating Agree- ment.

Article 3I Settlement ()./"Disputes

(I) Disputes arising between Parties. or between Parties and the Organization. relat- ing to rights and obligations under this Con- vention should be settled by negotiation between the parties concerned. If within one year of the time any party has requested set- tlement. a settlement has not been reached and if the parties to the dispute have not

64

par la Partie qui l'a désigne. peut décider de retirer au Signataire sa qualité de Membrc.. A compter de la date de la decision. l'Accord d'exploitation cesse d'élre en vigueur a I'e'gard du Signataire.

4) Pendant la période de suspension des droits d'ttn Signataire en vcrtu des para- graphes 2) ou 3). le Signataire continue d'as- sumer toute obligation d'un Signataire décou- lant de la présente Convention et de l'Accord d'exploitation.

5) Un Signataire n'assume attcttnc obliga- tion apres qu'on lui a retire Ia qualitc' (le Membrc. sous réservc de l'obligation qui lui revicnt de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux enga- gements contractuels expresse'rrtent autorisés avant qu'on lui ait retire la qualité de Membre et aux responsabilites decoulant d'actes ou d'omissions qui ont précédé ce retrait. et sauf en ce qui concerne les dispositions de l'arti- cle 31 de la présente Convention et de l'arti- cle XVI de l'Accord d'exploitation.

6) Si l'on retire la qualité de Membre it un Signataire. la Partie qui l'a désigne désigne un nouveau Signataire ou assume la qualité de Signataire. conformément aux disposi- tions du parapraphe 4) de l'article 29. ou se retire dans un délai de trois mois a partir de la date de ce retrait et a compter de cette date. Si. a l'expiration de ce délai, la Partie n'a pris aucune mesure a cet effet. elle est considérés comme s'étant retirée a la date du retrait et la présente Convention cesse dl'étre en vigueur är son égard a compter de cette date.

7) Chaque fois que la présente Convention cesse d'étre en vigueur a l'égard d'une Partie. tout reglement linancier entre l'Organisation et tout Signataire désigne par cette Partie ou la Partie en sa qualité de Signataire doit étre effectué conformément aux dispositions de l'article XIII de. l'Accord d'exploitation.

Article 31 Régiement des zlif/Prends

]) Tout différend entre des Parties. ou en- tre des Parties et l'Organisation. ayant trait aux droits et obligations decoulant de la pré- sente Convention doit étre réglé par voie de ne'gociation entre les parties intéressées. Si. dans un délai d'un an a compter de la date a laqtlelle l'une quelconque des parties 3 de- mandé un reglement. celui-ci n'est pas inter—

Prop. 1978/79: 166

skall upphöra att gälla från dagen för sådant beslut.

4. Under den tid da signatärs rättigheter är suspenderade enligt 2. och 3. skall signatären fortfarande ha signatärs alla skyldigheter en- ligt denna konvention och driftöverenskom- melsen.

5. Signatär skall ej ansvara för förpliktelse som uppkommit efter det att medlemskapet upphört men förbli skyldig att bidra med sin andel till de kapitaltillskott som erfordras för att infria kontraktsåtaganden som särskilt be- myndigats före upphävandet. liksom även vara ansvarig för skulder på grund av organi- sationens göranden och låtanden före upphä- vandet. Artikel 31 i denna konvention och artikel XVI i driftöverenskommelsen skall också vara tilllämpliga sedan medlemskapet upphävts.

6. ()m signatärs medlemskap upphavs skall den part som utsett signatären. inom tre månader från dagen för upphävandet och med verkan från denna dag. utse ny signatär. själv pataga sig egenskapen av signatär enligt artikel 29. 4. eller utträda. Om parten ej vid- tagit sadan atgärd inom tre månader skall par- ten anses ha tttträtt den dag då signatärens medlemskap upphävdes och denna konven- tion skall upphöra att gälla för parten från den dagen.

7. När denna konvention upphör att gälla för part skall uppgörelse enligt artikel XIII i driftöverenskommelsen träffas mellan orga- nisationen och signatär. utsedd av parten. el- ler parten i dess egenskap av signatär.

Artikel 3l Avgörande av tvister

]. Tvister mellan parter i denna konven- tion, eller mellan sådana parter och organisa- tionen pä grund av rättigheter och skyldighe— ter enligt denna konvention, skall avgöras ge- nom förhandlingar mellan de berörda par— terna. Om uppgörelse ej har träffats inom ett år från det att part i tvisten begärt uppgörel- se. och om parterna i tvisten ej har enats om

5 Riksdagen [978/79. I Jam/. Nr 166

Prop. 1978/79: 166

agreed to submit it to the International Court of Justice or to some other procedure for settling disputes. the dispute may. if the par— ties to the dispute consent. bc submitted to arbitration in accordance with the Annex to this Convention. Any decision of an arbitral tribunal in a dispute between Parties. or between Parties and the Organization. shall not prevent or affect a decision ofthe Assem- bly pursuant to Article 3(l(l). that the Con- vention shall cease to be in force for a Party.

(2) Unless otherwise mutually agreed. dis- putes arising between the Organization and one or more Parties under agreements con- cluded between them. if not settled by negoti- ation within one year of the time any party has requested settlement. shall. at the re— quest of any party to the dispute. be submitt- ed to arbitration in accordance with the An- nex to this Convention.

(3) Disputes arising between one or more Parties and one or more Signatories in their capacity as such. relating to rights and obliga- tions under this Convention or the Operating Agreement may be submitted to arbitration in accordance with the Annex to this Conven- tion if the Party or Parties and the Signatory or Signatories involved agree to such arbitra- tion.

(4) This Article shall continue to apply toa Party or Signatory which ceases to be a Party or Signatory, in respect ofdisputes relating to rights and obligations arising from its having been a Party or Signatory.

Article 32 Signature and Rutificution

(l) This Convention shall remain open for signature in London until entry into force and shall thereafter remain open for accession. All States may become Parties to the Con- vention by:

(a) Signature not subject to ratification. ac- ceptance or approval. or

(b) Signature subject to ratiftcation. accep- tance or approval, followed by ratification.

66

venu. et si les parties au différend n'ont pas accepte de soumettre le différend a la Cour internationale de Justice ou n'ont pas ap— prouvé une autre procedure de réglement. le différend petit. si les parties y consentent. étre soumis a I'arbitrage conformément a l'Annexe de la présente Convention. Une decision arbitralc au sujet (l'un différend en- tre Parties. ou entre Parties et l'Organisation. ne saurait porter atteinte a unc decision prise par I'Assemhle'e en application du para- graphe I) de l'article 30. aux termes de la- quelle la Convention cesse tfétre en vigueur pour une Partie.

2) A moins qu'il n'en soit convenu autre- ment. tout différend survenant entre l'Or- ganisation et une ou plusieurs Parties en verttt d'accords qui les Iient est. a la demande de l'une qttelconque des parties au différend. soumis a l'arbitrage conformément a l'An- nexe de la présente Convention. s'il n"a pas été résolu par voie de négociation dans un délai d'un an a compter de la date a laquelle l'une qttelconqtle des parties a demande un réglement.

3) Tout différend entre unc ou plusieurs Parties et un ou plusieurs Signataires. agis' sant en cctte qualite'. att sujet des droits et obligations de'coulant de la présente Conven— tion ou de l'Accord d'exploitation peut etrc soumis a l'arbitragc conformément a l'An- nexe de la présente Convention. a condition que la Partie ou les Parties et le Signataire ou les Signataires en cause y conscntcnt.

4) Les dispositions du present article cott— tinttent de s'appliquer a une Partie on a un Signataire qui ont cesse de l"ctre en ce qui concerne les différends relatifs aux droits ct obligations (lecoulant du fait qu'ils ont e'té Partie ou Signataire de la présente Conven- tion.

Article 32 .S'igmtturt' ut I'(llffl('(lli()ll

|) La présente Convention reste ouvertc a la signature a l.ondresjusqu"ä son entre'e en vigueur: elle dcmeure ensuite ouvertc a l'ad- hesion. Tous les Etats pettvent devenir Par— ties a la presentc Convention par:

a) signature sans reserve qttant a la ratifi- cation. l'acceptation ou l'approbation: ou

b) signature sous reserve de ratification. d'acceptation ou diapprobation. suivie de ra-

Prop. 1978/79: 166

att hänskjuta den till Internationella domsto- len eller till annat förfarande för avgörande av tvister. fär tvisten. om parterna i den sam- tycker. hänskjutas till skiljedom enligt bila- gan till denna konvention. Beslut av en skilje— domstol i tvist mellan parter i denna konven- tion. eller mellan sadana parter och organisa- tionen. fär ej hindra eller inverka på beslut av församlingen enligt artikel 30, 1. att konven- tionen skall upphöra att gälla för part i kon- ventionen.

2. Om ej annan ömsesidig överenskom- tnelse träffats. skall tvister mellan organisa- tionen och en eller flera parter i konven- tionen. pa grund av dem emellan träffade av- tal. pa begäran av part i tvisten hänskjutas till skiljedom enligt bilagan till denna konvention om ej tvisten avgjorts genom f("irhandlingar inom ett ar från det att part i tvisten begärt uppgörelse.

3. Tvist mellan en eller llera parter i denna konvention och en eller flera signatärer. som sådana. på grttnd av rättigheter och skyldig- heter enligt denna konvention eller driftöver- enskommelsen. får hänskjutas till skiljedom enligt bilagan till denna konvention om den part eller (le parter och den signatär eller de signatärer som är berörda samtycker.

4. Denna artikel skall äga fortsatt giltighet för part eller signatär i fråga om tvist pä grttnd av rättigheter eller skyldigheter som följer av deras tidigare egenskap av part. respektive signatär.

Artikel 32 Undertec'ltnam/(' ()("lt ratificering

]. Denna konvention står öppen för under- tecknande i London till dess den träderi kraft och är därefter öppen för anslutning. Alla stater kan tillträda konventionen genom:

al undertecknande utan förbehåll för ratifi— cering. godtagande eller godkännande. eller

b) undertecknande med förbehåll för ratifi- cering. godtagande eller godkännande som

67

Prop. 1978/79: 166 acceptance or approval. or

(c) Accession. (2) Ratification. acceptance. approval or accession shall be effected by the deposit of the appropriate instrument with the Deposit- ary.

(3) On becoming a Patty to this Conven- tion. or at any time thereafter. a State may declarc. by written notification to the Depositary. to which Registers of ships oper- ating under its authority. and to which land earth stations under itsjurisdiction. the Con- vention shall apply.

(4) No State shall become a Party to this Convention until it has signed. or the entity it has designated. has signed the Operating Agreement.

(5) Reservations cannot be made to this Convention or the Operating Agreement.

Article 33 Entry into Force

(l) This Convention shall enter into force sixty days after the date on which States re- presenting 95 per cent of the initial invest— ment shares have become Parties to the Con— vention.

(2) Notwithstanding paragraph (1). if the Convention has not entered into force within thirty-six months after the date it was opened for signature. it shall not enter into force.

(3) For a State which deposits an instru- ment of ratification. acceptance. approval or accession after the date on which the Con- vention has entered into force. the ratifica- tion. acceptance. approval or accession shall take effect on the date of deposit.

Article 34 Amendments

(l) Amendments to this Convention may be proposed by any Party. Proposed amend- ments shall be submitted to the Directorate. which shall inform the other Parties and Sig- natories. Three months' notice is required before consideration of an amendment by the Council. which shall submit its views to the Assembly within a period of sex months from

68 titication. d'acceptation ou d'approbation: ou

c) adhesion. 2) La ratification. l'acccptation. l'appro— bation ou l'adhcsion s'cffectuent parle depot de l'instrument approprie' aupres du De'-posi— taire.

3) l.orsqu'il devient Partie a la presente Convention ou ä tout moment apres cette date. un Etat pettt faire connaitre. par notifi- cation ecrite adressee au De'positaire. quels sont les registres maritimes relevant de son autorite et les stations terriennes a terre pla- cées sous sajuridiction auxqucls la Conven— tion s'applique.

4) Aucttn Etat ne devient Partie a la pré- sente Convention avant d'avoir signe l'Ac- cord d'exploitation ou avant que l'organisme qu'il a désigne n'ait signe ledit Accord.

5) ll ne peut etre formule de reserves a la présente Convention ou a l'Accord d'exploi- tation.

Article 33 Enn-ee en vigueur

l") La présente Convention entre en vi— gueur soixante jottrs apr'es la date a laqttelle des Etats representant 95 p. 100 des parts d'investissement initiales sont devenus Par- ties a la Convention.

2) Nonobstant les dispositions du para- graphe l). si la présente Convention n'est pas entre'e en vigueur dans un de'lai de trente-six mois aprés la date a laquelle clle a éte ouverte a la signature. elle n'entre pas en vigueur.

3) Pour un Etat qui a déposé un instrument de ratification. d'acceptation. d'approbation de la présente Convention ou d'adhesion ä celle-ci apres la date de son entrée en vi- gueur. la ratification. l'acccptation. l'appro- bation ou l'adhésion prend effet a la date du dépöt de l'instrument.

Article 34 Amendements

]) Toute Partie peut proposer des amende- ments a la présente Convention. Les projets d'amendements sont soumis ä l'Organe di- recteur qui en informe les autres Parties et les autres Signataires. Un préavis de trois mois doit s'écouler avant que le projet d'amende- ment ne soit examiné par le Conseil qui saisit l'Assemblée de ses vues dans un délai de six

Prop. 1978/79: 166

följs av ratificering. godtagande eller godkän- nande. eller

0) anslutning.

2. Ratificering. godtagande. godkännande eller anslutning skall verkställas genom depo- sition av vederbörligt instrument hos deposi- tarien. 3. Stat fär. då den tillträder denna konven-

tion eller när som helst därefter. genom skriftlig undeirättelsc till depositarien förkla- ra vilka register över fartyg under dess myn- dighet och vilka jordstationer på land under dess jurisdiktion som konventionen gäller för.

4. Stat har ej tillträtt i denna konvention förrän staten eller det organ den har utsett har undertecknat driftöverenskommelsen.

5. Reservationer får ej göras till denna konvention eller till driftövcrcnskommelsen.

Artikel 33 [kl'l'lf'ffl'l'l'dlllllll'

l. Denna konvention träder i kraft 60 da- gar cfter den dag da stater som företräder 95% av de ursprungliga investeringsande- larna har tillträtt konventionen.

2. Utan hinder av bestämmelsen i l. träder konventionen ej i kraft om den ej trätt i kraft inom 36 månader från den dag då den öpp— nades för undertecknande.

3. För stat som deponerar instrument av- seende ratificering. godtagande, godkännan- de eller anslutning efter den dag då konven- tionen trätt i kraft gäller ratificeringen. godta- gandet, godkännandet eller anslutningen från den dag då depositionen sker.

Artikel 34 Ändringar

!. Varje part far föreslå ändringar i denna konvention. Förslag till ändringar skall sän— das till direktionen. som skall underrätta öv- riga parter och signatärer. Efter tre månader är styrelsen behandla ändringsförslagct. Sty- relsen skall underställa församlingen sina synpunkter inom sex månader från den dag då ändringsförslaget tillställdes parterna och

69

Prop. 1978/79:166

the date of circtilation of the amendment. The Assembly shall consider the amendment not earlier than six months thereafter. taking into account any views expressed by the Council. This period may. in any particular case. be reduced by the Assembly by a sub- stantive decision.

(2) lf adopted by the Assembly. the amend- ment shall enter into force one hundred and twenty days after the Depositary has re- ceived notices of acceptance from two-thirds of those States which at the time of adoption by the Assembly were Parties and represent- ed at least two-thirds of the total investment shares. Upon entry into force. the amend- ment shall become binding upon all Parties and Signatories. including those which have not accepted it.

Article 35 Depositary

(l)'l'hc Depositary ofthis Convention shall be the Secretary—General of the Inter—Gov- ernmental Maritime Consultative Organiza- tion.

(2) The Depositary shall promptly inform all signatory and acceding States and all Sig- natories of:

(a) Any signature ofthe Convention.

(b) The deposit of any instrument of ratifi- cation. acceptance. approval or accession.

(c) The entry into force ofthe Convention. td) the adoption of any amendment to the Convention and its entry into force.

(e) Any notification of withdrawal. (f) Any suspension or termination. (g) Other notifications and communica- tions relating to the Convention.

(3) Upon entry into force of the Conven- tion the Depositary shall transmit a certified copy to the Secretariat ofthe United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

In Witness whereof the undersigned. duly authorized by their respective Governments. have signed this Convention.

70

mois apr'es la date de diffusion du projet. L'Assemblée n'étudie le projet qu'ä llissue d'un délai de six mois en tenant compte des vues exprimées par le Conseil. L'Assemblée peut, dans un cas particulier. réduire la dure'e de cette période par une decision prise con- formément a la procédure prévue pour les questions de fond.

2) S'il est adopté par l'Assemblée. l'amen— dement entre en vigueur cent vingt jours aprés reception parle l)épositaire dela notifi- cation d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui. a la date de son adoption par l'Assemblée. étaient des Parties et représentaient au moins les deux tiers dti total des parts d'investissement. Lorsq'il en- tre en vigueur. l'amendement devient obliga— toire pour toutes les Parties et tous les Signa- taires. y compris ceux qui ne l'ont pas ac- cepté.

Article 35 l)épositaire

]) Le Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la na- vigation maritime est le De'positaire de la pré- sente Convention.

2) Le Dépositaire informe au plus tot tous les Etats qui signent la Convention ou qui y adherent et tous les Signataires:

a) de toute signature de la Convention:

b) du dépöt de tout instrument de ratifica- tion. d'acceptation. d'approbation ou d'adhé- sion;

e) de l'entrée en vigueur de la Convention:

d) de l'adoption de tout amendement a la Convention et de son entrée en vigueur:

e) de toute notification de retrait: 0 de toute suspension et de tout retrait obligatoire:

g) des autres notifications et communica- tions ayant trait a la présente Convention.

3) Lors de l'entree en vigueur de la Con- vention. le l)épositaire en transmet une copie certifice conforme au Secretariat de l'Organi- sation des Nations Unies pour enregistre- ment et publication. conformément aux dis- positions de l'Article l02 de la Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI. les soussigne's. dt'iment autorie's par leurs Gouvernements respectifs. ont signe la présente Convention.

Prop. 1978/79: 166

signatärerna. Tidigast sex manader därefter skall församlingen. med beaktande av styrel- sens synpunkter. behandla ändringsförslaget. Församlingen far. i särskilda fall. förkorta denna tid genom beslut som skall fattas i den ordning som gäller för sakft'agt.)r.

2. Om ändringsförslagct antas av försam- lingen träder ändringen i kraft l2() dagar efter det att depositarien har mottagit underrättel- se om att ändringen godtas fråm tva tredjede- lar av de stater som vid tiden för församling- ens antagande av ändringsförslaget var parter och företrädde minst tvä tredjedelar av de sammanlagda invcsteringsandclarna. När ändringen träder i kraft blir deti bindande för alla parter och signatärer. även för dem som ej har godtagit den.

Artikel 35 Deposituric

]. Generalsekreteraren i Mellanstatliga radgivande sjöfartsorganisationen skall vara depositaric för denna konvention.

2. Depositarien skall omgående underrätta alla stater som undertecknat och anslutit sig till konventionen samt alla signatärer om:

a) Varje undertecknande av konven- tionen.

b') Deposition av instrument avseende rati- ficering. godtagandc. godkännande eller an- slutning.

c) Konventionens ikraftträdande. (1) Varje ändring av konventionen och änd- ringens ikraftträdande.

e) Varje underrättelse om utträde.

f) Varje suspension eller upphävande av medlemskap.

g) Andra underrättelser och meddelanden om konventionen.

3. När konventionen träder i kraft skall depositarien sända en bestyrkt avskrift av den till Förenta Nationernas sekretariat för registrering och offentliggörande enligt arti- kel 102 i Förenta Nationernas stadga.

Till bekräftelse härav har undertecknade*. därtill vederbörligen bemyndigade av sina re- spektive regeringar. undertecknat denna kon- vention.

Prop. 1978/79: 166

Done at London this third day of Septem- ber one thousand nine hundred and seventy— six in the English, French, Russian and Span- ish languages. all the texts being equally au- thentic. in a single original which shall be deposited with the Depositary. who shall send a certified copy to the Government of each of the States which were invited to at- tend the International Conference on the Es- tablishment ofan International Maritime Sat- ellite System and to the Government of any other State which signs or accedes to this Convention.

72

FAIT A LONDRES ce trois septembre mil neuf cent soixante-seize en langues anglaisc. espagnole. franeaise et russe. tous les textes faisant également foi. en un seul exemplaire qui est dépose' aupres du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme au Gou- vernement de chacun des Etats qui ont e'tc' invites a participer a la Conference interna— tionale sur la creation d'un systeme maritime international a satellites et au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qtti y adhere.

Prop. 1978/79: 166

Upprättat i London den tredje september 1976 på engelska. franska. ryska och spanska språken. vilka texter har lika vitsord. i ett enda original som skall deponeras hos depositarien. vilken skall sända en bestyrkt avskrift till regeringen i varje stat som var inbjuden att delta i den internationella konfe- rensen om upprättande av ett internationellt satellitsystem för sjöfarten och till regeringen i varje annan stat som undertecknar eller an- sluter sig till denna konvention.

73

Prop. 1978/79: 166

Annex Procedures for the settlement of disputes referred to in Article 31 of the Convention and Article XVI of the Operating Agree- ment

Article !

Disputes cognizablc purstiant to Article 31 of the Convention or Article XVI of the Op- erating Agreement shall be dealt with by an arbitral tribtinal of three members.

Article 2

Any petitioner or group of petitioners wishing to submit a dispute to arbitration shall provide each respondent and the Direc— torate with a document containing:

(21) A full description of the dispute. the reasons why each respondent is required to participate in the arbitration. and the mea- sures being requested.

(b) The reasons why the subject matter of the dispute comes within the competence of a tribunal and why the measures requested can be granted if the tribunal finds in favour of the petitioner.

(c) An explanation why the petitioner has been unable to achieve a settlement of the dispute by negotiation or other means short of arbitration.

(d) Evidence of the agreement or consent of the disputants when this is a condition for arbitration.

(e) The name of the person designated by the petitioner to serve as a member of the tribunal.

The Directorate shall promptly distribute a copy of the document to each Party and Sig- natory.

Article 3

(l) Within sixty days from the date copies of the document described in Article 2 have been received by all he respondents. they shall collectivcly designate an individual to serve as a member ofthe tribunal. Within that period. the respondent may jointly or individ- ually provide each disputant and the Direc-

74

Annexe Procédures å suivre pour le reglement des différends visés å ['article 31 de la conven- tion et a I'article XVI de l'Accord d,ex- ploitation

Article 1

Les différends susceptibles de reglement en application de l'article 31 de la Convention ou de l'article XVI de l'Accord d'exploitation sont sotimis a un tribunal arbitral composé de trois membres.

Article 2

Tout demandeur ou groupe de demandeurs qui desire soumettre un différend a l'arbi- trage adresse a chaque défendeur et it l'Or- gane directeur un dossier contenant :

a) une description complete du différend. les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participet" a l'arbitrage et les mesures demande'es;

b) les raisons pour lesquelles l"objet du dif- férend releve dela competence du tribunal et les raisons pour lesquelles ce tribunal peut faire droit a la demande présentée s'il se prononce en faveur de la partie demande- resse:

c) un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n'a pu regler le différend a lla- miable ou par des moyens autres que l'arbi- trage:

d) la preuve de l"accord ou du consente- ment des parties lorsque celui-ci est unc con- dition de recours a la procedure d'arbitrage:

e) le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour siéger au tribunal.

L'Organe directeur distribue sans délai un exemplaire du dossier a chacune des Parties et a chacun des Signataires.

Article 3

1) Dans les soixante jours qui sttivent la date de reception des exemplaires du dossier visé a l'article 2 par tous les défendeurs. ceux-ci designent collectivement une per- sonne pour siéger au tribunal. Dans le méme délai. les défendeurs peuvent. conjointement ou individuellement, fournir a chaque partie

Prop. 1978/79: 166

Bilaga

Förfarandet vid avgörande av tvister som avses i artikel 31 i konventionen och arti- kel XVI i driftöverenskommelsen.

Artikel !

Tvister enligt artikel 31 i konventionen el- ler artikel XVI i driftöverenskommelsen skall behandlas av en skiljedomstol bestående av tre ledamöter.

Artikel 2 Kärande. eller grupp av kärande. som önskar hänskjuta tvist till skiljedom. skall tillhanda- halla envar svarande samt direktionen en handling som innehaller:

a) Fullständig beskrivning av tvisten. skä- len varför envar svarande anmodas delta i skiljedomsförfarandet samt de åtgärder som yrkas.

b) Skälen varför skiljedomstolen är behörig i saken och varför de yrkade åtgärderna kan bifallas. om skiljedomstolen finner sig gilla käromalet.

c) En förklaring varför käranden inte kun- nat na avgörande av tvisten genom förhand- ling eller pa annat sätt än genom skiljedom.

d) Bevis för de tvistandes överenskom- melse eller samtycke då det är ett villkor för skiljedomsförfarande.

e) Namnet på den person som av käranden utsetts att tjänstgöra som ledamot av skilje- domstolen.

Direktionen skall skyndsamt tillställa en- var part och signatär en avskrift av handling- en.

Artikel 3

1. Inom sextio dagar från den dag då av- skrifter av den i artikel 2 beskrivna handling- en mottagits av alla svarande skall de gemen- samt utse en person att tjänstgöra som leda- mot av skiljedomstolen. Inom den tiden får svarandena. tillsammans eller var och en för sig. tillhandahålla envar tvistande och direk-

Prop. l978/79:166

torate with a document stating their individ- ual or collective responses to the document referred to in Article 2 and including any counter-claims arising out of the subject mat- ter of' the dispute.

(2) Within thirty days after the designation of the two members of the tribunal. they shall agree on a third arbitrator. l-le shall not be of the same nationality as. or resident in the territory of. any disputant. or in its service.

(3) lf either side fails to nominate an arbi- trator within the period specified or if the third arbitrator is not appointed within the period specified. the President ofthe Interna- tional Court of Justice. or. if he is prevented from acting or is of the same nationality as a disputant. the Vice-President. or. ifhe is pre- vented from acting or is of the same national- ity as a disputant. the senior judge who is not ofthe same nationality as any disputant. may at the request of either disputant. appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires.

(4) The third arbitrator shall act as presi- dent of the tribunal.

(5) The tribunal is constituted as soon as the president is selected.

Article 4

(lt lf a vacancy occurs in the tribunal for any reason which the president or the re- maining members of the tribunal decide is beyond the control of the disputants. or is compatible with the proper conduct of the arbitration proceedings. the vacancy shall be filled in accordance with the following provi- sions:

(a) lf the vacancy occurs as a result of the withdrawal of a member appointed by & side to the dispute. then that side shall select a replacement within ten days after the vacan- cy occurs.

(b) lf the vacancy occurs as a result of the withdrawal of the president or of a member appointed pursuant to Article 3 (3). a replace- ment shall be selected in the manner de- scribed in paragraph (2) or (3'). respectively. of Article 3.

(2) lf a vacancy occurs for any other rea- son. or if a vacancy occurring pursuant to paragraph (l) is not filled, the remainder of

76

et a l'Organe directeur un document conten- ant leur réponse. individuelle ou collective, aux exposés vises a l'article 2. et comprenant toute demande t'econventionelle découlant de l'objet du différend.

2) Dans les trentc jours qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal s'entendent pour choisir un troisieme arbitre. Celui—ci n'a pas la méme nationalité qu'une partie au différend. ne réside pas sur le terri- toire de l'une des parties et n'est au service d'aucune d'entre elles.

3) Si l'une ou l'autre partie omet de dé- signer un arbitre dans les delais prévus ou si le troisieme arbitre n'est pas nomme dans les délais prévus. le Président de la Cour interna- tionale de Justice ou. s'il en est empéché ou a la méme nationalité qtt'ttne partie au différ- end. le Vice-président ou. s'il en est empéché ou a la méme nationalité qu'une partie, le juge le plus ancien qui n'a pas la méme na- tionalité que l'une quelconqtte des parties au différend peut. sur la demande de l'une ou l'autre partie. nommer un arbitre ou des ar- bitres, selon les cas.

4) Le troisieme arbitre assume les fonc- tions de président du tribunal.

5) Le tribunal est constitué des la nomina- tion de son présidcnt.

Article 4

l) Lorsqu'il se produit une vacance au - sein du tribunal pottr des raisons que le prési— dent ou les membres du tribunal restes en fonctions estiment indépendantes de la vo- Ionté des parties ou compatibles avec le bon déroulement de la procedure d'arbitrage. le siege vacant est pourvu conformément aux dispositions suivantes :

a) si la vacance résulte du retrait d'un membre nomme par une partie. celle-ci choi- sit un remplacant dans les dix jours qui sui- vent la vacance;

b) si la vacance rc'sulte du retrait du prési- dent ou d'un autre membre nomme confor- mément aux dispositions du paragraphe 3) de l'article 3, un remplaqant est choisi selon les modalités prévues respectivement aux para- graphes 2) et 3) de l'article 3.

2) Si une vacance se prodttit au sein du tribunal pour toute autre raison ou s'il n'est pas pourvu ä un siege devenu vacant dans les

Prop. 1978/79: 166

tionen en handling. vari anges deras enskilda eller gemensamma svaromål. däri inbegripet motyrkanden på grund av tvistefragan. pa den handling som avses i artikel 2.

2. Inom trettio dagar från det de två leda- möterna av skiljedomstolen utsetts skall des- sa enas om en tredje skiljedomare. Denne får ej vara av samma nationalitet som en tvis- tande. eller vara bosatt på tvistandes territo- rium och ej heller vara i en tvistandes tjänst.

3. Om endera sidan inte inom angiven tid utsett skiljedomare eller om den tredje skilje- domaren ej förordnats inom angiven tid. får. på begäran av endera tvistande. lnternatio- nella domstolens president. eller. om denne är förhindrad eller av samma nationalitet som nagon av de tvistande. vicepresidenten. eller. om denne är förhindrad eller av samma natio- nalitet som nagon av de tvistande. den till tjänstearen äldste domare. som inte är av samma nationalitet som någon av de tvis- tande. utse den eller de skiljedomare som etfordras.

4. Den tredje skiljedomaren skall vara skil- jedomstolens ordförande.

5. Skiljedomstolen är konstituerad så snart som ordföranden valts.

Artikel 4

l. (_)m vakans uppstår i skiljedomstolen av skäl. som ordföranden eller de återstående medlemmarna av skiljedomstolen finner inte kan förskyllas de tvistande eller som sam- manhänger med vederbörlig handläggning av skiljedomsförfarandet. skall vakansen fyllas i enlighet med följande bestämmelser:

a) Om vakansen uppstår på grund av avsä- gelse från en ledamot. utsedd av en sida i tvisten. skall den sidan välja en ersättare inom tio dagar från vakansens uppkomst.

b) Om vakansen uppstår på grund av avsä- gelse frfm ordföranden eller från annan leda- mot utsedd enligt artikel 3. 3. skall ersättare väljas på det i artikel 3. 2. respektive 3. be- skrivna sättet.

2. Om vakans uppstär av annat skäl eller om vakans som uppstått enligt 1. inte fylls, far återstående ledamöter av skiljedomstolen

Prop. 1978/79: 166

the tribunal shall have the power. notwith- standing Article l. ttpon request of one side. to continue the proceedings and give the final decision of' the tribunal.

Article 5

(I) The tribunal shall decide the date and place ofits meetings.

(2) The proceedings shall be held in private and all material presented to the tribunal shall be confidential. However. the Organization and any Patty which has designated a Signa- tory which is a disputant in the proceedings shall have the right to be present and shall have access to the material presented. When the Organization is a disputant in the pro- ceedings. all Parties and all Signatories shall have the right to be present and shall have access to the material presented.

(3) ln the event of a dispute over the com- petence ofthe tribunal. the tribunal shall deal with that question first.

(4) The proceedings shall be conducted in writing. and each side shall have the right to submit written evidence in support of its alle- gations of fact and law. However. oral argu- ments and testimony may be given if the tri- bunal considers it appropriate.

(5) The proceedings shall commence with the presentation of the case of the petitioner containing its arguments. related facts sup- ported by evidence and the principles of law relied upon. The case of the petitioner shall be followed by the counter-case of the re- spondent. The petitioner may submit a reply to the counter—case of'the respondent and the respondent may submit a rejoinder. Addi- tional pleadings shall be submitted only if the tribunal determines they are necessary.

(6) The tribunal shall hear and determine counter—claims arising directly out ofthe sub- ject matter of the dispute. if the counter- claims are within its competence as defined in Article 31 of the Convention and Article XVl ofthe Operating Agreement.

(7) lf the disptttants reach an agreement during the proceedings. the agreement shall be recorded in the form of a decision of the tribunal given by consent ofthe disputants.

(8) At any time during the proceedings. the

78

conditions pre'vues au paragraphe l). les membres du tribunal reste's en fonctions pett- vent. a la demande de l'une des parties. con- tinuer la procedure et statuer.

Article 5

l) Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances.

2) [.es débats ont lieu a huis clos ct tous les documents et pieces présentés au tribunal sont confidentiels. 'l'outefois. peuvent assis- ter aux de'bats et avoir communication de tous documents et pieces pre'setttes. l'Organi— sation et toute Partie ayant désigne Lln Signa- taire qui est partie au différend. Lorsque l'Organisation est partie a la procedure. toutes les Parties et tous les Signataires pett— vent y assister et avoir communication de tous documents et pieces présentes.

3) En cas de désaccord au sujet de la com- pétence du tribunal. le tribunal examine cette question en priorité.

4) La procedure se de'roule par ecrit et chaque partie est habilitée a pre'senter des preuves écrites a l'appui de son argumenta— tion en fait et en droit. Toutefois. si le tri- bunal le juge opportun. des arguments peu- vent étre présentés verbalcment et des té- moins entendtts.

5) La procedure comtnence par Ia présen- tation du mémoire de la partie demanderesse. qui contient ses arguments. les faits s'y rap— portant avec preuves a l'appui et les prin— cipes juritliques invoque's. Le mémoire de la partie demanderesse cst suivi du contre-mé— moire de la partie défenderesse. La partie demanderesse peut présenter tlne réplique au contre-mémoire de la partie défendcresse. que petit présenter une contt'e-re'plique. Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l'estime nécessaire.

6) Le tribunal connait des demandes re- conventionnellcs découlant directement de l'objet du différend et statue sur ces de- mandes. si elles relevent de sa competence telle que définie a l'article 3! de la Conven- tion et a l'article XVl de l'Accord d'exploita- tion.

7) Si. au cours de la procedure. les parties parviennent ä un accord. le tribunal consigne celui-ci sous forme d'une décision rendue avec le consentement des parties.

8) A tout moment de la procedure. le tri-

Prop. 1978/79: 166

ändå. utan hinder av artikel ]. på begäran av en sida fortsätta förfarandet och meddela skiljedomstolens slutliga beslut.

Artikel 5

l. Skiljedomstolen skall bestämma tid och plats för sina sammanträden.

2. Förfarandet skall ej vara offentligt. Allt till skiljedomstolen överlämnat material skall vara förtroligt. (.")rganisationen och part i kon- ventionen som har utsett signatär vilken är tvistande i förfarandet skall dock ha rätt att närvara och få del av det överlämnade mate- rialet. När organisationen är tvistande skall alla parter och signatärer ha rätt att närvara vid skiljedomsförfarandet och få del av det överlämnade materialet.

3. I händelse av tvist om skiljedomstolens behörighet skall skiljedomstolen först be- handla den frågan.

4. Förfarandet skall vara skriftligt. Varje sida skall ha rätt att framlägga skriftlig bevis- ning till stöd för sina åberopanden av fakta i målet och tillämpliga lagrum. Muntlig argu- mentation och bevisning får emellertid före- komma. om skiljedomstolen finner det lämp— ligt.

5. Förfarandet skall börja med kärandens sakframställning. innehållande skälen för ta— lan och därtill hörande omständigheter. som stöds av bevisning. samt de rättsgrundsatser som åberopas. Kärandens sakframställning skall följas av svarandens invändningar. Kä- randen får framlägga svar på svarandens in- vändningar. och svaranden fär göra genmälc. Ytterligare framställningar får göras endast om skiljedomstolen finner det erforderligt.

6. Skiljedomstolen skall upptaga och avgö- ra motyrkanden framställda direkt på grttnd av tvistefrågan. om motyrkandena faller inom dess behörighet sådan denna bestäms i artikel 3l i konventionen och artikel XVl i driftöverenskommelsen.

7. Om de tvistande når överenskommelse under förfarandet. skall överenskommelsen återges i form av ett skiljedomstolens beslut. meddelat med de tvistandes samtycke.

8. Skiljedomstolen får när som helst under

79

Prop. 1978/79: 166

tribunal may terminate the proceedings if it decides the dispttte is beyond its competence as defined in Article 31 of the Convention or Article XVl of the Operating Agreement.

(9) 'The deliberations of the tribunal shall be secret.

(10) The decisions of the tribunal shall be presented in writing and shall be supported by a written opinion. lts rulings and decisions mttst be supported by at least two members. A member dissenting from the decision may submit a separate written opinion.

(11) The tribunal shall forward its decision to the Directorate. which shall distribute it to all Parties and Signatories.

(12) The tribunal may adopt additional rules of procedure. consistent with those es- tablished by this Annex. which are appropri- ate for the proceedings.

Article b

lf one side fails to present its case. the other side may call upon the tribunal to give a decision on the basis of its presentation. Be- fore giving its decision. the tribunal shall sat- isfy itselfthat it has competence and that the case is well-founded in fact and in law.

Article 7

(l) Any Party whose Signatory is a dispu- tant shall have the right to intervene and be- come an additional disputant. Intervention shall be made by written notification to the tribunal and to the other disptttants.

(2) Any other Party. any Signatory or the Organization may apply to the tribunal for permission to intervene and become an addi- tional disptltant. The tribunal shall grant per- mission if it determines that the applicant has a substantial interest in the case.

Article 8

The tribunal may appoint experts to assist it at the request of a disputant or on its own initiative.

Article 9 Each Party. each Signatory and the Orga-

80

bunal petit clore celle-ci s'il decide que le différend dépasse les limites de sa compe— tence telle que définie a l'article 31 de la Convention et a l'article XVl de l'Accm'd d'exploitation.

9) Les délibe'rations du tribunal sont se- cretes.

ltl) Les decisions du tribunal sont rendttes ct motivées par ecrit. Elles doivent etre ap- prottvées par att moins deux membres du tri— bunal. Un membre en désaccord avec la deci- sion rendtte peut presenter son opinion par écrit séparément.

ll) Le tribunal communique sa decision a l'Organe directeur qui Ia fait connaitre a toutes les Parties et a tous les Signataires.

12) Le tribunal petit adopter les regles dc procedure complémentaires nécessaires au déroulement de l'arbitrage; ces regles doi— vent étre compatibles avec celles qui sont établies par la présente Annexe.

Article 6

Si une partie n'agit pas. l'autre partie petit demander au tribunal de se prononcer sur la base du mémoire qu'elle a présenté. Avant de statuer. le tribunal s'assure que l'affaire re- leve de sa competence et qu'elle est fonde'c en fait et en droit.

Article 7

]) Toute Partie dont le Signataire désigne est partie a un différend a le droit d'intervenir et de devenir elle aussi partie ä l'affaire. Cette intervention doit étrc notifiée par e'crit au tribunal et aux autres parties au différend.

2) Toute autre Partie. tout Signataire ou l'Organisation peut demander au tribunal l'autorisation d'intervenir et de devenir éga— lement partie au différend. Le tribunal fait droit a la demande s'il établit que le deman- deur a un intérét fondamental dans l'affaire.

Article 8

Le tribunal peut nommer des experts pour l'assister. a la demande d'une partie au différ- end ou de sa propre initiative.

Article 9 Chaque Partie. chaque Signataire et l'Or-

Prop. 1978/79: 166

förfarandet avsluta detta. om den finner sig ej vara behörig enligt artikel 31 i konventionen och artikel XVl i driftöverenskommelsen.

9. Skiljedomstolens överläggningar skall vara hemliga. lt). Skiljedomstolens beslut skall meddelas skriftligen och stödjas av skriftlig motivering. Dess beslut måste ha minst två ledamöters stöd. Ledamot av skiljaktig mening får fram- lägga särskild skriftlig reservation.

ll. Skiljedomstolen skall överlämna sitt beslut till direktionen. som skall vidarebe- fordra beslutet till alla parter i konventionen och signatärerna.

l2. Skiljedomstolen äger antaga ytterligare för förfarandet erforderliga regler. om dessa är förenliga med bestämmelserna i denna bi- laga.

Artikel 6

Om ena sidan underlåter att framlägga sin sak. får andra sidan yrka att skiljedomstolen beslutar på grundval av dess framställning. lnnan skiljedomstolen meddelar sitt beslut. skall den förvissa sig om sin behörighet och om att saken är väl grundad på fakta och i lag.

Artikel 7

l. Part i konventionen. vars signatär är tvistande. skall äga rätt att intervenera och erhålla ställning som ytterligare part i tvisten. lntervention skall ske genom skriftlig under- rättelse till skiljedomstolen och övriga tvis- tande.

2. Varje annan part i konventionen eller signatär eller organisationen far hos skilje- domstolen ansöka om tillstånd att interve- nera och erhålla ställning som ytterligare tvis— tande. Skiljedomstolen skall bifalla ansök- ningen om den finner att sökanden har avse- värt intresse av målet.

Artikel 8

Skiljedomstolen får utse sakkunniga till sitt biträde. antingen på tvistandes begäran eller på egen tillskyndan.

Artikel 9 Varje part i konventionen och signatärerna 6 Riksdagen 1978/70. I sant!. Nr 166

Prop. 1978/79: 166

nization shall provide all information which the tribunal. at the request of a disptttant or on its own initiative. determines to be re- quired for the handling and determination of the dispute.

Article lt)

Pending the final decision. the tribttnal may indicate any provisional measures which it considers ought to be taken to preserve the respective rights of the disputants.

Article II

(1) The decision of the tribunal shall be in accordance with international law and be based on:

(at) The Convention and the Operating Agreement.

(b) Generally accepted principles oflaw.

(2) The decision of the tribunal. including any reached by agreement of the disputant pursuant to Article 5 (7). shall be binding on all the. disputants. and shall be carried out by them in good faith. lf the Organization is a disputant. and the tribunal decides that at de- cision of any organ ofthe Organization is null and void as not being authorized by or in compliance with the Convention and the Op- erating Agreement. the decision of the tribu- nal shall be binding on all Parties and Signa- tories.

(3) lf a dispttte arises as to the meaning or scope of its decision. the tribunal shall con- strue it at the request of any disputant.

Article 12

Unless the tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case. the expenses ofthe tribunal. includ- ing the remuneration of the members of the tribunal. shall be borne in equal shares by each side. Where a side consists of more than one disptttant. the tribunal shall apportion the share of that side among the disputants on that side. Where the Organization is a dispu- tant. its expenses associated with the arbitra- tion shall be regarded as an administrative cost of the Organization.

82

ganisation fournissent tous les renseigne- ments que le tribunal. a la demande d'une partie au différend ou de sa propre initiative. juge nécessaires au déroulement de la proce— dure et au reglement du différend.

Article lt)

En attendant de stattter. le tribunal peut indiquer toutes mesttres conservatoires qu'il juge nécessaires pour sauvegarder les droits respectifs des parties au différend.

Article 11 1) La decision du tribunal. prise en confor- mite' du droit international. est fonde'e sur :

a) la Convention et l'Accord d'exploita- tion:

b) les principes de droit généralement ad- mis.

2) La decision du tribunal. y compris tout reglement ä I'amiable entre les parties au dif- férend en application du paragraphe 7) de l'article 5 de la présente Annexe. a force obli- gatoire pour toutes les parties qui doivent s'y conformer de bonne foi. Lorsque l'Organisa— tion est partic a un différend et que le tribunal juge qu'une decision prise par un quelconque organe de l'Organisation est nttlle et non ave- nue parce qu'elle n'est autorisée ni par la Convention. ni par l'Accord d'exploitation ou parce qu'elle n'est pas conforme a ces derniers, la décision du tribunal a force obli- gatoire pour toutes les Parties et tous les Sig- nataires.

3) Si un désaceord intervient sur Ia signifi- cation ou la portée de la décision. le tribunal qui l'a rendue l'interprete a la demande de toute partie au différend.

Article 12

A moins que le tribunal n'en décide autre- ment en raison de circonstances particulieres a l'affaire, les dépens du tribunal. y compris la remuneration de ses membres. sont répar- tis de facon égale de part et d'autre. Lorsqu'il y a plus d'un demandeur ou plus d'un défen- deur. le tribunal répartit les dépens qui leur incombent entre demandeurs ou défendeurs. Lorsqtte l'Organisation est partie a un différ— end. les dépens afférents a l'arbitrage qui lui incombent sont considérés comme une dé- pense administrative de l'Organisation.

Prop. 1978/79: 166

samt organisationen skall tillhandahålla alla upplysningar. vilka skiljedomstolen. antingen pa begäran av tvistande eller pa egen tillskyn- dan. finner erforderliga för tvistens handlägg- ning och avgörande.

Artikel lt)

lnnan slutligt beslut meddelas. far skilje- domstolen ange provisoriska atgärder. som den linner böra vidtagas för att bevara de tvistandes rätt.

Artikel 11 1. Skiljedomstolens beslut skall grundas på:

a) Konventionen och driftöverenskommel- sen. b) Allmänt godtagna rättsgrundsatser.

2. Skiljedomstolens beslut. inbegripet så— dant som natts genom överenskommelse mel- lan de tvistande enligt artikel 5. 7.. skall vara bindande för alla de tvistande och av dem tillämpas i god tro. Om organisationen är tvistande. och skiljedomstolen förordnar. att beslut av ett av organisationens organ är ogil- tigt pa grund av att beslutet inte har stöd av eller inte är i överensstämmelse med konven- tionen och driftöverenskommelsen. skall skiljedomstolens förordnande vara bindande för alla parter i konventionen och signatä- rerna.

3. Om tvist uppstår om innebörden eller omfattningen av skiljedomstolens beslut. skall denna förklara beslutet på begäran av tvistande.

Artikel 12

Skiljedomstolens utgifter. däri inbegripet arvoden till ledamöterna. skall. om ej skilje— domstolen på grund av särskilda omständig- heter i målet annorlunda beslutar. bäras till lika stora delar av varje sida. Om en sida består av mer än en tvistande. skall skilje— domstolen fördela den sidans andel mellan de tvistande pa den sidan. Om organisationen är tvistande. skall dess med skiljedomsförfaran- det förenade kostnader betraktas som en or- ganisationens administrativa köstnad.

Prop. 1978/79: 166

Operating agreement on the international maritime satellite organization (INMAR- SAT)

Thc signatories to this operating agreement:

Considering that the States Parties to the Convention on the International Maritime Satellite Organization (lNMARSAT) have undertaken therein to sign. or to designate a competent entity to sign. this Operating Agreement.

Agree as follows:

Article l Definititms (1) For the purposes ofthis Agreement: (a) "Convention" means the Convention on the International Maritime Satellite Orga- nization (INMARSAT) including its Annex.

(b) "Organization" means the Internation- al Maritime Satellite Organization (lNMAR- SAT) established by the Convention.

(c) "'Amortization" includes depreciation; it does not inclttde compensation t'or use of capital.

(2) The definitions in Article l ofthe Con- vention shall apply to this Agreement.

Article ll Rights (md Obligulious nj'Sigmtlories

(l) Each Signatory acquires the rights pro- vided for Signatories in the Convention and this Agreement and undertakes to fulfil the obligations placed upon it by these two in- struments.

(2) Each Signatory shall act consistently with all provisions ofthe Convention and this Agreement.

Article lll Capital Contributions

(l) ln proportion to its investment share. each Signatory shall make contributions to the capital requirements of the Organization

84

Accord d'exploitation relatif a l'Organisa- tion internationale de télécommunications maritimes par satellites ( INMARSAT)

Les Signataires du present accord d'exploita- tion.

Considérant que les Etats Parties a la Con- vention portant creation de l'Organisation in- ternationale de telecommunications mari- times par satellites (lN MARSAT) s'engagent dans cette convention a signer le present Ac- cord d'exploitation ou a désigner un orga- nisme competent pour le signer.

Sont convenus de ce qui suit:

Article l Déjinitimts

1) Aux fins du present Accord:

a) le terme .. Convention » désigne la Con— vention portant création de l'Organisation in- ternationale de telecommunications mari- times par satellites (INMARSAT). y compris son Annexe;

b) le terme u Organisation » désigne l'Or- ganisation internationale de telecommunica— tions maritimes par satellites (INMARSAT) créée par la Convention:

c) le terme .. amortissement » comprend la dépréciation; il ne comprend pas Ia rémunération du capital.

2) Les délinitions de l'article premier de la Convention s'appliquent au présent Accord.

Article ll Droits et obligations (lex Signataires

1) Chaque Signataire acquiert les droits at- tribués aux Signataires par la Convention et par le présent Accord et s'engage å remplir les obligations qui lui incombent aux termes de ces deux instruments.

2) Chaque Signataire agit conformément å toutes les dispositions de la Convention et du présent Accord.

Article lll Contributions uu capital

l) Chaque Signataire contribue aux besoins en capital de l'Organisation au prorata de sa part d'investissement et recoit le rembourse-

Prop. 1978/79: 166

BILAGA 2

Driftöverenskommelse om den internatio- nella organisationen för maritima tele- kommunikationer via satellit (INMAR- SAT)

Signatärerna av denna överenskommelse.

vilka beaktar att de stater som är anslutna till konventionen om den internationella or- ganisationen för maritima telekommunika- tioner via satellit (INMARSAT) i den kon- ventionen har åtagit sig att underteckna. eller att utse behörigt organ att underteckna, den- na driftöverenskommelse.

har överenskommit om följande:

Artikel [ Definitioner 1. 1 denna överenskommelse förstås med a) "konvention": konventionen om den in- ternationella oganisationen för maritima tele- kommunikationer via satellit (INMARSAT). och dess bilaga;

b) "organisation": den genom konven- tionen upprättade internationella organisatio- nen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT);

c) "avskrivning": även värdeminskning men ej avkastning på investerat kapital.

2. Detinitionerna i konventionens artikel 1 gäller för denna överenskommelse.

Artikel 11 Signutärernus rättigheter och skyldig/leter

1. Varje signatär förvärvar de rättigheter som tillkommer signatärer enligt konven- tionen och denna överenskommelse samt atager sig att fullgöra de skyldigheter som dessa båda avtal ålägger signatärer.

2. Varje signatär skall förfara i överens- stämmelse med alla bestämmelser i konven- tionen och i denna överenskommelse.

Artikel lll Kapitallillskott

1. Varje signatär skall bidraga till organisa- tionens erforderliga kapital i förhållande till sin investeringsandel och skall erhålla kapi-

85

Prop. 1978/79: 166

and shall receive capital rcpaymcnt and com— pensation for ttsc ofcapital. as determined by the Council in accordance with the Conven— tion and this Agreement.

(2) Capital requirements shall inclttdc:

(a) All direct costs of the design. develop- ment. acquisition. construction and estab— lishment of the lNMARSAT space segment. of the acquisition of contractttal rights by means ol' lease. and of other property of the (')rganization.

(bl Funds reqttired for operating. mainten- ance and administrative costs of the Organi- zation pending availability of rcvcnttes to meet such costs. and pursuant to Article Vlll (3).

(c) Payments by Signatories pttrsttant to Article Xl.

(3) lntercst at a rate to be determined by the Cottncil shall be added to any amount ttnpaid after the scheduled date for payment determined by the Council.

(4) lf. during the period up to the first de- termination of investment shares on the basis of utilization pursuant to Article V. tlte total amount of capital contributions which Signa- tories are required to pay in any financial year exceeds 50 per cent ol' the capital ceiling established by or pursuant to Article lV. the Council shall consider the adoption of other arrangements. including temporary debt fi- nancing. to permit those Signatories which so desire to pay the additional contributions in subseqttent years by instalments. The Coun- cil shall determine tltc rate of interest to ap- ply in such cases. reflecting the additional costs to the Organization.

Article lV Capital Ceiling

The sum of the net capital contributions of Signatories and of the outstanding contrac- tual capital commitments of the Organization shall be subject to a ceiling. This sttm shall consist of the cumulativc capital contribu- tions made by Signatories pursuant to Article lll. less the cumulativc capital repaid to them pursuant to this Agreement. plus the out-

86

ment et la remuneration du capital dans les conditions lixees par le Conseil conformé- ment aux dispositions de la Convention et du present Accord.

2) Som compris dans les besoins en capi- tal :

a) tous les couts directs et indirects al'fér- cnts a la conception. a la mise au point. a l'acquisition. a la construction. a la mise en place du secteur spatial d'lNMARSAT. a l'acquisition de droits contractuels par voie de bail ainsi qu'aux autres biens de l'Organi- sation;

b) les fonds jugés nécessaires & la couver- tttre des frais d'exploitation. d'entretien et d'z'tdntinistration de l'Organisation en atten- dant qu'elle dispose de recettes pour couvrir ccs dépenses. compte tenu du paragraphe 3) de l'article Vlll;

c) les paiements dus par les Signataires en application de l'article Xl.

3) Un intérét calculé a un tattx fixé par le Conseil est ajouté a toute somme qui n'a pas été regléc it l'éche'ance fixée par le Conseil.

4) Si le montant total des contributions au capital que les Signataires sont tenus de verser au cours d'un exercice financier quel- conque excede 50 p. 100 de la limite fixée en application de l'article lV pendant la période. qui précéde la premiere determination dcs parts d'investissement fondée sur l'utilisation _ du secteur spatial d'lNMARSAT conformé- ment attx dispositions de l'article V. le Con- seil doit envisager l'adoption d'autres me- sures. notamment le recours a des décou- verts :] titre provisoire. pour permettre aux Signataires qui le désirent d'échelonner le paiement des contributions supplémentaires sur les années suivantes. Le Conseil fixe le taux d'intérét qui est applicable dans ces cas en tenant compte des frais supplémentaires encourus par l'Organisation.

Article lV Limilutian du capital

Le total des contributions nettes des Signa- taires au capital et de l'encours des engage- ments contractuels en capital de l'Organisa- tion est sottmis a une limite. ll est égal au montant cumulé des contributions au capital verse'cs par les Signataires en application de l'article lll, diminué du montant cumule' du

Prop. 1978/79: 166

talatcrbäring och kapitalavkastning efter styrelsebeslut härom enligt konventionen och denna överenskommelse.

2. Det erforderliga kapitalet ontfattar:

a) Alla direkta och indirekta kostnader för projektering. utveckling. förvärv. konstruk- tion och upprättande av lNMARSAT:s rymdsektor. samt för förvärv av kontraktsen— liga hyresrättighctcr och annan egendom för organisationen.

b) Medel som behövs för att bestrida orga— nisationens drifts-. ttnderhälls- och admini- strationskostnader i väntan på intäkter som kan täcka dessa kostnader samt medel enligt artikel Vlll. 3.

c) Signatärers inbetalningar enligt artikel Xl.

3. Dröjsmålsränta till en räntesats som sty- relsen fastställer skall utgå pa varje belopp som förblir ogtlldet efter den av styrelsen be- stämda förfallodagen.

4. Om ttnder tiden fram till det första fast- ställandet av investeringsandelar på grundval av användning. enligt artikel V. de totala ka- pitaltillskott som signatärerna åläggs att heta— la under ett budgetår överskrider 50% av det kapitaltak som fastställts i eller enligt artikel lV. skall styrelsen överväga andra åtgärder. bl.a. tillfällig gäldfinansicring. sa att det blir möjligt för de signatärer som så önskar att fördela betalningen av överskjtttande tillskott pä senare budgetår. Styrelsen fastställer rän- tesats för sådana fall med hänsyn till organi- sationens extrakostnader.

Artikel lV Kapitaltak

Ett tak skall sättas för summan av signatä- rernas nettokapitaltillskott och för organisa- tionens utestaende kontraktsenliga ekono- miska ätaganden. Denna summa skall bestå av de ackumulerade kapitalbidrag som till- skjutits av signatärerna enligt artikel lll. med avdrag för det ackumulerade kapital som

Prop. 1978/79: 166

standing amount of contractual capital com- mitments of'the Organization. The initial cap- ital ceiling shall be 200 million US dollars. The Council shall have attthority to adjust the capital ceiling.

Article V Int'extment Shure)"

(1) Investment shares of Signatories shall be determined on the basis of utilization of the INMARSAT space segment. Each Signa- tory shall have an investment share equal to its percentage of all utilization of the IN- MARSAT space segment by all Signatories. Utilization of the INMARSAT space seg- ment shall be measured in terms of the charges levied by the Organization for use of the INMARSAT space segment pursuant to Article 19 ofthe Convention and Article VIII ofthis Agreement.

(2) For the purpose of determining invest- ment shares. utilization in both directions shall be divided into two equal parts. a ship part and a land part. The part associated with the ship where the traffic originates or ter- minates shall be attribttted to the Signatory of the. Party ttnder whose authority the ship is operating. The part associated with the land territory where the traffic originates or ter- tninates shall be attributed to the Signatory of the Party in whose territory the traffic origin- ates or terminates. However. where. for any Signatory. the ratio of the ship part to the land part exceeds 2():l. that Signatory shall. upon application to the Council. be attributed a utilization equivalent to twice the land part or an investment share of(l.1 per cent. which- ever is higher. Structures operating in the marine environment, for which access to the INMARSAT space segment has been permit- ted by the Council. shall be considered as ships t'or the purpose ofthis paragraph.

(3) Prior to determination of investment shares on the basis of utilization pursuant to paragraphs (l). (2) and (4). the investment share of each Signatory shall be established

.

88

capital qui leur est rembourse' en verttt du present Accord et augmenté de l'encours des engagements contractuels en capital de l'Or- ganisation. La limite initiale est fixée a 200 millions de dollars des Etats-Unis. Le Con- seil est habilite' a réajuster la limite.

Article V Parts d'investisxentenl

]) Les parts d'investissement des Signa- taires sont déterminées sur la base de l'utili- sation du secteur spatial d'lNMARSAT. Chaque Signataire a une part d'investisse- ment égale a son pourcentage du total de l'utilisation du secteur spatial d'lNMARSAT par tous les Signataires. L'utilisation du sec- teur spatial d'lNMARSAT se mesure d'aprés les redevances percues par l'Organisation pour l'utilisation du secteur spatial d'lN- MARSAT conformément a l'article 19 de la Convention et är l'article VIII du present Ae- cord.

2) Pour la determination des parts d'inves- tissement. l'utilisation dans les deux sens est divise'e en deux parts égales, une part corre- spondant au navire et une part correspondant au territoire. La part correspondant au navire dont provient le trafic ou ä destination duquel il est effectué est affectée au Signataire dé- signe par la Partie qui exerce son autorité sur le navire. La part correspondant au territoire du pays dont provient le trafic ou a destina- tion duquel il est effectué est affectée au Sig- nataire désigné par la Partie correspondant au territoire dont le trafic provient ou å des- tination duquel il est effectué. Toutefois, lorsque pour un Signataire donne. le rapport entre la part correspondant au navire et la part correspondant au territoire est supérieur a 20 : 1, ce Signataire se voit affecter, apres en avoir fait la demande au Conseil, une utili- sation équivalant a deux fois la part corre- spondant au territoire ou a une part d'inves- tissement de 0,1 p. 100, si celle-ci est plus élevée. Aux fins du present paragraphe. on considére comme des navires les structures exploitées en milieu marin pour lesquelles le Conseil a autorisé l'accés au secteur spatial d'lNMARSAT.

3) Avant de déterminer les parts d'investis- sement sur la base de l'utilisation conformé- ment aux paragraphes l), 2) et 4), on établit la

Prop. 1978/79: 166

återburits till dem enligt denna överenskom— melse samt med tillägg för den utestående sttmman av organisationens kontraktsenliga ekonomiska åtaganden. Kapitaltaket skall till en början vara 200 miljoner amerikanska dol- lar. Styrelsen har befogenhet att ändra kapi- taltaket.

Artikel V Int'exteringmndelar

1. Signatärernas investeringsandelar skall bestämmas på grundval av användningen av 1NMARSA'I':s rymdsektor. Varje signatär skall ha en investeringsandel som är lika med dess procentuella andel av samtliga signa- tärers sammanlagda användning av INMAR— SAT:s rymdsektor. Användningen av IN— MARSAT:s rymdsektor skall fastställas på grundval av de avgifter som organisationen ttttar för användning av IN MARSATzs rymd- sektor enligt artikcl 19 i konventionen och artikel Vlll i denna överenskommelse.

2. Investeringsandelarna skall beräknas på så sätt att användningen i båda riktningarna delas i två lika delar. en fartygsdel och en landdel. Den del som avser det fartyg var- ifrån trafiken härrör eller till vilket den är riktad skall hänföras till signatären för den part varunder fartyget lyder. Den del som avser det landområde varifrån trafiken härrör eller till vilket den är riktad skall hänföras till signatären för den part på vars territorium trafiken börjar eller slutar. Emellertid skall en signatär, om förhållandet mellan fartygs- delen och landdelen överstiger 20:l. ef'ter an- sökan härom hos styrelsen. tilldelas en användningskvot som motsvarar antingen dubbla landdelen eller minst en investerings- andel på (),1 %. Anläggningar till sjöss som ej är fartyg och för vilka styrelsen tillåtit tillgång till INMARSA'I':s rymdsektor skall betraktas som fartyg i detta sammanhang.

3. Innan investeringsandelarna fastställs på grundval av användning enligt l.. 2. och 4. skall varje signatärs investeringsandel fast-

89

Prop. 1978/79: 166

in accordance with the Annex to this Agree- tnent.

(4) The first determination of investment shares based on tttilization pttrsttant to para- graphs (1) and (2) shall be made not less than two nor more than three years from the com- mencement of operational use of the IN- MARSAT space segment in the Atlantic. Pa- cific and Indian Ocean areas. the specific date of determination to be decided by" the Council. For the purposes of this first deter- mination. utilization shall be measured over the one year period prior to sttch determina- (ton.

(5) Subsequent to the first determination on the basis of utilization. investment shares shall be redetermined to be effective:

(a) Upon one-year intervals after the first determination of' investment shares on the basis of utilization. based on the utilization of all Signatories during the previous year.

(b) Upon the date of' entry into force of this Agreement for a new Signatory.

(c) Upon the effective date of withdrawal or termination of membership ofa Signatory.

(6) The investment share of a Signatory which becomes a Signatory after the first de- termination of investment shares on the basis of utilization. shall be determined by the Council.

(7) To the extent that an investment share is determined pursttant to paragraph (5) (b) or (c) or paragraph (8). the investment shares of all other Signatories shall be adjusted in the proportion that their respective investment shares. held prior to this adjustment. bear to each other. On the withdrawal or termination of membership of a Signatory. investment shares of 0.05 per cent determined in accor- dance with paragraph (8) shall not be in- creased.

(8) Notwithstanding any provisions of this Article. no Signatory shall have an invest— ment share of less than 0.05 per cent of the total investment shares.

(9) In any new determination of invest- ment shares the share of any Signatory shall

90

part d'investissement de chaqtte Signataire conformément a l'Annexe du pre'sent Ac- cord.

4) La premiere determination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation du secteur spatial d'lNMARSAT conformément aux paragraphes l) et 2) a lieu deux ans au moins et trois ans au plus apres l'entrée en service opérationnel du secteur spatial d'lN- MARSAT dans les zones de I'Atlantique. du Pacifiquc et de l'océan Indien. la date exacte de la determination devant étre fixée par le Conseil. Aux fins de cette premiere determination. l'utilisation se mesure sur une période d'un an antérieure a la premiere de- termination des parts d'investissement.

5) Apres la premiere détermination des parts d'investissement se fondant sur l'utili- sation. les parts d'investissement sont déter- minées de nouveau pour prendrc effet :

a) a des intervalles d'un an apres la pre- miere determination des parts d'investisse- ment se fondant sur l'utilisation, en prenant pour base l'utilisation de tous les Signataires durant l'année précédente:

b) a la date d'entrée en vigtteur du pre'sent Accord pour un nouveau Signataire:

c) a la date effective du retrait volontaire ou obligatoire d'un Signataire.

6) La part d'investissement d'un Signataire qui devient Signataire apres la premiere de- termination des parts d'investissement sur la base de l'utilisation est déterminée par le Conseil.

7) Dans la mesure ou une part d'investisse- ment cst déterminée conformément aux alin- éas b) ou e) du paragraphe 5). ou att para- graphe 8). les parts d'investissement de tous les autres Signataires sont réajustées dans la proportion que leurs parts d'investissement respectives avaient avant le réajustement. Dans le cas d'un retrait volontaire ou obliga- toire d'un Signataire. les parts d'investisse- ment de ().05 p. 100 fixées conformément aux dispositions du paragraphe 8) ne sont pas augmentées.

8) Nonobstant toutes dispositions du pré- scnt article. aucun Signataire ne doit avoir une part d'investissetnent inférieure ä 0.05 p. 100 du total des parts d'investissement.

9) Dans toute nouvelle determination des parts d'investissement. la part d'un Signa-

Prop. 1978/79: 166

ställas enligt bilagan till denna överenskom- melse.

4. Det första fastställandet av investe- ringsandelar på grundval av användning i en- lighet med I. och 2. skall ske tidigast när två och senast när tre är förflutit efter det att lNMARSATm rymdsektor tagits i driftmäs- sigt bruk över Atlanten, Stilla Havet och ln- diska Oceanen. Styrelsen bestämmer särskild dag för fastställandet. Som underlag för det första fastställandet skall användningen un- der det är som föregår fastställandet mätas.

5. Efter det första fastställandet på grund- val av användningen skall investeringsande- larna på nytt fastställas med verkan:

a) För ett är i taget. efter det första fast- ställandet av investeringsandelar på grundval av användningen. pä grundval av alla signa- tärers användning under föregående år.

b) Från den dag då denna överenskom- melse träder i kraft för en ny signatär.

c) Från den dag då signatärs utträde ur organisationen eller upphävande av dess medlemskap får verkan.

6. lnvesteringsandelen för en signatär. som blir signatär efter det första fastställan- det av investeringsandelar på grundval av an- vändningen. skall bestämmas av styrelsen.

7. När en investeringsandel fastställs en- ligt 5.b) eller c) eller &. skall alla andra signa- tärers investeringsandelar justeras sä att de. star i samma förhållande till varandra som förejusteringen. Da signatär utträder ur orga- nisationen eller dess medlemskap upphävs skall investeringsandelar på 0,05 % som fast- ställts enligt 8. ej ökas.

8. (_)avsett andra bestämmelser i denna ar- tikel skall ingen signatär ha en investerings— andel som är mindre än 0.059? av de sam- manlagda investeringsandelarna.

9. Vid varje nytt fastställande av investe- ringsandelar får signatärs andel ej ökas på en

91

Prop. 1978/79: 166

not be increased in one step by more than 50 per cent of its initial share. or decreased by more that 50 per cent of its current share.

(l0) Any unallocated investment shares. after application of paragraphs (2) and (9) shall be made available and apportioned by the Council among Signatories wishing to in- crease their investment shares. Such addi- tional allocation shall not increase any share by more than 50 per cent of a Signatory-"s current investment share.

(ll) Any residual unallocated investment shares. after application of paragraph (10). shall be distributed among the Signatories in proportion to the investment shares which would otherwise have applied after any new determination. subject to paragraphs (8) and (9).

(12) Upon application from a Signatory. the Council may allocate to it an investment share reduced from its share determined pur- sttant to paragraphs (1) to (7) and (9) to (l 1). if the reduction is entirely taken up by the vo- luntary acceptance by other Signatories of increased investment shares. 'l'he Council shall adopt procedures for the equitable dis- tribution of the released share or shares among Signatories wishing to increase their shares.

Article Vl Financial Adjustments between Singatories (t) At each determination of investment shares after the initial determination upon entry into force of this Agreement. financial adjustments between Signatories shall be car- ried out through the Organization on the ba— sis of a valuation effected pursuant to para- graph (2). The amounts of these financial ad- justments shall be determined with respect to each Signatory by applying to the valuation the difference, if any, between the new in- vestment share of each Signatory and its in- vestment share prior to the determination.

(2) The valuation shall be effected as fol- lows:

(a) Deduct from the original acquisition cost of all property as recorded in the Organi- zation's accounts as at the date of the adjust-

92

taire ne peut étre augmentée en une seule fois de plus de 50 p. 100 de sa valeur initiale. ni étre diminuée de plus de 50 p. l00 de sa valeur courante.

10) Apres application des paragraphes 2) et 9). les parts d'investissement non attribuées de cc fait sont libérées et réparties par le Conseil entre les Signataires désireux d'aug- menter leurs parts d'investissement. Cette at- tribution complémentaire ne doit pas ac- croitre de plus de 50 p. 100 la part d'investis- sement courante d'un Signataire.

ll) Aprés application du paragraphe 10), les parts d'investissement restantcs non attri- btlées sont réparties entre les Signataires au prorata des parts d'investissement qui au- raient du leur revenir a la suite de toute nou- velle determination. sous reserve des disposi- tions des paragraphes 8) et 9).

12) A la demande d'un Signataire, le Con- seil peut lui attribuer une part d'investisse- ment réduite par rapport 51 celle qui lui est attribuée conformément aux paragraphes l) a 7) et 9) a 11) si d'autres Signataires compen- sent en totalité cette réduction en acceptant volontairement un accroissement de lettrs parts d'investissement. Le Conseil adopte les procedures a suivre pour répartir equitable- ntent la part ou les parts libérées entre les Signataires désirant augmenter leurs parts d'investissement.

Article Vl Réujustements fina/refers entre Signataires

]) Lors de chaque determination des parts d'investissement postérieure a la determina- tion initiale effectuée lors de l'entrée en vi- gueur du présent Accord. des réajustements financiers sont effectués entre les Signa- taires, par l'intermédiaire de l'Organisation. sur la base d'une evaluation faite conformé- ment au paragraphe 2). On détermine le mon- tant desdits réajustements fmanciers, pour chaque Signataire, en appliquant a ladite éva- luation Ia difference, s'il y en a une, entre la nouvelle part d'investissement de chaque Signataire et sa part d'investissement anter- ieure a cette determination.

2) Ladite évaluation est faite de la faeon suivante :

a) du cout d'acquisition initiale de tous les biens. tel qu'il est inscrit dans les comptes de l'Organisation a la date du réajustement. y

Prop. 1978/79: l66

gang med mer än 5094 av den ursprungliga andelen eller tninskas med mer än 50 'i? av den gällande andelen.

10. lnvesteringsandelar som återstår att fördela efter tilllämpning av 2. och 9. skall styrelsen ställa till förfogande för. och omför- dela bland. signatärer som önskar öka sina itwcsteringsandelar. Sädan ytterligare till- delning fär ej medföra att någon andel ökas med mer än 50 G?- av en signatärs gällande investeringsandel.

Il. lnvesteringsandelar. som kvarstår ofördelade efter tillämpning av H).. skall för- delas bland signatärerna i förhållande till de investeringsandelar som annars skulle ha till- Iämpats efter ett nytt fastställande. med iakt- tagande av 8. och 9.

12. På en signatärs begäran kan styrelsen tilldela signatären en mindre investeringsan- del än den som följer av en tillämpning av |.— 7. och 9.— l l.. om minskningen till fullo täcks av andra signatärer som frivilligt påtar sig ökade investeringsandelar. Styrelsen skall anta regler för en rättvis fördelning av sälun- da ej ianspräktagna andelar bland signatärer som är villiga att öka sina andelar.

Artikel Vl Ekonomis/("a regleringar rna/Ian signatärerna ]. Vid varje fastställande av investerings— andelar, efter det första fastställandet vid denna överenskommelses ikraftträdande, skall ekonomiska regleringar signatärerna emellan göras genom organisationens försorg på grundval av en värdering som utförs enligt 2. nedan. Regleringsbeloppen skall för varje signatär bestämmas genom att i värderingen hänsyn tas till eventuell skillnad mellan den nya investeringsandelen för ifrågavarande signatär och den investeringsandel som gäll- de för signatären före fastställandet av de nya investeringsandelarna.

2. Värderingen skall utföras på följande sätt:

a) Från den ursprungliga anskaffnings- kostnaden för all egendom sådan den redovi- sats i organisationens räkenskaper per regle-

93

Prop. 1978/79: 166

ment. including all capitalized return and ca- pitalized cxpenses. the sum of:

(i) The accumulated amortization as re- corded in the (_)rganization's accounts as at the date of adjustment. (ii) Loans and other accounts payable by the Organization as at the date of adjustment. (b) Adjust the results obtained pursuant to sub-paragraph (a) by adding or deducting a further amount representing any deficiency or excess, respectively. in the payment by the Organization of compensation for use of capital from the entry into force of this Agreement to the effective date of valuation relative to the cumulativc amount due pursu- ant to this Agreement at the rate or rates of compensation for use of capital in effect dur- ing the periods in which the relevant rates were applicable. as established by the Coun- cil pursuant to Article VIII. For the purpose of assessing the amount representing any dc- ficiency or excess in payment. compensation due shall be calculated on a monthly basis and relate to the net amount of the elements described in sub-paragraph (a).

(3) Payments due from and to Signatories pursuant to this Article shall be effected by a date decided by the Council. Interest at a rate to be determined by the Council shall be ad- ded to any amount unpaid after that date.

Article VII Payment QfUIi/izalion ("Imrges

(I) Utilization charges established pursu- ant to Article 19 of the Convention shall be payable by Signatories or authorized tele- communications entities in accordance with arrangements adopted by the Council. These arrangements shall follow as closely as prac- ticable recognized international telecom- munications accounting procedures.

(2) Unless otherwise decided by the Coun- cil. Signatories and authorized telecommuni- cations entities shall be responsible for the provision of information to the Organization to enable the Organization to determine all utilization of the IN MARSAT space segment and to determine investment shares. The

94

compris la totalité des bénéftces capitalisés et des dépenses capitalisées. est soustrait le to- tal :

i) des amortissements cumules inscrits dans les comptes de l'Organisation a la date du réajustement; et ii) des sommes empruntées et autres sommes dues par l'Organisation a la date du réajustement:

b) on réajuste les résultats obtenus en app— lication de I'alinéa a) en ajoutant ou en re- tranchant, selon le cas. une autre somme re- présentant I'insufftsance ou l'exces de paie- ments effectués par l'Organisation. au titre de la remuneration du capital depuis l'entrée en vigueur du present Accordjusqu'a la date 21 Iaquelle I'évaluation prend effet. par rap- port au montant eumulé des sommes dues en vertu du present Accord. aux taux de rémun- ération du capital en vigueur au cours des périodes pendant lesquelles les taux pertin- ents. ftxés parle Conseil en vertu de l'article VIII, étaient applicables. Aux fins d'évaluer la somme representant toute insufftsance ou tout exces de paiement. Ia remuneration exi- gible est calculée mensuellement et se rap- porte au montant net des éléments vises a l'alinéa a).

3) Les paiements dus par les Signataires ou a ces derniers conformément au present arti- cle sont effectués au plus tard a la date fixée par le Conseil. Un intérét calculé ä un taux ftxé par le Conseil est ajouté apres cette date 21 toute somme non réglée.

Article VII Paiement des redevances d'utilisation

]) Les redevances d'utilisation fixées en application de l'article 19 de la Convention sont payables par'les Signataires ou les or- ganismes de telecommunications autorisés conformément aux modalités adoptées par le Conseil. Ces modalités suivcnt d'aussi pres que possible les méthodes de comptabilité agréées en matiere de telecommunications in- ternationales.

2) A moins que le Conseil n'en decide au- trement, les Signataires et les organismes de telecommunications autorisés sont charges de fournir des renseignements a l'Organisa- tion pour lui permettre de déterminer l'utili- sation totale du secteur spatial d'lNMAR- SAT et de déterminer les parts d'investisse-

Prop. 1978/79: 166

ringsdagen. däri inbegripet kapitaliserade medel och aktiverade kostnader. avdras sum- man av:

(i) De ackumulerade avskrivningar som re- dovisas i organisationens räkenskaper per regleringsdagen. (ii) Läneskulder och annan gäld sotn belas- tar organisationen per t'egleringsdagen.

b) Resultatet av uträkningen enligt a) ovan justeras genom tillägg eller avdrag för ännu ett belopp motsvarande underskott respekti- ve överskott i organisationens utbetalningar av kapitalavkastning. räknat fran ikraftträ- dandet av denna överenskommelse till dagen för värderingen. jämförda med det ackumule- rade skttldbeloppct avseende kapitalavkast— ning sotn uppstär enligt dettna överenskom- melse. Härvid används de räntesatser för ka- pitalavkastning som gällt ttnder skilda peri- oder enligt de beslut styrelsen fattat med stöd av artikel VIII. I syfte att beräkna varje sä- dant underskott eller överskott i utbetalning- arna skall den avkastning som tillkommer sig- natärerna fastställas pä mänatlig basis och grundas på nettotillgr'tngarna enligt a).

3. Betalningar av utestående belopp som avses i denna artikel skall. frän eller till signa- tärer. fullgöras senast på dag som fastställs av styrelsen. Dröjsmalsränta till en räntesats som fastställs av styrelsen skall efter nämnda dag läggas till ogttldet belopp.

Artikel VIl Betalning av unt'ämlningsavxl:/lar

1. Användningsavgiftcr som fastställts en- ligt konventionens artikel 19 skall betalas av signatärerna eller bemyndigade telekommu- nikationsorgan i enlighet med regler som sty- relsen antar. Dessa regler skall så nära som möjligt följa vedertagna förfaranden för inter- nationell avräkning pa telekommunikations- omradet.

2. Om styrelsen ej bestämmer annorlunda. åligger det signatärerna och bemyndigade te- lekommunikationsorgan att förse organisatio- nen med erforderliga uppgifter för att organi- sationen skall kunna fastställa all användning av INMARSAT:s rymdsektor och investe- ringsandelarna. Styrelsen skall anta regler för

Prop. 1978/79: 166

Council shall adopt procedures for submis- sion of the information to the Organization.

(3) The Council shall institute any appro- priate sanctions in cases where payments of utilization charges have been in default for four months or longer after the due date.

(4) Interest at a rate to be determined by the Council shall be added to any amount unpaid after the scheduled date for payment determined by the Council.

Article Vlll Revenues-

(I) The revenues earned by the Organiza- tion shall normally be applied. to the extent that stteh revenues allow. in the following order of priority. unless the Council decides otherwise:

(a) To meet operating. maintenance and administrative costs.

lb) To provide such operating funds as the Council may determine to be necessary.

(c) To pay to Signatories. in proportion to their respective investment shares. sums re- presenting a repayment of capital in the amount of the provisions for amortization established by the Council and recorded in the accounts of the Organization.

(d) 'llo pay to a Signatory which has with- drawn from the Organization or whose mem- bership has been terminated. such sums as may be due to it pursuant to Article Xlll.

te) To pay to Signatories. cumulatively in proportion to their respective investment shares. the available balance towards com- pensation for use of capital.

(2) In the determination ofthe rate of com- pensation for the use of capital of Signato- ries, the Council shall include an allowance for the risks associated with investment in INMARSAT and. taking into account such allowance. shall fix the rate as close as possi- ble to the cost of money in the world mar- kets.

(3) To the extent that the revenues earned by the Organization are insufftcient to meet operating. maintenance and administrative costs of the Organization. the Council may decide to meet the deficiency by using oper- ating funds of the Organization. by overdraft arrangements. by raising a loan. by requiring

96

ment. Le Conseil adopte la procedure a suivre pour soumettre ces renseignements a l'Organist-ttion.

3) Le Conseil prend toute sanction appro- priée dans le cas ou le paiement des rede- vances d'utilisation est en retard de quatre mois ou davantage par rapport 21 l'échéance.

4) Un interét calculé a un taux lixé par le Conseil est ajouté a toute somme qui n"a pas été réglée a l'échéance fixée par le Conseil.

Article Vlll Rec'ellex

]) A moins que le Conseil n'en decide au- trement. les recettes de l'Organisation sont normalement affectées. dans la mesure oa les rentre'es le permettent. dans l'ordre de prior— ite' suivant :

a) a la couverture des frais d'exploitation. d'entretien et d'administration;

b) a la constitution du fonds de rottlement que le Conseil peut juger nécessaire;

c.) au paiement aux Signataires. au prorata de leurs parts d'investissement respectives. des sommes representant un remboursement du capital d'un montant égal aux provisions d'amortissement fixées par le Conseil et in- scrites dans les comptes de l'Organisation;

d) au versement. au bénéftce d'un Signa- taire qui s'est retiré de l'Organisation ou qui a été prive' de sa qualité de membre. des sommes qui pettvent lui étre dues en applica- tion de l'article Xlll;

e) att versement cumulatif; au bénéftce des Signataires, au prorata de leurs parts d”inves- tissement respectives, du solde disponible a titre de rémunération du capital.

2) Lors de la determination du taux de ré- munération du capital des Signataires, le Conseil constitue une provision pour les ris- . ques liés aux investissements effectués dans INMARSAT et, tenant compte de cette provision. fixe un taux aussi proche que pos- sible du loyer de l'argent sur les marchés mondiaux.

3) Dans la mesure ou les recettes de l'Or- ganisation ne sufftraient pas å couvrir les frais d'exploitation, d'entretien et d'adminis- tration de l'Organisation. le Conseil peut dé- cider de combler le déftcit en utilisant le fonds de roulement de l”Organisation. en concluant des accords portant sur des décou-

Prop. 1978/79: 166

hur uppgiftslämnandet skall ga till.

3. Styrelsen skall vidta lämpliga åtgärder da användningsavgiftcr förblivit oguldna fyra manader eller mer efter förfallodagen.

4. Dröjsmålsränta till en räntesats som fastställs av styrelsen skall efter den av sty- relsen fastställda förfallodagen läggas till oguldet belopp.

Artikel Vlll Intäkter

l. Organisationens intäkter skall. så långt de räcker till och om styrelsen ej beslutar annat. tas i ansprak i följande ordning:

a) För att bestrida drifts-. underhalls- och administrationskostnadcr.

b) För att tillhandahålla det rörelsekapital som styrelsen finner erforderligt.

c) För att betala till signatärerna. i förhäl- lande till deras investeringsandelar. belopp utgörande kapitalåterbäring i enlighet med en av styrelsen fastställd och i böckerna angiven amorteringsplan.

d") För att betala signatär. som utträtt ur organisationen eller vars medlemskap tipp- hävts. sadana belopp som kan tillkomma sig— natären enligt artikel Xlll.

e) För att i form av avkastning utbetala ackumulerat. tillgängligt överskott till signa- tärerna i förhållande till deras investeringsan- delar.

2. Styrelsen skall vid fastställande av rän- tesatser för avkastning på det kapital som investerats av signatärerna uppväga de risker som är förknippade med investeringar i lN- MARSAT och. med beaktande härav. fast- ställa räntesatsen till ett värde som så nära som möjligt ansluter sig till kapitalkostnaden pä världsmarknaderna.

3. | den man organisationens intäkter ej räcker till för att bestrida organisationens drifts-. underhålls— och administrationskost- nader. far styrelsen besluta om att täcka bris- ten med hjälp av organisationens rörelsekapi- tal. kortfristiga krediter. genom att uppta ett län eller genom att anmoda signatärerna att 7 Riksdagen 1978/79. ] sam/. Nr 166

97

Prop. 1978/79: 166

Signatories to make capital contributions in proportion to their respective current invest- ment shares or by any combination of such measures.

Article lX .S't'll/t'nit'nl ()./Accounts"

(l) Settlement of accounts betWeen Signa- tories and the Organization in respect of fi- nancial transactions pursuant to Articles lll. Vl. Vll and Vlll shall be arranged in such a manner that funds transferred between Sig- natories and the Organization. as well as funds at the Organization”s disposal in excess of the operating funds determined by the Council to be necessary. shall be kept at the lowest practicable level.

(2) All payments between the Signatories and the Organization pursuant to this Agree- ment shall be effected in any freely converti- ble currency acceptable to the creditor.

Article X Debt Financi/ig

(I) The Organization may. upon decision by the Council. enter into overdraft arrange- ments for the purpose of meeting financial deficiencies pending receipt of adequate re- venues or capital contributions.

(2) In exceptional circumstances the Or- ganization may raise loans upon decision by the Council for the purpose of financing any activity undertaken by the Organization in accordance with Article 3 of the Convention or for meeting any Iiability inctirred by it. The outstanding amounts of such loans shall be considered as contractual capital commit- ments for the purpose of Article lV.

Article Xl Liu/Jility

(l) If the Organization is required by a binding decision rendered by a competent tri- bunal or as a result of a settlement agreed to or concurred in by the Council. to pay any claim. including any costs or expenses asso- ciated therewith. which arises out of any act or obligation of the Organization carried out or incurred in pursuance of the Convention or this Agreement. the Signatories shall. to

98

verts. en contractant des emprunts ou en as- treignant les Signataires ii verser de contribu- tions ati capital. ati prorata de letirs parts d'investissement respectives; ces mesures peuvent se etimuler.

Article lX Reg/enten! (It's ('(,unplt's'

l) Les regleinents des comptes entre les Signataires et l'Organisation. ati titre des transactions linancici'es effecttiees en vertu des articles lll. Vl. Vll et Vlll. doivent étre tels qti*ils maintiennent au plus faible niveau possible aussi bien les transferts de fonds entre les Signataires et I”(_)rganisation que les fonds dont dispose l"(')rganisation en stis dti fonds de roulement juge nécessaire par le Conseil.

2) Tous les paiements intervenant entre les Signataires et l'Organisation en vertti dti pré— sent Accord sont effectués en toute monnaie librement convertible acceptée par le cre'an- cier.

Article X Décout'erls et e/npriinls

]) Pour faire face ä des insuffisances de liqtiidite's. en attendant la rentrée de recettes suffisantes ou des contributions au capital. l'Organisation petit. stir décision dti Conseil. conclure des accords portant sur des decou- VCI'IS.

2) Dans des circonstances exceptionnelles et afin de financer totite activité enterprise par elle conformément 5. l'article 3 de la Con- vention ou potir faire face a toute responsa- bilité encourue par elle. l'Organisation peut contracter des emprtints sur decision dti Con- seil. L'encours desdits etnprtints est consi- deré comme un engagement contracttiel en capital aux fins de l'article lV.

Article Xl Responsahilité

]) Si l'Organisation est tenue. en vertu d'un jugement de'ftnitif rendu par un tribunal competent ou d'un compromis adopté ou ap— prouvé par le Conseil. de verser une indem- nité. frais et dépens inclus. du fait d'un acte commis ou d'une obligation encourue par l”Organisation en application de la Conven- tion ou du present Accord. les Signataires doivent verser a l'Organisation. dans la me-

Prop. l978/79: 166

tillskjtita kapital i förhallande till sina gällan— de investeringsandelar. Åtgärder enligt denna paragraf far kombineras.

Artikel IX .Ål'l'ff/tllfllllflll'

l. Avräkningar mellan signatärer och or— ganisationen avseende ekonomiska transak- tioner enligt artiklarna lll. Vl. Vll och Vlll skall göras pä sådant sätt att kapitalöveifö- ringarna mellan signatärerna och organisatio- nen blir sa få som möjligt och sa att organisa- tionens fonder sa litet som möjligt överstiger det rörelsekapital som styrelsen funnit erfor- derligt.

?.. Alla betalningar mellan signatärer och organisationen enligt denna överenskom- melse skall göras i en fritt konvertibel valuta som är acceptabel för betalningsmottagaren.

Artikel X SÅuid/inunsi'ering

l. (_)rganisationen far. efter beslut av sty- relsen. inga avtal om kortfristiga krediter i syfte att täcka brist på likvida medel i väntan på att tillräckliga intäkter eller kapitt'iltillskott inllyter.

2. l undantagsfall far organisationen. efter beslut av styrelsen. ta upp län för att finansi- era verksamhet som organisationen skall be- driva enligt konventionens artikel 3. eller för att fullgöra en förpliktelse som organisatio- nen ädragit sig. Oguldna lånebelopp skall anses utgöra kontraktsenliga ekonomiska åtaganden enligt artikel lV.

Artikel Xl Ansvarig/ie!

1. Om organisationen. genom bindande tit- slag av en behörig domstol eller genom förlik- ning som styrelsen ingått eller godkänt. för- pliktas att betala skadestånd. däri inbegripet rättcgfingskostnader. för åtgärd som vidtagits av organisationen eller förpliktelser som ålig- ger denna enligt konventionen eller denna överenskommelse. skall signatärerna. i den man skadeståndsyrkandet ej tillgodoses ge-

Prop. 1978/79: 166

the extent that the claim is not satisfied by indemnification. insurance or other financial arrangements, pay to the Organization the amount tinsatislied on the claim in proportion to their respective investment shares as at the date when the liability arose. notwithstanding any ceiling established by or pursuant to Arti- cle [V.

(2) lf a Signatory, in its capacity as such. is required by a binding decision rendered by a compentent tribunal or as a result of a set- tlement agreed to or concurred in by the Council. to pay any claim. including any costs or expenses associated therewith. which arises out of any act or obligation of the Organization carried otit or incurred in pursuance of the Convention or this Agree- ment. the Organization shall reimburse the Signatory to the extent the Signatory has paid the claim.

(3) lf such a claim is asserted against a Signatory. that Signatory. as a condition of payment by the Organization. shall without delay notify the Organization of the claim, and shall afford it the opportunity to advise on or to conduct the defence or other disposi- tion of the claim and. to the extent permitted by the law of the jurisdiction in which the claim is brought. to become a party to the preceeding either with the Signatory or in substitution for it.

(4) lf the Organization is required to reim- btirse a Signatory under this Article, the Sig- natories shall. to the extent that the reim- bursement is not satisfied by indemnification. instirance or other financial arrangements. pay to the Organization the unsatisfied amount of the claimed reimbursement in pro- portion to their respective investment shares as at the date when the liability arose. not- withstanding any ceiling established by or pursuant to Article lV.

Article Xll Exoncruti'on from Litthility arising from the Provision ofTelefonimmiic'atimts Services

Neither the Organization. nor any Signato- ry in its capacity as such. nor any officer or

100

sure Ot'i son montant ne peut étre réglé soit au moyen d'une indemnisation soit en en execu- tion d'un contrat d'assurance ou d'autres dis- positions financieres. la partie non regléc de l'indemnité au prorata de leurs parts d'inves- tissement a la date a Iaquelle la responsabilité a pris naissance. nonobstant toute limitation du capital prévue ä l'article lV ou institue'e en application de cet article.

2) Si un Signataire. en tant que tel. est tenu en vertu d'unjugement détinitif rendu par un tribunal competent ou d'un compromis adopté ou approuvé par le Conseil de verser une indemnité. frais et dépens inclus. dti fait d'un acte commis ou d'une obligation en— courue par l'Organisation en application de la Convention ou du present Accord. l'Organi— sation rembourse au Signataire le montant de l'indemnite' qu'il a versée.

3) Si une telle demande d'indemnisation est présentée a un Signataire. celui-ci doit. aux fins de remboursement par l'Organisa- tion. en informer sans délai l'Organisation et la mettre en mesure soit de donner un avis sur la defense ou sur tout autre moyen de régler l'affaire soit d'assurer cette défense ou ce réglement et. dans les limites permises par le droit du tribunal aupres duquel l'action est intentée. d'intervenir ou de. se substituer au Signataire.

4) Si l'Organisation est tenue de rem- bourser un Signataire en vertu du present article. les Signataires doivent. dans la me— sure ot'i le remboursement ne peut étre ac- quitté soit au moyen d'une indemnisation soit en execution d'un contrat d'assurance ou d'autres dispositions linancieres, verser a l'Organisation la partie non réglée du mon- tant re'clamé au prorata de leurs parts d'in- vestissement a la date a laquelle la responsa- bilité a pris naissance. nonbstant toute limita- tion du capital prévue a l'article IV ou insti- tuée en application de cet article.

Article Xll E_t'unération de la responsabilité décou/ant de la fourniture de services de télécommuni- cations

L'Organisation, tout Signataire en tant que tel et, lorsqu'ils agissent dans l'exercice de

Prop. 1978/79: 166

nom skadcersättning. försäkring eller andra ekonomiska arrangemang. till organisationen betala det oreglerade skadeståndsbcloppet i förhållande till de respektive investeringsan- delar som gällde när ansvarigheten uppkom. utan hinder av det kapitaltak som fastställts i eller enligt artikel IV.

2. Om en signatär. som sådan. genom bin— dande utslag av en behörig domstol eller ge- nom förlikning som styrelsen ingått eller god- känt. aläggs att betala skadestånd. däri inbe- gripet rättegangskostnader. för åtgärd som vidtagits av organisationen eller förpliktelse som aligger denna enligt konventionen eller denna överenskommelse. skall organisatio- nen till signatären återbetala skadestånd som signatären har betalt.

3. Om skadeståndsyrkande göres gällande mot signatär. skall signatären. som förutsätt— ning för ersättning fran organisationen. utan dröjsmål underrätta organisationen om ska- deständsyrkandct och bereda organisationen tillfälle att ge råd om. eller själv ombesörja. svaromalet eller annan handläggning av ska- destandesyrkandet samt. i den utsträckning som lag inom den jurisdiktion. där skade— ständsyrkandet framställes. medger. att del- taga som part i målet tillsammans med sådan signatär eller i dess ställe.

4. Om organisationen förpliktas att aterbe- tala signatärs utlägg enligt denna artikel. skall signatärerna. i den man återbetalningen inte tillgodoses genom skadcersättning. försäk- ring eller andra ekonomiska arrangemang. till organisationen erlägga bidrag till ogttlden del av den yrkade återbetalningen i förhallande till deras respektive investeringsandelar den dag då ansvarigheten uppkom. utan hinder av det kapitaltak som fastställts enligt artikel lV.

Artikel Xll Ansvarsfrihet f samband med tillhandahål- lmzdc ut' lala/mmmmzikationer

Varken organisationen eller en signatär som sådan. ej heller någon av dem anställd

!()l

Prop. 1978/79: 166

employee of any of them. nor any member of the board of directors of any Signatory. nor any representative to any organ of the Orga- nization acting in the performance of their functions. shall be liable to any Signatory" or to the Organization for loss or damage sus- tained by reason of any unavailability. delay or faultiness of telecommunications services provided or to be provided pursuant to the Convention or this Agreement.

Article Xlll Settlement upon Wit/ttlmu'ul or 'I't'rminalimz

tl) Within three months after the effective date of withdrawal or termination of the membership of a Signatory pursuant to Arti- cles 29 or 30 of the Convention. the Council shall notify the Signatory ofthe evaluation by the Council of its financial status in relation to the Organization as at the effective date of its withdrawal or termination and of the pro- posed terms of settlement pursuant to para- graph (3). The notification shall include a statement of:

(a) The amount payable by the Organiza- tion to the Signatory. calculated by multiply- ing its investment share. as at the effective date of withdrawal or termination. by the amount established from a valuation effected pttrsuant to Article Vl as at that date.

lb) Any amount to be paid by the Signatory to the Organization representing its share of capital contributions for contractual commit- ments specifically authorized prior to the re- ceipt of notice ot'decision to withdraw or. as the case may be. prior to the effective date of termination. together with the proposed schedule for payment.

(c) Any other amounts due from the Signa- tory to the (_)rganization as at the effective date of withdrawal or termination.

(2) ln its evaluation pursuant to paragraph (1). the Council may decide to relieve the Signatory in whole or in part of its responsi- bility for contributing its share of the capital contributions for contractual commitments specifically authorized and liabilities arising

102

leurs fonctions. tout fonctionnaire ou em- ployé de l'un d'eux. tout membre du conseil d'administration de l'un quelconque des Sig- nataires et tout representant aupres des dif- férents organes de l'(')rganisation n'encou- rent aucune responsabilité a l'e'gard de tout Signataire ou de l'Organisation pour les pertes ou dotnmages re'sultant de tout arrét. retard ou mauvais fonctionnement des ser- vices de telecommunications fournis ou qui doivent etre fournis conformément a la Con- vention ou au present Accord.

Article Xlll Reg/enten!financial" lars du relruil volontaire ou obligatoire

l) Dans les trois mois qui suivcnt la date d'effet du retrait volontaire ou obligatoire d'un Signataire de l'Organisation en vertu des articles 29 ct 30 de la Convention. le Conseil informe le Signataire de l'evaluation qu'il a faite de sa situation financiere vis-a—vis de l'Organisation a la date 51 laquelle le retrait volontaire ou obligatoire prend effet et des modalités proposées pour le reglement ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3). La notifica- tion comprend un relevé:

a) de la somme a verser par l'Organisa- tion au Signataire. cette somme étant ob- tenue en multipliant la part d'investissement du Signataire a la date a laquelle le retrait Volontaire ou obligatoire prend effet par le montant fixé ä l'issue d'une evaluation effec— tuée conformément :) l'article V] ä ladite date;

b) de toute somme 21 verser par le Signa- taire a l'Organisation. representant sa part de contribution au capital au titre d'engagc- ments contractuels expressément autorisés avant la date de reception de la notification de sa décision de retrait ou, selon le cas. avant la date a laquelle le retrait obligatoire prend effet; ce releVé est accompagné d'un projet d'échéancier des paiements;

e) de toute autre somme due a l'Organi— sation par le Signataire a la date a laquelle le retrait volontaire ou obligatoire prend effet.

2) En évaluant les sommes vise'es au para— graphe l). le Conseil peut décider de dégager totalement ou partiellement le Signataire de son obligation de verser sa part des contribu— tions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressement

Prop. 1978/79: l66

eller medlem av signatärs styrelse eller en företrädare vid nagot av organisationens or» gan. som fullgör sina funktioner. skall vara ansvarig gentemot signatär" eller organisatio- nen för förlust eller skada som uppstår till följd av avbrott. försening eller fel pa dc tele- förbindelscr som tillhandahalls eller skall till- handahallas enligt konventionen eller denna överenskommelse.

Artikel Xlll L/ppluörclst' vid lll/råde

l. lnom trc manadcr fran den dag da signa- tärs tltträdc ur organisationen eller upphä- vande av dess medlemskap enligt konven- tionens artiklar 29 och 30 far verkan. skall styrelsen underrätta signatären om den vär- dcring som styrelsen företagit av signatärens ekonomiska ställning i förhallande till organi- sationen den dag da utträdct eller upphävan- det av medlemskapet fick verkan. och om de föreslagna villkoren för den ekonomiska upp- görelsen enligt 3. nedan. Underrättelsen skall innehalla uppgift om:

a) Det belopp som organisationen skall be- tala till signatären. vilket beräknas genom att den investeringsandel som signatären inneha- de den dag da utträdet eller upphävandet av medlemskapet fick verkan multipliceras med det belopp som fastställts vid en värdering utförd enligt artikel Vl att gälla den dagen.

b) De belopp som signatären skall betala till organisationen och som motsvarar signa- tärens andel i de kapitaltillskott som erford- ras för kontraktsataganden. vilka särskilt be- myndigats innan underrättelse mottagits om signatärens beslut att utträda eller. i förekom- mande fall. före den dag då medlemskapets upphävande fick verkan. samt om förslag till betalningsplan.

c) Övriga belopp som signatären är skyldig organisationen den dag då utträdet eller upp- hävandet av medlemskapet fick verkan.

2. Vid värderingen enligt I. får styrelsen besluta att befria signatären helt eller delvis från skyldigheten att bidraga med sin andel till de kapitaltillskott som erfordras för sär- skilt bemyndigade kontraktsåtaganden och för förpliktelser vilka uppstått till följd av

l()3

Prop. l978/79: 166

from acts or omissions prior to the receipt of notice of decision to withdraw or. as the case may be. the effective date of termination.

(3) Subject to payment by the Signatory of any amounts due from it under sub-para- graphs (|) (b) and (c). thc (_)rganization. tak- ing into account Article Vlll. shall repay to the Signatory the amounts referred to in sub— paragraphs (l) (a) and (b) over a period con- sistent with the pen'od over which the re- maining Signatories will be repaid their con- tributions. or sooner if the Council so de- cides. 'l'he Council shall determine the rate of interest to be paid to or by the Signatory in respect Of any amounts which may. from time to time. be outstanding for settlement.

(4) Unless the Council decides otherwise. a settlement pursuant to this Article shall not relieve thc Signatory of its obligation to con- tribute its share of the non-contractual liabili— ties arising from acts or omissions of the (.)r- ganization prior to the date of receipt of no- tice of decision to withdraw or. as the case may be. prior to the effective date oftermina- tion.

(5) The Signatory shall not lose any rights acquired by it, in its capacity as such. which would otherwise continue after the effective date of withdrawal or termination. and for which it has not been compensated by the settlement pursuant to this Article.

Article XlV Earl/1 Station Approval

(1) In order to utilize the INMARSAT space segment. all earth stations shall require approval by the Organization in accordance with criteria and procedures established by the Council pursuant to Article 15 (e) of the Convention.

(Z) Any application for such approval shall be submitted to the Organization by the Sig- natory of the Party in whose territory the earth station on land is or will be located. or by the Party or the Signatory of the Party under whose authority the earth station on a

I()4

autorisés et aux responsabilites découlant d'actes ou d'omissions commis avant la re.- ccption de la notification de la decision de retrait ou. selon le cas. avant la date a la- quelle le retrait obligatoire prend effet.

3) Sous reserve du paiement par le Signa— taire de toute somtne qu'il doit aux termes des alinéas b) et e) du paragraphe l). l'Or- ganisation doit. compte tenu de l'article Vlll. rembourser au Signataire les sommes vise'es aux alinéas a) et b) du paragraphe l). dans des délais du méme ordre que ceux dans les— quels les autres Signataires sont rembourse's de leurs contributions au capital ou dans des délais plus courts si le Conseil le decide. Le Conseil fixe le taux d'inte'rét a verser att Sig— nataire ou par celui-ci en ce qui concerne toute somme qui peut rester due :] tout mo- ment.

4) A moins que le Conseil n'en decide au— trement. un reglement conclu en vertu des dispositions du present article n'a pas pour effet de degager le Signataire de son obliga- tion de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux re- sponsabilités non contractuclles découlant d'actes ou d'ommissions de l'Organisation qui ont pre'cédé la reception de la notification de la decision de retrait ou. selon les cas, la date 21 laquelle le retrait obligatoire prend ef- fet.

5) Le Signataire ne perd aucun des droits qu'il a acquis en tant que tel. que nonobstant son retrait volontaire ou obligatoire il con- serve apres la date d'effet dudit retrait et pour lesquels il n'a pas recu de compensation dans le cadre du reglement conclu en vertu du préscnt article.

Article XlV Appro/vario” des" sla/ions mrriemzes

]) Pour pouvoir utiliser le secteur spatial d'lNMARSAT. toutes les stations terriennes doivent étrc approuvées par l'Organisation conformément aux crit'eres et aux procédures fixés par le Conseil en application de l'alinéa e) de l'article 15 dela Convention.

2) Toute demande d'approbation d'une telle station est soumise a l'Organisation par le Signataire désigne par la Partie sur le terri- toire de laquelle la station terrienne å'terre est ou doit étre située. ou par la Partie ou le Signataire désigné par la Partie sous l'autor-

Prop. 1978/79: 166

göranden eller lätanden innan underrättelsen om beslutet om utträde mottogs eller. i före- kommande fall. före den dag då medlemska- pets upphävande fick verkan.

3. (_)m signatären betalar de belopp som den är skyldig enligt [.b) och c) skall organi- sationen. med iakttagande av artikel Vlll. till signatären återbetala de belopp som avses i La) och b) inom samma tid som gäller för återbetalning av övriga signatärers kapital- tillskott. eller tidigare om styrelsen sä beslu- tar. Styrelsen fastställer den räntesats som skall gälla vid betalning till eller från signa- tären i fråga om belopp som tid efter annan kan vara förfallna till betalning.

4. ()m styrelsen ej beslutar annat. skall en uppgörelse enligt denna artikel inte befria sig- natären fran skyldigheten att bidraga med sin andel till de icke kontraktsbundna förpliktel- ser som uppstått till följd av organisationens göranden eller latanden innan underrättelsen om beslutet om utträde mottogs eller. i före- kommande fall. före den dag då medlemska- pets upphävande fick verkan.

5. Signatären skall ej gå miste om några i sin egenskap av signatär förvärvade rättighe- ter. vilka annars skulle fortsätta att gälla efter den dag då utträdet eller upphävandet av medlemskapet fick verkan. och för vilka ing- en gottgörelse lämnats vid uppgörelse enligt denna artikel.

Artikel XlV Godkännande avjordstationer

l. Jordstationer i förbindelse med lNMARSAT:s rymdsektor skall vara god- kända av organisationen i enlighet med be- dömningsgrunder och förfaranden som sty- relsen fastställt på grundval av konventio- nens artikel 15. c).

2. Ansökan om sådant godkännande skall inges till organisationen av signatär. som ut- setts av part på vars territorium den landba- serade jordstationen är eller kommer att vara belägen eller av den part eller den pans signa- tär som lämnar tillstånd till jordstationen på

105

Prop. 1978/79: 166

ship or on a structure operating in the marine environment is licensed or. with respect to earth stations located in a territory or on a ship or on a structure operating in the marine environment not under the jurisdiction of a Party. by an authorized telecommunications entity.

(3) liach applicant referred to in paragraph (2) shall. with respect to earth stations for which it has submitted an application. be re— sponsible to the Organization for compliance of such stations with the procedures and standards specified by the Organization. ltn— less. in the case of a Signatory which has submitted an application. its designating Par- ty assumes this responsibility.

Article XV Utilization of the INMARSAT Space SUK— NIC/ll

(I) Any application for utilization of the INMARSAT space segment shall be submit- ted to the Organization by a Signatory or. in the case of a territory not under the jurisdic- tion of a Party. by an authorized telecom- munications entity.

(2) Utilization shall be authorized by the Organization in accordance with criteria and procedures established by the Council pursu- ant to Article 15 (c) ofthe Convention.

(3) Each Signatory or authorized telecom- munications entity for which utilization ofthe lNMARSAT space segment has been autho- rized shall be responsible for compliance with all conditions established by the Organi- zation with respect to such utilization unless. in the case of a Signatory which has submit- ted an application. its designating Party as- sumes the responsibility for authorizations made with respect to all or some of the earth stations not owned or operated by that Signa- tory.

Article XVI Settlement afDispums

(1) Disputes arising between Signatories. or between Signatories and the Organization. relating to rights and obligations under the Convention or this Agreement, should be set- tled by negotiation between the parties to the

| 06

ité de laquelle la station terrienne située sur un navire ou sur une structure exploitée en millieu marin obtient sa licence ou, dans le cas de stations terriennes situées sur un terri- toire. un navire ou une structure exploitée en milieu marin qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie. par un organisme de télécom- munications autorisé.

3) Chaque demandeur d'approbation visé au paragraphe 2) assume vis-a-vis de l'Or- ganisation, en ce qui concerne les stations terriennes pour lesquelles il a présente une demande. la responsabilité de faire respecter les procedures et normes prévues par l'Or- ganisation ä moins que, dans le cas ou un Signataire a présente la demande. la Partie qui l"a désigne n'accepte d'assumer cette res- ponsabilité.

Article XV Utilixatimt du secteur spatial d'lNMARSAT

!) Toute demande d"utilisation du secteur spatial d'lNMARSAT est soumise ä l'Or- ganisation par un Signataire ou, dans le cas d'un territoire qui nlest pas sous lajuridiction d"une Partie. par un organisme de télécom- munications autorisé.

2) L'utilisation est autorisée par l'Organi- sation conformément aux criteres et aux pro- cedures fixés par le Conseil en application de l'alinéa c) de l'article 15 de la Convention.

3) Chaque Signataire ou organisme de télé- communications autorisé a utiliser le secteur spatial d'lNMARSAT est tenu de se con— former aux conditions fixées par l'Organisa- tion au sujet de ladite utilisation. a moins que. dans le cas ou la demande a étc' présen- tée par un Signataire, la Partie qui l”a désigné n'accepte d'assumer ladite responsabilité pour les autorisations accordées au bénéftce de l'ensemble ou de certaines des stations terriennes qui ne sont pas la propriéte dudit Signataire ou qui ne sont pas exploitées par lui.

Article XVI Régiement des différends

1) Tout différend entre les Signataires, ou entre des Signataires et l'Organisation. ayant trait aux droits et obligations découlant de la Convention ou du présent Accord. doit étre résolu par voie de négociations entre les par-

Prop. 1978/79: 166

fartyg eller på anläggningar till sjöss. ()m an— sökan avser jordstation belägen på ett territo- rium. pä ett fartyg eller på en anläggning till sjöss. som ej lyder under någon parts juris- diktion. skall den inges av bemyndigat tele- kommunikationsorgan.

3. Varje sökande som avses i 2. skall be- träffande jordstationer. för vilka ansökan in- givits till organisationen. svara för att vid dessa stationer iakttas de förfaranden och regler som organisationen utfärdar. Vad nu sagts gäller ej i fråga om signatär. som ingivit ansökan. om den part som utsett signatären patager sig sadant ansvar.

Artikel XV Användning av INA'IARSA'IEA' I'_VNHI.S'L'Å'[(H'

1. Ansökan om användning av lNMAR- SATzs rymdsektor skall inges till organisatio- nen av en signatär eller. när fråga är om terri- torium som inte står under någon parts juris— diktion. av ett bemyndigat telekommunika- tionsorgan.

2. Användningen skall bemyndigas av or- ganisationen i enlighet med villkor och förfa- randen som styrelsen fastställt enligt konven- tionens artikel 15. c).

3. Varje signatär eller bemyndigat tele- kommunikationsorgan. som bemyndigats an- vända lNMARSAT:s rymdsektor. skall sva- ra för iakttagande av alla villkor som organi- sationen fastställer för sådan användning. Vad nu sagts gäller ej i fråga om signatär. som ingivit ansökan. om den part som utsett sig- natären patager sig ansvaret för bemyndigan- den avseende alla eller vissa av de jordsta— tioner som inte ägs eller drivs av signatären i fraga.

Artikel XVl Avgörande av tvister

1. Tvister som uppkommer mellan signa- tärer. eller mellan signatärer och organisatio- nen. om rättigheter och skyldigheter enligt konventionen eller denna överenskommelse skall avgöras genom förhandlingar mellan de

107

Prop. 1978/79: 166

dispute. lf within one year of the time any party to the dispute has requested settlement a settlement has not been reached. and if a particular procedure for settling disputes has not been agreed between the parties to the dispute. the dispute shall be submitted to ar- bitration in accordance with the Annex to the Convention at the request of any party to the dispute.

(2) Unless otherwise mutually agreed. dis- putes arising between the Organization and one or more Signatories under agreements concluded between them shall be submitted to arbitration in accordance with the Annex to the Convention at the request of one ofthe parties to the dispute within a period of one year from the time that settlement was re- quested by any party to the dispute.

(3) A Signatory which ceases to be a Signa- tory shall remain bound by this Article in respect of disputes relating to rights and obli- gations arising from its having been a Signa- tory of this Agreement.

Article XVll Entry inm Force

tl) 'l'his Agreement shall enter into force for a Signatory on the date on which the Convention enters into force for the respec- tive Party in accordance with Article 33 of the Convention.

(2) This Agreement shall continue in force for as long as the Convention is in force.

Article XVlll Amem/nwnLt'

(1) Amendments to this Agreement may be proposed by any Party or Signatory. Pro- posed amendments shall be submitted to the Directorate. which shall inform the other Par- ties and Signatories. Three months' notice is required before consideration of an amend- ment by the Council. Dun'ng this period the Directorate shall solicit and circulate the views of all Signaton'es. The Council shall consider amendments within six months from circulation. The Assembly shall consider the amendment not earlier than six months after the approval by the Council. This period may in any particular case be reduced by the As- sembly by a substantive decision.

108

ties au différend. Si. dans un délai d'un an a compter de la date 51 laqtlelle l'une quelcon- que des parties au différend a demande un réglement. celui-ci n”est pas intervenu. et si les parties au différend n'ont pas approuvé une autre procedure de réglement. Ic diffe- rend est soumis a I'arbitrage conformément a l'Annexe de la Convention. sur la demande de l'une quelconque des parties au différend.

2) A ntoins que les parties n"en convien- nent autrement. tout différend mettant en cause l'Organisation et un ou plusieurs Signa- taires en vertu d'accords qui les lient est sou- mis ä l'arbitrage conformément a l'Annexe de la Convention. sur la demande de l'une des parties au différend. dans un dc'lai d'un an it compter de la date 51 laquelle ce regle- ment a été demandé par l”une quelconque des parties au différend.

3) Tout Signataire qui a cesse' d'étre Signa- taire dcmeure lié par le present article en ce qui concerne les différends relatifs aux droits et obligations découlant du fait qu'il a été Signataire du present Accord.

Article XVll Entrée en vigueur

l) Le présent Accord entre en vigueur a l'égard d”un Signataire a la date 53 laquelle la Convention entre en vigueur a l'égard de la Partie intéressée. conformément a l'article 33 de la Convention.

2) L'Accord reste en vigueur aussi long- temps que Ia Convention.

Article XVlll Amendmnems

1) Toute Partie ou tout Signataire peut proposer des amendements au present Ac- cord. Les projets d'amendements sont sou— mis ä l'Organe directeur qui en informe les autres Parties et les autres Signataires. Un préavis de trois mois doit s'écouler avant que le Conseil n'examine un projet d'amende- ment. Pendant cette période. l”()rgane direc- teur demande et fait connaitre l'avis de tous les Signataires. Le Conseil examine les amendements dans les six mois suivant la date de leur diffusion. L'Assembléc examine le projet d'amendement six mois au moins apres l'approhation du Conseil. Dans un cas particulier. l'Assemblée peut réduire cette période par une decision prise conformément

Prop. 1978/79: 166

tvistande parterna. Om uppgörelse ej har natts inom ett är räknat fran tidpunkten da endera parten begärt en uppgörelse. skall tvisten. om förfarande för avgörande av tvis- ter ej har överenskommits mellan parterna i tvisten. pä begäran av endera parten. hän- skjutas till skiljedom i enlighet med konven- tionens bilaga.

2. ()m parterna i tvisten ej enas om annat. skall tvister som uppstär mellan organisatio- nen. a ena sidan. och en eller flera signatärer. 51 andra sidan. på grund av avtal dem emellan. hänskjutas till skiljedom enligt konventio- nens bilaga. om endera parten begär det. inom ett är frän den tidpunkt. då endera par- ten begärt en uppgörelse.

3. En signatär som upphör att vara signa- tär förblir bunden av denna artikel i fråga om tvister beträffande rättigheter och skyldighe- ter som uppstått på grund av ställningen som signatär.

Artikel XVll Iqu/ilrr'idmidt'

1. Denna överenskommelse träder i kraft för en signatär samma dag som konventionen träder i kraft för respektive part i enlighet med konventionens artikel 33.

2. Denna överenskommelse skall gälla så länge som konventionen gäller.

Artikel XVlll Å Ndri/igar

1. Ändringar i denna överenskommelse fär föreslas av part eller signatär. Ändringsför- slag skall tillställas direktionen. som skall un- derrätta övriga parter och signatärer. Styrel- sen kan behandla ändringsförslagct först se- dan tre månader föttlutit. Under denna tid skall direktionen inhämta yttranden från alla signatärer och delge alla signatärer yttrande- na. Styrelsen skall behandla ändringsförslag inom sex månader räknat från delgivningen. Församlingen skall behandla ändringsförslag tidigast sex månader efter styrelsens godkän- nande. Församlingen får. i särskilda fall. för- korta denna tid genom beslut som skall fattas i den ordning som gäller för sakfrågor.

| 09

Prop. 1978/79:166

(2) lf confirmed by the Assembly after ap- proval by the Council. the amendment shall enter into force one hundred and twenty days after the Depositary has received notice ofits approval by two-thirds of those Signatories which at the time of confirmation by the As- sembly were Signatories and then held at least two-thirds of the total investment shares. Notification of approval of an amend— ment shall be transmitted to the Depositary only by the Party concerned and the trans- mission shall signify the acceptance by the Party of the amendment. Upon entry into force. the amendment shall become binding upon all Signatories. including those which have not accepted it.

Article XlX Depositary

(1) The Depositary of this Agreement shall be the Secretary-General of the Inter-Go— vernmental Maritime Consultativc Organiza- tion.

(2) The Depositary shall promtly inform all signatory and acceding States and all Signa- tories of:

(a) Any signature ofthis Agreement.

(b) The entry into force ofthis Agreement.

(c) The adoption of any amendment to this Agreement and its entry into force.

(d) Any notification of withdrawal. (e) Any suspension or termination.

tf) Other notifications and communications relating to this Agreement.

(3) Upon entry into force ofthis Agreement the Depositary shall transmit a certified copy to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

ln withness whereof the undersigned. duly authorized, have signed this Agreement.

Done at London this third day of Septem- ber one thousand nine hundred and seventy- six in the English. French, Russian and Span-

111)

a la procedure prévue pour les questions de fond.

2) S”il est adopté par l”Assemblée apres avoir été approuvé par le Conseil. l'ainendc- ment entre en vigueur cent vingt jours apres réception par le Dépositaire de la notification d"approbation de cet amendement par les deux tiers des Signataires qui, it Ia date de son adoption par l'Assemblée. avaient qua- lité de Signataires et représentaient ati moins les deux tiers du total des parts d'investisse- ment. Seule la Partie intéressée a qualité pour notifier l'approbation d'un amendement ati Dépositaire. Ladite notification vaut accepta- tion de l'amendement par la Partie. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obli- gatoire pour tous les Signataires. y compris ceux qui ne l'ont pas accepté.

Article XIX Dépositaire

1) Le Secrétairc général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la na- vigation maritime est le Dépositaire du pré- sent Accord.

2) Le Dépositaire informe au plus löt tous les Etats qui signent la Convention ou qui y adhérent et tous les Signataires:

a) de toute signature du present Accord;

b) de l'entrée en vigueur du present Ac- cord;

e) de l'adoption de tout amendement ati présent Accord et de son entrée en vigueur:

d) de toute notification de retrait:

e) de toute suspension et de tout retrait obligatoire;

f) des autres notifications et communica- tions ayant trait au present Accord.

3) Lors de l”entrée en vigueur du présent Accord. le Dépositaire en transmet unc copie certifiée conforme au Secretariat de l'Organi- sation des Nations Unies pour enregistre— ment et publication. conformément a l'Arti- cle 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de qtioi. les soussignés. dament au- torisés. ont signé le présent Accord.

Fait a Londres ce trois septembre mil neuf cent soixante-seize en langues anglaisc. espagnole. francaise ct russe. tous les textes

Prop. 1978/79: 166

2. ('.)m ändringen godkänts av styrelsen och antagits av församlingen. skall ändringen träda i kraft etthundratjugo dagar efter det att depositarien erhållit underrättelser om dess godkännande av två tredjedelar av de signa- tärer som var signatärer vid tidpunkten för församlingens antagande av ändringsförsla- get och då innehade minst två tredjedelar av de sammanlagda investeringsandelarna. En- dast den berörda parten får till depositarien överlämna godkännande av en ändring. Detta överlämnande skall anses innebära att parten godtar ändringen. Sedan ändringen trätt i kraft blir den bindande för alla signatärer. även för dem som ej har godtagit den.

Artikel XIX Dulmsituriv

l. Generalsekreteraren i Mcllanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen skall vara depositarie för denna överenskommelse.

2. Deposiiarien skall omgaende underrätta alla stater som undertecknat och anslutit sig till konventionen samt alla signatärer om:

a) Varje undertecknande av denna över- enskommelse.

b) lkraftträdandet av denna överenskom- melse.

c) Varje antagen ändring av denna över- enskommelse och ändringens ikraftträdande.

d) Varje underrättelse om utträde.

e) Varje suspension eller upphävande av medlemskap.

i) Andra underrättelser och meddelanden om denna överenskommelse.

3. När denna överenskommelse träder i kraft skall depositarien sända en bestyrkt av- skrift av den till Förenta Nationernas sekre— tariat för registrering och offentliggörande enligt artikel 102 i Förenta Nationernas stad— ga. Till bekräftelse härav har undertecknade. därtill vederbörligen bemyndigade. under- tecknat denna överenskontmelse*.

Upprättat i London den tredje september 1976. på engelska. franska. ryska och spanska språken. vilka texter har lika vits-

* Namnteckningarna uteslutna

111

Prop. 1978/79: 166

ish languages. all the texts being equally authentic, in a single original which shall be deposited with the Depositary. who shall send a certified copy to the Government of each of the States which were invited to at— tend the International Conference on the Es— tablishment of an International Maritime Sa- tellite. System, to the Government of any other State which signs or accedes to the ConVCntion and to each Signatory.

112

faisant égalament foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprés du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme au Go- vernement de chacun des Etats qui ont été invités a participet" a la Conference interna— tionale sur la création d'un systeme maritime international å satellites, au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qui y adhere et a charque Signataire.

Prop. 1978/ 79: 166

ord. i ett enda original. som skall deponeras hos depositarien. vilken skall sända en bes- tyrkt avskrift till regeringen i varje stat som var inbjuden att delta i den internationella konferensen om upprättande av ett interna- tionellt satellitsystem för sjöfarten och till re- geringen i varje annan stat som undertecknar eller ansluter sig till konventionen samt till alla signatärer.

8 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 166

ll3

Prop. 1978/79:166

Annex Investment shares prior to the first deter- mination on the basis of utilization

(at The initial investment shares ofthe sig- natories of the States listed below shall be as follows: UNITED STATES 17.00 UNITED KINGDOM 12.00 USSR, Byelorussian SSR

and Ukrainian SSR 11.00 NORWAY 9.50 JAPAN 8.45 ITALY 4.37 FRANCE 3.50 GERMANY, FEDERAL

REPUBLIC OF 3.50 GREECE 3.50 NETHERLANDS 3.50 CANADA 3.20 SPAIN 2.50 SWEDEN 2.30 DENMARK 2.10 AUSTRALIA 2.00 INDIA 2.00 BRAZIL 1.50 KUWAI'I' 1.48 POLAND 1.48 ARGENTINA 0.75 BELGIUM 0.75 FINLAND 0.75 GERMAN DEMO-

CRATIC REPUBLIC 0.74 SINGAPORE 0.62 NEW ZEALAND 0.44 BULGARIA 0.33 CUBA 0.33 INDONESIA 0.33 IRAN 0.33 CHILE 0.25 PERU 0.25 SWITZERLAND 0.25 LIBERIA 0.I0 ALGERIA 0.05 EGYP'T 0.05 GHANA 0.05 IRAQ 0.05 THAILAND 0.05 TURKEY 0.05 UNITED REPUBLIC OF

CAMEROON 0.05

ll4

Annexe Parts d”investissement préalables a la pre- miere détermination sur Ia base de l'utili- sation

a) Les parts initiales d'investissement des signataires désignés par les Etats énumere's ci-dessous s'étahlissent comme suit: ETATS-UNIS 17,00 ROYAUME-UNI 12,00 URSS, RSS de Biélorussic et RSS

d'Ukraine 11.00 NORVEGE 9,50 JAPON 8.45 ITALIE 4.37 ALLEMAGN E, REPUBLIQUE

FEDERALE D” 3.50 FRANCE 3.50 GRECE 3,50 PAYS-BAS 3.50 CANADA 3,20 ESPAGNE 2.50 SUEDE 2.30 DANEMARK 2.10 AUSTRALIE 2,00 INDE 2,00 BRESIL 1.50 KOWEIT 1,48 POLOGNE 1.48 ARGENTINE 0.75 BELGIQUE 0,75 FINLANDE 0.75 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

ALLEMANDE 0,74 SINGAPOUR 0,62 NOUVELLE-ZELANDE 0,44 BULGARIE 0,33 CUBA 0.33 INDONESIE , 0,33 IRAN 0,33 CHILI 0.25 PEROU 0,25 SUISSE 0,25 LIBERIA 0,10 ALGERIE 0,05 EGYP'TE 0,05 GHANA 0.05 IRAK 0.05 REPUBLIQUE-UNIE DU

CAMEROUN 0,05 THAILAN DE (),05 TURQUIE 0.05

Prop. 1978/79: 166 115

Bilaga Investeringsandelar före första faststäl- landet på grundval av användningen

a) De första investeringsandelarna skall vara följande för signatärerna i nedannämnda

stater: Förenta staterna 17,00 Storbritannien 12.00

Sovjetunionen. Vitryska sovjetrepubliken och Ukrainska sovjetrepubliken 11.00 Norge 9,50 Japan 8,45 Italien 4,37 Frankrike 3,50 Förbundsrepubliken Tyskland 3,50 Grekland 3,50 Nederländerna 3.50 Canada 3,20 Spanien 2,50 Sverige 2,30 Danmark 2.10 Australien 2,00 Indien 2,00 Brasilien 1,50 Kuwait 1,48 Polen 1.48 Argentina 0.75 Belgien 0,75 Finland 0,75 Tyska Demokratiska Republiken 0,74 Singapore 0,62 Nya Zeeland 0,44 Bulgarien 0,33 Cuba 0,33 Indonesien 0.33 Iran 0.33 Chile 0,25

. Peru 0,25 Schweiz 0,25 Liberia 0,10 Algeriet 0.05 Egypten 0,05 Ghana 0,05 Irak 0,05 Kamerun 0.05 Thailand 0.05 Turkiet 0,05

Totalt 101,45

Prop. 1978/79: 166

(b) Any signatory-' to the ()perating Agree- ment designated by a State listed above may. prior to the entry into force of the Conven- tion and the Operating Agreement. accept an initial investment share higher than that listed in paragraph (a) if:

(i) other signatories accept a correspond- ingly lower initial investment share: or

(ii) the Convention and the Operating Agreement have not entered into force twentyfour months after they were opened for signature. The signatories concerned shall inform the Depositary. who shall prepare and distribute a revised list ofinitial investment shares to all States included in the list ofinitial investment shares.

(c) A signatory of a State not listed in para- graph (a). on signing the Operating Agree- ment prior to its entry into force. shall de- clare to the Depositary its initial investment share, which shall correspond to its projected proportionate utilization of the INMARSAT space segment. The Depositary shall add the new signatory and its initial investment share to the list of initial investment shares in para- graph (a). The revised list shall be sent to all States included in the list. The initial invest- ment share of the new signatory shall be sub— ject subsequently to approval or adjustment by the Council. If the Council adjusts the share. it shall adjust proportionately the ini- tial investment shares of all Signatories and. subsequently, the investment shares of all Signatories.

(d) Upon entry into force of the Operating Agreement. the investment shares of Signa- tories shall be determined by adjusting the initial investment shares of Signatories pro- portionately so that the sum of all investment shares amounts to 100 per cent.

(e) The initial investment share of any Sig- natory which is not included in the list in paragraph (a) and which signs the Operating Agreement after its entry into force. and for any Signatory included in the list of initial investment shares for which the Operating

116

b) 'l'out signataire de l'Accord d'exploita- tion désigne” par un Etat mentionné ci-dessus peut, avant l'entrée en vigueur de la Conven- tion et de l'Accord d"exploitation. accepter une part d'investissement inititiale supé- rieure a celle mentionnée au paragraphe a) si :

i) d'autres signataires acceptent une ré- duction correspondante de leur part d'investissement initiale; ou ii) la Convention et l'Accord d'exploita- tion ne sont pas entrés en vigueur vingtquatre mois apres avoir été ou- verts ;] la signature. Les signataires inte'ressés informent le Dé- positaire qui établit unc liste révise'c des parts d'investissement initiales et la communique a tous les Etats mentionnés dans la liste des parts d'investissement initiales.

c) Le signataire désigné par un Etat qui niest pas mentionné au pargraphe a), s'il signe l'Accord d'exploitation avant son en- trée en vigueur, indique au dépositaire sa part d'investissement initiale qui correspond a l'u- tilisation relative du secteur spatial d'lN- MARSAT qu'il prévoit de faire. Le Déposi- taire ajoute le nouveau signataire et sa part d'investissement initiale a la liste des parts d'investissement initiales figurant au para- graphe a). La liste ainsi révisée est communi- quée ä tous les Etats qui y sont mentionnés. La part d'investissement initiale du nouveau signataire est ensuite soumise au Conseil pour approbation ou réajustement. Si le Con— seil modifte cette part, il réajuste proportion- nellement les parts d'investissement initiales de tous les Signataires et ultérieurement les parts d'investissement de tous les Signa— taires.

d) Lors de I'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation, les parts d'investissement des Signataires sont déterminées en réajustant proportionnellement les parts d'investisse- ment initiales des Signataires de telle sorte que la somme de toutes les parts d'investisse- ment représente 100 p. 100.

e) La part d'investissement initiale de tout Signataire qui n'est pas mentionné au para- graphe a) et qui signe 1”Accord d'exploitation aprés son entrée en vigueur et la part d'inves- tissement initiale de tout Signataire qui est mentionné dans Ia liste des parts d'investisse-

Prop. 1978/79: 166

b) Signatär. som utsetts av någon av de ovannämnda staterna. får. före konventio- nens och driftöverenskommelsens ikraftträ- dande, godta en första investeringsandel som är högre än den som anges i a) om:

(i) andra signatärer gär med på en motsva- rande minskning av sina första investe- ringsandelar. eller tii) konventionen och driftöverenskom— melsen ej trätt i kraft inom tjugofyra månader efter att de öppnades för un- dertecknande. Berörda signatärer skall underrätta deposi- tarien. Denne skall upprätta en reviderad lis- ta över första investeringsandelar och över- sända den till samtliga stater som är upptagna i förteckningen över de första investeringsan- delarna.

c) Signatär för en stat. ej nämnd i a). som undertecknar driftöverenskommelsen före dess ikraftträdande. skall meddela deposita- rien sin första investeringsandel. vilken skall motsvara den proportionella användning av INMARSAT:s rymdsektor som signatären förutser. Depositarien skall tillfoga den nye signatären och dess första investeringsandel i förteckningen över första investeringsandelar i a). Den sålunda reviderade förteckningen skall delges alla däri upptagna stater. Den nye signatärens första investeringsandel skall därefter godkännas eller ändras av styrelsen. Om styrelsen ändrar andelen. skall den göra en proportionell omräkning av alla signa- tärers första investeringsandelar och, senare, av samtliga signatärers investeringsandelar.

(1) Vid driftöverenskommelsens ikraftträ- dande fastställs signatärernas investerings- andelar genom proportionell omräkning av signatärernas första investeringsandelar så att summan av samtliga investeringsandelar blir 100%.

e) Styrelsen fastställer första investerings- andel för signatär som ej är upptagen i a) och som undertecknar driftöverenskommelsen efter dess ikraftträdande samt investe- ringsandel för signatär som är upptagen i lis- tan över första investeringsandelar men för

117

Prop. 1978/ 79: 166

Agreement has not entered into force thirty— six months after it was opened for signature. shall be determined by the Council and shall be included in a revised list of initial invest- ment shares of all Signatories.

(f) When a new Party enters the Organiza- tion or when a Party withdraws from the Or- ganization or its membership is terminated. the investment shares of all Signatories shall be determined by adjusting proportionately the initial investment shares of all Signatories So that the sum of all investment shares amounts to 100 per cent.

tg) Investment shares of 0.05 per cent de- termined in accordance with paragraph (8) of Article V of the Operating Agreement, shall not be increased pursuant to paragraphs (c). (d). (e") and (f) ofthis Annex.

118

ment initiales et pour lequel l'Accord d'ex- ploitation n'est pas entré en vigueur trente- six mois apres avoir été ouvert a la signature sont déterminées par le Conseil et sont in— cluses dans une liste révisée des parts d'in- vestissement initiales de tous les Signataires.

f) Lorsqu'une nouvelle Partie devient Membre de l'Organisation ou lorsqu'une Par- tic se retire de l'Organisation ou que sa qua- lité de membre lui est retirée. les parts d'in- vestissement de tous les Signataires sont dé- terminées en rc'ajustant proportionnellement les parts d'investissement initiales de tous les Signataires de telle sorte que Ia somme de toutes les parts d'investissement représente 100 p. 100.

g) Les parts d'investissement de 0.05 p. 100 déterminées conformément au para- graphe 8) de l'article V de l'Accord d'exploi- tation ne sont pas relevées en application des paragraphes c). d). e) et 0 de la présente Annexe.

Prop. 1978/79: 166

vilken driftöverenskommelsen ännu ej trätt i kraft när trettiosex mänader förflutit sedan den öppnats för undertecknande. Sadan sig— natärs investeringsandel införs i en reviderad lista över alla signatärers första investerings- andelar.

fl När en ny part blir medlem i organisatio— nen eller när en part utträder ur organisatio- nen eller partens medlemskap upphävs. om— räknas alla signatärers investeringsandelar genom proportionell justering av alla signa- tärers första investeringsandelar så att to- talsumman av alla investeringsandelar blir 100 (;?-.

gl lnvesteringsandelar pa 0.05 '.'/I- som fast- ställts enligt driftöverenskommelsens artikel V. 8. skall ej ökas enligt c). d). e). och t) i denna bilaga.

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1979

119