Prop. 1983/84:79

om godkännande av 1959 års fördrag om Antarktis och 1980 års konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis

Prop. 1983/84: 79

Regeringens proposition 1983/84: 79

om godkännande av 1959 års fördrag om Antarktis och 1980 års konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis;

beslutad den 8 december 1983.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLOF PALME LENNART BODS'IRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner [959 års fördrag om Antarktis och 1980 års konvention om bevarande av marina levande till— gångari Antarktis.

Prop. 1983/84: 792 Utdrag UTRIKESDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1983-12-08

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Lundkvist. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon, Hjelm-Wallén. Peterson, Andersson. Bo- ström. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson, Holmberg. Hell- ström. Thunborg. Wickbom.

Föredragande: statsrådet Bodström

Proposition om godkännande av 1959 års fördrag om Antarktis och 1980 års konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis.

1. Inledning

Den antarktiska kontinenten med angränsande öar täcker ca 14 miljoner kvadratkilometer och sydishavet ytterligare ca 50 miljoner kvadratkilo— meter. Ca 98 €? av kontinenten är täckt av fastlandsis motsvarande ca 72 (:"/"2. av världens färskvattentillgångar.

Vilka naturresurser som döljs under dessa väldiga ismassor och under havsytan på Antarktis vidsträckta kontinentalsockel är ännu på det hela taget okänt. Det finns emellertid anledning förmoda att denna kontinent är försedd med minst lika mycket av jordens mineralresurser som övriga kontinenter. De extrema klimatt"örhållandena gör dock att ekonomiska och tekniska förutsättningar för mineralutvinning i området inte bedöms vara för handen inom en nära framtid.

Havsområdena omkring Antarktis innehåller emellertid betydande pro— teinresurser i form av riikarten krill. som enligt vissa beräkningar skulle kunna utgöra en betydande framtida tillgång som föda förjordens snabbt växande befolkning.

De potentiella resurserna i Antarktis i perspektivet av en resursknapp värld har bidragit_till ökat intresse från u-ländernas sida för Antarktisfrå- gorna.

Tre skilda expeditioner. som leddes av respektive ryssen von Bellings-

IJ.)

Prop. 1983/84: 79

hausen. engelsmannen Bransfield och amerikanen Palmer. nådde för första gången den antarktiska kontinenten 1820.

Orsaken ti11 dåtidens intresse för området var främst säljakt och val- fångst. som bedrevs i sådan omfattning att exempelvis pälssälen i det närmaste utrotades. Vid mitten av 1900-talet hade rovfangsten på val lett till att valfångst i området knappast längre var ekonomiskt lönsam.

Under vårt sekel har det vetenskapliga intresset för Antarktis ökat. Bland legendariska upptäcktsfärder kan nämnas Scotts och Shackeltons expeditioner mellan 1901 och 1913. Norrmannen Roald Amundsen nådde emellertid som den förste Sydpolen den 14 december 1911. Amerikanen Byrd blev den förste som flög över Sydpolen. Svenskar har också varit aktiva i området. Otto Nordenskiöld utforskade området 1901 - 1903. Mel— lan 1949 och 1952 var en gemensam norsk—brittisk—svensk expedition verk- sam i området.

Som landområde blev den antarktiska kontinenten föremål för territori- ella anspräk från de staters sida. som då var aktiva i området. 1908 reste Storbritannien som första land krav på en del av kontinenten. Senare har Nya Zeeland (1923). Frankrike (1924). Australien (1933). Norge (1939)_ Chile (1940) och Argentina gjort anspråk på områden som totalt täcker 4/5 av den antarktiska kontinenten.

Under andra världskriget fick Antarktis även strategisk betydelse. och Tyskland bedrev dä sjömilitära operationer i området.

Under åren efter andra världskriget skärptes den säkerhetspolitiska utvecklingen i Antarktis på grund av de konkurrerande suveränitetskraven i området. Inga av dessa krav hade emellertid fått internationellt erkännan- de och i praktiken var det endast kravställarna. som inbördes erkände de framförda anspråken.

En rad stater. däribland Amerikas Förenta Stater. Japan och Sovjetunio- nen. hävdade däremot att Antarktis i princip inte kunde göras till föremål för ockupation av en enskild stat. Samtidigt ökades faran för att Antarktis skulle bli indraget i det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen.

I slutet av 1950—talet gjordes ansträngningar att komma till rätta med denna ömtåliga politiska situation genom ett brett internationellt samarbe- te grundat på gemensamma forskningsintrcssen. De s.k. internationella polaråren utgjorde inkörsporten.

International Council for Scientific Unions (lCSU) föreslog 1955 ett tredje polarår. vars forskningsprogram sedan byggdes ut till det internatio- nella geofysiska äret (IGY). Under åren 1957——58 genomförde 12 stater ett framgångsrikt internationellt forskningsprogram i Antarktis inom ramen för lGY.

För att möjliggöra en fortsättning av detta samarbete inleddes på Fören— ta staternas initiativ förhandlingar mellan samma stater om ett fördrag. vars huvudsyfte skulle vara en fredlig användning av Antarktis. Dessa förhandlingar resulterade i Antarktisfördraget som ingicks vid en konfe—

Prop. 1983/84: 79 4

rens i Washington den 1 december 1959 och trädde i kraft den 23juni 1961.

De stater som ursprungligen undertecknade avtalet var Amerikas Fören- ta stater. Belgien. Japan. Sovjetunionen och Sydafrika. vilka inte reste territoriella anspråk i omrädet. och sju stater med territoriella krav. nämli- gen Argentina. Australien. Chile. Frankrike. Norge. Nya Zeeland och Storbritannien. Senare har Brasilien. Bulgarien. Danmark. Indien. Italien. Kina. Nederländerna. Papua Nya Guinea. Peru. Polen. Rumänien. Spa— nien. Tjeckoslovakien. Tyska Demokratiska Republiken. l--'örbundsrepu- bliken 'l'yskland och Uruguay tillträtt fördraget.

Fördraget i engelsk originalversion jämte översättning till svenska bör fogas till protokollet som bilaga I.

2. Antarktisfördragets innehåll

Fördraget omfattar fjorton artiklar. 1 artikel 1 fastläggs fördragets grund- läggande principer. Dessa innebär att Antarktis får utnyttjas endast för fredliga syften. att militära installationer. baser och manövrar är förbjudna men att militär personal och utrustning får användas för vetenskaplig forskning i fredliga syften.

1 artikel ll sägs att Antarktis skall stå öppet för forskning och internatio- nellt samarbete i detta syfte.

1 artikel 111 pekas på åtgärder för att främja internz'ttionellt vetenskapligt samarbete. säsom utbyte av information om planerade forskningsprogram. personalutbyte mellan expeditioner och stationer samt samarbete med sådana av FN:s fackorgan och andra organisationer. som har särskilt intresse för Antarktisomrädet.

Genom artikel lV skjuts hela frågan om de motstridiga territoriella anspråken åt sidan. Det fastsläs att ingenting i fördraget skall kunna tjäna som utgångspunkt för att hävda eller bestrida suvcränitetsanspräk i områ- det eller prejudicera någon fördragsslutande parts inställning till erkännan- de eller icke erkännande av sådana anspråk.

Artikel V förbjuder kärnexplosioner och deponering av radioaktivt av- fall i Antarktis.

Internationella avtal om användning av kärnenergi skall gälla för Antark- tis om dessa biträtts av Antarktisfördragets samtliga konsultativa medlem— mar. Vilka fördragsstater som är konsultativa medlemmar definieras när- mare i artikel lX.

Artikel Vl anger att fördragets tillämpningsomräde är området söder om 60 grader sydlig latitud. Fördraget inverkar emellertid inte på någon stats rättigheter på det öppna havet enligt internationell rätt.

I artikel Vll ges regler för ett system för ömsesidiga inspektioner av alla fartyg. flygplan. vetenskapliga stationer m.m. i omrädet för att säkerställa. att fördragets syften efterlevs.

'-Jl

Prop. 1983/84: 79

Artikel VllI tar upp frågor om jurisdiktionen över personer som är verksamma i området.

Artikel lX reglerar fördragets styrande organ. de s.k. konsultativa mö- tena. som äger rum för att diskutera frågor av gemensamt intresse och för att anta rekommendationer till genomförande av fördragets syften. Över 150 rekommendationer. som berör frågor om utbyte av vetenskaplig infor- mation. skydd av fauna och flora. räddningstjänst. telekommunikationer. meteorologi. turism. levande marina resurser. mineralutvinning. miljövård m.m. har hittills antagits. Rätt att delta i de konsultativa mötena tillkom- mer dels de tolv ursprungliga initiativtagarna till fördraget dels de stater som senare ratificerat fördraget och som kvalificerar sig som konsultativa medlemmar genom att upprätta en permanent vetenskaplig station eller på annat sätt utföra forskning av betydande omfattning i området. Utöver de ursprungliga signatärmakterna har Polen. Förbundsrepubliken Tyskland. Indien och Brasilien kvalificerat sig som konsultativa medlemmar. De konsultativa medlemsstaterna har från och med 1983 inbjudit övriga för- dragsstater att delta som observatörer i de konsultativa mötena.

Enligt artikel X förbinder sig alla fördragsslutande stater att i enlighet med FN:s stadga verka för att ingen bedriver verksamhet i Antarktis i strid med fördragets principer och syften.

Artikel Xl reglerar hur tvister mellan parterna skall lösas. [ artikel Xll regleras hur ändringar i fördraget skall genomföras. Fördra- get löperi princip under obegränsad tid. men en översyn förutses 1991. om någon av de konsultativa medlemmarna begär detta. Ändringar i fördraget kan likaledes göras vid annan tidpunkt under förutsättning att samtliga konsultativa medlemmar är ense om dessa.

Artikel Xlll reglerar ratifikationen av fördraget. Ratilikationsinstrumen- ten skall deponeras hos Förenta staternas regering.

Artikel XlV anger fördragets olika språkversioner.

3. Konvention 1980 om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (den s. k. krillkonventionen)

Antarktisfördraget saknar bestämmelser om exploatering av naturresur- serna i området.

Vid det nionde mötet med Antarktisfördragets konsultativa parter i London 1977 antogs en rekommendation om att man vid ett särskilt kon- sultativt möte skulle söka komma fram till en ordning för att bevara de marina levande tillgångarna i Antarktis. Den grundläggande utgångspunk- ten för konventionssamarbetet skulle vara densamma som för Antarktis- fördraget. nämligen att alla parters rättigheter och ståndpunkter till suverä- nitetskrav i Antarktisomrädet söder om 60 grader sydlig bredd inte berörs av konventionen. Åtgärderna för att skydda de levande tillgångarna skulle

Prop. 1983/84: 79 6

gälla inom det antarktiska eko-systemet i sin helhet. också i den mån det var nödvändigt norr om 60 grader sydlig bredd.

Det särskilda konsultativa mötet ägde rum i Canberra i februariimars 1978. Vid detta möte utarbetades ett första utkast till en konvention.

Konventionsutkastet och vissa. utestående frågor. som bl.a. gällde ut- formningen av konventionstexten i stweränitetsfrägan och räckvidden av konventionens skrivningar på denna punkt förjurisdiktionen i havet utan- för landområden som är föremål för suveränitetsanspråk. behandlades vid en rad möten i Buenos Aires. Washington och Bern.

Slutbehandlingen skedde vid en diplomatisk konferens i Canberra i maj 1980. i vilken deltog Antarktisfördragets konsultativa medlemmar. Ameri- kas Förenta stater. Argentina. Australien. Belgien. Chile. Frankrike. Ja- pan. Norge. Nya Zecland. Polen. Sovjetunionen. Storbritannien och Syd- afrika samt Tyska Demokratiska Republiken. Förbundsrepubliken Tysk- land och ett antal internationella organisationer som observatörer.

Under konferensen löstes de sista utestående frågorna. bl. a. frågan om de Europeiska Gemenskapernas deltagande i konventionen och dess or- gan.

Konventionen öppnades för undertecknande den 11 september 1980 och sedan den ratificcrats av erforderligt antal fördragsparter. trädde den i kraft den 7 april 1982.

Konventionen har hittills ratificerats av samtliga stater som deltog i Canberra-konferensen. utom Belgien och Polen. Dessutom har de Europe- iska Gemenskaperna tillträtt konventionen.

Fördraget i engelsk originalversion jämte översättning till svenska bör fogas till protokollet som bilaga 2'.

4. Krillkonventionens innehåll

Konventionen omfattar de marina levande tillgångarna. även sjöfågel. i områden söder om den antarktiska konvergensen. dvs. där de kalla vatten- massorna från Södra Ishavet möter de varma vattenmassorna från de nordligare haven. Tillämpningsområdct är således mera omfattande än för Antarktisfördraget. som endast gäller söder om 60 grader sydlig bredd ("art. l,).

Art. ll fastslår att konventionens ändamål är att bevara de marina levande tillgångarna i Antarktis. Det preciseras särskilt att detta också omfattar rationellt utnyttjande av resurserna. Generella principer fastställs för skyddsåtgärder. fångst och annan verksamhet i syfte att upprätthålla den inbördesjämvikten mellan olika arter. både sådana som är föremål för fångst och sådana som är beroende av de fångade arterna. Målsättningen är att de arter som är föremål för fångst inte skall reduceras under en nivå.

Prop. 1983/84: 79 7

som säkrar en stabil tillväxt av bestånden. och att det inte uppstår oåter- kalleliga förändringar i det marina ekologiska systemet.

Artikel IV fastslår att inget i konventionen skall kunna tjäna som ut- gångspunkt för att hävda eller förneka suveränitetsanspråk i området eller prejudicera någon fördragsslutande parts inställning till erkännande eller icke erkännande av sådana anspråk.

Konventionen påverkar inte de rättigheter eller förpliktelser. som följer av valfångstkonventionen eller konventionen om skydd av sälar i Antarktis (art. VI").

Konventioncns styrande organ är en kommission. i vilken deltar dels de ursprungliga fördragsslutande parterna. dels tillträdande parter. som bedri- ver forskning eller fångst inom konventionens tillämpningsområde. dels regionala ekonomiska organisationer. som deltar i konventionen och vars medlemmar har rätt att ingå i kommissionen (art. VII).

Kommissionen skall i första hand samordna forskning och insamling av statistik och värdera den sålunda insamlade informationen. klarlägga beho- vet av skyddsåtgärder och genomföra sådana åtgärder samt verkställa inspektions- och observationsåtgärder.

Kommissionens skyddsåtgärder blir bindande l80 dagar efter beslut - härom för stater och organisationer. som är medlemmar i kommissionen. såvida inte meddelande lämnas inom 90 dagar att en viss åtgärd inte accepteras. Åtgärden blir då inte bindande för den part som motsätter sig. den. Kommissionen kan sedan inkallas till ett nytt möte för att behandla frågan. och det står då andra kommissionsmedlemmar fritt att på samma sätt förklara sig inte bundna av åtgärden (art. IX).

Kommissionens beslut i sakfrågor skall vara enhälliga. När en regional ekonomisk organisation deltar i besluten skall en eller flera av dess med- lemsländer avstå från att deltaga. Antalet deltagare i beslutsprocessen får inte överstiga antalet stater som är berättigade att delta. och en regional ekonomisk organisation har under alla omständigheter bara en röst (art. XII).

Kommissionen skall ha sitt säte i Hobart. Australien. Detaljerade regler för kommissionens arbete anges och för den vetenskapliga kommitté. som skall vara rådgivande organ för kommissionen (art. XIII—XX).

Art. XIX innehåller föreskrifter om budgeten för kommissionen och den vetenskapliga kommittén. Under en inledningsfas på fem år skall kostna- derna delas lika mellan kommissionens medlemmar. Därefter skall kontin- gentandelarna fördelas med hänsyn tagen också till fångstmängdcrna.

Art. XXI—XXIV föreskriver diverse åtgärder för att säkerställa att konventionens syften uppfylls. Bl.a. förutses att ett inspektionssystem upprättas genom kommissiönens försorg.

Art. XXV reglerar hur tvister skall lösas. Art. XXVI—XXIX behandlar frågor om anslutning och ratificering av konventionen. '

Prop. 1983/84: 79 8

Enligt art. XXIX står konvent-onen öppen för varje stat. som har intres- se för forskning och fångst av de marina levande tillgångar som konvert- tionen gäller. Depositariemakt ät. Australien. Art. XXX gäller proceduren för ändringari konventionen ocl'. art. XXXI proceduren för frånträde.

I ett annex till konventionen ges regler för skiljedomsförfarande för lösande av tvister enligt art. XXV.

Vid den ovannämnda diplomatiska konferensen i Canberra gjorde ordfö- randen den 19 maj 1980 en förklaring om tillämpningen av konventionen på havsområdena vid de franska ögrupperna Kerguelen och Crozet. I förkla- ringen. som intagits i konferensens slutakt. sägs att Frankrike när som helst kan fastställa att kommissionens beslut skall gälla för dessa farvatten. eller att dessa farvatten skall vara undantagna från åtgärder. Nationella skyddsåtgärder kan också införas. Sådana nationella skyddsåtgärder skall stå i överensstämmelse med de skyddsåtgärder som beslutats enhälligt av kommissionen men kan vara strängare. I förklaringen slås fast att Frankri- ke kommer att utöva överhögheten inom sinajurisdiktionsomräden och att konventionens observations- och inspektionsåtgärder bara kan verkställas inom nämnda områden med Frankrikes godkännande. Slutligen heter det i förklaringen att motsvarande gäller för farvattnen utanför andra öar inom konventionsområdet. om vilka enighet råder bland de fördragsslutande staterna om att de står under någon stats suveränitet.

Häri omfattas bl. a. de öar beträffande vilka Argentina bestrider brittisk suveränitet. men som det inte råder oenighet mellan övriga "stater om att de står under antingen den ena eller den andra statens suveränitet.

Texten till förklaringen bör fogas till protokollet i engelsk originalversion och svensk översättning som bilaga 3.

5. Föredragandens överväganden

Det svenska intresset för polarområdena har bl. a. av geografiska skäl i första hand gällt Arktis; Förhållandena i Antarktis har länge varit ganska okända för en större svensk allmänhet. I samband med krisen kring Falk- landsöarna i Sydatlanten har dock de politiska och folkrättsliga omständig- heterna i Antarktis tilldragit sig stort intresse. Även genom betydelsen av jämförande forskning mellan de båda polarområdena är det internationella forskningssamarbetet i Antarktis av intresse ur svensk synpunkt. Det är också angeläget att närmare kunna följa behandlingen av resurs- och miljöfrågorna i området. Regeringen kommer i senare sammanhang lägga förslag om polarområdenas roll i svensk havsresurspolitik. Till skillnad från Arktis har för Antarktis del en internationell samarbetsordning kom- mit till stånd genom Antarktis-fördraget.

Mot bakgrund av de föreliggande territoriella kraven på den antarktiska

Prop. 1983/84: 79 9

kontinenten får Antarktisfördraget anses ha fungerat på ett framgångsrikt sätt som en balanserande faktor mellan olika intressen. I takt med de stigande förhoppningarna om resursutvinning på Antarktis fanns tecken som tydde på att de makter. som upprätthåller territoriella anspråk på kontinenten. kunde komma att framföra dessa med ökad styrka. Antarktis- fördragets tillkomst medförde att frågan om territoriella anspråk fördes åt sidan till förmån för tanken att Antarktis skulle tjäna som ett område fritt för internationell forskning.

Fördraget fastslår ett antal grundläggande principer för verksamheten på Antarktis: fri internationell forskning. demilitarisering. förbud mot kärn- explosioncr och deponering av radioaktivt avfall. Det finns anledning särskilt understryka fördragets roll i rustningsbcgränsnings- och nedrust- ningssammanhang.

Forskningen har intagit en framträdande plats i fördragssamarbetet. Det förtjänar nämnas att även Sverige tidigare deltagit i sådan forskning. t. ex. i den norsk-brittisk-svenska expeditionen 1949—1952. Ett av de viktiga forskningsorganen för Antarktis-forskningen SCAR (Scientific Commit- tee on Antarctic Research) — bildades för övrigt vid ett möte som ICSU (International Council for Scientific Unions) höll i Stockholm år 1957.

Genom fördraget har också ett styrande organ för samarbetet i Antarktis inrättats. De stater. som bedriver substantiell forskning på Antarktis. bildar tillsammans med de ursprungliga signatärmakterna de s. k. konsulta- tiva staterna. vilka vid regelbundna möten diskuterar frågor av gemensamt intresse och antar rekommendationer för att förverkliga fördragets syften. Dessa rekommendationer omfattar ett vitt spektrum av åtgärder. t.ex. skydd av Antarktis flora och fauna. miljöskydd och kommunikationer. Med hänsyn till att Sverige för närvarande bedriver forskning i Antarktis endast i ringa omfattning är det inte aktuellt för Sverige att söka medlem- skap som konsultativ part. Sedan 1983 har emellertidide icke konsultativa fördragsstaterna inbjudits som observatörer vid de konsultativa mötena. Genom tillträde till fördraget skulle Sverige få bättre insyn i pågående samarbetsaktiviteter i Antarktisområdet. Fördraget saknar en gemensam sekretariatsfunktion och några kostnader härför skulle således inte uppstå för Sveriges del.

Antarktisfördraget reglerar inte utvinningen av resurser på och kring Antarktis. Dessa frågor har emellertid tilldragit sig ökad uppmärksamhet på senare tid samtidigt som de är mycket känsliga. eftersom de genom sin natur aktualiserar fördragsstaternas olika inställning till suveränitetskra- ven i området. En väsentlig drivkraft för en utvidgning av samarbetet på resursområdet har varit behovet av att beakta miljöaspekterna i det antark- tiska ekologiska systemet i sin helhet vid varje resursutvinning. '

I första hand har de levande naturtillgångarna i havsområdet kring den antarktiska kontinenten rönt intresse. och då främst krillen. en liten räkart. som förekommer i Antarktisområdet i stora koncentrationer. Några

Prop. 1983/84: 79 tt)

länder. varav kan nämnas Sovjetunionen och Japan. har ägnat sig åt krillftske. De ekonomiska och kommersiella förutsättningarna för krillfiske är ännu mycket osäkra. Krillen utgör samtidigt ett viktigt led i den antark- tiska "eko-kedjan'". En överfiskning av krill skulle få svåra konsekvenser för andra arter i området. som livnär sig på krill. Detta är bakgrunden till det arbete som de konsultativa starterna inledde 1977 på att få till stånd ett avtal om skydd av de levande marina tillgångarna i Antarktis och som resulterade i l980 års "krillkonvention".

Huvudsyftet med konventionen är att bevara de marinbiologiska resur- serna i Antarktis genom att upprätthålla balansen mellan olika biologiska arter i hela Antarktisområdet.

Rent praktiskt innebär konventionen i första hand att fångstmängder skall fastställas för utnyttjandet av krillförekomsterna i Antarktis. innan fisket får ett sådant omfång att det kan försvåra en reglering.

Liksom Antarktisfördraget för krillkonventionen suveränitetsfrågorna åt sidan genom att fastslå. att ingenting i konventionen prejudicerar någon fördragsslutande parts inställning till erkännande eller icke erkännande av anspråk på suveränitet.

Konventionens styrande organ är en kommission med säte i Hobart. Australien. vars uppgift i första hand är att koordinera forskning och insamling av statistik. att kartlägga behovet av skyddsåtgärder samt att fastställa sådana åtgärder och vidta inspektions- och observationsåtgärder.

Till kommissionen finns knuten en vetenskaplig kommitté som rådgivan— de organ.

Tillträde tilI konventionen står öppet för varje stat. som är intresserad av forskning eller fångstverksamhet avseende de marina levande tillgångar som täcks av konventionen. "fillträdande part. som bedriver forskning eller fångstverksamhet inom konventionens område. har rätt att delta i kommis- sionens arbete.

Krillkonventionen innebär en kvalitativ utbyggnad och förbättring av det internationella samarbetet i Antarktis samt motverkar de latenta kon- tliktanledningarna i området i form av konkurrerande territoriella anspråk och resursutnyttjande. Med hänsyn till världens underskott på protein föreligger ett potentiellt tryck från olika håll på att befintliga resurser i Antarktisområdet utnyttjas intensivt. Sverige har ett allmänt intresse av en förnuftig och ekonomiskt försvarlig förvaltning av Södra- Ishavets marin- biologiska resurser. En effektivt fungerande krillkonvention med bred internationell uppslutning torde vara en förutsättning för en balanserad förvaltning.

En svensk anslutning till krillkonventionen får ses som en naturlig åtgärd för att följa tipp en anslutning till Antarktisfördraget. Med hänsyn till att det svenska intresset i form av t'orsknings- och utvinningsaktiviteter för närvarande är mycket begränsat är det däremot inte motiverat att söka inträde i kommissionen. Sverige behöver då inte heller bidra till organisa-

Prop. 1983/84: 79 . t t

tionens budget. Vid en eventuell utbyggd forskningsverksamhet i framti- den får ett inträde i kommissionen prövas på nytt. Jag har i denna fråga samrått med chefen för_jordbruksdepartementet.

Antarktisfördragets konsultativa stater har även börjat ägna uppmärk- samhet åt de problemställningar som är förbundna med mineralutvinning i Antarktisområdet. I takt med ökande teknologiska möjligheter till utvin- ning av olja. gas och mineral i allt svårare och mera otillgängliga områden har intresset för resursutvinning ökat och det omfattar nu också de tidigare helt outnyttjade polarområdena. Detta gäller i särskilt hög grad vårt eget närområde Arktis men även den antarktiska kontinenten.

De forskningsinsatser som gjorts pekar på förekomster av mineral i minst samma utsträckning som på andra kontinenter. Den enda resurs som med säkerhet förekommer i betydande mängder är kol. På den djupa kontinentalsockeln utanför Antarktis finns emellertid indikationer på före- komster av olja och gas. möjligen i mycket stora mängder.

Även om förekomster skulle kunna påvisas på själva kontinenten är utvinningen förenad med så stora svårigheter på grund av klimatet att den inte torde bli tekniskt och ekonomiskt möjlig förrän någon gång in på 2000- talet.

Geologiska borrningar på sockeln har förekommit. Uppenbarligen finns intresse för undersökning av resurspotentialen trots de tekniska svårighe- terna.

Även i det inledda samarbetet mellan Antarktisfördragets konsultativa medlemmar om en mineralresttrsregim har miljövårdsaspekterna varit en pådrivande faktor. Även om realistiska förutsättningar för en exploatering ännu ligger långt fram i tiden riskerar avsaknaden av en internationell reglering att leda till kaotiska förhållanden på en kontinent utan klara suveränitetsmässiga förhållanden. Från miljösynpunkt innebär detta risker med långtgående konsekvenser som följd av det antarktiska eko-systemets långsamma regenereringsförmäga och vår bristande kunskap om miljöef- fekterna av olika aktiviteter. De förda diskussionerna om dessa frågor har hittills varit förbehållna de konsultativa staterna. men övriga fördragsslu- tande staters deltagandc som observatörer har diskuterats.

Genom att resursfrågorna aktualiserats för Antarktis vidkommande har kontinentens förvaltning även tilldragit sig u-ländernas ökade uppmärk- samhet. Detta har kommit till uttryck både genom att ett antal större stater i denna grupp såsom Kina. Indien och Brasilien nyligen anslutit sig till fördraget. de två senare med status som konsultativa medlemmar. och genom en viss kritik. främst från de mindre u-länderna. som bl.a. gjort gällande att nuvarande ordning ger ett fåtal stater ett orättmätigt inflytande över denna stora kontinent. Under åberopande av den nya havsrätten anser dessa stater att kontinenten borde utgöra en mänsklighetens gemen- samma arvedel. . '

Liksom suveränitetsanspråken på delar av kontinenten är detta omtvis-

Prop. [983/84: 79 _ 12

tade och brännbara frågor. Beträffande suveränitetsanspråken har det pågående samarbetet inom Antarktisfördragets ram lett till att de motstri- diga åsikterna inte utgjort ett hinder för ett fruktbart internationellt samar- bete till gagn för hela mänskligheten. Det är angeläget att dessa motsätt- ningar inte leder till att gjorda landvinningar spolieras och att det effektiva skydd som grundar sig på fördragets bestämmelser undermineras. .

Som redan framhållits finnerjag att Sverige bör stödja de grundläggande principerna för Antarktisfördrag:t och krillkonventionen. framför allt en demilitarisering av området och ett internationellt samarbete för att värna om den känsliga miljön med beaktande av hela mänsklighetens intressen. En svensk anslutning till Antz'trktisfördraget och krillkonventionen skulle utgöra ett stöd för dessa strävanden och förbättra Sveriges möjligheter att följa utvecklingen i Antarktis-området. Detta är särskilt viktigt med hänv syn till att den tidpunkt närmar sig. då en konferens för översyn av Antarktisfördragets innehåll skall hållas. nämligen l99l.

6. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna 1959 års Antarktisfördrag och 1980 års konvention om bevarande av levande marina tillgångar i Antarktis.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredra— ganden har lagt fram.

Prop. 1983/84: 79

The Antarctic Treaty adopted in Washington. 1 December. 1959

The Governments of Argentina. Australia. Belgium. Chile. the French Republic. Japan. New Zealand. Norway. the Union of South Africa. the Union of Soviet Socialist Repub- lics. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. and the United States of America:

Recugnizing that it is in the interest of all mankind that Antarctica shall continue for- ever to be used exclusively for peaceful pur- poses and shall not become thc scene or ob- ject of international discord:

Avknmvledging the substantial contribu- tions to scientific knowledge resulting from international cooperation in scientific investi- gation in Antarctica:

Convinced that the establishment of a firm foundation for the continuation and develop- ment of such cooperation on the basis offree- dom of scientific investigation in Antarctica as applied during the International Geophysi- cal Year accords with the interests of science and the progress of all mankind:

("ont-inval also that a treaty ensuring the use of Antarctica for peaceful purposes only - and the continuance ofinternational harmony in Antarctica will further the purposes and principles embodied in the Charter of the United Nations;

Huve agreed as follows":

Article I

[. Antarctica-shall be used for peaceful purposes only. There shall be prohibited. inter uliu. any measures of a military nature. such as the establishment of military bases and fortilications. the carrying out of military manoeuvers. as well as the testing of any type of weapons.

2. The present Treaty shall not prevent the. use of military personnel or equipment for scientific research or for any other peaceful purpose.

Bilaga [ (Översättning)

Antarktisfördraget antaget i Washington den I december 1959

Regeringarna i Amerikas Förenta Stater. Argentina. Belgien. Chile. Franska Republi- ken. Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Japan. Norge. Nya Zeeland. Socialistiska Sovjetrepublikernas Union och Sydafrikanska unionen.

vilka erkänner att det ligger i hela mänsk- lighetens intresse att Antarktis även i fort- sättningen och för all framtid skall användas uteslutande för fredliga ändamål och inte skall bli skådeplats eller föremål för interna- tionell oenighet;

vilku erkänner de betydande bidrag till ve- tenskaplig kunskap som utgör följden av in- ternationellt samarbete rörande vetenskaplig forskning i Antarktis:

vilka är övertygade 'om att upprättandet av en fast grund för ett fortsatt och utvecklat samarbete av detta slag. baserat på fri. veten- skaplig forskning i Antarktis. så som detta genomfördes under det internationella geofy— siska året. överensstämmer med vetenska- pens intresscn och med mänsklighetens fram- steg:

vilka även är övertygade om att ett fördrag som säkerställer användningen av Antarktis för uteslutande fredliga ändamål samt fortsatt internationell enighet i Antarktis skall främja de ändamål och principer som anges i Fören- ta nationernas stadga:

har kommit överens om följande.

Aril/(ell '

]. Antarktis skall användas endast för fredliga ändamål. Bland anant skall varje verksamhet av militär art. såsom upprättan- det av militärbaser och befästningar. genom- förandet av militärmanövrar och utprovning av alla typer av vapen. vara förbjuden.

2. Detta fördrag skall inte hindra använd- ningen av militär personal eller utrustning för vetenskaplig forskning eller varje annat fred- ligt ända-mål.

Prop. 1983/84: 79

Article II

Freedom of scientific investigation in An- tarctica and cooperation toward that end. as applied dtiring the International Geophysical Year. shall continue. subject to the provi- sions ofthe present Treaty.

Article III

|. In order to promote international co- operation in scientific investigation in An- tarctica. as provided for in Article ll of the present Treaty. the Contracting Parties agree that. to the greatest extent fcasible and prac- ticable:

a. information regarding plans for scienti- fic programs in Antarctica shall be: exchanged to permit maximum economy and efficiency of operations:

b. scientific personnel shall be exchanged in Antarctica between expeditions and sta- tions:

c. scientific observations and results from Antarctica shall be exchanged and made free- ly available.

2. In implementing this Article. every en- couragement shall be given to the establish- ment of cooperative working relations with those Specialized Agencies ofthe United Na- tions and other international organizations having a scientific or technical interest in An- tarctica.

Article II"

]. Nothing contained in the present Treaty shall be interpreted as:

a. a renunciation by any Contracting Party of previously asserted rights of or claims to territorial sovereignty in Antarctica:

h. a renunciation or diminution by any Contracting Party of any basis of claim to territorial sovereignty in Antarctica which it may have whether as a result of its activities or those of its nationals in Antarctica. or otherwise:

c. prejudicing the position of any Con- tracting Party as regards its recognition or non-recognition of any other States right of or claim or basis of claim to territorial sover- eignty in Antarctica.

2. No acts or activities taking place while the present 'I'reaty is in force shall constitute

14

Artikel []

Frihet för vetenskaplig forskning i Antark- tis och samarbete i detta syfte. såsom det genomfördes under det internationella geofy- siska året. skall bibehållas i enlighet med be- stämmelserna i detta fördrag.

Artikel III

[. För att främja det internationella samar- betet rörande vetenskaplig forskning i Ant- arktis enligt artikel II i detta fördrag är de fördragsslutande parterna eniga om att i den utsträckning så är möjligt och genomförbart utbyte skall ske av

a) information om planering av vetenskap- liga program i Antarktis för att medge högsta möjliga utnyttjande och effektivitet i verk- samheten:

b) vetenskapsmän mellan expeditioner och stationer i Antarktis:

c) vetenskapliga observationer och. resul- tat från Antarktis och fritt ställas till förfogan- de.

2. Vid genomförandet av denna artikel skall största möjliga uppmuntran ges åt eta- blering av samarbete med sådana Förenta na- tionernas fackorgan och andra internationella organisationer som har vetenskapliga eller tekniska intressen i Antarktis.

Artikel I V

1. Ingenting i detta fördrag skall tolkas som

a) att någon fördragsslutande part avstår från tidigare hävdad rätt till eller krav på ter- ritoriell överhöghet i Antarktis:

b) att någon fördragsslutande part avstår från eller minskar grundvalen för de krav på territoriell överhöghet i Antarktis som den kan ha. antingen till följd av sin egen eller sina medborgares verksamhet i Antarktis el— ler av andra skäl:

c) att någon fördragsslutande parts ställ— ning påverkas menligt vad avser dess erkän- nande eller icke—erkännande av någon annan stats rätt till eller krav på eller grundval för krav på territoriell överhöghet i Antarktis.

2. Ingen handling eller verksamhet som äger rum medan detta fördrag är i kraft skall

Prop. 1983/84: 79

a basis for asserting. supporting or denying a claim to territorial sovereignty in Antarctica or create any rights of sovereignty in Antarc- tica. No new claim. or enlargement of an existing claim. _to territorial sovereignty in Antarctica shall be asserted while the present Treaty is in force.

Article I"

I. Any nuclear explosions in Antarctica and the disposal there of radioactive waste material shall be prohibited. .

2. In the event of the conclusion of inter- national agrcements concerning the use of nuclear energy. including nuclear explosions and the disposal of radioactive waste materi- al. to which all of the Contracting Parties whose representatives are entitled to partici— pate in the" meetings provided for under Arti- cle IX are parties. the rules established under such agreements shall apply in Antarctica.

Article VI

The provisions of the present Treaty shall apply to the area south of 600 South Latitude. including all ice shelves. but nothing in the present Treaty-shall prejudice or in any way affect the rights. or the exercise ofthe rights. of any State under international law with re- gard to the high seas within that area.

Article VII

I. In order topromote the objectives and ensure the observance of the provisions of the present Treaty. each Contracting Party whose representatives are entitled to partici- pate in'the meetings referred to in Article IX ofthe Treaty shall have the right to designäte observers to carry out any inspection provid- ed for by the present Article. Observers shall be nationals ofthe Contracting Parties which designatethem. The names of observers shall be communicated to every other Contracting Party having the right to designate observers. and like notice shall be given of the termina- tion of their appointment.

2. Each observer designated in accor- dance with the provisions of paragraph 1 of

l5

utgöra en grund för att hävda. stödja eller bestrida ett krav på territoriell överhöghet i Antarktis. Inget nytt krav eller utvidgning av ett redan bestående krav på territoriell över- höghet i Antarktis skall hävdas medan detta

. fördrag är i kraft.

Artikel V

]. Atomexplosioner i Antarktis och place- ring där av radioaktivt avfall skall vara för- bjudna. '

2. I händelse av att internationella avtal ingås rörande användning av kärnkraft. inbe- gripet atomexplosioner och avyttring av ra- dioaktivt avfall. som alla de fördragsslutande parterna. vilkas representanter är berättigade att delta i de i artikel IX angivna mötena. är parter i. skall de bestämmelser som fastställs i sådana avtal gälla i Antarktis.

Artikel VI

Bestämmelserna i detta fördrag skall till- lämpas på området söder om 600 sydlig bredd. inbegripet alla isbankar. men ingen- ting i detta fördrag skall inverka menligt på eller i något hänseende beröra en stats rättig- heter eller utövande av dess rättigheter enligt folkrätten vad gäller det öppna havet inom detta området.

Artikel VII

I. I syfte att främja ändamålen och säker- ställa efterlevnaden av bestämmelserna i det- ta fördrag skall varje fördragsslutande part. vars representanter är berättigade att delta i de möten som anges i fördragets artikel IX. ha rätt att utse observatörer som skall utföra inspektion enligt denna artikel. (')bservatö- rerna skall vara medborgare i den fördrags- slutande part som utser dem. Observatörer- nas namn skall meddelas varje annan för- dragsslutande part som har rätt att utse ob- servatörer. och motsvarande meddelande skall lämnas när deras befattning upphör.

2. Varje observatör som utsetts i enlighet med bestämmelserna i punkt ! idcnna artikel

Prop. 1983/84: 79

this Article shall have complete freedom of access at any time to any or all areas of Antarctica.

3. All areas ofAntarctica. including all sta- tions. installations and equipment within those areas. and all ships and aircraft at points of discharging of embarking cargoes or personnel in Antarctica. shall be open at all time to inspection by any observers designat- ed in accordance with paragraph l of this Article.

4. Aerial observation may be carried out at any time over any or all areas of Antarctica by any ofthe Contracting Parties having the right to designate observers.

5. Each Contracting Party. shall. at the time when the present Treaty enters into force for it. inform the other Contracting Par- ties. and thereafter shall give them notice in advance. of at. all expeditions to and within Antarctica. on the part of its ships or nationals. and all expeditions to Antarctica organized in or pro— ceeding from its territory: b. all stations in Antarctica occupied by its nationals: and c. any military personnel or equipment in— tended to be introduced by it into Antarctica subject to the conditions prescribed in para— graph 2 of Article 1 of the present Treaty.

Artie/e VIII

]. In order to facilitate the exercise oftheir functions under the present Treaty. and with- out prejudice to the respective positions of the Contracting Parties relating to jurisdic- tion over all other persons in Antarctica. ob- servers designated under paragraph 1 of Arti- cle VII and scientific personnel exchanged under subparagraph ] (b) ofArticle lll of the Treaty. and members ofthe staffs accompan- ying any such persons. shall be subject only to the jurisdiction of the Contracting Party of which they are nationals in respect of all acts or omissions occurring while they are in An- tarctica for the purpose of exercising their functions.

2. Without prejudice to the provisions of paragraph ] of this Article. and pending the adoption of measures in pursuanee of subpa- ragraph l (e) of Article IX. the Contracting

16

skall när som helst äga fritt tillträde till alla områden i Antarktis.

3. Alla områden i Antarktis. inbegripet alla stationer och anläggningar samt all utrustning inom dessa områden liksom alla fartyg och luftfartyg som befinner sig på platser för land- sättning eller ombordtagning av last eller per- sonal i Antarktis skall vid varje tidpunkt vara öppna för inspektion av alla observatörer. som utsetts i enlighet med punkt 1 i denna artikel.

4. Observation från luften får utföras när som helst ovanför något område eller alla områden i Antarktis av varje fördragsslu— tande part. som har rätt att utse observatörer. —

5. Varje fördragsslutande part skall. när detta fördrag träder i kraft i förhållande till denna. meddela de andra fördragsslutande parterna och därefter på förhand underrätta dem om .

a) alla expeditioner till och inom Antarktis vad avser dess fartyg eller medborgare samt alla expeditioner till Antarktis som ordnas i eller utgår från dess territorium:

b) alla stationer i Antarktis som är beman— nade med dess medborgare:

c) militär personal eller utrustning som den avser införa till Antarktis. på de i punkt 2 i artikel I i detta fördrag föreskrivna vill- koren.

Artikel VIII

1. I syfte att underlätta fullgörandet av deras uppgifter enligt detta fördrag och utan förfäng för de fördragsslutande parternas ställning vad gällerjurisdiktion över alla and- ra människor i Antarktis. skall observatörer utsedda enligt punkt 1 iartikel VII och veten- skapsmän utväxlade enligt punkt 1 b) i artikel III i fördraget samt medlemmar av den perso- nal som medföljer alla sådana personer vara underkastade endast den fördragsslutande parts jurisdiktion. vars medborgare .de är. i vad avser alla handlingar eller försummelser. som inträffar medan de är i Antarktis i syfte att fullgöra sina uppdrag.

2. Utan förlång för bestämmelserna i punkt ] i denna artikel och i avvaktan på att åtgärder vidtas i enlighet med punkt l e) i artikel IX. skall de fördragsslutande parter

Prop. 1983/84: 79

Parties concerned in any case ofdispute with regard to the exercise ofjurisdiction in An- tarctica shall immediately consult together with a view to reaching a mutually acceptable solution.

Article IX

]. Representatives of the Contracting Par- ties named in the preamble to the present Treaty shall meet at the City of Canberra within two months after the date ofentry into force ofthe Treaty. and thereafter at suitable intervals and places. for the purpose of ex- changing information. consulting together on matters of common interest pertaining to An- tarctica. and formulating and considering. and recommending to their Governments. measures in furtherance ofthe principles and objectives of the Treaty. including measures regarding: '

a. use of Antarctica for peaceful purposes only:

b. facilitation of scientific research in An- tarctica: '

c. facilitation of international scientific cooperation in Antarctica:

d. facilitation of the exercise of the rights of inspection provided for in Article VII of the Treaty;

e. questions relating to the exercise ofju- risdiction in Antarctica;

f. preservation and conservation of living resources in Antarctica.

2. Each Contracting Party which has be- come a party to the present Treaty by acces- sion Linder Article XIII shall be entitled to appoint representatives to participate in the meetings referred to in paragraph ] of the present Article. during such time as that Con- tracting Party demonstrates its interest in An— tarctica by conducting substantial scientific research activity there. such as the establish- ment of a scientific station or the despatch of a scientific expedition.

3. Reports from the observers referred to in Article VII of the present Treaty shall be transmitted to the representatives ofthe Con— tracting Parties participating in the meetings referred to in paragraph ] of the present Arti- cle.

4. The measures referred to in paragraph l of this Article shall become effective when

17

som berörs i varje tvist rörande utövande av jurisdiktion i Antarktis omedelbart samråda i syfte att nå en ömsesidigt godtagbar lösning.

Artikel IX

]. Representanter för de fördragsslutande parter som nämns i inledningen till detta för- drag skall samlas till möte i Canberra inom två månader efter dagen för detta fördrags ikraftträdande samt därefter med lämpliga in— tervaller och på lämpliga platser för att utbyta information. samråda i ärenden av gemen- samt intresse rörande Antarktis samt formu- lera och överväga och för sina regeringar re- kommendera åtgärder för att främja fördra— gets principer och ändamål, inbegripet åtgär- der rörande

a) användning av Antarktis för uteslutande fredliga ändamål: '

b) underlättande av vetenskaplig forskning i Antarktis;

c) underlättande av internationellt veten- skapligt samarbete i Antarktis;

d') underlättande av utövande av de in- spektionsrättigheter som avses i fördragets artikel VII:

e) frågor rörande utövande av jurisdiktion i Antarktis:

f) skydd för och bevarande av levande till- gångar i Antarktis.

2. Varje fördragsslutande part. som har tillträtt detta fördrag genom anslutning enligt artikel XIII. skall ha rätt att utse representan- ter för deltagande i de möten som avses i punkt ] i denna artikel. under den tid då ifrågavarande fördragsslutande part visar sitt intresse för Antarktis genom att bedriva bety- dande vetenskaplig forskningsverksamhet "där. såsom upprättande av en vetenskaplig station eller utsändande av en vetenskaplig expedition.

3. Rapporter från de observatörer. som anges i artikel Vll i detta fördrag. skall över— lämnas till representanterna för de fördrags- slutande parter. som deltar i de i punkt 1 i denna artikel angivna mötena.

4.' De åtgärder som anges i punkt ] i denna. artikel skall träda i kraft. när de godkänts av

Prop. 1983/84: 79

approved by all the Contracting Parties whose representatives were entitled to parti- cipate in the meetings held to cor. sider those measures. '

5. Any or all ofthe rights established in the present Treaty may be exercised as from the date ofentry into force ofthe Treaty whether or not any measures facilitating the exercise of such rights have been proposed. consi- dered or approved as provided in this Article.

Article X

Each ofthe Contracting Parties undertakes to exert appropriate efforts. consistent with the Charter ofthe United Nations. to the end that no one engages in any activity in Antarc- tica contrary to the principles or purpose of the present Treaty.

Article XI

]. lf any dispute arises between two or more of the Contracting Parties concerning the interpretation or application of the pres- ent Treaty. those Contracting Parties shall consult among themselves with a view to having the dispute resolved by :negötiation. inquiry. mediation. conciliation. arbitration. judicial settlement or other peaceful means of their own choice.

2. Any dispute of this character not so re- solved shall. with the consent. in each case. of all parties to the dispute. be referred to the International Court of Justice for settlement: but failure to reach agreement on reference to the International Court shall not absolve par- ties to the dispute from the responsibility of continuing to seek to resolve it by any of the various peaceful means referred to in para- graph [ ofthis Article.

Article XII

la. The present Treaty may be modified or amended at any time by unanimous agree- ment ofthe Contracting Parties whose repre- sentatives are entitled to participate in the meetings provided for under Article IX. Any such modification or amendment shall enter into force when the depositary Government has received notice from all such Contracting

18

alla de fördragsslutande parter. vilkas repre— sentanter var berättigade att delta i de möten. som hållits för att behandla ifrågavarande åt- gärder.

5. Någon eller alla de rättigheter. som fast— ställs i detta fördrag. kan utövas från den dag då fördraget träder i kraft. oavsett om några åtgärder för underlättande av utövandet av sådana rättigheter har föreslagits. övervägts eller godkänts enligt bestämmelserna i denna artikel eller ej.

Artikel X

Var och en av de fördragsslutande parterna åtar sig att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med Förenta nationernas stadga för att säker- ställa att ingen upptar sådan verksamhet i Antarktis. som strider emot principerna eller ändamålen i detta fördrag.

Artikchl

l. Uppstår tvist mellan två eller flera av de fördragsslutande parterna rörande tolkningen eller tillämpningen av detta fördrag. skall dessa fördragsslutande parter sinsemellan samråda i syfte att nå en lösning av tvisten genom förhandlingar. undersökningar. med— ling. förlikning. skiljedom. domstolsbeslut el— ler andra fredliga medel efter deras eget val.

-2. Varje tvist av detta slag. som inte löses på något av dessa sätt. skall med samtycke i varje särskilt fall av alla parter i tvisten hän- skjutas till internationella domstolen för av- görande: om överenskommelse inte kan upp- nås om hänskjutande till internationella dom- stolen. skall parterna i tvisten dock inte fritas från ansvaret att fortsättningsvis försöka lösa tvisten på någon av de fredliga vägar som anges i punkt 1 i denna artikel. '

Artikel XII .

l. a) Detta fördrag kan när som helst bli föremål för ändringar eller tillägg genom en- hällig överenskommelse mellan de fördrags- slutande parter. vilkas representanter är be- rättigade att delta i de möten som anges i artikel IX. Sådana ändringar eller tillägg träder i kraft när depositarieregeringen har mottagit meddelande från alla dessa för-

Prop. 1983/84: 79

Parties that they have ratifted it.

b. Such modification or amendment shall thereafter enter into force as to any other Contracting Party when notice of ratification by it has been received by the depositary Government. Any such Contracting Party from which no notice of ratification is rc- ceivcd within a period of two years from the date of entry into force ofthe modification or amendment in accordance with the provi- sions of subparagraph l (a) of this Article shall be deemed to have withdrawn from the present Treaty on the date of the expiration of such period.

2a. If after the expiration of thirty years from the date of entry into force of the pres- ent Treaty. any of the Contracting Parties whose representatives are entitled to partici- pate in the meetings provided for under Arti- cle IX so requests by a communicationad- dressed to the depositary Government. a Conference of all the Contracting Parties shall be held as soon as practicahle to review the operation of the Treaty.

b. Any modification or amendment to the present Treaty which is approved at such a Conference by a majority of the Contracting Parties there represented. including a ma- jority of those whose representatives are en-_ titled to participate in the meetings provided for under Article IX. shall be communicated by the depositary Government to all the Con— tracting Parties immicdiately after the termi- nation of the Conference and shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph 1 ofthe present Article.

c. lf any such modification or amendment has not entered into force in accordance with the provisions of subparagraph | (a') of this Article within a period of two years after the date ofits communication to all the Contract- ing Parties. any Contracting Party may at any time after the expiration of that period give notice to the depositary Government of its withdrawal from the present Treaty: and such withdrawal shall take effect two years after the receipt of the notice by the deposi- tary Government.

l9

dragsslutande parter att de har ratificerat dem.

b) Sådana ändringar eller tillägg träder därefter i kraft i förhållande till varje annan fördragsslutande part. när meddelande om dess ratifikation har mottagits av depositarie- regeringen. Varje sådan fördragsslutande part. från vilken inget meddelande om ratifi- kation har mottagits inom en period av två är från dagen för ändringens eller tilläggets ikraftträdande ] enlighet med bestämmelser- na i punkt 1 a) i denna artikel. skall anses ha frånträtt detta fördrag den dag då perioden utlöpte.

2. a) Om någon av de fördrt'tgsslutande parter. vilkas representanter är berättigade att delta i de möten som anges i artikel IX. efter trettio år efter dagen för detta fördrags ikraftträdande begär det genom ett meddelan- de till depositarieregeringen. skallen konfe— rens med alla fördragsslutande parter hållas så snart som möjligt för att undersöka hur avtalet fungerat.

b) Varje ändring eller tillägg till detta avtal som antagits vid en sådan konferens med ma- joriteten av de närvarande fördragsslutande parterna. vari inbegrips en majoritet av de parter vilkas representanter är berättigade att delta i de möten som anges i artikel IX. skall av depositarieregeringen meddelas alla de fördragsslutande parterna omedelbart efter konferensens avslutande och träda i kraft i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 i den- na artikel.

c) Om en sådan ändring eller ett sådant tillägg inte har trätt i kraft i enlighet med bestämmelserna i punkt l a) i denna artikel inom en period av två år efter dagen då den meddelades alla de fört'lragsslutande par- tcrna. får varje fördragsslutande part när som helst efter denna periods utlöpandc underrät- ta depositariercgeringen om att den från- träder detta fördrag: ett sådant frånträdande träder i kraft två år efter depositarieregcring- ens mottagande av meddelandet.

Prop. 1983/84: 79

Article XIII

[. The present Treaty shall be subject to ratilication by the signatory States. It shall be open for accession by any State which is a Member of the United Nations. or by any other State which may be invited "to accede to the Treaty with the consent of all the Con- tracting Parties whose representatives are en- titled to participate in the meetings provided for under Article IX of the Treaty.

2. Ratification of or accession to the pre- sent Treaty shall be effected by each State in accordance with its constitutionai processes.

3. Instruments of ratification and instru- ments of accession shall be deposited with the Government of the United States of America, hereby designated as the deposi- tary Government.

4. The depositary Government shall in- form all signatory and acceding States of the date of each deposit ofan instrument of ratifi- cation or accession. and the date of entry into force ofthe Treaty and of any modification or amendment thereto.

5. Upon the deposit ofinstruments of rati- fteation by all the signatory States. the pres- ent Treaty shall enter into force for those States and for States which have deposited instruments of accession. Thereafter the Treaty shall enter into force for any acceding State upon the deposit of its instrument of accession.

6. The present Treaty shall be registered by the depositary Government pursuant to Article 102 ofthe Charter of the United Na- tions.

Article XIV

The present Treaty, done in the English. French. Russian. and Spanish languages. each version being equally authertic. shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. which shall transmit duly certified copies thereof to the Governments of the signatory and acceding States.

Artikel XIII

!. Detta fördrag skall ratificeras av signa- tärstaterna. Det skall stå öppet för anslutning av varje stat, som är medlem av Förenta na- tionerna, eller av varje annan stat. som kan komma att inbjudas att ansluta sig till fördra— get med samtycke av alla de fördragssltttande parter. vilkas representanter är berättigade att delta i de möten som anges i artikel IX i fördraget.

2. Ratifikation av eller anslutning till detta fördrag skall av varje stat företas i enlighet med dess konstitutionella regler.

3. Ratifikations- eller anslutningsinstru- menten skall deponeras hos Amerikas Fören- ta Staters regering. som härmed utses till de- positarieregering. '

4. Depositarieregeringen skall underrätta alla stater som undertecknar eller ansluter sig till fördraget om dagen för varje deponering av ratifikations- eller anslutningsinstrument. dagen för detta fördrags ikraftträdande och varje ändring eller tillägg i fördraget.

5. Efter det att alla signatärstater har de- ponerat sina ratifikationsinstrument. träder detta fördrag i kraft i förhållande till dessa stater och till sådana stater som deponerat anslutningsinstrument. Därefter träder för- draget i kraft i förhållande till varje stat. som ansluter sig. efter deponeringen av dess an- slutningsinstrument.

6. Detta fördrag skall registreras av depo- sitarieregeringen enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

Artikel XIV

Detta fördrag. som upprättats på engelska. franska. ryska och spanska språken. varav varje text äger samma giltighet. skall depone- ras i Amerikas Förenta Staters regerings ar- kiv. som skall översända vederbörligen be- styrkta kopior därav till signatärstaternas och anslutande staters regeringar.

Prop. 1983/84: 79 21

In Witness whereqf. the undersigned Plenipo- Till bevis här-på har undertecknade. veder- tentiaries, duly authorized, have signed the börligen befullmäktigade. undertecknat detta present Treaty. fördrag.

Done at Washington this first day of De- Som skedde i Washington den I december cetnber one thousand nine hundred and fifty- 1959. nine.

3 Riksdagen [983784 I .vmnl. Nr 79

Prop. 1983/84: 79

Convention on the Conservation of Ant- arctic Marine Living Resources adopted at Canberra,- 11 September 1980

The Contracting Parties.

Recognising the importance of safeguard— ing the environment and protecting the inte- grity of the ecosystcm ofthe seas surrounding Antarctica:

Niini/ig the concentration of marine living resources found in Antartic wa'-:ers and the increased interest in the possibilities offered by the utilization of these resources as a source of protein;

Conscious of the ttrgency of ensuring the conservation of Antartic marine living re- sources:

Con._vic1erin_i; that it is essential to increase knowledge of the Antartic marine ecosystcm and its components so as to be able to base decisions on harvesting on sound scientific information:

Believing that the conservation of Antarctic marine living resources calls for international co-operation with due regard for the provi— sions of the Antarctic Treaty and with the active involvement of all States engaged in research or harvesting activities in Antarctic waters:

Recognising the prime responsibilities of the Antarctic Treaty Consultative Parties for the protection and preservation ofthe Antarc- tic environment and. in particular. their re- sponsibilities under Article IX. paragraph 1 (f) of the Antarctic Treaty in respect of the pre- servation and conservation ofliving resources in Antarctica:

Retailing the action already taken by the Antarctic Treaty Consultative Parties includ» ing in particular the Agreed Meas-ures for the Conservation of Antarctic Fauna and Flora. as well as the provisions of the Convention for the Conservation of Antarctic Seals;

Bearing in mind the concern regarding the conservation of Antarctic marine living re- sources expressed by the Consultative Par- ties at the Ninth Consultative Meeting of the Antarctic Treaty and the importance of the

Ik) IQ

" Bilaga .? (Översättning)

Konvention om bevarande av marina-le- vande tillgångar i Antarktis antagen i Canberra den 11 september 1980

De fördragsslutande parterna.

som erkänner betydelsen av att bevara mil- jön och skydda ekosystemets orubbade till- stånd i de hav som omger Antarktis:

som konstaterar den koncentration av ma- rina levande tillgångar som man funnit i de antarktiska vattnen samt det ökade intresset för de möjligheter som erbjuds genom an- vändning av dessa resurser som proteinkälla:

som är medvetna om angelägenheten att säkerställa bevarandet av de marina levande tillgångarna i Antarktis;

mm anser att det är av största vikt att öka kunskapen om det marina ekosystemet och dess beståndsdelar i Antarktis. så att beslut om fångst kan fattas på grundval av tillförlit- lig vetenskaplig information:

smn tror att bevarandet av de marina le- vande tillgängarna kräver internationellt sam- arbete med vederbörlig hänsyn tagen till be- stämmelserna i Antarktisfördraget och med aktiv medverkan av alla stater. som är syssel— satta med forskning eller fångstverksamhet i antarktiska vatten:

som erkänner det huvudansvar för skydd och bevarande av miljön i Antarktis. som vilar på Antarktisft'irdragets konsultativa parter och särskilt deras ansvar enligt artikel IX. punkt ] f) i Antarktisfördraget med hän— syn till skydd och bevarande av de levande tillgångarna i Antarktis:

som påminner om de åtgärder som redan vidtagits av Antarktisft'irdragets konsultativa parter. däribland särskilt de överenskomna åtgärderna för bevarande av den antarktiska faunan och floran samt bestämmelserna i konventionen om bevarande av antarktiska sälar:

.wnn beaktar den oro för bevarandet av marina levande tillgångar i Antarktis som de konsultativa parterna gav uttryck åt vid Ant- arktisfördragets nionde konsultativa möte samt betydelsen av föreskrifterna i rekom-

Prop. 1983/84: 79

provisions of Rccommendation IX-Z which led to the establishment of the present Con- vention:

Believing that it is in the interest of all man- kind to preserve the waters surrounding the Antarctic continent for peaceful purposes only and to prevent their becoming the scene or object of international discord:

Recagnising. in the light of the foregoing. that it is desirable to establish suitable ma- chinery for recommending. promoting. deci- ding upon and co-ordinating the measures and scientific studies needed to ensure the conservation of Antarctic marine living or- ganisms: '

Have agreed as follows:

Article 1

1. This Convention applies to the Antarc- tic marine living resources of the area south of 60” South latitude and to the Antarctic marine living resources of the area between that latitude and the Antarctic Convergence which form part of the Antarctic marine eco- system.

2. Antarctic marine living resources means the populations of fm fish. molluscs, crustaceans and all other species of living organisms, including birds, found south of the Antarctic Convergence.

3. The Antarctic marine ecosystcm means the complex of relationships of Antarctic ma- rine living resources with each other and with their physical environment. "

4. The Antarctic Convergenee shall be deemed to be a line joining the following points along parallels of latitude and meri- dians of longitude: 50” S. ()”. 50” S. 30” E. 45” S. 30” E. 45” S. 80” E. 55” S. 80” E: 55” S. 150” E: 60” S. 150” E; 60” S. 50” W: 50”S. 50” W: 50” S. 0”.

Article II

1. The objective of this Convention is the conservation of Antarctic marine living re- sources.

2. For the purpose'of this Convention. the term "conservation" includes rational use.

3. Any harvesting and associated activities in the area to which this Convention applies shall be conducted in accordance with the

23

mendation IX 2. som ledde till upprättan- det av denna konvention;

som anser att det ligger i hela mänsklighe- tens intresse att bevara de vatten som omger den antarktiska kontinenten för uteslutande fredliga ändamål och att förhindra att de blir skådeplats eller föremål för internationell oenighet:

som erkänner, i ljuset av ovanstående. att det är önskvärt att upprätta lämpliga institu- tioner för att rekommendera, främja. besluta om och samordna de åtgärder och vetenskap- liga studier som är nödvändiga för att säker- ställa bevarandet av de marina levande or- ganismerna i Antarktis: '

har kommit överens om följande.

Artikel]

1. Denna konvention är tillämplig på alla marina levande tillgångar i Antarktis i områ- det söder om 60” sydlig bredd och på marina levande tillgångar i området mellan denna breddgrad och den antarktiska konvergen- sen. som är en del av Antarktis” marina ekosystem.

2. Med marina levande tillgångar i Antark- tis förstås bestånd av fisk. mollusker. kräft- djur och alla andra arter av levande organis- mer. inbegripet fåglar. som finns söder om den antarktiska konvergensen.

3. Med det antarktiska marina ekosyste- met förstås det komplex av förbindelser mel- lan marina levande tillgångar i Antarktis in- bördes och med deras fysiska miljö.

4. Den antarktiska konvergensen skall anses vara en linje mellan följande punkter på bredd -och längdgraderna 50” S. 0”. 50” S. 30” 0. 45” S. 30” O, 45”'S. 80” 0.55” 5. 80” 0; 55” 5.150” 0; 60” S. 150” 0:60” 5. 50” V: 50”S. 50” V: 50” S. 0”.

Artikel 11

l: Konventionens ändamål är bevarandet av de marina levande tillgångarna.

2. I denna konvention innefattar termen "bevarande" även rationellt utnyttjande.

3. Fångst och därmed sammanhängande verksamhet i det område som konventionen är tillämplig på skall ske i enlighet med be-

I'rop. 1983/84: 79

provisions of this Convention and with the following principles of conservation:

(a) prevention of decrease in the size of any harvested population to levels below those which ensure its stable recruitment. For this purpose its size should not be allowed to fall below a level close to that which ensures the greatest net annual increment:

(b) maintenance of the ecological relation- ships bctween harvested. dependent and re- lated populations of Antarctic marine living resources and the restoration ofdepletcd pop- ulations to the levels defined in sub-paragraph (a) above; and

(c) prevention of changes or minimization ofthe risk of changes in the marine ecosystem which are not potentially reversible over two or three decades. taking into account the state of available knowledge ofthe direct and indi- rect impact of harvesting. the effect of the introduction of alien species. the effects of associated activities on the marine ecosystcm and of the effects of environmental changes. with the aim of making possible the sustained conservation of Antarctic marine living re- sources.

Article III . .

The Contracting Parties. whether or not they are Parties to the Antarctic Treaty. agree that they will not egage in any activities in the Antarctic Treaty area contrary to the princi- ples and purposes of that Treaty and that. in their relations with each other. they are bound by the obligations contained in Articles I and V ofthe Antarctic Treaty.

- Article [V

]. With respect to the Antarctic Treaty area. all Contracting Parties. whether or not they are Parties to the Antarctic Treaty, are :bound by Articles IV and VI ofthe Antarctic Treaty in their relations with each other.

2. Nothing in this Convention and no acts or activities-taking place while the present Convention 'is in force shall: (a) constitute a basis for asserting. support-

24

stämmelserna i denna konvention och med följande principer för bevarandet:

a) förhindrande av nedgång i ett bestånd som fångas till nivåer. som ligger under de nivärer som säkerställer beståndets varaktiga "förnyelse. Därför får ett bestånds storlek inte tillåtas sjunka under en nivå i närheten av den

som säkerställer största ärliga nettotillväxt:

b) bevarande av den ekologiska balansen mellan bestånd, som utgör del av de antark- tiska marina levande tillgångarna. såväl be'- stånd som fångas som sådana som är beroen— de av eller har förbindelse med varandra. samt återupprättande av utdöende bestånd till de nivåer som anges under a) ovan: samt

c) förhindrande av förändringar eller be- gränsning till ett minimum av risken för för- ändringar i det marina ekosystemet. där po- tentiella möjligheter att under en period av två eller tre årtionden återställa dessa inte föreligger, varvid hänsyn skall tas till tillgäng- lig kunskap om direkta eller indirekta verk- ningar av fångst. om följden av införande av främmande arter. om följderna av härmed sammanhängande verksamhet på det marina ekosystemet samt om verkningarna av för- ändringar i miljön. i syfte att möjliggöra ett fortsatt bevarande av de marina levande till— gångarna i Antarktis.

Artikel III

De fördragsslutande parterna. vare sig de är parter i Antarktisfördraget eller ej, kom- mer överens om att inte påbörja verksamhet inom det område som täcks av Antarktisför- draget i strid med fördragets principer och syften och om att de i sina inbördes relationer är bundna av förpliktelserna enligt Antarktis- fördragets artikel I och V.

Artikel [ V

1. Vad gäller området som täcks av Ant- arktisfördraget. är alla fördragsslutande parter. oavsett om de är parter eller ej i Ant- arktisfördraget. bundna av artiklarna IV och VI i Antarktisfördraget i sina inbördes rela- tioner.

2. Ingenting i denna konvention och inga handlingar eller verksamheter som äger rum medan denna konvention är i kraft skall

a) utgöra grundval för att hävda. under-

Prop. 1983/84: 79

ing or denying a claim to territorial sover- eignty in the Antarctic Treaty area or create any rights of sovereignty in the Antarctic Treaty area:

(b) be interpreted as a renunciation or dim- inution by any Contracting Party of. lor as prejudicing. any right or claim or basis of claim to exercise coastal state jurisdiction un- der international law within the area to which this Convention applies; '

(c") be interpreted as prejudicing the posi- tion of any Contracting Party as regards its recognition or non-recognition of any such right. claim or basis of claim;

(d) affect the provision of Article IV. para- graph 2. of the Antarctic Treaty that no new claim. or enlargement of an existing claim. to territorial sovereignty in Antarctica shall be asserted while the Antarctic Treaty is in force. '

Article V

1, The Contracting Parties which are not Parties to the Antarctic Treaty acknowledge the special obligations and responsibilities of the Antarctic Treaty Consultative Parties for the protection and preservation of the envi- ronment ofthe Antarctic Treaty area.

2, The Contracting Parties which are not Parties to the Antarctic Treaty agree that. in their activities in the Antarctic Treaty area, they will observe as and when appropriate the Agreed Measures for the Conservation of Antarctic Fauna and Flora and such other measures as have been recommended by the Antarctic Treaty Consultative Parties in fulfil- ment of their responsibility for the protection of the Antarctic environment from all forms of harmful human interference'.

3. For the purpose of this Convention. "Antarctic Treaty Consultative Parties" means the Contracting Parties to the Antarc- tic Treaty whose Representatives participate in meetings under Article IX of the-Antarctic

Treaty.

Article VI

Nothing in this Convention shall derogate from the rights and obligations of Contracting

25

stödja eller förneka krav på territoriell över- höghet i det område som täcks av Antarktis- fördraget eller skapa några rättigheter vad gäller överhöghet inom nämnda område:

b) tolkas såsom ett uppgivande eller en minskning från någon parts sida av. eller så- som förfång för. någon rättighet till eller nå- got krav på eller någon grundval för ett krav på att utöva kuststatsjurisdiktion enligt folk- rätten inom det område på vilket konven- tionen är tillämplig;

c) tolkas som förfång för någon fördrags- slutande parts ståndpunkt vad avser dess er- kännande eller icke-erkännande av någon så- dan rätt. något sådant krav eller någon sådan grundval för krav;

d) påverka bestämmelsen i artikel IV, punkt 2. i Antarktisfördraget, om att inget nytt krav och ingen utvidgning av ett beståen- de krav på territoriell överhöghet i Antarktis får hävdas medan Antarktisfördraget är i kraft.

Artikel V 1. De fördragsslutande parterna. som inte är parter i Antarktisfördraget. erkänner Ant- arktisfördragets konsultativa parters särskil- ' da förpliktelser och ansvar för skydd och be-

varande av miljön inom det område som täcks av Antarktisfördraget.

2. De fördragsslutande parter som inte är parter i Antarktisfördraget samtycker till att de i samband med sin verksamhet inom det område som täcks av Antarktisfördraget ve- derbörligen skall beakta de överenskomna åt- gärderna för bevarande av den antarktiska faunan och floran samt de andra åtgärder som rekommenderats av Antarktisfördragets kon- sultativa parter. i enlighet med deras ansvar för skyddet av den antarktiska miljön mot alla former av skadligt mänskligt ingripande.

3. I denna konvention avses med ”Antark- tisfördragets konsultativa parter" 'de för- dragsslutande parteri Antarktisfördraget. vil— kas representanter deltar i möten enligt arti- kel IX i Antarktisfördraget.

Artikel VI Ingenting i denna konvention skall inskrän- ka de fördragsslutande parternas rättigheter

Prop. 1983/84: 79

Parties under the International Convention for the Regulation of Whaling and the Con- ventiOn for the Conservation of Antarctic Seals.

Article VII

[. The Contracting Parties hereby establish and agree to maintain the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Re- sources (hereinafter referred to as "the Com— mission").

2. Membership in the Commission shall be as follows: (a) each Contracting Party which partici- pated in the meeting at which this Convention was adopted shall be a Member of the Com- mission:. (b) each State Party which has acceded to this Convention pursuant to Article XXIX shall be entitled to be a Member of the Com- mission during such time as that acceding Party is engaged in research or havesting activities in relation to the marine living re- sources to which this Convention applies: (C) each regional economic integration or- ganization which has acceded to this Conven- tion pursuant to Article XXIX shall be. enti- tled to be a Member of the Commission dur- ing such time as its States members are so entitled: (d) a Contracting Party seeking to partici- pate in the work of the Commission pursuant to sub-paragraphs (b) and (6) above shall no- tify the Depositary of the basis upon which it seeks to become a Member of the Commis- sion and of its willingness to accept conserva- tion measures in force. The Depositary shall communicate to each Member of the Com- mission such notiftcation and accompanying information. Within two month; of recepit of such communication from the Depositary. any Member of the Commission may request that & special meeting of the Commission be held to consider the matter. Upon receipt of such request. the Depositary shall call such & meeting. If there is no request for a meeting. the Contracting Party submitting the notifica- tion shall be deemed to have satisfied the requirements for Commission Membership.

3. Each "Member of the Commission shall be represented by one representative who may be accompanied by alternate representa- tives and advisers.

'26

och skyldigheter enligt den internationella konventionen för reglering av valfångst och konventionen om bevarande av antarktiska sälar.

Artikel VII

1. De fördragsslutande parterna upprättar härmed kommissionen för bevarandet av marina levande tillgångar i Antarktis (_nedan kallad "*kommissionen") och kommer över- ens om att behålla den fortsättningsvis.

2. Medlemskap i kommissionen skall inne- has enligt följande:

a) varje fördragsslutande part. som har deltagit i det möte där denna konvention an- togs. skall vara medlem i kommissionen”.

bl varje stat. som har tillträtt denna kon- vention enligt artikel XXIX. skall vara berät- tigad att vara medlem i kommissionen. under den tid som ifrågavarande tillträdande stat bedriver forsknings- eller fångstverksamhet avseende de marina levande tillgångar. som denna konvention är tillämplig på:

c) varje regional organisation för ekono- misk integration. som har tillträtt denna kon- vention i enlighet med artikel XXIX. skall vara berättigad att vara medlem i kommis- sionen underden tid. som dess medlems- stater är berättigade härtill:

d) en fördragsslutande part. som ansöker om att få delta i kommissionens arbete i enlig- het med b) och cl-ovan skall underrätta depo- sitarien om grundvalen för sin ansökan om medlemskap i kommissionen och om att den är villig att godta gällande skyddsåtgärder. Depositarien skall översända varje sådan un- derrättelse samt bifogad information till varje kommissionsmedlem. Inom två månader ef- ter mottagandet av en sådan underrättelse från depositarien får varje kommissionsmed- lem begära. att ettsärskilt möte med kommis- sionen hålls för behandling av ärendet. Vid mottagandet aven sådan begäran skall depo- sitarien sammankalla ett sådant möte. Före- ligger ingen begäran om ett sådant möte. skall den fördragsslutande. part. som har inlämnat ansökan anses ha uppfyllt villkoren för med- lemskap i kommissionen.

3. Varje kommissionsmedlem skall före- trädas av en representant. som kan åtföljas av ställföreträdande repsentanter och rådgi- vare.

Prop. 1983/84: 79

Article VIII The Commission shall have legal personal- ity and shall enjoy in the territory of each of the States Parties such legal capacity as may be necessary to perform its function and achieve the purposes ofthis Convention. 'l'he privileges and immunities to be enjoyed by the Commission and its staff in the territory of a State Party shall be determined by agree- ment between the Commission and the State Party concerned.

Artic/c [X

I. The function of the' Commission shall be to give effect to the objective and principles set out in Article II of this Convention. To this end. it shall: '

(a) facilitate research into and comprehen- sive studies of Antarctic marine living re- sources and of the Antarctic marine ecosys- tem: (b) compile data on the status of and changes in population of Antarctic marine liv- ing resources and on factors affecting the dis- tribution, abundance and productivity of har- vested species and dependent or related spe- cies or populations:

(c) ensure the acquisition of catch and ef- fort statistics on harvested populations:

(d) analyse. disseminate and publish the in— formation referred to in sub-paragraphs (b) and (c) above and the reports ofthe Scientific Committee:

(e) identify conservation needs and analyse. the effectiveness of conservation measures:

(f) formulate. adopt and revise conserva- tion measures on the basis ofthe best scienti- fic. evidence available. subject to the provi- sions of paragraph 5 of this Article:

(g) implement the system of observation and inspection established under Article XXIV ofthis Convention:

(h) carry out such other activities as arc necessary to fulfil the objective of this Con- vention.

2. The conservation measures referred to in parapraph ] (D above include the following: (at) the designation of the quantity of any

Artikel VIII

Kommissionen skall vara en juridisk per- son och skall inom varje fördragsslutande stat ha den rättskapacitet som kan vara nöd- vändig för fullgörande av dess uppdrag och uppnående av ändamålen i denna konven- tion. Privilegier och immuniteter. som kom- missionen och dess personal skall åtnjuta på en fördragsstats territorium. skall fastställas genom överenskommelse mellan kommis- sionen och den berörda fördragsstaten.

Artikel/X

]. Kommissionen skall ha till uppgift att förverkliga det ändamål och de principer. som anges i artikel II i denna konvention. Den skall i detta syfte .

a) främja forskning om och allsidiga stu- dier av marina levande tillgångar i Antarktis samt av det antarktiska ekosystemet:

b) sammanställa uppgifter om situationen för samt ändringar av bestånden av marina levande tillgångari Antarktis och om faktorer som inverkar på utbredning. mängd och pro- duktivitet både i fråga om arter. som fångas och arter som är beroende av eller har sam- band med fångade arter;

c) säkerställa införskaffande av statistik över fångster och fångstinsatser rörande be- stånd som fångas:

d) analysera. sprida och offentliggöra in— formation som anges under b) och c) ovan samt rapporter från den vetenskapliga kont- mitten:

e) fastställa behovet av skyddsåtgärder samt analysera verkningsgraden av skyddsåt- gärder:

f) utforma. besluta och omarbeta skydds- åtgärder på grundval av bästa tillgängliga ve— tenskapliga uppgifter i enlighet med bestäm- melserna i punkt 5 i denna artikel:

g) genomföra det system för observation och inspektion som upprättats enligt artikel XIXIV i denna konvention:

h) utföra sådan annan verksamhet som är nt.")dvändig för uppnående av konventionens ändamål.

2. De skyddsåtgärder. som anges i punkt I f) ovan. inbegriper följande: .

a) fastställande av den mängd av en viss

Prop. 1983/84: 79

species which may be harvested in the area to which this Convention applies:

b) the designation of regions and sub-regi- ons based on the distribution of populations of Antarctic marine living resources;

(c) the designation of the quantity which may be harvested from the populations of regions and sub-regions;

(d) the designation of protected species: (e) the designation of the size, age and. as appropriate. sex of species which may be harvested:

('t) the designation ofopen and closed sea- sons for harvesting:

(g) the designation ofthe opening and clos- ing of areas. regions or sub-regions for pur- poses of scientific study or conservation. in- cluding special areas for protection and sci- entific study:

(h) regulation of the effort ernployed and methods of harvesting. including fishing gear. with a view. inter alia. to avoiding undue concentration of harvesting in any region or sub-region:

(i) the taking of such other conservation measures as the Commission considers nec- essary for the fulfilment of the objective of this Convention. including measures con- cerning the effects of harvesting and associat- ed activities on components of the marine ecosystcm other than the harvesting popula- tions.

3. The Commission shall publish and maintain a record of all conservation mea- sures in force.

4. In exercising its functions under para- graph 1 above. the Commission shall take full account of the recommendations and advice ofthe Scientific Committee.

5. The Commission shall take full account of any relevant measures or regulations es- tablished or recommended by the Consulta- tiVC Meetings pursuant to Article IX of the Antarctic Treaty or by existing fzsheries com- missions responsible for species which may enter the area to which this Convention ap- plies. in order that there shall be: no inconsis— tency between the rights and obligations of a Contracting Party under such regulations or measures and conservation measures which may be adopted by the Commission. (). Conservation measures adopted by the

28

art som får fångas inom det område på vilket denna konvention är tillämplig:

b) fastställandet lav regioner och underre— gioner på grundval av fördelningen av be- stånd av marina levande tillgångar i Antark- tis:

c) fastställande av den mängd som får fångas av bestånd i regioner och underre- gioner:

d) fastställande av fridlysta arter;

e) fastställande av storlek. årskull och. i förekommande fall. av kön för de arter som får fångas:

D fastställande av fångst- och fridlysnings- tider:

g) fastställande av öppnande eller av- stängning av områden. regioner eller under- regioner för vetenskaps- eller skyddsända- mål. inbegripet särskilda områden för skydd och vetenskapliga studier:

h) reglering av insatser och metoder vid fångst. varmed även förstås fiskeredskap. i syfte att bland annat undvika otillbörlig kon- centration av fångst i någon region eller un- derregion:

i) vidtagande av andra skyddsåtgärder. som kommissionen anser nödvändiga för uppfyllandet av denna konventions ändamål. inbegripet åtgärder rörande följderna av fångst och därmed sammanhörande verksam- het på andra delar av det marina ekosystemet än de bestånd som är föremål för fångst.

3. Kommissionen skall offentliggöra och protokollföra alla gällande skyddsåtgärder.

4. Vid utövandet av sina uppgifter enligt punkt 1 ovan skall kommissionen i full ut- sträckning ta hänsyn till den vetenskapliga kommitténs rekommendationer och råd.

5. Kommissionen skall i full utsträckning ta hänsyn till relevanta åtgärder eller före- skrifter som fastställts eller rekommenderats av de konsultativa mötena i enlighet med arti- kel IX i Antarktisfördraget eller av existeran- de liskerikommissioner. som är ansvariga för arter. som kan förflytta sig till det område på vilket konventionen är tillämplig. så att en fördragsslutande parts rättigheter och skyl- digheter enligt sådana föreskrifter eller åt- gärder inte är oförenliga med de skyddsåt- gärder som kan vidtas av kommissionen.

6. Skyddsåtgärder. som antas av kommis-

Prop. 1983/84: 79

Commission in accordance with the Conven- tion shall be implemented by Members ofthe Commission in the following manner:

(a) the Commission shall notify conserva- tion measures to all Members of the Commis- sion:

(b) conservation measures shall become binding upon all Members ofthe Commission 180 days after such notiftcation. except as provided in sub-paragraphs (c) and (d) below:

(c) ifa Member ofthe Commission. within ninety days following the notification speci- fied in sub—paragraph (a). notifies the Com- mission that it is unable to accept the conser- vation measure. in whole or in part. the mea- sure shall not. to the extent stated. be binding upon that Member of the Commission:

(d.) in the event that any Member of the Commission invokes the procedure set forth in sub-paragraph (c) above. the Commission shall meet at the request of any Member of the Commission to review the conservation measure. At the time of such meeting and within thirty days following the meeting. any Member of the Commission shall have the right to declare that it is no longer able to accept the conservation measure. in which case the Member shall no longer be bound by such measure.

Article X

I. The Commission shall draw the atten- tion of any State which is not a Party to this Convention to any activity undertaken by its nationals or vessels which. in the opinion of the Commission. affects the implementation ofthe objective of this Convention.

2. The Commission shall draw the atten- tion of all Contracting Parites to any activity which, in the opinion of the Commission. affects the implementation by a Contracting Party of the objective of this Convention or the compliance by that Contracting Party with its obligations under this Convention.

Artic/(' XI . The Commission shall seek-to co-operate with Contracting Parties which may exercise jurisdiction in marine areas adjacent to the area to which this Convention applies in re-

4 Riksdagen ”83.184. I saml. Nr 79

29

sionen i enlighet med denna konvention. skall genomföras av kommissionen enligt följande:

a') kommissionen skall underrätta alla medlemmar i kommissionen om skyddsåt- gärder:

b) skyddsåtgärder skall bli bindande för alla medlemmar i kommissionen 180 dagar efter en sådan underrättelse. med undantag av vad som anges under c) och d) nedan:

c") om en medlem i kommissionen inom nittio dagar efter den underrättelse som anges under a) underrättar kommissionen om att den inte kan godta skyddsåtgärden i dess hel- het eller delvis. skall åtgärden, i angiven ut— sträckning. inte vara bindande för den med- lemmen av kommissionen:

d) i det fall då en medlem i kommissionen åberopar förfarandet som anges under c) avan. skall kommissionen samlas till möte. på begäran av varje medlem i kommissionen. för att granska åtgärden. Vid tidpunkten för ett sådant möte och inom trettio dagar efter mötet skall varje medlem i kommissionen ha rätt att förklara att den inte längre kan godta skyddsåtgärden. och i så fall skall medlem- men inte längre vara bunden av åtgärden ifråga.

Artikel X

]. Kommissionen skall göra varje stat. som inte är part i konventionen. uppmärksam på varje verksamhet. som bedrivs av dess medborgare eller fartyg. som enligt kommis- sionens mening är av betydelse för möjlighe- terna att uppnå konventionens ändamål.

2. Kommissionen skall göra alla fördrags- slutande parter uppmärksamma på varje verksamhet. som enligt kommissionens me- ning är av betydelse för en fördragsslutande parts uppfyllande av konventionens ändamål eller för denna fördragsslutande parts möj- lighet att fullgöra sina skyldigheter enligt denna konvention. '

Artikel XI

Kommissionen "skall sträva efter att samar- beta med fördragsslutande parter. som kan utöva jurisdiktion i'havsområden som grän- sar till det område. som konventionen är till-

Prop. 1983/84: 79-

spect of the conservation of any stock or stocks of associated species which occur both within those areas and the area to which the Convention applies. with a view to har- monizing the conservation measures adopted in respect of such stocks.

Article Xll

]. Decisions of the Commission on mat- ters of substance shall be taken by consen- sus. The question of whether a matter is one of substance shall be treated as a matter of substance.

2. Decisions on matters other than those referred to in paragraph ] above shall be tak- en by a simple majority of the Members of the Commission present and voting.

3. In Commission consideration of any item requiring a decision. it shall be made clear whether a regional economic integra- tion organization will participate in the taking of the decision and. if so. whether any of its member States will also participate. The number of Contracting Parties so participat- ing shall not exceed the number of member States of the regional economic integration organization which are Members ofthe Com- mission.

4. In the taking of decisions pursuant to this Article. a regional economic integration organization shall have only one vote.

Article XIII

1. The headquarters of the Commission shall be established at Hobart. Tasmania. Australia.

2. The Commission shall hold a regular an- nual meeting. Other meetings shall also be held at the request of one-third of its mem- bers and- as otherwise provided in this Con- vention. The first meeting of the Commission shall be held within three months ofthe entry into force of this Convention. provided that among the Contracting Parties there are at least two States conducting harvesting activi- ties within the area to which this Convention" applies. The first meeting shall. in any event. be held within one year ofthe entry into force ofthis Convention. The Depositary shall con- sult with the signatory States regarding the first Commission meeting. taking into ae-

30

lämplig på. vad avser bevarande av varje be- stånd av närstående arter. som uppträder så— väl inom dessa områden som i det område. på vilket denna konvention är tillämplig. i syfte att samordna de skyddsåtgärder. som anta- gits avseende sådana bestånd.

Artikel XII

1. Kommissionens beslut i sakfrågor skall vara enhälliga. Frågan. huruvida ett ärende är en sakfråga. skall behandlas som en sak- fråga.

2. Beslut i andra frågor. än de som avses i punkt 1 ovan. skall fattas med enkel majoritet av kommissionens närvarande och röstande medlemmar.

3. Vid kommissionens behandling av varje fråga. som kräver ett beslut. skall klargöras huruvida en regional organisation för ekono- misk integration skall delta i beslutet och. i så fall. huruvida även någon av dess medlems- stater skall delta. Antalet fördragsslutande parter. som sålunda deltar. skall inte över- stiga antalet medlemsstater i den regionala organisationen för ekonomisk integration. vilka är medlemmar i kommissionen.

4. Vid beslut i enlighet med denna artikel skall en regional organisation för ekonomisk integration ha endast en röst.

Artikel XIII I. Kommissionen skall ha sitt säte i Ho- bart. Tasmanien, Australien.

2. Kommissionen skall hålla ett ordinarie årsmöte. Andra möten skall även hållas på begäran-av en tredjedel av dess medlemmar och annars i enlighet med bestämmelserna i denna konvention. Kommissionens första möte skall hållas inom tre månader efter denna konventions ikraftträdelse. under för- utsättning att det bland de fördragsslutande staterna finns minst två stater. som bedriver fångstvcrksamhet inom det område. som konventionenär tillämplig på. I vilket fall som helst skall det första mötet hållas inom ett år efter denna konventions ikraftträdande.- Depositarien skall samråda med signatärsta- terna rörande kommissionens första möte.

Prop. 1983/84: 79

count that a broad representation of such States is necessary for the effective operation ofthe Commission.

3. The Depositary shall convene the first meeting of the Commission at the headquar- ters ofthe Commission. Thereafter. meetings of the Commission shall be held at its head- quarters. unless it decides otherwise.

4. The Commission shall elect from among its members a Chairman and Vice-Chairman. each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election for one additional term. The first Chairman shall. however. be elected for an initial term of three years. The Chairman and Vice-Chair- man shall not be representatives ofthe same Contracting Party.

5. The Commission shall adopt and amcnd as necessary the rules of procedure for the conduct of its meetings. except with respect to the matters dealt with in Article Xll of this Convention.

6. The Commission may establish such subsidiary bodies. as are necessary for the performance of its functions.

Article XIV

I. The Contracting Parties hereby estab- lish the Scientific Committee for the Conser- vation of Antarctic Marine Living Resources (hereinafter referred to as "the Scientific Committee") which shall be a consultative body to the Commission. The Scientific Committee shall normally meet at the head- quarters ofthe Commission unless the Scien- tific Committee decides otherwise.

2. Each Member of the Commission shall be a member ofthe Scientific Committee and shall appoint a representative with suitable scientific qualifications who may be accom— panied by other experts and advisers.

3. The Scientific Committee may seek the advice of other scientists and experts as may be required on an ad hoc basis.

Article XV

|. The Scientific Committee shall provide a forum for eonsultation and eo-opcration concerning the collection. study and ex- change ofinformation with respect to the ma-

31

varvid hänsyn skall tas till att en bred repre- sentation från dessa stater är nödvändig för att kommissionen skall verka effektivt.

3. Depositarien skall sammankalla kom—' missionens första möte till den plats där kom- missionen har sitt säte. Därefter skall kom- missionens möten hållas där den har sitt säte om inte annat beslutas.

4. Kommissionen skall bland sina med- lemmar välja en ordförande och en viceord— förande. som båda skall inneha sitt uppdrag under en period av två år och som skall kunna omväljas för ytterligare en period. Den första ordföranden skall dock väljas för en inledande period av tre år. Ordföranden och vice ordföranden skall inte vara represen- tanter för samma fördragsslutande part.

5. Kommissionen skall anta och vid behov ändra arbetsordningen för mötena. med un- dantag av ärenden som anges i artikel Xll i denna konvention.

(». Kommissionen kan upprätta sådana un— derordnade organ. som är nödvändiga för fullgörandet av dess uppgifter.

Artikel XI V

1. De fördragsslutande parterna upprättar härmed den vetenskapliga kommitten för be- varande av marina levande tillgångar i Ant- arktis (nedan kallad "den vetenskapliga kom- mittén"). som skall vara ett rådgivande organ för kommissionen. Den vetenskapliga kom- mittén skall i regel ha sina möten i kommis- sionens lokaler. om inte den vetenskapliga kommittén beslutar annorledes.

2. Varje medlem i kotnmissionen skall vara medlem i den vetenskapliga kommittén och skall utse en representant med lämpliga kvalifikationer på det vetenskapliga området. vilken kan åtföljas av andra experter och råd- givare. -

3. Den ventenskapliga kommittén kan på ad hoc-basis inhämta yttranden från andra vetenskapsmän och experter.

Artikel XV

]. Den vetenskapliga kommittén skall vara ett fortun för samråd och samarbete rörande insamling. analys och utbyte av information rörande de marina levande tillgångar. som

Prop. 1983/84: 79

rine living resources to which this Conven- tion applies. lt shall encourage and promote co-operation in the field of scientific research in order to extend knowledge of the marine living resources of the Antarctic marine eco- system.

2. The Scientific Committee shall conduct such activities as the Commission may direct in pursuance ofthe objective of this Conven- tion and shall: (a) establish criteria and methods to be used for determinations concerning the con- servation measures referred to in Article lX of this Convention: (b) regularly assess the status and trends of the populations of Antarctic marine living resources: (c) analyse data concerning the direct and indirect effects of harvesting on the popula- tions of Antarctic marine living resources: (d) assess the effects of propc-sed changes in the methods or levels of harvesting and proposed conservation measures: ("e) transmit assessments. analyses. re— ports and recommendations to the Commis- sion as requested or on its own initiative re- garding measures and research to implement the objective ofthis Convention: (f) formulate proposals for the conduct of international and national programs of -re- search into Antarctic marine living . re— sources. '

3. ln carrying out its functions. the Scien- titic Committee shall have regard to the work of other relevant technical and scientific or- ganizations and to the scientitjic activities conducted within the framework of the Ant- arctic Treaty.

Artic/t' XVI

I. The first meeting of the Scientific Com- mittee shall be held within three months of the first meeting ofthe Commission. The Sci- entific Committee shall'meet thereafter as of- ten as may be necessary to fulfil its functions.

2. The Scientific Committee shall adopt and amend as necessary its rules or proce— dures. The rules and any amendments there- to shall be approved by the Commission. The rules shall include procedures for the presen- tation of minority reports.

32

konventionen är tillämplig på. Den skall upp- muntra och främja samarbetc inom området för vetenskaplig forskning i syfte att öka kän- nedomen om de marina levande tillgångarna i det antarktiska marina ekosystemet.

2. Den vetenskapliga kommittén skall be— driva sådan verksamhet som kommissionen i enlighet med denna konventions ändamål be- stämmer och skall vidare

a) fastställa kriterier och förfaranden för beslut om de skyddsåtgärder. som avses i artikel lX i denna konvention:

b) regelbundet uppskatta tillstånd och ut- vecklingstendenser vad avser bestånd av ma- rina levande tillgångari Antarktis:

c) analysera uppgifter rörande direkta och indirekta verkningar av fångst på bestånd av marina levande tillgångar i Antarktis;

d) beräkna verkningarna av föreslagna ändringar i fångstmetoder eller fångst- mängder samt föreslagna skyddsåtgärder:

e) tillställa kommissionens beräkningar. analyser. rapporter och rekommendationer. på begäran eller på eget initiativ. i fråga om åtgärder och forskning. som syftar till Upp- nående av denna konventions ändamål:

f) utforma förslag till genomförande av in- ternationella och nationella forskningspro- gram för marina levande tillgångar i Antark- tis.

3. Vid fullgörandet av sina uppgifter" skall den vetenskapliga kommitten ta hänsyn till arbetet inom andra relevanta tekniska och vetenskapliga organisationer samt till den verksamhet av vetenskaplig natur som be- drivs inom ramen för Antarktisfördraget.

Artikel X VI

I. Den vetenskapliga kommitténs första möte skall hållas inom tre månader efter kommissionens första möte. Den vetenskap- liga kommitten skall därefter samlas till möte så ofta som detta är nödvändigt för fullgöran- det av dess uppgifter.

2. Den vetenskapliga kommittén skall anta och vid behov ändra sin arbetsordning. Ar- betsordningen och alla ändringar i denna skall godkännas av kommissionen. Arbets- ordningen skall omfatta förfaranden för fram- läggande av reservationer.

Prop. 1983/84: 79

3. The Scientific Committee may estab- lish. with the approval of the Commission. such sttbsidiary bodies as are necessary for the performance of its functions.

Article XVII

]. The Commission shall appoint an Ex- ecutive Secretary to serve the Commission and Scientific Committee according to such procedures and on such terms and conditions as the Commission may determine. His term of office shall be for fottr years and he shall be eligible for rcappointment.

2. The Commission shall authorize such staff establishment for the Secretariat as may be necessary and the Executive Secretary shall appoint. direct and supervise such staff according to such rttles and procedures and on such terms and conditions as the Commis— sion may detertninc.

3. The Executive Secretary and Secreta— riat shall perform the functions entrusted to them by the Commission.

Article XVIII

The official languages of the Commission and ofthe Scientific Committee shall be Eng- lish. French. Russian and Spanish.

Article XIX

l. At each annual meeting. the Commis- sion shall adopt by consensus its budget and the budget of the Scientific Committee.

2. A draft budget for the Commission and the Scientific Committee and any subsidiary bodies shall be prepared by the Executive Secretary and submitted to the Members of the Commission at least sixty days before the annual meeting of the Commission.

3. Each Member of the Commission shall contribute to the budget. Until the expiration of five years after the entry into force of this ' Convention. thc contribution of each Mem- ber ofthe Commission shall be equal. There- after the contribution shall be determined in accordance with two criteria: the amount harvested and an equal sharing among all Members of the Commission. The Commis- sion shall determine by consensus the pro- portion in with these two criteria shall apply.

3. Den vetenskapliga kommittén kan. med kommissionens samtycke. upprätta de under- ordnade organ. som är nödvändiga för full- görandet av dess uppgifter.

Artikel XVII

l. Kommissionen skall. i enlighet med de förfaranden och på de villkor och ttnder de betingelser som kommissionen kan fastställa. tttsc en exekutivsekreterare för kommis- sionen och den vetenskapliga kommitten. Hans ämbetsperiod skall vara fyra år och han skall kunna återutnämnas.

2. Kommissionen skall bemyndiga an- ställning av sådan personal för sekretariatet som kan vara nödvändig. och exekutivsekre- teraren skall utse. leda och övervaka denna personal i enlighet med de regler och förfa— randen och på de villkor och under de beting- elser. som kommissionen kan fastställa.

3. Exekutivsekreteraren och sekretariatet skall fullgöra de uppgifter som kommissionen ålagt dem.

Artikel XVIII

Kommissionens och den vetenskapliga kommitténs officiella språk skall vara engels- ka. franska. ryska och spanska.

Artikel XIX

l. Vid varje årsmöte skall kommissionen genom samstämmighet anta sin budget och den vetenskapliga kommitténs budget.

2. Ett förslag till budget för kommissionen och den vetenskapliga kommitten samt alla andra underordnade organ skall upprättas av exekutivsekreteraren'och föreläggas kom- missionens medlemmar minst sextio dagar före kommissionens årsmöte.

3. Varje medlcm av kommissionen skall bidra till budgeten. Under fetn år efter denna konventions ikraftträdande skall alla kom- missionsmcdlemmars bidrag vara lika stora. Därefter skall bidraget fastställas i enlighet med två kriterier: fångstmängden och en lika fördelning mellan alla medlemmar av kom- missionen. Kommissionen skall samstäm— migt fastställa. vilket förhållande mellan dessa båda kriterier som skall gälla.

Prop. 1983/84: 79

4. The financial activities of the Commis- sion and Scientific Committee shall be con- ducted in accordance with financial regula- tions adopted by the Commission and shall be subject to an annual audit by external auditors selected by the Commission.

5. Each Member of the Commission shall meet its own expenses arising from atten- dance at meetings of the Commission and of the Scientific Committee.

6. A Member of the Commission that fails to pay its contributions for two consecutive years shall not. during the period of its de- fault. have the right to participate in the tak- ing of decisions in the Commission.

Article XX

I. The Members of the Commission shall. to the greatest extent possible. provide an- nually to the Commission and to the Scienti- fic Committee such statistical. biological and other data and information as the Commis- sion and Scientific Committee may rcqttire in the exercise of their functions.

.2. The Members of the Commission shall provide. in the manner and at such intervals as may be prescribed. information about their harvesting activities. including fishing areas and vessels. so as to enable reliable catch and effort statistics to be compiled.

3. The Members of the Commission shall provide to the Commission at such intervals as may be prescribed information on steps taken to implement the conservation mea- sures adopted by the Commission.

4. The Members of the Commission agree that in any of their harvesting activites. ad- vantage shall be taken of opportunities to collect data needed to assess the impact of harvesting.

Article XXI

]. Each Contracting Party shall take appro- priate measures within its competence to en- sure compliancc with the provisions of this Convention and with conservation measures adopted by the Commission to which the

34

4. Kommissionens och den vetenskapliga kommitténs finansiella verksamhet skall be- drivas i enlighet med de finansiella föreskrif- ter som antagits av kommissionen och skall vara föremål för årlig granskning av oav- hängiga revisorer. som utsetts av kommis- sionen.

5. Varje medlem i kommissionen skall själv bestrida sina utgifter i samband med delta- gande i komissionens och den vetenskapliga komitténs möten. '

6. En medlem i kommissionen som under två på varandra följande år underlåter att be- tala sina bidrag. skall inte under tiden för utebliven betalning ha rätt att delta i kommis- sionens beslut.

Artikel XX

l. Kommissionens medlemmar skall i största möjliga utsträckning årligen förse kommissionen och den vetenskapliga kom- mittén med sådana statistiska. biologiska och andra uppgifter samt annan information. som kommissionen och den vetenskapliga kom- mittén kan ha behov av vid fullgörandet av sina uppgifter.

2. Kommissionens medlemmar skall. på det sätt och med sådana intervaller som kan föreskrivas. tillhandahålla information om sin fångstverksamhet. inbegripet fiskeområden och fiskcfartyg. för att möjliggöra upprättan- det av tillförlitlig statistik om fångster och gjorda insatser. .

3. Kommissionens medlemmar skall med de intervaller som kan komma att föreskrivas förse kommissionen med uppgifter om åtgär- der som vidtagits för att tillämpa de skyddsåt- gärder som antagits av kommissionen.

4. Kommissionens medlemmar kommer överens om att de i sin fångstverksamhet skall utnyttja möjligheterna att insamla upp- gifter. som behövs för att bedöma verkning- arna av fångst.

Artikel XX I

I. Varje fördragsslutande part skall inom sitt behörighetsområde vidta lämpliga åtgär- der för att säkerställa iakttagandet av bestäm- melserna i denna konvention och av de skyddsåtgärder som antagits av kommis—

Prop. 1983/84: 79

Party is bottnd in accordance with Article lX ofthis Convention.

2. Each contracting Party shall transmit to the Commission information on measures ta— ken pursuant to paragraph ] above. including the imposition of sanctions for any violation.

Article XXII

l. Each Contracting Party undertakes to exert appropriate efforts. consistent with the Charter ofthe United Nations. to the end that no one engages in any acivity contrary to the objective of this Convention.

2. Each Contracting Party shall notify the Commission of any such activity which comes to its attention.

Article XXIII

!. The Commission and the Scientific Committee shall ett-operate" with the Antarc- tic Treaty Consultativc Parties on matters falling within the competence ofthe latter.

2. The Commission and the Scientific Committee shall co-operate. as appropriate. with the Food and Agriculture Organisation of the United Nations and with other Specia- lised Agencies.

3. The Commission and the Scientific Committee shall seek to develop co-opera- tive working relationships. as appropriate. with intcrgovernmental and non-governmen— tal organizations which could contribute to their-work. including the Scientific Commit- tee on Antarctic Research. the Scientific Committee on Oceanic Research and the ln- ternational Whaling Commission.

4. The Commission may enter into agree- ments with the organizations referred to in this Article and- with other organizations as may be appropriate. The Commission and the Scientific Committee may invite such organi- zations to-send observers to their meetings and to meetings of their subsidiary bodies.

Article XXI V [. In order to promote the objective and ensure observance of the provisions of this Convention. the Contracting Parties agree

'.)J lJl

sionen och vilka parten är bunden av i enlig- het mcd artikel lX i denna-konvention.

2. Varje fördragsslutande part skall till kommissionen lämna ttppgiftcr om åtgärder vidtagna enligt punkt 1 ovan. inbegripet åläg- gande av sanktioner vid överträdelser.

Artikel XXII

I. Varje fördragssltttande part åtar sig att i enlighet med Förenta nationernas stadga. på lämpligt sätt. sträva efter att tillse att ingen påbörjar verksamhet, som strider mot denna konventions ändamål.

2. Varje fördragsslutande part skall under- rätta kommissionen otn varje sådan verksam- het som den får kännedom om.

Artikel XXIII

l. Kommissionen och den vetenskapliga kommittén skall samarbeta med Antarktisför- dragets konsultativa parter i ärenden. som faller under de sistnämndas kompetensområ- den.

2. Kommissionen och den vetenskapliga kommittén skall på lämpligt sätt samarbeta med Förenta nationernasjordbruks- och livs- medelsorganisation samt med andra fackor- gan.

3. Kommissionen och den vetenskapliga kommittén skall på lämpligt sätt söka utveck- la former för samarbete med mellanstatliga och icke-statliga organisationer. som kan bi- dra till deras arbete. inbegripet den veten— skapliga kommitte'n för antarktisk forskning. den vetenskapliga kommittén för havsforsk- ning och internationella valfångstkommis- sionen.

4. Kommissionen kan ingå avtal med de organisationer. som anges i denna artikel. och med andra lämpliga organisationer. Kommissionen och den vetenskapliga 'kom— mitten kan inbjuda sådana organisationer att sända observatörer till dess möten och till möten med dess underordnade organ.

Artikel XXIV

I. I syfte att främja denna konventions än- damål och säkerställa iakttagandet av dess bestämmelser kommer de fördragsslutande

Prop. 1983/84: 79

that a system of observation anc. inspection shall be established.

2. The system of observation and inspec- tion shall be elaborated by the Commission on the basis of the following principles: ' (a) Contracting Parties shall co-operate with each other to ensure the effective imple- mentation of the system of observation and inspection. taking account of the existing in- ternational practice. This system shall in- clude. inter alia. procedures for boarding and inspection by observers and inspectors desig- nated "by the Members of the Commission and procedures for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boarding and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the information referred to in Article XXI ofthis Convention:

("b) in order to verify compliance with mea- sures adopted under this Convention, obser— vation and inspection shall be carried out on board vessels engaged in scientific research or harvesting of marine living resources in the area to which this Convention applies. through observers and inspectors designated by the Members of the Commission and op- erating under terms and conditions to be es- tablished by the Commission;

(c) designated observers and inspectors shall remain subject to the jurisdiction of the Contracting Party of which they are natio- nals. They shall report to the Member ofthe Commission by which they have been desig- nated which in turn shall report to the Com- mission.

3. Pending the establishment ofthe system of observation and inspection. the Members of the-Commission shall seek to establish in- terim arrangements to designate observers and inspectors and such designated ob- servers and inspectors shall be: entitled to carry out inspections in accordance with the principles set out in paragraph 2 above.

Article XXV

l. lf any dispute ariscs between two or more of the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Con- vention. those Contracting Parties shall con-

36

parterna överens om att upprätta ett system för observation och inspektion.

2. Systemet för observation och inspektion skall utarbetas av kommissionen på grundval av följande principer:

a) de fördragsslutande parterna skall. med hänsyn till gällande internationell sedvänja. samarbeta för att säkerställa ett effektivt ge- nomförande av systemet för observation och inspektion. Detta system skall bland annat omfatta förfaranden för bordning och inspek- tion, som utförs av observatörer och inspek- törer utsedda av medlemmarna i kommis- sionen. samt förfaranden för åtal och sank- tioner från ilaggstatens sida på grundval av bevis. som framkommit vid sådan bordning och inspektion. En rapport om åtal och ålagda sanktioner av detta slag skall medta- gas i de uppgifter som avses i artikel XXI i denna konvention;

b) i syfte att säkerställa iakttagandet av de åtgärder. som antagits i enlighet med denna konvention. skall observation och inspektion ske ombord på fartyg. som bedriver veten- skaplig forskning eller fångst av marina le- vande tillgångar inom det området på vilket denna konvention är tillämplig genom obser- vatörer och inspektörer. vilka utsetts av med- lemmarna i kommissionen och arbetar på vill- kor och under betingelser. som fastställts av kommissionen:

c) utsedda obervatörer och inspektörer skall förbli underkastade den jurisdiktion som utövas av den fördragsslutande part vars medborgare de är. De skall avlägga rapport till den kommissionsmedlem som har utsett dem. vilken i sin tur skall avlägga rapport till kommissionen. '

3. l avvaktan på upprättandet av systemet för observation och inspektion skall kommis- sionens medlemmar söka upprätta tillfälliga arrangemang för att utse observatörer och inspektörer. och dessa utsedda observatörer och inspektörer skall ha rätt att utföra inspek- tion enligt de i punkt 2 ovan angivna princi- perna.

Artikel XX V

l. Uppstår tvist mellan två eller flera av de fördragsslutande parterna rörande tolkningen eller tillämpningen av detta fördrag.skall des- sa fördragsslutande parter sinsemellcn sam-

Prop. 1983/84: 79 '

sult among themselves with a view to having the dispute resolved by negotiation. inquiry. mediation. conciliation. arbitration. judicial settlement or other peaceful means of their own choice.

2. Any dispute of this character not so re— solved shall. with the consent in each case of all Parties to the dispute. be referred for set- tlement to the International Court of Justice or to arbitration: but failure to reach agree- ment on reference to the International Court or to arbitration shall not absolve Parties to the dispute from the responsibility of contin- uing to seek to resolve it by any of the va— rious peaceful means referred to in paragraph ] above.

3. In cases where the dispute is referred to arbitration. the arbitral tribunal shall be con- stituted as provided in the Annex to this Con- vention.

Article XXVI

]. This Convention shall be open for signa- ture at Canberra from ] August to 31 Decem- ber 1980 by the States participating in the Conference on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources held at Canberra from 7 to 20 May l980.

2. The States which so sign will be the original signatory States ofthe Convention.

Article XX VII

]. 'I'his Convention is subject to ratiftca- tion. acceptance or approval by signatory States.

2. Instruments of ratitication. acceptance or approval shall be deposited with the Gov- ernment of Australia. hereby designated as the Depositary.

Article XXVIII

]. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the eighth instrument of ratification. ac- ceptance or approval by States referred to in paragraph 1 of Article XXVI of this Conven- tion.

2. With respect to each State or regional economic integration organization which

37

råda i syfte att nå en lösning av tvisten genom förhandlingar. undersökningar. medling. för— likning. skiljedom. domstolsbeslut eller andra fredliga medel efter deras eget val.

2. Varje tvist av detta slag. som inte löses på något av dessa sätt. skall med samtycke i varje särskilt fall av alla parter i tvisten. hän- skjutas till internationella domstolen för av- görande eller till skiljedom; om överenskom- melse inte kan nås om hänskjutande till inter- nationella domstolen eller till skiljedom. skall parterna i tvisten dock inte fritas från ansva- ret att fortsättningsvis försöka lösa tvisten på någon av de fredliga vägar som anges i punkt 1 ovan.

3. I de fall då tvisten hänskjuts till skilje— dom skall skiljedomstolen vara sammansatt enligt bilagan till denna konvention.

Artikel XXVI

1. Denna konvention skall vara öppen för undertecknande i Canberra från den I augusti till den 31 augusti 1980 av de stater som delta— git iden konferens om bevarandet av antark- tiska levande tillgångar som hölls i Canberra från den 7 till den 20 maj 1980.

2. De stater som undertecknar enligt ovan blir konventionens ursprungliga signatär- stater.

Artikel XXVI! l. Denna konvention skall ratificeras. god- tas eller godkännas av signatärstaterna.

2. Ratifikations-. godtagande— eller godkän- nandeinstrumcnten skall deponeras hos Au- straliens regering. som härmed utses som de-. positarie.

Artikel XXVIII

[. Denna konvention träderi kraft den tret- tionde dagen efter den dag. då det åttonde ratifikations-. godtagande- eller godkännan- deinstrumentet deponerades av stater som avses i artikel XXVI. punkt 1, i denna kon- vention.

2. I förhållande till varje stat eller regional organisation för ekonomisk integration. som

Prop. 1983/84: 79

subseqttent to the date ofentry into force of this Convention deposits an instrument of ra- tification. acceptance. approval or accession. the Convention shall enter into force on the thirtieth day following such deposit.

Artic/c XXIX

]. This Convention shall be opea for acces- sion by any State interested in research or harvesting activities in relation to the marine living resources to which this Convention ap- plies.

2. This Convention shall be open for acces- sion by regional economic integration organi- zations constituted by sovereign States which include among their members one or more States Members ofthe Commission and to which the States members ofthe organiza- tion have transferred. in whole or in part. competences with regard to the matters cov- ered by this Convention. The accession of such regional economic integration organiza- tions shall be the subject of consultations among Members of the Commission.

Article XXX

l. This Convention may be amended at any time.

2. If one-third of the Members ofthe Com- mission request a meeting to discuss a pro- posed amendment the Depositary shall call such a meeting.

3. An amendment shall enter into force when the Depositary has received instru- ments of ratiftcation. acceptance or approval thereof from all the Members ofthe Commis— sion. '

4. Such amendment shall thereafter enter into force as to any other Contracting Party when notice of ratification. acceptance or ap- proval by it has been received by the Deposi- tary. Any such Contracting Party from which no such notice has been received within a period of one year from the date of entry into force of the amendment in accordance with paragraph 3 above shall be deemed to have withdrawn from this Convention.

38

deponerar ett ratifikatitms-. godtagande-. godkännande— eller anslutningsinstrument ef- ter dagen för denna konventions ikraftträ- dande. träder konventionen i kraft den tret- tionde dagen efter sådan deponering.

Artikel XXIX

[. Denna konvention skall vara öppen för anslutning av varje stat. som är intresserad av forsknings- eller fångstverksamhet röran- de de marina levande tillgångar som denna konvention är tillämplig på. '

2. Denna konvention skall vara öppen för anslutning av regionala organisationer för ekonomisk integration. vilka upprättats av suveräna stater. vilka bland sina medlemmar räknar en eller fiera av kommissionens med- lemsstater och på vilka organisationens med- lemsstater överfört. helt eller delvis. befo- genheter rörande frågor som behandlas i den- na konvention. Om sådana regionala organi- sationers anslutning skall samråd ske mellan kommissionens medlemmar.

Artikel XXX

l. Konventionen kan när som helst bli före- mål för ändringar.

2. Om en tredjedel av kommissionens med- lemmar begär ett möte för att diskutera ett ändringsförslag skall depositaricn samman— kalla ett sådant möte.

3. En ändring träder i kraft. när deposita- rien har mottagit ratifikations-. godtagande- eller godkännandeinstrument rörande änd- ringen från alla medlemmar i kommissionen.

4. En sådan ändring träder därefter i kraft i förhållande till varje annan fördragsslutande part när meddelande om ratifikation. godta- gande eller godkännande har mottagits av de- positaricn. Varje sådan fördragsslutande part. från vilken inget sådant meddelande har mottagits inom en period av ett år från dagen för ändringens ikraftträdande enligt punkt 3 ovan skall anses ha frånträtt denna konven- tion.

Prop. 1983/84: 79

Article XXX!

]. Any Contracting Party may withdraw from this Convention on 30 June of any year. by giving written notice not later than ] Jan- uary of the same year to the Depositary. which. upon receipt of such a notice. shall communicate it forthwith to the other Con- tracting Parties.

2. Any other Contracting Party may. within sixty days of the receipt of a copy of such a notice from the Depositary. give writ- ten notice of withdrawal to the Depositary in which case the Convention shall cease to be in force on 30 June of the same year with respect to the Contracting Party giving such notice.

3. Withdrawal from this Convention by any Member of the Commission shall not affect its financial obligations under this Conven- tion.

!

Artic-le XXXII

The Depositary shall notify all Contracting Parties ofthe following:

(a) signatures of this Convention and the deposit of instruments of ratification. accep- tance, approval or accession:

(b) the date of entry into force ofthis Con- vention and of any amendment thereto.

Article XXXIII

l. This Convention. of which the English. French. Russian and Spanish texts are equal— ly authentic. shall be deposited with the Gov— ernment of Australia Which shall transmit duly certified copies thereof to all signatory and acceding Parties.

2. This Convention shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter ofthe United Nations.

Drawn up at Canberra this twentieth day of May l980.

In Witness ut'/zer-creof the undersigncd. being duly authorized. have signed this Con- vention.

39

Artikel XXX!

l. Varje fördragsslutande part kan den 30 juni varje år frånträda denna konvention ge- nom ingivande av ett skriftligt meddelande senast den I januari samma år till deposita- rien. som efter mottagandet skall underrätta de övriga fördragsslutande parterna härom.

2. Varje annan fördragsslutande part fär inom sextio dagar efter mottagandet av en kopia av ett sådant meddelande från deposi- tarien inge ett skriftligt meddelande om från- trädande till depositarien. och i så fall skall konventionen upphöra att vara i kraft den 30 juni samma år i förhållande till den fördrags- slutande part som inger ett sådant meddelan- de.

3. En kommissionsmedlems utträde ur denna konvention skall inte inverka på dess finansiella skyldigheter enligt konventionen.

Artikel XXX/l

Depositarien skall underrätta alla för- dragsslutande parter om följande:

a) undertecknanden av denna konvention samt deponering av ratifikations-. godta- gande-. godkännande— eller anslutningsin- strument;

b) dagen för denna konventions ikraftträ- dande samt varje ändring i denna.

Artikel XXXIII

]. Denna konvention. vilkens engelska. franska. ryska och spanska texter äger smma giltighet. skall deponeras hos Australiens re- gering. som skall översända vederbörligen bestyrkta kopior därav till alla parter som undertecknat och anslutit sig till den.

2. Denna konvention skall registreras av depositarien enligt artikel 102 i Förenta natio- nernas stadga.

Upprättad i Canberra den 20 maj 1980. Till bevis härpå har undertecknade. veder- börligen befullmäktigade. undertecknat den- na konvention.

Prop. 1983/84: 79

Annex for an Arbitral Tribunal

The arbitral tribunal referred to in para- graph 3 of Article XXV shall be composed ol' three arbitrators who shall be appointed as follows:

The Party commencing proceedings shall communicate the name of an arbitrator to the other Party which. in turn. within a period of forty days following such notification. shall communicate the name of the second arbitra- tor. The Parties shall. within a period of sixty days following the appointment of the second arbitrator. appoint the third arbitrator. who shall not be a national of either Party and shall not be of the same nationality as either of the first two arbitrators. The third arbitra- tor shall presidc over the tribunal.

If the second arbitrator has not been ap- pointed within the prescribed period. or ifthe Parties have not reached agreement within the prescribed period on the appointment of the third arbitrator. that arbitrator shall be appointed. at the request of either Party. by the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. from among; persons of international standing not having the nationality ofa State which is a Party to this Convention.

The arbitral tribunal shall decide where its headquarters will be located and shall adopt its own rules of procedure.

The award of the arbitral tribunal shall be made by a majority of its members. who may not abstain from voting.

Any Contracting Party which is not a Party to the dispute may intervene in the pro- ceedings with the consent of the arbitral tri- bunal.

The award of the arbitral tribunal shall be final and binding on all Parties to the dispute and on any Party which intervenes in the proceedings and shall be complied with with- out delay. The'arbitral tribunal shall interprct the award at the request of one of the Parties to the dispute or of any intervening Party.

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circum- stances of the case. the expenses of the tri— bunal, including the remuneration of its members. shall be borne by the Parties to the dispute in equal shares.

40

Bilaga om en skiljedomstol

Den skiljedomstol som avses i artikel XXV. punkt 3. skall bestå av tre skiljedo- mare. som skall utnämnas enligt följande.

Den part som inleder förfarandet skall meddela namnet på en skiljedomare till den andra parten vilken i sin tur. inom en period av fyrtio dagar efter ett sådant meddelande. skall meddela namnet på en andra skiljedo- mare. Parterna skall inom en period av sextio dagar efter utnämningen av en andra skiljedo- mare utnämna den tredje skiljedomaren. som inte skall vara medborgare i någondera för- dragsstaten och inte vara av samma nationali- tet som någondera av de båda första skiljedo- marna. Den tredje skiljedomaren skall vara domstolens ordförande.

Har den andra skiljedomaren inte utnämnts under den föreskrivna perioden. eller har par- terna intc lyckats nå en överenskommelse inom den föreskrivna perioden rörande ut- nämningen av den tredje skiljedomaren. skall denna skiljedomare på anmodan av endera parten utnämnas av permanenta skiljedom- stolens generalsekreterare bland internatio- nellt ansedda personer. som inte är medbor- gare i en stat som är part i denna konvention.

Skiljedomstolen skall besluta var den skall ha sitt säte och anta sin egen arbetsordning.

Skiljedomstolens utslag skall avkunnas av majoriteten av dess ledamöter. vilka inte får avstå från att rösta.

Varje fördragsslutande part. som inte är part i tvisten. kan med skiljedomstolens med- givande delta i förhandlingarna.

Skiljedomstolens utslag skall vara slutligt och bindande för alla parter i tvisten och för varje part som deltar i förhandlingarna. och det skall omedelbart lända till efterrättelse. Skiljedomstolen skall tolka utslaget på anmo— dan av parterna i tvisten eller av en deltagan- de part.

Om inte skiljedomstolen bestämmer annat på grundval av de särskilda omständigheter- na i målet. skall domstolens utgifter. inbegri— pet gottgörelse till dess ledamöter. bäras till lika delar av parterna i tvisten.

Prop. 1983/84: 79

(Extract from the Final Act)

The Conference also decided to include in the Final Act the text of the following state- ment made by Chairman on 19 May 1980 regarding the application of the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Liv"- ing Resources to the waters adjacent to Ker- guelen and Crozet over which France has jurisdiction and to waters adjacent to other islands within the area to which this Conven- tion applies over which the existence of State sovereignty is recognized by all Contracting Parties.

" l. Measures for the conservation of Ant- arctic marine living resources of the waters adjacent "to Kerguelen and Crozet. over which France has jurisdiction. adopted by France prior to the entry into force of the Convention. would remain in force after the entry into force ofthe Convention until modi- fied by France acting within the framework of the Commission or otherwise.

2. After the Convention has come into force. each time the Commission should un- dertake examination of the conservation needs of the marine living resources of the general area in which the waters adjacent to Kerguelen and Crozet are to be found. it would be open to France either to agree that the waters in question should be included in the area ofapplication of any specific conser- vation measure under consideration or to in- dicate that they should be excluded. In the latter event. the Commission would not pro- ceed to the adoption ofthe specific conserva- tion measure in a form applicable to the wa- ters in question unless France removed its objection to it. France could also adopt such national measures as it might deem appropri- ate for the waters in question.

3. Accordingly. when specific conserva— tion measures are considered within the framework of the Commission and with the participation of France. then: (a) France would be bound by any conser- vation measures adopted by consensus with its participation for the duration of those measures. This Would not prevent France from promulgating national measures that were more strict than the Commission's mea- sures or which dealt with other matters:

41

Bilaga (Översättning)

(Utdrag ur slutakten)

Konferensen beslutade även att i slutakten inta texten till följande uttalande av ordföran- den den 19 maj 1980 rörande tillämpning av konventionen om bevarande ”av marina le- vande tillgångari Antarktis på farvatten som gränsar till Kerguelen och Crozet. över vilka Frankrike har jurisdiktion. samt på farvatten som gränsar till andra öar inom det område som denna konvention är tillämplig på och över vilka statlig suveränitet erkänns av alla fördragsslutande parter.

"1. Skyddsåtgärder rörande marina lc- vande tillgångar i Antarktis i farvatten som gränsar till Kerguelen och Crozet. över vilka Frankrike har jurisdiktion. vilka antagits av Frankrike före konventionens ikraftträdande. skall förbli gällande efter konventionens ikraftträdande till dess att de ändras av Frankrike. inom ramen för konventionen eller på annat sätt.

2. Sedan konventionen har trätt i kraft. skall Frankrike varje gång kommissionen företar en granskning av behovet att bevara de marina levande tillgångarna i det ungefär- liga området. där farvattnen gränsande till Kerguelen och Crozet ligger. ha frihet att an- tingen samtycka till att de ifrågavarande far- vattnen tas med i tillämpningsområdct för nå- gon särskild skyddsåtgärd som är under över- vägande eller att ange att de undantas häri— från. 1 det sistnämnda fallet skall kommis- sionen inte fatta beslut om den särskilda skyddsåtgärden i en form som är tillämplig på ifrågavarande farvatten. om Frankrike inte återtar sin invändning däremot. Frankrike kan även anta sådana nationella skyddsåt- gärder som landet anser lämpliga för ifråga- varande farvatten.

3. Följaktligcn skall Frankrike. när sär- skilda skyddsåtgärder övervägs i kommis- sionen med Frankrikes deltagande.

a) vara bundet av alla skyddsåtgärder, som antagits enhälligt med Frankrikes delta- gande. undcr den tid dessa gäller. Detta hind- rar inte Frankrike från att fastställa nationella skyddsåtgärder. som är strängare än kommi- ssionens eller som behandlar andra frågor:

Prop. 1983/84: 79

(b) In the absence of consensus. France could promulgatc any national measures which it might deem appropriate.

4. Conservation measures. whether na- tional measures or measures adopted by the Commission. in respect of the waters adja- cent to Kerguelen and Crozet. would be en- forced by France. The system of observation and inspection foreseen by the Convention would not be implemented in the waters adja- cent to Kerguelen and Crozet except as agreed by France and in the manner so agreed.

5. The understandings. set forth in para- graphs 1—4 above, regarding the application of the Convention to waters adjacent to the Islands of Kerguelen and Crozet. also apply to waters'adjacent to the islands; within the area to which this Convention applies over which the existence of State sovereignty is recognized by all Contracting Parties."

No objection to the statement was made. .

42

h) om enhällighet inte uppnås. fastställa sådana nationella skyddsåtgärder som det anser lämpliga.

4. Nationella eller av kommissionen an- tagna skyddsåtgärder. vilka rör farvatten som gränsar till Kerguelen och Crozet. skall verk- ställas av Frankrike. Det system för observa- tion och inspektion som förutses i konven- tionen skall inte tillämpas i de farvatten som gränsar till Kerguelen och Crozet utan Frank- rikes samtycke och på sålunda överenskom- met sätt. '

5. De i punkterna 1—4 ovan angivna förut- sättningarna för konventionens tillämpning på farvatten som gränsar till öarna Kerguelen och Crozet gäller även farvatten som gränsar till öarna i det område som denna konvention är tillämplig på och över vilka statlig suve- ränitet erkänns av alla fördragssslutandc parter." Inga invändningar gjordes mot detta utta- lande.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983