Prop. 1984/85:113

om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser

Regeringens proposition 1984/85 : 113

om fortsatt giltighet av lagen (1982: 315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser;

beslutad den 7 februari 1985.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar INGVAR CARLSSON THAGE G PETERSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att giltigheten av lagen (l982: 315) om styrelse- representation för samhället i vissa stiftelser förlängs med tre år.

] Riksdagen 1984/85 . I saml. Nr 113

Prop. 1984/85: 113 2

Förslag till Lag om fortsatt giltighet av lagen (1982: 315) om styrelserepresenta- tion för samhället i vissa stiftelser

Härigenom föreskrivs att lagen (1982: 315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser, som gäller till utgången av juni månad år 1985, skall fortsätta att gälla till utgången av juni månad är 1988.

Prop. 1984/85: 113 3

Utdrag

INDUSTRIDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1985-02-07

Närvarande: statsrådet I. Carlsson, ordförande, och statsråden Lundkvist, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Andersson, Bo- ström, Göransson, Gradin, R. Carlsson, Holmberg. Hellström, Wickbom

Föredragande: statsrådet Peterson

Proposition om fortsatt giltighet av lagen om styrelserepresentation för sam- hållet i vissa stiftelser

1. Inledning och allmän motivering

Riksdagen antog år 1982 lagen (1982: 315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser ( prop. 1981/82: 112 , NU 35, rskr 291). Genom lagen har staten rätt att utse en ledamot och en suppleant för denne i styrelsen för samtidigt högst tio allmännyttiga stiftelser. För stiftelsema gäller som förutsättning att de har tillgångar som överstiger 5 milj. kr. Lagen gäller till utgången av juni månad år 1985. Tidsbegränsningen av lagen var föranledd bl. a. av att stiftelsernas ställning och verksamhet utreddes av stiftelseutredningen (Ju 1975: 01).

Enligt regeringens beslut den 30 juni 1983 upphörde stiftelseutredning- ens arbete i september 1983. Utredningen lade aldrig fram något färdigt förslag.

Enligt vad jag har erfarit bereds materialet från stiftelseutredningen f.n. inom justitiedepartementet. [ avvaktan på resultatet av detta arbete bör giltigheten av lagen om styrelserepresentation för samhället i vissa stif- telser förlängas med tre år.

2. Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom industridepartementet upprättats ett förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1982: 315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser.

Prop. 1984/85:113 4 3 Hemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att antaga förslaget till lag om fortsatt giltighet av lagen (19821315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser.

4 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985