Prop. 1984/85:224

om utvidgning av schablonmetoden vid bostadsbeskattning

Prop. 1984/85: 224

Regeringens proposition 1984/85 : 224

om utvidgning av sehahlonmetoden vid bostadsbeskattningen:

beslutad den 23 maj 1985.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar OLOF PALM E

KJ ELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

l propositionen föreslås viss utvidgning av möjligheterna att tillämpa schablonmetod för beräkning av inkomst av fastighet. Utvidgningen före- slås gälla för sådana bostadsföretag som i funktion och ekonomisk inrikt- ning står de allmännyttiga bostadsföretagen nära. Prövningen av förutsätt- ningarna för att använda schablonmässig inkomstbcräkning i dessa fall föreslås tillkomma regeringen.

Bestämmelsen föreslås bli tillämplig fr.o.m. l986 års taxering.

l Riksdagen [984/85. I saml. Nr 224

Prop. 19841'85: 224

I-J

Förslag ou

Lag om ändring i lagen (.19471576) om statlig inkomstskatt

Härigenom föreskrivs att 2 s 7 mom. lagen t.l$347:57o) om statlig in— komstskatt" skall ha nedan angivna lydelse.

N,,pal-(..,u-1(. l_v (1,2. lx Föreslagen lydelse

”få

7 mom.3 Med bostadsförening och bostadsaktiebolag förstås ekonomisk l'öret'ting och aktiebolag, vars verksamhet uteslutande eller huvudsakligen består i att ät föreningens medlemmar eller bolagets delägare bereda hosta— der i hus, som ägs av föreningen eller bolaget. Som bostadsförening eller bostadsaktiebolag anses även ekonomisk förening eller aktiebolag. vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att tillhanda- hälla föreningens medlemmar eller bolagets delägare garage eller annan för deras personliga räkning avsedd gemensam anordning i byggnad som ägs av föreningen eller bolaget.

Har annan fastighet tillhört bostadsförening eller bostadsaktiebolag skall såsom intäkt av fastigheten tas upp ett belopp motsvarande för helt år räknat tre procent av fastighetens taxeringsvärde äret näst före taxerings- äret. Är taxeringsvärde inte åsatt för året näst före taxeringsåret, beräknas intäkten på grundval av fastighetens värde. uppskattat enligt de grunder. som gällt för äsättande av taxeringsvärde för året näst före taxeringsäret.

[ fråga om fastighet. för vilken intäkten skall beräknas enligt andra stycket, får avdrag inte göras för andra omkostnader än för ränta på lånat. i fastigheten nedlagt kapital samt tomträttsavgäld eller liknande avgäld.

lnkomsten fär beräknas enligt bokföringsmässiga grunder på sätt anges i punkt 1 första stycket av anvisningarna till 4l & kommunalskattelagen (l928:37(l). dock endast i den mån annat inte följer av vad som stadgas angående inkomstberäkningen i andra och tredje styckena. Har skattskyl- dig för visst beskattningsår beräknat inkomst av annan fastighet enligt bokföringsmässiga grunder. skall den skattskyldige även för nästföljande beskattningsår beräkna inkomsten enligt sådana grunder.

Vad som sägs i detta moment Vad som sägs i detta moment skall även gälla i fråga om fastighet, skall även gälla i fråga om fastighet. vilken tillhört bolag, förening eller vilken tillhört bolag, förening eller stiftelse. som av bostadsstyrelsen stiftelse. som av bostadsstyrelscn (statens byggnadslånebyrå) eller (statens byggnadslånebyrå) eller länsbostadsnämnden erkänts sä- länsbostadsnämnden erkänts så- som allmännyttigt bostadsföretag. som allmännyttigt bostadsföretag.

Vidare för regeringen efter ansö- kan medge att vad som sägs i detta moment skall gälla ifråga om fas- tighet som tillhört annat företag underförutsättning att

]. företagets verksamhet uteslu— tande eller så gott som uteslutande består i att äga och förvalta ba- stadsfastigheter samt

' Senaste lydelse av lagens rubrik l974z770. : Senaste lydelse 1984: lOGl.

Prop. l984l85 : 224

Nut'm'tuttle lytltflxr' För./'.tlt'lgmt l_'-'t'/'("l.t'("

lthcl ' sin t'tvrlt

.rutnltef enligt ;).f'mci/m' likna.-alt" (lt'm stim) ,er'illtv'jf'ir (tll/niittnytligt'! ltr.-std tl_tiiiit'ett't_t_-'. R:'gt-'l'iizgt.-vts I!l()t'il.lL'll'(lll(II(" ftir ritt-r—

lt'ttllm' om untstr'iizdiglt('till'/m gt'r (utletlni/re' till det.

Vad som enligt punkt lt) av anvisningarna till 24 &. punkt 2 a andra stycket av anvisningarna till 36 &. punkterna 1.2 och 4 av anvisningarna till 4] a s- kommunalskattelagen gäller för fastighet som avses i 24 s 2 mom. samma lag skall även gälla för fastighet som avses i detta moment.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift pä den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Medgivande enligt 2 & 7 mom. femte stycket andra meningen fär avse heskattningsär för vilket taxeringsker är 1986 eller senare. I fråga om beskattningsär som har påbörjats före ikraftträdandet fär medgivande lämnas endast om taxering i enlighet därmed inte leder till högre skatt.

Prop. 1984/85: 224 4

Utdrag fil N AN Sl)l3P.=XR'flf—let lf. N'fET PROTOKOLL. ' vid regeringssammanträdc

HSS-0523

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden l. Carlsson. Lundkvist, Feldt. Sigttrdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peter— son. Andersson. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmv berg. Hellström. Thunborg. Wickhom

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om utvidgning av schablonmetoden vid bostadsbeskatt- ningen

! Inledning

Sedan mitten av 1950-talet beräknas inkomst av en- och tvåfamiljsfas- tigheter samt fastigheter tillhöriga s. k. äkta bostadsföretag och allmännyt- tiga bostadsföretag schablonmässigt. ! det följande tar jag upp frågan om en utvidgning av schablonbeskattningen till att gälla även för fastigheter som ägs av vissa andra bostadsföretag.

2. Föredragandens Överväganden

Bostadsbeskattningen är olika utformad dels efter ägartyp. dels — i vissa fall — efter fastighetens art. Ägs fastigheten av ett allmännyttigt bostads- företag eller ett s.k. äkta bostadsföretag (vanligen en hostadsrättsförening) sker beskattningen enligt en schablonmetod. Med äkta bostadsföretag menas enligt anvisningar som riksskatteverket (RSV) utfärdat (RSV Dt 1976r43) bostadsförening eller bostadsaktiebolag vars fastigheter inrym- mer minst tre bostadslägenheter och där minst 60% av hela taxeringsvär- det för företagets fastigheter helöper på bostadslägenheter som upplåtits till medlemmarna eller delägarna med bostadsrätt eller hyresrätt. Som intäkt skall för de beskrivna fastighetstyperna redovisas S% av fastighe- tens taxeringsvärdc. Avdrag medges i princip endast för ränteutgifter på lånat kapital som lagts ned i fastigheten. Även innehav av egnahem beskat- tas enligt en schablonmetod. Beskattningen av andra fastigheter än de nu

'Ji

Prop. WSJ/SS: 224

nämnda sker enligt s.k. konventionell metod. Enligt denna skall alla in- täkter från fastigheten redovisas och avdrag göras för räntor. drift— och tnnierhiillskt'istnader, vättleminskning m.m.

Sehablonmetodcn för beskattning av allmännyttiga bostadsföretag och s. k. äkta bostz'ttlsförctag infördes är 1954 (prop. 195437. BevU 18. rskr 102. SFS 1954:51 och prop. 1954: 165. Bch? 56. rskr 301. SFS 19542263l. Till en början hade sehablonmetoden för de t'tllmt'innyttiga bostadsft'ireta- gen en något annorlunda utformning än f.n. Efter en lagändring år 1959 (prop. l95919. BevU 4. rskr 67. SFS 1959236) gäller emellertid samma schablonmetod för de nyss nämnda slagen av lmstadstöretag. Övergången från den konventionella metod för beskattningen. som tidigare tillämpats. motiverades i fråga om de s.k. äkta bostadsföretagen i första hand av förenklingsskäl. Vidare underströks att medlem i bostadsförening eller delägare i bostadsaktiebolag som regel innehade sitt lägenhet föratt tillgo- dose behovet av bostad och inte för att förvärva inkomst. För de allmän- nyttiga bostadsföretagen motiveradcs schablonbeskattningen främst med att den konventionella metoden ledde till att skattemässiga överskott kun- de uppkomma vissa är. trots att hyrorna fötfattningsmässigt inte fick hållas högre än att de täckte de beräknade omkostnadernajämnt fördelade på ett större antal är. Schablonmetoden syftade således till att företagen inte skulle beskattas för annat än beräknad ränta på eget kapital som lagts ned i fastigheten. Ändringen år 1959 motiverades av att den tidigare metoden. där inkomsten beräknades på grundval av det egna kapitalet. var oförmån- lig för de allmännyttiga företagenjämfört med den metod som användes för äkta bostadsföretag.

Sedan den kommunala beskattningen av juridiska personer avskaffats genom lagstiftning år 1984 (prop. 1984/85: 70, SkU 23. rskr 110, SFS 1984: 1060 och 1061) återfinns de tillämpliga skattereglerna i 2 ti 7 mom. lagen (19471576') om statlig inkomstskatt (SIL).

.Dc allmännyttiga bostadsföretagens fastigheter förvaltas utan enskilt vinstsyfte. Fastighetsinnehavet är betingat av ett önskemål att bidra till att tillgodose ett föreliggande bostadsbehov. Vidare står dessa företag under kommunal eller statlig kontroll och tillsyn. Vid sidan av de allmännyttiga bostadsföretagen finns på hyresmarknaden dels kommersiellt arbetande enskilda bostadsföretag. dels enskilt ägda bostadsföretag som i likhet med de allmännyttiga bostadsföretagen har till syfte att på självkostnadsbasis tillgodose behovet av bostäder.

Bostadskommittén (Bo l982:02) behandlar f.n. frågor som rör bl.a. beskattningen av bostadsföretag. Jag anser att man bör invänta kommit- téns synpunkter på dessa och därmed sammanhängande frågor av främst bostadspolitisk natur innan man tar ställning till om några mera ingripande ändringar av dessa skatteregler är påkallade. Fråga har emellertid nu uppkommit om att i avvaktan på kommitténs förslag företa en smärre ändring av schablonbeskattningen. Ändringen gäller en utvidgning av

Prop. NtM/851224 6 seh:-tl_tlotttttetode -. sä att den får tillämpas av sädatta enskilda bostadsföre— tag som har liknande syfte och verksamhet som de allmännyttiga bostads- företagen.

lånligt mitt mentng fr:-unstät' det som rimligt att bostadsft'tretag. som både. i ekonomiska förhållanden och funktion pä hostadstttarkttaden står de allmännyttiga bostadsföretagen nära. efter ansökan kan medges rätt att tillämpa samma metod för inkotnstbeskattningen som de. alltttännyttigt-t bustadst'öretagen. fin följd härav blir att vinstdelttingsskatt inte tas ut av företaget även om det är aktiebolag eller ekonomisk förening.

Prövningen om ett bostz-tdsft'iretag är att anse som allmännyttigt ankom- mer inte pä skattemyndigheterna tttan avgörande är enligt 2 %$ 7 mom. fetnte stycket 511. om bostadsstyrelsen eller länsbostadsnämnd förklarat företaget allntt'ainnyttigt. En motsvarande särskild prövning bör ske av frågan om ett enskilt bostadsföretag i beskattningshänseende bör likställas med de allmännyttiga. Med hänsyn främst till att den nu föreslagna regeln får anses som en provisorisk åtgärd i avvaktan pft ett ställningstagande till resultatet av bostadskommitténs arbete bör prövningen ankomma på rege- ringen. Sådant beslut bör få äterkallas om omständigheterna päkallar det. t. ex. om vcrksamhetsinriktningen ändras.

En förutsättning för att ett enskilt bostadsföretag skall få samma skatte- mässiga behandling som de allmännyttiga bostadsföretagen bör vara att företagets fastighetsinnehav och -förvaltning bygger på långsiktig plane- ring och syftar till att utan spekulativa inslag på självkostnadsbasis tillgo- dose behovet av bostäder. Vidare bör krävas att ägarna endast i begränsad utsträckning kan tillgodogöra sig vinster av företaget. Som exempel på andra faktorer som kan påverka bedömningen kan nämnas möjligheterna för det allmänna att få insyn i och inflytande över företagets verksamhet.

Den föreslagna bestämmelsen bör tas in som ett tillägg till femte stycket i 2 & 7 mom. SIL. Den bör träda i kraft snarast och kunna tillämpas första gången vid 1986 års taxering.

Lagstiftningen är av okomplicerad beskaffenhet. Lagrådets yttrande skttlle därför sakna betydelse.

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta ett inom finansdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt.

Prop. 1984/85: 224

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till försdrugundens ('Wcrvägandcn och hesiutar att genom proposition föreslå riksdagen nu unna det förslag som föredra- gandcn har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985