Prop. 1985/86:14

om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m.m. (UNHCR)

Regeringens proposition 1985/86: 14 ww

om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m.m. (UNHCR) rop. 1985/86: 14

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 oktober 1985.

På regeringens vägnar

Olof Palme

Lennart Bodström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Förenta Nationernas Höge Kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR i Stockholm. Vidare föreslås. som en följd av avtalet. en ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.

I Riksdagen [985/86. I saml. Nr [4

Prop. 1985/86: 14

Propositionens lagförslag Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall -

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Bilaga ( [) Immunitet och/eller privilegier gäller Tillämplig för följande internationell överenskommelse Internationella organ Fysiska personer 2 Förenta Medlemmarnas represen- Konvention den I3 nationerna tanter i Förenta februari l946 röran- (FN) nationerna och per- de Förenta nationer- soner med tjänst hos nas privilegier och eller uppdrag av orga- immuniteter: nisationen Arlul den 31 alumni och

den 30 .replemher I 985 mellan Sverige och Förenta Nationernas Höge Kommissarieför jlyklingm' (UNHCR) om en region- lmnlorj'ör UNHCR

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.

(l) Bilagan omtryckt l979:9. Senaste lydelse l985: l99.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 oktober 1985

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson, Lundkvist. Feldt. Sigurdsen, Gustafsson. Leijon, Hjelm-Wallén, Peter- son, Andersson, Bodström. Gradin, Dahl. R. Carlsson, Holmberg, Hell- ström. Thunborg. Wickbom

Föredragande: statsrådet Bodström

Proposition om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m.m. (UNHCR)

1. Inledning

Förenta Nationernas Höge Kommissarie för flyktingar (UNHCR) inrätta- des år 1949 och har varit verksam sedan år 1951. UNHCR har till uppgift att bereda skydd åt flyktingar och att söka finna varaktiga lösningar i uppkomna flyktingsituationer. Dessa uppgifter söker UNHCR lösa genom att övervaka tillämpningen av internationella överenskommelser om skydd för flyktingar samt genom att främja flyktingars intressen i nationell lag- stiftning. UNHCR:s verksamhet grundar sig i första hand på 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning (flykting-konventionen) jämte 1967 års protokoll. UNHCR har också ett nära samarbete med enskilda organisationer som verkar för flyktingar.

UNHCR har sitt huvudkontor i Geneve. För att underlätta samarbetet med olika regeringar och öka informationen om flyktingar i olika länder samt bättre organisera den aktiva hjälpen till flyktingar i olika delar av världen har UNHCR vidare upprättat fältkontor i mer än 80 länder över hela världen. UNHCR25 roll i de olika länderna varierar beroende på värdlandets möjligheter att kunna hjälpa flyktingar. I industrialiserade länder är UNHCR närmast att betrakta som ett serviceorgan för myndig- heterna och de frivilliga humanitära organisationerna och har således i huvudsak en rådgivande och förmedlande funktion.

I flykting-konventionen stadgas bl. a. att de fördragsslutande parterna åtar sig att samarbeta med UNHCR och fortlöpande informera om tillämp— ningen av konventionen. De fem nordiska länderna är de enda i Västeuro— pa där UNHCR inte har någon permanent representant. Från UNHCR har därför framställts önskemål om att få inrätta ett regionkontor för Norden. Med hänsyn till antalet flyktingar i de olika nordiska länderna anser UNHCR att ett kontor för Norden bör placeras i Sverige.

I ärendet har förekommit överläggningar med de övriga nordiska län— derna.

Tl Riksdagen 1985/86. 1 saml. Nr 14

Prop. 1985/86: 14

Mot denna bakgrund har mellan Sverige och UNHCR, under förutsätt- ning av riksdagens godkännande, den 31 augusti och den 30 september 1985 träffats en överenskommelse om ett regionkontori Sverige. Överens- kommelsen, som är upprättad på engelska, bör jämte en översättning till svenska fogas till protokollet i detta ärende som bilaga.

Jag har i detta ärende samrått med statsrådet Gradin.

2. Föredragandens överväganden

Mitt förslag: Jag föreslår att riksdagen godkänner avtalet med UNHCR om ett regionkontor i Stockholm. Till följd av avtalet bör vissajusteringar göras i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Skälen för mitt förslag: Enligt avtalet skall UNHCR: s verksamhet i de nordiska länderna grunda sig på 35 å i FN:s flyktingkonvention (som bl.a. ålägger fördragsslutande part att tillhandahålla upplysningar beträffande flyktingars rättsliga ställning och genomförandet av konventionen"), UNHCR: s stadgar samt resolutioner av FN:s generalförsamling avseende skydd och hjälp åt flyktingar och asylsökande. UNHCR:s representant skall alltid beredas möjlighet att träffa konventionsflyktingar och asylsö- kande. Kontorets personal beräknas bestå av en UNHCR-representant. en ställföreträdare för denne samt två biträden. UNHCR svarar för samtliga kostnader för kontoret och dess verksamhet.

Jag vill understryka att Sverige redan nu har ett mycket gött samarbete med UNHCR, såväl när det gäller dess verksamhet i allmänhet till förmån för flyktingarna i världen som vid behandlingen av enskilda asylansökning- ar. Möjligheten att kontakta UNHCR i Geneve och på andra håll i världen för information i olika frågor utnyttjas ofta av svenska myndigheter. Dessa direkta kontakter kommer även i fortsättningen att utgöra ett centralt inslag i vårt samarbete med UNHCR. Mot bakgrund av flyktingfrågornas ökade betydelse anser jag emellertid att det är värdefullt att UNHCR upprättar ett nordiskt regionkontor. Därigenom kan kontakterna mellan å ena sidan myndigheter, enskilda organisationer och personer och å andra sidan UNHCR underlättas. Ett sådant kontor kan även få en viktig roll i opinionsbildningen kring flyktingfrågorna. Vidare kan kontoret i enlighet med flyktingkonventiönens allmänna bestämmelser följa handläggningen av asylärenden och upprätthålla kontakter med myndigheter, enskilda och ombud. Jag vill här erinra om att den svenska ordningen för handläggning- en av utlänningsärenden innebär att besluten fattas självständigt av de svenska myndigheterna. Jag vill vidare understryka att i den mån region- kontoret engagerar sig i enskilda ärenden under prövning i Sverige detta självfallet inte får medföra någon onödig tidsutdräkt.

Sammanfattningsvis finner jag alltså att det är värdefullt att UNHCR upprättar ett regionkontor i Stockholm. Jag föreslår därför att riksdagen godkänner avtalet med UNHCR om ett sådant kontor.

I avtalet regleras frågan om immunitet och privilegier för regionkontoret och dess tjänstemän. Det skall emellertid framhållas att dessa frågor är generellt reglerade i konventionen den 13 februari 1946 rörande Förenta Nationernas privilegier och immuniteter till vilken Sverige anslöt sig den 28 augusti 1947. UNHCR omfattas av konventionens bestämmelser i dess egenskap av ett subsidiärt FN-organ (FN-stadgans artikel 22). Det förelig- gande avtalet preciserar gällande privilegier och immuniteter i förhållande till regionkontoret i Stockholm. '

Enligt avtalet skall regionkontorets lokaler vara okränkbara. Samma sak gäller UNHCR-representantens bostad, liksom den internationellt rekryte- rade pcrsonalens bostäder. Svenska myndigheter skall visa sedvanlig om- sorg när det gäller att tillförsäkra lokalerna och bostäderna säkerhet och skydd.

Regionkontoret skall av utrikesdepartementet föras upp på den s.k. diplomatlistan. Dess tjänstemän skall åtnjuta i sammanhanget sedvanliga privilegier och immuniteter. Bl.a. skall de åtnjuta rättslig immunitet för sina åtgärder i tjänsten.

Enligt 45 lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall åtnjuter vissa i en bilaga till lagen uppräknade internationella organ och personer med anknytning till sådana organ immunitet och privilegier enligt vad som har bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Enligt punkt 2 i sagda bilaga gäller immunitet och privilegier för FN och medlemmarnas representanter i FN och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationerna. Subsidiära FN-organ nämns inte sär— skilt. men sådana är att betrakta som integrerade delar av FN.

Avtalet med UNHCR innehåller vissa preciseringar som går utöver bestämmelserna i 1946 års FN-konvention såvitt gäller förmåner för re— gionkontoret och dess personal. Bilagan bör därför kompletteras så att den täcker även avtalet med UNHCR om regionkontoret.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft snarast möjligt. Bestäm- melserna i avtalet mellan Sverige och UNHCR blir dock. om inte annat föreskrivs. tillämpliga som svensk lag först från den dag då avtalet träder i kraft i förhållande till Sverige (jfr prop. 1975/76:205 s. 18 f). Det åligger regeringen att kungöra tidpunkten då avtalet har trätt i kraft i förhållande till Sverige.

3. Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utrikesdepartementet upprät- tats förslag till lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privile- gier i vissa fall. Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Jag anser därför att lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

Prop. 1985/86: 14

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställerjag att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna avtalet med UNHCR om ett regionkontor i Sverige,

2. anta förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag föredraganden har lagt fram.

AGREEM ENT

between the Government of Sweden and the United Nations High Commissioner for Refu- gees regarding the Office of the UNHCR Re- presentative for Nordic countries to be si- tuated in Stockholm

The Government of Sweden and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

('onsidering that Sweden is a party to the 1951 United Nations Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol thereto:

Cunsidcring that the Government of Swe- den (hereinafter referred to as "the Govern- ment") and the United Nations High Com- missioner for Refugees (hereinafter referred to as the "High Commissioner" or. alternati- vely. ”'UNHCR") have agreed to establish a Regional Office of the UNHCR (hereinafter referred to as the "UNHCR Regional Of- fice") for Denmark. Finland. Iceland. Nor— way and Sweden (hereinafter referred to as the "Nordic countries"). located in Stock- holm:

Consider-ing that the Convention on the Privileges and lmmunities of the United Na- tions adopted by the General Assembly ofthe United Nations on 13 February 1946 (herein- after referred to as the "General Conven- tion"). to which Sweden acceded on 28 Au- gust 1947. is applicable to UNHCR. a subsi- diary organ ofthe United Nations established pursuant to Article 22 of the Charter of the United Nations as an integral part of the United Nations:

Cnnsidering that it is desirable to regulate further certain matters relating to the estab- lishment of the UNHCR Regional Office in Stockholm:

Now therefore the Government and the UNHCR have entered into this agreement through the undersigned representative ofthe Government and the United Nations High Commissioner for Refugees.

__ Bilaga Översättning

ÖVERENSKOMMELSE

mellan Sveriges regering och Förenta Natio- nernas Höge Kommissarie för flyktingar om ett kontor i Stockholm för UNHCR: s repre- sentant för de nordiska länderna

Sveriges regering och Förenta Nationernas Höga Kommissariat för flyktingar.

som beaktar att Sverige anslutit sig till FN-konventionen 1951 rörande flyktingars rättsliga ställning och till 1967 års protokoll:

som beaktar att Sveriges regering (nedan kallad "regeringen") och Förenta Nationer- nas Höge Kommissarie för flyktingar (nedan kallad "Högre Kommissarien" eller alterna- tivt "UNHCR") har kommit överens om att upprätta ett regionkontor för UNHCR (nedan kallat "UNHCR: s regionkontor") för Dan- mark. Finland. lsland. Norge och Sverige (nedan kallade de "nordiska länderna") i Stockholm:

som beaktar att konventionen om Förenta nationernas privilegier och immuniteter som antogs av Förenta nationernas generalför- samling den 13 februari 1946 (nedan kallad den "allmänna konventionen") och till vilken Sverige anslöt sig den 28 augusti 1947 är till- lämplig på UNHCR. ett subsidiärt FN-organ upprättat enligt artikel 22 i Förenta nationer— nas stadga såsom en integrerad del av Fören- ta nationerna;

som anser det önskvärt att ytterligare reg- lera vissa frågor i samband med upprättandet av UNHCR: s regionkontori Stockholm.

Därför har nu regeringen och UNHCR in- gått denna överenskommelse genom under- tecknade ombud för regeringen och Förenta Nationernas Höge Kommissarie för flykting- ar.

Prop. 1985/86: 14

Article I Functions Section ]. The UNHCR Regional Office will exercise in Sweden and in the other Nordic countries the functions assigned to it by the High Commissioner pursuant to Art. 35 of the 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, the Statute of the Office of UNHCR and the subscquent Gene- ral Assembly resolutions relating to the provision of international protection and as- sistance to refugees and asylum-seekers.

Section 2. The Government shall — in ac- cordance with the 1951 United Nations Con- vention Relating to the Status of Refugees grant the Regional UNHCR Representative and his staff free access in Sweden to refu- gees falling under the UNHCR mandate and persons seeking asylum or recognition of their refugee status.

Article II Status of the UNHCR regional office Section 3. The premises of the UNHCR Re- gional Office and the residences ofthe Repre- sentative. his Deputy and other international- ly recruited UNHCR staff shall be inviolable.

Section 4. The appropriate Swedish autho- rities shall exercise due diligence to ensure the security and protection of the premises of the UNHCR Regional Office and its staff.

Section 5. The UNHCR Regional Office shall have the right to import into Sweden free of tax or import duties its official vehi- cles. office furniture. machinery and sup- plies. including UNHCR public information material for distribution inside the Nordic countries.

Section 6. The UNHCR Regional Office shall be incorporated by the Swedish Mini- stry of Foreign Affairs into the Diplomatic list.

Article III Facilities and services Sertion 7. The Government shall assist the Regional Office in finding appropriate office premises.

Artikel 1

Uppgifter

]. UNHCR: s regionkontor kommer i Sverige och de övriga nordiska länderna att utföra de uppgifter som det tilldelats av Höge Kommis- sarien enligt artikel 35 i FN-konventionen 1951 rörande flyktingars rättsliga ställning. stadgan för Förenta Nationernas Höga Kom— missariat för flyktingar samt senare resolu- tioner av generalförsamlingen angående in- ternationellt skydd och bistånd åt flyktingar och asylsökande.

2. Regeringen skall — i enlighet med FN-konventionen 1951 rörande flyktingars rättsliga ställning — bereda UNHCR: s regio- nale representant och dennes personal fritt tillträde i Sverige till flyktingar under UNHCR: s mandat och personer som söker asyl eller erkännande av flyktingstatus.

Artikel 11

Rättslig ställning för UNH CR :s regionkontor 3. Regionkontorets lokaler och representan- tcns. ställföreträdarens liksom den övriga in- ternationellt rekryterade UNHCR-persona- lens bostäder skall vara okränkbara.

4. Vederbörande svenska myndigheter skall visa vederbörlig omsorg när det gäller att tillförsäkra regionkontorets lokaler och dess personal säkerhet och skydd.

5. Regionkontoret skall ha rätt att till Sve- rige utan tull eller importavgifter få införa tjänstebilar. kontorsmöbler. kontorsmaski- ner och kontorsartiklar. innefattande UNHCR-material för information till allmän- heten. avsett att distribueras i de nordiska länderna. .

6. UNHCR:s regionkontor skall av utri- kesdepartementet föras upp på diplomatlis- tan.

Artikel Ill Lokaler och tjänster

7. Regeringen skall bistå regionkontoret med att fmna lämpliga kontorslokaler.

Section 8. The competent Swedish authori- ties shall do their utmost to ensure that the UNHCR Regional Office is at all times sup- plied with the necessary public services, and that such public services are supplied on equitable terms. The UNHCR Regional Of- fice shall enjoy telephone, radio/telegraph, telex and mail facilities on the same condi- tions that are normally accorded to diploma- tic missions.

Article IV Ojj'icials aft/te UNHCR Section 9. Officials of the UNHCR Regional Office, irrespective of their rank or nationa- lity, shall enjoy within and with respect to Sweden the following privileges and immuni— ties:

(a) Immunity from legal process of any kind in respect of words spoken or written, and of acts performed by them in their official capacity, such immunity to continue notwith- standing that the persons concerned may have ceased to be officials of UNHCR;

(b) Immunity from seizure of their official baggage;

(c) Exemption from taxation in respect of the salaries, emoluments and indemnities paid to them by UNHCR;

(d) Exemption, with respect to themselves, their spouses and minor children from immi- gration restrictions and alien registration;

(e) Immunity from national service obliga- tions;

(0 The same privileges in respect of ex— change facilities as are accorded to officials of comparable rank forming part of diploma- tic missions. In particular, UNHCR officials shall have the right, at the termination of their assignment to Sweden, to take out of Sweden through authorized channels without prohibition or restriction, their funds in the same currency and up to the same amounts as they had brought into Sweden as well as any other funds for the lawful possession of which they can show good cause;

8. Vederbörande svenska myndigheter skall göra sitt yttersta för att säkerställa att UNHCR: s regionkontor alltid har tillgång till nödvändiga offentliga tjänster och att dessa tjänster tillhandahålls på skäliga villkor. UNHCR: s regionkontor skall åtnjuta samma förmåner i fråga om telefon, radio/telegraf, telex och post som vanligen tillkommer diplo- matiska representationer.

Artikel IV

Tjänstemän vid UNHCR

9. Tjänstemän vid UNHCR:s regionkontor, oavsett ställning eller nationalitet, skall inom Sverige och med avseende på Sverige åtnjuta följande privilegier och immuniteter:

(a) immunitet mot rättsliga åtgärder av var- je slag såvitt avser muntliga eller skriftliga uttalanden som de gjort i egenskap av tjänste- män samt åtgärder som de vidtagit i denna egenskap. Immuniteten skall fortsätta att gäl- la, även om berörda personer upphört att vara i UNHCR: s tjänst;

(b) immunitet mot beslagtagande av offici- ellt bagage;

(c) befrielse från skatt på lön, ersättning och skadestånd som utbetalats av UNHCR;

(d) undantag för egen del, för make och minderåriga barn från invandringsrestrik- tioner och bestämmelser om registrering av utlänningar;

(e) immunitet mot nationell tjänsteplikt;

(f) samma privilegier i valutahänseende som beviljas tjänstemän i motsvarande ställ- ning vid diplomatiska representationer. I syn- nerhet skall UNHCR: s tjänstemän ha rätt att då anställningen i Sverige upphör på laglig väg utan hinder eller restriktioner få föra ut penningmedel från Sverige i samma valuta och intill samma belopp som de införde till Sverige liksom andra penningmedel, vars lag- liga innehav de kan styrka;

Prop. 1985/86: 14

(g) The same protection and repatriation facilities with respect to themselves. their spouses, their minor children and other members of their households as are accorded in time of international crisis to officials of comparable rank forming part of diplomatic missions;

(h) Upon moving to Sweden at the time of first taking up their appointment the right to import for personal use. free of duty and other levies on imports, their furniture and personal effects in one or more separate ship- ments, including a motor vehicle.

Section 10. In addition to the privileges and immunities specified in Section 9 the Regio- nal Representative of the High Commissioner and his Deputy, unless they are of Swedish nationality, shall enjoy. with respect to them- selves, their spouses and minor children the privileges and immunities, exemptions and facilities normally accorded to diplomatic en- voys of comparable rank. They shall for this purpose be incorporated by the Swedish Mi- nistry of Foreign Affairs into the Diplomatic list.

Section 11. The privileges and immunities for which provision is made in this Agree- ment are granted solely for the purpose of carrying out effectively the aims and pur- poses of the UNHCR Regional Office. The High Commissioner may waive the immunity of any staff member whenever in his opinion such immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of his Office.

Section 12. Without prejudice to the privi- leges and immunities accorded by this Agree- - ment, it is the duty of all persons enjoying such priviliges and immunities to respect the laws and regulations of Sweden.

Article V General provisions Section 13. The provisions of the General Convention shall fully apply to UNHCR, and the provisions of this Agreement shall be complementary to those of the General Con- vention. In so far as any provisions of this Agreement and any provision of the General

'10

(g) samma skydd och möjligheter till repa— triering för egen del, för make. minderåriga barn och andra medlemmar av deras hushåll som vid internationella kriser medges tjänste- män i motsvarande ställning vid diplomatiska beskickningar;

th) vid inflyttning till Sverige ha rätt att då de tillträder sin befattning för personligt bruk utan tull och andra införselavgifter få införa möbler och personliga tillhörigheter. innefat- tande ett motorfordon. med en eller flera se— parata sändningar.

10. Utöver de privilegier och immuniteter som anges i punkt9 skall Höge Kommissa- riens regionale representant och dennes ställ- företrädare, såvida de ej är svenska medbor- gare,jämte make och minderåriga barn åtnju- ta de privilegier och immuniteter. befrielser och förmåner som vanligtvis tillkommer dip— lomatiska sändebud i motsvarande ställning. I detta syfte skall de av utrikesdepartementet uppföras på diplomatlistan.

11. Privilegier och immuniteter enligt den- na överenskommelse beviljas endast i syfte att effektivt kunna utföra UNHCR-region- kontorets syften och ändamål. Höge Kom- missarien kan häva immuniteten för en tjäns- teman. då immuniteten enligt hans uppfatt- ning skulle hindra rättvisans gång och då im- muniteten kan hävas utan att skada kommis- sariatets intressen.

12. Alla som åtnjuter sådana privilegier och immuniteter är skyldiga att iaktta svensk lag- stiftning, om detta ej inkräktar på de privile- gier och immuniteter som beviljats enligt den- na överenskommelse.

Artikel V Allmänna bestämmelser

13. Bestämmelserna i den allmänna konven- tionen skall till fullo tillämpas på UNHCR, och bestämmelserna i denna överenskom- melse skall utgöra ett tillägg till dessa. I den mån bestämmelser i denna överenskommelse och i den allmänna konventionen berör sam-

Convention relate to the same subject matter. the two provisions shall. where possible. be treated as complementary. so that both provisions shall be applicable and neither shall narrow the effect of the other.

Set—tion l4. The Agreement shall be con- strued in the light of the primary purpose of cnabling the UNHCR Regional Ollice fully and efficiently to discharge its responsibili- ties and fulfill its purposes.

Suction l5. Consultations with respect to modifications of this Agreement shall be en- tered into at the request of either party. Any such modifications shall be by mutual con- sent.

Set-tion lé. This Agreement may be ter- minated by agreement between the two par- ties. In the event of the UNHCR Regional Office being removed from the territory of Sweden this agreement shall, after the period reasonably required for such transfer and for the disposal of the property of UNHCR in Sweden. ccase to be in force.

Set-tion 17. This Agreement shall be ap- proved by the Parties in accordance with their own procedures. lt shall enter into force on an agreed date when the Parties have noti- fied each other that the procedures necessary to this end have been completed.

Done at Geneva and Stockholm on 3lst August [985 and on 30th September |985 re- spectively '

FOR THE GOVERNMENT OF SWEDEN Lennart Brnlström Minister for Foreign Affairs

FOR THE OFFICE OF THE UNITED NA- TlONS HlGH COMMISSIONER FOR RE- FUGEES

Poul Hartling United Nations High Commissioner for Refugees

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985

ma sakfråga. skall båda bestämmelserna. där så är möjligt. anses komplettera varandra så att båda tillämpas. och ingendera skall be- gränsa den andras verkan. '

14. Överenskommelsen skall tolkas med hänsyn till det primära syftet att göra det möjligt för UNHCR: s regionkontor att full— ständigt och effektivt kunna utföra sina ålig- ganden och uppfylla sina syften. 15. Samråd beträffande ändringar i denna överenskommelse skall hållas på begäran av endera parten. Sådana ändringar skall ske med ömsesidigt samtycke.

lb. Denna överenskommelse upphör att gälla efter överenskommelse mellan de båda parterna. i händelse av att UNHCR: s region- kontor flyttas från svenskt territorium, skall överenskommelsen upphöra att gälla efter den tidrymd som skäligen erfordras för sådan flyttning och för avyttring av UNHCR: s egendom i Sverige.

17. Denna överenskommelse skall godkän— nas av parterna i enlighet med för dem gällan— de procedurer. Den träder i kraft vid överens- kommen tidpunkt. när parterna har underrät— tat varandra om att härför erforderliga proce— durer har fullgjorts.