Prop. 1985/86:145

om ändrad försäljningsskatt på vissa personbilar

Regeringens proposition

1985/86: 145

om ändrad försäljningsskatt på vissa Prop personbilar 1985/86: 145

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 13 mars 1986.

På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Kjell-Olof Feldt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att försäljningsskatten (bilaccisen) sätts ned på sådana personbilar av 1987 och 1988 års modell som uppfyller de skärpta avgasreningskrav som obligatoriskt skall gälla för personbilar av 1989 eller senare års modell. Nedsättningen föreslås utformad så att endast den del av bilaccisen för en personbil som överstiger 5200 kr. skall betalas. Ned- sättningen blir alltså högst 5 200 kr. Omläggningen bör vara budgetmässigt neutral. Bilaccisen för 1987 och 1988 års modeller bör därför höjas med 1 resp. 2 kr. per kg tjänstevikt. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 1986.

] Riksdugen 1985/86. I saml. Nr 145

Förslag till Lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på

motorfordon

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978: 69) om försäljningsskatt på

motorfordonl

dels att 1 l & skall upphöra att gälla. dels att 4. 8 och 16 så skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Försäljningsskatt utgår för

Föreslagen lydelse

1. personbil med en tjänstevikt av mer än 400 kilogram, 2. buss med en totalvikt av högst 3000 kilogram. 3. lastbil med skåpkarosseri och med en totalvikt av högst 3000 kilo- gram, 4. motorcykel, om fordonet icke är eller icke har varit registrerat som fordon av angivet slag eller har varit registrerat endast i förening med avställning.

1 fall som avses i 16 å andra stycket skall skatt dock utgå även om fordonet är eller har varit regis- trerat.

1 fall som avses i 16 & tredje stycket skall skatt dock utgå även om fordonet är eller har varit regis- trerat.

8å2

Skatten utgår för personbil, buss och lastbil med 4 kronor och 80 öre per kilogram tjänstevikt. Överstiger tjänstevikten 1600 kilogram, utgår ytterligare skatt med 600 kronor för varje fullt femtiotal kilogram var- med tjänstevikten överstiger 1600 kilogram. Skatten beräknas till helt tiotal kronor så att överskjutande krontal bortfaller.

Skatten utgår för personbil, buss och lastbil med 4 kronor och 80 öre per kilogram tjänstevikt. För en personbil. som är av 1987 års mo- dell utgår dock skatten med 5 kro- nor 80 öre per kilogram tjänstevikt och för en personbil av 1988 års modell med 6 kronor 80 öre per ki- logram tjänstevikt. Överstiger tjänstevikten 1600 kilogram. utgår ytterligare skatt med 600 kronor för varje fullt femtiotal kilogram var- med tjänstevikten överstiger 1600 kilogram. Skatten beräknas till helt tiotal kronor så att överskjutande krontal bortfaller.

Skatten utgår för motorcykel med 1005. kronor om tjänstevikten inte överstiger 75 kilogram, med 1320 kronor om tjänstevikten är högre men inte överstiger 160 kilogram. med 2025 kronor om tjänstevikten är högre än 160 kilogram men inte överstiger 210 kilogram. samt i annat fall med 3 360 kronor.

' Lagen omtryckt 1984: 159. 2 Senaste lydelse 1985: 495.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För en personbil, som är av 1987 eller 1988 års modell och sattt upp- fyller de avgasreningskrav som anges i 5 # bilai'gaskungörelsen (l972:596), utgår skatt endast till den del skatten beräknad enligt första stycket överstiger 5200 kro- nor.

Med en personbil av l987 eller 1988 års modell avses en personbil som vid registrerings- eller typbe- siktning betecknats som 1987 re- spektive 1988 års modell.

165

I fall som avses i 3.5 utgår inte skatt om fordonet förtullas under omständighet som för tullpliktig vara medför tullfrihet eller tullnedsättning med stöd av 7. 11 eller 12 % eller. om annat inte följer av andra stycket, 13 ä 1 tullförordningen (1973z979).

Befrielse från skatt enligt första stycket jämfört med 13 5 I tullför— ordningen medges inte för

1. fordon. för vilket rätt till av— drag föreligger enligt 9 5 andra stycket 1, om fordonet förtullas för någon annan än den avdragsberätti— gade.

2. fordon. för vilket återbetalning av eller befrielse från skatt har medgivits enligt 12 &.

Befrielse från skatt enligt första stycket jämfört med 13 s 1 tullför- ordningen medges inte för

1. fordon. för vilket rätt till av- drag föreligger enligt 9 5 första stycket 1. om fordonet förtullas för någon annan än den avdragsberätti- gade.

2. fordon, för vilket återbetalning av eller befrielse från skatt har medgivits enligt 12 &.

Har skattefrihet enligt första stycket medgivits men har förutsättningar- na för tullfrihet eller tullnedsättning upphört. ankommer det på tullmyn- digheten att ta ut den på fordonet belöpande skatten.

Denna lag träderikraft den ljuli 1986.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 mars 1986

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Lund- kvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson, An- dersson, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström. Wickbom, Johansson, Hulterström, Lindqvist

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om ändrad försäljningsskatt på vissa personbilar

Inledning

I prop. l985/86:6l om skärpta avgasreningskrav för personbilar, m.m. redovisades riktlinjerna för införande av sådana krav. Riktlinjerna innebär att avgasreningskrav som motsvarar gällande federala krav i USA införs i Sverige frivilligt för 1987 och 1988 års bilmodeller och obligatoriskt fr.o.m. 1989 års bilmodeller. I syfte att stimulera introduktionen av per- sonbilar som uppfyller dessa avgasreningskrav redan innan obligatoriet skall gälla förordades att försäljningsskatten (bilaccisen) skulle sättas ned för personbilar av 1987 och 1988 års modeller. Vidare fastslogs att effekten på statsbudgeten av en sådan åtgärd skulle vara neutral. I propositionen ingick också ett förslag om en differentiering av skatten på bensin för att främja användningen av blyfri bensin. De skärpta avgasreningskraven och ändringen av bensinskatten godtogs av riksdagen (JoU 1985/86: 11, SkU 16. rskr 101 och 102).

Föreskrifter om de nya skärpta avgasreningskraven har införts i bilav- gaskungörelsen (1972z596) genom ändring SFS 1985: 1117. Ändringarna har trätt i kraft den 1 februari 1986. Utsläppen får enligt föreskrifterna uppgå högst till 2,1 gram koloxid, 0.25 gram kolväten. 0.62 gram kväveoxi- der. 0,124 gram partiklar samt 2,0 gram avdunstade kolväten vid sådana prov som anges i de amerikanska bestämmelserna.

Statens naturvårdsverk har därefter utfärdat föreskrifter (SNFS 1986: 1) om den provning m.m. som fordras för att en biltillverkare skall erhålla avgascertiftkat enligt de skärpta kraven för en ny bil av 1987 eller 1988 års modell.

.Iag avser nu att ta upp frågan om en differentierad bilaccis på vissa personbilar.

Föredragandens överväganden

Såsom redan redovisats togs frågan om en differentierad bilaccis upp i prop. 1985/86: 61. Däri fastslogs också de villkor som bör gälla. Skälet till

Prop. 1985/86: 145

att frågan inte uttryckligen lagfästes redan då var att den tänkta ändringen av bilaccisen skulle notifteras i GATT och EFTA. Så har numera skett.

1 enlighet med vad som angavs i den nämnda propositionen skall person- bilar av 1987 och 1988 års modell som uppfyller de avgasreningskrav som obligatoriskt skall gälla fr. o. m. årsmodell 1989 få en i förhållande till andra bilar lägre bilaccis. Skillnaden i bilaccis skulle bestämmas med utgångs- punkt i merkostnaden för att uppfylla avgasreningskraven. I enlighet med detta borde accisskillnaden bestämmas till 5200 kr. I propositionen fast- slogs också att skattedifferentieringen skulle ge en statsbudgetmässig neu- tral effekt och att bilaccisen därför skulle höjas med 1 kr. till 5: 80 kr. per kg för alla personbilar av 1987 års modell och med 2 kr. till 6: 80 kr. per kg för alla personbilar av 1988 års modell. Utgångspunkten för dessa beräk- ningar av erforderliga höjningar var den av föredraganden gjorda bedöm- ningen av utvecklingen av bilförsäljningen.

De aviserade ändringarna bör nu genomföras. Författningstekniskt bör det göras så att skatten för personbilar av 1987 års modell skall utgå med 5: 80 kr. per kg tjänstevikt och för personbilar av 1988 års modell med 6: 80 kr. per kg tjänstevikt. Skatten är då 1 kr. resp. 2 kr. högre per kg tjänstevikt än för fordon av andra årsmodeller. För personbilar av 1987 och 1988 års modell som uppfyller de avgasrenings- krav som ställs upp i bilavgaskungörelsen skall skatt utgå endast med det belopp varmed skatten överstiger 5200 kr.

Tillverkning och försäljning av 1987 års bilmodeller startar redan i år. De nu föreslagna reglerna bör därför gälla redan fr.o.m. den 1 juli 1986. Några särskilda övergångsbestämmelser är inte nödvändiga.

1 4 å andra stycket och i 16 å andra stycket finns hänvisning till andra paragrafcri lagen. Dessa hänvisningar, som på grund av tidigare ändringar numera är felaktiga, bör korrigeras i detta sammanhang. Vidare skall enligt 11 å andra meningen skattskyldig enligt 5 & 3 betala skatten inom 30 dagar från den dag han fått del av beslutet. Allmänna bestämmelser om när skatten skall betalas av den skattskyldige finns i 5 kap. 1 5 lagen (1984: 15.1) om punktskatter och prisregleringsavgifter (LPP). Något skäl till att ha en speciell regel om betalning i denna lag, som tar över LPP:s regler, föreligger inte. Andra meningen i 11 & bör därför kunna tas bort. Även första meningen i 11 & bör kunna utgå då den ej fyller någon funk- tion. Hela ] l & kan därför upphävas.

Lagrådets hörande

Med hänsyn till lagstiftningsfrågans enkla beskaffenhet anser jag att något yttrande från lagrådet inte behöver inhämtas.

Prop. 1985/86: 145

Hemställan Pmp

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta ett inom finansdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på motorfor- don.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986