Prop. 1985/86:28

om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Regeringens proposition 1985/86: 28 .

om fortsatt giltighetav lagen (1952: 98) med Prop särskilda bestämmelser om tvångsmedel i 1985/86: 28 vissa brottmål

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokollet den 17 oktober 1985.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Sten Wickham

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att 1952 års lag, med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål skall fortsätta att gälla till utgången av år 1986.

! Riksdagen 1985/86. ] saml. Nr 28

Prop. 1985/86128 Förslag till

Lag om fortsatt giltighet av lagen '(1952': 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa-brottmål

Härigenom föreskrivs att lagen (1952: 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål som gäller till utgången av år 19850), skall fortsätta att gälla till utgången av år 1986. -

2 (1) Lagen senast förlängd 1984: 1016.

J ustitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdc den 17 oktober 1985

Närvarande: statsrådet Ingvar Carlsson, ordförande, och statsråden Lund- kvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Thunborg, Wickbom, Johansson

Föredragande: statsrådet Wickbom

Proposition om fortsatt giltighet av lagen (1952: 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

1. Inledning

Bestämmelser om tvångsmedel vid beivran av brott finns, förutom i rätte— gångsbalken (RB), i bl.a. lagen (l952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål. Lagen innehåller tilläggs- och undantagsbe- stämmelser till den grundläggande regleringen i RB, bl. a. med avseende på möjligheterna till tclefonavlyssning. Lagen är tidsbegränsad och gäller efter den senast gjorda förlängningen till utgången av är 1985 (prep. 1984/85z42, JuU 9, rskr 74. SFS 1984: 1016).

Beträffande gällande ordning får jag hänvisa till vad som anförts därom i prop. 1983/84: 57 angående tidigare förlängning av lagens giltighetstid.

Tvångsmedclskommittén (Ju 1978:06), som enligt sina direktiv haft att överväga bl. a. en permanent reglering i RB av de frågor som nu behandlas i 1952 års lag, har i sitt slutbetänkande (SOU 1984:54) Tvångsmedel Anonymitet — Integritet föreslagit att de grundläggande bestämmelserna i RB om telefonavlyssning m.fl. tvångsmedel behålls i huvudsak oförändra— de men att reglerna kompletteras med en baslag om tvångsmedel. Kommit- tén har även föreslagit att den särskilda regleringen i 1952 års lag behålls och att lagen liksom nu bör ha begränsad giltighetstid och regelbundet omprövas. Betänkandet har remissbehandlats och övervägs f.n. inom justitiedepartementet.

I skrivelse den 3 oktober 1985 till justiticdepartementet har rikspolissty— relsen (RPS) anfört att 1952 års lag utgör en nödvändig grund för den verksamhet som RPS:s säkerhetsavdelning bedriver samt att de möjlighe- ter som lagen ger också har utnyttjats. Enligt RPS är det av utomordentlig vikt för säkerhetsavdelningcns fortsatta verksamhet att lagens giltighetstid förlängs.

2. Föredragandens överväganden

1952 års lag med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål tar sikte på brott som rör rikets säkerhet eller är av allmänfarlig natur. Lagen gäller till utgången av år 1985. I likhet med RPS ansei'jag att lagen fortfarande behövs och att dess giltighetstid bör förlängas. Som har nämnts tidigare övervägs f. n. tvångsmedelskommitte'ns förslag. 1 avvaktan på att ställning tas till kommilléns förslag bör giltighetstiden för 1952 års lag förlängas med ett är eller till utgången av år 1986.

I detta sammanhang kan erinras om lagen ( I 975 : 1360) om tvångsåtgär- der-i spaningssjle i vissafall. Enligt denna lag, som gäller till utgången av år 1985, får i vissa fall tvångsåtgärd såsom t.ex. telefonavlyssning tillgri- pas, när åtgärden är påkallad för att utröna om en terroristorganisation planlägger eller förbereder en gärning som innebär våld, hot eller tvång för politiska syften. Statsrådet Anita Gradin kommer senare idag att föreslå regeringen att lägga fram en proposition med förslag om förlängning av giltighetstiden för den lagen.

Frågan om förlängning av giltighetstiden för 1952 års lag är enligt min mening av så enkel beskaffenhet att lagrådets hörande inte kan anses påkallat.

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta ett inomjustitiedepartementet upprättat förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1952: 98) med särskilda bestäm- melser om tvångsmedel i vissa brottmål.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandcns överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985