Prop. 1985/86:89

om godkännande av ett ramavtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Sverige och de Europeiska gemenskaperna

Regermgens proposmon

1985/86: 89

om godkännande av ett ramavtal om

. Prop. vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan 1985/86; 89 Sverige och de Europeiska gemenskaperna

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 23 januari 1986.

På regeringens vägnar

Kjell—Olof Feldt

Mats Hellström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett ramavtal mellan Sveri- ge och de Europeiska gemenskaperna (EG) om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan parterna. Avtalet syftar till att skapa en bas för utveck- lingen av vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Sverige och EG inom områden av gemensamt intresse.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23januari 1986

Närvarande: statsrådet Feldt. ordförande. och statsråden Sigurdsen. Gus- tafsson. Hjelm-Wallén. Peterson. Andersson. Bodström. Göransson. Gra- din, R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Wickbom. Johansson, Hulter- ström. Lindqvist

Föredragande: statsrådet Hellström

Proposition om godkännande av ett ramavtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Sverige och de Europeiska gemenskaperna

1. Inledning

1 min anmälan till regeringens proposition I983/84:107 (bil. 1) om forskning (NU 45, rskr. 407) redogjorde jag för forskningssamarbetet med de Euro- peiska gemenskaperna (EG) samt nämnde att Sverige inlett förhandlingar med dessa om ett närmare forskningssamarbete. Förhandlingarna har re- sulterat i ett förslag till ramavtal om samarbete. Regeringen beslöt den 9 januari 1986 att avtalet skulle undertecknas. Detta skedde i Bryssel den 13 januari 1986. Förslaget har upprättats på svenska språket och de officiella EG-språken, vilka texter är lika giltiga. Den engelska och svenska texten bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga.

?. EG:s forskningsverksamhet

Inom EG har under senare år tagits kraftfulla initiativ för att förstärka samarbetet på forskningsområdet. Ett löpande ramprogram för EG:s forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) åren 1984— 1987 godkändes vid ett möte med de Europeiska gemenskapernas råd den 28 juni 1983. Programmet syftar till att hävda EG:s konkurrenskraft utåt. särskilt på det industriella området. En rad nya beslut på forskningsområdet togs därefter vid rådets möte den 19 december 1984; bl.a. godkändes en budget på sammanlagt 1 225 milj. ECU (europeiska valutaenheter, motsvarande ca 8 miljarder kronor) avseende fusion, Strålningsskydd och radioaktivt avfall, bioteknologi. program för stimulans av forskarutbytct. basteknologi och icke—nukleär energi. .

Redan i februari 1984 hade rådet fattat beslut om en större forsknings- satsning genom antagandet av ett program för informationsteknologi (ES- PRlT). Detta är det största och mest prioriterade av EG-programmcn med en budget på 1500 milj. ECU (ca 10 miljarder kronor) för programperioden 1984—1988 varav EG och industrin svarar för hälften var. Programmet,

som har till målsättning att skapa en gemensam teknisk grund för europe— isk informationsteknologi. betecknas inom EG som en framgång. Det är väl etablerat men kommer att kompletteras med andra åtgärder för att hävda sig ytterligare. ESPRIT svarar i dag för S% av världens och 25% av Europas forskningsinsatser (privata och offentliga) på stadiet "före kon- kurrens" inom informationsteknologiområdet.

En utbyggnad av FoU-verksamheten inom EG med nya och utvidgade program planeras och ett reviderat löpande ramprogram för perioden 1987—1991 har aviserats till i början av år 1986. De forskningsområden som ingår i det gällande ramprogrammet kommer att ingå i det reviderade. som dessutom kommer att kompletteras med nya delprogram på områden som rymd-.havs- och transportforskning. Den s. k. definitionsfasen av ett nytt program för bredbands-tele-kommunikation (RACE) genomförs f. n. Beslut av rådet om huvudfasen (1987— 1991) väntas under året. Principbe— slut om ett miljöforskningsprogram och ett materialforskningsprogram fat- tades i december 1985. Vidare förbereds beslut om forskning om informa- tionsteknologins tillämpning på det sociala området (IRIS) samt övervägs deltagande i ett synkrotronstrålnings-laboratoriurn.

Som ett allmänt villkor för deltagande i EG-programmen har hittills gällt att företaget är etablerat inom EG och att forskningen bedrivs där. Det är således inte möjligt för ett företag i ett land utanför EG-kretsen att medver- ka i programmen, om det inte sker genom dotterföretag som är verksamt i ett EG-land. För några av programmen, nämligen stimulans- och biotekno- logiprogrammet samt material-och klimatprogrammet, finns dock vissa möjligheter för företag i länder utanför EG att deltaga. Även på strål- skyddsområdet är EG öppet för samarbete med tredje land. I samband med att de icke-öppna programmen såsom ESPRIT och basteknologipro- grammet (BRITE) revideras under de närmaste åren, väntas Europeiska gemenskapernas kommission föreslå rådet att de diskriminerande behörig- hetsreglerna för deltagande tas bort.

Under våren hade EG anledning att ta ställning till ett franskt initiativ benämnt EUREKA, som syftar till civilt forskningssamarbete mellan före- tag och forskningsinstitutioner i hela Västeuropa. Inför det Europeiska rådets möte i Milano ijuni 1985 presenterade kommissionen ett förslag om en ny Europeisk teknologisk gemenskap vid sidan av gemenskaperna. dvs. den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC), Kol-och stålunionen (CECA) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Enligt för- slaget skall forskningens andel av EG-budgeten öka från nuvarande 3% till 6—8% år 1990. Det Europeiska rådet uttalade sitt stöd för EUREKA och begärde ytterligare förslag från kommissionen beträffande den teknolo- giska gemenskapen. I denna nya EG-strategi ligger att kommissionen skall medverka i EUREKA-programmet för att bl.a. tillse att dubbelarbete undviks. Någon direkt konkurrens mellan detta och EG:s egna forsknings- program förutses därför inte.

För att åstadkomma ett bättre klimat för företagande och innovation anser kommissionen det nödvändigt att fullborda EG:s inre marknad enligt de riktlinjer som godtogs vid rådsmötet i Milano ijuni 1985. att ytterligare driva på standardiseringsarbetet både för traditionella produkter och på

informationsteknologiområdet, att utvidga den offentliga upphandlingen och att samordna de nationella reglerna på immaterialrättens område. Konkurrenspolitiken skall tillämpas så att forskning och utveckling gynnas och de små och medelstora företagens kapacitet skall tas tillvara. Förslag aviseras på de flesta av dessa områden.

3. Forskningssamarbete Sverige—EG

Redan i dag deltar Sverige i det europeiska forskningssamarbetet i olika former via bl. a. det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning (COST), den europeiska rymdorganisationen (ESA). den euro- peiska kärnforskningsinstitutionen (CERN), den europeiska organisatio— nen för rymdforskning (ESRO) och det europeiska laboratoriet för moleky- lärbiologi (EMBL). Även inom ramen för CECA och det nya arbetsmil- jöavtalet med EG bedrivs forskning. Sverige är också anslutet till EG:s fusionsforskningsprogram genom samarbetsavtal med Euratom. Dessutom har Sverige ingått bilaterala avtal med EG på områdena avfallsåtervinning, träforskning samt hälso— och sjukvård.

Sverige har tillsammans med gemenskaperna och dess medlemsstater samt ett antal utanförstående europeiska länder sedan år 1971 deltagit i COS'I'. Detta program rör i huvudsak tillämpad forskning inom områdena informatik, teleteknik, transportväsen. havsteknik. materialteknik. miljö- vård, meteorologi, jordbruk, livsmedelsteknik och humanteknologi. De flesta projekten ligger dock inom teletekniken. Ytterligare ett område, medicinsk teknik, planeras. Under åren 1971—1984 har sammanlagt 55 projekt startats.

Sverige är ett av de mest aktiva COST-ländema. Under år 1985 har det svenska deltagandet i COST inom områdena telekommunikation, material och miljö utvärderats. Resultatet visar att COST-samarbetet har varit effektivt och värdefullt för svensk forskning och resulterat i bättre resurs- utbyte och vidgade internationella kontakter."COST-samarbetet har också gett Sverige möjlighet att visa sig som en engagerad och kompetent partner i det internationella forskningssamarbetet.

Genom ett principbeslut av de Europeiska gemenskapernas råd i juni 1983 om ett ramprogram för FoU-verksamheten inom EG har förutsätt— ningarna för COST-samarbetet förändrats. Sålunda förväntas EG i fort- sättningen endast kunna delta i sådana COST-projekt som ligger i linje med det fastlagda programmets inriktning. Vidare kommer industriellt intres- santa projekt att i större omfattning bedrivas inom ramen för interna EG-program. Utanförstående länders anslutning till dessa program skall övervägas från fall till fall. Mot bakgrund av denna utveckling på FoU-om- rådet inom EG har diskussioner om COST:s framtida roll inletts.

Sverige är sedan år 1976 (prop. 1975/76286, NU 29, rskr. 172) genom samarbetsavtalet med Euratom anslutet till EG:s fusionsforskningspro- gram. i vilket det s.k. JET-projektet ingår. Genom detta samarbetsavtal anslöts den svenska forskningen inom området fusionsenergi till det ge- mensamma europeiska forskningsprogram som bedrivs av Euratom. Även

Schweiz deltar i detta samarbete. Avtal om samarbete mellan Euratom. USA och Japan på detta område har nyligen undertecknats.

Som tidigare nämnts har Sverige ingått ett antal bilaterala forskningsav— tal med EG bl. a. på områdena avfallsåtervinning, träforskning. hälso— och sjukvård. Denna typ av avtal medför att Sverige bidrar till EG:s budget för det aktuella forskningsprogrammet enligt en bestämd fördelningsnyckel. ] gengäld medverkar svenska institutioner i resp. program på likställd fot med institutioner inom EG vad gäller tillgång till forskningsresultat. möjlig- het att få forskningskontrakt från EG m. m.

Ett bilateralt avtal om sammankoppling av det europeiska datanätet (Euronet) och motsvarande svenska datanät träffades i slutet av år 1981. Avtalet omfattar även samarbete om utveckling av informationstjänster via datanät (DIANE). Vid årsskiftet 1984/85 upphörde formellt samarbetet men överläggningar har inletts om att delta i ett nytt EG-program för uteckling av en europeisk informationsmarknad.

4. Förslaget till ramavtal

I det följande redovisas huvudpunkterna i föreliggande förslag till ramavtal mellan Sverige och EG.

4.1. Inledning

Avtalet omfattar en inledning och 16 artiklar. I inledningen presenteras avsikten med avtalet. Där uttalas betydelsen av ömsesidigt intresse av samarbete inom området teknisk och vetenskaplig forskning i syfte att bättre utnyttja resurserna och undvika onödigt dubbelarbete. Vidare hän- visas till det växande ömsesidiga beroendet inom ekonomins område och betonas nödvändigheten av samarbete särskilt i syfte att öka forskarnas rörlighet. Man pekar på det redan inledda forskningssamarbetet på flera områden och att det är önskvärt att upprätta en ram som omspänner hela samarbetet mellan Sverige och EG inorn forskningsområdet till vilket samarbete organisationer och privata företag kan anslutas. Parterna tar hänsyn till att avtalet inte på något sätt kommer att inverka på medlemssta- ternas befogenheter att inleda bilateralt samarbete med Sverige inom om- rådena vetenskap. teknologi, forskning och utveckling samt att. då så är lämpligt. sluta avtal i detta syfte.

4.2. Avtalets ändamål (artiklarna 1—5)

I avtalet fastställs en ram för utvecklingen av det vetenskapliga och tek- niska samarbetet till vilket såväl offentliga och enskilda organisationer som företag kan ansluta sig. Samarbetet kan enligt artikel 3 ske i former såsom åsiktsutbyte, överföring av information. samordning av program och pro- jekt samt gemensamma program eller åtgärder. Det kan enligt artikel 4 genomföras på flera sätt av vilka kan nämnas möten. besök och utbyte av

personal. expertdeltagande i seminarier m.m. samt tillgång till handlingar och delgivning av resultat av arbete som utförs inom ramen för samarbetet.

4.3. Genomförande av samarbetet (artiklarna 6—9)

Enligt artikel 6 skall samarbetet genomföras genom lämpliga avtal. I dessa skall närmare anges hur samarbetet skall ske med särskilt angivande av ändamål samt tekniskt och vetenskapligt innehåll. regler rörande kun- skapsspridning och intellektuell äganderätt. arrangemang rörande persona- lens rörlighet m.m.. villkor för ekonomiskt stöd m.m.

4.4. Gemensam kommitté (artiklarna 10—11)

En särskild kommitté kallad "forskningskommittén för Sverige/gemenska- perna" skall enligt artikel 10 tillsättas för att bl.a. fastställa lämpliga samarbetsområden och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra och utveckla samarbetet samt genomföra regelbundet åsikts- utbyte. Kommittén skall mötas minst en gång om året.

4.5. Europeiska kol—och stålgemenskapen (artikel 12)

Enligt artikel 12 i avtalet kan ett särskilt protokoll upprättas mellan C ECA och dess medlemsstater å ena sidan och Sverige å den andra sidan, om det visar sig vara till ömsesidig fördel att samarbeta inom områden som omfat- tas av fördraget om upprättande av CECA.

4.6. Slutbestämmelser (artiklarna 13— 16)

Avtalet skall godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden. Det skall träda i kraft när båda parterna har underrättat varandra om att de härför erforderliga förfarandena har slutförts.

Avtalet skall tillämpas å ena sidan på de länder på vilka Rom-fördraget tillämpas och på de villkor som däri fastställs samt 51 andra sidan på Sverige.

Avtalet gäller under obegränsad tid. Det kan dock sägas upp när som helst eller revideras med tolv månaders varsel om endera parten så begär.

5. Föredragandens överväganden

Mitt förslag: Riksdagen bör godkänna ramavtalet mellan Sverige och EG om vetenskapligt och tekniskt samarbete.

Skälen för mitt förslag: I artikel 32 i frihandelsavtalet med EEC (prop. 1972:135. UU 20, rskr. 311) återfinns bestämmelser om utveckling av samarbetet till områden som inte täcks av avtalet. Redan när detta avtal slöts uttryckte Sverige sitt direkta intresse för samarbete om bl. a. forsk-

ning och utveckling. I viss utsträckning förekom sådant samarbete redan i fråga om teknologi och patenträtt samt på stålområdet.

Vid tillkomsten av nyssnämnda avtal lades på svensk sida stor vikt vid att detta skulle bli utvecklingsbart. Redan i inledningen till avtalet förklarar sig de avtalsslutande parterna beredda att undersöka möjligheten att ut- veckla och fördjupa sina förbindelser. när det framstår som fördelaktigt för deras ekonomier att utsträcka dem till områden som inte omfattas av frihandelsavtalet.

Ramavtalet mellan Sverige och EG om vetenskapligt och tekniskt sam- arbete är betydelsefullt eftersom det bör ses som ett uttryck för en ömsesi— dig vilja att vidareutveckla ett samarbete på forskningsområdet. Jag ser det som ett viktigt steg i fördjupningen av det europeiska samarbetet som Sverige inlett i och med frihandelsavtalets tillkomSt och den uppföljande Luxemburg-deklarationen som antogs gemensamt av EFTAzs ministerråd och EG:s råd i april 1984. Sverige är en del av Europa och vår nationella ekonomi och våra industriers framtid är nära knuten till utvecklingen på den europeiska kontinenten. Hittills har detta samarbete huvudsakligen varit inriktat på avvecklingen av tullar. kvantitativa restriktioner och andra handelshinder. När nu EG intensifierar sina ansträngningar för att skapa en verklig europeisk hemmamarknad och stärka företagens konkurrens- kraft är det väsentligt att Sverige så långt möjligt kan delta i detta arbete. Att ställa sig utanför det tekniskt-industriella samarbetet i Europa skulle kunna få allvarliga negativa konsekvenser för vår framtida tekniska och industriella kompetens och därmed för vår export och sysselsättning. En utvidgning av samarbetet med EG på forsknings— och utvecklingsområdet ter sig därför synnerligen viktig.

Genom godkännande av förslaget till ramöverenskommelse med EG instämmer Sverige i uppfattningen inom EG att en intensivare gemensam forskningsstrategi och ökade och intensifierade ansträngningar krävs för att Europas konkurrenskraft skall stärkas. Internationellt samarbete av detta slag motverkar isolering och stagnation och bidrar till ett klimat som stimulerar till utveckling och innovationsvilja. Värdet för industrin av att delta i internationell verksamhet är allmänt erkänt. Sverige häller sig också väl framme jämfört med många andra industrialiserade länder. På flera områden finns internationellt framstående forskargrupper och många före- tag satsar stora resurser på forskning och utveckling. I en internationell jämförelse ter sig svensk forsknings-och utvecklingssamarbete som kvali- ta'tivt högtstående.

Avtalet utgör en ram för forskningssamarbetet med EG utan att for- merna för samverkan binds. Enligt avtalsförslaget skall separata överens- kommelser träffas när sådan samverkan blir aktuell. Detta innebär i prakti- ken att samarbetet genomförs genom att ett eller flera svenska organ genom kontrakt eller avtal knyts till EG-programmen. delar av program- men eller EG-anknytning till motsvarande svenska projekt. I sådana kon- trakt avses formerna för samarbetet regleras.

Ramavtalet med EG ger således inte Sverige eller svenska intressenter en automatisk rätt att ingå i olika forskningsprogram inom EG. Det är dock troligt att EFTA-länder som Sverige i ökad utsträckning kommer att kunna

anknytas till EG:s forskningsaktiviteter. En öppnare attityd gentemot tred— jelandsdeltagande från EG:s sida har kunnat förmärkas fr.o.m. år 1985. Denna positivare inställning hänger samman med det nya EG-tänkandet om stärkande av den teknologiska basen och konkurrensförmågan och ett bättre utnyttjande av ”den europeiska dimensionen". Avtalet kan således bli en inkörsport för ett svenskt industrideltagande i hittills stängda indus- triforskningsprogram.

Med tillkomsten av ett ramavtal ges ökade möjligheter för Sverige att på ett tidigt stadium få insyn i det omfattande forsknings-och utvecklingsar- bete som bedrivs inom EG. Samtidigt innebär avtalet en bevarad självstän- dighet i det svenska forskningsarbetet. Det tillgodoser krav på bibehållen svensk handlingsfrihet vad gäller såväl forskningens innehåll som det framtida samarbetet.

Förslaget till ramavtal innebär inga direkta kostnader utöver dem som är förbundna med blandkommissionens möten. Förslag om täckande av så— dana kostnader har tagits tlpp i budgetpropositionen för nästkommande budgetår (prop. l985/86:lOO bil. l4). Sverige skall således inte bidra till EG:s forskningsbudget med vissa medel. När deltagande i programmen blir aktuellt är det i första hand fråga om medverkan i delprogram eller i särskilda projekt från företags eller forskningsinstitutioners sida. Därav följer naturligt att den finansiering som aktualiseras vid ett deltagande från svensk sida får lösas från fall till fall med utgångspunkt från berörda parters intressen.

Som framgår av vad jag nyss sagt kommer deltagande företags och institutioners intressen att vara avgörande för omfattningen och inriktning- en av forskningssamarbetet med EG. Jag förutsätter dock att EG:s forsk- ningsprogram till stora delar kommer att omfatta verksamhet inom sådana områden som är prioriterade också inom svensk forsknings-och utveck- lingsverksamhet.

Enligt min mening är avtalet av sådan vikt att riksdagens godkännande bör inhämtas. Skulle ändringar i avtalet framdeles aktualiseras ankommer det på regeringen att godkänna dem, om de inte är av sådan beskaffenhet att frågan skall eller lämpligen bör underställas riksdagen.

6. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna ramavtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Sverige och de Europeis- ka gemenskaperna.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

FRAMEWORK AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL CO—OPERATION BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE EUROPEAN COMMUNITIES

THE SWEDISH GOVERNMENT on behalf of the Kingdom of Sweden hereinafter called "Sweden”,

of the one part, THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES on behalf of the European Economic Community AND THE COMMIS- SION OF THE EUROPEAN COMMUNI- TIES, on behalf of the European Atomic En- ergy Community,

of the other part. WHEREAS, without prejudice to the rele- vant provisions of the Treaties establishing the European Communities, this Framework Agreement and any activities entered into un- der the Agreement will in no way affect the powers vested in the Member States to un- dertake bilateral activities with Sweden in the field of science, technology, research and de- velopment and to conclude. where appro- priate. agreements to that end;

CONSIDERING the importance of scienti- fic and technical research for Sweden and the Communities and their mutual interest in co-operation in this field in order to better utilize resources and avoid wasteful duplica- tions:

WHEREAS on the occasion of the meeting in Luxembourg, on 9 April 1984 the ministers of the Member States of the Communities, the ministers of the Member States of the European Free Trade Association (EFTA) and the Commission have considered that the growing economic interdependence between the Communities and the EFTA countries justifies in particular a co-operation in the field of research and development and have stressed the necessity to increase these ef- forts. in particular with the aim of promoting mobility of researchers; whereas in addition the ministers wished that particular attention should be given to certain industrial and tech- nical fields of the future;

Bilaga

RAMAVTAL OM VETENSKAPLIGT OCH TEKNISKT SAMARBETE MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH DE EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

DEN SVENSKA REGERINGEN för Ko- nungariket Sverige. nedan kallad "Sverige".

å ena sidan. och .

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD för Europeiska ekonomiska gemenska- pen OCH EUROPEISKA GEMENSKA- PERNAS KOMMISSION för Europeiska atomenergigemenskapen. å andra sidan,

SOM TAR HÄNSYN TILL att detta ram- avtal och all verksamhet enligt detta. med förbehåll för de relevanta bestämmelserna i fördragen om upprättandet av Europeiska ge- menskaperna, inte på något sätt kommer att inverka på medlemsstaternas befogenheter att inleda bilateral verksamhet med Sverige inom områdena vetenskap, teknologi, forsk- ning och utveckling samt att. då så är lämp- ligt, sluta avtal i detta syfte:

SOM BEAKTAR betydelsen av veten- skaplig och teknisk forskning för Sverige och gemenskaperna samt deras ömsesidiga in- tresse av samarbete på detta område i syfte att bättre utnyttja resurserna och undvika onödigt dubbelarbete;

SOM TAR HÄNSYN TILL att ministrar- na i gemenskapernas medlemsstater, minist- rarna i medlemsstaterna i Europeiska frihan- delssammanslutningen (EFTA) och Kommis- sionen vid mötet i Luxembourg dcn 9 april 1984 har beaktat att det växande ömsesidiga beroendet inom ekonomins område mellan gemenskaperna och EFTA-länderna särskilt motiverar ett samarbete inom området för forskning och utveckling och har betonat nödvändigheten av att öka dessa strävanden, särskilt i syfte att främja forskarnas rörlighet; som dessutom tar hänsyn till att ministrarna önskade att särskild uppmärksamhet skulle riktas på vissa framtida områden som rör in- dustri och teknik; 9

WHEREAS Sweden and the European Coal and Steel Community (ECSC) have on 26 January 1967 concluded an agreement es- tablishing a contact group for exchange of information and the promotion of co-opera- tion in scientific and technical research;

WHEREAS Sweden and the Communities have concluded on 10 May 1976 an agree- ment for co-operation in the field of con- trolled thermonuclear fusion and plasma physics:

WHEREAS Sweden and the European Communities are co-operating in the context of various community research programmes and actions;

WHEREAS Sweden and the European

Economic Community on [8 December 1981 ' concluded a co-operation agreement on the interconnection of the Community network for data transmission (Euronet) and the Swedish data network for information re— trieval purposes:

WHEREAS Sweden and the European Economic Community also co-operate in the framework of the European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Re- search (C()ST). and whereas they intend to continue their efforts in this regard;

WHEREAS Sweden and the Communities are pursuing important research programmes in areas of high priority and whereas the ob- jectives of these programmes eoincide to a large extent;

WHEREAS Sweden and the Communities have an interest in co-operation within the framework of a large number of these pro- grammes;

WHEREAS in order to achieve this, it is desirable to establish a framework encom- passing the total co-operation between Swe- den and the Communities in the field of re- search to which organizations and private en- terprises could be associated; whereas. in ad- dition. this framework should provide simple and efficient procedures and have a dynamic character:

SOM TAR HÄNSYN TILL att Sverige och Europeiska kol-och stålgemenskapen (ECSC) den 26 januari 1967 har ingått ett avtal om upprättandet av en kontaktgrupp för utbyte av information och främjande av sam- arbete rörande vetenskaplig och teknisk forskning;

SOM TAR HÄNSYN TILL att Sverige och gemenskaperna den ]0 maj 1976 ingick ett avtal om samarbete inom området för re- glerad termonukleär fusion och plasmafysik;

SOM TAR HÄNSYN TILL att Sverige och Europeiska gemenskaperna samarbetar beträffande olika forskningsprogram och verksamheter inom gemenskaperna;

SOM TAR HÄNSYN TILL att Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen den 18 december l98l ingick ett samarbets- avtal om sammanlänkande av gemenskapens datanät (Euronet) och det svenska datanätet för informationssökning:

SOM TAR HÄNSYN TILL att Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen även samarbetar inom ramen för Europeiskt samarbete inom området för vetenskaplig och teknisk forskning (COST). och till deras avsikt att fortsätta sina ansträngningar i detta hänseende:

SOM TAR HÄNSYN TILL att Sverige och gemenskaperna fullföljer viktiga forsk- ningsprogram inom högt prioriterade områ- den och till att dessa programs syften i hög grad sammanfaller;

SOM TAR HÄNSYN TILL att Sverige och gemenskaperna har intresse av samarbe- te inom ramen för ett stort antal av dessa program;

SOM TAR HÄNSYN TILL att det, för att man skall kunna nå dessa syften, är önskvärt att upprätta en ram som omspänner hela sam- arbetet mellan Sverige och gemenskaperna inom forskningsområdet, till vilket organisa- tioner och privata företag kan anslutas; samt dessutom till att det inom denna ram borde finnas enkla och effektiva förfaranden och att den bör vara dynamisk;

IO

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

A. OBJECTIVE OF THE AGREEMENT ARTICLE ]

The present Agreement defines a framework for the development of scientific and techni- cal co-operation between Sweden and the Communities in fields of common interest which are the subject of Community and Swedish Research and Development pro- grammes.

ARTICLEZ

The co-operation may be carried out by pub- lic or private organizations and undertakings. participating in the research programmes in Sweden and the Communities as referred to in Article l.

ARTICLE3

The co—operation may take the following forms:

— regular exchanges of views on the direc- tion and priorities of research policies and planning in Sweden and the Communities,

— exchanges of views on the perspectives and on the development of co-operation,

—— transmission of information resulting from the co-operation provided by this Agreement,

co-ordination of programmes and pro- jects carried out by Sweden and the Commu- nitics,

joint programmes or sub-programmes and joint actions to be carried out by Sweden and the European Communities.

ARTICLE4

The co-operation could be implemented in the following ways:

— joint meetings. — visits and exchanges of researchers. en- gineers and technical staff,

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖL— JANDE:

A. AVTALETS ÄNDAMÅL ARTIKEL 1

I detta avtal fastställs en ram för utvecklingen av vetenskapligt och tekniskt samarbete mel- lan uverige och gemenskaperna inom områ— den av gemensamt intresse, som är föremål för gemenskapernas och Sveriges forsknings- och utvecklingsprogram.

ARTIKEL 2

Samarbetet kan genomföras av offentliga el- ler enskilda organisationer och företag, som deltar i forskningsprogrammen i Sverige och gemenskaperna enligt artikel ].

ARTIKEL 3

Samarbetet kan ske i form av:

— regelbundet åsiktsutbyte om riktlinjer för och prioriteringar av åtgärder och plane- ring inom forskningens område i Sverige och i gemenskaperna.

— åsiktsutbyte om utsikterna för och ut- vecklingen av samarbetet,

— överföring av information som härrör från det i detta avtal föreskrivna samarbetet,

samordning av program och projekt som - genomförs av Sverige och gemenskaperna,

— gemensamma program eller delprogram samt gemensamma åtgärder som skall ge--' nomföras av Sverige och Europeiska gemen- skaperna.

ARTIKEL 4 Samarbetet kan genomföras på följande sätt: gemensamma möten, — besök och utbyte av forskare, ingenjörer och teknisk personal,

— regular contacts between programme or project planners and managers,

participation by experts in seminars, sym- posia and workshops.

participation in joint programmes or sub-programmes and joint actions,

— availability of documents and communi- cation of the results of work carried out in the framework of the co-operation.

ARTICLE 5

The eO-operation may be adapted and deve- loped at any time by common agreement of the contracting parties.

B. IMPLEMENTATION OF THE CO-OPERATION

ARTICLE 6

The co-operation covered by this Agreement shall be carried out through appropriate agreements.

ARTICLE 7

The agreements referred to in Article 6 shall specify the arrangements for co-operation in each case and in particular:

objectives and scientific and technical content.

rules concerning dissemination of knowledge and intellectual property.

—— arrangements concerning staff mobility and the participation of one contracting par— ty's representatives in the organizations of the other party,

modalities for financial participation in co—operation agreements,

— any other appropriate modalities.

ARTICLE8

The agreements as referred to in Article 6 shall be concluded in accordance with proce- dures in force for each contracting party.

— regelbundna kontakter mellan program— eller projektledare,

— expertdeltagande i seminarier, symposi- er och arbetsgrupper.

— deltagande i gemensamma program eller delprogram samt gemensamma åtgärder,

tillgång till handlingar och delgivning av resultat av arbete som utförs inom ramen för samarbetet.

ARTIKEL 5

Samarbetet kan när som helst anpassas och utvecklas genom överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna.

B. GENOMFÖRANDE AV SAMARBETET

ARTIKEL 6

Samarbete enligt detta avtal skall genomfö- ras genom lämpliga avtal.

ARTIKEL 7

I de avtal som avses i artikel 6 skall närmare anges hur samarbetet skall ske och särskilt:

ändamål samt vetenskapligt och tekniskt innehåll,

— regler rörande kunskapsspridning och intellektuell äganderätt,

arrangemang rörande personalens rör- lighet samt deltagande av representanter från den ena avtalsslutande parten i den andra avtalsslutande partens organisationer,

— villkor för ekonomiskt deltagande i sam- arbetsavtal,

— andra lämpliga villkor.

ARTIKEL 8

Avtal enligt artikel 6 skall ingås i enlighet med de förfaranden som gäller för var och en av de avtalsslutande parterna.

ARTICLE 9

The contracting parties shall communicate to each Other. the names of the organizations and undertakings as referred to in Article 2, taking part in the co-operation.

C. JOINT COMMITTEE ARTICLE 10

A Joint Committee called ”the Sweden/Com- munities Research Committee” shall be set up, to:

'-— identify likely areas of co-operation and examine any measure to improve and devel- op the co-operation,

—— carry out regular exchanges of views on the direction and priorities of research poli- cies and planning in Sweden and the Commu— nities and on the perspectives of co-opera- tion,

—— ensure the proper execution of this Agreement.

ARTICLEII

The Joint Committee composed of represen- tatives of the Commission and Sweden, shall adopt its own rules of procedure.

It shall meet at the request of any of the contracting parties and at least once a year.

D. EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY

ARTICLE 12

A separate protocol could be concluded be- tween the European Coal and Steel Commu- nity and its Member States, of the one part, and Sweden, of the other part, if it proved mutually advantageous to co—operate in areas covered by the Treaty establishing the Euro- pean Coal and Steel Community.

ARTIKEL 9

De avtalsslutande parterna skall meddela varandra namnen på de organisationer och företag som deltar i samarbetet och som avses i artikel 2.

c. GEMENSAM KOMMITTE ARTIKEL 10

En gemensam kommitté kallad "forsknings- kommittén för Sverige/gemenskaperna" skall tillsättas i syfte att:

fastställa lämpliga samarbetsområden och undersöka åtgärder för att förbättra och utveckla samarbetet,

genomföra regelbundet åsiktsutbyte om riktlinjer för och prioriteringar av åtgärder och planering inom forskningens område i Sverige och i gemenskaperna samt om ut- vecklingen av samarbetet,

säkerställa att avtalet genomförs på lämpligt sätt.

ARTIKEL 11

Den gemensamma kommittén, som består av representanter för kommissionen och Sveri- ge, skall anta sin egen arbetsordning.

Den skall samlas till möten på begäran av endera avtalsslutande parten och minst en gång om året.

D. EUROPEISKA KOL- OCH STÄLGEMENSKAPEN

ARTIKEL 12

Ett särskilt protokoll kan upprättas mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Sveri- ge, å andra sidan, om det visar sig vara till ömsesidig fördel att samarbeta på områden som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

E. FINAL PROVISIONS ARTICLE 13

This Agreement shall be approved by the contracting parties in accordance with their existing procedures. lt shall enter into force on the date on which the contracting parties have notified each other ofthe completion of the procedures necessary for this purpose.

ARTICLE 14

This Agreemnt shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaty estab- lishing the European Economic Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty, and on the other hand, to the territory of the Kingdom of Sweden.

ARTICLE 15

This Agreement shall be of indefinite dura- tion. Each contracting party shall be able to denounce this Agreement at any time or re- quest a review thereof subject to twelve months' notice.

ARTICLE 16

This Agreement shall be drawn up in dupli— cate in the Swedish, Danish, Dutch. English, French, German. Greek and Italian Ian- guages, each text being equally authentic.

E. SLUTBESTÄMMELSER ARTIKEL 13

Detta avtal skall godkännas av de avtalsslu- tande parterna i enlighet mcd gällande förfa- randen hos var och en av dem. Det träder i kraft den dag då de avtalsslutande parterna har underrättat varandra om att de för dess ändamål nödvändiga förfarandena har full- följts.

ARTIKEL 14

Detta avtal skall tillämpas å ena sidan på de territorier på vilka fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen til- lämpas och på de villkor som fastställs i detta fördrag samt å andra sidan på Konungariket Sveriges territorium.

ARTIKEL [5

Detta avtal skall ha obegränsad varaktighet. Var och en av de avtalsslutande parterna skall kunna säga upp detta avtal när som helst eller begära att det revideras med tolv måna- ders varsel.

ARTIKEL 16

Detta avtal skall upprättas i två exemplar på danska, engelska, franska, grekiska, hol- ländska, italienska, svenska och tyska språ- ken, varvid varje text skall vara lika giltig.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1935 14