Prop. 1986/87:11

om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malta

Regeringens proposition lägg; 1986/87: 1 1

om- ändring i dubbelbeskattningsavtalet Prop ' mellan Sverige och Malta 1986/87: 11

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 I september 1986.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Kjell-OlofFeldt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i dubbelbeskattningsavtalet den 30 maj 1975 mellan Sverige och Malta. Protokollet skall ratificeras och träder i kraft den dag utväxlingen av ratifikationshandlingarna sker. Protokollet tillämpas i Sverige, med visst undantag, i fråga om skatt på inkomst som förvärvas den 1 januari närmast efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna eller senare och i fråga om förmögenhetsskatt som påförs andra kalenderåret närmast efter utväxling- en eller senare.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 1 september 1986

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Lund- kvist, Feldt, Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm—Wallén. Peterson, An- dersson. Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström. Wickbom, Johansson, Hulterström, Lindqvist

Föredragande: statsrådet Feldt

PrOposition om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malta

1. Inledning

Den 30 maj 1975 undertecknades gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta (prop. 1975/76: 10. SkU 11, rskr 20, SFS l976:850, ändrad 1979: 839 och 1982: 1226). Vid tillämpningen av vissa bestämmelser i avtalet har det visat sig att innebörden av dessa inte är helt klar och att det finns utrymme för olika tolkningar. För att undanröja denna tveksamhet om tolkningen har förhandlingar ägt rum om ändring i avtalet. Förhand- lingarna ägde rum i Floriana, Malta. den 2 och 3 september 1985. Sist- nämnda dag paraferades ett förslag till protokoll om ändring i dubbelbe- skattningsavtalet. Protokollet var upprättat på engelska. Översättning till svenska har därefter skett. Förslaget remitterades till kammarrätten i Stockholm och riksskatteverker, vilka inte haft något att erinra mot försla— get.

Protokollet undertecknades den 25 juni 1986. Det bör tillsammans med översättningen till svenska fogas till protokollet i detta ärende som bilaga.

2. Protokollets innehåll

Avtalets regler om beskattning av utdelning Finns i art. 10. Sådan inkomst . får enligt art. 10 punkt 1 beskattas i mottagarens hemviststat men inkoms- ten får i regel beskattas även i den stat där det utdelande bolaget har hemvist (källstaten). Vid utdelning från ett maltesiskt bolag till mottagare i Sverige gäller dock enligt art. 10 punkt 2 b I i avtalet att någon maltesisk skatt inte får tas ut utöver den skatt (numera i regel 32,5 %) som bolaget innehåller vid utbetalning av utdelningen och som utgör kompensation för den bolagsskatt som bolaget betalt för sin vinst (angående maltesisk bo- lagsbeskattning, se prop. 1975/76: 10, 5. 3—4). Art. 10 punkt 2 b 2 föreskri- ver dock. som ett undantag från nyssnämnda regel, att maltesisk skatt får tas ut med högst 15% av utdelningens bruttobelopp om bolagsskatten på den utdelade vinsten utgått efter en reducerad skattesats eller helt eftergi-

Prop. 1986/87: 11

b.)

vits enligt särskild maltesisk lagstiftning om skattelättnader i investerings- främjande syfte (angående denna lagstiftning, se nyssnämnda prop. s. 4). Enligt art. 23 punkterna 1 och 2 i avtalet skall Sverige i normalfallet undvika dubbelbeskattning genom avräkning av maltesisk skatt. Undantag från denna regel gäller dock i vissa fall vid utdelning från maltesiskt bolag (art. 23 punkt 5). 1 de fall maltesisk skatt eftergivits inom ramen för den tidigare nämnda lagstiftningen om skattelättnader i investeringsfrämjande syfte. skall avräkning i Sverige ske med ett belopp som motsvarar den maltesiska skatt som skulle ha utgått utan sådan skatteeftergift. Regler härom finns i art. 23 punkt 3 a. Tvekan har uppkommit om innebörden av denna regel i fall då Malta helt avstått från att ta ut sin utdelningsskatt på 32,5 %. Frågan gäller närmare bestämt huruvida avräkning i Sverige skall medges med 15 % dvs. den maltesiska skatt som högst får tas ut enligt art. 10 punkt 2 b 2, eller med 32.5 %, dvs. hela den skatt som eftergivits i Malta. Vid de ursprungliga förhandlingarna om dessa bestämmelser avsågs att det andra alternativet skulle gälla. Avtalstexten synes dock inte klart åter- spegla dcnna avsikt.

För att klargöra syftet med bestämmelserna har dessa omformulerats. I samband härmed har även vissa andra ändringar gjorts i art. 23 i avtalet.

I samband med förhandlingarna framfördes på maltesisk sida önskemål om visst tillägg till att. 2 i avtalet. Enligt maltesisk lagstiftning får eftergift av maltesisk inkomstskatt inte ske i fråga om skatt på inkomster som förvärvas genom utvinning av vissa naturtillgångar, huvudsakligen olja och gas. Sådan skatt har dock hittills aldrig tagits ut, eftersom man ännu inte funnit sådana naturtillgångar i Malta. Ifrågavarande skatt borde likväl enligt maltesisk uppfattning inte omfattas av avtalet. Enligt art. [ i proto- kollet har bestämmelse härom införts genom tillägg av en ny punkt 6 i art. 2 iavtalet.

] art. ][ i protokollet har den nya lydelsen av avtalets art. 23 tagits in. Punkt 1 innehåller de generella reglerna om avräkning av maltesisk in- komstskatt från svensk inkomstskatt. De nya avräkningsreglerna i fråga om förmögenhetsskatt återfinns i punkt 6. Punkt 2 a och [) motsvarar de tidigare bestämmelserna i punkt 3 a och b. Enligt punkt 2 a skall avräkning i Sverige av maltesisk skatt på utdelning ske med hela den maltesiska skatt som eftergivits. Dessa avräkningsbcstämmelser är emellertid liksom tidi- gare tidsbegränsade. Enligt SFS 1982: 1226 gäller bestämmelserna i fråga om inkomst som uppburits t.o.m. utgången av år 1986. Enligt punkt 2 b förlängs giltighetstiden med fem år. Punkt 3 motsvarar punkt 4 i den nuvarande lydelsen av art. 23. Punkt 4 saknar motsvarighet i gällande avtal. I enlighet med den praxis som numera tillämpas i svenska dubbel- beskattningsavtal föreskrivs här. såsom ett undantag från avräkningsreg- lerna i punkt 1, att exempt-metoden (exempt = undantagande från skatt) skall tillämpas i fråga om inkomst som en person med hemvist i Sverige förvärvar genom att bedriva rörelse eller fritt yrke från fast driftställe resp. stadigvarande anordning i Malta. Punkt 5 motsvarar punkt 5 i gällande avtal och punkt 6 innehåller avräkningsregler i fråga om förmögenhets- skatt. Bestämmelsen motsvarar avräkningsreglerna i punkt 1 b och punkt 2 i gällande avtal. Ipunkt 7 återfinns bestämmelser om progressionsberäk-

Prop. 1986/87: 11

ning. Motsvarande bestämmelser i gällande avtal finns i punkt 6. Bestäm- melserna har formulerats om något, bl. a. på grund av tillkomsten av punkt 4. Punkterna 8 och 9 har i sak oförändrade överförts från punkterna 7 och 8 i gällande avtal.

Art. [II i protokollet innehåller bestämmelser om ikraftträdande. Enligt punkt 2 a i art. 111 skall de nya reglerna om avräkning av maltesisk skatt som eftergivits gälla i fråga om skatt på inkomst som förvärvats den 1 januari 1977 eller senare, dvs. fr. o. m. den dag då avtalet började tillämpas i fråga om inkomst. Övriga bestämmelser i protokollet tillämpas enligt punkt 2 b i fråga om skatt på inkomst, som förvärvas fr.o.m. kalenderåret efter det då ratifikationshandlingarna utväxlas, och beträffande förmögen- hetsskatt som påförs fr.o.m. andra kalenderåret efter utväxlingen.

Enligt urt. IV i protokollet förblir dettai kraft så länge avtalet är i kraft.

3. Föredraganden

Utformningen av gällande regler om avräkning av maltesisk skatt i vissa fall har gett anledning till tveksamhet beträffande reglernas innebörd. Genom den föreslagna utformningen av avtalet har denna tveksamhet undanröjts. Övriga föreslagna ändringar i avtalet som berör svensk be- skattning innebär en anpassning av avtalet till gällande svensk avtals- praxis.

4. Hemställan

Jag hemställer, att regeringen föreslår riksdagen att godkänna protokollet den 25 juni 1986 om ändring av avtalet mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Prop. 1986/87: 11

Protocol Amending the Agreement between Sweden and Malta for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income

Sweden and Malta, desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between Sweden and Malta for the avoidance of dou- ble taxation with respect to taxes on income, signed at Stockholm on 30th May 1975 (here- inafter referred to as "the Agreement”). have agreed as follows:

Article 1

In Article 2 ofthe Agreement the following new paragraph (6) shall be inserted immedi- ately after paragraph (5):

'"(6) Notwithstanding the other provisions of this Article this Agreement shall not apply to tax paid or payable in Malta at the rate provided for in subsection (7) of section 25 of the Income Tax Act, 1948."

Article Il

Article 23 of the Agreement shall be delet- ed and replaced by the following:

"Article 23 Elimination ofDoub/e Taxation

(l) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Malta and in accordance with the provisions ofthis Agree- ment may be taxed in Malta, Sweden shall allow—subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle here- ofl—as a deduction from the tax on such in- come, an amount equal to the Malta tax paid in respect of such income.

(2)(a) The provisions of paragraph (1) shall also apply when the Malta tax has been whol- ly relieved or reduced for a limited period of time as if no such relief had been given or no such reduction had been allowed. In the case

Prop. 1986/87: 1 ]

Oi'erst'itt/ring

Protokoll om ändring av avtalet mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter

Sverige och Malta, som önskar upprätta ett protokoll för att ändra avtalet mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskatt- ning beträffande inkomstskatter. underteck— nat i Stockholm den 30 maj 1975 (nedan be— nämnt '”avtalet"), har kommit överens om följande bestämmelser:

Artikel l

1 artikel 2 i avtalet skall följande nya punkt 6 införas omedelbart efter punkt 5:

"6. Utan hinder av övriga bestämmelser i denna artikel tillämpas avtalet inte i fråga om skatt som betalats eller skall betalas i Malta efter den skattesats som föreskrivs i avdel— ning 25 punkt 7 i 1948 års inkomstskattelag.”

Artikel 11

Artikel 23 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

"Artikel 23

Unt/vikande av dubbel/teskattning

1. 1 fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt lagstiftningen i Malta och i överensstämmelse med bestäm— melserna i detta avtal får beskattas i Malta. skall Sverige — med iakttagande av bestäm- melserna i svensk lagstiftning om avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse denna lagstiftning framdeles kan få genom att änd- ras utan att den allmänna princip som anges här ändras) — från skatten på inkomsten av- råkna ett belopp motsvarande den maltesiska skatt som erlagts för inkomsten.

2.a) Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även då befrielse från eller nedsättning av maltesisk skatt medgivits för en begränsad tidsperiod som om sådan befrielse eller ned- sättning inte skett. 1 fråga om sådan utdelning

;

of dividends referred to in paragraph (2)(b)(ii) of Article 10 the deduction from the Swedish tax shall include the Malta income tax actual- ly paid in respect of such dividends as well as that part of the Malta tax which would have been payable under the law of Malta and in accordance with this Agreement but which. by virtue of the provisions of paragraph (2)(b)(ii) of Article 10, has not been so paya- ble.

(b) The provisions of this paragraph shall apply in respect of taxes on income derived on or before Sist December 1991 or any later date agreed upon between the competent authorities.

(3) For the purposes of paragraph (l), Malta tax in respect of interest and royalties paid at a rate of not less than 10 per cent of the gross amount of such income shall be deemed to be either the actual amount so paid, or 25 per cent of the amount of the net income charged with tax in Sweden, which- ever is the higher.

(4) Notwithstanding the provisions of para- graph (l), where a resident of Sweden derives income which. in accordance with the provi- sions of Article 7 or Article 14. may be taxed in Malta, Sweden shall exempt such income from tax provided that the principal part of the income of the permanent establishment or fixed base arises from business activities or independent personal services. other than the management of securities and other simi- lar property. and such activities are carried on within Malta through the permanent es- tablishment or the fixed base.

(5) Notwithstanding the provisions of para- graph (1). dividends paid by a company being a resident of Malta to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish com- panies. This exemption shall not apply, how- ever. where Malta tax on the dividends has been levied at a lower rate than that provided for in paragraph (2)(b)(ii) of Article 10.

(6) Where a resident of Sweden owns capi- tal which, in accordance with the provisions of this Agreement. may be taxed in Malta,

Prop. 1986/87: 1 1

som avses i artikel 10 punkt 2 b) 2) skall avräkningen från svensk skatt inbegripa den faktiskt erlagda maltesiska inkomstskatten på utdelningen samt den del av den maltesiska skatten som skulle ha erlagts enligt maltesisk lagstiftning och i överensstämmelse med det- ta avtal men som på grund av bestämmelser- na i artikel 10 punkt 2 b) 2) inte har erlagts.

b) Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i fråga om skatter på inkomst som förvärvas den 31 december 1991 eller tidigare. eller den senare tidpunkt som kan överenskommas mellan de behöriga myndigheterna.

3. Vid tillämpningen av punkt 1 skall malte- sisk skatt på ränta och royalty, vilken erlagts efter en skattesats av lägst 10 procent av bruttobeloppet av sådan inkomst, anses utgö- ra det högsta av följande två belopp. nämli- gen antingen det sålunda faktiskt utbetalda skattebeloppet eller 25 procent av den net- tointäkt som beskattas i Sverige.

4. 1 fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelser- na i artikel 7 eller artikel 14 får beskattas i Malta skall Sverige, utan hinder av bestäm- melserna i punkt 1. undanta sådan inkomst från beskattning, under förutsättning att den övervägande delen av inkomsten från det fas— ta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen härrör från affärsverksamhet eller fritt yrke, som inte utgörs av förvaltning av värde- papper och annan liknande egendom, samt affärsverksamheten eller yrket bedrivs i Malta från det fasta driftstället eller den sta- digvarande anordningen.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall utdelning från bolag med hemvist i Malta till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån detta skulle ha varit fallet enligt svensk lagstiftning om båda bolagen hade varit svenska bolag. Sådan skattebefrielse medges dock inte, om maltesisk skatt på utdelningen uttagits efter lägre skattesats än den som anges i artikel 10 punkt 2 b) 2).

6. 1 fall då person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet som enligt bestämmel- serna i detta avtal får beskattas i Malta, skall

6

Sweden shall allow as a deduction from the tax on the capital of that person an amount equal to the capital tax paid in Malta. The deduction shall not, however. exceed that part of the capital tax, as computed before the deduction is given. which is appropriate to the capital which may be taxed in Malta.

(7) Where a resident of Sweden derives income or owns capital which in accordance with the provisions of this Agreement shall be taxable only in Malta, or derives income which in accordance whith paragraph (4) of this Article shall be exempt from Swedish tax. Sweden may take such income or capital into account when determining the graduated rate of Swedish tax.

(8) Notwithstanding any other provision of this Agreement, an individual, being a resi- dent of Malta and who also in accordance with the Swedish legislation with respect to the Swedish taxes referred to in Article 2 is considered as resident in Sweden. may be taxed in Sweden. However, Sweden shall al- low any Malta tax paid on the income or capital as a deduction from the Swedish tax in accordance with paragraphs (1) and (6) of this Article. The provisions of this paragraph shall apply only to individuals who are Swed- ish nationals.

(9) Subject to the provisions of the law of Malta regarding the allowance of a credit against Malta tax in respect of foreign tax, where. in accordance with the provisions of this Agreement. there is included in a Malta assessment income from sources within Swe- den or elements of capital situated in Sweden the Swedish tax on such income. or elements of capital, as the case may be, shall be al- lowed as a credit against the Malta tax paya- ble thereon."

Article 111

(1) This Protocol shall be ratil'ted and the instruments of ratification shall be exchanged at Valletta as soon as possible.

(2) The Protocol shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

Prop. 1986/87: 11

Sverige från denna persons förmögenhets- skatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Malta. Av- räkningsbeloppet skall emellertid inte över- stiga beloppet av den del av förmögenhets— skatten. beräknad utan sådan avräkning. som belöper på den förmögenhet som får beskat— tas i Malta.

7. I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal be- skattas endast i Malta eller förvärvar inkomst som enligt punkt 4 i denna artikel skall vara undantagen från svensk skatt. får Sverige be— akta sådan inkomst eller förmögenhet vid bestämmandet av svensk progressiv skatt.

8. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får fysisk person med hemvist i Malta, vilken även enligt svensk lagstiftning beträffande de skatter som avses i artikel 2 anses bosatt i Sverige, beskattas i Sverige. Sverige skall emellertid medge avräkning för maltesisk skatt som erlagts på inkomsten el- ler förmögenheten från svensk skatt enligt bestämmelserna i punkterna 1 och 6 i denna artikel. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas endast på fysiska personer som är svenska medborgare.

9. I enlighet med maltesisk lagstiftning i fråga om avräkning från maltesisk skatt av utländsk skatt skall, då enligt bestämmelser— na i detta avtal inkomst från källa i Sverige eller förmögenhet belägen i Sverige tagits till beskattning i Malta, svensk skatt på sådan inkomst eller förmögenhet avräknas från mal- tesisk skatt på inkomsten respektive förmö- genheten."

Artikel Ill

1. Detta protokoll skall ratificeras och rati- fikationshandlingarna skall utväxlas i Val- letta snarast möjligt.

2. Protokollet träder i kraft med utväxling- en av ratifikationshandlingarna och dess be- stämmelser tillämpas:

(a) As regards paragraph (2) of Article 23 of the Agreement. in respect oftaxes on income derived on or after lst January 1977. How- ever. for the purposes of the application of that paragraph with respect to taxes on in- come derived before the expiration of the calendar year in which this Protocol enters into force. the reference in that paragraph to paragraph (l) shall be construed as a refer- ence to paragraphs (1) and (2) of Article 23 as in force prior to the entry into force of this Protocol;

(b) as regards the other provisions of the Protocol. in respect of taxes on income de- rived on or after 1 January next following the exchange of instruments of ratification, and in respect of taxes on capital levied during any year commencing with the second calen- dar year following such exchange.

Article lV

This Protocol shall remain in force as long as the Agreement remains in force.

ln witness whereof the under—signed. being duly authorized thereto. have signed this Pro- tocol.

Done at Valletta this 25th of June 1986 in duplicate in the English language.

For the Government of Sweden: James (Jolle/ler

For the Government of Malta: Robert Srit'a/a

Prop. 1986/87: 11

a) i fråga om artikel 23 punkt 2 i avtalet, beträffande skatter på inkomst som förvär- vats den 1 januari 1977 eller senare. Vid till- lämpningen av denna punkt beträffande in- komst, som förvärvats före utgången av det kalenderår då detta protokoll träder i kraft, skall dock hänvisningen i nämnda punkt till punkt 1 anses avse en hänvisning till artikel 23 punkterna 1 och 2 i den lydelse som var i kraft före ikraftträdandet av detta protokoll;

b) i fråga om övriga bestämmelser i proto- kollet. beträffande skatter på inkomst, som förvärvas den 1 januari närmast efter utväx- lingen av ratifrkationshandlingarna eller sena- re, och beträffande skatter på förmögenhet, vilka påförs andra kalenderåret närmast efter utväxlingen eller senare.

Artikel IV

Detta protokoll förblir i kraft så länge avta- let är i kraft.

Till bekräftelse härav har undertecknade. därtill vederbörligen bemyndigade. under- tecknat detta protokoll.

Som skedde i Valletta den 25 juni 1986 i två exemplar på engelska språket.

För Sveriges regering: James Gollcher

För Maltas regering: Robert S tiva/a

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986 8