Prop. 1986/87:17

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina.

Regeringens proposition 1986/87: 17

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 september 1986.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Kjell—OIQfFelz/f

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om dubbelbeskattnings- avtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina. Avtalet har tagits in i lagen som bilaga. Avtalets ikraftträdande är beroende av godkännande i resp. stat. Det börjar tillämpas fr.o.m. den 1 januari det år då avtalet träder i kraft.

&

ww

&?

Prop. 1986/87: 17

Förslag till

Lag om dubbelbeska-.tttningsavtal mellan Sverige. och Folkrepubliken Kina

Härigenom föreskrivs följande.

l & Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som Sverige och Folkrepubliken Kina undertecknade den 16 maj 1986 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet gälla för Sveriges del. Avtalet och protokollet är avfattat på kinesiska. svenska och engelska språken. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag. Den kinesiska texten skall kungöras genom publicering i Sveri- ges överenskommelser med främmande makter (SÖ).

2.5 Avtalets och protokollets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

39' Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm- melserna i avtalet eller protokollet. kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet.

4 & Även om en skattskyldigs inkomst enligt avtalet eller protokollet skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Prop. 1986/87: 17

Bilaga Agreement between the Government of Avtal mellan Folkrepubliken Kinas rege- the People's Republic of China and the ring och Konungariket Sveriges regering Government of the Kingdom ol' Sweden för att undvika dubbelbeskattning och for the Avoidanee of Double Taxation and förhindra skatteflykt beträffande skatter the Prevention of Fiscal Evasion with Re- på inkomst spect to Taxes on Income The Government ofthe People's Republic Folkrepubliken Kinas regering och Ko- of China and the Government of the King- nungariket Sveriges regering som önskar ingå dom of Sweden. desiring to eonclude an ett avtal för att undvika dubbelbeskattning Agreement for the avoidance of double taxa- och förhindra skattellykt beträffande skatter tion and the prevention of fiscal evasion with på inkomst har kommit överens om följande:

respect to taxes on income. have agreed as follows:

ro

Article ] Personal scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contract- ing States.

Article 2 'l'axes covered ]. 'l'he existing taxes to which this Agree- ment shall apply are: ta.) in the People's Republic of China: (i) the individual income tax: (ii) the income tax concerning joint ven- tures with Chinese and foreign investment:

(iii) the income tax concerning foreign enterprises: and

(iv) the local income tax (hereinafter referred to as "Chinese tax”): (b) in Sweden:

(i) the State income tax (den statliga in- komstskatten). including the sailors' tax (sjömansskatten) and the coupon tax (ku- pongskatten);

(ii) the tax on public entertainers (be- villningsavgiften för vissa offentliga före- ställningar):

(iii) the communal income tax (den_kom- munala inkomstskatten); and

(iv) the profit sharing tax (vinstdel- ningsskatten')

(hereinafter referred to as ”Swedish tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature ofthe Agreement in addition to. or in place of. the taxes referred to in paragraph 1. The compe- tent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial Changes which have been made in their re- spective taxation laws within a reasonable period of time after such changes.

Prop. 1986/87: 17

Artikel 1 Personer på vilka arm/('I tillämpa.»

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalssltttande stat eller i båda avtalsslutandc staterna.

Artikel 2 Skatter som (.)/ltfiunts ur avla/t'!

]. De för närvarande utgående skatter. på vilka avtalet tillämpas. är:

a) i Folkrepubliken Kina:

1) inkomstskatten för fysiska personer: 2) inkomstskatten för s.k. blandade före- tag med kinesiskt och utländskt deltagan- de:

3) inkomstskatten för utländska företag: och

4) den lokala inkomstskatten (i det följande benämnda "kinesisk skatt"): b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten. häri inbe- gripet sjömansskatten och kupongskatten:

2) bevillningsavgil'ten för vissa offentliga föreställningar:

3) den kommunala inkomstskatten; och 4") vinstdelningsskatten

ti det följande benämnda "svensk skatt").

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag. som efter undertecknandet av avtalet införs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutandc staterna skall meddela var- andra väsentliga ändringar som gjorts i re- spektive skattelagstiftning inom rimlig tid ef- ter det att sådan ändring skett.

Article 3 General definitions

[. For the purposes of this Agreement. un- less the context otherwise requires:

(al the term ”China" means the People's Republic of China and. when used in geogra— phical sense. means all the territory of the People's Republic of China. including its ter- ritorial sea, in which the Chinese laws relat- ing to taxation apply. and any area beyond its terri_orial sea. within which the People's Re- public of China has sovereign rights of ex- ploration for and exploitation of resources of the seade and its sub-soil. and superjacent water resources in accordance with interna- tional law:

(bl the term "Sweden” means the King- dom of Sweden and. when used in a geogra- phical sense. includes the national territory. the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accor- dance with international law exercises sover- eign rights orjurisdiction:

to) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean China or Sweden as the context requires:

(d) the term ”tax" means Chinese tax or Swedish tax. as the context requires:

(c) the term "person" includes an indivi— dual. a company and any other body of per- sons:

(D the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes:

(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and ”enterprise ofthe other Contract— ing State" mean. respectively. an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resi- dent of the other Contracting State:

(h) the term "nationals" means all indivi- duals possessing the nationality of either Contracting State and all juridical persons created or organized under the laws of either Contracting State and all organizations with- out juridical personality treated for the pur- poses of tax as juridical persons created or organized under the laWs of either Contract- ing State:

Prop. 1986/87: 17

Artikel 3 Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an- nat. har vid tillämpningen av detta avtal föl- jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Kina" åsyftar Folkrepubliken Kina och. när det används i geografisk bemärkel— se. åsyftar Folkrepubliken Kinas hela territo- rium. territorialvattnet däri inbegripet. inom vilket kinesisk lagstiftning om beskattning tillämpas. och varje område utanför dess ter— ritorialvatten inom vilket Folkrepubliken Kina i enlighet med internationell rätt har suverän rätt att utnyttja och utvinna tillgång— ar på havsbottnen eller i dess underlag och ovanför befintliga vattentillgångar;

b") "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige och. när det används i geografisk bemärkel- se. innefattar det svenska territoriet och terri- torialvattnet samt andra havsområden över vilka Sverige i enlighet med internationell rätt utövar suveräna rättigheter ellerjurisdiktion:

e) "en avtalsslutandc stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Kina eller Sve— rige beroende på sammanhanget:

dl "skatt" åsyftar kinesisk skatt eller svensk skatt beroende på sammanhanget:

el "person" inbegriper fysisk person. bo- lag och annan sammanslutning:

ll ”bolag"” åsyftarjuridisk person eller an- nan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

g) "företag i en avtalsslutandc stat" och "företag i den andra avtalsslutandc staten" äsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat. respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutandc staten:

h) "medborgare" åsyftar fysisk person som har medborgarskap i endera avtalsslu- tandc staten och juridisk person som bildats eller organiserats enligt lagstiftningen i ende- ra avtalsslutandc staten samt sammanslut— ning som inte är juridisk person men som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person — vilken bildats eller organiserats en- ligt lagstiftningen i endera avtalsslutande sta- ten:

(i) the term ”international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its head office in a Contracting State. except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(j) the term *"competent authority" means. in the case ofChina. the Ministry of Finance or its authorized representative and. in the case of Sweden. the Minister of Finance or his authorized representative.

2. As regards the application ofthe Agree- ment by a Contracting State. any term not defined therein shall. unless the context oth- erwise requires. have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement. the term "resident of a Contracting State" means any person who. under the laws of that Contracting State. is liable to tax therein by reason of his domieile, residence. place of head office or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States. then his status shall be determined as follows: (a.) He shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States. he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests): (b) lfthe State in which he has his centre of vital interests cannot be determined. or if he has not a permanent home available to him in either State. he shall be deemed to be a resi- dent of the State in which he has an habitual abode; (cl If he has an habitual abode in both States or in neither of them. he shall be deemed to be a resident of the State ofwhich he is a national;

Prop. 1986/87: 17

i") "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag som har sitt huvudkontor i en avtals- slutande stat utom då skeppet eller luftfarty- get används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutandc staten:

j) "behörig myndighet" åsyftar: i Kina. ft- nansministeriet eller dess befullmäktigade ombud och. i Sverige. finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutandc stat tillämpar avta- let anses. såvida inte sammanhanget föranle- der annat. varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den avtalsslutande statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet till- lämpas.

Artikel 4 Hemvisr

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtals- slutande stat" person som enligt lagstiftning- en i denna avtalsslutandc stat är skattskyldig där på grund av hemvist. bosättning. plats för huvudkontor eller annan liknande omständig- het.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu- tande staterna. bestäms hans hemvist på föl- jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande: om han har en sådan bostad i båda staterna. anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnads- intressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han sta- digvarande vistas:

c) om han stadigvarande vistas i båda sta- terna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem. anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare:

(d) lf he is a national of both States or of neither of them. the competent authorities of the Contracting States shall settle the ques— tion by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph ] a person other than an individual is a resident of both Contracting States. then it shall be deemed to be a resident ofthe State in which its head office is situated.

Article 5 Permanent e.ttablisltnu'nt

!. For the purposes ofthis Agreement. the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term ”permanent establishment" includes especially: (a) a place of management; (b) a branch: (c) an office: (d) a factory: (e) a workshop; and (1) a mine. an oil or gas well. a quarry or any other place of extraction of natural re- sources.

3. The term ”permanent establishment" likewise encompasses: (a) a building site, a construction. assembly or installation project or supervisory activi- ties in connection therewith. but only where such site. project or activities continue for a period of more than six months',

(b) the furnishing of services. including consultancy services. by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel in the other Contracting State. but only where such activities continue (for the same project or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than six months within any twelve-month period.

4. Notwithstanding the provisions of para- graphs ] to 3. the term ”permanent establish- ment" shall be deemed not to include: ('a') the use of facilities solely for the pur-

Prop. 1986/87: 17

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem. avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutandc staterna frågan genom ömsesi- dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutandc staterna. anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sitt huvudkontor.

Artikel 5. Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet. från vilken ett fö- retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar Särskilt: al plats för företagsledning:

b) filial:

c) kontor:

d) fabrik:

e) verkstad:

i) gruva. olje- eller gaskälla. stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Uttrycket ”fast driftstället" innefattar också:

a) Plats för byggnads-. anläggnings-. sam- mansättnings— eller installationsverksamhet eller övervakande verksamhet i samband här- med men endast om verksamheten pågår mer än sex månader;

b) tillhandahållandet av tjänster. konsult- tjänster däri inbegripna, som ett företag i en avtalsslutande stat lämnar genom anställda eller annan personal i den andra avtalsslu- tandc staten. men endast om verksamhet av sådant slag pågår (för samma projekt eller för ett projekt som har samband därmed) inom landet under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger sex månader under en tolvmånadersperiod.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punk- terna 1-3 anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan-

pose of storage. display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise:

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole- ly for the purpose of storage. display or deli- very:

(c) the maintenance of a stock of" goods or merchandise belonging to the enterprise sole- ly for the purpose of processing by another enterprise:

td) the maintenance of a fixed place of bu- siness solely for the purpose of purchasing goods or merchandise. or of collecting infor- mation. for the enterprise;

(e) the maintenance ofa fixed place of busi- ness solely for the purpose of carrying on. for the enterprise. any other activity ofa prepar- atory or auxiliary character:

(0 the maintenance ofa fixed place of busi- ness solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e.). pro- vided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combi- nation is of a preparatory or auxiliary char— acter.

5. Notwithstanding the provisions of para- graphs ] and 2. where a person other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 6 apply is act- ing on behalf of an enterprise and has and habitually exercises in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise. that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any acti- vities which that person undertakes for the enterprise. unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 4 which. if ex- ercised through a fixed place of business. would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provi- sions of that paragraph.

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, ge- neral commission agent or any other agent of an independent status. provided that such

Prop. 1986/87: 17

de för lagring. utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu- lager uteslutande för lagring. utställning eller utlämnande:

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu- lager uteslutande för bearbetning eller föräd- ling genom annat företags försorg:

d) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget:

e) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att för företa- get bedriva annan verksamhet av förberedan- de eller biträdande art:

f) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att kombine- ra verksamheter som anges i punkterna a) e). under förutsättning att hela den verksam- het som bedrivs från den stadigvarande plat- sen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträ- dande art.

5. Om person. som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslu- tande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn. anses detta företag — utan hinder av bestäm- melserna i punkterna ] och 2 ha fast drift- ställe i denna avtalsslutandc stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte. om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet —- inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksam- het till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag i en avtalsslutandc stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslu- tandc staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra av— talsslutandc stat genom förmedling av mäk- lare. kommissionär eller annan oberoende representant. under förutsättning att sådan

persons are acting in the ordinary course of their business. However. when the activities of such an agent are devoted wholly or al- most wholly on behalf of that enterprise. he will not be considered an agent ofan indepen- dent status within the meaning of this para- graph.

7. The fact that & company which is a resi- dent of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State. or which car- ries on business in that other Contracting State (whether through a permanent estab- lishment or otherwise). shall not ofitself con- stitute either company a permanent establish- ment of the other.

Article 6

Income from immovable property

I. Income derived by a resident of a Con- tracting State from immovable property si- tuated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the pro- perty in question is situated. The term shall in any case inclttde property accessory to im- movable property. livestock and equipment used in agriculture and forestry. rights to which the provisions of general law respect- ing landed property apply. usufruct of immo- vable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work. mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immova- ble property.

3. The provisions of paragraph ! shall app- ly to income derived from the direct use. letting, or use in any other form of immova- ble property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immova- ble property of an enterprise and to income from immovable property used for the per- formance of independent personal services.

Prop. 1986/87: 17

person därvid bedriver sin sedvanliga affärs- verksamhet. När sådan representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan ute- slutande för företagets räkning. anses han emellertid inte såsom sådan oberoende repre- sentant som avses i denna punkt.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutandc stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutandc staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra avtalsslutandc stat (antingen från fast drift- ställe eller på annat sätt). medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast drift- ställe för det andra.

Artikel 6 Inkomst arfast egendom

!. Inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutandc stat förvärvar av fast egendom belägen i den andra avtalsslutandc staten. får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. Uttrycket ”fast egendom" har den bety- delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutandc stat där egendomen är be- lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe- hör till fast egendom, levande och döda in— ventarier i lantbruk och skogsbruk, rättighe- ter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas. nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst. källa eller annan na- turtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt ] tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande. genom uthyrning eller annan an- vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna ] och 3 till- lämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egen- dom som används vid självständig yrkesutöv- ning.

Article 7 Business profits

]. The profits of an enterprise of a Con- tracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise car- ries on business in the other Contracting State through a permanent establishment si- tuated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid. the profits of the enter- prise may be taxed in that other Contracting State but only so much of them as is attribttt— able to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3. where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment si- tuated therein. there shall in each Contract— ing State be attributed to that permanent es- tablishment the profits which it might be ex- pected to make ifit were a distinct and separ— ate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar condi- tions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent es- tablishment.

3. ln determining the profits of a perma- nent establishment. there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes ofthe permanent establishment. including executive and general administrati- ve expenses so incurred. whether in the State in which the permanent establishment is si- tuated or elsewhere. However. no such de- duction shall be allowed in respect of amounts. if any. paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices. by way of royalties. fees or other similar payments in return for the use of pa- tents or other rights. or by way of commis- sion. for specific services performed or for management. or. except in the case of a banking enterprise. by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise. no account shall be taken. in the determination of the profits of a permanent establishment. for amounts charged (other- wise than towards reimbursement of actual expenses). by the permanent establishment

Prop. 1986/87: 17

Artikel 7 Inkomst av rörelse

]. Inkomst av rörelse. som företag i en avtalsslutandc stat förvärvar. beskattas en- dast i denna avtalsslutandc stat. såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtals— sltttande staten från där beläget fast drift- ställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt. får företagets inkomst beskattas i denna andra avtalsslutandc stat. men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutandc stat be- driver rörelsc i den andra avtalsslutandc sta- ten frän där beläget fast driftställe. hänförs. om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat. i vardera avtalsslutandc staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat. om det varit ett fristående företag. som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag un- der samma eller liknande villkor och själv- ständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som upp- kommit för det fasta driftstället. härunder in- begripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning. oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Avdrag medges emellertid inte för belopp som det fasta drift— stället kan ha betalat till företagets huvud- kontor eller annat företagct tillhörigt kontor (om inte beloppen utgör ersättning för faktis- ka kostnader) i form av royalty. avgift eller annan liknande betalning för nyttjandet av patent eller annan rättighet. eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller för före- tagsledning eller — utom i fråga om bankföre- tag i form av ränta på kapital utlånat till det fasta driftstället. På samma sätt skall vid be- stämmandet av fast driftställes inkomst inte beaktas belopp som det fasta driftstället debi- terat företagets huvudkontor eller annat före- taget tillhörigt kontor (om inte beloppen ut- gör ersättning för faktiska kostnader) i form av royalty. avgift eller annan liknande betal— ning för nyttjandet av patent eller annan rät-

to the head office of the enterprise or any of its other Offices. by way of royalties. fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of com- mission for specific services performed or for management. or. except in the case of a banking enterprise. by way of interest on moneys lent to the head office of the enter- prise or any of its other Offices.

4. lnsofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the pro- fits to be taxed by such an apportionment as may be customary: the method of apportion- ment adopted shall. however. be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a perma- nent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of paragraphs 1 to 5. the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by ycar unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Arti- cles of this Agreement. then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8 Shipping and air transport

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be tax- able only in the Contracting State where the head office ofthe enterprise is situated.

2. The provisions of paragraph l shall also apply to profits from the participation in a pool. a joint business or an international operating agency.

Prop. 1986/87: 17

tighet. eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller företagsledning eller —— utom i fråga om bankföretag i form av ränta på kapital utlånat till företagets huvudkontor el- ler annat företaget tillhörigt kontor.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat be- stämmas på grundval av en fördelning av fö- retagets hela inkomst på de olika delarna av företaget. hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutandc stat den skatte- pliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som an- vänds skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna ar- tikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för före- taget.

6. Vid tillämpningen av punkterna I-5 bc- stäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande är från år. såvida inte goda och tillräckliga skäl för- anleder annat.

7. Ingåri inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av det- ta avtal. berörs bestämmelserna i dessa artik- lar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8 Sjö— och luftfart

I. Inkomst genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutandc stat där företaget har sitt huvudkontor.

2. Bestämmelserna i punkt ] tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool. ett gemensamt företag eller en in- ternationell driftsorganisation.

lf)

Article 9 Associated enterprises

[. Where (a) an enterprise of a Contracting State par- ticipates directly or indirectly in the manage- ment. control or capital of an enterprise of the other Contracting State. or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management. control or ca- pital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises. then any profits which would. but for those conditions. have accrued to one of the enterprises. but. by reason of those conditions. have not so ae- crued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contract- ing State and taxes accordingly — profits on which an enterprise ofthe other Contract- ing State has been charged to tax in that other Contracting State. and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first—mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises. then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment. due regard shall he had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary con- sult each other.

Article lf) Dividends

l. Dividends paid by a company which isa resident of a Contracting State to a resident

Prop. 1986/87: 17

Artikel 9 Företag med intressegemenskap I. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutandc stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervak- ningen av ett företag i den andra avtalsslu- tande staten eller äger del i detta företags kapital. eller

b) samma personer direkt eller indirekt del- tar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutandc staten eller äger del i båda dessa företags kapital. iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför- bindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor. som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag. får all inkomst. som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag. inräknas i detta företags inkomst och beskattas i över- ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst. för vilken ett företag i en avtalsslutandc stat beskattats i denna av- talsslutande stat. även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutandc sta- ten och beskattas i överensstämmelse där- med i denna andra avtalsslutandc stat samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i denna andra avtalsslutandc stat om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag. skall den förstnämnda av- talsslutande staten genomföra vederbörligju- stering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna avtalsslutandc stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutandc staterna överläggcr vid be- hov med varandra.

Artikel IO Utdelning

l. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i

ll

of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. I—Iowever. such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident. and according to the laws of" that Contracting State. but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed IO per cent of the gross amount ofthe dividends. The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect ofthe profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends” as used in this Article means income from shares or other rights. not being debt-claims. participating in profits. as well as income from other corpor- ate rights which is subjected to the same tax- ation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resi- dent.

4. Thc provisions of paragraphs ] and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends. being a resident of & Contracting State. carries on business in the other Con- tracting State of which the company paying the dividends is a resident. through a perma- nent establishment situated therein. or per- forms in that other Contracting State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein. and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establish- ment or fixed base. In such case the provi- sions of Article 7 or Article l4. as the case may be. shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State. that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company. except insofar as such dividends are paid to a resi- dent ofthat other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the divi- dends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base si- tuated in that other Contracting State. nor subject the company's undistributed profits

Prop. 1986/87: l7

den andra thalsslutande staten fär beskattas i denna andra avtalsslutandc stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutandc stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist. enligt lagstiftningen i denna avtalsslutandc stat. men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga IO procent av utdel- ningens bruttobelopp.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt- ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i den- na artikel inkomst av aktier eller andra rättig- heter. som inte är fordringar. med rätt till andel i vinst. samt inkomst av andra andelar i bolag. som enligt lagstiftningen i den avtals- slutandc stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på sam- ma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna I och 2 till- Iämpas inte. om den, som har rätt till utdel- ningen har hemvist i en avtalsslutandc stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslu- tande staten. där bolaget som betalar utdel- ningen har hemvist. från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk- samhet i denna andra avtalsslutandc stat från där belägen stadigvarande anordning. samt den andel på grund av vilken utdelningen be- talas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning.- en. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel H.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu- tande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutandc staten. får denna andra av- talsslutandc stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar. utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra avtalsslutande stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller sta- digvarande anordning i denna andra avtals— slutandc stat. och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst. även om utdelningen el—

, l»)-

toa tax on the company's undistributed pro- fits. even ifthe dividends paid or the undistri- buted profits consist wholly or partly of pro- fits or income arising in that other Contract— ing State.

Article I ! Interest

I. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract- ing State may be taxed in that other Contract- ing State.

2. However. such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises. and according to the laws ofthat Con- tracting State. but ifthe recipient is the bene- ficial owner ofthe interest the tax so charged shall not exceed IO per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of para- graph 2. interest derived from a Contracting State is exempt from tax in that State. if it is paid:

ta) in the case of China:

(i) to the Government of the People's Republic of China:

(ii) to the People's Bank of China: (iii) on a loan directly or indirectly fin- anced or guaranteed by the Bank ofChina or the China International Trust and In- vestment Company tCI'fIC):

(iv) to a financial institution appointed by the Government ofthe People's Repub- lic of China and mutually agreed upon by the competent authorities of the two Con- tracting States; (b) in the case of Sweden:

(i) to the Government of Sweden: (ii) to the Bank of Sweden: (iii) on a loan. directly or indirectly fin- anced or guaranteed by the Swedish Ex- port Credit Guarantee Board. the National Debt Office or the Swedish Fund for Indus- trial Cooperation with Developing Coun- tries (”Swedfund");

(iv) to a financial institution appointed by the Government of Sweden and mutual- ly agreed upon by the competent authori- ties ofthe two Contracting States.

Prop. 1986/87: 17

ler den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra avtalsslutandc stat.

Artikel I I Ränta

l. Ränta. som härrör från en avtalsslutandc stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutandc staten. får beskattas i denna andra avtalsslutandc stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutandc stat från vilken den här- rör. enligt lagstiftningen i denna avtalsslu- tandc stat. men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga IO procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av punkt 2 skall ränta som förvärvas från en avtalsslutandc stat undan- tas från beskattning i denna stat om räntan betalas:

a) beträffande Kina:

I) till Folkrepubliken Kinas regering:

2) till Kinas folkbank: 3) för lån som direkt eller indirekt finan- sieras eller garanteras av Kinas bank eller Kinas internationella kredit och investe- ringsbolag ("CITIC"):

4) till finansinrättning utsedd av Folkre- publiken Kinas regering och ömsesidigt överenskommen av de behöriga myndighe- terna i de båda avtalsslutandc staterna:

b) beträffande Sverige:

I) till Sveriges regering; 2) till Sveriges riksbank;

3) för lån direkt eller indirekt finansiera- de eller garanterade av Exportkreditnämn- den. riksgäldskontoret eller Fonden för in- dustriellt samarbete med u-länder ("Swed- fund");

4) till finansinrättning utsedd av Sveriges regering och ömsesidigt överenskommen av de behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutandc staterna.

I3

4. The term ”interest" as used in this Arti- cle means income from debt-claims of every kind. whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to partici- pate in the debtor's profits. and in particular. income from Government securitics and in— come from bonds or debentures. including premiums and prizes attaching to such secur- ities. bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose ofthis Article.

5. The provisions of paragraphs I and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Con- tracting State in which the interest ariscs. through a permanent establishment situated therein. or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein. and the debt- claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. ln such case the provisions of Article 7 or Article I4. as the case may be. shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the Gov- ernment of that Contracting State. a local authority thereof or a resident of that Con- tracting State. Where. however. the person paying the interest. whether he is a resident of a Contracting State or not. has in a Con- tracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the in- debtedness on which the interest is paid was incurred. and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base. then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent es- tablishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relation- ship bctween the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount ofthe interest. hav- ing regard to the debt-claim for which it is paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the bene- ficial owner in the absence of such relation-

Prop. I986/87: l7

4. Med uttrycket "ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran. anting- en den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde- papper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures. däri inbe- gripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper. obligationer eller de- bentures. Straffavgift på grund av sen betal— ning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna I och 2 till- lämpas inte. om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutandc stat och be- driver rörelse i den andra avtalsslutande sta- ten. från vilken räntan härrör. från där belä- get fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra avtalsslu- tandc stat från där belägen stadigvarande an- ordning. samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning- en. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel I4.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalaren är den statens rege- ring, lokal myndighet eller person med hem- vist i denna avtalsslutandc stat. Om emeller- tid den person som betalar räntan. antingen han har hemvist i en avtalsslutandc stat eller inte. i en avtalsslutandc stat har fast drift- ställe eller stadigvarande anordning i sam- band varmed dcn skuld uppkommit på vilken räntan betalas. och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning- en. anses räntan hörröra från den avtalsslu- tande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalarcn och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan per- son räntebeloppet. med hänsyn till den ford- ran för vilken räntan betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta- laren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat. tillämpas

l4

ship. the provisions ofthis Article shall apply only to the last-mentioned amount. ln such case. the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State. due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12 Royalties

I. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract- ing State may be taxed in that other Contract— ing State.

2. However. such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise. and according to the laws of that Con- tracting State. but ifthe recipient is the bene- ficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount ofthe royalties.

3. The term ”royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of. or the right to use. any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting. any patent. know-how. trade mark. design or model. plan. secret formula or process. or for the use of. or the right to use. industrial. commercial or scientific equipment. or for information concerning in- dustrial. commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs I and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Con- tracting State in which the royalties arise. through a permanent establishment situated therein. or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein. and the right or property in respect ol'which the royalties are paid is effectively connected with such per- manent establishment or fixed base. ln such case the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the Gov-

Prop. 1986/87: 17

bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. [ sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutandc staten med iakttagan- de av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12 Royalty

I. Royalty. som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutandc staten. får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den här- rör. enligt Iagstiftningen i denna avtalsslu- tandc stat. men om mottagaren har rätt till royaltyn får skatten inte överstiga IO procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket ”royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som mottages så- som ersättning för nyttjandet av eller för rät- ten att nyttja upphovsrätt till litterärt. konst- närligt eller vetenskapligt verk. häri inbegri- pet biograffilm och inspelningar för radio el- ler television. patent. know-how. varumärke. mönster eller modell, ritning. hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för nytt- jandet av eller rätten att nyttja industriell. kommersiell eller vetenskaplig utrustning el- ler för upplysning om erfarenhetsrön av indu- striell. kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna I och 2 till- lämpas inte. om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutandc stat och be- driver rörelse i den andra avtalsslutandc sta- ten. från vilken royaltyn härrör. från där be- läget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra avtalsslu- tande stat från där belägen stadigvarande an- ordning. samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. ] sådant fall till— lämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel l4.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalat-en är den statens rege-

IS

ernment of that Contracting State. a local authority thereof or a resident of that Con- tracting State. Where. however. the person paying the royalties. whether he is a resident of a Contracting State or not. has in a Con- tracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the Iiabi- Iity to pay the royalties was incurred. and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base. then such royal- ties shall be deemed to arise in the Contract- ing State in which the permanent establish- ment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount of the royalties. having regard to the use, right or information for which they are paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship. the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. ln such case. the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due re- gard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13 Capital gains

I. Gains derived by a resident of a Con- tracting State from the alienation of immova- ble property referred to in Article 6 and si- tuated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business pro- perty of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable pro- perty pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of perform- ing independent personal services. including such gains from the alienation of such a per- manent establishment (alone or together with

Prop. 1986/87: 17

ring. lokal myndighet eller person med hem- vist i denna avtalsslutande stat. Om emeller- tid den person som betalar royaltyn. antingen han har hemvist i en avtalsslutandc stat eller inte. i en avtalsslutandc stat har fast drift- ställe eller stadigvarande anordning i sam- band varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning- en. anses royaltyn härröra från den avtalsslu- tande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande. den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana för- bindelser inte förelegat. tillämpas bestämmel- serna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. [ sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals- slutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13 Reu/isutionsvinst

I. Vinst. som person med hemvist i en avtalsslutandc stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutandc staten. får beskattas i denna andra avtalsslutandc stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom. som utgör del av rörelsetillgäng- arna i fast driftställe. vilket ett företag i en avtalsslutandc stat har i den andra avtalsslu- tande staten. eller av lös egendom. hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet. som person med hemvist i en avtalsslutandc stat har i den andra avtalsslutandc staten. får beskattas i denna andra avtalsslutandc stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant

16

the whole enterprise) or of such a fixed base. may be taxed in that other Contracting State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic and movable property. pertaining to the opera- tion of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the head office ofthe enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of Which consists directly or indirectly princi- pally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that Con- tracting State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 repre- senting a participation of at least 25 per cent in a company which is a resident of a Con- tracting State may be taxed in that Contract- ing State.

6. Gains derived by a resident of a Con- tracting State from the alienation of any pro- perty other than that referred to in para- graphs ] to 5 and arising in the other Con- tracting State may be taxed in that other Con- tracting State.

Article 14 Independent personal services

1. Income derived by a resident ofa Con- tracting State in respect of professional ser- vices or other activities of an independent character shall be taxable only in that Con- tracting State except in one of the following circumstances. when such income may also be taxed in the other Contracting State: (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case. only so much of the income as is attri- butable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State:

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year con- cerned: in that case. only so much of the income as is derived from his activities per-

Prop. 1986/87: 17

fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik och lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfar- tyg beskattas endast iden avtalsslutande stat där företaget har sitt huvudkontor.

4. Vinst på grund av överlåtelse av aktier i ett bolag vars tillgångar direkt eller indirekt huvudsakligen består av fast egendom belä- gen i en avtalsslutandc stat får beskattas i denna avtalsslutandc stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av aktier av annat slag än sådana som avses i punkt 4. vilka utgör en andel av minst 25 procent i ett bolag med hemvist i en avtalsslutandc stat. får beskattas i denna avtalsslutandc stat.

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1-5 och som härrör från den andra avtalsslutandc staten får beskattas i denna andra avtalsslu- tande stat.

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

I. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutandc stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksam- het. beskattas endast i denna avtalsslutandc stat. utom om någon av följande omständig— heter föreligger. då sådan inkomst får beskat— tas även i den andra avtalsslutandc staten:

a) om han i den andra avtalsslutandc staten har en stadigvarande anordning som regel- mässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten; i sådant fall får endast den del av inkomsten beskattas i denna andra av- talsslutandc stat som är hänförlig till denna stadigvarande anordning:

b) om han vistas i den andra avtalsslutandc staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under ka- lenderåret i fråga: i sådant fall får endast den del av inkomsten som förvärvas genom verk-

l7

formed in that other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term ”professional services" in- cludes. especially. independent scientific. li- terary. artistic. eductional or teaching activi- ties as well as the independent activities of physicians. lawyers. engineers. architects. dentists and accountants.

Article 15 Dependent personal services

]. Subject to the provisions of Articles 16. 18. 19. 20 and 21. salaries. wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ- ment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employ- ment is so exercised. such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of para- graph 1. remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an em- ployment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-men- tioned Contracting State. if: (a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned; and (.b) the remuneration is paid by. or on be- half of. an employer who is not a resident of that other Contracting State; and

("c) the remuneration is not borne by a per- manent establishment or a fixed base which the employer has in that other Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of para- graphs 1 and 2. remuneration derived in re— spect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traf- fic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

Prop. 1986/87: 17

samhet som utövas i denna andra avtalsslu- tande stat beskattas i denna andra avtalsslu- tande stat.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär- skilt självständig vetenskaplig. litterär och konstnärlig verksamhet. uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan själv- ständig verksamhet som läkare. advokat. in— genjör. arkitekt. tandläkare och revisor ut- ovar.

Artikel 15 Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16. 18. 19. 20 och 21 föranleder annat. beskattas lön och annan liknande ersättning. som per— son med hemvist i en avtalsslutandc stat upp- bär på grund av anställning. endast i denna avtalsslutandc stat. såvida inte arbetet utförs iden andra avtalsslutandc staten. Om arbetet utförs i denna andra avtalsslutandc stat. får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hem- vist i en avtalsslutandc stat uppbär för arbete som tltförs i den andra avtalsslutandc staten. endast i den förstnämnda avtalsslutandc sta- ten. om:

a) mottagaren vistas i denna andra avtals- slutande stat under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar un— der kalenderåret i fråga. och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i denna andra avtalsslutandc stat eller på dennes vägnar. samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgi- varen hari denna andra avtalsslutandc stat.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk- terna ] och 2 får ersättning för arbete. som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutandc stat. beskattas i denna av- talsslutandc stat.

18

Article 16 Directors” fees und rt'mtmerations oftop-le- i'cl managerial officials

]. Directors" fees and other similar pay- ments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Salaries. wages and other similar remun- eration derived by a resident ofa Contracting State in his capacity as an official in a top-le- vel managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 17 Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Arti- cles 14 and 15. income derived by a resident ofa Contracting State as an entertainer. such as a theatre. motion picture. radio or televi- sion artiste. or a musician. or as an athlete. from his personal activities as such exercised in the other Contracting State. may be taxed in that other Contracting State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to an- other person. that income may. notwith- standing the provisions of Articles 7. 14 and 15. be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of para- graphs 1 and 2. income derived by enter- tainers or athletes who are residents of a Contracting State from activities referred to in paragraphs 1 and 2 exercised in the other Contracting State under a plan of cultural exchange between the Governments of the Contracting States. shall be exempt from tax in that other Contracting State.

Prop. 1986/87: 17

Artikel 16 Styrelsearvoden och ersättningar till tjänste— män med högreföretagsledande funktioner

1. Styrelsearvode och annan liknande er- sättning. som person med hemvist i en av- talsslutande stat uppbär i egenskap av med- lem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutandc staten, får beskattas i denna andra avtalsslu- tande stat.

2. Lön och annan liknande ersättning. som person med hemvist i en avtalsslutandc stat uppbär i egenskap av tjänsteman med högre företagsledande funktion i bolag med hemvist iden andra avtalsslutandc staten. får beskat- tas i denna andra avtalsslutande stat.

Artikel 17 Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 14 och 15 får inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutandc stat förvärvar ge- nom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutandc staten i egenskap av artist. så- som teater- eller lilmskådespelare. radio— el- ler telcvisionsartist eller musiker. eller av idrottsman. beskattas i denna andra avtals- slutande stat.

2. 1 fall då inkomst genom personlig verk- samhet. som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap. inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person. får denna inkomst. utan hinder av bestämmelser- na i artiklarna 7. 14 och 15. beskattas i den avtalsslutandc stat där artisten eller idrotts- mannen utövar verksamheten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk- terna 1 och 2 skall inkomst. vilken förvärvas av artist eller idrottsman med hemvist i en avtalsslutande stat från verksamhet som avses i punkterna 1 och 2 och som utövas i den andra avtalsslutandc staten enligt en plan för kulturellt utbyte mellan regeringarna i de avtalsslutandc staterna. undantas från be- skattning i denna andra avtalsslutandc stat.

19

Article 18 Pensions

l. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19. pensions and other similar re- muneration paid to a resident of a Contract- ing State in consideration of past employ- ment shall be taxable only in that Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of para- graph 1. pensions paid and other similar pay- ments made under the social security system or from & special fund of a Contracting State or local authority thereof shall be taxable only in that Contracting State.

Article 19 Government services

1. (.a) Remuneralion. other than a pension. paid by the Government of a Contracting State or a local authority thereof to an indivi- dual in respect of services rendered to the Government of that Contracting State or a local authority thereof. in the discharge of functions of a governmental nature. shall be taxable only in that Contracting State.

(b) HOWever. such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Con- tracting State and the individual is a resident of that other Contracting State who:

(i) is a national of that other Contracting State: or

(ii) did not become a resident of that other Contracting State solely for the pur- pose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by. or out of funds created by, the Government ofa Contracting State or a local authority thereof to an indivi- dual in respect of services rendered to the Government of that Contracting State or a local authority thereof. in the discharge of functions of a governmental nature. shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the indi- vidual is a resident of. and a national of. that other Contracting State.

3. The provisions of Articles 15.16. 17 and

Prop. 1986/87: 17

Artikel 18 Pension

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat. beskattas pension och annan liknande ersättning. som med än- ledning av tidigare anställning betalas till per- son med hemvist i en avtalsslutandc stat. en- dast i denna avtalsslutande stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1. beskattas pension och annan liknande er- sättning. vilken betalas enligt socialförsäk- ringssystemet i en avtalsslutande stat eller från en särskild fond som bildats av denna avtalsslutandc stat eller dess lokala myndig- heter. endast i denna avtalsslutande stat.

Artikel 19 Offentlig tjänst

l. a) Ersättning. med undantag av pension. som betalas av regeringen i en avtalsslutandc stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av offentligt uppdrag i denna avtalsslutande stats regerings eller dess lo— kala myndigheters tjänst beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutandc staten om arbetet utförs i denna andra avtalsslutandc stat och personen i fråga har hemvist i denna andra avtalsslutandc stat och

1) är medborgare i denna andra avtals- slutande stat. eller

2) inte fick hemvist i denna andra av- talsslutandc stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension. som betalas av. eller från fonder inrättade av. regeringen i en avtalsslu- tande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av offentligt uppdrag i denna avtalsslutande stats regerings eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna avtalsslutandc stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en- dast i den andra avtalsslutandc staten om per- sonen i fråga har hemvist och är medborgare i denna andra avtalsslutandc stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15. 16. 17

20

18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by the Govern- ment of a Contracting State or a local author- ity thereof.

Article 20 Students and trninees

A student. business apprentice or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State. a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education. training or ob- taining special technical experience shall be exempt from tax in that first-mentioned Con- tracting State with respect to:

(a) payments received from sources out- side that Contracting State for the purpose of his maintenance. education. study. research or training".

(b) grants. scholarships or awards from a government or a scientific. educatiOnal or other tax-exempt organization: and

(c) income from personal services per- formed in that Contracting State provided that the income does not exceed 18 000 Swe- dish kronor or its equivalent in Chinese yuan for any taxable year.

The benefits provided under sub-paragraph (c) shall extend only for such period of time as is reasonably necessary to complete the education or training. but shall in no event exceed a period of seven consecutive years.

Article 21 Teachers and researchers

1. An individual who is a resident of a Contracting State at the beginning of his visit to the other Contracting State and who. at the invitation of the Government of that other Contracting State or of a university or other educational or scientific research institution situated in that other Contracting State and approved by an educational authority of that other Contracting State. is present in that other Contracting State for the primary pur- pose of teaching. giving lectures or engaging

Prop. 1986/87: 17

och 18 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av rege- ringen i cn avtalsslutandc stat eller dess lo- kala myndigheter.

Artikel 20 Studerande. praktikanter. m.fl.

Studerande. affärspraktikant eller lärling. som har eller omedelbart före en vistelse i en avtalsslutandc stat hade hemvist i den andra avtalsslutandc staten och som uppehåller sig i den förstnämnda avtalsslutande staten enbart för sin undervisning eller utbildning eller för att erhålla särskild teknisk erfarenhet. skall undantas från beskattning i denna avtalsslu— tande stat för:

a) betalning som mottages frän källa utan- för denna avtalsslutande stat för hans uppe- hälle. undervisning. studier. forskning eller utbildning:

b) bidrag. stipendium eller belöning från en regering eller en vetenskaplig. utbildnings- el- ler annan skattebefriad organisation; och

c) inkomst av arbete som utförs i denna avtalsslutandc stat under förutsättning att in- komsten inte överstiger 18 000 svenska kro- nor eller motvärdet i kinesiska yuan under ett beskattningsår.

Skattebefriclse enligt punkt c) ovan medges endast för den tid som skäligen er- fordras för att fullborda undervisningen eller utbildningen. men får inte i något fall avse längre tidrymd än sju på varandra följande år.

Artikel 21 Lärare och forskare

1. En fysisk person. som har hemvist i en avtalsslutandc stat vid påbörjandet av en vis— telse i den andra avtalsslutande staten och som. på inbjudan av regeringen i denna andra avtalsslutandc stat eller av universitet eller annan undervisnings- eller vetenskaplig forskningsinstitution belägen i denna andra avtalsslutandc stat och erkänd av undervis- ningsmyndighet där. vistas i denna andra av- talsslutande stat huvudsakligen för att förelä- sa eller bedriva undervisning eller forskning

in research at such university or other educa— tional or scientific research institution shall be exempt from tax by that other Contracting State on his income from personal services for teaching. giving lectures or engaging in research at such university or other educa- tional or scientific research institution for a period not exceeding three years from the date of his arrival in that other Contracting State.

2. The exemption granted under paragraph l shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit ofa specific person or specific persons.

Article 22 Other income

1. Items of income of a resident of a Con- tracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However. items of income of a resident of a Contracting State, Wherever arising. not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement. and other than those referred to in paragraph 1. shall be taxable only in that Contracting State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income. other than income from immovable property as defined in para- graph 2 of Article 6. if the recipient of such income who is a resident of a Contracting State. carries on business in the other Con- tracting State through a permanent establish- ment situated therein. or performs in that other Contracting State independent personal services from & fixed base situated therein. and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

Prop. 1986/87: 17

vid sådant universitet eller sådan annan un- dervisnings- eller vetenskaplig forskningsin- stitution. är undantagen från beskattning i denna andra avtalsslutandc stat för inkomst på grund av undervisning eller forskning vid sådant universitet eller sådan annan under- visnings- eller vetenskaplig forskningsanstalt under en tidrymd som inte överstiger tre år, räknat från dagen för hans ankomst till denna andra avtalsslutandc stat.

2. Skattebefrielse enligt punkt 1 medges inte beträffande inkomst av forskning. om forskningen sker. inte i allmänt intresse. utan företrädesvis för att gagna viss persons eller vissa personers privata intressen.

Artikel 22 Annan inkomst

1. Inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutandc stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal och som härrör från den andra avtalsslutandc staten. får beskattas i denna andra avtalsslu- tande stat.

2. Inkomst, som inte behandlas i föregåen- de artiklar i detta avtal och som inte avses i punkt 1 och som person med hemvist i en avtalsslutandc stat förvärvar, beskattas en- dast i denna avtalsslutandc stat. oavsett var- ifrån inkomsten härrör.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till- lämpas inte på inkomst. med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2. om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar själv- ständig yrkesverksamhet i denna andra av- talsslutande stat från där belägen stadigva- rande anordning. samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstäl- let eller den stadigvarande anordningen. 1 så- dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

IN) IQ

Article 23 Eliminatian of double taxatian

]. In the case of China. double taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of China derives in- come from Sweden the amount of Swedish tax payable in respect of that income in ac- cordance with the provisions of this Agree- ment may be allowed as a credit against the Chinese tax imposed on that resident. The amount of credit. however. shall not exceed the amount of the Chinese tax computed as appropriate to that income in accordance with the taxation laws and regulations of China.

(b) Where the income derived from Swe- den is a dividend paid by a company which is a resident ofSweden to a company which is a resident of China and which owns not less than 10 per cent of the share capital of the company paying the dividend. the credit shall take into account the Swedish tax payable by the company paying the dividend in respect of its income.

2. In the case of Sweden. double taxation shall be avoided as follows: ta) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of China and in accordance with the provisions ofthis Agree- ment may be taxed in China. Sweden shall allow — subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle here- of) as a deduction from the tax on such- income. an amount equal to the Chinese tax paid in respect of such income. (b) Notwithstanding the provisions of sub- paragraph (a). where a resident of Sweden derives income which in accordance with the provisions of Article 7 or Article 14. or gains which in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 13. may be taxed in China. Sweden shall exempt such income or gains from tax provided that the principal part of the income or gains arises from busi- ness activities or independent personal ser- vices carried on within China. (.c) Notwithstanding the provisions of sub- paragraph (a). dividends paid by a company

Prop. 1986/87: 17

Artikel 23 Undvikande av (lubbe/beskattning

l. Beträffande Kina undviks dubbelbc- skattning på följande sätt:

a) 1 fall då person med hemvist i Kina för- värvar inkomst från Sverige får den svenska skatt som betalas för denna inkomst enligt bestämmelserna i detta avtal avräknas mot den kinesiska skatt som påförs denna person. Avräkningsbeloppet får emellertid inte över- stiga den del av den kinesiska skatten som är hänförlig till denna inkomst enligt skattelag- stiftningen i Kina. -

b) Om inkomsten som förvärvas från Sveri- ge utgörs av utdelning som bolag med hem- vist i Sverige betalar till bolag med hemvist i Kina vilket äger minst 10 procent av aktieka- pitalet i det bolag som betalar utdelningen skall vid avräkningen medtas den svenska skatt som bolaget som betalar utdelningen erlägger för sin inkomst.

2. Beträffande Sverige undviks dubbelbc- skattning på följande sätt:

a) 1 fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt kinesisk lagstift- ning och enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Kina. skall Sverige — ienlighet med bestämmelserna i svensk lagstiftning be- träffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) — från skatten på sådan inkomst avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Kina för inkomsten.

b) 1 fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller vinst som enligt be- stämmelserna i artikel 7 eller artikel 14 re- spektive artikel 13 punkt 2 får beskattas i Kina. skall Sverige. utan hinder av bestäm- melserna i punkt a). undanta sådan inkomst eller vinst från skatt. Denna bestämmelse gäl- ler dock endast om den övervägande delen av inkomsten eller vinsten härrör från rörelse eller självständig yrkesutövning som bedrivs i Kina.

c) Utan hinder av bestämmelserna i punkt a) är utdelning från bolag med hemvist i Kina

23

being a resident of China to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish com- panies.

(d) Where a resident of Sweden derives income which. in accordance with the provi- sions of Article 8. paragraph 3 of Article 13. paragraph 2 of Article 18 and paragraphs 1 and 2 of Article 19. shall be taxable only in China. or derives income or gains which in accordance with sub-paragraph (b) of this paragraph shall be exempt from Swedish tax. Sweden may take such income or gains into account when determining the graduated rate of Swedish tax.

3. For the purpose of sub-paragraph (a) of paragraph 2, in respect of the items ofincome referred to in Articles 10. 11 and 12 the amount of ”Chinese tax paid" shall be deemed to be equal to 10 per cent of the gross dividends. 10 per cent of the gross interest and 20 per cent of the gross royalties. The provisions of this paragraph shall ap- ply only for the first ten years for which this Agreement is effective. This period may be extended by mutual agreement between the competent authorities of the Contracting States. '

Article 24 Non-di.s'crimination

1. Nationals ofa Contracting state shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burden- some than the taxation and connected re- quirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. The provisions of this paragraph shall. notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establish- ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other

Prop. 1986/87: 17

till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen enligt svensk lagstiftning skulle ha varit undantagen från svensk skatt om båda bolagen hade varit svenska bolag.

(1) 1 fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelser- na i artikel 8. artikel 13 punkt 3. artikel 18 punkt 2 och artikel 19 punkterna ] och 2 beskattas endast i Kina. eller förvärvar in- komst eller vinst. som enligt bestämmelserna i punkt b) skall undantas från svensk skatt. får Sverige beakta inkomsten eller vinsten vid bestämmandet av svensk progressiv skatt.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 a) skall, i fråga om inkomst som avses i artiklarna 10. 11 och 12. "den skatt som erlagts i Kina" anses uppgå till 10 procent av utdelningens bruttobelopp. 10 procent av räntans brutto- belopp respektive 20 procent av royaltyns bruttobelopp. Bestämmelserna i denna punkt gäller en— dast de första tio år under vilket detta avtal tillämpas. Denna tidrymd kan förlängas ge- nom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutandc staterna.

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

]. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutandc staten bli före- mål för beskattning eller därmed samman- hängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra avtalsslutande stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel ! tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutandc staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe. som företag i en avtalsslutandc stat har i den and- ra avtalsslutandc staten. skall i denna andra avtalsslutande stat inte vara mindre fördelak-

24

Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities. The provi- sions ofthis paragraph shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances. reliefs and reductions based on its policy or on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of para- graph 1 of Article 9. paragraph 7 of Article 11. or paragraph 6 of Article 12. apply, inter- est. royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall. for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise. be deductible un- der the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Con- tracting State.

4. Enterprises of & Contracting State. the capital of which is wholly or partly owned or controlled. directly or indirectly. by one or more residents of the other Contracting State. shall not be subjected in the first-men- tioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxa- tion and connected requirements to which other similar enterprises of the first-men- tioned Contracting State are or may be sub- jected.

5. The provisions of this Article shall. notwithstanding the provisions of Article 2. apply to taxes of every kind and description.

Article 25 Mutual agreement prat.-edure

l. Where a person considers that the ac- tions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions ofthis Agree- ment. he may. irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those Con- tracting States. present his case to the com- petent authority of the Contracting State of

Prop. 1986/87: 17

tig än beskattningen av företag i denna andra avtalsslutandc stat. som bedriver verksamhet av samma slag. Bestämmelserna i denna punkt anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutandc stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten så- dant personligt avdrag vid beskattningen. så- dan befrielse eller sådan nedsättning av poli- cy-skäl eller på grund av civilstånd eller för- sörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti- kel 9 punkt 1. artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas. är ränta. royalty och annan betalning från företag i en avtalsslu- tande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutandc staten avdragsgilla vid be- stämmandet av den beskattningsbara in- komsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

4. Företag i en avtalsslutandc stat. vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras. direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten. skall inte i den förstnämnda avtalsslu- tande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av an- nat slag eller mer tyngande än den beskatt- ning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda av- talsslutandc staten är eller kan bli underkas- lill.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande ar- tikel pä skatter av varje slag och beskaffen- het.

Artikel 25 Förfarande! vid Ömwsidig övarans/(ommelse 1. Om en person anser att en avtalsslu- tande stat eller båda avtalsslutandc staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal. kan han. utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa avtals- slutande staters interna rättsordning. fram-

25

3. For the purpose of sub-paragraph (a) of paragraph 2. in respect ofthe items ofincome referred to in Articles 10. 11 and 12 the amount of ”Chinese tax paid" shall be deemed to be equal to 10 per cent ofthe gross dividends. 10 per cent of the gross interest and 20 per cent of the gross royalties. The provisions of this paragraph shall ap- ply only for the first ten years for which this Agreement is effective. This period may be extended by mutual agreement between the competent authorities of the Contracting States. "

Article 24 Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting state shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith. which is other or more burden- some than the taxation and connected re- quirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. The provisions of this paragraph shall. notwithstanding the provisions of Article ], also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establish- ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other

Etc/lange ofinfornmtimt

1. The competent authorities of the Con- tracting States shall exchange such informa- tion as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the do— mestic laws of the Contracting States con- cerning taxes covered by the Agreement. in- sofar as the taxation there under these laws is not contrary to the Agreement. in particular for the prevention of fraud orevasion of such

3. Vid tillämpningen av punkt 2 3) skall. i fråga om inkomst som avses i artiklarna 10. 11 och 12. ”den skatt som erlagts i Kina" anses uppgå till 10 procent av utdelningens bruttobelopp. 10 procent av räntans brutto- belopp respektive 20 procent av royaltyns bruttobelopp. Bestämmelserna i denna punkt gäller en- dast de första tio år under vilket detta avtal tillämpas. Denna tidrymd kan förlängas ge- nom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutandc stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli före- mål för beskattning eller därmed samman- hängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra avtalsslutandc stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe. som företag i en avtalsslutandc stat har i den and- ra avtalsslutande staten. skall i denna andra avtalsslutandc stat inte vara mindre fördelak-

24

1111le 20 Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall utbyta sådana upplys- ningar som är nödvändiga för att tillämpa be- stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu- tandc staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen där enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Detta gälleri synner- het för att förhindra bedrägeri eller skatte-

26

taxes. The exchange of information is not restricted by Article l. Any information re- ceived by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities. including courts and admini- strative bodies. involved in the assessment or collection of. the enforcement or prosecution in respect ofthe taxes covered by this Agree- ment or the determination of appeals in rela- tion thereto. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. Such information may be disclosed in public court proceedings or injudicial decisions.

2. ln no case shall the provisions of para- graph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State:

(b) to supply information which is not ob- tainable under the laws or in the normal course of the administration of that or ofthe other Contracting State: or

(c) to supply information which would dis- close any trade. business. industrial. com- mercial or professional secret or trade pro- cess. or information. the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27 Diplmnutit' agents (Intl cons/(lur ijfic't'rs

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or con- sular officers under the general rules of inter- national law or under the provisions of spe- cial agreements.

Article 28 Entry lnlOfUI't'l' This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which (li- plomatic notes indicating the completion of

Prop. 1986/87: 17

flykt beträffande sådana skatter. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutandc stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myn- digheter. däri inbegripna domstolar och för- valtningsorgan. som fastställer. uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i anslutning därtill. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för så- dana ändamål. Sådana upplysningar får yp- pas vid offentlig rättegång eller i domstolsav- göranden.

2. Bestämmelserna i punkt ] anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutandc stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutandc stat eller i den andra avtalsslutandc staten:

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng- liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admi- nistrativ praxis i denna avtalsslutandc stat eller i den andra avtalsslutandc staten:

c) lämna upplysningar som skulle röja af- färshemlighet. industri-. handels- eller yrkes- hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar. vilkas över- lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Artikel 27 Diplomatiska _löreträdare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folk- rättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer dip— lomatiska företrädare eller konsulära tjänste- män.

Artikel 28 Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft trettionde dagen efter den dag då diplomatiska noter utväxlats vilka utvisar att det i intern lagstiftning före-

27

internal legal procedures necessary in each Contracting State for the entry into force of the Agreement have been exchanged. The Agreement shall have effect as respects in- come derivcd during any taxable year begin- ning on or after the first day of January in the year in which the Agreement enters into force.

Article 29 Termination

This Agreement shall continue in effect in- definitely but either ofthe Contracting States may. on or before the thirtieth day ofJune in any calendar year beginning after the expira- tion of a period of five years from the date of its entry into force. give to the other Con- tracting State. through the diplomatic chan- nel. written notice of termination. ln such event the Agreement shall cease to have ef- fect as respects income derived during the taxable years beginning on or after the first day of January in the calendar year next fol- lowing that in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed the pre- sent Agreement.

Done at Stockholm. this 16th day of May. 1986. in duplicate in the Chinese. Swedish and English languages. all texts being equally authentic. In the case of doubt. however. the English text shall prevail.

For the Government ofthe People's Republic of China

Wu Xueqiun

For the Government ofthe Kingdom of Swe- den

Sten Andersson

Prop. 1986/87: 17

skrivna förfarandet för ikraftträdandet i var— dera avtalsslutande staten har genomförts. Avtalet tillämpas beträffande inkomst som förvärvas under beskattningsår som börjar den 1 januari det är då avtalet träder i kraft eller senare.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe- gränsning men endera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet hos den andra avtalsslutande staten senast den trettionde juni under ett kalen- derår som börjar sedan fem är förfiutit efter dagen för avtalets ikraftträdande. ] händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande inkomst som förvärvas under be- skattningsär som börjar den första januari ka- lenderåret närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade. därtill vederbörligen bemyndigade av respek- tive rcgering. undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 16 maj 1986 i två exemplar på kinesiska. svenska och eng— elska språken vilka texter alla äger lika vits- ord. 1 fall av tvivelsmål äger dock den engels- ka tcxten företräde.

För Folkrepubliken Kinas regering:

Wu X ueqiun

För Konungariket Sveriges regering:

Sten Andersson

Protocol

At the moment of signing the Agreement between the Government of the People's Re- public of China and the Government of the Kingdom of Sweden for the Avoidanee of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to 'l'axes on Income. the undersigned have agreed that the follow- ing provisions shall form an intergral part of the Agreement.

To Articles 8 and 13

1. The provisions of Article 9 of the Agree- ment on Maritime Transport between the Government of the People's Republic of China and the Government of Sweden signed at Beijing on the 18th of January 1975 shall not be affected by the Agreement.

2. When applying the Agreement the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) shall be regarded as having its head office in Sweden but the provisions of paragraph 1 of Article 8 and paragraph 3 of Article 13 shall apply only to that part of its profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA). the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

To Article 12

For purposes ol' paragraph 3 of Article 12 it is understood that. in the case of payments received as a censideration for the use of or the right to use industrial. commercial or scientific equipment. the tax shall be imposed on 70 per cent of the gross amount of such payments.

To Article 1.5

lt is understood that where a resident of SWeden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft Operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS") such remuneration shall be taxable only in Sweden.

ln witness whereof thc undersigned. being

Prop. 1986/87: 17

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan Folkrepubliken Kinas regering och Konung- ariket Sveriges regering för att undvika dub- belbeskattning och förhindra skattefiykt be- träffande skatter pä inkomst har underteck- nade kommit överens om att följande bestäm— melser skall utgöra en integrerad del av avta- let.

Till artiklarna 8 och 13

l. Bestämmelserna i artikel 9 i Sjöfartsav- talet mellan Folkrepubliken Kinas regering och Sveriges regering. undertecknat i Beijing den 18januari 1975. påverkas inte av avtalet.

2. Vid tillämpningen av avtalet anses luft- fartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) ha sitt huvudkontor i Sverige, men bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 och artikel 13 punkt 3 tillämpas endast på den del av inkomsten som motsvarar den andel i detta konsortium som innehas av AB Aerotrans— port (ABA), den svenske delägaren i Scan— dinavian Airlines Systern (SAS).

Till artikel 12

Vid tillämpningen av artikel 12 punkt 3 för— utsätts att beträffande betalningar som mot— tas säsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell. kommersiell eller vetenskaplig utrustning skall skatt tas ut på 70 procent av bruttobeloppet av sådana betal- ningar.

Till artikel 15

Avtalet förutsätter att. när en person med hemvist i Sverige förvärvar ersättning på grund av anställning ombord på ett luftfartyg som används i internationell tralik av luft- fartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS). sådan ersättning beskattas endast i Sverige.

Till bekräftelse härav har undertecknade.

29

duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Stockholm. this 16th day of May. 1986, in duplicate in the Chinese. Swedish and English languages, all texts being equally authentic. In the case of doubt. however. the English text shall prevail.

For the Government of the People's Republic of China

Wu Xueqian

For the Government of the Kingdom of Swe- den

Sten Andersson

Prop. 1986/87: 17

därtill vederbörligen bemyndigade av sina re- spektive regeringar. undertecknat detta pro- tokoll.

Som skedde i Stockholm den 16 maj 1986 i två exemplar på kinesiska. svenska och eng- elska språken vilka texter alla äger lika vits- ord. 1 fall av tvivelsmål äger dock den engels- ka textcn företräde.

För Folkrepubliken Kinas regering:

Wu Xaeqian

För Konungariket Sveriges regering:

Sten Andersson

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

30

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdc den 18 september 1986

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon, Hjelm-Wallén. Peterson. Andersson. Bod- ström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Johansson. Hultcrström. Lindqvist

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina

En fysisk person kan enligt kinesisk lagstiftning ha hemvist i Kina enligt tre olika hemvistbegrepp. Skattskyldigheten varierar beroende på vilken hem- vistsituation som föreligger. En person som har varit bosatt i Kina i fem år är fr.o.m. det sjätte året skattskyldig i Kina för all sin inkomst oavsett varifrån den härrör. En person som bott i Kina ett år eller mer men mindre än fem år är skattskyldig endast för inkomst som har sin källa i Kina och för inkomst från utländsk källa som överförs till Kina. För den som vistas i Kina mindre än ett år omfattar skattskyldighetcn endast inkomst från kinesisk källa. Den som är anställd i Kina och får sin lön från arbetsgivare utanför Kina är undantagen från skatt på inkomsten om vistelsen i Kina understiger 90 dagar. Föreligger inte någon av dessa situationer anses en fysisk person inte ha hemvist i Kina. Beskattning sker då endast för inkomst från källa i Kina. lnkomst av arbete som utförts i Kina anses ha sin källa där även om den som betalar ersättningen har hemvist utanför Kina.

Inkomsterna kan klassificeras i tre olika kategorier där varje kategori beskattas för sig. Till den första kategorin hör anställningsinkomst där skatten tas ut efter en progressiv skatteskala i sju skikt från 0% på de första 800 yuanen ([ yuan = ca 1.88 kr.) per månad till 45 % av den del av månadsinkomsten som överstiger 12000 yuan. Detta innebär att skattebör- dan i procent för en månad exempelvis är ca 6% för den som tjänar 3 000 yuan. 13% för en inkomst om 6000 yuan och 27 % för den som tjänar 14000 yuan per månad. Till den andra kategorin hör inkomst av fritt yrke. royalty och hyresinkomster. Skattesatsen är 20%. men den som har hem— vist i Kina får göra vissa avdrag. Den effektiva skattesatsen blir då högst 16%. Till den tredje'kategorin hör ränta. utdelning och övrig inkomst. Skattesatsen är 20%. Inga avdrag får göras.

Utländska företag är underkastade beskattning i Kina enligt en progres- siv skatteskala på inkomster som härrör från "aktiv" verksamhet i Kina. För "passiva” inkomster från Kina är skatten proportionell. Till aktiv verksamhet räknas verksamhet i Kina i samarbete med kinesiska företag. deltagande i samarbetsprojekt grundade på kontrakt ("contractual joint ventures"). innehav av ett representationskontor som bedriver viss affärs- verksamhet samt innehavet av ett fast driftställe. Skatten pä inkomst genom aktiv verksamhet tas ut på nettointäkten och i fem skikt från 20 % för årsinkomster under 250000 yuan till 40% för inkomster överstigande ] milj. yuan. Vid sidan om denna skatt tas en lokal skatt ut om vanligen 10%. Den totala skattebördan i procent blir då för exempelvis inkomster

Prop. 1986/87: 17

|»)

om 100 000. 1 milj. resp. 10 milj. yuan 30. 37.5 resp. 48.75 %. I stället för att beskattas för nettointäkten är det möjligt att bli beskattad för en uppskat- tad vinst. Den beräknas i regel som en bestämd procentsats av bruttointäk- ten.

För "passiva" inkomster. t. ex. utdelning. ränta och royalty. är skatte- satsen 20 % på bruttoinkomsten.

För utländska företag. som genom att tillskjuta kapital tillsammans med kinesisk partner bildat ett kinesiskt bolag (equity joint venture") enligt särskild lagstiftning härom. gäller andra regler. För dessa företag är skatte- satsen 30%- av nettoinkomsten plus 10% av skatten i lokal skatt. samman- lagt 33%. För utdelning som ett sådant bolag betalar till mottagare utanför Kina tas källskatt ut med 10%.

1 Kina finns särskilda ekonomiska zoner där skatteförmåner medges. Även utanför dessa områden kan skattelättnader medges. Som exempel på skatteförmåner kan nämnas att ett joint venture som är avsett att vara i mer än 10 år kan efter ansökan bli helt skattebefriat för vinst som görs de två första vinstgivande åren. För de nästföljande tre åren kan en reduce- ring medges med 50%. Även för tid härefter är det möjligt att få skatten nedsatt. För utländska företag som inte bildat ett joint venture med kine- sisk partner. men som har fast driftställe i Kina. är det också möjligt att få skattelättnader av det slag som nyss beskrivits. Förmånerna är dock något mer begränsade. Således ges full skattefrihet endast för ett år och reduce- ringen till 50 %- är begränsad till två år.

1. Inledning

Mellan Sverige och Folkrepubliken Kina finns inte något dubbelbeskatt- ningsavtal. Ett utkast till avtal och ett till avtalet fogat protokoll parafer- ades den 16 september 1985. Handlingarna som är upprättade på engelska har översatts till svenska och remitterats till kammarrätten [ Stockholm och riksskatteverket. Remissinstanscrna har påpekat att innebörden av vissa punkter i avtalet borde klarläggas genom att en redogörelse för bakgrunden till deras utformning lämnades. Jag har för avsikt att i redovis- ningen av avtalets och protokollets innehåll tillmötesgå detta önskemål.

Avtalet undertecknades den 16 maj 1986. Avtalet och protokollet är avfattade på engelska. svenska och kinesiska språken. Endast den engels- ka och svenska texten är medtagna här.

Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folk- republiken Kina har upprättats inom finansdepartementet.

2. Lagförslaget

Lagförslaget består dels av paragraferna 1—4. dels av en bilaga som inne- håller den överenskomna texten bestående av avtal och protokoll i svensk och engelsk lydelse. Den kinesiska lydelsen av avtalet och protokollet kommer att kungöras i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ). Protokollet utgör en integrerad del av avtalet. Här redovisas paragrafernas innehåll medan avtalets innehåll presenteras i avsnitt 4.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla för Sveriges del (1 5). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag (2 så). I 3 & erinras om möjligheten att erhålla rättelse om någon beskattats i strid med avtalets bestämmelser. Slutligen föreskrivs att en skattskyldig skall lämna de uppgifter till ledning för taxering som han normalt är skyldig att lämna, även i det fall inkomst enligt avtalet helt eller delvis skall undantas från beskattning (4 lå). Enligt artikel 28 i avtalet skall

Prop. 1986/87: 17

31

de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de konstitutionella åt— gärder vidtagits som krävs för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter den dådet sista av dessa meddelanden lämnats. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kom- mer att träda i kraft. 1 förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träderi kraft den dag regeringen bestämmer.

Hänvisningar till S2

4. Avtalets innehåll

Avtalet har kunnat utformas i nära överensstämmelse med de bestämmel- ser som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har rekommenderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal (Model Double Taxation Convention on lncome and on Capital. 1977). Avtalet har emel— lertid måst anpassas till det faktum att Sverige och Folkrepubliken Kina befinner sig i olika utvecklingsskeden i ekonomiskt hänseende. Ett uttryck härför år att Sverige genom att medge avräkning för icke erlagd skatt. s.k. matching credit. underlättar bl.a. tekniköverföring från Sverige till Kina. Också andra avvikelser från OECD: s modellavtal förekommer givetvis i syfte att anpassa avtalet till resp. avtalsslutandc stats interna lagstiftning och praxis.

Art. I och 2 anger de personer och skatter som omfattas av avtalet. Arr. 3—5 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. lurt. 4 har intagits regler som avser att fastställa var en person har hemvist vid tillämpningen av avtalet. Arr. 5 anger innehållet av begreppet "fast driftställe". vilket beträffande entreprenadarbeten fått en vidare innebörd än enligt OECD:s modellavtal. Detta bör bedömas som en rimlig svensk fiskal eftergift som uppvägs av att svenska företag normalt bör få lägre total skatt och därmed en bättre konkurrenssituation i Kina. Detta beror på att i de fall de får fast driftställe i Kina inkomsten därifrån skall

Prop. 1986/87: 17

undantas från beskattning i Sverige (jfr art. 23 punkt 2 b).

Arr. 6—22 innehåller avtalets materiella beskattningsregler. Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen.

Art. 7 innehåller regler om beskattning av inkomst av rörelse. Sådan inkomst får beskattas i den stat där rörelsen bedrivs från fast driftställe. Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Första meningen klargör att t. ex. allmänna för- valtningsutgifter som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället. ] sådana fall får en proportionell del av utgifterna hänföras till driftstället. 1 andra meningen behandlas andra slag av utgifter som inte är avdragsgilla hos det fasta driftstället. Anledningen härtill har närmare utvecklats i kommenta- ren till OECD: s modellavtal av år 1977 (kommentaren till art. 7 punkterna 16—22).

Inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 första meningen endast iden stat där det företag som uppbär inkomsten har sitt huvudkontor. I protokollet till art. 8 finns särskilda regler för SAS vilka har sin motsvarighet i andra moderna avtal som Sverige ingått. 1 protokollet anges också. att bestämmelserna i 1975 års sjöfartsavtal mellan Sverige och Kina inte påverkas av förevarande avtal.

Art. 9 innehåller regler som på vissa villkor möjliggör omräkning av inkomst mellan företag med intressegemenskap. För svensk del får be- stämmelserna betydelse vid tillämpningen av 43 & kommunalskattclagen (1928: 370).

Art. 10 behandlar beskattningen av utdelningsinkomstcr. Utdelning får beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Beskattning får emellertid ske även i den stat där det utdelande bolaget har hemvist (punkt 2). Skatten i denna stat skall emellertid begränsas till 10% av utdelningens bruttobelopp om utdelningsmottagaren är den som har rätt till utdelningen. Denna begränsning gäller dock inte i fall som avses i punkt 4. Uppkommer dubbelbeskattning vid tillämpningen av art. 10 gäller bestämmelserna i art. 23.

Ränta och royalty beskattas enligt art. 1! och 12 i princip i den stat där mottagaren har hemvist. Även den stat varifrån utbetalningen sker (käll- staten) har dock i regel rätt att i enlighet med sin interna lagstiftning beskatta inkomsten. Skatten i denna stat skall emellertid begränsas till 10%. (art. 11 punkt 2 resp. art. 12 punkt 2). Beträffande royalty som betalas som ersättning för användningen av eller rätten att använda indu- striell. kommersiell eller vetenskaplig utrustning skall emellertid enligt protokollet till art. 12 skatten tas ut på endast 70% av bruttobeloppet. Begränsningarna enligt art. 11 punkt 2 och art. 12 punkt 2 gäller inte i fall som avses i art. 11 punkt 5 resp. art. 12 punkt 4. dvs. då utbetalningen har samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som betalnings- mottagaren har i källstaten. Ränta som mottas av en avtalsslutandc stat eller dess riksbank är skattefri i källstaten. Detsamma gäller flera andra räntebetalningar på lån som garanteras eller finansieras av vissa i art. 11

Prop. 1986/87: 17

punkt 3 angivna organ. Uppkommer dubbelbeskattning vid tillämpningen av art. 11 och 12 gäller bestämmelserna i art. 23.

Royalty för rätten att nyttja fast egendom. mineralförekomst. källa eller annan naturtillgång beskattas enligt art. 6.

Art. 13 behandlar beskattningen av realisationsvinst. Bestämmelsen av- viker från OECD: s modellavtal. Således får enligt punkt 4 vinst som uppkommer vid försäljning av aktier i bolag vars tillgångar huvudsakligen består av fast egendom beskattats i den stat där den fasta egendomen är belägen. 1 punkt 5 ges också rätt för den stat där ett bolag är beläget att beskatta överlåtelser av aktier i detta om de utgör en andel av minst 25 %. I båda dessa fall föreskriver OECD-avtalet beskattning endast i överlåtarens hemviststat. 1 punkt 6 ges en generell rätt att beskatta vinst vid överlåtelse av egendom i den stat från vilken vinsten härrör. Med denna vida formule- ring kan det hävdas att i varje fall punkterna 4 och 5 är överflödiga. men det har ändå från bl. a. presentationssynpunkt ansetts ha ett visst värde att dessa punkter tagits in i avtalet. Utformningen av art. 13 medger Sverige rätt att enligt intern beskattningsrätt beskatta vinst genom överlåtelse av svenska aktier efter utflyttning från Sverige (jfr 53 ä 1 mom. a) kommunal- skattelagen).

Enligt art. [4 beskattas inkomst av självständig yrkesutövning i regel endast där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten i den andra staten. får dock inkomsten beskattas där om yrkesutövaren antingen har en stadigvarande anordning som står till hans förfogande där. eller om han vistas där under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under kalenderåret ifråga.

Art. [5 behandlar beskattning av inkomst av arbete i enskild tjänst. Punkt 1 innebär. att sådan inkomst i princip beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid viss kotttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. Beträffande beskattning av inkomst av anställning ombord på skepp eller luftfartyg finns särskilda regler i punkt 3. För ombordanställda hos SAS gäller dock bestämmelserna i pro- tokollet till art. 15. Styrelsearvode och ersättningar till tjänstemän med högre företagsle- dande funktion får enligt art. [6 beskattas i den stat där det bolag som betalar ut ersättningen har hemvist.

Inkomst som artister och idrottsmän förvärvar i denna egenskap beskat- tas enligt urt. 17 punkterna 1 och 2 i den stat där verksamheten utövas. Detta gäller dock inte då verksamheten utövas enligt en plan för kulturellt utbyte upprättad mellan regeringarna i de avtalsslutande staterna. I sådana fall är inkomsten undantagen från beskattning i den stat där verksamheten utövas.

Art. 18 behandlar beskattning av pension på grund av enskild tjänst och annan liknande ersättning samt tltbetalningar enligt en stats socialförsäk- ringssystem. Enligt punkt ] beskattas pension och annan liknande ersätt- ning med anledning av tidigare anställning endast i den stat där personen i fråga har hemvist. 1 punkt 2 har undantag införts för sådana utbetalningar som görs enligt socialförsäkringssystemet i en stat. innebärande att den stat från vilken ersättningen betalas har en uteslutande beskattningsrätt.

Inkomst av offentligt uppdrag beskattas under de förutsättningar som

Prop. 1986/87: 17

anges i art. [9 punkt 1 endast i den stat varifrån inkomsten betalas. Bestämmelsen är snävare utformad än motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal. Till skillnad från modellavtalet omfattas sålunda inte alla offentligt anställda personer utan endast sådana som utövar admi— nistrativa funktioner för regeringen eller för lokala myndigheter. Anled- ningen är att den kinesiska samhällsstrukturen medför att tjänster. som i Sverige normalt utförs av privat anställda. i Kina utförs av statsanställda personer. Artikeln skulle således få en relativt sett betydligt vidare tillämp— ning i Kina än i Sverige om modellavtalet hade följts. Bestämmelsen i punkt 2 om beskattning av pension som utbetalas till en tidigare offentligt anställd person har utformats på motsvarande sätt. I punkt 3 klargörs att ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivits av regeringen i en avtalsslutandc stat eller dess lokala myndigheter beskattas på samma sätt som inkomst av enskild tjänst.

Ari. 20 och 2! innehåller regler om skattelättnader för studerande. praktikanter. lärlingar. lärare och forskare. Liknande bestämmelser finns i andra svenska dubbelbeskattningsavtal.

Inkomst som inte har behandlats särskilt i art. 6—21 får enligt art. 22 punkt 1 beskattas i den avtalsslutandc stat varifrån inkomsten härrör. Härrör den från källa i tredje stat beskattas den endast i inkomsttagarens hemviststat (punkt 2).

Sverige tillämpar enligt ur!. 23 punkt 2 a) i avtalet avräkning av skatt ("credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Innebörden av denna är att en person med hemvist i Sverige taxeras här även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i Kina. Den uträknade skatten minskas därefter med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i Kina. Vid avräkningsförfarandet i Sverige skall bestämmelserna i 25 & första stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt [fr. o. m. 1988 års taxering lagen (1986: 468) om avräkning av utländsk skatt] tillämpas. Undantag från credit of tax-metoden gäller i de fall som anges i punkt 2 b). Då tillämpas i stället den s.k. exempt-metoden för att undanröja dubbel- beskattning. dvs. inkomsten tas inte med vid taxering i Sverige. Exempt- metoden tillämpas också i de fall då en inkomst enligt avtalet skall beskat- tas endast i Kina (art. 8, art. 13 punkt 3. art. 18 punkt 2 och art. 19 punkterna 1 och 2). Enligt punkt 2 c) skall utdelning från bolag i Kina till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen enligt svensk skattelag skulle ha varit undantagen från svensk skatt om båda bolagen hade varit svenska bolag.

1 de fall då Sverige undviker dubbelbeskattning genom exempt-metoden får den undantagna inkomsten enligt punkt 2 d') beaktas vid bestämmandet av svensk progressiv skatt. I punkt 3 har intagits regler om avräkning i vissa fall i Sverige av högre skattebelopp än som faktiskt erlagts i Kina, s. k. matching credit. Syftet härmed är att de skattelättnader som Kina medgeri vissa fall för att främja ekonomisk utveckling i Kina skall tillkom- ma de personer som de är avsedda för och inte medföra en motsvarande högre svensk skatt. vilket annars skulle ha blivit fallet. Reglerna är tidsbe- gränsade till tio år. men kan förlängas efter överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

Prop. 1986/87: 17

Kina tillämpar enligt art. 23 punkt 1 a) också avräkning av skatt som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Vidare skall enligt punkt 1 b) vid utdelning från bolag i Sverige till bolag i Kina som äger minst 10%- av aktiekapitalet i det svenska bolaget avräknas. förutom skatten pä utdel- ningen som tas ut enligt avtalet. också den svenska bolagsskatt som belöper på utdelningen ts. k. "credit for underlying tax").

[ ur!. 24 finns regler om förbud mot vissa slag av diskriminering vid beskattningen.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse vid tvister om avtalets tolkning och tillämpning regleras i art. 25. Arr. 26 innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar.

l ur!. 27 finns vissa föreskrifter om diplomatiska företrädare och konsu- lära tjänstemän.

Arr. 28 och 29 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt art. 28 skall de avtalsslutande staterna meddela var- andra när de vidtagit de åtgärder som enligt intern lagstiftning krävs för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet träderi kraft trettionde dagen efter den då det sista av dessa meddelanden lämnats och dess bestämmelser blir tillämpliga beträffande inkomst som förvärvas under beskattningsår som börjar den 1 januari det år då avtalet träderi kraft eller senare. Avtalet kan enligt art. 29 sägas upp först sedan fem år förflutit från ikraftträdandet.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 1986/87:17: Avsnitt 2

5. Lagrådets hörande

Såsom framgår av 2 & i den föreslagna lagen skall avtalets beskattnings- regler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyl- dighet i Sverige som annars skulle föreligga. Jag anser på grttnd härav att lagrådets hörande inte är erforderligt.

6. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna avtalet mel- lan Folkrepubliken Kinas regering och Konungarikct Sveriges regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skat- ter på inkomst samt att anta förslaget till lag om dubbelbcskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1986

Prop. 1986/87: 17