Prop. 1986/87:64

om ändring av tidpunkten för avlämnande av självdeklaration vid 1987 års taxering, m.m.

Regeringens proposition 1986/87: 64

om ändring av tidpunkten för avlämnande av självdeklaration vid 1987 års taxering, m.m.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollct den 6 november 1986.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

.Kiell-O/ofFe/d!

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås bl.a. att tidpunkten för att avlämna självdeklara- tion. som är den 15 februari. ändras till den 10 mars vid 1987 års taxering.

l Riksdagen 1986/87. ] saml. Nr 64

(& ww &

Förslag till

Lag om tidpunkt för avlämnande av självdeklaration vid 1987 års taxering, rn. m.

Härigenom föreskrivs följande.

Vid 1987 års taxering skall den i 34 ä 1 mom. första stycket taxeringsla- gen (19562623) angivna tidpunkten för avlämnande av självdeklaration vara den 10 mars.

Den i 35 & första stycket uppbördslagen (1953z272) angivna tidpunkten för tillställande av skattsedel skall, i fråga om skattsedel avseende 1986 års taxering. vara den 31 december.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.

N

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 november 1986

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande. och statsråden Feldt. Sigurdsen, Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén, Bodström, Göransson. Gradin, Dahl, R. Carlsson. Holmberg. Wickbom, Johansson, Hulterström, Lindqvist, G. Andersson. Lönnqvist

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om ändring av tidpunkten för avlämnade av självdeklaration vid 1987 års taxering, m.m.

1. Inledning

Enligt 34 ä 1 mom. första stycket taxeringslagen (1956:623), TL, är sista dagen för avlämnande av självdeklaration den 15 februari under taxerings— året. För vissa näringsidkare m.fl. är dock deklarationstidpunkten den 31 mars.

Riksskatteverket (RSV) har i en framställning till regeringen hemställt att deklarationstidpunkten den 15 februari flyttas till den 10 mars vid 1987 års taxering. Anledningen härtill är att vissa förseningar uppkommit i för- beredelsearbetet inför taxeringen på grund av stridsåtgärderna på den offentliga arbetsmarknaden under hösten 1986. Jag avser att i det följande ta upp den av RSV väckta frågan och ytterligare en som även den har samband med arbetsmarknadskonflikten.

2. Senare tidpunkt för avlämnande av deklaration

Mitt förslag: Senaste tidpunkten för att avlämna självdeklaration, som är den 15 februari. ändras till den 10 mars vid 1987 års taxering.

Riksskatteverkets förslag: Överensstämmer med mitt.

Skälen för mitt förslag: Stridsåtgärderna på den offentliga arbetsmarkna- den har påverkat också skattemyndigheternas arbete. Genom strejken vid RSV har det avslutande arbetet med 1986 års taxering försenats. vilket i sin tur får konsekvenser för bl.a. förberedelserna inför 1987 års taxering. Jag skall i det följande utveckla detta något.

Det förenklade deklarationsförfarandet, som skall tillämpas första gång- en vid 1987 års taxering. byggeri hög grad på att vissa uppgifter förtrycks

på deklarationsblanketterna. För att systemetet skall fungera är det nöd- vändigt att förtryckningen av blanketterna sker planenligt så att de kan sändas ut till de skattskyldiga i god tid före deklarationstidpunkten. På de allmänna deklarationsblanketterna skall också vissa uppgifter förtryckas. Även beträffande dessa är det av stor betydelse att rutinerna fungerar. Strejken har som nämnts försenat slutarbetet med 1986 års taxering. Detta har i sin tur medfört att förtryckningen av deklarationsblanketterna till 1987 års taxering försenats. eftersom en del av de uppgifter som skall förtryckas inte finns tillgängliga i skatteregistret förrän 1986 års taxering slutförts. RSV räknar nu med att arbetet med tryckning och distribution kan ske så att deklaranterna får förtryckta blanketter successivt fram till den 20 februari 1987.

Deklarationstidpunkten den 15 februari måste alltså senareläggas. En ny tidpunkt måste bestämmas så att deklaranterna får en rimlig tid till sitt förfogande att deklarera. Å andra sidan får inte tidpunkten läggas så sent att det uppstår allvarliga konsekvenser för granskningsarbetet. RSV har i sin framställning till regeringen föreslagit att tidpunkten ändras till den 10 mars. Jag delar verkets bedömning att denna tidpunkt är en lämplig avväg- ning mellan dessa intressen.

Vid inbetalningar på vissa konton är inbetalningstidpunkten kopplad till dagen för avlämnande av självdeklaration. Enligt 5 & skogskontolagen (19541142), '3 & lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv, 2 & lagen (1979:6111 om upphovsmannakonto och 2 % lagen (1982:2) om uppfinnar- konto är det således en förutsättning för avdrag att inbetalningen har gjorts senast den dag då den skattskyldige skall lämna självdeklaration enligt 34 ä 1 eller 2 mom. TL. Avslutas räkenskapsåret senast den 31 augusti kommer deklarationsdagen enligt 34 ä 1 mom. TL att förskjutas från den 15 februari till den 10 mars 1987. Den senaste inbetalningsdagen bör också förskjutas till den 10 mars 1987. Lagförslaget har utformats så att detta blir fallet. Har den skattskyldige beviljats anstånd enligt 34 ä 2 mom. TL gäller liksom nu att inbetalningen skall ha gjorts senast den dag då anståndet löper ut (för delägare i handelsbolag som gör avsättning till allmän investeringsreserv gäller särskilda regler). Konsekvenserna blir desamma i de undantagsfall då ett företag vid 1987 års taxering skall göra en inbetalning på förnyelse- konto.

I fråga om lagen (1979:609) om allmän investeringsfond gäller fr.o.m. 1987 års taxering fasta inbetalningsdagar. Inbetalningsdagen är alltså inte knuten till bestämmelserna i 34 ä 1 och 2 mom. TL. I stället gäller generellt att företag med räkenskapsår som avslutats senast den 31 augusti året före taxeringsåret skall göra inbetalning till spärrkontot i riksbanken senast den 15 februari och övriga företag senast den 30 april. Den omständigheten att den ordinarie deklarationsdagen förskjuts för den förstnämnda kategorin av företag innebär inte att också inbetalningsdagen förskjuts. Företag med räkenskapsår som avslutats senast den 31 augusti 1986 bör därför om de vill undvika att träffas av en särskild avgift se till att det belopp som skall betalas in är riksbanken till handa senast måndagen den 16 februari 1987.

För taxeringsförfarandet är det av yttersta vikt att kontrolluppgifter inges och hanteras enligt givna regler. Åtgärder för att sända ut förtryckta

kontrolluppgiftsblankctter har enligt RSV kunnat prioriteras särskilt. var- för tidpunkten för att avlämna dessa inte behöver ändras. Jag vill i sam- manhanget också nämna att RSV framhållit att granskningsarbetet vid 1987 års taxering kommer att påverkas inte bara av senareläggningen av tidpunkten för deklarationens avlämnande utan även av att systemutveck- lingsarbetet för ADB-stödet i granskningen försenats på grund av strejken. Detta får enligt RSV till följd att ambitionsnivån vid granskningen måste sänkas och att fritidsfunktionärer kan behöva utnyttjas i granskningen i högre grad än planerat. På grund av förseningen kommer även taxerings- meddelandena att sändas ut till dcklaranterna senare än planerat. Detta kräver dock inte författningsändringar.

3. Senare tidpunkt för utsändande av slutskattesedel

Mitt förslag: Senaste tidpunkten för att sända ut slutskattesedel. som är den 15 december. ändras till den 31 december för slutskatte-

sedel som avser 1986 års taxering.

Skälen för mitt förslag: Enligt vad jag erfarit har strejken vid RSV medfört att även arbetet med slutskattesedlarna avseende 1986 års taxe- ring har försenats. RSV räknar med att de kommer att sändas ut till de skattskyldiga senast den 31 december.

Enligt 35 & uppbördslagen (19532272). UBL. skall slutskattesedel till- ställas den skattskyldige senast den 15 december under taxeringsåret. I 68 ä 1 mom. UBL föreskrivs att återbetalning av överskjutande preliminär skatt till den skattskyldige skall ombesörjas skyndsamt. ] 45 & uppbörds- förordningen (1967:626) föreskrivs vidare att överskjutande preliminär skatt skall betalas ut med återbetalningskort som fogas vid skattsedeln. om RSV inte föreskrivit annat. Vidare gäller att den som får kvarskatt i regel skall betala den genom att skatteavdrag görs underjanuari—mars året efter taxeringsäret. Den försenade utsändningen av skattsedlarna påverkar en- ligt uppgift inte möjligheterna att följa bestämmelserna om skatteavdrag. Enligt min mening bör förseningen med slutskattesedlarna föranleda en- dast den författningsändringen att tidpunkten för tillställandet av dessa i lag bestäms till senast den 31 december. Någon annan ändring av bestäm- melserna är inte motiverad.

1 37 & UBL finns vissa bestämmelser om anmälan till lokal skattemyn- dighet om utebliven skattsedel. Dessa bestämmelser hänvisar till 35% UBL. Ändringen innebär att även dessa tidsfrister förskjuts.

4. Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom ftnansdepartementet upprät- tats ett förslag till lag om tidpunkt för avlämnade av självdeklaration vid 1987 års taxering, m.m.

Med hänsyn till att lagstiftningsfrågan bör behandlas skyndsamt och är av enkel beskaffenhet bör något yttrande av lagrådet inte inhämtas över lagförslaget.

5. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget. Förslaget bör behandlas av riksdagen snarast och regeringen bör därför föreslå riksdagen att besluta att förkorta motionstiden till två dagar.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986