Prop. 1988/89:19

om godkännande av 1987 års internationella gummiavtal

Regeringens proposition 198 8/89: 19

om godkännande av 1987 års internationella gummiavtal

Regeringen Föreslår riksdagen att anta det Förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 september 1988.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Lena Hjelm- Wallén

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förenta nationernas naturgummikonferens antog den 20 mars 1987 ett nytt internationellt naturgummiavtal avsett att ersätta naturgummiavtalet från år 1979. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet.

&

ww 12357

Prop. 1988/89: 19

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 september 1988

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sigurd- sen, Gustafsson. Hjelm-Wallén, Bodström. Göransson. Dahl, R. Carlsson. Holmberg.'Hellström, Johansson. Hulterström, Lindqvist, G. Andersson. Lönnqvist. Thalén

Föredragande: statsrådet Hjelm-Wallén

Proposition om godkännande av 1987 års internationella naturgummiavtal

1. Inledning

Inom ramen för Förenta nationernas konferens för handel och utveckling (UNCTAD) antogs ett första internationellt naturgummiavtal år 1979. Förhandlingar inom UNCTAD har nu lett fram till ett nytt internationellt naturgummiavtal, 1987 års avtal, avsett att ersätta 1979 års avtal som efter förlängning löpte ut den 22 oktober 1987. 1987 års avtal bör i engelsk text och svensk översättning fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I.

Regeringen beslöt den 3 december 1987 att avtalet skulle undertecknas. Detta skedde den 21 december 1987.

Kommerskollegium har efter remiss yttrat sig över avtalet, och har därvid bifogat yttrande från Sveriges Gummiindustriförening. Vidare har överstyrelsen för civil beredskap yttrat sig över avtalet. En sammanställ- ning över yttrandcna bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

2. Föredraganden 2.1 Bakgrund '

Den produkt som i vardagligt tal kallas gummi omfattar dels naturgummi (huvudsakligen från Hevea Brasiliensis). dels olika sorters syntetgummi.

Den totala världsproduktionen av naturgummi år 1987 beräknas uppgå till 4655 000 ton. Naturgummi odlas främst i Sydostasien. Sålunda svara- de år 1987 Malaysia för cirka 33.9 %. Indonesien för 24.5% och Thailand för 17.9% av världsproduktionen. Största icke-asiatiska producentländer är Liberia med cirka 19%, Nigeria med 1.2 % och Brasilien med 0,9% av världsproduktionen. Som jämförelse kan nämnas. att syntctgummipro- duktionen samma år beräknas uppgå till 9400 000 ton.

Exportintäktcrna från naturgummi är en mycket betydelsefull budget- post för berörda producentländer.

Prop. 1988/89: 19

F.)

Den totala världskonsumtionen av gummi år 1987 beräknas uppgå till Prop. 1988/89: 19 13905 000 ton, varav naturgummi 4535 000 och syntetgummi 9370000, ton. Ledande naturgummikonsumentzär USA med cirka 16,9% av världs- konsumtionen, följt av Japan med 1-1,9% och Kina med 9,7%. Sveriges konsumtion beräknas år 1987 uppgå till 0,3% av världskonsumtionen.

Prognoser avseende världens naturgummiproduktion fram till år 2000 ' visar att Malaysias och Indonesiens procentuella andelar av världsproduk- tionen förväntas gå ned. Thailand, Indien och Kina förväntas öka sin andel av produktionen. Vad gäller konsumtionen, så förväntas sådana regioner som i dag är relativt sett små konsumenter komma att öka i betydelse. Sydkorea, Taiwan och ASEAN-länderna (Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesien, Filippinerna och Brunei) beräknas öka sin konsum- tion särskilt mycket. Däremot förväntas Nordamerika, EG:s.medlemslän- der och övriga Västeuropa visa endast mindre ökning eller till och med sjunkande konsumtion. Totalt sett förväntas naturgummiproduktionen balansera efterfrågan. Inräknas syntetgummi. förväntas ett visst överskott år 1990, medan följande år fram till år 2000 vissa mindre underskott kan förväntas.

Frågor rörande gummi behandlas numera i två mellanstatliga organisa- tioner. Londonbaserade Internationella gummistudiegruppen (IRSG —- International Rubber Study Group) är en studiegrupp i vilken Sverige är medlem sedan år 1966. Gruppen har verkat i 44 år. Inom gruppen framför- des under många år önskemål om någon form av prisstabiliserande arran- ' gemang för enbart naturgummi. För detta ändamål tillkom det första avtalet, 1979 års internationella naturgummiavtal. Detta avtal, som admi- nistreras av dess organisation INRO (InternationalNatural Rubber Orga- nization: Internationella naturgummiorganisationen) med säte i Kuala Lumpur. Malaysia. har genom ett system med buffertlagring av naturgum- mi verkat för att åstadkomma en balanserad ökning av utbudet och efter- frågan samt att lindra allvarliga problem som uppstår till följd av överskott eller knapphet på naturgummi. Med hjälp av finansiella medel (kontanta bidrag till buffertlagcrkontot) som medlemsländerna ställt till förfogande, skulle INRO vid fallande världsmarknadspriser på naturgummi kunna verkställa Stödköp till buffertlagret. Lagret skulle maximalt kunna uppgå till 550000 ton. varav 150000 benämndes nödfallslagcr. Då marknadspri- serna under år 1981 oväntat föll inledde INRO den prisstabiliserande buffertlägerverksamhetcn. Den 5 november 1981 gjordes det första buf- fertlagerköpet.

Under den första fasen av dessa marknadsintcrventioner (Stödköp). från november 1981 till mitten av januari 1983 köpte INRO 273000 ton. Från mitten av januari 1983 till slutet av år 1984 gjordes inga köp. eftersom marknadspriserna låg över den nivå vid vilken avtalet stadgar att mark- nadsintervention kan ske. Underjanuari, 1985 gjordes begränsade uppköp om 3000 ton. I maj samma år nödvändiggjorde marknadsprisutvecklingen omfattande köp. Uppköpen under hela året kom att uppgå till totalt .

100364 ton. .

Under år 1986 uppvägdes tillgången på naturgummi i stort sett av efterfrågan varför blott smärre köp genomfördes. Vid slutet av år 1986 uppgick det totala buffertlagr'ct till 357 207 ton.

'...)

Under år 1987 steg så marknadspriserna på naturgummi. och för första gången sedan naturgummiavtalets tillkomst nåddes i september 1987 den prisnivå vid vilken INRO enligt avtalets regler kunde börja sälja av från buffertlagret för att hindra ytterligare prishöjningar. I januari 1988 hade 100000 ton sålts, och i mars 1988 hade nettoförsäljningen nått 200000 ton.

2.2 1987 års avtal

Det nya avtalet överensstämmer till största delen med det förra. De ändringar som förhandlats fram för det nya avtalet är främst av teknisk natur och gäller formerna för finansiering av buffertlagret. översyn av rcferenspriset, samt villkoren för avtalets ikraftträdande.

Förhandlingarna om detta nya avtal var trots ändringarnas natur långt- ifrån problemfria. men det faktum att det trots allt var möjligt att komma fram till ett nytt avtal. med i stort sett samma tilltänkta medlemsländer som i det förra. visar att erfarenheterna i stort varit goda. Ändringarna vad gäller översyn och ändringar av avtalets prisnivåer syftar till att minska faran för att de prisgränser som skall försvaras genom buffertlagerköp inte motsvarar den långtidsutveckling av priserna på marknaden som skulle blivit följden om inget avtal funnits.

Avtalet syftar främst till att åstadkomma en balanserad ökning av utbu- det och efterfrågan samt att lindra allvarliga problem som kan uppstå till följd av överskott eller knapphet på naturgummi. Vidare syftar det till att åstadkomma stabila förhållanden inom handeln med naturgummi genom att undvika överdrivna prisfluktuationer. vilka ogynnsamt påverkar-såväl producenters som konsumenters långsiktiga intressen. Avtalet skall också bidra till stabilisering av exportmedlemmarnas intäkter från exporten av naturgummi. och att öka deras intäkter baserade på expanderande ex— portvolym till rättvisa och lönsamma priser. Det syftar dessutom till att söka säkerställa tillförlitlighetcn och kontinuiteten beträffande utbudet av naturgummi och att tillgodose importmcdlemmarnas behov av rättvisa och skäliga priser.

Det nya avtalet har alltså i allt väsentligt samma syften som det förra avtalet. Det nya avtalet är också ett s.k. 50/50-avtal där rättigheter och skyldigheter fördelas på ett rättvist sätt mellan avtalets producerande och konsumerande medlemsstater. Häri inbegrips att prisstabiliseringen skall genomföras enbart med hjälp av buffertlagerverksamhet'en. Rcfcrcnspri- serna och de indikativa priserna i det nya avtalet kommer att vara desam- ma som i det förra avtalet vid tiden då det upphörde att gälla. En av de viktigare nyheterna i det nya avtalet är att naturgummiorganisationen inte längre har möjlighet att ta upp lån för att finansiera lagerköp. Dessa skall finansieras enbart genom kontanta bidrag från medlemmarna.

Det nya avtalet stadgar att referenspriset skall ses över med 15 månaders intervaller i stället för de 18 månader som gällde i förra avtalet. Detta medger att avtalet bättre kan följa marknadens rörelser och anpassas till ekonomiska realiteter. '

Prop. 1988/89: 19

Villkoren för avtalets provisoriska ikraftträdande har skärpts i förhål- lande till 1979 års avtal. Det nya avtalet fordrar större anslutningsgrad (75% mot 65% i förra avtalet). Detta är en fördel genom att färre konsu- ment- resp. producentländer därigenom kan stå utanför avtalet, om detta skall kunna träda i kraft. Dessa skärpta regler är till viss del anledningen till att 1987 års avtal kan förväntas träda i kraft tidigast vid slutet av år 1988. Att ett för ikraftträdande tillräckligt antal ratificeringar kan uppnås tidigast vid slutet av år 1988 beror enligt vad som framkommit på admi- nistrativ långsamhet i berörda länder. inte på tvekan att anta avtalet.

I fråga om avtalets operativa delar gäller följande. Som enda instrument för att uppnå prisstabilisering och övriga syften i avtalet. skall upprättas ett internationellt buffertlager. Lagret skall ha en total kapacitet om 550000 ton (varav 150000 ton s.k. nödfallslager), inklusive det från 1979 års internationella naturgummiavtal övertagna lagret. Medlemmarna åtar sig att finansiera totalkostnaden för lagret. Detta skall ske genom att de medlemmar av det tidigare avtalet. som också tillträder det nya för över sina nationella andelar i buffertlagerkontot från 1979 års avtal till lager- kontot i det nya avtalet. Totalkostnaden för lagret delas lika mellan avta- lets exporterande och importerande medlemmar. Bidragen för de skilda medlemmarna skall stå i proportion till deras röstandclar i INRO:s.råd. För importmedlemmar med en andel av 0,1 % eller mindre av den totala nettoimporten av naturgummi gäller vissa lättnader. För den händelse den beräknade totalkostnaden för lagret (som den framgår avbilaga till avtalet) skulle överskridas skall rådet från medlemmarna begära in erforderligt belopp i proportion till röstandclarna. En medlems bidrag skall dock ej överstiga 15% av beloppet av dess totala bidrag beräknat på dess andel i världshandeln somzden specificerats i bilaga till avtalet.

Kostnaden för—lagret-skall finansieras genom kontanta'bidrag från med- lemmarna till buffertlagerkontot. Ett kontant initialbidrag till kontot om totalt 70 milj..malaysi'ska'Ringgit förfaller till betalning :inom 60 dagar efter det första rådsmötet i.INRO internationella naturgummiorganisa- tionen — efter ikraftträdandet av 1987 års avtal. Det förutsätts dock att detta initialbidrag skall täckas av medlemmarnas andelar i buffertlager- kontot från 1979 års avtal, vilka transfcreras till nya avtalet. Om exe'kutiv- direktören bedömer att behov finns av resurser härutöver kan han, liksom i 1979 års avtal, begära in ytterligare bidrag.

Sveriges totala inbetalningar till buffertlagerkontot i 1979-'års-avtal har uppgått till 6.1 milj. kr. Sveriges möjliga maximala ytterligare-inbetalning enligt 1987 års avtal blir lägre, eftersom medel från 1979 års-avtal förs över till bulfertlagerkontot i 1987 års avtal. då detta väl trätt i kräft..Sveriges övriga ekonomiska åtaganden utgörs av det årliga bidraget till organisatio- _ nens'administrativa'budget. Detta årliga bidrag kan förmodas komma att bli ungefär lika stort som-hittills, nämligen cirka 3 200 U S dollar per år.. Buffertlagrets verksamhet har noga reglerats i avtalet. Ett prisfält inom vilket man skall söka hålla marknadspriset har fastställts, liksom vissa prislägen då buffertlagret skall tas i anspråk. Nödfallslagrct skall tas i anspråk då normallagrets kapacitet utnyttjats oöh marknadspriset befinner sig inom vissa nivåer i avtalets prisfält. Det skall användas till att försvara

Prop. 1988/89: 19

(J!

ytterlägena i det fastställda'p'risfältet. Alla lagertransaktioner skall ske på Prop. 1988/89: 19 etablerade marknader till gällande priser och avse leverans 'av naturgummi ' inom en tremånadersperiod. Terminsaffär'er får inte förekomma.

Översyn och ändringar av prisfältets mittpunkt, det s.k. referenspriset. skall baseras på marknadstrender och/eller förändringar av buffertlagret. Om avtalet trädcri kraft efter den 1 maj 1988, skall den första översynen av referenspriset ske vid första rådsmötet och därefter var femtonde må- nad. Upp- eller nedjustering av referenspriset skall ske i förhållande till hur ett genomsnittligt s.k. marknadsindikatorpris under en sexmånaderspe- riod befunnit sig inom prisfältct. '

I avtalet har också angetts 'de typer och kvaliteter av naturgummi som buffertlagret får köpa och sälja. Naturgummit skall lagras i såväl export- som importländer.

Proceduren för likvidering av lagret har noga reglerats. Vid avtalets upplösning skall eventuellt överskott eller underskott delas av medlem- marna i proportion till varje medlems bidrag respektive" röstandel i avtalet.

Avtalet innehåller också en artikel om förhållandet mellan organisatio- nen och UNCTAD:s gemensamma fond." Artikeln ger uttryck för att rådet skall förhandla med fonden, då verksamheten inom denna inletts, om villkoren för ett avtal gällande organisationens associering till fonden.

De exporterande medlemmarna åtar sig genom avtalet att bedriva en politik som säkerställer kontinuerlig tillgång på naturgummi. Inom ramen för INRO:s kommitté för övriga åtgärder'skall ekonomiska och tekniska analyser genomföras. Härigenom skall tas fram forsknings- och utveck- lingsprogram samt projekt', som skall syfta till bl.a. produktivitcts'- och kvalitetsförbättringar samt avse metoder för bearbetning, marknadsföring och distribution av naturgummi. Finansiella resurser för sådana åtgärder skall rådet Söka erhålla genom bl. a' internationella finansinstitutioner och den gemensamma fondens andra konto. ' ' ' '

Organisationens sekretariat skall vidare insamla sådan statistik och så- dana andra uppgifter om naturgummi och besläktade områden, som er- fordras för att avtalet skall fungera tillfredsställande. Årligen skall'bedöin- ningar av utsikterna för naturgummi på världsmarknaden offentliggöras.

Samtliga rådsbeslut skall vara-bindande för medlemmarna,' som inte skall genomföra åtgärder vilka kan, begränsa eller motverka syftena med sådana beslut. Medlemmarnas skyldigheter begränsas till "deras åtaganden att erlägga bidrag till organisationens budget och buffertlagerkontot till sådana åtaganden som kanin följden av organisationens associering till den gemensamma fonden.'Under särskilda omständigheter kan' rådet med - kvalificerad'majoritet befria'en medlem från skyldigheter enligt avtalet.

Avtalet har varit öppet'för undertecknände'under tiden den 1' maj '— "den 31 december 1987. Det skall ratificeras Senast den I januari 1989. Beträf- fande ikraftträdandct innebär avtalets" regler i huvudsak att "det gäller provisoriskt sedan det ratificerats dels av länder som svarar för minst 75 % av nettoexporten. dels av länder som 'svarar för minst 75 % av nettoimpor- ' ten enligt en bilaga till avtalet. Skulle' inte detta uppnås kan de länder som '- ' biträtt avtalet efter kallelse av FN:s generalsekreter'are' b'e'sluta om ikraft- trädandet. Slutligt träder avtalet'i kraft när det ratificeratsav export-' ' ' ' "6

respektive importländer söm på motsvarande sätt svarar för respektive 80% av handeln. Med här avsedd ratifikation." jämställs ett meddelande till depositarien om att landet i fråga ikläder sig fullständiga finansiella förpliktelser enligt avtalet.

Då tiden för undertecknande av avtalet löpte ut hade det'undertecknats av tre exporterande länder, representerande 88,98% av världsproduk- t'ionen. samt 19 importerande länder. representerande 75.72 % av världs- importen. De tre producentländerna är Indonesien. Malaysia och Thai- land. Bland de 19 importerande länderna'återfinns bl. a. EG:s medlems- länder. Japan, Kina, USA. Sverige. Norge och Finland. Med få undantag har således de länder. söm var medlemmar' 1 1979 års avtal också under- tecknat 1987 års avtal.

Vad gäller ratifikationsläget för' 1987 års avtal. har hittills Malaysia. Indonesien. Japan och Kina ratificerat avtalet. USA förväntas genomföra ratifikation under innevarande år. Medlemsländerna i EG har inlett de nationella procedurerna för ratifikation; "

Ett medlemsland kan begära utträde ur avtalet. Utträde kan' ske tidigast ett år efter sådan begä'ran.'En medlem kan också uteslutas ur avtalet om

Prop. 1988/89: 19

naturgummiorganisationens råd finner att medlemmen brutit mot sina" åligganden på ett sätt som innebär betydande men för avtalets funktion.

Avtalet skall gälla under en tid av fem år från dess ikraftträdande. Det kan förlängas för en tid om högst två år. Vidare kan rådet med kvalificerad majoritet besluta att avtalet 'skall upphöra. Skulle så ske, skall rådet under en tid av högst tre år avveckla nattirgummiorganisationen, sa'mt förfara med dess tillgångar i enlighet med avtalet.

_ 3 Svenskt godkännande av avtalet

Mitt förslag: Riksdagen bör godkänna 1987 års internationella. na- turgummiavtal.

Remissinstanserna: Kommerskollegium anser, att frågan om Sveriges anslutning får bedömas från politiska utgångspunkter snarare än företags- ' ekonomiska. Kollegiet avstår från att ta ställning i frågan'om Sveriges anslutning. Bland övriga remissinstanser anser Sveriges Gummiindustri- förening att Sverige" bör ansluta sig" till- avtalet. Överstyrelsen för civil beredskap uttrycker viss tveksamhet till nyttan av buffe'rtlagring"(sc bil 2). - Skälen för mitt förslag: Sverige har sedan länge tagit-aktiv del i det- ' internationella samarbetet på- råvar—uområdet. Vår medverkan har grun-' dats dels på uppfattningen'att detta arbete ""varit till nytta'för en rad u- länder som för sin ekonomiska utveckling varit beröende av en' eller ett

fåtal råvaror. dels på våra egna intressen. ' '

Effekterna av instabila och på senare tid långvarigt svaga'råvarumarkna- der har'kännbart påverkat råvaruexporterande-u-länd'ers e'xp'ortinkomster och planering. Slutdokun'i'entet från-UNCTAD VII understryker" behoVet av bättre fungerande. stabilare och mer förutsägbara råvarumarknader."-

Sveriges råvaruförbrukning och import är internationellt sett stor i relativa om än inte i absoluta tal. För enstaka råvaror är vi samtidigt icke obetydliga producenter och exportörer.

Svensk handelspolitik på råvaruområdet syftar till att skapa förutsätt- ningar för pris- och volymmässigt stabil försörjning av råvaror på samma villkor som för andra länder samt till att främja lönsam export av egna råvaror. Denna politik inbegriper även utrikespolitiska och biståndspoliti- ska värderingar. . ,

Det svenska intresset för råvaruavtal och andra multilaterala samarbets- former är ett led i denna politik. UNCTAD fattade år 1976 ett beslut om ett integrerat råvaruprogram (IPC). Detta var avsett att bli ett brett pro- gram för att stabilisera råvarumarknaderna och minska eller lindra de negativa effekterna av u-ländernas råvaruberoende. Prisstabiliserande råvaruavtal skulle ingås. En gemensam fond skulle finansiera lager och bidra till forskning och utveckling. Exportintäkter från råvaror skulle stabiliseras och u-länderna skulle vidareförädla, marknadsföra och distri- buera sina råvaror i ökad utsträckning. '

IPC-beslutet tillkom efter den första oljekrisen. Råvarupriserna steg vid den tiden kraftigt. Alarmerande bedömningar om jordens ändliga resurser gjordes. Prisbilden är nu en annan. Råvarupriserna har under de senaste åren sjunkit utom vad gäller metaller. Efterfrågan har minskat till följd av substitution, återanvändning, besparingar och minskad råvaruinten'sitet i produktionen. Kapacitetsökningar, som delvis är en följd av 1970-talets höga priser och produktivitetshöjningar, har ökat utbudet.

IPC-arbetet har gått trögt. Det gäller särskilt de prisstabiliserande avta- len som mött stora svårigheter: Endast för ett fåtal råvaror har det varit möjligt att sluta eller upprätthålla sådana avtal. Bakom detta ligger främst omsvängningen i råvarumarknaderna och flera ledande i-länders mot- stånd mot ingrepp i marknaderna. Studiegrupper för 'konsument- och ---producentsamråd och andra arrangemang har i stället trätt i förgrunden. Samtidigt har Ökad samsyn mellan producenter och konsumenter kommit till uttryck om nödvändigheten av att marknadsanpassa de prisstabilise- rande avtalen. Det nya naturgummiavtalet är ett exempel härpå, exempel- vis vad gäller reglerna för justering av avtalets referensprisnivå.

Råvarornas minskade roll i världsekonomin får viktiga konsekvenser för u-ländernas utvecklingsstrategi. Fortfarande är många u-län'der starkt be- roende av råvaror för sina exportintäkter. vilket ofta får negativa effekter på utveckling och försvårar betalning av räntor och amorteringar på stats- skulder. Drygt 60 % av Afrikas och över hälften av Latinamerikas export- intäkter kommer från råvaror. Bortfallet av intäkter från export av råvaror pga sjunkande priser motsvarade hälften av dessa länders skuldökning åren 1980—1983. U-ländernas råvaruberoende måste också minska. Be- talning av räntor och amorteringar på skulder och omedelbara importbe- hov har dock i många fall framtvingat ökad råvaruexport.

Strukturanpassningsåtgärder är nödvändiga. De vidtas av enskilda län- der och kräver i sig resurser. Det multilaterala råvarusamarbetet kan emellertid ge positiva bidrag. Sverige deltar fortsatt aktivt i detta samarbe- te som sålunda delvis inriktar sig på nya metoder.

Prop. 1988/89: 19

Bland instrumenten för att komma tillrätta med dessa problem kommer prisstabiliserande avtal att ha en plats även i fortsättningen, förutsatt att de bygger på realistiska ekonomiska bestämmelser.

Studiegrupper bidrar också till stabilare marknader och inkomster lik- som till förbättrad marknadskunskap. Sådan kunskap underlättar plane- ring och beslut om investeringar eller nedläggning av produktion. Denna effekt uppnås även genom s.k. utvecklingsavtal som redan slutits förjute och tropiskt timmer. Dessa har som huvuduppgift att främja forskning och annan råvaruutveckling för att förbättra konkurrenssituationen för enskil- da råvaror. I UNCTAD diskuteras även. om än i något nertrappad form, förslag att vid bortfall av intäkter från råvaruexport koppla ökat finansiellt stöd till åtgärdsprogram för strukturförändringar och rationaliseringar inom råvarusektorn.

Även åtgärder utanför råvaruområdet är av största betydelse för att underlätta u-ländernas strukturomvandling såsom ökat tekniskt bistånd genom FN:s utvecklingsprogram (UNDP), FN:s faekorgan, UNCTAD/ GATT:s internationella handelscentrum (ITC) m.fl. samt stärkande av Internationella utvecklingsfonden (IDA) och andra finansieringsorgan. Slutligen är arbetet för att frigöra världshandeln i GATT av största vikt för att öka u-ländernas möjligheter till avsättning av andra produkter än råvaror. ' '

Då det första naturgummiavtalet nu har löpt ut efter att ha varit i kraft sedan år 1980. kan det vara av värde att analysera de effekter'avtalet och dess buffertlagerverksamhet har haft under de gångna åren på marknads- prisernas utveckling. Ett mått härpå är utvecklingen av det vägda indika- torpriset, som sekretariatet för INRO i enlighet med avtalet räknar fram dag för dag med ledning av prisuppgifter från de olika marknader där det handlas med naturgummi. "

En analys av utvecklingen för indikatorpriset under de sålunda gångna sju åren visar, att en prisstabilisering åstadkommits på naturgummimark- naden i enlighet med avtalets intentioner. Längre perioder med.-prisstabili- tet eller bl'ott begränsade fluktuationer rådde under tiden november 1981 till januari 1983, från april 1983 till mars 1984, från oktober 1984 till maj 1985 och från april 1986 till juli 1987. Däremellan förekom kortare peri- oder med mer betydande prisfluktuationer. Buffertlagerköparen under tiden november 1981—den 31 juli 1987 omfattar- i 479 dagar då handel kunnat förekomma. Under 872 dagar, vilket motsvarar 59% av det totala antalet dagar, höll sig indikatorpriset inom det ideala intervall där varken köp eller försäljning från buffertlagret skulle kunna ske. Under de tider då lagerköp skedde höll sig indikatorpriset inom övre delen av interventions- området. Endast för kortare perioder föll det i närheten av det utlösnings- pris då köp måste ske.

Prisstabiliseringen under hela den angivna tidsperioden skedde genom köp av totalt 374000 ton. vilket ligger inom 95 % av det normala buffert- lagret på 400000 ton. Nödfallslagret på 150000 ton behövde inte tillgripas.

Det är dock att märka. att då organisationens lägerverksamhet bedöms ha varit framgångsrik, sker denna bedömning endast på grundval av lager- köp. Effekterna av utförsäljning från lagret i syfte att hindra en icke önskad

Prop. 1988/89: 19

prisuppgång har ej ännu säkert kunnat bedömas. Försäljningen från lagret inleddes först sent under år 1987. '

En anmärkning mot avtalet och dess följder 'som har framförts är att under den tid buffertlagret har byggts upp. har de kommersiella lagren i världen av naturgummi minskat i ungefär samma grad. Detta skulle kunna bero på att stora lager inte behövs när man kan förlita sig på naturgummi— avtalets buffertlager om en bristsituation skulle uppstå. Sådana resone- mang tillbakavisas dock av organisationens sekretariat. Kommersiell la- gerhållning sker inte med ledning av storleken på naturgummiorganisatio- nens lager utan efter andra kommersiella och tekniska överväganden. Sekretariatet anser. att världens gummiindustrier inte kan. basera si'n lager- hållning på förekomsten av INRO:s buffertlager. som överhuvudtaget inte kan släppas ut på marknaden förrän priserna nått en viss, hög nivå.

Jag förordar således att riksdagen skall godkänna 1987 års internationel- la naturgummiavtal. " ' ' "

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna 1987 års internationella naturgummiavtal.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan-. den har lagt fram.

Prop. 1988/89: 19

-'10'

International Natural Rubber Agree- ment, 1987 '

PREAMBLE'

The contracting parties.

Recalling thc Declaration and the". Pro- gramme of Action on the Establishment of a New International Economic Order,*

Recognizing. in particular the importance of the United Nations Conference on Trade and Development resolution 93 (IV). adopted at its fourth session, resolution 124 (V). adopted at its fifth session. and resolution 155 (VI), adopted at its sixth session. 'on the Inte-' gra'ted Programme for Commodities.

Recognizing the imperta'nce of natural rub- ber to the economics of members, particular- ly to the exports of exporting members and to supply requirements ofimporting members.

Recagnizing jilrther that the stabilization of_natural rubber prices is in the interests of producers, coiiSumers and natural rubber markets. and that an international natural rubber agreement can significantly assist the growth and development of the natural 'rub- ber industry to the benefit of both producers and consumers. . '

'Have agreed as follows:

CHAPTER I OBJECTIVES

Article ] .

()hjet'tivex .

The objectives of the International Natural Rubber Agreement. 1987 _(hereinafter re- ferred to as ”this Agreement ), with a view to achieving 'th"e relevant 'object'ives as adopt— ed by the United Nations .Conference' on Trade and Development in'ilIts'resolutio'ns 93 (IV). 124 (V) and.155" (VI) on the Integrated Programme 'lor Cönimlodi'ties, are in_t'erl alia as 'follows': '

(a) To achieve 'a balanced growth between the supply 01 and demand for natural rubber. thereby helping to alleviate the serious diffi- culties arising from surpluses or shortages of natural rubber;

* General Assembly resolutions 3201 (S—Vl) and 3202lS-Vl)of1 May 1974.

1987 Års Internationella ,Naturg'iimmiav- tal " ' ' '

INLEDNING

De avtalas/mande parterna,

vilka åberopar förklaringen och handlings- programmet om upprättande av en ny inter- nationell ekonomisk ordning;*

vilka särskilt erkänner betydelsen av den av Förenta nationernas konferens för handel- och 'utveckling vid fjärde sessionen antagna resolution 93 (IV), den vid femte sessionen antagna resolution 124 (VI). och' vid sjätte sessionen antagna resolution 155. (V') om ett integrerat program för råvaror:

vilka erkänner naturgummits betydelse för' medlemmarnas ekonomier särskilt för ex- portmedlemmarnas export och importmed- lemmarnas försörjningsbehov, .

vilka därutöver erkänner att en stabiliser- ing av naturgummipriserna är av intresse för producenter, konsumenter och naturgummi- marknaderna, Och att ett internationellt na'- turgummiavtal kan avsevärt bidraga till till- växten och utvecklingen av naturgummiin- dustrin till förmån för både producenter och konsumenter;

har överenskommit om följande:

KAPITEL I SYFTEN

Artikel [ S_tften .

Syftena med 1987 ars Internationella nat'ur- gummia'vtal (i fortsättningen benämnt detta thal") är'att' uppnå de tillämpliga mål som antagits av Förenta nationernas ko'nfe'rens för handel och utveckling i dess resolutioner 93 (IV). 124 (V) och 155 (VI) Om ett integrerat program för råvaror bl. a. följande:

(a') att åstadkomma en balanserad ökning av utbud och efterfrågan på naturgummi och' därigenom bidra till att lindra de allvarliga svårigheter som uppstår genom överskott eller knapphet på naturgummi:

*generalförsamlingens resolutioner 3201 ("S-VI) och 3202 (S—Vl)den 1 maj 1974.

(b) To achieve stable conditions in natural rubber trade through avoiding excessive nat- ural rubber price fluctuations. which ad- versely affect the long-term interests of both producers and consumers, and stabilizing these prices without distorting long-term market trends, in the interests of producers and consumers:

(0) To help stabilize the export earnings from natural rubber of exporting members, and to increase their earnings based on ex- panding natural rubber export volumes at fair and remunerative prices, thereby helping to provide the necessary incentives for a dy- namic and rising rate of production and the resources for accelerated economic growth and social development;

('d) To seek to ensure adequate supplies of natural rubber to meet the requirements of importing members at fair and reasonable prices and to improve the reliability and con- tinuity of these supplies;

('e) To take feasible steps in the event of a surplus or shortage of natural rubber to miti- gate the economic difficulties that members might encounter;

(0 To seek to expand international trade in and to improve market access for natural rub- ber and processed products thereof;

(g) To improve the competitiveness of Inat- ural rubber by encouraging research and de- velopment on the problems of natural rubber;

(h) To encourage the efficient development of the natural rubber economy by seeking to facilitate and promote improvements in the processing, marketing and distribution of raw natural rubber; and

(i) To further international co-operation in and consultations on natural rubber matters affecting supply and demand, and to facilitate promotion and eo-ordination of natural rub- ber research, assistance and other pro- grammes.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

(b) att åstadkomma stabila förhållanden inom handeln med naturgummi genom undvi- kande av överdrivna prisfluktuationer på na- turgummi, som ogynnsamt påverkar produ- eenters och konsumenters långsiktiga intres- sen, och att utan att förvränga marknadsten- densen på lång sikt stabilisera dessa priser, i producenters och konsumenters intresse;

(e) att bidra till att stabilisera exportmed- lemmarnas intäkter från exporten av natur- gummi. och att öka deras intäkter baserade på expanderande exportvolym av natur- gummi till rättvisa och lönsamma priser och därigenom bidra till att skapa erforderliga motiv för en dynamisk och stigande produk- tionstakt och resurser för ökad ekonomisk tillväxt och social utveckling:

(d) att söka tillförsäkra tillräcklig tillgång på naturgummi för att tillgodose importmed- 1emmarnas behov till rättvisa och skäliga priser och att förbättra tillförlitligheten och kontinuiteten ifråga om utbudet;

(e) att vidta möjliga åtgärder i händelse av överskott eller knapphet på naturgummi för att minska de ekonomiska svårigheter som medlemmarna kan komma att utsättas för;

(f) att söka utvidga den internationella han- deln med naturgummi och att förbättra mark- nadstillträdet för naturgummi och härav bear- betade produkter;

(g) att förbättra naturgummits konkurrens- förmåga genom att stödja forskning och ut- vecklingsarbete om problemen gällande na- turgummi;

(h) att uppmuntra effektiv utveckling av naturgummisekto'rn genom att underlätta och främja förbättringar avseende bearbetning, marknadsföring och distribution av natur- gummi; och

(i) att främja internationellt samarbete och samråd i naturgummifrågor som påverkar till- gång och efterfrågan och att underlätta främ- jande och samordning av forskning, bistånd och andra program avseende naturgummi.

12

CHAPTER ll — DEFINITIONS

Article 2 Definitions

For the purposes ofthis Agreement: (1) "Natural rubber" means the unvulca- nized elastomer, whether in solid or liquid form's. from Hevea brusiliensis and any other plant which the Council may decide for the purposes of this Agreement;

(2) "Contracting pany” means a Govern- ment. or an intergovernmental organization referred to in article 5, which has consented to be bound by this Agreement provisionally or definitively:

(3) ”Member” means a contracting party as defined in definition (2) above;

(4) "Exporting member" means & member which exports natural rubber and has de- clared itself to be an exporting member, sub- ject to the agreement of the Council;

(5) "Importing member'.” means a member which imports natural rubber and has de— clared itself to be an importing member. sub- ject to the agreement of the Council; '

(6) "Organization" means the Internation- al Natural Rubber Organization referred to in article 3:

(7) ”Council” means the International Natural Rubber Council referred to in article 6; '

(8) ”Special vote” means'a vote requiring at least two thirds ofthe votes cast by export- ing members present and voting and at least two thirds of the votes cast by importing members present and voting, counted sepa- rately, on condition that these votes are cast by at least halfthe members in each category present an'd voting;

(9) "Exports of natural rubber" means any natural rubber which leaves the customs ter- ritory of any member. and ”imports of natu- ral rubber" means any natural rubber which enters the domestic commerce in the customs territory of any member. provided that for the purposes of these definitions. customs territory shall, in the case ofa member which comprises more than one customs territory. be deemed to refer to the combined customs territories ofthat member: '

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

KAPITEL 11 DEFINITIONER-

Artikel 2 Definitioner Vid tillämpningen av avtalet avses med: (1) "naturgummi", ovulkaniserad elas- tomer, antingen i fast eller flytande form, från Hevea brasiliensis'och varje annan växt som rådet kan besluta om för syftena i detta avtal;

(2) "avtalsslutande part". en. regering, eller en i artikel 5 omnämnd mellanstatlig or- ganisation. som har samtyckt till att bli bun- den av detta avtal provisoriskt eller slutgil- tigt: - (3) "medlem", en avtalsslutande part som angetts i definition 2 ovan;

(4) "exportmedlem". en medlem som ex- porterar naturgummi och har förklarat sig vara en exportmedlem med förbehåll för rå- dets godkännande; .

(5) "importmedlem", en medlem som im- porterar naturgummi och har förklarat sig vara en importmedlem med förbehåll för rå- dets godkännande:

(6) "organisation”, Internationella natur- gummiorganisationen omnämnd i artikel 3;

(7) "råd". Internationella Naturgummirå— det omnämnd i artikel 6:

(8) "särskild omröstning", omröstning i vilken erfordras minst två tredjedelar av de röster som avgetts av exportmedlemmär. som är närvarande och röstar. och minst två tredjedelar av de röster som avgetts av im- portmedlemmar. som är närvarande och rös- tar. räknade var för sig. under villkor att

'dessa röster har avgetts av minst hälften av

medlemmarna inom varje kategori som är närvarande och röstar:

(9) "export av naturgummi", allt natur- gummi som lämnar ett lands tullområdc. och ”import av naturgummi" allt naturgummi som kommer in på marknaden inom ett lands tullområdc. I detta sammanhang skall tullom- råde. i de fall då en medlem förvaltar mer än ett tullområde. anses hänföra sig till medlem- mens samtliga tullområden;

(10) ”Distributed simple majority vote" means a vote requiring more than half of the - total votes of exporting members present and voting and more than half of the total votes of importing members present and voting, counted separately: '

(1 1) ”Freer usable currencies" means the deutsche mark, the French franc-. the Japa- nese yen, the pound sterling, and the United States dollar:

(12) ”Financial year” means the period from 1 January to 31 December inclusive; ' (13) "Entry into force” means the dateon which this Agreement enters into force provi- sionally or definitivly in accordance with arti- cle 60:

(14) "Tönne" means a metric ton, i.e. ,.-l.000 kilogrammes;

' (15) "Malaysian/Singapore cent" means the average of the Malaysian sen and the Singapore cent at the prevailing rates of ex- change: - .

(16) "Time-weighted net contribution of a member" means its net cash contributions weighted by the number of days during which the constitutent parts of the net cash contri- bution have stayed at the disposition of the Buffer Stock. ln calculating the number of days. the day when the contribution was re- ceived by the Organization will not be taken into account, nor the day .when the reim— bursement was effected, nor the day when this Agreement term'inates.

CHAPTER lll — ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

Article 3

Establishment, headquarters and structure of the International Natural Rubber Organi- zation

1. The International Natural Rubber Orga- nization, established by the International Natural Rubber Agreement, 1979. shall con- tinue in being for the purpose of administer- ing the provisions and supervising the opera- tion of this Agreement. .

2. The Organization shall function through the International Natural Rubber Council. its

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

(10) "röstning med fördelad enkel majori- tet", innebär röstning för vilken erfordras mer än hälften av totala röster från export- medlemmar, som är närvarande och röstar. och mer än hälften av totala rösterna från importmedlemmar, som är närvarande och röstar. räknade var försig; ,

.(11) "fritt användbara valutor", tyska mark, franska francs, japanska yen. pund sterling och USA-dollar; '

(12) "räkenskapsår", perioden från den

' 1 januari till och med den 31 december;

(13) "ikraftträdande", den tidpunkt vid vil- ken detta avtal träder i kraft provisoriskt eller slutgiltigt i enlighet med artikel 60;

(14) "ton", metriskt ton om 1000 kilo— gram; :

(15) "Malaysia/Singapore cents", genom- snittet av malaysiska cents och Singapore cents till gällandeväxelkurser;

(16) ”tidsvägt nettobidrag från en med- lem", kontanta nettobidragen vägda med an- talet dagar under vilka beståndsdelarna i det kontanta nettobidraget har stått till buffert- lagrets förfogande. Då antalet dagar uträk- nas. skall den dag då bidraget mottogs av organisationen inte räknas med, och inte hell- er den dag då återbetalningen gjordes och den dag då detta avtal upphör att gälla.

KAPITEL lll — ORGANISATION ()C'H FORVALTNING

- Artikel 3

Internationella naturgummiorganisationens upprättande. säte och uppbyggnad

!. Internationella naturgummiorganisa- tionen upprättad av 1979 års naturgummiav- tal skall fortsätta att handha tillämpningen av avtalet och leda verksamheten inom ramen för avtalet.

2. Organisationen skall verka genom Inter— nationella naturgummirådet, dess verkstäl—

14

Executive Director and its staff, and such other. bodies as are provided for in this Agreement.

3. Subject to the requirement in paragraph 4 ofthis article, the headquarters of the Orga- nization shall be in Kuala Lumpur. unless the Council. by special vote, decides otherwise.

4. The headquarters of -the Organization shall at all times be located in the territory of a member.

Article 4 Membership in the Organisation

1. There shall be two categories of mem- bersh'ip, namely. (a) Exporting; and

(b) lmporting.

2. The Council shall establish" criteria re- garding a change by a member in its category of membership as defined in paragraph ] of this article, taking fully into” account the pro- visions of articles 24 and 27. A member which meets such criteria may change its category of membership subject to the agree- ment of the Council by special vote.

3. Each contraeting party shall constitute a single member of the Organization.

Article 5

Membership by intergovernmental organiza- . tions

=-l. Any reference in this Agreement to a "Government" or "Governments" shall be construcd as including a reference to the Eu- ropean Economic Community and to any in- tergovernmental organization having respon- sibilities in respect ofthe negotiation, conclu- sion and application of international agree- ments. in particular commodity agreements. Accordingly, any reference in this Agree- ment to signature. ratification, acceptance or approval, or to notilication of provisional ap- plication, or to aecession shall, in the case of such interg0vernmenta1 organizations, be construcd as "including a-reference to signa- ture, ratification, acceptance or approval, or to notificatioh of provisional application, or to aceession, by such intergovernmental or- ganizations.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

lande direktör och personal, och sådana an- dra organ som förutses i detta avtal.

3. I enlighet med villkor i paragraf 4 av denna artikel, skall organisationens säte vara i Kuala Lumpur såvida inte rådet med sär- skild röstning beslutar annat.

4. Organisationens säte skall alltid vara-be- läget i ett medlemsland.

Artikel 4 Medlemskap i organisationen

]. Det skall finnas två kategorier av med- lemmar. nämligen,

ta) exportmedlemmar, och (b) importmedlemmar.

2. Rådet skall fastställa kriterier beträf- fande en medlems byte av medlemskategori som angetts i moment 1_av denna artikel'med fullt hänsynstagande till bestämmelserna i ar- tiklarna 24 och 27. En medlem som uppfyller sådana kriterier kan byta medlemskategori om rådet med särskild omröstning godkänner detta. ' ' 3.'Varje avtalsslutande part skall utgöra en enda medlem av organisationen.

Artikel 5 Medlemskap av mellanstatliga organisa- tioner '

i

1. Varje hänvisning i detta avtal till en ' re- gering" eller ”regeringar” skall anses inbe- gripa cn hänsyftning till den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen och till varje mel- lanstatlig organisation med ansvar i fråga om förhandling, godkännande och tillämpning av internationella avtal. särskilt råvaruavtal. I enlighet härmed skall varje hänvisning i detta avtal till undertecknande, ratifikation eller godkännande, eller till underrättelse om provisorisk tillämpning, eller till anslutning 'i fråga om sådana mellanstatliga organisa- tioner, anses inbegripa en hänvisning till un- dertecknande, ratifikation eller godkän- nande. eller till underrättelse om provisorisk tillämpning, eller till anslutning av sådana mellanstatliga organisationer.

2. In the case of votes on matters within their competence, such intergovernmental organizations shall exercise their voting rights with a number of votes equal to the total number of votes attributed. in accor- dance with article 14, to their member States. In such cases, the member States of such intergovernmental organizations shall not ex- ercise their individual voting rights.

CHAPTER IV THE INTERNATIONAL NATURAL RUBBER COUNCIL

Articleö Composition of the International Natural Rubber Council

1. The highest authority of the Organiza- tion shall be the International Natural Rubber Council.. which shall consist of all the mem- bers of the Organization.

2. Each member shall be represented in the Council by, one delegate, and may designate alternates and advisers to attend sessions of the Council.

3. An alternate delegate shall be empow- ered to act and vote on behalf ofthe delegate during the latter's absence or in special cir- cumstances.

Article 7 ., Powers andfunctions of the Council

]. 'l'hc Council shall exercise all such pow- ers and perform or arrange for the perform- ance of all such functions as are necessary to carry out the provisions of this Agreement. but it shall not have the power, and shall not be taken to have been authorized by the members. to incur any obligation outside the scope of this Agreement. In particular. it shall not have the capacity to borrow money. without, however, limiting the application of article 41, nor shall it enter into any trading contract for natural rubber, except as pro- vided for specifically in paragraph 5 of article 30. In exercising its capacity to contract the Council shall ensure that the terms of para- graph 4 of article 48 are brought by written notice to the attention of the other parties entering into such contracts. btit any failure

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

2. Vid röstning i frågor inom deras kompe- tens skall sådana mellanstatliga organisa- tioner utöva sin rösträtt med ett röstetal motsvarande det totala antal röster som i en- lighet med artikel 14 tilldelats deras medlems- stater. I sådana fall skall de stater som är medlemmari sådana mellanstatliga organisa- tioner ej utöva sin individuella rösträtt.

KAPITEL IV —OINTERNATIONELLA NATURGUMMIRADET

Artikel 6 Internationella Naturgummirådets samman- sättning

l. Organisationens högsta myndighet är ln- ternationella naturgummirådet som består av organisationens samtliga medlemmar.

2. Varje medlem skall företrädas i rådet av en delegat och kan utse ersättareoch sakkun- niga för deltagande i rådets sammanträden.

3. En ersättare skall bemyndigas agera och rösta på uppdrag av delegat under den sena- res frånvaro eller under speciella omstän- digheter.

Artikel 7 Rådets befogenheter och uppgifter

[. Rådet utövar alla de befogenheter och vidtar alla de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra avtalets bestämmelser men det skall inte ha befogenhet, och skall inte anses ha blivit bemyndigat av medlemmarna, att ålägga sig någon förpliktelse utanför ramen för detta avtal. I synnerhet skall det inte ha befogenhet att uppta lån. utan att dock be- gränsa tillämpningen av artikel 41. och inte heller får det ingå handelsavtal om natur- gummi, med undantag av vad som särskilt föreskrivs i punkt 5 i artikel 30. Vid utövan- det av sin befogenhet att ingå avtal skall rådet säkerställa att villkoren i punkt 4 i artikel 48 skriftligen meddelas andra parter som ingår avtal. dock skall underlåtelsc att lämna med- delande inte medföra upphävande av avtalen och inte heller skall undei'låtelsen betraktas

16

to do so shall not in itself invalidate such contracts, nor shall it" be deemed to be a waiver of such limitation of liability of the members.

2'. The Council shall, by special vote, adopt such rules' and regulations as are necessary to carry outthe provisions of this Agreement and are consistent therewith. These shall in- clude its own rules of procedure and those of the committees referred to in article 18. rules for the administration and operation of the Buffer Stock. and the financial and staff regu- lations ofthe Organization. .,

3. For the purposes of paragraph 2 of this article, the Council shall, at its first session after the entry into force of this Agreement, review the rules and regulations established under the International Natural Rubber Agreement, 1979, and adopt them with such modifications as it deems appropriate. Pend- ing such adoption. the rules and regulations established under the International Natural Rubber Agreement, 1979. shall apply.

4. The Council shall keep such records as are required for the performance of its func- tions under this Agreement.

5. The Council shall publish an annual re- port on the activities ofthe Organization and such other information as it considers appro— priate. '

Article 8 Delegation ofpowers

[. The Council may, by special vote, dele- gate to any committee established under arti- cle 18 the exercise of any or all of its powers which, in accordance with the provisions of this Agreement. do not require a special vote of the Council. Notwithstanding this delega- tion, the Council may at any time discuss and decide any issue that may have been delegat- ed to any of its committees.

2. The Councilmay, by special vote. re- voke any power delegated to a committee.

Article 9 Co-operation with otiter organizations The Council may make whatever ar-

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

som ett avstående från begränsningen av medlemmarnas ansvarsskyldighet.

2. Rådet fastställer med särskild omröst- ning sådana regler och föreskrifter som är nödvändiga "för att genomföra thälets be- stämmelser och som är förenliga därmed. Dessa regler skall innefatta arbetsordning för rådet och för kommittéer enligt artikel 18. regler för buffertlagrets verksamhet och för- valtning samt föreskrifter gällande organisa- tionens personal och finanser.

3. Vid tillämpningen av punkt2 i_denna. artikel skall rådet vid sitt första möte efter detta avtals ikiaftträdande granska regler) och föreskrifter enligt 1979 ars internationella na- turgummiavtal och anta dem med de änd'iing- ar som rådet anser lämpliga. I väntan på att de antas, skall reglerna och bestämmelserna i 1979 års naturgummiavtal tillämpas.

4. Rådet skall föra de protokoll som erfor- dras för fullgörandet av dess uppgifter enligt detta avtal.

5. Rådet skall utge en årsrapport överor- ganisationens verksamhet och sådan övrig in- formation som anses lämplig.

Artikel 8 Över/ätande av befogenheter

1. Rådet kan med särskild omröstning överlåta till varje kommitté som upprättats enligt artikel 18 utövandet av någon eller alla . sådana rådets befogenheter som, i enlighet med bestämmelserna i avtalet, ej kräver sär- skild omröstning i rådet. Även om sådant överlåtande har skett kan rådet när som helst behandla och besluta i varje ärende. som kan ha överlåtits till någon av dess kommittéer.

2. Rådet kan med särskild omröstning åter- kalla befogenhet som överlåtits till en kom- mitté.

Artikel 9 Sanmrhete med andra organisationer

[. Rådet kan vidta alla de åtgärder som är

17

rangements are appropriate for counsultation or co-operation with the United Nations, its organs and specialized agencies. and other intergovernmental organizations as appropri- ate.

2.- The Council may also make arrange- ments for maintaining contact with appropri- ate international non-governmental organiza- tions.

Article IO Admission (Uf—observerx

The Council may invite any non-member Government. or any of the organizations re- ferred to in article 9, to attend as an obserVer any of the meetings of the Council or of any committee established under article 18.

Article ] ] C hairman and Vice-Chairman

1. The Council shall elect for each year a Chairman and a Vice-Chairman.

2. The Chairman and the Vice-Chairman shall be elected. one from among the repre- sentatives of exporting members and the oth- er from among the representatives ofimport- ing members. These offices shall alternate each year between the two categories of members. provided. however. that this shall not prohibit the re-election of either or both. under exceptional circumstances. by special vote of the Council.

3. ln the temporary absence of the Chair- man, he shall be replaced by the Vice—Chair- man. In the temporary absence of both the Chairman and the Vice—Chairman or the per- manent absence of one or both of them. the Council may elect new officers from among the representatives of the exporting members and/or from among the representatives of the importing members. as appropriate. on a temporary or permanent basis as may be re- quired.

4. Neither the Chairman nor any other offi- cer presiding at a meeting ofthe Council shall vote at that meeting. The voting rights of the member he represents may. however. be ex- ercised in accordance with the provisions ol" paragraph 3 ofarticle 6. or paragraphs 2 and 3 or article 15.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

lämpliga för samråd och samarbete med För- enta nationerna. dess organ och fackorgan. och andra lämpliga mellanstatliga organisa- tioner.

2. Rådet kan också vidta åtgärder för att upprätthålla kontakt med lämpliga interna- tionella icke-statliga organisationer.

Artikel 10 Tillträde för observatörer

Rådet kan inbjuda varje regering som ej är medlem eller varje organisation omnämnd i artikel 9 att delta som observatör i samman- träden med rådet eller någon av kommit- téerna. som upprättats enligt-artikel 18.

Artikel ] ] Ordförande och vice ordförande

1. Rådet skall för varje år välja en ordför- ande och en vice ordförande.

2. Ordföranden och vice ordföranden skall väljas, en bland ombuden för exportmedlem- marna och den andra bland ombuden för im- portmedlemmarna. Dessa uppdrag skall växla varje år mellan de två medlemskatego- rierna. förutsatt emellertid att detta ej skall hindra rådet att under speciella omständig- heter med särskild omröstning välja om den ene eller båda.

3. Vid tillfällig frånvaro skall ordföranden ersättas av _vice ordföranden. Vid tillfällig frånvaro av såväl ordföranden som vice ord- föranden eller permanent frånvaro av en eller båda av dem. kan rådet välja nya funktionär- er bland ombuden för exportmedlemmarna och/eller bland ombuden för importmedlem- marna. efter vad som är lämpligt. på tillfällig eller permanent basis efter behov.

4. Varken ordföranden eller annan funk- tionär som leder ett sammanträde med rådet skall vara röstberättigad. Rösträtt som till- kommer den medlem som han representerar kan dock utövas i enlighet med bestämmel— serna i punkt 3 i artikel 6 eller punkt 2 och 3 i artikel 15.

18

Article 12 . Executive Director. Buffer Stock Manager and other stal?”

1. The Council shall. by special vote, ap- point an Executive Director and a Buffer Stock Manager.

2. The terms and conditions of appoint- ment ofthe Executive Director and the Buff- er Stock Manager shall be determined by the Council.

3. The Executive Director shall be the chief administrative officer of the Organiza- tion and shall be responsible to the Council for the administration and operation of this Agreement in accordance with the provisions ofthis Agreement and decisions of the Coun- cil.

4. The Buffer Stock Manager shall be re- sponsible to the Executive Director and the Council for the functions conferred upon him by this Agreement. as well as for such addi- tional functions as the Council may deter- mine. The Buffer Stock Manager shall be re- sponsible for the day-to-day operation of the Buffer Stock. and shall keep the Executive Director informed of the general operations of the Buffer Stock so that the Executive Director may ensure its effectiveness in meeting the objectives of this Agreement.

5. The Executive Director shall appoint the staff in accordance with regulations estab- lished by the Council. The staff shall be re- sponsible to the Executive Director.

6. Neither the Executive Director nor any member of the staff. including the Buffer Stock Manager. shall have any financial in- terest in the rubber industry or trade. or asso- ciated commercial activities.

7. In the performance of their duties, the Executive Director. the Buffer Stock Man- ager and other staff shall not seck or receive instructions from any member or from any other authority external to the Council or to any committee established under article 18. They shall refrain from any action which might reflect on their positions as internation- al officials responsible only to the Council. Each member shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the Executive Director, the Buffer Stock

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

Artikel 12 Verkställande direktören, direktören jör'bufl fertlagret och övriga personalen

1. Rådet skall med särskild omröstning utse en verkställande direktör och en direktör för buffertlagret.

2. Anställningsvillkoren för verkställande direktören och direktören för buffertlagret skall fastställas av rådet.

3. Verkställande direktören är organisa- tionens chefstjänsteman och är ansvarig inför rådet för förvaltningen av och verksamheten inom detta avtal i enlighet med avtalets stad- ganden och rådets beslut.

4. Direktören för buffertlagret är ansvarig inför verkställande direktören och rådet för de uppgifter som tilldelats honom genom av- talet liksom för sådana ytterligare uppgifter som rådet bestämmer. Direktören för buffert- lagret skall vara ansvarig för lagrets dagliga verksamhet och skall hålla verkställande di- rektören underrättad om lagrets allmänna verksamhet så att denne kan säkerställa att effektiviteten svarar mot avtalets syften.

5. Verkställande direktören skall utse per- sonalen i enlighet med de bestämmelser, som rådet har fastställt. Personalen är ansvarig inför verkställande direktören. .

6. Verkställande direktören och övriga per- sonalen. innefattande direktören för buffert- lagret. skall ej ha några finansiella intressen i gummiindustrin eller gummibandeln. eller dithörande kommersiell verksamhet.

7. Verkställande direktören. direktören för buffertlagret och övriga anställda får vid full- görandet av sina uppgifter ej begära eller motta instruktioner från medlem eller från annan myndighet än rådet eller en kommitté som upprättats enligt artikel 18. De skall av- stå frän varje åtgärd som är oförenlig med deras ställning som internationella tjänste- män ansvariga endast inför rådet. Varje mcd— lem skall respektera verkställande direktör- ens. direktörens för buffertlagret och övriga anställdas internationella ställning och ej

19

Manager and other staff and shall not seek to influence them in the discharge of their re-

sponsibilities.

Article 13 .S'essions

[. As a general rule. the Council shall hold one regular session in each half of the year. For the purpose of the review of the price range, the Council shall hold a session. with- "n . two. weeks, after each 15—month or 30-month period mentioned in article 31.

2. In addition to sessions in circumstances specifically provided for in this Agreement. the Council shall also meet in special session whenever it so decides or at the request of:

(a) The Chairman of the Council: (b) The Executive Director; (c) A majority of the exporting members; ((1) A majority of the importing members: (e) An exporting member or exporting members holding at least 200 votes; or

(f) An importing member or importing members holding at least 200 votes. .

3. Sessions shall be held at the headquar- ters of the Organization, unless the Council, by special vote, decides otherwise. lf on the invitation of any member the Council meets elsewhere than at the headquarters of the Organization. that member shall pay the ad- ditional costs incurred by the Council.

4. Notice of any sessions and the agenda for suchlsessions shall be communicated to members by the Executive Director, in con- sultation with the Chairman ofthe Council. at least 30 days in advance. except in cases of emergency when notice shall be communicat- ed at least 10 days in advance.

Artie/e I4 Distributit'm of votes

The exporting members shall together hold 1.000 votes and the importing members shall together hold 1.000 votes.

2. Each exporting member shall receive one initial vote out of the 1.000 votes except that in the case of an exporting member with net exports of less than 10,00010nnes annual-

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

söka påverka dem vid fullgörandet av deras åligganden.

Artikel 13 ' Rådets sammanträden

]. Som en allmän regel skall rådet hålla ett ordinarie sammanträde under varje halvår. I syfte att granska prisskalan skall rådet ha ett sammanträde inom två veckor efter varje 15 månaders- eller 30 månadersperiod som nämns i artikel 31. - '

2. Förutom sammanträden under sådana speciella omständighetersom reglerats i detta avtal skall rådet också hålla extra samman- träden närhelst det så beslutar eller på be- gäran av: (a) rådets ordförande; (b) verkställande direktören; (c) en majoritet av exportmedlemmarna: ((1) en majoritet av importmedlemmarna; (e) en exportmedlem eller exportmedlem- -mar som innehar minst 200 röster; eller (f) en importmedlem eller importmedlem- mar som innehar minst 200 röster.

3. Sammanträdena skall hållas där organi- sationen har sitt säte såvida ej rådet med särskild omröstning beslutar annorlunda. Om på inbjudan av en medlem rådet samman- träder på annan ort än där organisationens säte är beläget skall medlemmen stå för de extrakostnader som rådet åsamkas.

4. Verkställande direktören skall i samråd med rådets ordförande underrätta medlem- marna om sammanträden och dagordningen för sådana sammanträden minst 30 dagar i förväg utom i nödfall då underrättelse skall ske senast 10 dagar i förväg.

Artikel 14 Fördelning av röster

1. Exportmcdlemmarna skall tillsammans ha 1 000 röster och importmedlemmarna till- sammans 1 000 röster.

2. Varje exportmedlem skall erhålla en ini- tialröst av de tusen rösterna utom i det fall då exportmedlemmen har en årlig nettoexport om mindre än 10 000 ton i vilket fall medlem-

20

ly the initial vote shall not apply. The remain- der of such votes shall be distributed among the exporting members as nearly as possible in proportion to the volume of their respec- tive net exports of natural rubber for the peri- od of five calendar years commencing six calendar years prior to the distribution of votes.

3. The votes of importing members shall be distributed among them as nearly as possible in proportion to the average of their respec- tive net imports of natural rubber daring the period of three calendar years commencing four calendar years prior to the distribution of votes. except that each importing member shall receive one vote even if its proportional net import share- is otherwise not sufficiently large to sojustify.-

4. For the purposes of paragraphs 2 and 3 ofthis article. paragraphs 2 and 3 of article 27 relating to contributions of importing mem- bers, and article 38. the Council shall. at its first session, establish a table of net exports of exporting members and a table of net im- ports of importing'members which shall be revised annually in accordance with this arti- cle. ' -

5. There shall be no fractional votes.

6. The Council shall. at the first session after the entry into force of this Agreement. distribute the votes for that year. to remain in effect until the first regular session of the following year. except as provided for in paragraph 7 of this article. Subsequently for each year. the Council shall distribute the votes at the beginning of the first regular ses-' sion of that year. Such distribution shall re- main in effect until the first regular session of the following year. except as provided for in paragraph 7 of this article.

7. Whenever the membership of the Orga- nization changes or when-any member has its voting rights suspended or restored under any provision ofthis Agreement, the Coitncil shall redistribute the votes within the affect- ed category or categories of members in ac- cordance with the provisions of this article.

8. In the event of the exclusion of a mem- ber pursuant to article 64, or the withdrawal of a member pursuant to article 63 or article

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

men inte får någon initialröst.lDe övriga rös- terna skall fördelas mellan exportmedlem- marna så nära som möjligt i proportion till volymen av deras respektive nettoexport av naturgummi under en period av fem kalen- derår med början sex år före. röstfördelning- en.

3. lmportmedlemmarnas röster skall förde- las mellan dem så nära som möjligt i propor- tion tilI genomsnittet av deras respektive net- toimport av naturgummi under-en period av tre kalenderår med början fyra år före röst- fördelningen', dock skall varje importtnedlem erhålla en röst även om dess proportionella nettoimportandel ej är tillräckligt stor för att annars berättiga till en röst.

4. För syftena i punkt 2 och 3 i denna artikel och 2 och 3 i artikel 27 avseende im- portmedlemmarnas bidrag och artikel 38 skall rådet vid första sammanträdet göra en för- teckning över exportmedlemmarnas nettoex- port -respektive importmedlemmarnas net- toimport. Företeekningen skall ändras årli- gen i enlighet med denna artikel.

5. Bråkdelar av röster skall ej förekomma.

6. Rådet skall vid första sammanträdet efter detta avtals ikraftträdande fördela rös- terna för det aktuella året, vilka skall förbli gällande till det första stadgeenliga samman- trädet under det påföljande året. med undan- tag för vad som föreskrivs i moment 7 i denna artikel. Därefter skall rådet varje år vid årets första stadgeenliga sammanträdes början för- dela rösterna. Denna fördelning skall förbli gällande fram till det första stadgeenliga sam- manträdet påföljande år. med undantag för vad som föreskrivs i moment 7 i denna arti- kel. _

7. Närhelst medlemskapet i organisationen ändras eller när någon medlem har fått sin rösträtt upphävd eller återställd enligt en be- stämmelse i avtalet. skall rådet omfördela rösterna inom berörda kategori eller katego- rier av medlemmarna enligt bestämmelserna i denna artikel.

8. För den händelse en medlem utesluts enligt artikel 64._eller frånträder avtalet enligt artiklarna 63 eller 62. resulterande i att den

62, resulting in the reduction ofthe total trade share of those members remaining in either category below 80 per cent, the Council shall meet and decide on the terms, conditions and future of this Agreement. including in par- ticular the need to maintain effective buffer stock operations without causing undue fi- nancial burden to the remaining members.

Article I5_ Voting procedure .

l. Each member shall be entitled to cast the number of votes it holds in the Council and shall not be entitled to divide its votes.

2. By written notilication to the Chairman of the Council. any exporting member may authorize any other exporting member, and any importing member may authorize any other importing member. to represent its in- terests and to exercise its voting rights at any session or meeting of the Council.

3. A member authorized by another mem- ber to cast the latter member's votes shall cast such votes as authorized.

4. When abstaining. & member shall be deemed not to have cast its votes.

Article l6 Quorum

1. The quorum for any meeting of the Council shall be the presence ofa majority of exporting members and a majority of import-- ing members. provided that such members hold at least two thirds of the total votes in their respective categories.

2. If there is no quorum in accordance with paragraph 1 of this article on the day fixed for the meeting and 011 the following day, the quorum on the third day and thereafter shall be the presence of a majority of exporting members and a' majority of importing mem- bers". provided that such members hold a ma- jority of the total votes in- "their respective categories.

3. Representation in accordance with para- graph 2 of article 15 shall be considered as presence. '

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

totala handelsandelen för de medlemmar som kvarstår i respektive kategori är mindre än 80 %, skall rådet sammanträda och besluta om villkoren och avtalets framtid, inklusive särskilt behovet att upprätthålla buffertlag- rets effektivitet utan att förorsaka kvar- stående medlemmar oskäliga finansiella åta- ganden.

Artikel 15 Röstningsjörfurunde

]. Varje medlem får avge det antal röster som den förfogar över i rådet. Uppdelning av röster får ej Ske.

2. Genom skriftligt meddelande till rådets ordförande kan en exportmedlem bemyndiga en annan exportmedlem, och kan en import- medlem bemyndiga en annan importmedlem. att företräda dess intressen och att utöva dess rösträtt vid varje sammanträde eller möte med rådet.

3. En medlem som bemyndigats av en an- nan medlem att förfoga över dess röster skall göra detta i enlighet med vad den har fått bemyndigande till.

4. En medlem som avstår från att rösta skall anses ej ha utnyttjat sin rösträtt.

Artikel I 6 Beslutsmässighet

1. För attxbeslutsmässighet skall föreligga vid ett sammanträde med rådet erfordras när- varo av en majoritet av exportmedlemmarna och en majoritet av importmedlemmarna un- der förutsättning att dessa medlemmar inne- har minst två tredjedelar av de totala rösterna inom sina respektive medlemskategorier.

2. Om beslutsmässighet i enlighet med mo- ment ! i denna artikel ej föreligger den dag. som utsatts för sammanträdet eller följande dag. föreligger beslutsmässighet den tredje dagen och därefter vid närvaro av en majori- tet av exportmedlemmarna och en majoritet av importmedlemmarna under förutsättning att dessa medlemmar innehar en majoritet av de totala rösterna inom sina respektive med- lemskategorier.

3. Representation enligt moment 2 i artikel 15 betraktas som närvaro.

Article [7 Dct'is'ians

1. All decisions of the Council shall be taken and all recommendations shall be made by distributed simple majority vote. unless otherwise provided for in this Agreement.

2. Where a member avails itself of the pro- visions of article 15 andits votes are cast at a meeting of the Council. such member shall, for the purposes of paragraph 1 ofthis article. be considered as present and voting.

Article 18 Establishment ofcommittees

1. The following committees established by the International Natural Rubber Agreement. 1979. shall continue in being: (a) Committee on Administration; (b) Committee on Buffer Stock Operations;

(c) Committee on Statistics: and (d) Committee on Other Measures. Additional committees may also be estab- lished by special vote ofthe Council.

2. Each committee shall be responsible to the Council. The Council shall, by special vote. determine the membership and terms of reference of each committee.

Article 19 Pelle] q/"experts

1. The Council may establish & panel of experts from the rubber industry and trade of exporting and importing members.

2. Any such panel would be available to provide advice and assistance to the Council and its committees. particularly on buffer stock operations and on the other measures referred to in article 43.

3. The membership, functions and adminis- trative arrangements of any such panel would be determined by the Council.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga] '

Artikel I7 Beslut

1. Alla beslut och rekommendationer av rådet skall fattas genom röstning med förde- lad enkel majoritet såvida ej annorlunda för- utses i detta avtal.

2. Då en medlem röstar enligt bestämmel- serna i artikel 15 och dcss röster avges vid ett sammanträde med rådet. skall medlemmen för ändamålet i moment 1 i denna artikel be- traktas som närvarande och röstande.

Artikel 18 Upprättande av kommittéer

1. Följande kommittéer. som upprättats enligt 1979 års internationella naturgummiav- tal, skall fortsätta att existera:

(a) förvaltningskommitté:

(b) kommitté för buffertlagrets verksam- het:

(c) statistikkommitté: och (d) kommitté för övriga åtgärder. Ytterligare kommittéer kan upprättas genom beslut av rådet med särskild omröst- ning.

2. Varje kommitté skall vara ansvarig inför rådet. Rådet skall med särskild omröstning fastställa medlemskap och arbetsuppgifter för varje kommitté.

Artikel [9 Expertpanel

l. Rådet kan upprätta en panel med ex- perter från export- och importmedlemmarnas gummiindustri och handel.

2. En sådan panel skall vara tillgänglig för att ge råd och bistå rådet och dess kommit- téer särskilt beträffande buffertlagrets verk- samhet och de övriga åtgärder som hänvisats till i artikel 43.

3. En sådan panels medlemmar. funktioner och administration skall fastställas av rådet.

CHAPTER V — PRlVlLEGES AND iM- MUNITIES

Article 20 Prit'ileges and immunities

1. The Organization shall have legal per- sonality. ln particular. but without prejudice to the provisions of paragraph 4 of article 48. the" Organization shall have the capacity to contract,- to acquire and dispose of movable and immovable property,'and to institute le- gal proceedings. '2. The Organization shall. as soon as possi- ble. seek to conclude with the Government of the country in which the headquarters of the Organization is situated (hereinafter referred to as the host Government) an agreement (hereinafter referred to as Headquarters Agreement) relating to such status, privileges and immunities of the Organization. of its Executive Director. Buffer Stock Manager as well as other staff and experts. and of mem- bers” delegations. as are reasonably neces- sary for the purpose'ofdiseh'arging their func- tions.

3. Pending the conclusion of the Headquar- ters Agreement, the Organization shall re- quest the host Government to grant, to the extent consistent with its laws. exemption from taxation on remunération paid by the Organization to its employees. and on the assets. income and other property of the ()r-' ganization.

4. The Organization may also conclude. with one or more Governments, agreements to be approved by the Council relating to such privileges and immunities as may be necessary for the proper functioning of this Agreement.

5. lf the headquarters of the Organization is moved to another country, the Govern- ment of that country shall.'as soon as possi- ble. conclude with the Organization a Head- quarters Agreement to be approved by the Council.

6. The Headquarters Agreement shall be independent ofthis Agreement. lt shall. how- ever, terminate: (a)'By agreement between the host Gov- ernment and the Organization; (b) In the event that the headquarters ofthe

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

KAPlTEL v PRlVlLEGlER ocn lM- MUNl'l'ETER

Artikel 20 Privilegier (It'll immuniteter

l. Organisationen skall vara en juridisk person. Den skall särskilt. dock utan att be- stämmelserna i punkt 4 i artikel 48 påverkas menligt. ha behörighet att sluta avtal om. för- värva och förfoga över lös och fast egendom och att föra talan vid domstolar och andra myndigheter." '

2. Organisationen skall snarast möjligt söka sluta avtal (i det följande benämnt sä- tesavtal") med regeringen i det land i vilket organisationens säte är förlagt (i det följande benämnt värdlandet) om sådan status. och sådana privilegier och immuniteter för er- ganisationen, dess verkställande direktör. buffertlagerdirektör.”personal och experter samt medlemsländernas representanter. "som är skäligen erforderliga för fullgörandet av deras uppgifter.

3. I avvaktan på att ett sätesavtal sluts skall organisationen begära att värdlandet i den utsträckning det är förenligt med dess lag- stiftning beviljar skattebefrielse för löner och andra förmåner som" organisationen betalar sina anställda och för organisationens till- gångar, inkomster och övrig egendom.

4. Organisationen kan också sluta avtal, för godkännande av rådet, med en eller flera re- geringar angående sådana privilegier och im- muniteter som kan behövas för att detta avtal skall fungera.

5. Om organisationens säte flyttas till ett annat land, skall det landets regering snarast möjligt sluta'ett sätesavtal med organisa- tionen för godkännande av rådet.

6. Sätesavtalet skall vara fristående från detta avtal. Det skall likväl upphöra: (a) genom överenskommelse mellan värd- landet och organisationen; (h) om organisationens säte flyttas från

24

Organization is moved from the country of the host Government: or

(c) In the event that the Organization ceases to exist. '

CHAPTER VI j- ACCOUNTS AND AUDIT

Article 21 Financial accounts

1. För the operation and administration of this Agreement, there shall be established two accounts: (a) The Buffer Stock Account; and (b) The Administrative Account.

2. All the following receipts _and expendi- tures in the creation. operation and mainten- ance ofthe Buffer Stock shall be brought into the Buffer' Stock Account: contributions from _members under article 27. revenue from sales of or expenditure in respect of acquisi- tion of buffer stocks: interest on dcposits of the Buffer Stock Account: and cos-ts relating to purchase and sales commissions. storage. transportation and handling. maintenance and rotation. and insurance. The Council may, however. by special. vote. bring any other type of receipts or expenditures attrib- utablc to buffer stock" transactions or oper- ations into the Buffer Stock Account.

3. All other receipts and expenditures re- lating to the operation ofthis Agreement shall be brought into the Administrative Account. Such expenditures shall normally be met by contributions from members assessed in ac- cordance with article 24. '

4. The (')rga'nisation shall not be liable for the expenses of delegations or observers to the Council or to any committee established under article 18. '

Article 22 Form ofpayment Payments to the Administrative and Buffer StockAccounts shall be made in freely us- able currencies or currencies which are con- vertible in the major foreign exchange mar- kets into freely usable currencies. and shall be exempt from foreign exchange restric- tto'ns.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga ]

värdlandet: eller

(c) om organisationen upplöses.

KAPITEL Vl — RÄKENSKAPER OCH REVISION

Artikel 21 Räkenskapskonton

]. För verksamheten och avtalets förvalt- ning skall två konton upprättas: .

(a') buffertlagerkontot. och (b) förvaltningskontöt:

2. Alla följande intäkter och kostnader för upprättandet 'samt verksamheten vid och skötseln av buffertlagret skall föras på buf- fertlagerkontot: bidrag från "medlemmarna enligt artikel 27. Intäkter från försäljning från buffertlagret eller kostnader i samband med dess förvärv. ränta på buffertlagerkontots de- positioner. kommissionsuppdrag, lagring. transport- och lastningskostnader, försäk- ringar samt kostnader för omsättning av la- gret. Rådet kan emellertid med särskild om— röstning föra andra slag av intäkter och kost- nader hänförliga till verksamhet och transak- tioner rörande bUffertlagret till buffertlager- kontot.

3. Alla'andra intäkter och kostnader rör— ande verksamheten enligt detta avtal skall föras på förvaltningskontot. Sådana kost- nader skall normalt täckas av medlemsbidrag som beräknats enligt artikel 24.

4. Organisationen skall ej ansvara för dele- gationers och observatörers utgifter vid sam- manträden med rådet eller kommittéer som upprättats enligt artikel 18.

Artikel 22 Inbetalningsformer

lnbctalning till förvaltningskontot och till buffertlagerkontot skall ske i fritt användbara valutor eller i valutor som är konvertibla på de större utländska valutamarknaderna till fritt användbara valutor. lnbetalningarna skall undantas från valutarestriktioner.

Article 23 Audit

1. Each financial year. the Council shall appoint auditors for the purpose of auditing its books of account.

2. An independently audited statement of the Administrative Account shall be made available to members as soon as possible. but not later than four months. after the close of each financial year. An independently audit- ed statement of the Buffer Stock Account shall be made available to members not earli- er than 60 days, but not later than four months, after the close of each financial year. The audited statements of the Administrative and Buffer Stock Accounts shall be consid- ered for approval by the Council at its next regular session. as appropriate. A summary of the audited accounts and balance sheet shall thereafter be published.

CHAPTER VII — THE ADMINISTRA- TIVE ACCOUNT

Article 24 Approval of the administrative budget and assessment of contributions

[. At its first session after the entry into force of this Agreement. the Council shall approve the administrative budget for the pe- riod between the date of the entry into force and the end of the first financial year. There- after. during the second half of each financial year. the Council shall approve the adminis- trative budget for the following financial ' year. The COUncil shall assess the contribu- tion of each member to that budget in accor- dance with paragraph 2 of this article.

2. The contribution of each member to the administrative budget for each financial year shall be in the proportion which the number of its votes at the time the administrative budget for that financial year is approved bears to the total votes ofall the members. ln assessing contributions. the votes of each member shall be calculated without regard to the suspension of any member's voting rights or any redistribution of votes resulting there- from.

3. The initial contribution to the adminis-

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1 Artikel 23 Revision av räkenskaperna

]. Varje räkenskapsår skall rådet utse revi- sorer för granskning av räkenskaperna.

2. En fristående revisionsberättelse över förvaltningskontot skall framläggas för med- lemmarna snarast möjligt men ej senare än fyra mänader efter varje räkenskapsårs slut. En fristående revisionsberättelse över buf- fenlagerkontot skall framläggas för medlem— marna tidigast 60 dagar, men ej senare än fyra månader, efter varje räkenskapsårs slut. Revisionsberättelserna över förvaltningskon- tot och buffertlagerkontot skall bli föremål för godkännande av rådet vid dess nästa or- dinarie sammanträde, då så är lämpligt. En sammanfattning av revisionsberättelserna och balansräkningen skall därefter offentlig- göras.

KAPITEL VII — FÖRVALTNINGSKON- TOT

Artikel 24

Godkännande av fört'altningsbudgeten och beräkning av bidrag ' ]. Rådet skall vid första sammanträdet _ efter avtalets ikraftträdande godkänna budge-

ten för förvaltningskontot för perioden mel— lan ikraftträdandet och detförsta räkenskaps- årets slut. Därefter skall rådct under andra hälften av varje räkenskapsår godkänna bud- geten för förvaltningskontot för påföljande räkenskapsår. Rådet skall beräkna varje medlems bidrag till denna budget enligt mo- ment 2 i denna artikel.

2. Varje medlems bidrag till förvaltnings- budgeten för varje räkenskapsår skall vara i den proportion som förhållandet mellan anta- let av medlemmens röster vid tidpunkten då förvaltningsbudgeten för räkenskapsåret god- känns och medlemmarnas samtliga samman- lagda röster. Vid beräkningen av bidragen skall rösterna för varje medlem beräknas utan hänsyn till att någon medlems rösträtt upphävts eller till en omfördelning av rös- terna till följd därav.

3. Initialbidraget till förvaltningsbudgeten

trative budget of any Government which be- comes a member after the entry into force of this Agreement shall be assessed by the Council on the basis of the number of votes to be held by that member and of the period from the date on which it becomes a member to the end of the current financial year. The assessment made upon other members for that financial year shall not, however. be al- tered.

Article 25

Payment of ctmtributions to the administra— tive budget '

]. Contributions to the first administrative budget shall become due on a date to be decided by the Council at its first session. Contributions to subsequent administrative budgets shall become due by 28 February in each financial year. The initial contribution of a Government which becomes a member after the entry into force of this Agreement. assessed in accordance with paragraph 3 of article 24, shall. for the financial year con- cerned. become due 60 days after the date on which it becomes a member.

2. lf a member has not paid its full contri- bution to the administrative budget within two months after such contribution becomes due in accordance with paragraph 1 of this article. the Executive Director shall request that member to make payment as quickly as possible,. If a member has not paid its contri- bution within two monts after such request by the Executive Director. its voting rights in the Organization shall be suspended unless the Council decides otherwise. If a member has still not paid its contribution within four monts after such request by the Executive Director. all rights of that member under this Agreement shall be suspended by the Coun- cil, unless the Council. by special vote. de- cides otherwise.

3. For contributions received late, the' Council shall levy a penalty charge at the prime interestrate in the host country from the date the contributions become due.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

för en regering som blir medlem efter avtalets ikraftträdande skall beräknas av rådet på ba- sis av antalet röster som medlemmen kom- mer att erhålla och den period som återstår av det löpande räkenskapsåret från dagen för anslutningen till avtalet. Beräkningen för an- dra medlemmar för detta räkenskapsår skall dock ej ändras.

Artikel 25 Betalning av bidrag tillförvaltningsbudgeten

1. Bidragen till den första förvaltningsbud- geten skall förfalla till betalning vid en tid- punkt som fastställs av rådet vid dess första sammanträde. Bidrag till påföljande förvalt- ningsbudgetar skall förfalla till betalning den 28 februari varje räkenskapsår. Initialbidra- get från en regering som blir medlem efter avtalets ikraftträdande. beräknat i enlighet med moment 3 i artikel 24. skall för ifrågava- rande räkenskapsår förfalla till betalning 60 dagar efter dagen för medlemsskapet.

2. Om en medlem ej till fullo har betalt bidraget till förvaltningsbudgeten inom två månader efter det att sådant bidrag förfallit till betalning i enlighet med punkt 1 i denna artikel. skall verkställande direktören begära, att medlemmen snarast möjligt gör inbetal— ningen. Om en medlem ej har betalt sitt bi- drag inom två månader efter sådan begäran av verkställande direktören skall dess röst- rätt i organisationen upphävas såvida ej rådet" beslutar annorlunda. Om en medlem inom fyra månader efter verkställande direktörens begäran ännu ej har betalt sitt bidrag skall medlemmens alla rättigheter enligt avtalet upphävas av rådet såvida ej rådet med särs- kild omröstning beslutar annorlunda.

3. För bidrag som mottagits sent skall rådet begära ränta till s.kfprimcratel i värdlandet från den tidpunkt då bidragen förfallit till be— talning. -

' den ränta som tillämpas av förstklassiga banker vid utlåning till förstklassiga låntagare

4. A member whose rights have been sus- pended under paragraph 2 of this article shall in particular remain liable to pay its contribu- tion and to meet any other of its financial obligations under this Agreement.

CHAP'I'ER VIIl THE BUFFER STOCK

Article 26 Size ofthe Buffer Stock

In order to achieve the objectives of this Agreement. an international Buffer Stock shall be established. The total capacity of the Buffet Stock shall be 550.000 tonnes. includ- ing the total stocks still held under the Inter- national Natural Rubber Agreement. 1979. lt shall be the sole instrument of market inter- vention for price stabilization in this Agree- ment. The Buffer Stock shall comprise:

.(Ia) The normal Buffer Stock of 400.000 tonnes: and . - . '

(b) The contingency . Buffer Stock of 150.000 tonnes.

Article 27 F inancing of the Bujfer Stock

[. Members commit themselves to finance the total cost of the international Buffer Stock of 550.000 tonnes established 'under article 26. it being understood that shares in the Buffer Stock Account of the International Natural Rubber Agreement. 1979, of those members of the International Natural Rubber Agreement. 1979. which became members of this Agreement shall. with the consent of each member. be carried over to the Buffer Stock Account under this Agreement in ac- cordance with the procedures determined un- der the provisions of paragraph 3 of article 41 ' of the International Natural Rubber Agree- ment. 1979. "

2. The financing of both the normal Buffer Stock and the contingency Buffer Stock shall be shared equally between the exporting and importing categories of members. Contribu- tions of members to the Bulfer Stock Ac- count shall be apportioned according to their shares of the votes in the Council. except as provided for in paragraphs 3 and.4.of this article.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

4. En medlem vars rättigheter har upphävts enligt punkt 2 i denna artikel skall främst vara skyldig erlägga sitt bidrag och att fullgöra andra finansiella åtaganden enligt avtalet.

KAPITEL VIII —.BUFFERTLAGRET

Artikel 26 Buffertlagrets storlek

För att uppnå avtalets syften skall ett inter- nationellt buffertlager upprättas. Buffertlag- rets totala storlek skall vara 550 000 ton in- klusive det totala lager som fortfarande finns enligt 1979 års internationella naturgummiav- tal. Det skall utgöra det enda instrumentet för marknadsintervention för prisstabilisering i detta avtal. Buffertlagret skall utgöras av:

(a) ett normallager om 400 000 ton. och

("b) ett nödfallslager om 150 000 ton.

Artikel 27 Finansiering av buffertlagret

l. Medlemmarna åtar sig att finansiera den .totala kostnaden för det internationella buf- fertlager om 550 000 ton som upprättats en- ligt artikel 26. vilket innebär att andelar i buffertlagerkontot enligt 1979 års naturgum- miavtal. som avser medlemmar i 1979 års naturgummiavtal som blivit medlemmar i detta avtal. med varje medlems medgivande skall föras över till buffertlagerkontot enligt detta avtal i enlighet med de förfaranden som fastställs i bestämmelserna i punkt 3 i artikel 41 i 1979 års internationella naturgummiavtal.

2. Finansieringen av både normallagret och . nödfallslagret skall delas lika mellan de "ex-

porterande och imponerande medlemskate- gorierna. Medlemmarnas bidrag till buffertla- gerkontot skall fördelas enligt deras andelar av rösterna i rådet utom i de fall som angetts i punkt 3 och 4 i denna artikel.

3. Any importing member whose share of total net imports as set out in the table to be established by the Council ttnder paragraph 4 of article 14 represents 0.1 per cent or less of total net imports shall contribute to the Buff-. er'Stock Account as follows: (a) If its share of total net imports is_less than or equal to 0.1 per cent but more than 0. 05 per cent such member shall contribute an amount assessed on the basis of its actual share of total net imports:

(b) If its share of total net imports is 0.05 per cent or" less. such member shall contri- bute ati amount assessed on the basis of a _share of 0.05 per cent oftotal net imports.

.4. During any'period in which this Agree- ment is in force provisionally either under paragraph 2 or subparagraph (b) of paragraph 4 of article 60, the financial commitment of each exporting or importing member to the Buffer Stock Account shall not in total ex- ceed that member's contribution. calculated on the basis of the number of votes corre- sponding to the percentage shares set out in the tables to be established by the Council under paragraph 4 of article 14. of the totals of 275.000 tonnes falling to the exporting and importing categories of members respective- ly. The financial obligations of members when this Agreement is in force provisionally shall be shared equally by exporting and im- porting categories of members. At any time when the aggregate commitment of one cate- gory exceeds that. of the other. the larger of the two aggregates shall be brought equal to the smaller ofthe two aggregates. each mem- ber's votes in that aggregate being reduced in proportion to the shares of votes derived from the tables to be established by the Council under paragraph 4 of article 14. Not- withstanding the provisions ofthis paragraph and of paragraph ] of article 28. a member's contribution may not exceed 125 per cent of the amount of its total contribution calculated on the basis of its share in world trade as indicated in annex A or annex B to this Agreement.

5. The total costs of the normal and contin-

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1.

3. Varje importmedlem. vars andel av to- tala nettoimporten enligt den förteckning som fastställs av rådet enligt punkt 4 i artikel 14 utgör 0.1 procent eller mindre av totala net- toimporten. skall bidra till buffertlagerkontot på följande sätt. (a) om medlemmens andel av totala net- toimporten är mindre ätt eller lika med 0.1 procent men mer än 0.05 procent skall med- lemmen bidra med ett belopp som'beräknas på basis av vetkliga andelen av totala net- toimporten: (b) om medlemmens andel av: totala net— toimporten är 0.05 procent eller mindre skall medlemmen bidra med ett belopp som beräk- nas på basis av en andel'av 0.05 procent av totala nettoimportem

4. Under period då avtalet är i kraft provi- soriskt enligt antingen punkt 2 eller delmo- ment (b) i punkt 4 i artikel 60 skall varje export- och importmedlems finansiella åta- gande till buffertlagerkontot ej totalt över- stiga medlemmens bidrag — beräknat på ba- sis av antalet röster motsvarande de procent- andelar som angetts i den förteckning som rådet upprättar enligt punkt 4 i artikel 14 — till de totalt 275 000 ton som faller på export- respektive importlandskategorierna. Med— lemmarnas finansiella åtaganden då avtalet är i kraft provisoriskt skall delas lika av export- och importmedlemskategorierna. När som helst då en mcdlemskategoris sammanlagda åtagande överstiger den andra medlemskate— gorins åtagande skall den större av de två summorna likställas med den mindre av de två och varje medlems röster enligt den större summan minskas i proportion till de röstandelar som framräknats från de förteck- ningar som rådet upprättat enligt punkt 4 i artikel 14. Oavsett bestämmelserna i denna punkt och i punkt 1 i artikel 28 får en med- lems bidrag inte överstiga 125 procent av det belopp som utgör dess sammanlagda bidrag beräknat på grundval av dess andel av världs- handeln enligt uppgifterna 1 bilaga A eller bi- laga B till detta avtal.

' 5." De totala kostnaderna för normallagret

29

gency Buffet" Stock of 550.000 tonnes shall be financed by contributions by members in cash to the Buffer Stock Account. Such con- tributions may. when relevant. be paid by the appropriate agencies of members concerned.

6. The total costs of the 550.000-tonne in- ternational Buffer Stock shallbe paid from the Buffer Stock Account. Such costs shall include all expenses involved in acquiring and operating the 550.000-tonne international Buffer Stock. ln the event that the estimated cost. as given in annex C to this Agreement. cannot fully cover the total cost of acquisi- tion and operations of the Buffer Stock. the - Council shall meet and make the necessary arrangements to call upp the required contri- butions to cover such costs according to per— centage shares of votes.

Article 28 Payment of contributions to the Bujfer Stock Account

1. There shall be an initial contribution in cash to the Buff'er Stock Account equivalent to 70 million Malaysian ringgits. This amount. which represents a working capital reserve for buffer stock operations, shall be apportioned among-all members according to their percentage shares of votes. taking into consideration paragraph 3 of article 27. and shall be due within 60 days after the first Council session after the entry into force of this Agreement. The initial contribution of a member due in accordance with this para- graph shall. with the consent ofthat member. be made wholly or in part by transfer of that member's share in the cash held in the Buffer Stock Account under the International Natu— ral Rubber Agreement. 1979.

2. The Executive Director may at any time. 'and independently of the arrangements in paragraph 1 of this article. call for contribu- tions provided that the Buff'cr Stock Manager has certified that the Buffer Stock Account may require such funds in the next four months.

3. When a contribution is called. it shall be due from members within 60 days ofthe date of notification. lf requested by any member

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

och nödfallslagret om 550 000 ton skall finan- sieras genom kontanta bidrag från medlem- marna till buffertlagerkontot. Sådana bidrag kan i förekommande fall betalas in av veder- börliga myndigheter i medlemsländerna.

6. De totala kostnaderna för det interna- tionella buffertlagret om 550 000 ton skall be- talas genom buffertlagerkontot. Sådana kost- nader skall inbegripa alla utgifter som är för- knippade med införskaffande och drift av det internationella buffertlagret om 550 000 ton. För den händelse att de beräknade kostna- derna. som de framgår av bilaga C till avtalet. ej till fullo täcker de totala kostnaderna för införskaffande och drift av buffertlagret. skall rådet sammanträda och vidta nödvän- diga åtgärder för att begära in erforderliga bidrag för att täcka sådana kostnader i en- lighet med de procentuella röstandelarna.

Artikel 28 lnhetalning av bidrag till buffertlagerkontot

Ett initialbidrag motsvarande 70 miljoner malaysiska ringgits skall inbetalas kontant till buffertlagerkontot. Detta belopp. som utgör en driftskapitalreserv för buffertlagrets verk- samhet, skall fördelas på samtliga medlem- mar enligt deras procentandelar av rösterna- och med hänsynstagande till punkt 3 i artikel 27. och skall inbetalas inom 60 dagar efter rådets första sammanträde efter detta avtals ikraftträdande. En medlems initialbidrag som förfaller till betalning i enlighet med detta moment skall. med den medlemmens medgi- vande. inbetalas helt eller delvis genom över- föring av medlemmens andel till buffertlager- kontots kassa i enlighet med 1979 års interna- tionella natttrgummiavtal.

2. Verkställande direktören kan när som helst och oberoende av dispositionerna i punkt 1 av denna artikel begära in bidrag ttnder förutsättning att buffertlagerdirektören har intygat att sådant kapital under de fyra närmaste månaderna kan behöva tillföras buffertlagerkontot.

3. När bidrag begärs in skall det inbetalas av medlemmarna inom 60 dagar från dagen för underrättelsen. På begäran av medlem

30

or members accounting for 200 votes in the Council. the Council shall meet in special session and may modify or disapprove the call-up based on an assessment of the need for funds to support buffer stock operations in the next four months. lfthe Council cannot reach a decision. contributions shall be due from members in accordance with the Execu- tive Director's notification. '

4. Contributions called up for the normal and the contingency Buffer Stock shall be valued at the lower trigger action price in effect at the time such contributions are called.

5. The call-up of contributions to the con- tingency Buffer Stock shall be handled as follows: ' (a) At the 300.000-tonne review provided for in article 31. the Council shall make all financial and other arrangements which may be necessary for the prompt implementation of the contingency Buffer Stock including call-up of funds if necessary:

(b) At the 400.000-tonne review provided for in article 31 . the Council shall ensure that:

(i) All members have made all necessary arrangements for financing their respective shares of the contingency Buffer Stock: and

(ii) The contingency Buff'er Stock has been invokcd and is fully primed for action in accordance with the terms of article 30.

Article 29 Price range

1. There shall be established. for the oper- ations of the Buffer Stock: (a) A reference price; (b) A lower intervention price: (0) An upper intervention price: (d) A lower trigger action price: (e) An upper trigger action price: (f) A lower indicative price: and (g) An upper indicative price

2. On the entry into force of this Agree- ment. the reference price shall be initially fixed at 201.66 Malaysian/Singapore cents per kilogramme. ln the event that the refer-

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

eller medlemmar som förfogar över 200 rös- ter i rådet skall rådet hålla extra samman- träde och kan utifrån beräkningar av kapital- behovet för att stödja buffertlagrets verksam- het under närmaste fyramånadersperiod änd- ra eller ogilla en begäran om inbetalning. Om rådet ej kan fatta beslut skall bidragen inbeta- las av medlemmarna i enlighet med verkstäl- lande direktörens beslut.

4. Bidrag som begärts in för normallagret liksom för nödfallslagret skall beräknas efter det nedre utlösningspriset som gäller vid den tidpunkten då bidragen begärs in.

5. Begäran om bidragen till nödfallslagret skall ske på följande sätt:

(a) vid den översyn enligt artikel 31 då net- toförsäljning eller nettoköp av 300 000 ton ägt rum skall rådet vidta alla finansiella och an- dra arrangemang som kan vara erforderliga för att nödfallslagret skall kunna tas i anspråk omgående. inklusive att vid behov begära in medel.

(b) Vid översynen enligt artikel 31 då netto— försäljning eller nettoköp av 400 000 ton ägt rum skall rådet försäkra sig om att:

(i) alla medlemmar har vidtagit alla nöd- vändiga arrangemang för att inbetala sina respektive andelar av nödfallslagret: och

(ii) nödfallslagret har påkallats och satts i kraft i enlighet med villkoren i artikel 30.

Artikel 29 Prisranz en

1. För buffertlagrets verksamhet skall fast- ställas: (a) ett referenspris. (b) ett lägre interventionspris. (e) ett övre interventionspris. (d) ett lägre utlösningspris. (e.) ett övre utlösningspris. (f) ett lägre indikativt pris. och (g) ett övre indikativtpris.

2. Vid detta avtals ikraftträdande skall re— ferenspriset vara 201 .66 malaysia/sinagporc cents per kilo. För den händelse att det refe- renspris som är tillämpligt den 20 mars 1987

31

ence price applicable on. 20 March 1987 is revised before the expiry of the International Natural Rubber Agreement. 1979. the refer- ence price shall be adjusted upon the entry into force of this Agreement to the level ap- plicable at tlte'time of the expiry (')f the Inter- natiönal Natural Rubber Agreement. 1979.

3. There shall be 'an .upper intervention price and a lower intervention price calculat- ed respectively at plus' and minus 15. per cent of the reference price. unless the Council. by special vote. decides otherwise.

4. There shall be an upper trigger action price and a lower trigger action price calcu- lated respectively at plus and minus 20 per cent of the reference price, unless the Coun— cil. by special vote. decides otherwise. 5 . The prices calculated in accordance with paragraphs 3 and 4 of this article shall be rounded to the'nearest cent. '

6. On the entry into force of this Agree- ment. the lower and upper indicative prices shall be initially fixed at 150 and 270 Malay- sian/Singapore cents per kilogramme. respec- ' tively. In the event that the indicative prices applicable on 20 March 1987 'are revised be- fore the expiry of the International Natural ' Rubber Agreement. 1979. the indicative prices shall be adjusted upon the entry into force of this Agreement to the levels applica- ble at the time of the expiry of the Interna- tional Natural Rubber Agreement, 1979.

Article 30 Operation of the Bit/]er'Stack .

l. lf. in relation to the price range provided for in articlc 29. or as subsequently revised in accordance with the provisions of articles 31 and 39. the market indicator price provided for in article 32 is:

(a) At or above the upper trigger action price. the Buffer Stock Manager shall defend the upper trigger action price by offering nat- u'ral rubber for sale until the market indicator price falls below the upper trigger action price: _ '

(bl Above the upper intervention price. the Buffer Stock Manager may sell natural rub- ber in defence of the upper trigger action price:

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

ändras innan 1979 års internationella natur— gummiavtal utlöper. skall referenspriset efter detta avtals ikraftträdande ändras till den nivå som är tillämplig vid tiden för 1979 års internationella nattt'rgttmmiavtals utlöpande.

3. Övre interventionspriset och lägre interl ventionspriset skall utgöra plus respektive minus 15 procent av referenspriset såvida ej rådet med särskild omröstning beslutar an- norlunda. '4. Övre utlösningspriset och lägre utlös- ningspriset skall utgöra plus respektive minus 20'procent av referenspriset såvida ej rådet med särskild omröstning beslUtar annor- lunda. '

5. De' priser som beräknats enligt punkt 3 och 4 i denna artikel skall avrundas till' när- maste cent. 6'. Vid detta avtals ikraftträdande skall det övre och det lägre indikativa priset vara 150 respektive 270 malaysia/singapore cents per kilo. För den händelse att de indikativa priser som är tillämpliga den 20 mars 1987 ändras innan 1979 års internationella naturgummiav- tal utlöper. skall de indikativa priserna efter detta avtals ikraftträdande ändras till de ni- våer som är tillämpliga vid tiden för 1979 års internationella naturgummiavtals tttlöpande.

Artikel 30 Butlbrtlugrets verksamhet

1. Om i förhållande till den prisram som förtttsetts i artikel 29 eller som kan ha ändrats enligt bestämmelserna i artiklarna 31 och 39 marknadsindikatorpriset reglerat i artikel 32 ligger: (a) vid eller över det övre utlösningspriset. skall buffertlagrets direktör försvara det övre utlösningspriset genom att erbjuda natur- gummi till försäljning till dess marknadsindi- katorpriset faller under det övre utlös- ningspriset;

(b) över det övre interventionspriset. kan buffertlagrets direktör sälja naturgummi för att försvara det övre utlösningspriset:

(c) At the upper or lower intervention price. or between them. the Buffer Stock Manager shall neither buy nor sell natural rubba.-except in order to carry out his re- sponsibilities for rotation under article 35:

(d) Below the lower intervention price. the Buffer Stock Manager may buy natural rub- ber in defence of the lower trigger action price:

(e) At or below the lower triger action price. the Buffer Stock Manager shall defend the lower trigger action price by offering to buy natural rubber until the market indicator price exceeds the lower trigger action price.

2. When sales or purchases for the Buffer Stock reach the 400.000—tonne level. the Council shall. by special vote. decide wheth- er to bring the contingency Buffer Stock into operation at: (a) The lower or upper trigger action price: or (b) Any price between the lower trigger action price and the lower indicative price. or the upper trigger action price and the upper indicative price.

3. Unless the Council. by special vote, de- cides otherwise under paragraph 2 of this ar- ticle. the Buffer Stock Manager shall use the contingency Buffcr Stock to defend the lower indicative price by bringing the contingency Buffer Stock into operation when the market indicator price is at a level 2 Malaysian/ Singapore cents per kilogramme above the lower indicative price. and to defend the up- per indicative price by bringing the contin- gency Buffer Stock into operation when the market indicator price is at a level 2 Malay- sian/Singapore cents per kilogramme below the upper indicative price.

4. The total facilities of the Buffer Stock. including the normal Buffer Stock and the contingency B_uffer Stock. shall be fully uti- lized to ensure that the market indicator price does not fall below the lower indicative price or rise above the upper indicative price.

5. Sales' and purchases by the Buffer Stock Manager shall be effected through estab- lished commercial markets at prevailing prices. and all his transactions shall be in physical rubber for delivery not later than three calendar months forward.

Prop. 1988/89: 19

Bilaga 1

(c) vid det övre eller lägre interventionspri- set. eller mellan dem. skall buffertlagrets di- rektör varken köpa eller sälja naturgummi. annat än för att utföra åligganden rörande omsättning av lagret enligt artikel 35;

(d) under det lägre interventionspriset. kan buffertlagrets direktör köpa naturgummi för att försvara det lägre utlösningspriset:

(e) vid eller under det lägre utlösningspri- set. skall buffertlagrets direktör försvara det lägre utlösningspriset genom att erbjuda sig att köpa naturgummi till dess marknadsindi- katorpriset överstiger det lägre utlösningspri- set.

2. Då försäljningar eller köp för buffertla- gret når 400 OOO-tonsnivån skall rådet med särskild omröstning besluta huruvida nöd- fallslagret skall användas vid:

(a) det lägre eller övre utlösningspriset, eller

(b) vid ett pris mellan lägre utlösningspriset och lägre indikativa priset. eller övre utlös— ningspriset och övre indikativa priset.

3. Såvida ej rådet med särskild omröstning beslutar annorlunda enligt punkt 2 i denna artikel. skall buffertlagrets direktör använda nödfallslagret för att försvara det lägre indi- kativa priset genom att sätta nödfallslagret i kraft då marknadsindikatorpriset ligger vid en nivå 2 malaysiska/singaporeanska cent per kilo över nedre interventionspriset. och för att försvara det övre indikativa priset genom att sätta nödfallslagret i kraft då marknadsin- dikatorpriset ligger vid en nivå 2 malaysiska- /singaporeanska cent per kilo under det övre indikativa priset.

4. Hela buffertlagret — inklusive nödfalls- lagret — skall till fullo utnyttjas för att säker- ställa att marknadsindikatorpriset ej faller un- der det lägre indikativa priset eller stiger över det övre indikativa priset.

5. Buffertlagerdirektörens försäljning och köp skall ske genom etablerade kommersiella marknader till gällande priser och alla tran- saktioner skall gälla fysiskt gummi för leve- rans ej senare än inom tre kalendermånader.

33

6. To facilitate the operation of the Buffer Stock. the Council shall establish branch of- fices and such facilities of the Buffer Stock Manager's office. where necessary. in estab- lished rubber markets and approved ware- house locations.

7. The Buffer Stock Manager shall prepare a monthly report on bttffer stock transactions and the Buffer Stock Account's financial po- sition. Thirty days after the end of each month. the report for that month shall be made available to members.

8. The information on buffer stock transac- tions shall include quantities. prices. types. grades and markets of all buffer stock oper- ations. including rotations effected. The in- formation on the Buffer Stock Account's fi- nancial position shall also include interest rates on and terms and conditions of depos- its. the currencies operated in and other rel- evant information on the items referred to in paragraph 2 of article 21.

Article 3! Review und revision of the price range . A. Reference price

1. Review and revision of the reference price shall be based on market trends and/or net changes in the Buffer Stock. subject to the provisions of this section of this article. The reference pricc shall be reviewed by the Council 18 months after the last review pur- suant to paragraph 1 of article 32 ofthe lntcr- national Natural Rubber Agreement. 1979. or. in the event that this Agreement enters into force after 1 May 1988. at the first ses- sion of the Council under this Agreement. and every 15 months thereafter. (a) If the average of the daily market indi- cator prices over the six-month period prior to a review is at the upper intervention price. at the lower intervention price. or between these two prices. 110 revision ofthe reference price shall take place. (b) If the average of the daily market indi- cator prices over the six-month period prior to a review is below the lower intervention price. the reference price shall be automati- cally revised downwards by 5 per cent of its

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

6. För att underlätta buffertlagrets verk- samhet skall-rådet där så erfordras upprätta filialer och liknande för buffenlagerdirektör- ens kontor på etablerade gummimarknader och godkända lagringsplatser.

7. Buffertlagrets direktör skall utarbeta en månatlig rapport om buffertlagrets transak- tioner och det finansiella läget avseende buf- fertlagerkontot: Trettio dagar efter utgången av Varje månad skall rapporten för den måna- .. den göras tillgänglig för-medlemmarna.

8. Informationen om buffertlagrets trans- aktioner skall innefatta kvantiteter. priser. typer av naturgummi. kvaliteter och mark- nader för alla buffertlagertransaktioner inklu- sive omsättning av lagret. Informationen om buffertlagerkontots finansiella läge skall också inkludera räntesatser och villkor be- träffande depositioner. vilka valutor som an- vänts och andra relevanta- uppgifter'om så- dant som nämnts i punkt 2 i artikel 21.

Artikel3l Översyn och ändring av prisramen " A. Referenspriset

l. Översyn och ändring av referenspriset skall grundas på marknadsutvecklingen och/eller nettoförändringar av buffertlagret och med förbehåll för bestämmelserna i detta avsnitt i artikeln. Referenspriset skall ses över av rådet'18 månader efter den sista över- synen enligt punkt 1 i artikel 32 i 1979 års internationella naturgummiavtal eller. för den händelse att detta avtal träderi kraft efter den 1 maj 1988. vid rådets första sammanträde enligt detta avtal och därefter var femtonde månad.

(a) Om genomsnittet av de dagliga mark- nadsindikatorpriserna under en sexmåna- dersperiod före en översyn ligger vid övre interventionspriset. vid lägre interven- tionspriset eller mellan dessa två priser skall referenspriset ej ändras.

fb) Om genomsnittet av de dagliga mark— nadsindikatorpriserna ttnder en sexmåna— dersperiod före en översyn ligger under det lägre interventionspriset skall referenspriset automatisktjusteras ned med fem procent av

34

level at the time of the review. unless the Council. by special vote. decides on a higher percentage adjustment downwards of the ref- erence price. _ .

(c) If the average of the daily market indi— cator prices over the sixfmonth period prior to a review is above the upper intervention price-. the reference price shall be automati- . cally revised upwards by 5 per cent of its level at the time of the review. unless the Council, by special vote. decides on a higher percentage adjustment upwards of the refer- ence price. - _ -

2. Following a net change in the Buffer Stock of 100.000 tonnes since the last assess- ment under paragraph 2 of article 32 of the International Natural Rubber Agreement. 1979. or under this paragraph. the Executive Director shall convene a special session of the Council to assess the situation. The Council may. by special vote. decide to take appropriate measures which may include: (a') Suspension of buffer stock operations;

(b) Change in the rate of-buffer stock- pur- chases or sales; and

(c) Revision of the reference price.

3. If net buffer stock purchases or sales amounting to 300.000 tonnes have taken place since (a) the last revision under para- graph 3 of article 32 of the International Nat- ural Rubber Agreement. 1979. (b) the last revision under this paragraph. or (c) the last revision under paragraph 2 of this article. whichever is most recent. the reference price shall be lowered or raised. respectively. by 3 per cent of its current level unless the Coun- cil. by special vote. decides to lower or raise it. respectively. by a higher percentage amount.

4. Any adjustments of the reference price for any reason shall not be such as to allow the trigger action prices to breach the lower or upper indicative prices.

B. Indicative prices

5. The Council may, by special vote. revise the lower and upper indicative prices at. re- views provided for in this section ofthis arti- cle.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

nivån vid tidpunkten för översynen såvida ej rådet med särskild omröstning beslutar att referenspriset skall sänkas med en högre pro- centsats.

(c") Om genomsnittet av dc.dagliga mark- nadsindikatorpriserna under en sexmåna— derspcriod före en översyn ligger över det övre interventionspriset skall referenspriset automatiskt höjas med fem procent av nivån vid tidpunkten för översynen såvida ej rådet med särskild omröstning beslutar att refe- renspriset skall höjas med en högre procent- sats. '

2. Om en nettoförändring av buffertlagret med 100 000 ton har skettefter den senaste bedömningen enligt punkt 2 i artikel 32 i 1979 års internationella naturgummiavtal. eller en- ligt detta moment, skall verkställande direk- tören sammankalla rådet till extra-samman- träde för en bedömning av läget. Rådet kan med särskild omröstning besluta om att vidta lämpliga åtgärder. som kan innefatta: (a.) upphävande av buffertlagrets verksam- het; (b) ändrad omfattning av buffertlagrets köp och försäljning; och (_c) ändring av referenspriset.

3. Om nettoköp eller nettoförsäljningar om 300 000 ton från buffertlagret ägt rum sedan (a) senaste ändringen enligt moment 3 i arti- kel 32 av 1979 års internationella naturgum- miavtal. (b) senaste ändringen enligt detta moment eller (c) senaste ändringen enligt punkt 2 i denna artikel. vilketdera som ligger närmast i tiden. skall referenspriset sänkas eller" höjas med tre procent av gällande nivå sävida ej rådet med särskild omröstning be- slutar att sänka eller höja referenspriset med en högre procentsats.

4. En ändring av referenspriset av vad skäl den än föranletts får under inga omständig- heter vara sådan att utlösningspriserna tilläts bryta igenom de lägre eller övre indikativa priserna. .

B. Indikativa priser

5. Rådet kan med särskild omröstning ändra de lägre och övre indikativa priserna vid den översyn som regleras i detta avsnitt av före- varande artikel.

35

6. The Council shall ensure that any revi- sion of indicative prices is consistent with evolving market trends and conditions. In this connection. the Council shall take into consideration the trend of natural rubber prices. consumption. supply. production costs and stocks. as well as the quantity of natural rubber held in the Buffer Stock and the financial position of the Buffer Stock Ac- count.

7. The lower and upper indicative prices shall be reviewed: (a) 30 months after the last review pursuant to paragraph 7 (a) of article 32 ofthe Interna- tional Natural Rubber Agreement. 1979. or. in the event that this Agreement enters into force after 1 May 1988. at the first session of the Council under this Agreement. and every 30 months thereafter; (b) In exceptional circumstances. at the re- quest of a member or members accounting for 200 or more votes in the Council; and (c) When the reference price has been re- vised (i) downwards since the last revision of the lower indicative price or the entry into force of the International Natural "Rubber Agreement. 1979. or (ii) upwards since the last revision of the upper indicative price or the entry into force ofthe International Natu- ral Rubber Agreement. 1979. by at least 3 per cent under paragraph 3 of this article and at least 5 per cent under paragraph 1 of this article. or by at least this amount under para- graphs ]. 2 and/or 3 of this article. provided that the average of the daily market indicator price for the 60 days subsequent to the last revision ofthe reference price is either below the lower intervention price or above the up- per intervention price. respectively..

8. Notwithstanding paragraphs 5. 6 and 7 of this article. there shall be no upward revi- sion in the lower or upper indicative price if the average of the daily market indicator prices over the six-month period prior to a review ofthe price range under this article is below the reference price. Similarly. there shall be no downward revision in the lower or upper indicative price if the average of the daily market indicator prices over the six- month period prior to a review of the price range under this article is above the reference price.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

6. Rådet skall tillse att varje ändring av de indikativa priserna är överensstämmande med förhållandena och utvecklingen på marknaden. I detta sammanhang skall rådet ta i beaktande utvecklingen av naturgum- mipriserna. konsumtionen. tillgången på na- turgummi. produktionskostnaderna och lag- ren. liksom kvantiteten naturgummi i buffert- lagret och buffertlagerkontots finansiella ställning.

7. De lägre och övre indikativa priserna skall ses över: ta) 30 månader efter den sista översynen enligt punkt 7 (a) i artikel 32 i 1979 års inter- nationella naturgummiavtal eller. för den händelse att avtalet träder i kraft efter den 1 maj 1988. vid rådets första sammanträde en- ligt detta avtal och därefter var trettionde månad;

(b) under exceptionella omständigheter på begäran av en medlem eller medlemmar som förfogar över 200 eller flera röster i rådet; och

(c) då referenspriset har ändrats (i) nedåt sedan den senaste ändringen av det lägre in- dikativa priset eller ikraftträdandet av 1979 års internationella naturgummiavtal. eller (ii) uppåt sedan den senaste ändringen av det övre indikativa priset eller ikraftträdandet av 1979 års internationella naturgummiavtal. med minst 3 procent enligt punkt 3 i denna artikel och minst 5 procent enligt punkt 1 i denna artikel. eller med minst denna siffra enligt punkt 1. 2 och/eller 3 i denna artikel. förutsatt att genomsnittet av -det dagliga marknadsindikatorpriset under de 60 dagar som följer på den senaste ändringen av refe- renspriset är antingen under det lägre inter- ventionspriset eller över det övre interven- tionspriset.

8. Oavsett punkt 5. 6 och 7 i denna artikel skall någon höjning av det lägre eller övre indikativa priset ej ske om genomsnittet av det dagliga marknadsindikatorpriset under en sexmånadersperiod före en översyn av pris- ramen enligt denna artikel ligger under refe- renspriset. Likaledes skall någon sänkning av lägre eller övre indikativa priset ej ske om genomsnittet av dagliga marknadsindika- torpriset under en sexmånadersperiod före en översyn av prisramen enligt denna artikel lig- ger över referenspriset.

36

Arm-le 32 Market indicator price

1. There shall be established a daily market indicator price which shall be a composite. weighted average — reflecting the market in natural rubber —— of daily official current- -month prices on the Kuala Lumpur. Lon— don. New York and Singapore markets. Ini- tially. the daily market indicator price shall comprise RSS 1. RSS 3 and TSR 20 and their weighting shall be equal. All quotations shall be converted into f.o.b. Malysian/Singapore ports in Malaysian/Singapore currency.

2. The type/grade composition weightings and method of computing the daily market indicator price shall be reviewed and may. by special vote. be revised by the Council to ensure that _it reflects the market in natural

rubber. .

3. The market indicator price shall be deemed above, at or below price levels speci- fied in this Agreement if the average of the daily market indicator prices for the last five market days is above. at or below such price levels.

Article 33 C omposition of buffer stocks

]. At its first session after the entry into force of this Agreement. the Council shall name the internationally recognized standard types and grades of ribbed smoked sheets and technically specified rubbers for inclu- sion in the Buffer Stock. provided that the following criteria are met:

(a) The lowest types andgra'des-of'natural rubber authorized for inclusion in the Buffer Stock shall be RSS 3 and TSR 20: and

(b) All types and grades allowed under sub- paragraph (a) of this paragraph which ac- count for at least 3 per cent ofthe previous calendar year's international trade in natural rubber shall be named.

2. The Council may. .by special vote. change these criteria and/or the selected ty- . pes/grades if that is necessary'to ensure that the composition of the Buffer Stock reflects the evolving market situation. attlainment of the stabilization objectives of this Agreement

Prop. 1988/89: 19 Bilaga ]

Arvika/32 Marknadsindikatorpriset

]. Ett dagligt marknadsindikatorpris skall fastställas och utgöra ett sammansatt vägt genomsnitt avspeglande naturgummimark- naden — av dagliga officiella priser för gäl— lande månad på marknaderna i Kuala Lum- pur. London. New York och Singapore. In- ledningsvis skall det dagliga'marknadsindika- torpriset innefatta RSS 1. RSS 3 och TSR 20 och de skall ha samma vikt. Alla noteringar skall omräknas till f.o.b. Malaysia/Singapore- —hamnar i Malaysia/Singapore-valuta.

2. Den sammansatta vägningen för typ/ kvalitet samt metoden för beräkningen av det dagliga marknadsindikatorpriset skall ses över och kan med särskild omröstning ändras av rådet för att säkerställa att naturgummi- marknaden avspeglas.

3. Marknadsindikatorpriset skall anses ligga över. vid eller under de prisnivåer. som anges i avtalet. om genomsnittet av de dag- liga marknadsindikatorpriserna under de se- naste fem marknadsdagarna ligger över. vid eller under sådana prisnivåer.

Artikel 33 Samnmnsättningen a v buffertlagret

1. Vid det första sammanträdet efter avta- letsikraftträdande skall rådet tillkännage de internationellt erkända standardkvaliteterna och typerna av rökt gummi och tekniskt spe- cificerade gummin som får ingå i buffertlagret förutsatt att'följandc kriterier är uppfyllda:

(a) lägsta typ och kvalitet av naturgummi som får ingå i buffertlagret skall vara RSS 3 och TSR 20: och -

(b) alla typer och,kvaliteter tillåtna under delmoment (a) i detta moment som svarar för minst 3 procent av föregående kalenderårs internationella handel med naturgummi skall tillkännages.

2. Rådet kan med särskild omröstning änd- ra dessa kriterier och/eller utvalda typer/' kvaliteter om det är nödvändigt för att säker- ställa att sammansättningen av buffertlagret avspeglar gällande marknadsläge. uppnående av stabiliseringssyftena i detta avtal och be-

and the need to maintain a high commercial standard of quality of buffer stocks. -

3. The Buff'er Stock Manager should at- tempt to ensure that the composition ofthe Buffer Stock reflects the export/import pat- terns for natural rubber. while promoting the stabilization objectives of this Agreement.

4. The Council may. by special vote. direct the Buffer Stock Manager to change the com- position ofthe Buffer Stock ifthe objective of price stabilization so dictates.

Article 34 Lmration of buffer stocks

1. The location of buffer stocks shall en- sure economic and efficient commercial op- erations. ln accordance with this "principle. the buffer stocks shall be located in the terri- tory of both exporting and importing mem- bers, unless the Council. by special vote. dc- cides otherwise. The distribution .of the buff- er stocks among the members shall be effect- ed in such a way as to attain the stabilization objectives of this Agreement. while minimiz- ing costs.

2. ln order to maintain high commercial quality standards. buffer stocks shall be stored only in warehouses approved on the basis of criteria to be decided by the Council.

3. After the entry into force of this Agree- ment, the Council shall establish-and approve the list "of warehouses and the necessary ar- rangements for their use. The Council may. if necessary, review the list of warehouses ap- proved by the Council of the International Natural Rubber Agreement. 1979. and the criteria established by the said Council and maintain or revise them accordingly.

4. The Council shall also periodically re- view the location of the buffer stocks and may,.by special vote, direct the Buffer Stock Manager to change the location of the buffer stocks to ensure economic and efficient com- mercial operations.

Article 3 5 Rotation of bujfer rtoc ks .

The Buffer Stock Manager shall ensure that all buffer stocks are purchased and main-

Prop. 1988/89: 19 Bilaga [

hovet av att vidmakthålla en hög kommersiell kvalitetsstandard på buffertlagret.

3. Buffertlagrets direktör bör försöka se till att sammansättningen av buffertlagret av- speglar export- och importmönstren för na- turgummi samtidigt som avtalets stabilise- ringssyften främjas.

4. Rådet kan med särskild omröstning beordra buffertlagrets direktör att ändra sam- mansättningen av buffertlagret om prisstabili- seringssyftena kräver detta.

Artikel 34 Placeringen av buffertlagret

l. Placeringen av buffertlagret skall säker— ställa att den kommersiella verksamheten är ekonomisk och effektiv. "Enligt denna princip skall buffertlagret placeras hos såväl export- som importmedlemmar. såvida inte rådet med särskild omröstning beslutar annat. För- delningen av buffertlagret mellan medlem- marna skall ske på sådant sätt att stabiliser- ingssyftena i avtalet uppnås samtidigt som kostnaderna minimeras.

2. För att bibehålla hög kommersiell stand- ard avseende kvalitet skall buffertlagret för- varas endast i lagerlokaler som godkänts en- ligt kriterier som rådet fastställer.

3. Efter avtalets ikraftträdande skall rådet upprätta och godkänna förteckningen över la- gerlokaler och de nödvändiga arrangemangen för deras utnyttjande. Rådet kan vid behov se över listan över lagerlokaler som godkänts av 1979 års internationella naturgummiavtals råd samt de kriterier som fastställts av detta råd samt bevara dem eller ändra dem i en- lighet därmed.

4. Rådet skall också periodiskt se över pla- ceringen av lagret och kan med särskild om- röstning beordra buffertlagrets direktör att ändra placeringen av buffertlagret för att så- kerställa att den kommersiella verksamheten är ekonomisk och effektiv.

Artikel 35

' Omsättning av buffertlagret

Buffertlagrets direktör skall tillse att hela buffertlagret inköps och bibehåller hög kom-

tained'at a high commercial standard of qual- ity. He shall rotate natural rubber stored in the Buffer Stock as necessary to ensure such standards. taking into appropriate consider- ation the cost of such rotation and its impact on the stability of the market. The costs of rotation shall be brought into the Buffer Stock Account.

Article 36 : Restrictian or suspension of buffer stock op— erations '

l. Notwithstanding the provisions of arti- cle 30. the Council. if in session. may. by special vote. restrict or suspend the oper- ations of the Buffer Stock. if in its opinion the discharge of the obligations laid upon the Buffer Stock Manager by that article will not achieve the objectives ofthis Agreement.

2. If the Council is not in session. the Ex- ecutive Director may. after 'consultation with the Chairman. restrict or suspend the oper- ations of the Buffer Stock. if in his opinion the discharge of the obligations laid upon the Buffer Stock Manager by article 30 will not achieve the objectives of this Agreement.

3. Immediately after a decision to restrict or suspend the operations of the Buffcr Stock under paragraph 2 of this article. the Execu- tive Director shall convene a session iof the Council to review such decision. Notwith- standing the provisions of paragraph 4 of arti- cle l3. the Council shall meet within 10 days after the dateof restriction or suspension and shall. by special vote. confirm or cancel such restriction or suspension. If the Council can- not come to a decision at that session. buffer stock operations shall 'be r'esumed without any restriction imposed under this'article.

4. As long as any restriction or suspension of buffer stock operations decided in accor- dance with this-article remains in force. the Council shall review this decision at intervals of not longer than three months. lf at a ses- sion to make such a review the'Coun'cil does not confirm. by special vote. the continuation of the restriction or suspension. or does not come toa decision. buffer stock operations

Prop. 1988/89: 19 Bilaga ]

mersiell standard avseende kvalitet. Han skall omsätta det naturgummi som lagras i buffertlagret i den utsträckning som är nöd- vändig för att säkerställa sådan standard. Därvid skall hänsyn tas till kostnaden för så- dan omsättning och dess inverkan på mark- nadens stabilitet. Kostnaderna för omsätt- ningen skall belastabuffertlagerkontot.

Artikel 36 Begränsning eller upphävande av buffertlag- rets verksmnhet

]. Oaktat bestämmelserna i artikel 30 kan rådet, om det befinner sig i sammanträde. med särskild omröstning begränsa eller upp- häva buffertlagrets' verksamhet om. enligt rå- det. fullgörandet av de skyldigheter som ålagts buffertlagerdirektören genom nämnda artikel ej resulterar i att avtalets syften upp-

2. Om rådet ej sammanträder kan verkstäl- lande direktören efter samråd med ordföran- den. begränsa eller upphäva buffertlagrets verksamhet om verkställande. direktören anser att fullgörandet av de skyldigheter som ålagts buffertlagerdirektören genom artikel 30 ej resulterar i att avtalets syften uppnås.

3. Omedelbart efter ett beslut om be- gränsning eller upphävande av buffertlagrets verksamhet enligt punkt 2 i denna artikel skall verkställande direktören kalla till ett sammanträde med rådet för att granska be- slutet. Oaktat bestämmelserna i punkt 4 i arti- kel 13 skall rådet sammanträda inom tio da- gar efter dagen då begränsningen eller upphä- vandet skett och-skall med särskild omröst- ning bekräfta eller återkalla beslut om bc— gränsning eller upphävande. Om rådet ej kan fatta beslut vid sammanträdet skall buffert- lagret återuppta sin_verksamhet utan någon begränsning enligt denna artikel.

4. Så länge som begränsning eller upphä- vande av buffertlagrets verksamhet beslutad i enlighet med "denna artikel förblir i kraft, skall rådet revidera detta beslut med inter- valler om högst tre månader. Om rådet vid ett sammanträde (syftande till en sådan revider- ing inte genom särskild omröstning bekräftar att begränsningen eller upphävandet skall fortsätta, eller om det inte kan nå fram till ett

shall be resumed without restriction.

Article 37 Penalties relating to contributions to the Buffer Stock Account

]. lf a member does not fulfil its obligation to contribute to the Buffet Stock Account by the last day such contribution becomes due. it shall be considered to be in arrears. A member in arrears for 60 days or more shall not count as a member for the purpose of voting on matters covered in paragraph 2 of this article.

2. The voting and other rights in the Coun- cil of a member in arrears for 60 days or more under paragraph ] of this article shall be sus- pended. unless the Council. by special vote. decides otherwise. .

3. A member in arrears shall bear interest charges at the prime rate in the host country beginning on the last day such payments be- come due. Coverage of arrears by the re- maining importing and exporting members shall be on a voluntary basis.

4. When the default has been remedied to the satisfaction ofthe Council. the voting and other rights of the member in arrears for 60 days or more shall be restored. If the arrears have been made good by other members. . these members shall be fully reimbursed.

Article 38 Adjustment of contributions to the Buffer Stock Account

l. When the votes are redistributed at the first regular session in each financial year or whenever the membership of the Organiza- tion changes. the Council shall make the nec- essary adjustment of each member's contri- bution to the Buffer Stock Account in accor- dance with the provisions of this article. For this purpose. the Executive Director shall de- termine: '

(a) The net cash contribution of each mem- ber, by subtracting refunds of contributions to that member in accordance with paragraph 2 of this article from the sum of all contribu-

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

beslut. skall btiffertlagrets verksamhet åter- upptas utan begränsning.

Artikel 37

Sanktioner avseende bidragen till buffertla- gerkontot

1. Om en medlem ej fullgör sin skyldighet att bidra till buffertlagerkontot vid den se— naste tidpunkt då sådant bidrag skall inbeta- las. skall detta anses utgöra dröjsmål. En medlem som dröjer med inbetalning under 60 dagar eller mer skall ej räknas som medlem med avseende på röstning i frågor som avses i moment 2 i denna artikel. .

2. Rösträtten och andra rättigheter i rådet för en medlem som dröjer med betalning i 60 dagar eller mer enligt moment 1 i denna arti- kel skall upphävas såvida ej rådet med sär- skild omröstning beslutar annorlunda.

3. En medlem som dröjer med inbetalning— en skall erlägga ränta till s.k. primerate i" värdlandet med början från den dag då inbe- talningen senast skulle ha skett. Täckning genom övriga import- och exportmedlemmar av belopp som ej inbetalts skall ske på frivil- lig bas.

4. Då försummelsen gottgjorts till rådets tillfredsställelse skall medlem som dröjt med inbetalningen i 60 dagar eller mer återfå röst- rätten och andra rättigheter. Om dröjsmåls- beloppet inbetalts av andra medlemmar skall dessamedlemmar till fullo ersättas.

Artikel 38 Ändring av bidraget: till buffertlagerkontot

1. Då rösterna omfördelas vid det första ordinarie sammanträdet varje verksamhetsår eller vid vilken tidpunkt som helst då antalet medlemmar i organisationen ändras, skall rå- det göra erforderlig ändring av varje medlems bidrag till buffertlagerkontot enligt bestäm- melserna i denna artikel. För detta ändamål skall verkställande direktören fastställa:

(a) varje medlems nettobidrag genom att göra avdrag för återbetalning av bidrag till medlemmen enligt punkt 2 i denna artikel från summan av alla bidrag som inbetalts av

40

tions paid by that member since the entry into force of this Agreement;

(b) The. total net call-ups. by summing the consecutive call-ups and subtracting the total of refunds made in accordance with para- graph 2 ofthis article;

(c) The revised net contribution for each member. by apportioning the total net call- ups among members on the basis of each member's revised voting share in the Council pursuant to article l4. subject to paragraph 3 of article 27. provided that the voting share of each member shall, for the purpose of this article, be calculated without regard to the suspension of any member's voting rights or any redistribution of votes resulting there- from.

Where a member's net cash contribution exceeds its revised net contribution. a refund of the difference minns any outstanding pen- alty interest on arrears shall be made to that member from the Buffer Stock Account. Where a member”s revised net contribution exceeds its net cash contribution. a payment ofthe difference plus any outstanding penalty interest on arrears shall be made by that member to the Buffer Stock Account.

2. If the Council, having regard to para- graphs 2 and 3 of article 28. decides that there are net cash contributions in excess of funds required to support buffer stock operations within the next four months. the Council shall refund such excess net cash contribu- tions less initial-contributions unless it de- cides. by special vote. either to make no such refund or to refund a smaller amount. Mem- bers” shares of the amount to be refunded shall be in proportion to their net cash contri- butions. minus any outstanding penalty'inter— est on arrears. The contribution liability of members in arrears shall be reduced in the same proportion as the refund bears to the total net cash contributions.

3. At the request of a member. the refund to which it is entitled may be retained in the Buffer Stock Account. lf a member requests that its refund be retained in the Buffer Stock Account. this amount shall be credited

Prop. 1988/89: 19 Bilaga ]

medlemmen sedan avtalets ikraftträdande;

(b) de totala nettobidragcn genom att lägga samman alla medlemmars nettobidrag och genom att dra av alla återbetalningar som gjorts i enlighet med punkt 2. denna artikel: och

(e") det ändrade nettobidraget för varje medlem genom att fördela de totala nettobi- dragen bland medlemmarna på basis av varje medlems ändrade röstandel i rådet enligt arti- kel 14 med förbehåll för punkt 3 i artikel 27. under förutsättning att varje medlems röstan- del mcd hänsyn till syftet med denna artikel. beräknas utan hänsynstagande till att rösträt- ten upphävts för någon medlem eller till därav följande omfördelning av rösterna.

Då en medlems nettobidrag överStiger medlemmens ändrade nettobidrag skall skill- naden mcd avdrag för utestående straffränta på resterande skulder återbetalas till medlem- men från buffertlagerkontot. Då en medlems ändrade nettobidrag överstiger dess nettobi— drag skall skillnaden jämte utestående straff- ränta på resterande skulder inbetalas av med- lemmen till buffertlagerkontot.

2. Om rådet med beaktande av punkt 2 och 3 i artikel 28 beslutar att nettobidragcn över- stiger det belopp som erfordras för buffertlag- rets verksamhet under de närmaste fyra må- naderna skall rådet återbetala sådana över- skjutande nettobidrag med avdrag för initial- bidragen, såvida rådet ej beslutar med särs- kild omröstning antingen att sådan återbe- talning ej skall ske eller att återbetalningen skall avse ett mindre belopp. Medlemmarnas andel av det belopp som återbetalas skall vara i proportion till deras kontanta nettobi- drag mcd avdrag för utestående straffränta på resterande skulder. Den skyldighet att er- lägga bidrag som tillkommer medlemmar med resterande skulder skall minskas i samma proportion som återbetalningen sker till de sammanlagda kontanta nettobidragen.

3. På begäran av en medlem kan det belopp vilket den är berättigad till som återbetalning kvarhållas i buffertlagerkontot. Om en med- lem begär att beloppet skall hållas kvari buf- fertlagerkontot skall. detta belopp avräknas

41

against any additional contribution requested in accordance -with article 28. The credit re- tained in the Buffer Stock Account at the request of a member shall bear interest at the average rate of interest earned on funds in the Buffer Stock Account. beginning the last day when the amount should normally be reim- bursed to that 'member until the day preced- ing the actual reimbursement.

4. The Executive Director shall immediate— ly notify members of any required payments or refunds resulting from adjustments made in accordance with paragraphs l and 2 of this article. Such payments by members lor re- funds to members shall be made within 60 days from the date the Executive Director issures such notification.

5. In the "event that the amount of cash'in the Buffer Stock Account exceeds the value of total net cash contributions of members. such surplus funds shall be distributed upon termination ofthis Agreement. '

Article 39 Tire Bu/fer Stock and changes in exchange rates

]. In the event that the exchange rate be- tween the Malaysian ringgit/Singapore dollar and the currencies of the major natural rub- ber exporting and importing members changes to the extent that the operations of the Buffer Stock are significantly affected. the Executive" Director shall. in accordance with article 36. or members may. in accor- dance with article 13. call for'a special ses- sion of the Council. The Council shall meet within 10 days to confirm or cancel measures already taken by'the Executive Director pur- suant to article 36. and may.'by special vote. decide to take appropriate measures, includ- ing the possibility of revising the price range. pursuant to the principles of the first sen- tences of paragraphs ] and 6 of article 3l. '

2. The Council shall. by special vote. esi tablish a procedure to determine a significant change in the parities of these currencies for the sole purpose of ensuring" the timely Con- vening of the Council.

3. In the event that there is a divergency

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

mot de ytterligare bidrag som begärts in en-' ligt artikel 28. Den avräkning som på'en med- lems begäran kvarhållits i buffertlagerkontot skall ge ränta till den genomsnittliga räntesats som gäller för medel på buffertlagerkontot med början den sista dag då beloppet normalt skulle återbetalas till medlemmen i fråga fram till den dag som föregår den faktiska återbe- talningen. '

4. Verkställande direktören skall omedel- bart underrätta medlemmarna om erforder- liga inbetalningar eller återbetalningar av'bi- drag till följd av justeringar som gjorts enligt punkt ] och 2 i denna artikel. Sådana inbetal- ningar från medlemmar eller återbetalningar till medlemmar skall ske inom 60 dagar från" den tidpunkt då verkställande direktören un- derrättar medlemmarna.

5. I händelse av att buffertlagerkontots kontantbelopp överstiger värdet av de totala nettobidragcn från medlemmarna. skall överskottet fördelas då avtalet upphör.

Artikel 39 Btttfertlagret och förändringar [ viix'elkur- serna

|". För den händelse väXelkursen mellan Malaysia-ringgits/Singapore-dollar och de större naturgummiex'porterande och -impor- terande medlemmarnas valut'or ändras i den omfattning att buffertlagrets verksamhet av- sevärt påverkas skall verkställande direk- tören. i enlighet med artikel 36. eller också kan medlemmarna. enligt artikel l3. begära ett extra sammanträde med rådet. Rådet skall sammanträda inom _10 dagar för att bekräfta ellc'r' upphäva åtgärder söm redan vidtagits av verkställande direktören enligt artikel 36. och .kan med särskild omröstning besluta att vidta

lämpliga'åtgärder inklusive möjligheten att ändra prisfältet i enlighet med principerna i första meningarna i punkt ] och 6 i artikel 31.

2. Rådet skall med särskild omröstning besluta om förfarande för att fastställa en bc- tydande ändring i dessa valutors paritetsför-' hållanden för det enda ändamålet 'att säker-_ ställa att rådet sammankallas i tid". '

3. För den händelse en skillnad föreligger

between the Malaysian ringgit'and the Singa- pore dollar to the extent that buffer stock operations are significantly affected. the Council shall meet to review the situation and may consider the adoption of a single curren- cy.

Artic/c 40 Liquidarion procedures for the Bujjfer Stock At] c ount

. On termination of this Agreement. the Bulffer Stock Manager shall estimate the total expense of liquidating or transferring to a new international natural rubber agreement thc assets of the Buffer Stock Account in accordance with the provisions ofthis article, and shall reserve that amount ina separate account. lf these balances are inadequate. the Buffer Stock Manager shall sell a suff- cient quantity of natural rubber in the Buffer Stock to provide the additional sum required.

2. Each member's share in the Buffer Stock Account shall be calculated as follows: (a) The value of the Buffer Stock shall be the value of the total quantity of natural rub- ber of each type/grade therein. calculated at the lowest of the current prices of the respec- tive types/grades on markets referred to in article 32 during the 30 market days preced- ing the date oftermination of this Agreement; (b) The value of the Buffer'Stock Account "shall be the value of the Buffer Stock plus the cash assets of the Buffer Stock Account on the date ofthe termination ofthis Agreement less any amount reserved under paragraph ! of this article; (c) Each members net cash'contribution shall be the' sum of its contributions paid throughout the duration of this Agreement less all refunds made under article 38. panelty interest on arrears paid in accordance with paragraph 3 of article 3'7 shall not-constitute a contribution to the Buffer Stock Account: (d) lfthe value ofthe Buffer Stock Account is either greater or less than-total net cash contributions. the surplus shall be allocated among members in proportion to each mem- ber's time-weighted net contribution share under this Agreement. Any deficit shall be allocated among members in proportion to

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

mellan Malaysia-ringgits och Singapore-dol- lar i sådan omfattning att buffertlage'rverk- samheten avsevärt påverkas skall rådet sam- manträda för att se över situationen och kan överväga att använda en enda valuta.

Artikel 40

Likvidationsförfurande för leärt/agerkon- It)!

]. Då avtalet upphör skall buffertlagrets direktör uppskatta den totala kostnaden för att likvidera eller överföra tillgångarna på buffertlagerkontot till ett nytt internationellt naturgummiavtal i enlighet med' bestämmel- serna i denna artikel och skall reservera detta belopp på ett särskilt konto. Om överskottet är otillräckligt skall buffertlagrets direktör sälja en tillräcklig kvantitet naturgummi från lagret för att införskaffa det ytterligare be- lopp som erfordras.

2. Varje medlems andel i buffertlagerkon- tot skall beräknas påföljande sätt: (a) värdet av buffertlagret skall utgöra vär- det av den totala kvantiteten naturgummi av varje typ/kvalitet däri. beräknat till det lägsta av gällande priser på respektive typ/kvalitet på de marknader som angetts i artikel 32 un— der 30 marknadsdagar före dagen då avtalet upphör. (b) värdet av buffertlagerkontot skall ut- göra värdet av buffertlagret jämte de kon- tanta tillgångarna på buffertlagerkontot den dag då avtalet upphör minskat med' belopp som reserverats enligt moment 1 I denna arti- kel: ' tel varje medlems nettobidrag skall utgöra summan av dess bidrag betalda under avta— lets hela giltighetstid minskad med alla åter— betalningar som skett enligt artikel 38. straff— ränta på resterande skulder som betalats i enlighet med' punkt 3 i artikel 37'skall inte utgöra bidrag till buffertlagerkontot: (d) om värdet av buffertlagerkontot" är an— tingen större eller mindre än de totala kon— tanta nettobidragcn skall överskottet fördelas mellan medlemmarna i proportion till varje medlems tidsvägda nettobidragsdel enligt av— talet. Underskott skall fördelas mellan med— lemmarna i proportion till varje medlems ge—

each member's average number of votes held during its period of membership. ln assessing the share ol' the deficits to be borne by each member. the votes of each member shall be calculated without regard to the suspension of any member's voting rights or any redis- tribution of votes resulting therefrom:

(e) Each member's share in the Buffer Stock Account shall comprise its net cash contribution. reduced or increased by its shares in deficits or surpluses in the Buffer Stock Account. and reduced by its liability. if any, for outstanding interest on arrears.

3. lf this Agreement is to be immediately replaced with a new international natural rub- ber agreement. the Council shall, by special vote, adopt procedures to ensure efficient transfer to the new agreement, as required by that agreement. of shares in the Buffer Stock Account of members which intend to partici- pate in the new agreement. Any member which does not wish to participate in the new agreement shall be entitled to the payment of its share: -

(a) From available cash in proportion to its percentage share of the total net cash contri- butions to the Buffer Stock Account. within three months: and

(b) From the net proceeds från the disposal of the buffer stocks. by way of orderly sales or by way oftransfer to the new international natural rubber agreement at current market prices. which must be concluded within 12 months: unless the Council decides. by spe- cial vote, to increase payments under sub- paragraph (a) ofthis paragraph.

4. lfthis Agreement terminates without be- ing replaced by a new international natural rubber agreement which provides for a buffer stock. the Council shall. by special vote. adopt procedures to govern orderly disposal of the Buffer Stock within the maximum peri- od specified in paragraph 6 of article 66. sub- ject to the following constraints:

(3) No further purchases of natural rubber shall be made:

(b) The Organization shall incur no new expenses except those necessary to dispose of the Buffcr Stock.

5. Subject to an election by any member to

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

nomsnittliga antal röster under perioden för medlemskapet. Vid bedömningen av andelen av de underskott som skall påföras varje medlem. skall varje medlems röster beräknas utan hänsynstagande till att rösträtten har upphävts för någon medlem eller till därav följande omfördelning av rösterna:

(e) varje medlems andel i buffertlagerkon- tot skall omfatta dessa kontanta nettobidrag minskad eller ökad med dess andelar i un- derskott eller överskott i buffertlagerkontot och minskad med dess andel av eventuell skuld för utestående ränta på resterande skulder. ' 3. Om detta avtal omgående skall ersättas med ett nytt internationellt naturgummiavtal skall rådet med särskild omröstning vidta åt- gärder för att säkerställa en effektiv överför- ing till det nya avtalet. i enlighet med vad sistnämnda avtal kräver. av andelarna i buf- fertlagerkontot för de medlemmar som avser delta i det nya avtalet. En medlem som ej önskar delta i det nya avtalet skall vara berät- tigad att få sin andel utbetald:

(a) från tillgängliga kontanter i proportion till sin procentandel av de totala kontanta nettobidragen till buffertlagerkontot och inom tre månader; samt

(b) från nettobehållningen genom avyttran- det av buffertlagret, genom försäljning i före- skriven ordning eller genomöverföring till det nya internationella naturgummiavtalet till gällande marknadspriser. vilket måste ske inom 12 månader; såvida ej rådet beslutar med särskild omröstning att öka utbetalning- en enligt delmoment la) i denna punkt.

4. Om detta avtal upphör utan att ersättas av ett nytt internationellt naturgummiavtal med buffertlager skall rådet med särskild om- röstning föranstalta om avyttrande i ordnade former av buffertlagret inom den högsta peri- od specificerad i punkt- 6 i artikel 66 med förbehåll för följande inskränkningar:

(a) inga ytterligare köp av naturgummi får göras; '

(b) organisationen skall ej ådra sig några nya utgifter förutom de som är nödvändiga för buffertlagrets avyttrande.

5. Med förbehåll för en medlems val att ta

take natural rubber in accordance with para- graph 6 of this article. any cash which re- mains in the Buffer Stock Account shall be forthwith distributed to members in propor- tion to their shares as determined in para- graph 2 of this article.

6. In Iieu of all or part of a cash payment. each member may elect to take its share in the assets of the Buffet Stock Account in natural rubber. subject to procedures adopt- ed by the Council.

7. The Council shall adopt appropriate pro- cedures for adjustment and payment of mem- bers" shares in the Buffer Stock Account. This adjustment shall account for: (a) Any discrepancy between the price of natural rubber specified in subparagraph (a) of paragraph 2 of this article and the prices at which part or all of the Buffer Stock is sold pursuant to procedures for disposal of the Buffer Stock: and (b) The difference between estimated and actual liquidation expenses.

8. The Council shall, within 30 days follow- ing final transactions of the Buffer Stock Ac- count. meet to effect final settlement of ac- counts among members within 30 days there- after. '

CHAP'l'ER lX RELATIONSHIP WITH THE COMMON FUND FOR COMMODl- TIES

Article 4l Relationship wit/1 the Common Fund for C ommodi ti es

When the Common Fund for Commodities becomes operational. the Council shall take full advantage of the facilities ofthe Common Fund according to the principles set out in the Agreement establishing the Common Fund for Commodities. The Council shall for this purpose negotiate with the Common Fund mutually acceptable terms and modali- ties for an association agreement to be signed with the Common Fund.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

emot naturgummi i enlighet med punkt 6 i denna artikel skall alla kontanter som återstår i buffertlagerkontot genast fördelas till med- lemmarna i proportion till deras andelar som de fastställts i punkt 2 i denna artikel.

6. I stället för full eller partiell kontant be- talning kan varje medlem välja att ta sin andel i tillgångarna i buffertlagerkontot i natur- gummi enligt ett förfarande som rådet fast- ställt.

7. Rådet skall anta ett lämpligt förfarings- sätt för reglering och utbetalning av medlem- marnas andelar i buffertlagerkontot. Denna reglering skall ta hänsyn till: (a) varje skillnad mellan priset på natur- gummi som specificerats i delmoment (a) i punkt 2 i denna artikel och de priser till vilka del av eller hela buffertlagret säljs enligt för- farandet för avyttrandet av buffertlagret; och

(.b) skillnaden mellan beräknade och verk- liga likvidationskostnader.

8. Rådet skall inom 30 dagar efter sluttrans- aktionerna på buffertlagerkontot samman- träda för att inom 30 dagar verkställa slutlig reglering av kontot mellan medlemmarna.

KAPITEL IX — FÖRHÄLLANDET TILL

DEN GEMENSAMMA FON'DEN FÖR RÅ- VAROR

Artikel 4 I Förhållandet till den gemensamma fonden för rå t'uror

Då verksamheten inom den gemensamma fonden inleds skall rådet till fullo utnyttja ge- mensamma fondens möjligheter enligt de principer som fastställts i avtalet för gemen- samma fonden för råvaror. Rådet skall i detta syfte med gemensamma fonden förhandla fram ömsesidigt godtagbara villkor och mo- dalitetcr för ett anslutningsavtal som skall un- dertecknas med den gemensamma fonden.

45

CHAPTER X —— SUPPLYIAND MARKET ACCESS AND OTHER MEASURES .

Article 42 . Supply and market actress

]. Exporting members to the fullest extent possible undertake to pursue policies and programmes which maintain _ continuous availability to consumers of natural rubber supplies.

2. Importing members to the fulle_st extent possible undertake to pursue policies which will maintain acceSs to their markets for natu- ral rubber.

Article 43 Other nzeaSures

]. With a view to achieving the objectives of this Agreement. the Council shall identify and propose appropriate measures and tech- niques directed towards promoting:

(a) The development of the natural rubber economy by producing members, through ex- panded and improved production. productiv- ity and marketing, thereby increasing the ex- port earnings of producing members while at the same time improving the reliability of supply. For this purpose, the Committee on Other Measures shall undertake economic and technical analyses in order to identify:

(i) Natural rubber research and develop- m'ent programmes and projects of benefit to exporting and importing members. in- cluding scientific research in specific areas;

(ii) Programmes and projects to improve

. the productivity of the natural rubber in- dustry;

(iii) Ways and means to upgrade natural rubber supplies and achieve uniformity in quality specification and presentation of natural rubber: and

(iv) Methods of improving the process-

ing. marketing and distribution of raw nat- ' ural rubber: (b) 'l'he development of end-uses of natural rubber. For this purpose. the Committee on Other Measures shall undenake appropriate economic and technical analyses in order to

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

KAPITEL X "— UTBUD OCH MARK- NADSTILLTRADE OCH ANDRA AT— GARDER

A rti kel 42 Utbud och murknadstillträde

. 1. Exportmcdlemmarna åtar sig att i största möjliga utsträckning föra en politik som sä- kerställer att förbrukarna har fortlöpande till- gång till naturgummi.

2. Importmedlemmarna åtar sig att i största möjliga utsträckning föra en politik genom vilken tillträde till deras naturgummimark- nader upprätthålls.

Artikel 43 Övriga åtgärder

1. För att uppnå avtalets syften skall rådet klarlägga och föreslå lämpliga åtgärder och tillvägagångssätt avsedda att främja:

(a) producentländernas utveckling av na- turgummisektorn genom att utvidga och för— bättra produk-tionen. produktiviteten och marknadsföringen så att producentländerna därigenom ökar sina exportintäkter samtidigt som de skapar större tillförlitlighet för utbu- det av naturgummi. I detta syfte skall kom- mittén för övriga åtgärder göra ekonomiska och tekniska analyser för att ta fram:

(i) forsknings- samt utvecklingsprogram för naturgummi och projekt till nytta för export- och importmedlemmar inklusive vetenskaplig forskning på särskilda områ- den;

(ii) program och projekt för att förbättra produktiviteten _ inom naturgummiindu- strin;

(iii) metoder för kvalitetsförbättringar och åstadkommande av enhetlig kvalitets- specifikation och presentation av natur- gummi;.och .

' (iv) metoder för förbättring av bearbet- ningen. marknadsföringen och distribu- itionen av naturgummi.

(.b) Utveckling av olika former av slutan- vändning av naturgummi. I detta syfte skall kommittén för övriga åtgärder genomföra lämpliga ekonomiska och tekniska analyser

46

identify programmes and projects leading to increased and new uses of natural rubber.

2. The Council shall consider the financial implications of such measures _and tech- niques and seek to promote and facilitate the provision of adequate financial resources. as appropriate. from such sources as interna- tional financial institutions and the Second Account of the Common Fund for Commodi- ties, when established.

3. The Council may make recommenda- tions, as appropriate. to members, interna- tional institutions and other organizations to promote the implementation of specific mea- sures under this article. '

4. The Committee. on Other Measures shall periodically review the progress of those measures which the Council decides to pro— mote and reommend, and shall report there- on to the Council.

CHAPTER Xl — CONSULTATIÖN ON D_OMESTIC POLICIES

Artic/e 44 - Consultation

The Council shall consult, at the request of any member, on government natural rubber policies directly affecting supply or demand. The _Council may submit its recommenda- tions to members for their consideration.

CHAPTER XII — STATISTICS. STUDIES AND INFORMATION

Article 45 Statistics and information

1. The Council shall collect, collate and as necessary publish such statistical information on natural rubber and related areas as is nec- essary for the satisfactory operation of this Agreement.

2. Members shall promptly and to the ful- lest extent possible furnish to the Council available data by specific types and grades concerning production. consumption and in- ternational trade in natural rubber.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

för att fastställa program och projekt som kan leda till ökade och nya användningsområden för naturgummi.

2. Rådet skall beakta de finansiella aspek- terna av sådana åtgärder och tillvägagångs- sätt och söka främja och underlätta tillgången på adekvata finansiella resurser, då så är lämpligt, från sådana finansieringskällor som internationella finansinstitut och andra kon- tot i den gemensamma fonden då denna upp- rättats.

3. Rådet kan i lämpliga fall rekommendera medlemmar, internationella institutioner och andra organisationer att främja tillämpningen av de särskilda åtgärderna i denna artikel.

4. Kommittén för övriga åtgärder skall pe- riodiskt se över resultatet av de åtgärder som rådet beslutar att främja och rekommendera och skall rapportera därom till rådet.

KAPITEL xr — SAMRÅD OM INTERNA ATGARDER '

Artikel 44 Samråd

Rådet skall på begäran av en medlem sam- råda om sådana regeringsåtgärder beträf- fande naturgummi som direkt påverkar till- gången och efterfrågan. Rådet kan framlägga rekommendationer till medlemmarna för övervägande.

KAPITEL Xll STATISTIK,.STUDIER OCH INFORMATION

Artikel 45 Statistik och information

1. Rådet skall insamla, sammanställa och i erforderlig utsträckning offentliggöra sådan statistisk information om naturgummi och be- släktade frågor som är nödvändig för att avta- let skall fungera tillfredsställande.

2. Medlemmarna skall ofördröjligen och så fullständigt som möjligt förse rådet med till- gängliga uppgifter om produktion. konsum- tion och internationell handel avseende na- turgummi i dess olika kvaliteter.

47

3'. The Council may also request members to furnish other available information. includ- ing information on related areas which may be required for the satisfactory operation of this Agreement. '

4. Members shall furnish all the "above- mentioned statistics and information within a reasonable time to the fullest extent possible consistent with their national legislation and by the ways most appropriate for them.

5. The Council shall establish close rela- tionships with appropriate international orga- nizations. including the International Rubber Study Group. and with commodity ex- changes in order to help ensure the availabil- ity of recent and reliable data on production. consumption, stocks, international trade and prices of natural rubber. and other factors that influence demand for and supply of natu- ral rubber.

6. The Council shall endeavour to ensure that no information published shall prejudice the confidentiality of the operations of per- sons or companies producing, processing or marketing natural rubber or related products.

Article 46 Annual assoxsmwit. estimates and studies

1. The Council shall prepare an annual as- sessment on the world natural rubber situa- tion and related areas in the light ofthe infor- mation supplicd by members and from all relevant intergovernmental and international organizations.

2. At least once in every half year, the Council shall also estimate production. con- sumption. exports and imports of natural rub- ber by specific types and grades. if possible. for the following six months. lt shall inform the members of these estimates.

3. The Council shall undertake. or make appropriate arrangements to undertake, stud- ies of trends in natural rubber production. consumption. trade. marketing and prices. as well as of the short-term and long-term prob- lems ofthe world natural rubber economy.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

3. Rådet kan också begära att medlem- marna lämnar annan tillgänglig information, innefattande information om besläktade frå- gor. som kan erfordras för att avtalet skall fungera tillfredsställande.

4. Medlemmarna skall lämna all ovan- nämnd statistik och information inom skälig tid och i största möjliga omfattning. samt på för dem lämpligaste sätt. dock inte om det är oförenligt med den nationella lagstiftningen.

5. Rådet skall etablera nära kontakt med lämpliga internationella organisationer. in- klusive Internationella gummistudiegruppen och med råvarubörser för att söka tillförsäkra sig aktuell och tillförlitlig information om pro- duktion, konsumtion. lager. internationell handel och priser på naturgummi samt andra faktorer som påverkar efterfrågan och till- gången på naturgummi.

6. Rådct skall söka eftersträva att uppgifter som offentliggörs inte sätter i fara det konfi- dentiella i den verksamhet som enskilda eller företag bedriver för att producera. bearbeta eller marknadsföra naturgummi eller besläk- tade produkter.

Arlikcl 46 Årliga marknadsbedömningar och studier

]. Rådet skall utarbeta årliga bedömningar av världsmarknadsläget för naturgummi och besläktade områden utifrån den information som medlemmarna samt alla vederbörliga mellanstatliga och internationella organisa- tioner lämnar.

2. Minst en gång varje halvår skall rådet också göra en uppskattning av produktion. konsumtion. export och import av natur- gummi om möjligt av olika typer och kvali- teter under de följande sex månaderna. Rådet skall informera medlemmarna om denna uppskattning.

3. Rådet skall företa eller vidta lämpliga åtgärder för att företa studier om trenderna för naturgummi med avseende på produk- tionen. konsumtionen. handeln. marknads— föringen och priserna liksom problemen på kort och lång sikt på världsmarknaden för naturgummi.

48

Article 47 Annual review

1. The Council shall annually review the operation of this Agreement in the light ofthe objectives set out in article 1. It shall inform members ofthe results ofthe review.

2. The Council may then formulate recom- mendations to members. and thereafter take measures within its competence to improve the effectiveness of the operation of this Agreement.

CHAPTER XIII MISCELLANEOUS

Article 48 General obligations and liabilities of mem- bers

]. Members shall for the duration of this Agreement use their best endeavours and co- operate to promote the attainment of the ob- jectives of this Agreement and shall not take any action in contradiction to those objec- tives.

2. Members shall in particular seek to im- prove the conditions of the natural rubber economy and to encourage the production and use of natural rubber in order to promote the growth and the modernization of the nat- ural rubber economy for the mutual benefit of producers and consumers.

3. Members shall accept as binding all deci-l sions of the Council under this Agreement and will not implement measures which would have the effect of limiting or running counter to those decisions.

4. The liability of members arising from the operation of this Agreement. whether to the Organization or to third parties. shall be limited to the extent of their obligations re- garding contributions to the administrative budget and to financing of the Buffer Stock under and in accordance with chapters VII and VIII of this Agreement and any obliga- tions that may be assumed by the Council under article 41. '

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

Artikel-17 Årlig översyn

]. Rådet skall årligen se över verksamhe- ten inom avtalet mot bakgrund av syftena i artikel ]. Rådet skall informera medlem- marna om resultatet av denna översyn.

2. Rådet kan sedan utforma rekommenda- tioner till medlemmarna och därefter vidta åtgärder inom sin kompetens för att effektivi- sera verksamheten inom avtalet.

KAPITEL XIII ÖVRIGA FRÅGOR

Artikel 48 Allmänna skyldigheter och åtaganden för medlemmarna

l. Medlemmarna skall under avtalets gil- tighetstid anstränga sig på alla sätt och sam- arbeta för att främja ett uppnående av avta- lets syften och skall ej vidta åtgärder som motverkar dessa syften.

2. Medlemmarna skall särskilt söka för- bättra förhållandena på naturgummimarkna- den och uppmuntra produktionen och användningen av naturgummi i syfte att främja tillväxten och moderniseringen inom naturgummisektorn till producenters och konsumenters ömsesidiga nytta.

3. Medlemmarna skall godkänna som bin- dande alla beslut av rådet enligt avtalet och skall ej vidta åtgärder som skulle verka bc- gränsande eller motverka dessa beslut.

'4. Medlemmarnas ansvar i samband med tillämpningen av detta avtal. gentemot or- ganisationen eller tredje parter. skall begrän- sas till den utsträckning i vilken de har skyl- digheter rörande bidrag till den administra- tiva budgeten och finansieringen av buffert- lagret i enlighet med kapitlen VII och Vlll i detta avtal samt de förpliktelser som rådet kan ikläda sig enligt artikel 41.

49

Article 49 Obstacles to trade

]. The Council shall. in accordance with the annual assessment of the world natural rubber situation-referred to in article 46. iden- tify any obstacles to the expansion of trade in natural rubber in its raw. semi-processed or modified forms.

2. The Council may. in order to further thc purpOses of this article. make recommenda- tions to members to seek in appropriate inter- national forums mutually acceptable practi- cal measures designed to remove progres- stvely and. where possible. to eliminatc such obstacles. The Council shall periodically ex- amine the results of such recommendations.

Artic/e 50 Transportatimz and market structure afnatu- ral rubber

The Council should encourage and facili- tate the promotion of reasonable and equita- ble freight rates and improvements in the transport system. so as to provide regular supplies to markets and to effect savings in the cost of the products" marketed.

Article 51 Differential and remedial measures

Developing importing members. and least developed countries which are members. whose interests are adversely affected by measures taken under this Agreement may apply to the Council- for appropriate differen- tial and remedial measures. The Council shall consider taking such appropriate measures in accordance with paragraphs 3 and 4 of sec- tion 111 of resolution 93 (IV) of the United Nations Conference on Trade and Develop- ment.

Article 52 Reliejfrom obligations

l. Where it is necessary on account of ex- ceptional circumstances or emergency or force majeure not expressly provided for in this Agreement. the Council may. by special vote. relieve a member of an obligation under

Prop. 1988/89: 19 Bilaga ]

Artikel—19 Handels/iinder

1. Rådet skall i enlighet med den årliga bedömningen av världsmarknadsläget för na- turgummi. som hänvisats till i artikel 46. klar- lägga hinder för en ökning av handeln med naturgummi som råvara. halvfabrikat eller i bearbetad form.

2. Rådet kan för att främja syftena i denna artikel rekommendera medlemmarna att i lämpliga internationella fora söka ömsesidigt godtagbara praktiska åtgärder ägnade att stegvis undanröja. och där så är möjligt eli- minera. sådana hinder. Rådet skall periodiskt undersöka resultatet av sådana rekommenda- tioner.

Artikel 50 . Transporter ar iuiturgununi och marknads- strukturen

Rådet bör uppmuntra och underlätta främ- jandet av skäliga och rättvisa fraktsatser och förbättringar inom transportsystemet för att skapa jämn tillgång på naturgummi på mark- naden och åstadkomma kostnadsbesparingar i fråga om de marknadsförda produkterna.

Artikel5l Särskilda hjälpåtgtfirder lmportmedlemmar. som är utvecklings- ' länder. och de minst utvecklade länder. som

är medlemmar. vilkas intressen påverkas ogynnsamt av åtgärder som vidtas enligt av- talet kan vända sig till rådet för lämpliga sär- skilda hjälpåtgärder. Rådet skall överväga så- dana lämpliga åtgärder i enlighet med mo- ment 3 och 4 i avsnitt III i UNCTAD-resolu- tionen 93 (IV).

Artikel 52 Befrielsefrän skyldigheter

]. Om det är nödvändigt på grund av ex- ceptionella omständigheter. nödläge eller force nutjeure som ej uttryckligen förutsetts i avtalet. kan rådet med kvalificerad majoritet befria en medlem från en skyldighet enligt

50

this Agreement ifit is satisfied by an explana- tion from that member regarding the reasons why the obligation cannot be met.

2. The Council. in granting reliefto a mem- be'r under paragraph 1 of this article. shall state explicitly the terms and conditions on which. and the period for which. the member is relieved of such obligation. and the reasons for which the relicfis granted.

Article 53 Fair labour ..s'tant'lards

Members-declare that they will endeavour to maintain labour standards designed to im- prove the levels of li'ving of workers in their respective natural rubber sectors.

CHAPTER XIV COMPLAINTS AND DISPUTES

Article 54 Comp/aints

]: Any complaint that a member has failed to fulfil its obligations under this Agreement 'shall. at the request of the member making the complaint. be referred to the Council. which. subject to prior consultation with the members concerned. shall take a decision on the matter. ' .

2. Any decision by the Council that a mem- ber is in breach of its obligations under this Agreement shall specify the nature of the breach.

3. Whenever'the Council. whether asthe result of a complaint or otherwise, finds that a member has committed a breach of this Agreement. it may. by special vote. and with- out prejudicc to such other measures as are specifically provided for in Other articles of this Agreement: ' (a) Suspend that member's voting rights in the Council and, if it deems necessary. sus- pend any other rights of such member. in- cluding those of hodling office in the Council or in any committee established under article 18 and of beingeligiblc for membership of such committees. until it has fulfilled its obli- gations: or '

Prop. 1988/89: 19 Bilaga I

avtalet. om medlemmen ger en-tillfredsstäl— lande förklaring till skälen för att skyldighe- ten ej kan infrias.

2. Då rådet enligt punkt 1 av denna artikel befriar en medlem från skyldighet skall det uttryckligen ange på vilka villkor och för vil- ken period medlemmen befrias från skyldig- heten och skälen till att befrielse medges.

Artikel 53 Rättvisa arbetsnormer

Medlemmarna tillkännager sin avsikt att sträva efter att iaktta rättvisa arbetsnormer avsedda att förbättra levnadsvillkoren för ar- betstagare inom sina respektive naturgum- misektorer.

KAPITEL XIV KLAGOMÄL OCH TVISTER Artikel 54 Klagomål

[. Varje klagomål om att en medlem inte har fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet skall på begäran av den medlem som framläg- ger'klagomälet hänskjutas till rådet som efter samråd med berörda medlemmar skall fatta beslut i frågan.

2. I varje beslut av rådet om att en medlem har brutit mot sina skyldigheter enligt avtalet skall klart anges försummelsens art.

3. Närhelst rådet genom ett klagomål eller på annat sätt finner att en medlem har brutit mot avtalet. kan rådet utan att detta hindrar att andra åtgärder som särskilt angetts i andra artiklar i avtalet också kan ifrågakomma. med särskild omsättning:

(a) upphäva medlemmens rösträtt i rådet och. om det är erforderligt. upphäva andra rättigheter för medlemmen inklusive rätten att inneha funktion i rådet eller i någon kom— mittc'. som upprättats enligt artikel 18. och att kunna vara valbar till sådana kommittéer. till dess medlemmen har fullgjort sina skyldighe- ter: eller

51

(b) Take action under article 64. if such breach significantly impairs the operation of this Agreement.

Article 55 Disputes

1. Any dispute concerning the interpreta- tion or application of this Agreement which is not settled among the members involved shall. at the request of any member party to the dispute. be referred to the Council for decision.

2. In any case where a dispute has been referred to the Council under paragraph 1 of this article. a majority of members holding at least one third of the total votes may require the Council. after discussion. to seek the opinion of an advisory panel constituted un- der paragraph 3 of this article on the issue in dispute before giving its decision.

3. (a) Unless the Council. by special vote. decides otherwise. the advisory panel shall consist of live persons as follows:

I

(i) Two persons. one having wide experi- ence in matters of the kind in dispute and the other having legal standing and experi- ence. nominated by the exporting mem- bers;

(ii) 'l'wo such persons nominated by the importing members; and

(iii) A chairman selected unanimously by the four persons nominated under (i) and (ii) of this subparagraph or. if they fail to agree. by the Chairman of the Council. (b) Nationals of members and of non- members shall be eligible to serve on the advisory panel.

(c) Persons appointed to the advisory panel shall act in their personal capacities and with- out instructions from any government.

(dl The expenses of the advisory panel shall be paid by the Organization.

4. The opinion of the advisory panel and the reasons therefor shall be submitted to the Council which. after considering all the rel- evant information. shall. by special vote, dc- cide the dispute.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

(b) vidta åtgärd enligt artikel 64 om försum- melsen avsevärt skadar verksamheten inom avtalet.

Artikell55 Tvister . 1. Varje tvist rörande tolkningen eller till-

- lämpningen av avtalet. som inte biläggs av

berörda medlemmar. skall på begäran av en part i tvisten hänskjutas till rådet för avgör- ande.

2. I varje fall där en tvist hänskjutits till rådet enligt punkt 1 i denna artikel. kan en majoritet av medlemmarna som innehar minst en tredjedel av totala antalet röster be- gära att rådet efter diskussion skall inhämta yttrande från en rådgivande nämnd. samman- satt enligt punkt 3 i denna artikel. före ett beslut i den omtvistade frågan

3. (a) Såvida ej rådet med särskild omröst- ning beslutar annorlunda skall den rådgi- vande nämnden bestå av fem personer enligt följande sammansättning:

(i) tva personer varav den ena skall ha ingående erfarenhet av det slags frågor. som är föremål för tvist. och den andra skall vara erfarenjurist. utsedda av export- medlemmarna:

(ii) två sådana personer utsedda av im— portmedlemmarna: och

(iii) en ordförande. enhälligt vald av de fyra personer. som utsetts enligt (i) och (ii) eller. om dessa ej kan enas. av ordföranden irådet. (b) Medborgare i medlems- och icke-med- lemsländer skall kunna tjänstgöra i den rådgi- vande nämnden.

(c) De som utsetts att ingå i den rådgivande nämnden skall handla i sin personliga egen- skap och utan instruktioner från någon rege- ring.

(d) Utgifterna för den rådgivande nämnden skall bcstridas av organisationen.

4. Den rådgivande nämndens uppfattning och skälen därtill skall underställas rådet. som efter att ha övervägt alla relevanta upp- gifter skall avgöra tvisten med särskilt om- röstning.

'-.II | J

CHAPTER XV FINAL PROVISIONS -

Article 56 Signature : '

This Agreement shall be open for signature at United Nations Headquarters from 1 May to 31 December 1987 inclusive by the Gov- ernments invited to the United Nations Con- ference on Natural Rubber, 1985.

Article 57 DePositary

The Secretary- General of the United Na- tions is hereby designated as the depositary of this Agreement.

Article 58 Ratification, acceptance and approval

1. This Agreement shall be subject to ratif- cation. acceptance or approval by the signa- tory Governments in accordance with their respective eonstitutional or institutional pro- cedures.

2. "Instruments of 'ratification, acceptance or approval shall be deposited with the depo- sitary no't later than lJanuary 1989. The Council may. however. grant eXtensions of time to signatory Governments which have been unable to deposit their instruments by that date.

3. Each Government depositing an instru- ment of ratification, acceptance or approval shall. at the time of such deposit declare itself to be an exporting member or an im- porting member.

Artic le 59

Notification ofproyisional application

1. A signatory Government which intends to ratify. accept or approve this Agreement. or a Government for which the Council has established conditions for accession but which has not yet been able to deposit its instrument. may at any time notify the depo- sitary that it will fully apply-this Agreement provisionally. either when it enters into force

Prop. 1988/89: 19 ' Bilaga 1

KAPITEL XV — AVSLUTANDE BE- STAMMELSER '

Artikel 56 Undertecknande

- Avtalet skall vara öppet för underteck- nande i Förenta nationernas höngarter från och med'-den ] maj till' och med den 31 de- cember 1987 för de regeringar som inbjudits till Förenta nationernas naturgummikonfe- rens 1985.

Artikel 57 Depositarie -

Förenta "nationernas generalsekreterare utses härmed till depositarie för avtalet.

Artikel 58 Ratifikation och godkännande

[. Avtalet skall ratificeras eller godkännas av signatärstaterna i enlighet med deras re- spektive konstitutionella eller institutionella bestämmelser. '

2. Instrument rörande ratifikation eller godkännande skall deponeras hos deposita- rien senast den 1 januari 1989. Rådet kan emellertid besluta om förlängd tid för signa- tärstater som inte har kunnat deponera sina instrument vid den tidpunkten.

3. Varje regering som deponerar instru- ment rörandc ratifikation eller godkännande skall vid depositionen ange huruvida den är exportmedlem eller importmedlem.

Artikel 59 Meddelande om provisorisk tillämpning

[. Signatärstat som avser att ratificera eller godkänna avtalet eller en regering för vilken rådet har fastställt villkor för anslutning men som inte .har kunnat deponera sina instru- ment kan. vid vilken tidpunkt som helst. meddela depositarien att den skall tillämpa detta avtal provisoriskt antingen då det träder i kraft enligt artikel 60 eller. om det redan har

53

in accordance with article 60 or. if it is al- ready in force, at a specified date.

2. Notwithstanding the provisions of para— graph 1 of this article. a Government may provide in its notification of provisional ap- plication that it will apply this Agreement only within the limitations of its constitution- al and/or legislative procedures. However. such Government shall meet all its financial obligations pertaining to the Administrative Account. The provisional membership of a Government which notifies in this manner shall not exceed 12 months from the provi- sional entry into force of this Agreement. In case of the need for a call-up of funds for the Buffer Stock Account within the 12-month period. the Council shall decide on the status of a Government holding provisional mem- bership under this paragraph.

Article 60 Entry into force

1. This Agreement shall enter into force definitively on 23 Oktober 1987 or on any date thereafter. if by that date Governments accounting for at least 80 per cent of net exports as set out in annex A to this Agree— ment. and Governments accounting for at least 80 per cent of net imports as set out in annex B to this Agreement. have deposited their instruments of ratification. acceptance, approval or accession. or have assumed full financial commitment to this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force provisionally on 23 October 1987. or on any date before 1 January 1989. if Governments accounting for at least 75 per cent of net exports as set out in annex A to this Agree- ment. and Governments accounting for att least 75 per cent of net imports as set out in annex B to this Agreement. have deposited their instruments of ratification. acceptance or approval. or have notified the depositary under paragraph 1 of article 59 that they will apply this Agreement provisionally and as- sumc full financial commitment to this Agree- ment. The Agreement shall remain in force provisionally up to a maximum of 12 months. unless it enters into force definitively under paragraph ] of this article or the Council de-

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

trätt i kraft. vid viss angiven tidpunkt.

2. Oaktat bestämmelserna i moment 1 i denna artikel kan en regering i sitt medde— lande om provisorisk tillämpning ange att den kommer att tillämpa avtalet endast inom ra- men för sina konstitutionella och/eller institu- tionella bestämmelser. En sådan regering skall dock-fullgöra alla sina finansiella skyl- digheter avseende förvaltningskontot. Ett provisoriskt medlemskap som en regering ger meddelande om på detta sätt skall inte över- stiga en period om 12 månader från avtalets provisoriska ikraftträdande. För den hän- delse behov föreligger att begära in medel till buffertlagerkontot inom tolvmånadersperio- den skall rådet besluta om vilken ställning den regering skall ha som innehar proviso- riskt medlemskap enligt detta moment.

A rtikel 60 Ikraftträdande

l. Avtalet skall träda i kraft slutgiltigt den 23 oktober 1987 eller vid senare tidpunkt. om regeringar som svarar för minst 80 procent av nettoexporten. som angetts i bilaga A till av- talet. och regeringar som svarar för minst 80 procent av nettoimporten. som angetts i bi- laga B till avtalet. har deponerat sina instru- ment rörande ratifikation. godkännande eller anslutning eller har gjort ett fullständigt f'i- nansiellt åtagande enligt avtalet.

2. Avtalet skall träda i kraft provisoriskt den 23 oktober 1987. eller vid annan tidpunkt innan den första januari 1989. om regeringar som svarar för. minst 75 procent av nettoex- porten. som angetts i bilaga A till avtalet. och regeringar som svarar för minst 75 procent av nettoimporten. som angetts i bilaga B till av- talet. har deponerat sina instrument rörande ratifikation. godkännande eller anslutning eller har meddelat depositarien enligt punkt 1 artikel 59. att de kommer att tillämpa avtalet provisoriskt samt ikläda sig fullständiga fi- nansiella förpliktelser rörande detta avtal. Avtalet skall gälla provisoriskt under högst 12 månader såvida det ej träder i kraft slutligt enligt moment 1 i denna artikel eller rådet beslutar annorlunda enligt moment 4 i denna

54

cides otherwise in accordance with para- graph 4 of this article.

3. lf this Agreement does not come into force provisionally under paragraph 2 of this article by 1 January 1989. the Secretary-Ge- neral ofthe United Nations shall invite. at the earliest time he considers practicable after that date, the Governments which have de- posited instruments of ratification, accep- tance or approval or have notified him that they will apply this Agreement provisionally. to meet with a view to reommending whether or not such Governments should take the necessary steps to put this Agreement provi- sionally or definitively into force among themselves in whole or in part. If no conclu— sion is reached at this meeting, the Secretary- General of the United Nations may convene such further meetings as he considers appro- priate.

4. If the requirements for definitive entry into force of this Agreement under paragraph 1 of this article have not been met within 12 calendar months of the provisional entry into force of this Agreement under paragraph 2 of this article, the Council shall. not later than one month before the end of the lZ-month period mentioned above. review the future of this Agreement and. subject to paragraph 1 of this article. by special vote. decide: (a) To put this Agreement definitively into force among the current members in whole or in part: (b) To keep this Agreement provisionally in force among the current members in whole or in part for an additional year: or (c) To renegotiate this Agreement. lf no decision is reached by the Council. this Agreement shall terminate at the expiry of the 12-month period. The Council shall inform the depositary of any decision taken under this paragraph.

5. For any Government that deposits its instrument of ratification, acceptance. ap- proval or accession after the entry into force of this Agreement. it shall enter into force for that Government on the date of such deposit.

6. The Executive Director ofthe Organiza— tion shall convene the first session of the Council as soon as possible after the entry into force of this Agreement.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

artikel.

3. Om avtalet ej träder i kraft provisoriskt enligt punkt 2 i denna artikel från 1 januari 1989 skall Förenta nationernas generalsekre- terare.-så tidigt som denne bedömer praktiskt efter denna tidpunkt, inbjuda de regeringar som har deponerat instrument rörande ratif- kation. godkännande eller anslutning. eller som har meddelat honom att de kommer att tillämpa avtalet provisoriskt. att samman- träda för att rekommendera huruvida dessa regeringar bör vidta nödvändiga åtgärder för att provisoriskt eller slutgiltigt sätta hela av- talet eller del därav i kraft dem emellan. Om 'beslut ej fattas vid sammanträdet kan För- enta nationernas generalsekreterare kalla till ytterligare sammanträden. om han finner det lämpligt. -

4. Om kraven på slutgiltigt ikraftträdande av avtalet enligt punkt 1 i denna artikel ej har uppfyllts inom 12 kalendermånader efter av- talets provisoriska ikraftträdande enligt punkt 2 i denna artikel skall rådet senast en månad före utgången om den ovan nämnda tolvmånadersperioden behandla frågan om detta avtals framtid och, med förbehåll för punkt 1 i denna artikel. genom särskild om- röstning besluta (a) att sätta avtalet slutgiltigt i kraft helt eller delvis mellan medlemmarna:

(b) att hålla avtalet provisoriskt i kraft, helt eller delvis. mellan nuvarande medlemmar under ytterligare ett år;

(0) att omförhandla avtalet. Om rådet ej kan fatta beslut. skall avtalet upphöra att gälla vid utgången av tolvmåna- dersperioden. Rådet skall underrätta deposi- tarien om varje beslut som fattats i enlighet med denna punkt.

5. För en regering som deponerat sitt in- strument rörande ratifikation. godkännande eller anslutning efter avtalets ikraftträdande skall avtalet gälla från tidpunkten för sådan deposition.

6. Organisationens exekutivdirektör skall sammankalla rådet till ett första samman- träde snarast möjligt efter avtalets ikraftträ- dande.

Article 61 Accession

1. This Agreement shall be open for acces- sion by the Government of any State. Acces- sion shall be subject to conditions to be es- tablished by the Council, which shall include inter alia a time limit for the deposit ofinstru- ments of accession, the number of votes to be held and financial obligations. The Council may, however, grant extensions of time to Governments which are unable to deposit their instruments of accession within the time limit set in the conditions of accession. - .

2. Accession shall be effected by the .de- posit of an instrument of accession with the depositary. Instruments of accession shall state that the Government accepts all the conditions established by the Council..

Article 62 Amendments

1. The Council may, by special vote, re- commend amendments of this Agreement to the members-.

2. The Council shall fix a date by which members shall notify the depositary of their acceptance of the amendment.

3. An amendment shall become effective 90 days after the depositary has received no- tifications of acceptance from members con- stituting at least two thirds of the exporting members and accounting for at least 85 per cent of the votes of the exporting members. and from members constituting at least two thirds ofthe importing members and account- ing for at least 85 per cent of the votes of the importing members. 4." After the depositary informs the Council that the requirements for the amendment to become effective have been met. and not- withstanding the provisions of paragraph 2 of this article relating to the'date fixed by the Council. a member may still notify the depo- sitary of its acceptance of the amendment, provided that such notification is made be- fore the amendment becomes effective.

5. Any member which has not notified its acceptance of an amendment by the date on which such amendment becomes effective

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

Artikel 61 Anslutning

1. Till detta avtal skall regeringar i alla stater kunna ansluta sig. Anslutningen skall ske på villkor som fastställs av rådet, vilka skall innefatta en tidsgräns för deposition av instrument rörande anslutning, antalet röster som får innehas samt finansiella skyldigheter. Rådet kan emellertid bevilja förlängd tid för regeringar som ej har möjlighet att deponera sina instrument om anslutning inom den tids- gräns som föreskrivs i villkoren för anslut— ning.

2. Anslutningen får verkan när instrument om anslutning deponeras hos depositarien. I anslutningsinstrument skall anges att rege- ringen godtar alla de av rådet fastställda vill- koren.

Artikel 62 Ändringar

]. Rådet kan med' särskild omröstning fe- kommendera medlemmarna ändringar av av- talet.

2. Rådet skall fastställa en tidpunkt vid vil- ken medlemmarna skall ge depositarien med- delande om godkännande av ändringen.

3. En ändring skall träda i kraft 90-dagar efter det att depositarien har mottagit medde- lande om godkännande från-medlemmar ut- görande minst två tredjedelar av exportmed- lemmarna och som svarar för minst 85 pro- cent av exportmedlemmarnas röster. och från medlemmar utgörande minst två tredje- delar av importmedlemmarna och som svarar för minst 85 procent av importmedlemmarnas röster.

4. Sedan depositarien informerat rådet att kraven för ikraftträdande av ändringen har uppfyllts och oaktat bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel rörande den av rådet fast- ställda tidpunkten får en medlem fortfarande ge depositarien meddelande om godkännande av ändringen förutsatt att sådant meddelande görs innan ändringen träder i kraft.

5. Varje medlem som inte har gett medde- lande om godkännande av en ändring vid tid- punkten för ikraftträdandet av ändringen

56

shall cease to be a contracting party as from that date. unless such member has satisfied the Council that its acceptance could not be obtained in time owing to difficulties in com- pleting its eonstitutional or institutional pro- cedures. and the Council decides to extend for that member the period for acceptance of the amendment. Such member shall not be bound by the amendment before it has noti- fied its acceptance thereof.

6. If the requirements for the amendment to become effective have not been met by the date fixed by the Council in accordance with paragraph 2 of this article. the amendment shall be considered withdrawn.

A rticlc 63 Withdrawal

1. A member may withdraw from this Agreement at any time after the entry into force of this Agreement by. giving notice of withdrawal to the depositary. That member shall simultaneously inform the Council of the action it has taken. ,

2. One year after its notice is recieved by the depositary, that member shall cease to be a contracting party to this Agreement.

Article 64 Exclusion

If the Council decides that any member is in breach of its obligations under this Agree- ment and decides further that such breach significantly impairs the operation of this Agreement, it may. by special vote. exclude that member from this Agreement. The Council shall immediately so notify the depo- sitary. One year after the date of the Coun— cil's decision. that member shall cease to be a contracting party to this Agreement.

Article 65 Settlement of accounts wit/z withdrawing or excluded members or members unable to ac- cept an amendment

1. In accordance with this article. the Council shall determine any settlement of ac-

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

skall från den tidpunkten upphöra att vara en avtalsslutande part. såvida ej medlemmen har gett rådet en tillfredsställande förklaring om att godkännandet ej kunnat ske i tid bero- ende på svårigheter att avsluta medlemmens konstitutionella eller institutionella förfaran- de samt rådet beslutar att medge medlemmen ytterligare tid för godkännande av ändringen. Sådan medlem skall ej vara bunden av än- dringen innan den har gett meddelande om att ändringen godkänts. '

6. Om kraven för ikraftträdande av änd- ringen ej har uppfyllts vid den av rådet i en- lighet med punkt 2 i denna artikel fastställda tidpunkten, skall ändringen anses ha blivit återkallad,

Artikel 63

Utträde ur organisationen

1. En medlem kan frånträda avtalet när som helst efter avtalets ikraftträdande genom anmälan till depositarien. Medlemmen skall samtidigt informera rådet om denna åtgärd.

.. 2. Ett år efter det att meddelandet motta- gits av depositarien skall medlemmen upphö- ra att vara en avtalsslutande part.

Artikel 64 Uteslutning

Om rådet fastställer att en medlem bryter mot sina åtaganden enligt detta avtal och vi- dare fastställer att sådan överträdelse avse- värt hindrar den med avtalet förutsedda verk- samheten kan rådet med kvalificerad majori- tet utesluta medlemmen från avtalet. Rådet skall omedelbart underrätta depositarien om detta. Ett år efter dagen för rådets beslut skall medlemmen upphöra att vara en av- talsslutande part.

Artikel 65 Avräkning med frånträda/ide eller uteslutna medlemmar eller medlemmar som ej kan godkänna en ändring i avtalet

1. I enlighet med denna artikel skall rådet fastställa avräkning med en medlem som upp-

57.

counts with a member which ceases to be a contracting party to this Agreement owing to:

(a) Non-acceptance of an amendment to this Agreement pursuant to article 62;

(b) Withdrawal from this Agreement pursu- ant to article 63; or

(c) Exclusion from this Agreement pursu- ant to article 64.

2. The Council shall retain any contribu- tion paid to the Administrative Account by a member which ceases to be a contracting par- ty to this Agreement.

3. The Council shall refund the share in the Buffer Stock Account in accordance with ar— ticle 40 to a member which ceases to be a contracting party owing to non-acceptance of an amendment to this Agreement. withdraw- al or exclusion, less its share in any sur- pluses. (a.) Such refund to a member which ceases to be a contracting party owing to non-accep- tance of an amendment to this Agreement shall be made one year after the amendment concerned enters into force. fb) Such refund to a member which with— draws shall be made within 60-days after that member ceases to be a contracting party to this Agreement, unless as a result of this withdrawal the Council decides to terminate this Agreement under paragraph 5 of article 66 prior to such a refund. in which case the provisions of article 40 and paragraph 6 of article 66 shall apply. (c) Such refund -to a member which isex- cluded shall be made within 60 days after a member ceases to be a contracting party to this Agreement.

4. In the event that the Buffer Stock Ac- count is unable to settle the payment in cash due under subparagraph (a). (b) or (c) ofpara- graph 3 of this article without either under- mining the viability of the Buffer Stock Ac- count or leading to a call-up of additional contributions from members to cover such refunds, payment shall be deferred until the requisite amount of natural rubber in the Buffer Stock can be sold at or above the upper intervention price. In the event that, before the end of the one-year period speci— fied in article 63. the Council informs a with- drawing member that payment will have to be

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

hör att vara en avtalsslutande part på grund av:

(a) ogillande av ändring i avtalet enligt arti- kel 62; (b) frånträdande av avtalet enligt artikel 63; eller '

(c) uteslutning från avtalet enligt artikel 64.

2. Rådet skall behålla det bidrag som inbe— talts till förvaltningskontot av en medlem, som upphör att vara en avtalsslutande part.

3. Rådet skall återbetala andelen i buffert- lagerkontot enligt artikel 40 till en medlem, som upphör att vara en avtalsslutande part på grund av ogillande av en ändring av detta avtal. frånträdande eller uteslutning, dock ej andel i eventuella överskott.

(a) Sådan återbetalning till en medlem som upphör att vara en avtalsslutande part på grund av ogillande av en ändring av detta avtal skall ske ett år efter det att ändringen ifråga'träder i kraft.

(b) Sådan återbetalning till en medlem som frånträder avtalet skall ske inom 60 dagar efter det att medlemmen upphör att vara en avtalsslutande part, såvida inte rådet som ett resultat av frånträdet beslutar att häva" avtalet i enlighet med punkt 5 av artikel 66 före en sådan återbetalning, i vilket fall bestämmel- serna i artikel'40 och punkt 6 i artikel 66 skall tillämpas.

(c) Sådan återbetalning till en medlem som utesluts skall ske inom 60 dagar efter det att medlemmen upphör att vara'en avtalsslu- tande part i detta avtal.

4. För den händelse en kontant återbetal- ning från buffertlägret enligt delmomenten (a). (b) och (e) i punkt 3 i denna artikel ej skulle kunna ske utanatt antingen riskera buffertlagerkontots soliditet feller leda till en begäran om ytterligare bidrag från medlem- marna för att täcka sådana återbetalningar. skall återbetalningen uppskjutas till dess er- forderlig kvantitet naturgummi i buffertlagret kan säljas till eller över det övre interven- tionspriset. För den händelse rådet före ut- gången av den ettårsperiod som angetts i arti- kel. 63 informerar en frånträdande medlem om att återbetalning måste uppskjutas i en-

58

deferred in accordance with this paragraph, the period of one year between notification of intention to withdraw and the acutal with- drawal may, if the withdrawing member so wishes, be extended until such time as the Council informs that member that payment of its share can be effected within 60 days.

5. A member which has received an appro- priate refund under this article shall not be entitled to any share of the proceeds of liqui— dation of the Organization. Nor shall such a member be liable for any deficit incurred by the Organization after such refund has been made. '

Article 66

Duration, extension and termination

1. This Agreement shall remain in force for a period of five years after its entry into force, unleSs extended under paragraph 3 or terminated under paragraph 4 or paragraph 5 of this article.

2. Before the expiry of the five-year period referred to in paragraph 1 of this article. the Council may. by special vote. decide to re- negotiate this Agreement.

3. The Council may. by special vote. ex- tend this Agreement by a period or periods not exceeding two years in all. commencing from the date ofexpiry ofthe five—year period specified in paragraph ] of this article.

4. lf a new international natural rubber agreement is negotiated and enters into force during any period of extension of this Agree- ment pursuant to paragraph 3 of this article. this Agreement, as extended. shall terminate upon the entry into force of the new agree- ment.

5. The Council may at any time, by special vote. decide to terminate this Agreement with effect from such date as it may deter- mine.

6. Notwithstanding the termination of this Agreement, the Council shall continue in be- ing for a period not exceeding three years to carry out the liquidation of the Organization. including the settlement of accounts. and the disposal of assets in accordance with the pro- visions of article 40 and subject to relevant

Prop. 1988/89: 19 Bilaga ]

lighet med detta moment kan ettårsperioden mellan underrättelse om avsikt att frånträda och det verkliga frånträdandet utsträckas. om den frånträdande medlemmen så önskar, till den tidpunkt då rådet informerar medlemmen om att återbetalning av dess andel kan ske inom 60 dagar.

5. En medlem som har mottagit riktig åter- betalning enligt denna artikel skall ej vara berättigad till någon andel av behållningen efter organisationens avveckling. Ej heller skall sådan medlem vara ansvarig för under- skott som organisationen ådragit sig efter så- dan återbetalning. '

Artikel 66 Giltighetstid. förlängning och upphörande

l. Avtalet skall gälla under en period av fem årefter ikraftträdandet. såvida det ej för- längs enligt punkt 3 i denna artikel eller upp- hör enligt punkt 4 eller 5.

2. Innan den femårsperiod som omnämnts i punkt 1 i denna artikel utlöper, kan rådet med särskild omröstning besluta att omförhandla avtalet.

3. Rådet kan genom särskild omröstning förlänga detta avtal för en period eller flera perioder som inte får vara längre än samman- lagt två år och som skall inledas från och med den dag då den i punkt 1 i denna artikel an- givna femårsperioden avslutas.

4. Om ett nytt internationellt naturgum— miavtal förhandlas fram och träder i kraft under en period av förlängning av detta avtal i enlighet med punkt 3 i denna artikel. skall detta avtal, i dess förlängda form, upphöra då det nya avtalet träder i kraft.

5. Rådet kan när som helst med kvalifi- eerad majoritet besluta att detta avtal skall upphöra med verkan från den tidpunkt som rådet fastställer.

6. Trots att avtalet upphört skall rådet bestå under en period ej överstigande tre år för att avveckla organisationen. däri inbegri- pet att avsluta räkenskaperna och bestämma om tillgångarna i enlighet med bestämmel- serna i artikel 40 och med förbehåll för veder- börliga beslut som skall tas med särskild om-

59

decisions to be taken by special vote, and shall have during that period such powers and functions as may be necessary for these purposes. . 7. The Council shall notify the depositary of any decision taken under this article.

Article 67 Reservations

No reservations may be made with respect to any of the provisions of this Agreement.

ln Witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto. have afftxed their signatures under this Agreement on the dates indicated.

Done at Geneva. this twentieth day of March, one thousand nine hundred and eighty-seven, the texts of this Agreement in the Arabic. Chinese, English. French, Rus- sian and Spanish languages being equally'au- thentic.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1 röstning. Rådet skall under den perioden ha de befogenheter och uppgifter som erfordras för dessa ändamål.

7. Rådet skall underrätta depositarien om varje beslut taget i enlighet med denna arti- kel.

Artike167 Reservationer 'lnga reservationer får göras beträffande _någon av bestämmelserna i detta avtal.

'l'ill bestyrkande härav har undertecknade. vederbörligen bemyndigade därtill, under- tecknat detta avtal den dag som anges vid underskriften.

Upprättat i Geneve den 20 mars 1987; tex- terna till detta avtal på arabiska kinesiska. engelska, franska ryska och spanska språ- ken skall vara lika giltiga. -

60

Annex A

Shar-es of individual exporting countries in total net exports (Jcountries. as established for the purposes ofarticle 60

. per cent" Bolivia 0.063

Burma 0.381 Cameroon ' 0.494 Cöte d'lvoire 0.887 Ghana ' 0.009 Guatemala 0.273 Indonesia ' ' ' 27.363 Liberia . 2.304 Malaysia - 44.361 Nigeria 0.827 Papua New Guinea 0.107 Philippines 0.241 Sri Lanka 3.842 Thailand 17.253 Viet Nam 1.141 Zaire 0.454 Total ' 100.000

"'Shares are percentages of total net exports. of natural rubber in the tive-year period 1981 to 1985.

Annex B

Sharcs of individual importing countries—ond groups of countries in total net imports of countries, ax established for the purposes of article 60

per centa

Argentina 0.936 Australia ' 1 . 146 Austria ' 0.872 Brazil . . 1.732 Bulgaria ' 0.521 Canada - 3.344 'China ' 6.996 Costa Rica - 0.076

CzechosloVakia . 1.604

" Shares are percentages. of total net imports of natural rubber in the threeryear period 1983. 1984 and 1985.

Prop. 1988/89: 19 Bilaga 1

Bilaga A

Individuella exportländers andelar av den to- tala nettoexporten från deltagande länder fastställda för syftena i artikel 60.

Procenta Bolivia 0.063 Burma 0.381 Cöte d'lvoire 0.887 Kamerun 0_494 Ghana 0.009 Guatemala . . 0.273 Indonesien 27.363 Liberia 2.304 Malaysia _ 44.361 Nigeria 0.827 Papua Nya Guinea 0.107 Filippinerna 0.241 Sri Lanka 3.842 Thailand 17.253 Vietnam 1.141 Zaire 0.454 Totalt 100.000

" Andelarna är uttryckta i procent av den totala nettoexporten av naturgummi under femårsperi- oden 1981 till 1985.

Bilaga B

Individuella importländers och liindergrup- pers andelar av den totala nettoimporten från deltagande länder fastställda för syftena iurtikel 60.

procen t'l

Argentina 0.936 Australien 1.146 Österrike 0.872 Brasilien 1.732 Bulgarien 0.521 Canada 3.344 Kina 6.996 Costa Rica ' 0.076 Tjeckoslovakien 1.604

” Andelarna år uttryckta i procent av den totala nettoimporten av naturgummi under treårsperio- den 1983. 1984 och 1985.

61

Egypt 0.274 European Economic Community 25.771 Belgium-Luxembourg 1.209 Denmark 0.123 France 5.257 Germany. Federal Republic of 6.480 Greece 0.299 Ireland 0.168 Italy 4.130 Netherlands 0.442 Portugal 0.343 Spain 3.251 United Kingdom ofGreat Britain and Northern Ireland 4.069 Finland 0.267 India 1.092 Iraq 0.077 Jamaica ' 0.023 Japan 17.540 Madagascar 0.000 Malta 0.000 Mexico 1.782 Morocco 0.195 New Zealand 0.222 Norway 0.1 10 Panama 0.030 Poland 1.735 Romania 1.472 Sweden 0.422 Switzerland 0.095 Union of Soviet Socialist Republics . 6.821 United States of America 24.420 Venezuela 0.425 Total 100.000

Annex C

C ost of the Bit/fer Stock as estimated h_v 'the President of tlte United Nations Conference on Natural Rubber. [985 Based on the actual cost of acquiring and operating the existing Buffer Stock of rough- ly 360.000 tonnes from 1982 until March 1987. the cost of acquiring and operating a Buffer Stock of 550.000 tonnes might be cal- culated by multiplying this figure by the lower trigger action price of 1961 Malaysian/ Singapore cents per kilogramme and adding a further 30 per cent thereof .

Prop. 1988/89: 19

Bilaga 1 Egypten 0.274 EG , 25.771 Belgien/Luxemburg ' 1.209 Danmark 0.123 Frankrike 5.257 Förbundsrepubliken Tyskland 6.480 Grekland 0.299 Irland 0.168 Italien 4.130 Nederländerna 0.442 Portugal 0.343 Spanien _ 3.251 Storbritannien 4.069 Finland 0.267 Indien 1.092 Irak 0.077 Jamaica 0.023 Japan 17.540 Madagaskar 0.000 Malta 0000 Mexico 1.782 Marocko 01 195 Nya Zeeland 0.222 Norge 0.1 10 Panama 0.030 Pole'n 1.735 Rumänien 1.472 Sverige 0.422 Schweiz . ' 0.095 Sovjetunionen 6.821 Amerikas Förenta Stater 24.420 Venezuela 0.425 Totalt 100.000 Bilaga C

Kostnadernafr'ir buffertlagret som de beräk- nats av ordföranden för 1985 års FN—konfe- rens om naturgummi På grundval av de aktuella kostnaderna för anskaffande och drift av det existerande buf- fertlagret om ca 360000 ton från 1982 fram till mars 1987 kan kostnaden för anskaffande och drift av ett buffertlager om ca 550000 ton beräknas genom att lagersiffran multipliceras ' med det lägre utlösningspriset som är 161 Malaysia/Singapore cents per kilogram 'med ett tillägg om ytterligare 30 procent därav.

62

Remissyttranden

Komrrzerskollegium konstaterar, att man på grund av resursnedskärningar och omprio- n'tering av verksamheten inte varit engagerad i omförhandlingen av naturgummiavtalet vare sig med utredningar eller deltagande i förhandlingarna. Man anför. att erfarenheter- na från 1979 års gummiavtal visar att det är svårt att på förhand uppskatta kostnaderna för ett svenskt deltagande i ett råvaruavtal som bygger på inbetalningar till ett buffertla- ger från medlemsregeringarna. Vidare anför kollegiet, att det av remissyttranden från nä- ringSIivet (se nedan) synes framgå att man ej anSer det finnas några påtagliga företagseko- nomiska skäl som talar för en svensk anknyt- ning, varför frågan får bedömas från politiska utgångspunkter. Med hänsyn härtill avstår

Prop. 1988/89: 19 ' Bilaga 2

kollegiet från att ta ställning i frågan huruvida Sverige bör ansluta sig till 1987 års internatio- nella naturgummiavtal.

Sveriges Gummiindustriförening gör på ba- sis av synpunkter från företagen bedömning- en att Sverige. i första hand av politiska skäl, bör ratificera avtalet.

Överstyrelsen för C ivf! Beredskap uttryc- ker tveksamhet beträffande uppbyggnad av buffertlager. Man anför. att tidigare erfaren- heter avseende lageruppbyggnad i syfte att stabilisera produktion och priser visar, att detta kan leda till stora överskott med åtföl— jande oro på marknaden vilket lageruppbygg- naden skulle motverka. Styrelsen uttrycker ingen åsikt i fråga om Sveriges anslutning till avtalet.

63

International Natural Rubber Agreement, 1987

Contents

_. Page Chapter I: Objectivcs Article I. Objectives ................. 11 Chapter II: Defrnitions . Article 2. Defrnitions ..... - ........... 13 Chapter III: Organization and Admini- stration . Article 3. Establishment. headquarters and structure of the International Na- tural Rubber Organization ........... _ 14 Article 4. Membership in the Organiza- tion ............................... 15 Article 5. Membership by intergovern- mental organisations ................ 15 Chapter IV: The International Natural Rubber Council Article 6. Composition of the Internatio- nal Natural Rubber Council .......... 16 Article 7. Powers and functions of the Council ............................ 16 Article 8. Delegation of powers ....... 17 Article 9. Co—operation with other orga- nizations ........................... 17 Article 10. Admission of observers . . . . 18 Article ll. Chairman and Vice-Chair- man ............................... 18 Article 12. Executive Director. Buffer Stock Manager and other staff ........ 19 Article 13. Sessions ................. 20 Article 14. Distribution of votes ...... 20 Article 15. Voting procedure ......... 22 Article 16. Quorum ................. 22 Article 17. Decisions ................ 23 Article 18. Establishment of committees 23 Article 19. Panel of experts ........... 23 Chapter V: Privileges and immunities Article 20. Privileges and immunities 24 Chapter VI: Accounts and audit Article 21. Financial accounts ........ 25 Article 22. Form of payment ......... 25 Article 23. Audit .................... 26

Prop. 1988/89: 19

1987 års Internationella

Naturgummiavtal Innehåll

Sida Kapitel 1: Syften Artikel 1. Syften .................... 11 Kapitel 11: Definitioner _Artikel 2. Definitioner ............... 13

Kapitel III: Organisation och förvaltning

Artikel 3. Internationella naturgummior- ganisationens upprättande. säte och uppbyggnad ........................ 14 Artikel 4. Medlemskap i organisationen . 15

Artikel 5. Medlemskap av mellanstatliga organisationer ...................... 15

Kapitel IV: Internationella Naturgum- mirådet Artikel 6. Internationella Naturgummi-

rådets sammansättning .............. 16 Artikel 7. Rådets befogenheter och upp- gifter .............................. 16 Artikel 8. Överlåtande av befogenheter 17 Artikel 9. Samarbete med andra organi— sationer ............................ 17 Artikel 10. Tillträde för observatörer . . 18 Artikel 11. Ordförande och vice ordfö-

rande .............................. 18

Artikel 12. Verkställande direktören. di- rektören för buffertlagret och övriga per-

sonalen ........................... 19 Artikel 13. Rådets sammanträden ..... 20 Artikel 14. Fördelning av röster ....... 20 Artikel 15 . Röstningsförfarande ....... 22 Artikel 16. Beslutsmässighet ......... 22 Artikel 17. Beslut ................... 23 Artikel 18. Upprättande av kommittéer 23 Artikel 19. Expertpanel .............. 23

Kapitel V: Privilegier och immuniteter Artikel 20. Privilegier och immuniteter 24

Kapitel VI: Räkenskaper och revision

Artikel 21. Räkenskapskonton ........ 25 Artikel 22. Inbetalningsformer ........ 25 Artikel 23. Revision av räkenskaperna 26

64

Chapter VII: The Administrative Account Article 24. Approval of the administrati- ve budget land assessment of contribu-

tions . . . -. .......................... 26 Article 25. Payment of contributions to the administrative budget ............ ' 27

Chapter VIII: The Buffer Stock

Article 26. Size of- the Buffer Stock . . . 28 Article 27. Financing ofthe Buffer Stock 28 Article 28. Payment of contributions to the Buffer Stock Account ............ ' 30 Article 29. Price range ..... ' .......... 31 Article 30. Operation ofthe Buffer Stock 32 Article 31. Review and revision of the pricerange.'............' ....... - ..... 34 Article 32. Market indicator price ..... 37 '

Article 33. Composition of buffer stocks 37

Article 34. Location of buffer stocks . . 38 Article 35. Rotation of buffer stocks . . . 38 Article 36. Restriction or suspension of buffer stock opererations ............ 39 Article 37. Penalties relating to contribu- tions to the Buffer Stock Account ..... ' ' 40 Article 38. Adjustment of contributions to the Buffer Stock Account .......... 40 Article 39. The Butfer Stock and Changes in exchange rates ........... 42 Article 40. Liquidation procedures for the Buffer Stock Account ............ 43

Chapter" IX: Relationship with the Com— mon Frrnd for Commoditics Article 41. Relationship with the Com— mon Fund for Commodities ..... ;. . . . 45

Chapter X: Supply and market access and other measures

Article 42. Supply and market access . . 46 Article 43. Other measures ........... 46

Chapter XI: Consultation on Domestic Policies - Article 44. Consultation ............. 47

Chapter XII: Statistics, Studies and In- formation

Article 45. Statistics and information . . 47 Article 46. Annual assessment, estima- tes and studies ...................... 48 Article 47. Annual review ............ 49

Prop. 1988/89: 19

Kapitel VII: Förvaltningskontot

Artikel 24.' Godkännande av förvalt- 'ningsbudgeten och beräkning av bidrag

Artikel 25. Betalning av bidrag till förvaltningsbudgeten ................

Kapitel VIII: Buffertlagret

Artikel 26. Bufferlagrets storlek ...... Artikel 27. Finansiering av buffertlagret Artikel 28. lnbctalning. av bidrag till buf- fertlagerkontot ..................... Artikel 29. Prisramen ........ " ........ Artikel 30. Buffertlagrets verksamhet . . Artikel 31. Översyn och ändring av pris- ramen ............................. Artikel 32. Marknadsindikatorpriset . . . Artikel 33. Sammansättningen av buf- fertlagret ........................... Artikel 34. Placeringen av buffertlagret Artikel 35. Omsättning av buffertlagret Artikel 36. Begränsning eller upphävan- de av buffertlagrets verksamhet ....... Artikel 37. Sanktioner avseende bidra- gen tilI buffertlagerkontot .' ........... Artikel 38. Ändring av bidragen till buf- fertlagerkontot ..................... Artikel 39. Buffertlagret och förändring- ar i växelkurserna ................... Artikel 40. Likvidationsförfarande för buffertlagerkontot ...................

Kapitel IX: Förhållandet till den Gemen- samma Fonden för råvaror Artikel 41. Förhållandet till den gemen- samma fonden för råvaror ............

Kapitel X: Utbud och marknadstillträde och andra åtgärder Artikel 42. Utbud och marknadstillträde Artikel 43. Övriga åtgärder ...........

Kapitel XI: Samråd om interna åtgärder

Artikel 44. Samråd ........ '- ..........

Kapitel XII: Statistik. studier och infor-

mation .

Artikel 45. Statistik och information . . . Artikel 46. Arliga marknadsbedömingar och studier ......................... Artikel 47. Ärlig översyn .............

26

27

28 28

30 31 32

34 '37

37 38 38 39 40 40 42

43

46 46

47

47

48 49

65

Chapter XIII: Miscellaneous Article 48. General obligations and liabi-

Iitics of members ._ .................. 49 Article 49. Obstacles to trade ......... 50 Article 50. Transportation and market structure of natural rubber ........... 50 Article 51. Differential and remedial

measures .......................... 50 Article 52. Relief from obligations ..... 50 Article 53. Fair labour standards ...... 51

Chapter XIV: Complaints and disputes

Article 54. Complaints ............... 51 Article 55. Disputes ................. 52 Chapter XV: Final provisions Article 56. Signature ................ 53 Article 57. Depositary ............... 53 Article 58. Ratification. acceptance and . approval ........................... 53 Article 59. Notilication of provisional application . . . . .' .................... 53 Article 60. Entry into force ........... 54 Article 61. Accession ................ 56 Article 62. Amendments ............. 56 Article 63. Withdrawal .............. ' 57 Article 64. Exclusion ................ 57 Article 65. Settlement of accounts with withdrawing or excluded members or members unable to accept an amend-

mcnt .............................. 54 Article 66. Duration, extension and ter- mination ........................... 59 Article 67. Reservations ............. 60 ANNEXES

Annex A Shares of individual exporting countries in total net exports of countries. as es- tablished for the purposes of article 60 61

Annex B Shares ofindividual importing countries and groups of countries in total nct im- ports ofcountr'ies. as established for the purposes of article 60 ................ 61

Prop. 1988/89: 19

Kapitel XIII: Övriga frågor Artikel 48. Allmänna skyldigheter och

åtaganden för medlemmarna ......... 49 Artikel 49. Handelshinder ............ 50 Artikel 50. Transporter av naturgummi och marknadsstrukturen ............. 50 Artikel 51. Särskilda hjälpåtgärder . . . . 50

Artikel 52. Befrielse från skyldigheter . 50 Artikel 53. Rättvisa arbetsnormer ..... 51

Kapitel XIV: Klagomål och tvister

Artikel 54. Klagomål ................ 51 Artikel 55. Tvister .................. 52 Kapitel XV: Avslutande bestämmelser Artikel 56. Undertecknande .......... 53 Artikel 57. Depositarie .......... ' . . . . 53 Artikel 58. Ratifikation och godkännan- de ................................. 53 Artikel 59. Meddelande om provisorisk tillämpning ......................... 53 Artikel 60. Ikraftträdande ............. 54 Artikel 61. Anslutning ............... 56 Artikel 62. Ändringar ................ . 56 Artikel 63. Utträde ur organisationen . . 57 Artikel 64. Uteslutning .............. 57 Artikel 65. Avräkning med frånträdande eller uteslutna medlemmar eller med- lemmar som ej kan godkänna en ändring i avtalet ............................ 57 Artikel 66. Giltighetstid. förlängning och upphörande ........................ 59 Artikel67. Reservationer ............ 60 BILAGOR

Bilaga A Individuella exportländers andelar av den totala nettoexporten från deltagande länder fastställda för syftena i artikel 60 61

Bilaga B

Individuella importländers och länder— gruppers andelar av den totala nettoim- porten från deltagandc länder fastställda för syftena i artikel 60 ............... 61

66

Annex C Cost of the Buffer Stock as estimated by the President of the United Nations Conference on Natural Rubber. 1985 . .

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988

62

Prop. 1988/89: 19

Bilaga C

Kostnaderna för buffertlagret som de beräknats av ordföranden för 1985 års FN-konferens om naturgummi ........ 62

67