Prop. 1989/90:73

om införande av nya mervärdeskatteregler för förskottsinbetalningar

Regeringens proposition 1 98 9/90: 73 så

om införande av nya mervärdeskatteregler

för förskottsinbetalningar Prov- 1989/90: 73

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 I januari 1990.

På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Kjell—Olof Feldt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås nya regler beträffande skattskyldighetens inträde när mervärdeskatt betalas i förskott. De nuvarande reglerna om skattskyl- dighetens inträde för förskott föreslås gälla endast i de fall då förskottet avser en sådan beställd vara eller tjänst som är skattepliktig enligt mer- värdeskattelagen när förskottet erhålls. De nya reglerna skall gälla för förskott som kommer den skattskyldige tillhanda den 12 januari l990 eller senare.

l Riksdagen 1989/90. 1 saml. Nr 73

Förslag till

Lag om ändring i lagen (l968:_430) om mervärdeskatt

Härigenom föreskrivs att 4 5 lagen (1968z430) om mervärdeskattl skall

ha följande lydelse. Nuvarande lydelse

45

Skattskyldighet inträder när vara levereras, tjänst tillhandahålls eller uttag sker. Erhålls dessförinnan vederlag helt eller delvis för be- ställd vara eller tjänst inträder skattskyldighet för vederlaget när det inflyter kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige till godo. Vid upplåtelse av avverk- ningsrätt till skog inträder skatt- skyldighet. i de fall som avses i punkt 1 sjätte stycket av anvisning- arna till 415 kommunskattelagen (1928: 370). när betalning tas emot.

Föreslagen lydelse

2

Skattskyldighet inträder när vara levereras, tjänst tillhandahålls eller uttag sker. Erhålls dessförinnan vederlag helt eller delvis för be- ställd vara eller tjänst inträder skattskyldighet för vederlaget när det inflyter kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige till godo. om ej annat följer av andra stycket. Vid upplåtelse av avverk- ningsrätt till skog inträder skatt- skyldighet, i de fall som avses i punkt 1 sjätte stycket av anvisning- arna till 41 & kommunalskattelagen (1928: 370). när betalning tas emot.

Bestämmelserna i första stycket andra meningen gäller dock endast om den beställda varan eller tjäns- ten är skattepliktig då vederlaget er-

lhålls.

(Se vidare anvisningarna.)

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då den enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas på vederlag som mottagits den 12 januari 1990 eller senare.

' Lagen omtryckt 1979z304. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 885. 2 Senaste lydelse 1980: 1090.

I»)

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 1 januari 1990

Närvarande: statsministern Carlsson och statsråden Feldt, Hjelm-Wallén, Göransson. Gradin, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Johansson, Lindqvist, Lönnqvist, Thalén, Engström, Freivalds, Wallström, Lööw, Persson

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om införande av nya mervärdeskatteregler för förskottsbetalningar

1. Inledning

] prop. l989/90: 50 om inkomstskatten för år 1990, m.m. föreslogs bl.a. att basen för mervärdeskatten skulle utvidgas till att fr.o.m. den 1 januari 1990 även omfatta tillhandahållande av vatten, avlopp och sophämtning och fr.o.m. den 1 mars 1990 energi. Några särskilda övergångsbestämmel- ser beträffande nu angivna områden föreslogs inte. Riksdagen godtog propositionen (SkUlO, rskr. 96, SFS 1989: 1027).

2. Föredraganden

1 45 lagen (l968:430) om mervärdeskatt föreskrivs bl. a. att skattskyldig- het inträder när vara levereras eller när tjänst tillhandahålls. Vidare före- skrivs att om dessförinnan vederlag helt eller delvis erhålls för beställd vara eller tjänst inträder skattskyldighet för vederlaget när det inflyter kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige till godo.

Det har gjorts gällande att dessa bestämmelser kan användas för att undgå mervärdeskatt när mervärdeskattebasen utvidgas till nya områden. Exempelvis skulle en förskottsbetalning av abonnerade sophämtnings- tjänster före årsskiftet 1989/1990 inte utlösa någon skyldighet att betala mervärdeskatt för de tjänster som hänför sig till förskottsbetalningen och som tillhandahålls efter årsskiftet. En del kommuner har lämnat råd till sina kommunmedlemmar att betala i förskott för t. ex. sophämtning under år 1990 för att härigenom undgå en beskattning. Jag anser att det är beklagligt om landets kommuner tillhandahåller extraordinära betalnings- rutiner i syfte att kommunmedlemmama eventuellt skall kunna undgå en av riksdagen beslutad åtgärd om en skattebeläggning. Intäkterna från basbreddningen av mervärdeskatten är enligt riksdagens beslut avsedda för den tidigarelagda inkomstskattereformen. Det av vissa kommuner medgivna förfarandet innebär att staten undanhålls skatteinkomster sam-

tidigt som kommunerna drabbas av fördyringar vad gäller administratio- nen. Huruvida dessa förskottsbetalningar verkligen också leder till en frihet från mervärdeskatt för tillhandahållanden under år 1990 får prövas av skattemyndigheterna. Utan att föregripa en sådan prövning vill jag dock säga att jag för min del inte är övertygad om att alla transaktioner har genomförts på ett sådant sätt att en i mervärdeskattelagens mening rele- vant förskottsbetalning kommit till stånd.

Det är, inför de basbreddningar av mervärdeskatten som redan är beslu- tade till den 1 mars 1990 och de som är att vänta vid årsskiftet 1990/ 1991, angeläget att det inte skall råda någon som helst tvekan om att denna typ av förskottsbetalningar inte skall kunna leda till mervärdeskattefria till- handahållanden. Lagen om mervärdeskatt bör därför kompletteras med en bestämmelse som uttryckligen föreskriver att förskott utlöser en skattskyl- dighet endast i de fall där förskottet utgör vederlag för en beställd vara eller tjänst som är skattepliktig då förskottet erhålls av den skattskyldige.

Enligt min mening innebär en sådan regel inga tekniska komplikationer. Riksskatteverket har under beredningen av ärendet beretts tillfälle att granska utformningen av regeln.

3. Ikraftträdande

Den nya bestämmelsen bör, för att syftet med ändringen skall uppnås, tillämpas från och med dagen efter det att propositionen överlämnas till riksdagen. Propositionen kommer att överlämnas till riksdagen i dag. Den nya bestämmelsen bör således tillämpas i fråga om alla förskott som kommer en skattskyldig tillhanda den 12 januari 1990 eller senare.

4. Upprättat lagförslag

] enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet upprät- tats förslag till lag om ändringi lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

5. Lagrådets hörande

Förslaget avser i och för sig ett sådant ämne över vilket lagrådets yttrande bör inhämtas. Med hänsyn till lagstiftningens brådskande natur bör emel- lertid yttrande från lagrådet inte inhämtas.

6. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta lagförslaget.

7. Beslut Prop. 1989/90: 73

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1989 5