Prop. 1990/91:12

om ändring i 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF)

Regeringens proposition 1990/91 : 12 '

om ändring i 1980 års fördrag om Prop internationell järnvägstrafik (COTIF) 1990/91. [2

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 13 september 1990.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson Laila Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom lagen (1985: 193) om internationell järnvägstrafik har vissa delar av 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTlF) införlivats med svensk rätt. Lagen trädde i kraft den 1 maj 1985. Vid samma tidpunkt blev fördraget gällande för Sverige.

Ändringar i COTlF kan i vissa hänseenden beslutas av ett revisionsut- skott inom den internationella organisation, OTlF, som bildades genom fördraget. Om inte en tredjedel av medlemsstaterna inom en viss tid har anmält invändning mot beslutet. träder ändringarna i kraft för samtliga medlemsstater vid en bestämd tidpunkt. En stat som vill undgå att bli bunden av ändringarna måste säga upp fördraget.

Revisionsutskottet beslöt i december 1989 om ändringari de bihang till COTlF som reglerar befordran av resande och resgods resp. av gods. Riksdagen har godkänt att Sverige inte gör några invändningar mot änd- ringarna (prop. 1989/90: 120. LU40. rskr. 251). lnte heller någon annan medlemsstat har anmält invändning mot ändringarna. Dessa träder därför i kraft den 1 januari 1991. Regeringen avser att senare i år lägga fram en proposition om att dessa ändringar införlivas med svensk rätt.

Revisionsutskottet har i maj 1990 beslutat om ytterligare ett par smärre ändringar i ett av bihangen till COTlF. lnvändningar mot ändringarna skall göras senast den 21 oktober 1990.

I propositionen föreslås att Sverige inte skall anmäla invändning mot de senast beslutade ändringarna i COTlF.

l Riksdagen [OOO/9]. [ sam/. Nr 12

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 september 1990

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Eng- ström. Hjelm-Wallén. S. Andersson. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carls- son. Hellström. Johansson. Lindqvist. G. Andersson. Lönnqvist. Thalén. Freivalds. Wallström. Lööw. Persson. Molin. Sahlin. Larsson. Åsbrink

Föredragande: statsrådet Freivalds

Proposition om ändring i 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) 1 Inledning

Internationelljärnvägsbefordran regleras i 1980 års fördrag om internatio- nell järnvägstrafik (Convention relative aux transports internationaux fer- roviaires. COTIF). som trädde i kraft den 1 maj 1985. Genom detta fördrag bildades en ny organisation. Mellanstatligaorganisationen för internationell järnvägstrafik (l'Organisation intergouvcrnementale pour les transports internationaux ferroviaires. OTlF) med säte i Bern. Till COTlF hör ett protokoll om privilegier oeh immunitet för OTlF samt två bihang. bihang A med enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods (ClV) och bihang B med enhetli- ga rättsregler för avtal om internationelljärnvägsbefordran av gods (CIM). Ett trettiotal stater. däribland Sverige. har tillträtt fördraget.

Genom lagen (1985: 193) om internationell järnvägstrafik har de delar av fördraget som innehåller materiella bestämmelser införlivats med svensk rätt. Detta har skett genom föreskrifter om att bihang A och bihang B i deras franska lydelse skall tillämpas som svensk lag. Beträffande ansvarigheten för skada vid befordran av resande gäller dock 1 och 2 kap. järnvägstrafiklagcn (1985: 192) i stället för motsvarande bestämmelser i bihang A. Vidare har vid införlivandet av bihang B undantagits dess bilaga 1. reglementet om internationell järnvägsbefordran av farligt gods (RlD). Den nu nämnda lagstiftningen trädde i kraft den 1 maj 1985.

Ändringar i fördraget kan i vissa hänseenden beslutas av revisionsut- skottet inom OTlF. Om inte en tredjedel av medlemsstaterna inom en viss tid har anmält invändning mot beslutet, träder ändringarna i kraft för samtliga medlemsstater vid en bestämd tidpunkt. nämligen första dagen i tolfte månaden efter det att organisationens sekretariat (centralbyrån) lämnade underrättelse om ändringarna. En stat som vill undgå att bli bunden av ändringarna måste säga upp fördraget. Om en stat som har anmält invändning mot ändringarna inom fyramånadersfristen säger upp fördraget inom viss tid. träder ändringarna i kraft först när den statens uppsägning får verkan (art. 21).

Prop. 1990/91: 12

IJ

Våren 1989 inleddes ett arbete med att revidera COTIF. Som ett led i revisionsarbetet höll OTles revisionsutskott ett möte i Bern den 14—21 december 1989. Vid detta möte beslöt utskottet om vissa ändringar i CIV och CIM. Centralbyrån underrättade i en skrivelse av den 18januari 1990 medlemsstaterna om beslutet. Vidare avgav revisionsutskottet förslag till 0TlF:s generalförsamling om ändringar i själva fördraget och i centrala civilrättsliga bestämmelser i CIV och CIM.

] prop. 1989/90: 120 om ändring i 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) föreslog regeringen riksdagen att godkänna att Sverige inte skulle anmäla några invändningar mot de ändringar i bihang- en till 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik som beslutats vid mötet den 14—21 december 1989 med revisionsutskottet. Riksdagen biföll förslaget i propositionen (1989/90:LU40. rskr. 251).

Inte heller någon annan medlemsstat har inom föreskriven tid anmält invändning mot beslutet. Ändringarna träder därför i kraft för samtliga medlemsstater den 1 januari 1991. Jag avser att senare i höst föreslå regeringen att lägga fram en proposition om de lagändringar som beslutet föranleder.

Revisionsutskottet har vid ett andra möte i Bern den 28—31 maj 1990 bl.a. beslutat om vissa ytterligare ändringar i bihang B till fördraget. Centralbyrån har i en skrivelse den 21 juni 1990 underrättat medlemssta- terna om beslutet. De delar av beslutsprotokollet i dess franska lydelse som nu är av intresse samt en inom justitiedcpartementet upprättad svensk översättning därav bör fogas till propositionen som bilaga.

Ändringarna är av mycket begränsad omfattning och förklaras av att man vid revisionsutskottets första möte i december 1989 av förbiseende underlät att göra ett par konsekvensändringar i CIM och en av dess bilagor.

2. De föreslagna ändringarna i COTIF

2.1. De enhetliga rättsreglerna för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods (CIM)

Ari. 47 Revisionsutskottet beslöt i december 1989 att i artikel 43ä 3 i de enhetliga rättsreglerna för avtal om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV) höja det lägsta ersättningsbelopp för vilket ränta skall utgå från fyra till åtta beräkningsenheter. Som beräkningsenheter används i detta sammanhang de särskilda dragningsrätter (SDR) som används av Internationella valutafonden (art. öä 1). Värdet av en SDR motsvarar för närvarande nästan åtta kr. Ändringen innebär alltså att ränta skall utgå först om ersättningsbeloppet överstiger ca 64 kr. Någon motsvarande ändring gjordes då inte i artikel 47å 2 CIM. som utgör en pendang till den aktuella bestämmelsen i CIV. Revisionsutskottet har nu beslutat att ge- nom en ändring i artikel 475 2 CIM återskapa överensstämmelsen mellan bestämmelserna i fråga. Vid decembermötet beslöt revisionsutskottet ock-

lT Riksdagen 1990/OI. Isa/nl. Nr [2

så att föreslå OTIF:s generalförsamling att till artikel 47 CIM foga en ny paragrafä 1. med påföljd att den följande paragrafnumreringen ändras så att nuvarandcg'ä 1—3 bliråä 2—4. För det fall generalförsamlingen följer revisionsutskottets rekommendation kommer alltså den nu beslutade änd- ringen att gälla artikel 479' 3 CIM.

2.2. Reglementet om internationell järnvägsbefordran av expressgods (RlEx)

.f' 4 En av de mer betydelsefulla ändringarna som beslöts vid revisionsutskot- tets möte i dccembcr 1989 var att slopa ilgodsbegreppet. Utskottet försum- made dock att ändra en hänvisning till de leveransfrister som gäller för ilgods iå 4 RlEx som utgör bilaga IV till CIM. Denna felaktighet har nu rättats till.

3. Förslag

Mitt förslag: Sverige skall inte anmäla någon invändning mot de ändringar av CIM och RIEx som har beslutats av revisionsutskottet.

Skälen för mitt förslag: De ändringar som revisionsutskottet har beslutat vid sitt möte i maj 1990 är rena följdändringar till de ändringar som beslöts vid decembermötet. Jag anser att Sverige inte har anledning att göra någon invändning mot dessa ändringar.

Som jag framhöll i prop. 1989/90: 120 är den beslutsordning som jag har funnit bör tillämpas i ärenden av detta slag ganska tungrodd. Riksdagen har alltså först att ta ställning till om Sverige bör anmäla invändning mot det nu aktuella beslutet ("se 10 kap. 2 och 489" regeringsformen. RF). Om förutsättningarna inträder för att beslutet skall träda i kraft, har riksdagen att i ett nytt ärende pröva frågan om att med svensk rätt införliva de ändringar som riksdagen redan har godtagit i sak.

För situationer av detta slag har 10 kap. Så andra stycket RF fått sin nuvarande utformning (prop. 1984/85: 61"). Enligt denna bestämmelse får riksdagen då en internationell överenskommelse har införlivats med svensk rätt genom inkorporering föreskriva att framtida ändringar i över- enskommelsen automatiskt skall gälla häri riket. En sådan förtida inkor- porering får bara avse ändringar av begränsad omfattning.

Det finns anledning att i fortsättningen undvika den omgång som den nuvarande beslutsordningen medför. Regeringen har därför i en lagrådsre- miss på min föredragning tidigare denna dag lagt fram förslag om att framtida ändringar i COTIF i viss utsträckning automatiskt skall få genomslag i svensk rätt.

Som jag tidigare nämnt skall OTIF:s sekretariat (centralbyrån) underrät- ta medlemsstaterna om de ändringar av COTIF som har beslutats av revisionsutskottet. Ett sådant beslut träderi kraft för samtliga medlemssta-

ter första dagen i tolfte månaden efter den månad under vilken centralby- rån har underrättat medlemsstaterna om beslutet, såvida inte minst en tredjedel av medlemsstaterna har gjort invändning mot beslutet inom fyra månader från dagen för underrättelsen (art. 21). Centralbyrån underrätta- de medlemsstaterna om de nu aktuella ändringarna i en skrivelse av den 21 juni 1990. Invändning mot dessa ändringar skall alltså göras senast den 21 oktober 1990.

En proposition med det förslag jag nu lagt fram bör avlämnas till riksdagen senast den 2 oktober 1990 då riksdagen samlas till riksmöte. Tillämpas då den sedvanliga motionstiden om 15 dagar från det proposi- tionen anmäls i kammaren. kan riksdagen inte slutbehandla ärendet förrän efter det att den angivna tidsfristen har gått ut. För att riksdagen skall ha möjlighet att behandla propositionen före utgången av invändningsfristen måste motionstiden förkortas.

4. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna att Sverige inte anmäler några invändningar mot de ändringar i bihang B till 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik som har beslutats vid mötet den 28—31 maj 1990 med revisionsutskottet vid Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik.

Vidare hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att besluta att förkorta motionstiden till tre dagar.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

'.!l

Bilaga

PROTOCOLE DES DECISIONS adoptc'cs par la Commission de revision au cours de sa deuxieme session tenue ä Berne, du 28 mai au 31 mai 1990

En application des articles 19 et 21 de la Convention relative aux trans- ports internationaux ferroviaires (COTIF). signe'e å Berne le 9 mai 1980. les representants des Etats membres de'signés en annexc et däment habili- tés a cet effet se som réunis au sein de la Commission de re'vision.

Au terme des discussions qui se sont tenues å Berne du 28 mai au 31 mai 1990. au siege de l”Office central des transports internationaux ferrovi- aires. la Commission de révision a arréte les dispositions suivantes:

l. Décisions de modifications dela COTIF relevant dela competence de la Commission de revision.

La Commission de re'vision decide les modifications suivantes:

Artic/e 4 7 (”1111 Le texte duä 2 (ancien), devenantä 3 selon la version du Protocole des decisions du 21 décembre 1989 dela Commission de revision. est modifié comme suit:

"ä 3 Les intéréts ne sont dus que si l'indemnite' excede 8 unités de compte par lettre de voiture."

.f' 4 du RIIix. Amwxe I I-"' aux Reg/('s uni/Ormar CIM

Le texte duä 4 est modifié comme suit: "ä 4 Les colis express doivent étre transportés par des moyens rapides dans les délais pre'vus aux tarifs internationaux. Les délais de livraison doivent. cn tout cas. étre plus reduits que les délais appliquc's en varm de ['article 27 (les Reg/es uni/armar. "

lI. Propositions de modifications de la COTIF relevant de la competence de l'Assemble'e générale.

La Commission de re'vision propose å l'Assemblée générale de l”OTIF. les modifications suivantes:

Annexe au Protocole des décisions

LISTE DES ETATS PRESENTS OU REPRESENTES A LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION DE REVISION

.....—.—->—.—-—-.—.——.—

19.

PONQMAPJE—äc—

. Albanie

Allemagne (République fédéralc d”) Autriche

. Belgique

Bulgarie

. Danemark

. Espagne

France

. Grece

. Hongrie

. Irlande

. Italie

. Liechtenstein

. Luxembourg . Norvege

Pays-Bas

. Pologne

. République démocratique allemandc Roumanie

. Royaume-Uni

7 . Suéde

. Suisse . Tchc'coslovaquie . Turquie

7 . Yougoslavie

(Översättning)

BESLUTSPROTOKOLL antaget av revisionsutskottet vid dess andra mötelden 28—31 maj 1990 i Bern.

I enlighet med artiklarna 19 och 21 i fördraget om internationelljärnvägs- trafik (COTIF) som slutits i Bern den 9 maj 1980 har representanter för de medlemsstater som framgår av bilagan sammanträtt i revisionsutskottet.

Sedan överläggningarna, som pågått den 28—31 maj 1990 i centralby- råns för internationell järnvägstrafik lokaler i Bern, avslutats. har revi- sionsutskottet fattat följande beslut.

1. Beslut om ändringar i COTIF som revisionsutskottet är behörigt att besluta om. Revisionsutskottet beslutar om följande ändringar.

Artikel 4 7 CIM Lydelsen av;) 2 (äldre), som enligt revisionsutskottets beslutsprotokoll den 21 december 1989 blirä 3. ändras enligt följande:

”& 3 Ränta betalas endast om ersättningsbeloppet överstiger 8 beräk- ningsenheter per fraktsedel.”

,é' 4 i RIEx. Bilaga I I" till de enhetliga rättsreglerna CIM Lydelsen avå 4 ändras enligt följande:

"5 4 Expressgods skall befordras med snabba transportmedel inom de frister som föreskrivs i de internationella tarifferna. Leveransfristerna skall alltid vara kortare än de frister som gäller enligt artikel 37 i de enhetliga rättsreglerna. "

11. Förslag till ändringar av COTIF som faller under generalförsamlingens kompetens. Revisionsutskottet föreslår OTIF:s generalförsamling följande ändring- ar:

Prop. 1990/91: 12

Bilaga lillbeslulsprotokoll Prop. 1990/91: 12

FÖRTECKNING ÖVER DE STATER SOM VARIT NÄRVARANDE ELLER REPRESENTERATS vn) REVISIONSUTSKOTTETS ANDRA MÖTE

. Albanien Förbundsrepubliken Tyskland . Österrike

. Belgien . Bulgarien

. Danmark

. Spanien

. Frankrike

. Grekland

10. Ungern

11. Irland 12. Italien 13. Liechtenstein 14. Luxemburg

15. Norge 16. Nederländerna 17. Polen 18. Tyska Demokratiska Republiken 19. Rumänien 20. Storbritannien 21. Sverige 22. Schweiz 23. Tjeckoslovakien 24. Turkiet 25. Jugoslavien

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1990 9