Prop. 1990/91:16

om svenskt medlemskap i Europeiska banker återuppbyggnad och utveckling

Regeringens proposition 1990/91 : 16

om svenskt medlemskap i Europeiska banken för

återuppbyggnad och utveckling ggg/91.16

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 27 september 1990.

På regeringens vägnar

Odd Engström Allan Larsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås riksdagen bemyndiga regeringen att ratificera över- enskommelsen om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling samt att teckna erbjudna andelar i banken. Bankens huvud- sakliga syfte är att underlätta övergången till marknadsekonomi i Central- och Östeuropa.

Sverige har erbjudits att teckna andelar för 228 milj. ECU (ca 1,7 miljar- der kr.) i bankens ordinarie kapital. Av detta belopp skall 30 % eller drygt 68 milj. ECU (ca 522 milj. kr.) inbetalas över en period av fem år, medan resterande 70 % skall utgöra ett garantiåtagande.

För att finansiera de svenska inbetalningarna föreslås riksdagen anvisa ett anslag på 525 000000 kr. på tilläggsbudget [ till statsbudgeten för budgetåret 1990/91.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 september l990

Närvarande: statsrädet Engström. ordförande. och statsråden Göransson. Gradin. llelIström. Lindqvist. G. Andersson. Lönnqvist. Thalén. Freivalds. Lööw. Persson. Molin. Sahlin. Larsson. Åsbrink

Föredragande: statsrädet Larsson

Proposition om svenskt medlemskap i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling

Innehåll

Kapitel

I Syfte. uppgifter och medlem- skap

II Kapital

III Verksamhet

IV Upptagande av lån och andra befogenheter

V Valutor

VI Organisation och ledning

VII Utträde och suspension av

medlemskap, tillfälligt instäl- lande och inställande av ban- kens verksamhet

VIII Ställning. immunitet, privile-

IX

X

gier samt undantag

Ändringar, tolkning. skilje- dom

Slutbestämmelser

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga

Agreement establishing the European Bank for Reconstruction and Development

Tha contracring parties

Committed to the fundamental principles of multiparty democracy. the rule of law. respect for human rights and market economics:

Recalling the Final Act ofthe Hel- sinki Conference on Security and Cooperation in Europe. and in par- ticular its Declaration on Principles;

Welcoming the intent of Central and Eastern European countries to further the practical implementation of multiparty democracy. strength- ening democratic institutions. the rule of law and respect for human rights and their willingness to imple- ment reforms in order to evolve to- wards market-oriented economies;

Considering the importance of close and coordinated cooperation in order to promote the economic progress of Central and Eastern European countries to help their economies become more interna- tionally competitive and assist them in their reconstruction and develop- ment and thus to reduce. where ap- propriate. any risks related to the financing of their economics;

Convinced that the establishment of a multilateral financial institution which is European in its basic char- acter and broadly international in its membership would help serve these ends and would constitute a new and unique structure of cooperation in Europe:

IIave agreed to establish hereby the European Bank for Reconstruc- tion and "Development (hereinafter called "the Bank") which shall oper- ate in accordance with the following:

Överenskommelse om upprättande av Europeiska banken för återupp- byggnad och utveckling

De avla/sslurande parterna. som bekänner sig till grundprinci— perna för demokrati med flerparti— system. rättssäkerhet. respekt för de mänskliga rättigheterna och mark- nadsekonomi.

som erinrar sig slutdokumentct från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa i Helsingfors och särskilt dess principdeklaration.

som välkomnar de central- och östeuropeiska ländernas avsikt att främja det praktiska förverkligandet av demokrati med iIerpartisystem. stärkandet av de demokratiska insti— tutionerna. rättssäkerhet och re- spekten för de mänskliga rättighe- terna. liksom deras villighet att ge- nomföra reformer för att utvecklas i riktning mot marknadsorienterade ekonomier.

som beaktar vikten av nära och koordinerat samarbete för att främja de central- och östeuropeiska ländernas ekonomiska framsteg och hjälpa deras ekonomier att bli kon- kurrenskraftigare på det internatio- nella planet saint bistå dem i deras återuppbyggnad och utveckling och på så sätt reducera. när så är lämp- ligt, risker i samband med finansie- ringen av deras ekonomier.

som är övertygade om att upprät- tandet av en multilateral finansiell institution som till sin grundläg- gande karaktär är europeisk och med ett brett internationellt med- lemskap skulle bidra till att tjäna dessa syften och bilda en ny och unik samarbetsstruktur i Europa.

har överenskommit att upprätta Europeiska banken för återupp- byggnad och utveckling (i dct föl- jande kallad "banken"). vilken skall bedriva verksamhet i enlighet med följande bestämmelser:

Prop. 199(')/91:16 Bilaga

Chapter [

Purpose. functions and membership Article I

Purpose

In contributing to economic pro- gress and reconstruction. the pur- pose of the Bank shall be to foster the. transition towards open market oriented economics and to promote private and entrepreneurial initia- tive in the Central and Eastern Eu- ropean countries committed to and applying the principles of multiparty democracy. pluralism and market economics.

Article 2 Functions

]. To fulfil on a long-term basis its purpose of fostering the transition of Central and Eastern European countries towards open market—ori— ented economics and the promotion of private and entrepreneurial initi- ative. the Bank shall assist the re- cipient member countries to imple- ment structural and sectoral economic reforms. including de- monopolization. decentralization and privatization. to help their economics become fully integrated into the international economy by measures:

(i") to promote. through private and other interested investors. the establishment. improvement and expansion of productive. competitive and private sector ac- tivity. in particular small and me- dium sized enterprises:

(ii) to mobilize domestic and foreign capital and experienced management to the end described in (i):

(iii) to foster productivc invest- ment. including in the service and financial scctors. and in related infrastructure where that is necessary to support private and entrepreneurial initiative. there-

Kapitel I

Syfte. uppgifter och medlemskap Artikel 1

Syfte

Syftet med banken skall vara att genom att bidra till ekonomisk ut- veckling och äteruppbyggnad gynna övergången till öppna marknads- orienterade ekonomier och att främja privata initiativ och företa- garanda i de central- och östeuro- peiska länder som bekänner sig till och som tillämpar principerna för demokrati med flerpartisystem. plu- ralism och marknadsekonomi.

Artikel 2 Uppgifter

1. För att långsiktigt uppfylla sitt syfte att gynna de central- och öst- europeiska ländernas övergång till öppna marknadsorienterade ekono- mier och främja privata initiativ och företagaranda bistår banken motta- garländerna med genomförandet av strukturella och sektorsvisa ekono- miska reformer. så som avmonopoli- sering. decentralisering och privati- sering. för att hjälpa deras ekono- mier att bli helt integrerade i den in- ternationella ekonomin. För att göra detta skall banken vidta åtgärder av- sedda:

(i) att främja genom privata och andra intresserade investe- rare — etablering. förbättring och utvidgning av produktiv. konkur- renskraftig och privat verksam- het. särskilt små och medelstora företag:

(ii) att anskaffa inhemskt och utländskt kapital och erfaren fö- retagsledning för det syfte som beskrivits under (i):

(iii) att gynna produktiva inve- steringar. även inom service och finanssektorerna. och därmed an- knuten infrastruktur där detta är nödvändigt för att stödja privat företagsamhet och därigenom

Prop. 1990/91216 Bilaga

by assisting in making a competit- ive environment and raising productivity, the standard of liv- ing and conditions of labour;

(iv) to provide technical assist- ance for the preparation. finan- cing and implementation of relevant projects. whether indi- vidual or in the context of specific investment programmes;

(v) to stimulate and encourage the development of capital mar- kets;

(vi) to give support to sound and economically viable projects involving more than one recipient member country;

(vii) to promote in the full range of its activities environ- mentally sound and sustainable development; and

(viii) to undertake such other activities and provide such other services as may further these func- tions.

2. In carrying out the functions re- ferred to in paragraph 1 of this Art- icle, the Bank shall work in close cooperation with all its members and, in such manner as it may deem appropriate within the terms of this Agreement, with the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Devel- opment, the International Finance Corporation, the Multilateral In- vestment Guarantee Agency, and the Organisation for Economic Co- operation and Development, and shall cooperate with the United Na- tions and its Specialised Agencies and other related bodies. and any entity, whether public or private, concerned with the economic devel- opment of . and investment in, Cent- ral and Eastern European countries.

medverka till att skapa en miljö präglad av konkurrens och för- bättra produktiviteten, levnads- standarden och arbetsförhållan- dena;

(iv) att tillhandahålla tekniskt bistånd vid förberedandct. finan- sieringen och genomförandet av relevanta projekt såväl individu— ella som inom ramen för särskilda investeringsprogram;

(v) att stimulera och upp— muntra utvecklingen av kapital— marknader;

(vi) att stödja ekonomiskt sunda och utvecklingsbara pro- jekt i vilka mer än ett mottagar- Iand är engagerat;

(vii) att inom ramen för hela dess verksamhet stödja en från miljösynpunkt sund och hållbar utveckling;

(viii) vidare skall banken åta sig sådan annan verksamhet och till- handahålla sådana andra tjänster som kan befrämja dessa uppgif- ter.

2. Då banken fullgör de uppgifter som omnämnts under punkt 1 i denna artikel. skall den arbeta i nära samverkan med alla sina medlem- mar och, på sådant sätt som den an- ser lämpligt inom ramen för bestäm- melserna i denna överenskommelse, med Internationella valutafonden, Internationella banken för återupp- byggnad och utveckling, Internatio- nella finansieringsbolaget, Multila- terala investeringsorganet och Orga- nisationen för ekonomiskt samar- bete och utveckling. Den skall vi- dare samarbeta mcd Förenta natio- nerna och dess fackorgan och andra organisationer med anknytning till dessa samt varje enhet, vare sig den är offentlig eller privat. som sysslar med den ekonomiska utvecklingen av och investering i de central- och östeuropeiska länderna.

Bilaga

Article 3 Membership

1. Membership in the Bank shall be open:

(i) to (1) European countries and (2) non-European countries which are members of the Inter- national Monetary Fund; and

(ii) to the European Economic Community and the European ln- vestment Bank.

2. Countries eligible for member- ship under paragraph 1 of this Art- icle. which do not become members in accordance with Article 61 of this Agreement. may be admitted, under such terms and conditions as the Bank may determine, to member- ship in the Bank upon the affirmat- ive vote of not less than two-thirds of the Governors. representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.

Chapter II

Capital

Article 4

Authorized capital stock

1. The original authorized capital stock shall be ten thousand million (10.000.000.000) ECU. It shall be divided into one million (l.000.000) shares, having a par value of ten thousand (10.000) ECU each, which shall be available for subscription only by members in accordance with the provisions of Article 5 of this Agreement.

2. The original capital stock shall be divided into paid-in shares and callable shares. The initial total ag- gregate par value of paid-in shares shall be three thousand million (3.()00.000.000) EC U.

3. The authorized capital stock may be increased at such time and under such terms as may seem advis-

Artikel 3 Medlemskap

1. Medlemskap i banken skall vara öppet

(i) för (1) europeiska länder och (2) icke-europeiska länder som är medlemmar i Internatio- nclla valutafonden och

(ii) för Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska in- vesteringsbanken.

2. Länder som är berättigade till att bli medlemmar enligt punkt 1 i denna artikel men som inte blir med- lemmar i enlighet med artikel 61 i denna överenskommelse kan vinna medlemskap i banken enligt sådana bestämmelser och villkor som ban- ken fastställer och efter beslut med minst två tredjedels majoritet av sty- relseledamöterna representerande minst tre fjärdedelar av medlem- marnas hela röstetal.

Kapitel II

Kapital

Artikel 4 Auktoriserat kapital

1. Det ursprungliga auktoriserade kapitalet skall vara tiotusen miljoner (10.000.000.000) ECU. Det skall de- las på en miljon (1.000.000) andelar på nominellt tiotusen (10.000) ECU vardera. vilka endast medlemmar skall kunna teckna i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i denna överenskommelse.

2. Det ursprungliga kapitalet skall delas upp i andelar som inbetalas och andelar för vilka betalning kan påfordras. Det sammanlagda nomi- nella värdet av inbetalda andelar skall inledningsvis vara tretusen mil- joner (3.000.000.000) ECU.

3. Det auktoriserade kapitalet får höjas vid sådan tidpunkt och enligt sådana bestämmelser som förefaller

Bilaga

able, by a vote of not less than two- thirds of the Governors. represent- ing not less than three-fourths of the total voting power of the members.

Article 5 Subscription of shares

1. Each member shall subscribe to shares of the capital stock of the Bank, subject to fulfilment of the member's legal requirements. Each subscription to the original author- ized capital stock shall be for paid-in shares and callable shares in the pro- portion of three (3) to seven (7). The initial number of shares available to be subcribed to by Signatories to this Agreement which become members in accordance with article 61 of this Agreement shall be that set forth in Annex A. No member shall have an initial subscription of less than one hundred (100) shares.

2. The initial number of shares to be subscribed to by countries which are admitted to membership in ac— cordance with paragraph ?. of Article 3 of this Agreement shall be deter- mined by the Board of Governors: provided, however. that no such subscription shall be authorized which would have the effect of redu- cing the percentage of capital stock held by countries which are mem- bers of the European Economic Community. together with the Eu- ropean Economic Community and the European Investment Bank, be- low the majority of the total sub- scribed capital stock.

3. The Board of Governors shall at intervals of not more than five (5) years review the capital stock of the Bank. ln case of an increase in the authorized capital stock each mem— ber shall have a reasonable oppor— tunity to subscribe, under such uni— form terms and conditions as the Board of Governors shall deter—

tillrådliga genom beslut med minst två tredjedels majoritet av styrelse- ledamöterna representerande minst tre fjärdedelar av medlemmarnas hela röstetal.

Artikel 5 Andelsteckning

1. Varje medlem skall teckna an- delar i bankens kapital förutsatt att de rättsliga krav som gäller för varje medlem uppfyllts. Varje teckning i det ursprungliga auktoriserade kapi- talet skall ske i andelar som betalas in respektive andelar för vilka betal- ning kan påfordras i proportionen tre (3) till sju (7). Det antal andelar som inledningsvis finns tillgängliga för teckning av de signatärländer vilka blir medlemmar i enlighet med artikel 61 i denna överenskommelse är fastställt i bilaga A. Ingen med— lem skall ha en första teckning un— derstigande etthundra (100) ande— lar.

2. Det antal andelar som till en början skall tecknas av länder vilka vinner medlemskap i enlighet med artikel 3, punkt 2 i denna överens- kommelse skall fastställas av styrel- sen, dock förutsatt att ingen sådan teckning skall godkännas som skulle ha till följd att den andel av kapitalet som innehas av medlemsländerna i Europeiska ekonomiska gemenska- pen i förening med Europeiska eko- nomiska gemenskapen och Euro- peiska investeringsbanken reduce- ras så att den understiger majorite- ten av hela det tecknade kapitalet.

3. Styrelsen Skall minst vart femte (5) år företa en översyn av bankens kapital. I händelse av en ökning av kapitalet, skall varje medlem ha en skälig möjlighet att, på sådana lik- formiga villkor som styrelsen fast- ställer, teckna en del av ökningen i kapitalet motsvarande den del som dess tecknade kapital utgör av ban-

Prop. 1990/91116 Bilaga

mine. to a proportion of the increase in stock equivalent to the proportion which its stock subscribed bears to the total subscribed capital stock im- mediately prior to such increase. No member shall be obliged to sub- scribe to any part of an increase of capital stock.

4. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article. the Board of Governors may. at the re- quest of a member, increase the sub- scription of that member. or allocate shares to that member within the au- thorized capital stock which are not taken up by other members; pro- vided however. that such increase shall not have the effect of reducing the percentage of capital stock held by countries which are members of the European Economic Commun- ity, together with the European Economic Community and the Eu- ropean Investment Bank, below the majority of the total subscribed cap- ital stock.

5. Shares of stock initially sub- scribed to by members shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors. by a vote of not less than two-thirds of the Governors. re- presenting not less than two-thirds of the total voting power of the members. decides to issue them in special circumstances on other terms.

6. Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any man- ner whatsoever, and they shall not be transferable except to the Bank in accordance with Chapter VII of this Agreement.

7. The liability of the members on shares shall be limited to the unpaid "portion of their issue price. No member shall be liable. by reason of its membership. for obligations of the Bank.

2 Riksdagen 1990/91. [ sum/. Nr 16

kens hela tecknade kapital omedel- bart före en sådan ökning. Ingen medlem skall vara förpliktigad att teckna någon del av en ökning av ka- pitalet.

4. Med förbehåll för bestämmel- serna i punkt 3 i denna artikel kan styrelsen, på begäran av en medlem. öka denna medlems teckning eller tilldela medlemmen i fråga andelar inom det auktoriserade kapitalet vilka inte är tecknade av andra med- lemmar. dock under förutsättning att en sådan ökning inte får till följd att den andel av kapitalet som inne- has av medlemsländer i Europeiska ekonomiska gemenskapen i för- ening med Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska inve- steringsbanken reduceras så att den understiger majoriteten av hela det tecknade kapitalet.

5. De andelar som från början tecknats av medlemmar skall emitte- ras till pari. Andra andelar skall emitteras till pari såvida inte styrel- sen genom beslut med minst två tredjedels majoritet av styrelseleda- möterna representerande minst två tredjedelar av medlemmarnas hela röstetal under särskilda omständig- heter bestämmer att de skall emitte- ras på andra villkor.

6. Andelar kan ej pantförskrivas eller intecknas på något sätt och de skall inte kunna överlåtas annat än till banken i enlighet med kapitel VII i denna överenskommelse.

7. Medlemmarnas ansvarighet för andelar skall begränsas till den del av deras emissionskurs som inte be- talats. Ingen medlem skall på grund av sitt medlemskap vara ansvarig för bankens åtaganden.

Bilaga

Artic/t' () Payment of subscriptions

l. Payment of the paid—in shares of the amount initially subscribed to by each Signatory to this Agree- ment, which becomes a member in accordance with Article 6l of this Agreement. shall be made in five (5) instalments of twenty (20) per cent each of such amount. The first in- stalment shall be paid by each mem- ber within sixty (60) days after the date of the entry into force of this Agreement. or after the date of de- posit of its instrument of ratification. acceptance or approval in accord- ance with Article 61. if this latter is later than the date of the entry into force. Thc remaining four (4) instal- ments shall each become due suc— cessively one year from the date on which the preccding instalment bc— came due and shall each. subject to the legislative requirements of each member. be paid.

2. Fifty (50) per cent of payment of each instalment pursuant to para- graph l ofthis Article. or by a mem- ber admitted in accordance with paragraph 2 of Article 3 of this Agreement. may be made in promis- sory notes or other obligations issued by such member and denominated in ECU. in United States dollars or in Japanese yen. to be drawn down as the Bank needs funds for dis- bursement as a result of its opera- tions. Such notes or obligations shall be non-negotiable. non-interest-bear- ing and payablc to the Bank at par value upon demand. Demands upon such notes or obligations shall. over reasonable periods of time.. be made so that the value of such demands in ECU at the time of demand from each member is proportional to the number of paid-in shares subscribed to and held by each such member depositing such notes or obligations.

3. All payment obligations of a member in respect of subscription to

Artikel 6 Betalning av tecknade andelar

l. Betalning av de andelar som varje signatärland. som blir medlem i enlighet med artikel 61 i denna överenskommelse ursprungligen tecknat sig för och som skall betalas skall erläggas i fem (5) rater på tjugo (20) procent vardera av beloppet. Den första raten skall erläggas av varje medlem inom sextio (60) dagar efter dagen för denna överenskom— melses ikraftträdande eller efter den dag då ratifikations-, godtagande— eller godkännandeinstrumentet för densamma deponerats i enlighet med artikel 61 . om detta sker senare än ikraftträdandet. De återstående fyra (4) raterna förfaller till betal- ning successivt ett är efter före- gaende rats förfallodag och skall bc- talas under förutsättning att de rätts- liga krav som gäller för varje med- lem uppfyllts.

2. Femtio (50) procent av varje in- betalning enligt punkt ] idenna arti- kel. eller från en medlem som bevil- jats medlemskap i enlighet med arti- kel 3. punkt 2 i denna överenkskom- melse får göras med skuldscdlar el- ler andra skuldförbindelser emitte- rade av medlemmen och uttryckta i ECU. LIS—dollar eller japanska yen vilka kan utnyttjas då banken behö- ver medel för utbetalning till följd av sin verksamhet. Sådana skuldscdlar eller skuldförbindelser skall vara icke överlåtbara. räntefria och på anfordran betalbara till banken till parikurs. Anfordran om inlösen av sädana skuldscdlar eller skuldför- bindelser skall under en skälig tid- rymd göras så att värdet av sådan in- lösen i ECU. vid tiden för anford- ran. för varje medlem. står i propor- tion till det antal betalda andelar vilka tecknats och innehas av varje sådan medlem som deponerar så- dana skuldsedlar eller skuldförbin- delser.

3. En medlems samtliga betal- ningsförpliktelser med avseende på

Bilaga

shares in the initial capital stock shall be settled either in ECU, in United States dollars or in Japanese yen on the basis of the average ex- change rate of the relevant currency in terms of the ECU for the period from 30 September 1989 to 31 March 1990 inclusive.

4. Payment of the amount sub- scribed to the callable capital stock of the Bank shall be subject to call. taking account of Articles "17 and 42 of this Agreement, only as and when required by the Bank to meet its li- abilities.

5. In the event of a eall referred to in paragraph 4 of this Article, pay- ment shall be made by the member in ECU. in United States dollars or in Japanese yen. Such calls shall be uniform in ECU value upon each callable share calculated at the time of the call.

6. The Bank shall determine the place for any payment under this Article not later than one month after the inaugural meeting of its Board of Governors, provided that. before such determination, the pay- ment of the first instalment referred to in paragraph 1 ofthis Article shall be made to the European lnvest- ment Bank. as trustee for the Bank.

7. For subscriptions other than those described in paragraphs 1. 2 and 3 of this Article. payments by a member in respect of subscription to paid-in shares in the authorized cap- ital stock shall be made in ECU. in United States dollars or in Japanese yen whether in cash or in promissory notes or in other obligations.

8. For the purposes of this Article, payment or denomination in ECU shall include payment or denomina- tion in any fully convertible currency which is equivalent on the date of payment or encashment to the value of the relevant obligation in ECU.

teckning av andelar i det ursprung- liga kapitalet skall fullgöras antingen i ECU. US-dollar eller japanska yen och beräknas på grundval av den ge- nomsnittliga växelkursen för den ifrågavarande valutan i förhållande till ECUn under tiden 30 september 1989 till och med 31 mars 1990.

4. Betalning av det belopp som tecknats i den del av bankens kapital som skall betalas vid anfordran skall i överensstämmelse med artiklarna 17 och 42 i denna överenskommelse endast påfordras i den mån och då det är nödvändigt för att banken skall kunna fullgöra sina åtaganden.

5. I händelse av anfordran som av- ses i denna artikels punkt 4 skall medlemmen erlägga betalning i ECU. US—dollar eller japanska yen. Anfordran om sådan betalning skall. i ECU-värde. vara lika stor för varje tecknad men icke betald andel be- räknad vid tiden för anfordran.

6. Banken skall bestämma platsen för alla betalningar enligt denna arti- kel senast en månad efter styrelsens konstituerande sammanträde med förbehåll för att innan sådant beslut föreligger den första raten om- nämnd i punkt 1 i denna artikel skall göras till Europeiska investerings- banken i dess egenskap av förvaltare för banken.

7. För andra teckningar än de som angetts i punkterna l, 2 och 3 i denna artikel skall en medlem er- lägga betalning. vad gäller teckning av andelar i det auktoriserade kapi- talet som skall betalas in. i ECU, US-dollar eller japanska yen an- tingen kontant eller i skuldsedlar el- ler andra skuldförbindelser.

8. Betalning eller angivande av belopp i ECU innefattar, inom ra- men för denna artikel. betalning el- ler angivande av belopp i varje fullt konvertibel valuta vilken vid tid- punkten för betalning eller inlösen motsvarar värdet av ifrågavarande förpliktelse i ECU.

Bilaga

Artic/(' 7 Ordinary capital resources

As used in this Agreement. the term "ordinary capital resources" of the Bank shall include the following:

(i) authorized capital stock of the Bank. including both paid-in and callable shares. subscribed to pursuant to Article 5 of this Agreement:

(ii) funds raised by borrowings of the Bank by virtue of powers conferred by subparagraph (1) of Article 20 of this Agreement. to which the commitment to calls provided for in paragraph 4 of Article 6 of this Agreement is ap- plicablc;

(iii) funds received in repay- ment of loans or guarantees and proceeds from the disposal of equity investment made with the resources indicated in sub—para- graphs (i) and (ii) of this Article;

(iv) income derived from loans and equity investment. made from the resources indicated in sub-para- graphs (i) and (ii) of this Article. and income derived from guaran- tees and underwriting not forming part of the special operations of the Bank: and

(v) any other funds or income received by the Bank which do not form part of its Special Funds resources referred to in Article 19 of this Agreement.

Chapter Ill Operations A rric/e 8

Recipient countries and use of re- sources

1. The resources and facilities of the Bank shall be used exclusively to implement the purpose and carry

A rrik ('I 7 Ordinarie medel

I denna överenskommelse skall uttrycket bankens "ordinarie me- del" innefatta följande:

(i) bankens auktoriserade kapi- tal som tecknats enligt artikel 5 i denna överenskommelse och i vil- ket ingär bäde betalda andelar och sadana andelar för vilka be- talning kan päfordras:

(ii) medel som bankett anskaf- fat genom län i kraft av fullmakt som den tilldelats enligt punkt 1 (i) i artikel 20. och för vilka bc- stämmelserna om anfordran om- nämnda i artikel 6. punkt 4 i denna överenskommelse är till- lämpliga:

(iii) medel som mottas som äterbetalning av län eller garan- tier och inkomster från försälj- ning av riskkapitalinvesteringar vilka gjorts med de tillgångar som anges under (i) och (ii) i denna ar- tikel;

(iv) inkomster härrörande frän län och riskkapitalinvesteringar som gjorts med de medel som om- nämns under (i) och (ii) i denna artikel och inkomster härrörande från garantier och emissionsga- rantier som inte ingår i bankens särskilda verksamhet: och

(v) alla andra medel eller in- komster som mottas av banken och vilka inte utgör en del av med- len i dess särskilda fonder om- nämnda i artikel 19 i denna över- enskommelse.

Kapitel 111 Verksamhet fl rlikc/ 8

Mottagarländer och medelsaiwänd- ning

l. Bankens medel och resurser skall uteslutande användas för att förverkliga det syfte och utföra de

Bilaga

out the functions set forth. respect- ively, in Articles ] and 2 of this Agreement.

2. The Bank may conduct its op- erations in countries from Central and Eastern Europe which are pro— ceeding steadily in the transition to- wards market oriented economics and the promotion of private and en- trepreneurial initiative. and which apply, by concrete steps and other- wise. the principles as set forth in Article ] of this Agreement.

3. In cases where a member might be implementing policies which are inconsistent with Article ] of this Agreement. or in exceptional cir- cumstances. the Board of Directors shall consider whether access by a member to Bank resources should be suspendcd or otherwise modified and may make recommendations ac- cordingly to the Board of Gov- ernors. Any decision on these mat- ters shall be taken by the Board of Governors by a majority of not less than two-thirds of the Govenors. representing not less than three- fourths of the total voting power of the members.

4. (i) Any potential recipient country may request that the Bank provide access to its re- sources for limited purposes over a period of three (3) years begin- ning after the entry into force of this Agreement. Any such rc- quest shall be attached as an in- tegral part of this Agreement as soon as it is made.

(ii) During such a period: (a) the Bank shall provide to such a country. and to enterprises in its territory. upon their request. technical assistance and other types of assistance directed to finance its private sector, to facil- itate the transition of state-owned enterprises to private ownership and control. and to help enter- prises operating competitively and moving to participation in the

uppgifter som fastställts i artiklarna ] och 2 i denna överenskommelse.

2. Banken får utöva sin verksam- het i central- och östeuropeiska län- der som konsekvent utvecklas mot marknadsorientertnle ekonomier och främjar privata initiativ och fö- retagaranda och som genom kon- kreta åtgärder och på annat sätt till- lämpar de principer som uttryckts i artikel 1 i denna överenskommelse.

3. 1 de fall då en medlem för en politik som är oförenlig med artikel 1 i denna (':')vercnskmnmelse eller om exceptionella förhållanden förelig— ger, skall direktionen ta under över- vägande huruvida en medlems till- gång till bankens medel bör tillfälligt upphävas eller modifieras på annat sätt och kan förelägga styrelsen er- forderliga rekommendationer. Varje beslut i dessa frågor skall tas av styrelsen med minst två tredje- dels majoritet av styrelseledamö- terna representerande minst tre fjär- dedelar av medlemmarnas hela rös- tetal.

4. (i) Varje tänkbart mottagar- land kan anhålla om att banken lämnar tillgång till sina medel för begränsade syften under en pe- riod på tre (3) år räknat från denna överenskommelses ikraft- trädande. Varje sådan anhållan skall bifogas denna överenskom- melse som en integrerande del av densamma så snart den inläm- nats.

(ii) Under denna tidsperiod:

a) skall banken på begäran lämna ett sådant land samt före- tag belägna inom dess territorium tekniskt bistånd och andra slag av stöd avsedda att finansiera lan- dets privata sektor. för att under- lätta de statsägda företagens över- gång till privat ägarskap och kon- troll och för att stödja företag som arbetar under konkurrens och som rör sig i riktning mot ett del-

Bilaga

market oriented economy. sub- ject to the proportion set forth in paragraph 3 of Article 11 of this Agreement;

(b) the total amount of any as— sistance thus provided shall not exceed the total amount of cash disbursed and promissory notes issued by that country for its shares.

(iii) At the end of this period. the decision to allow such a coun- try access beyond the limits speci- fied in subparagraphs (a) and (b) shall be taken by the Board of Governors by a majority of not less than three—fourths of the Governors representing not less than eighty-five (85) per cent of the total voting power of the members.

Article 9 Ordinary and special operations

The operations of the Bank shall consist of ordinary operations financed from the ordinary capital resources of the Bank referred to in Article 7 of this Agreement and spe- cial operations financed from the Special Funds resources referred to in Article 19 of this Agreement. The two types of operations may be com— bined.

A rticle 10

Separation of operations

1. The ordinary capital resources and the Special Funds resources of the Bank shall at all times and in all rcspects be held. uscd. committed. invested or otherwise disposed of entirely separately from each other. The financial statements of the Bank shall show the reserves of the Bank, together with its ordinary opera- tions. and. separately. its special op- erations.

2. The ordinary capital resources of the Bank shall under no circum-

tagandc i en marknadsorienterad ekonomi. varvid de proportioner gäller som fastställs i artikel 11. punkt 3 i denna överenskom- melse.

b) får det sammanlagda belop- pet för det stöd som lämnas inte överstiga det sammanlagda be- lopp som landet i fråga erlagt i kontanta medel och skuldsedlar för sina andelar:

(iii) Vid slutet av denna tidspe- riod skall beslut om att bevilja ett sådant land tillgång till medel ut- över de gränser som angetts under a) och b) ovan fattas av styrelsen med en majoritet av minst tre fjär- dedelar av styrelseledamöterna representerande minst åttiofem (85) procent av medlemmarnas hela röstetal.

Artikel 9 Ordinarie och särskild verksamhet

Bankens verksamhet skall indelas i ordinarie verksamhet finansierad med bankens ordinarie medel enligt definition i artikel 7 i denna överens- kommelse och särskild verksamhet finansierad med de särskilda fond- medel som anges i artikel 19 i denna överenskommelse. De två slagen av verksamhet kan kombineras.

Artikel I ()

Åtskillnad mellan ordinarie och sär- skild verksamhet

]. Bankens ordinarie medel och dess särskilda fondmedel skall vid alla tidpunkter och i alla avseenden förvaras. användas. förpliktigas. in- vesteras eller på annat sätt dispone- ras fullständigt åtskilda från var- andra. Bankens räkenskaper skall redovisa bankens reserver tillsam- mans med dess ordinarie verksam- het medan dess särskilda verksam- het redovisas separat.

2. Bankens ordinarie medel skall under inga omständigheter belastas

Bilaga

stanccs be charged with. or used to discharge. losses or liabilities arising out of special operations or other ac- tivities for which Special Funds re- sources were originally used or com- mittcd.

3. Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to the ordinary capital re- sources of the Bank. Expenses ap- pertaining directly to special opera- tions shall be charged to Special Funds resources. Any other ex- penses shall. subject to paragraph 1 of Article 18 of this Agreement. be charged as the Bank Shall dctcr- mine.

A rticle ]]

Methods of operation

1. The Bank shall carry out its op- erations in furtherance of its pur- pose and functions as sct out in Ar- ticles 1 and 2 of this Agreement in any or all of the following ways:

(i) by making. or cofinancing together with multilateral institu- tions. commercial banks or other interested sources. or participat- ing in. loans to private sector en- terprises. loans to any state- owned enterprise operating com- petitively and moving to parti- cipation in the market oriented economy. and loans to any state- owned enterprise to facilitate its transition to private ownership and control: in particular to facil- itate or enhance the participation of private and/or foreign capital in such enterprises;

(ii) (a) by investment in the equity capital of private sector en- terprises'.

(b) by investment in the equity capital of any state-owned enter- prise operating competitively and moving to participation in the market oriented economy. and in- vestment in the equity capital of

med eller användas för att täcka för- luster eller åtaganden som härrör från särskild verksamhet eller annan verksamhet för vilken särskilda fondmedel ursprungligen använts el- ler förpliktigats.

3. Utgifter som direkt hänför sig till ordinarie verksamhet skall be- lasta bankens ordinaric medel. Ut- gifter som direkt hänför sig till sär- skild verksamhet skall belasta sär- skilda fondmcdel. Beträffande öv- riga utgifter skall banken. med för- behåll för bestämmelserna i artikel 18 punkt 1 i denna överenskom- melse. fatta beslut.

Artikel ]]

Former för verksamhetens bedri- vande

1. För att främja sitt syfte och full- göra sina uppgifter så som de fram- ställs i artiklarna 1 och 2 i denna överenskommelse skall banken be- driva sin verksamhet på något eller samtliga av följande sätt:

(i) genom att lämna eller till- sammans med multilaterala insti- tutioner. affärsbanker eller andra intresserade källor finansiera eller delta i lån till företag inom den privata sektorn. till statsägda företag som arbetar under kon- kurrens och som rör sig i riktning mot ett deltagande i den mark- nadsorienterade ekonomin och till statsägda företag för att under- lätta deras övergång till privat ägarskap och kontroll, varvid sär- skilt skall eftersträvas att under- lätta eller öka privat och/eller ut- ländskt kapitals deltagande i så- dana företag;

(ii) a) genom riskkapitalinves- teringar i privatägda företag:

b) genom investering i sådana statsägda företags kapital som ar- betar under konkurrens och som rör sig i riktning mot deltagande i en marknadsorienterad ekonomi och investering i statsägda före—

Bilaga

any state-owned enterprise to fa- cilitate its transition to private ownership and control: in particu- lar to facilitate or enhance the participation of private and/or foreign capital in such enter- prises; and

(c) by underwriting. where other means of financing are not appropriate. the equity issue of sccurities by both private sector enterprises and such state-owned enterprises referred to in (b) above for the ends mentioned in that subparagraph:

(iii) by facilitating access to do- mestic and international capital markets by private sector enter- prises or by other enterprises re- ferred to in subparagraph (i) of this paragraph for the ends men- tioned in that subparagraph. through the provision of guaran- tees. where other means of financing are not appropriate. and through financial advice and other forms of assistance;

(iv) by deploying Special Funds resources in accordance with the agreements determining their use: and

(v) by making or participating in loans and providing technical assistance for the reconstruetion or development of infrastructure. including environmental pro- grammes. necessary for private sector development and the tran- sition to a market-oriented economy.

For the purposes of this para- graph. a state-owned enterprise shall not be regarded as operating competitively unless it operates au- tonomously in a competitive market environment and unless it is subject to bankruptcy laws.

2. (i) The Board of Directors shall review at least annually the Bank's operations and lending strategy in each recipient country to ensure that the purpose and the functions ol' the Bank. as set out in Articles 1 and 2 of this Agree-

tags kapital för att underlätta de- ras övergång till privat ägarskap och kontroll. varvid särskilt skall eftersträvas att underlätta eller öka privat och/eller utländskt ka- pitals deltagande i sådana företag; samt

c) genom emissionsgarantier. då andra finansieringssätt inte är lämpliga. för värdepappersemis- sioner både av företag inom den privata sektorn och av sådana statsägda företag som åsyftas un- der b) ovan för de under denna punkt nämnda ändamålen:

(iii) genom att underlätta till- trädet till inhemska och interna- tionella kapitalmarknader för företag inom den privata sektorn eller för andra företag som åsyftas under (i) i denna punkt för de än- damål som nämns under (i) ge— nom att ställa garantier där andra finansieringssätt inte är lämpliga och genom finansiell rådgivning och andra former av stöd;

(iv) genom att använda sär- skilda fondmedel i enlighet med de avtal som reglerar deras bruk; och

(v) genom att lämna eller delta i lån och lämna tekniskt bistånd för återuppbyggnad eller utveckling av infrastruktur. inklusive miljö- program. som är nödvändiga för utveckling av den privata sektorn och övergången till en marknads- orienterad ekonomi.

I denna punkt skall ett statsägt företag inte anses arbeta under kon- kurrens såvida det inte arbetar själv- ständigt och fungerar i en konkur- rcnspräglad samt lyder under konkurslagar.

marknadsomgivning

2. (i) Direktionen skall minst en gång om året granska bankens verksamhet och lånestrategi i varje mottagarland för att säker- ställa att bankens syfte och upp- gifter. så som de fastställs i artik- larna 1 och 2 i denna överenskom-

Bilaga

ment. are fully served. Any de- cision pursuant to such a review shall be taken by a majority of not less than two-thirds of the Di- rectors. representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.

(ii) The said review shall in- volve the consideration of. inter alia. each recipient country's pro- gress made on decentralization. demonopolization and privati— zation and the relative shares of the Banks lending to private en- terprises, to state-owned enter- prises in the process of transition to participation in the market-ori- ented economy or privatization. for infrastructure. for technical assistance. and for other pur- poses.

3. (i) Not more than forty (40) per cent of the amount of the Bank's total comitted loans. guar- antees and equity investments. without prejudice to its other op- erations referred to in this Art- icle. shall be provided to the state sector. Such percentage limit shall apply initially over a two (2) year period. from the date of com- mencement of the Bank's opera- tions. taking one year with an- other. and thereafter in respect of each subsequent financial year.

(ii) For any country. not more than forty (40) per cent of the amount of the Bank's total com- mitted loans. guarantees and equity investments over a period of five (5) years. taking one year with another. and without preju- dice to the Bank's other opera- tions referred to in this Article. shall be provided to the state sec- tor.

(iii) For the purposes of this paragraph.

(a) the state sector includes national and local governments. their agencies. and enterprises owned or controlled by any of them;

melse till alla delar fullgörs. Varje beslut till följd av en sådan granskning skall tas med minst två tredjedels majoritet av direk- tionsmedlemmarna represente- rande minst tre fjärdedelar av medlemmarnas hela röstetal.

(ii) Nämnda granskning skall bland annat omfatta en analys av de framsteg varje mottagarland gjort när det gäller decentralise- ring. avmonopolisering och priva- tisering och vidare andelen lån som banken beviljat till privata företag. till statsägda företag som befinner sig i en övergångsprocess mot en marknadsorienterad eko— nomi eller privatisering. till infra- struktur. tekniskt bistånd och för andra ändamål.

3. (i) Högst fyrtio (40) procent av summan av bankens lån. ga- rantier och riskkapitalinveste- ringar skall. utan att dess övriga verksamhet omnämnd i denna ar- tikel påverkas. avse den statliga sektorn. En sådan procentuell be- gränsning skall inledningsvis gälla under en två-årsperiod räknat från inledningen av bankens verk- samhet och därefter för ett räken- skapsår i taget.

(ii) För ett enskilt land skall. utan att bankens övriga verksam- het omnämnd i denna artikel på- verkas. under en femårsperiod högst fyrtio (40) procent av sum- man av bankens lån. garantier och riskkapitalinvesteringar avse den statliga sektorn.

(iii) Vid tolkning av denna punkt

a) innefattar den statliga sek- torn centrala myndigheter på riks- nivå och lokala myndigheter. de- ras organ samt företag som ägs el- ler kontrolleras av någon av dem:

Bilaga

(b) a loan or guarantee to. or equity investment in. & state- owned enterprise which is imple- menting a programme to achieve private ownership and control shall not be considered as made to the state sector;

(c) loans to a financial interme- diary for onlending to the private sector shall not be considered as made to the state sector.

Article 12

Limitations on ordinary operations

'I. The total amount of outstand- ing loans. equity investments and guarantees made by the Bank in its ordinary operations shall not be in- creased at any time, if by such in- crease the total amount of its unim- paired subscribed capital. reserves and surpluses included in its ordi- nary capital resources would be ex- ceeded.

2. The amount of any equity in- vestment shall not normally exceed such percentage of the equity capital of the enterprise concerned as shall be determined. by a general rule, to be appropriate by the Board of Dir— ectors. The Bank shall not seek to obtain by such an investment a con- trolling interest in the enterprise concerned and shall not exercise such control or assume direct re- sponsibility for managing any enter- prise in which it has an investment. except in the event of actual or threatened default on any of its investments, actual or threatened in- solvency of the enterprise in which such investment shall have been made. or other situations which. in the opinion of the Bank. threaten to jeopardize such investment. in which case the Bank may take such action and exercise such rights as it may deem necessary for the protec- tion of its interests.

b) skall ett län eller en garanti till eller en riskkapitalinvestering i ett statsägt företag som håller på att förverkliga ett program för att övergå till privat ägarskap och kontroll inte anses lämnat till den statliga sektorn;

c) skall lån till en finansiär som agerar mellanhand för vidareutlå- ning till den privata sektorn inte anses lämnat till den statliga sek- torn.

A rrikel 12

Begränsningar i den ordinarie verk- samheten

I. Det totala utestående beloppet av lån. riskkapitalinvesteringar och garantier. vilka tillkommit i bankens ordinarie verksamhet. skall inte vid någon tidpunkt ökas om en sådan ökning innebär att summan av ban- kens oförbrukade tecknade kapital. reserver och överskott ingående i dess ordinarie medel överskrids.

2. Värdet av en riskkapitalinveste- ring skall normalt inte överstiga det procenttal av det berörda företagets eget kapital som direktionen genom en allmän regel skall fastställa som lämpligt. Banken skall inte genom en sådan investering försöka skaffa sig ett kontrollerande intresse i det berörda företaget och skall inte ut- öva sådan kontroll eller påta sig det direkta ansvaret för ledningen av nå- got företag i vilket den gjort en inve- stering utom i händelse av inträffad eller befarad betaldningsuraktlåten- het med avseende på bankens inve- stering. inträffad eller befarad insol- vens hos företag, i vilket sådan inve— stering gjorts. eller andra situationer vilka enligt bankens åsikt hotar att äventyra en sådan investering. i vil- ket fall banken får vidta de åtgärder och utöva de rättigheter som den kan komma att bedöma nödvändiga för att skydda sina intressen.

Prop. 1990/91116 Bilaga

3. The amount of the Bank's dis- bursed equity investments shall not at any time exceed an amount corresponding to its total unim- paired paid-in subscribed capital. surpluses and general reserve.

4. The Bank shall not issue guar- antees för export credits nor under- take insurance activities.

Article 13 Operating principles

The Bank shall operate in accord- ance with the following principles:

(i) the Bank shall apply sound banking principles to all its opera- tions;

(ii) the operations of the Bank shall provide for the financing of specific projects. whether indivi- dual or in the context of specific investment programmes. and for technical assistance. designed to t'ulfil its purpose and functions as set out in Articles [ and 2 of this Agreement:

(iii) the Bank shall not finance any undertaking in the territory of a member if that member objects to such financing:

(iv) the Bank shall not allow a disproportionate amount of its re- sources to be used for the benefit of any member;

(v) the Bank shall seek to main- tain reasonable diversification in all its investments;

(vi) before a loan. guarantee or equity investment is granted. the applicant shall have submitted an adequate proposal and the Presi- dent of the Bank shall have pre- sented to the Board of Directors a written report regarding the pro- posal. together with recommenda- tions. on the basis of a staff study;

(vii) the Bank shall not under- take any financing. or provide any

3. Beloppet för bankens gjorda utbetalningar för riskkapitalinveste- ringar skall inte vid någon tidpunkt överstiga summan av dess oförbru- kade inbetalda tecknade kapital. överskott och allmänna reserv.

4. Banken skall inte bevilja garan- tier för exportkrediter eller bedriva försäkringsverksamhet.

Artikel 13

Principer för verksamheten

Banken skall arbeta enligt föl- jande principer:

(i) banken skall tillämpa sunda bankmässiga principer i hela sin verksamhet;

(ii) bankens verksamhet skall innefatta finansieringen av sär- skilda projekt. antingen fristå- ende eller ingående i speciella in- vesteringsprogram. samt tekniskt bistånd avsedda att fullgöra det syfte och de uppgifter som anges i artiklarna 1 och "2 i denna överens- kommelse;

(iii) banken skall inte finansiera något projekt inom någon med— lems territorium om medlemmen i fråga motsätter sig sådan finan- siering;

(liv) banken skall inte tillåta att en oproportionerligt stor del av dess medel används till förmån för viss medlem;

(v) banken skall försöka upp- rätthålla en rimlig spridning av sina investeringar;

(vi) innan ett län eller en ga- ranti beviljas eller en riskkapita- linvestering görs. skall den sö- kande ha framlagt ett tillfredsstäl- landc förslag och bankens verk- ställande direktör skall för direk- tionen ha framlagt en skriftlig rap- port beträffande förslaget åtföljd av rekommendationer grundade på en undersökning utförd av bankens anställda.

(vii) banken skall inte äta sig någon finansiering eller ställa

Bilaga

facilities. when the applicant is able to obtain sufficient financing or facilities elsewhere on terms and conditions that the Bank con- siders reasonable:

(viii) in providing or guarantee- ing financing. the Bank shall pay due regard to the prospect that the borrower and its guarantor, if any. will be in a position to meet their obligations under the financing contract:

(ix) in case of a direct loan made by the Bank. the borrower shall be permitted by the Bank to draw its funds only to meet ex- penditure as it is actually in- curred;

(x) the Bank shall seek to re- volve its funds by selling its investments to private investors whenever it can appropriately do so on satisfactory terms:

(xi) in its investments in indi- vidual enterprises. the Bank shall undertake its financing on terms and conditions which it considers appropriate. taking into account the requirements of the enter- prise. the risks being undertaken by the Bank. and the terms and conditions normally obtained by private investors for similar financing;

(xii) the Bank shall place no re- st 'iction upon the procurement of goods an services from any coun— try from the proceeds ofany loan, investment or other financing un- dertaken in the ordinary or spe- cial operations of the Bank. and shall. in all appropriate cases. make its loans and other opera- tions conditional on international invitations to tender being ar- ranged; and

(xiii) the Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds of any loan made. guaranteed or participated in by the Bank. or any equity invest- ment. are used only for the pur- poses for which the loan or the

några resurser till förfogande då den sökande kan erhålla tillräck- lig finansiering eller tillräckliga resurser någon annanstans enligt villkor som banken anser skäliga;

(viii) banken skall. då den står till tjänst med eller garanterar fi- nansiering. ta skälig hänsyn till ut- sikterna för att låntagare och den- nes eventuelle borgensman är i stånd att uppfylla sina förpliktel- ser enligt finansieringsavtalct:

(ix) då banken lämnar ett direkt lån. skall den endast tillåta lånta- garen att lyfta medlen för att be- strida utgifter efterhand som de uppstår;

(x) banken skall sträva efter att sätta sina medel i omlopp genom att sälja sina investeringar till pri- vata investerare närhelst detta är lämpligt och kan ske på tillfreds- ställande villkor:

(xi) i samband med investe- ringar i enskilda företag skall ban- ken åta sig finansieringen på så- dana villkor som den anser lämp- liga med hänsyn till företagets be— hov. de risker som banken löper och de villkor som privata investe- rare normalt uppnår för liknande finansiering;

(xii) banken skall inte tillämpa några restriktioner vad gäller köp av varor och tjänster från något land med den utbetalda lånesum- man. investeringen eller annan fi- nansiering som banken åtagit sig inom ramen för sin ordinarie eller särskilda verksamhet och skall. i de fall där det är lämpligt. göra sin utlåning och övriga verksamhet avhängig av att internationell an- budsinfordran ordnas; och

(xiii) banken skall vidta nöd- vändiga åtgärder för att säker- ställa att varje lån som banken lämnat. garanterat eller deltagit i eller varje riskkapitalinvestering som banken gjort används uteslu- tande för de syften för vilka lånet

1. Inledning—

S_vftet med att etablera Europeiska banken för ateruppbyggnad och utveck- ling (The European Bank t"or Reconstruction and Development.— EBRD. i det följande kallad Europeiska utvecklingsbanken) är att underlätta över- gangen till öppna. markrmdsorienterade ekonomier och främja privata ini- tiativ ide länder i (”entralv och Östeuropa som utvecklas i riktning mot fler- partisvstem. demokrati och pluralism. Utformningen av bankens stadgar har sedan början av är 1990 varit föremäl för internationella överläggningar. To- talt 40 stater. däribland samtliga OECD-länder. samt EG och Europeiska investeringsbanken avser att bli medlemmar i den nya banken. Banken kom- mer att inleda sin verksamhet under varen l99l.

De blivande medlemmarna avser att bidra med totalt lt) miljarder ECU till bankens kapital. Sveriges andel föresläs uppgä till 228 milj. ECU. mot- svarande 2.28'f'f av bankens kapital. En förteckning över de blivande med- lemmarna och deras kapitalandelar finns i annex A till "Överenskommelse om upprättande av Europeiska banken för äteruppbyggnad och utveckling". Överenskomrnelsen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga.

2. Europeiska utvecklingsbankens verksamhet och organisation

2.1. Verksamhet

Europeiska utvecklingsbankens verksamhet skall inriktas pä att utveckla den privata sektorn i mottagarli'rnderna. företrädesvis i form av smä och me- delstora företag. Banker] fär utöva sin verksamhet i de central- och östeuro— peiska länder som utvecklas i riktning mot flerpartisystem. demokrati. plura— lism och marknadsekonomi. Enligt den uppräkning som finns i annex A till överenskornmelsen är Bulgarien. Jugoslavien. Polen. Rumänien. Sovjet— unionen. Tjeckosltwakicn. Tyska Demokratiska Republiken och Ungern tänkbara mottagarländcr. Frägan om T_vska Demokratiska Republikens sta—

|»)

tus i banken efter en förening av de båda tyska staterna har formellt ännu inte lösts.

Banken skall lämna stöd till ekonomiska reformer, bl.a. vad gäller avmo- nopolisering. decentralisering och privatisering. Vidare skall banken verka för att mottagarländerna integreras fullt ut i den internationella ekonomin.

Verksamheten inom Europeiska utvecklingsbankcn kommer att delas upp i ordinarie verksamhet och särskild verksamhet.

Den ordinarie verksamheten kan ske i form av långivning. riskkapitalin- vesteringar. stöd och lån till infrastrukturinvesteringar. utställande av vissa typer av garantier samt teknisk rådgivning. Den övervägande delen av ban- kens arbete kommer att ske i form av ordinarie verksamhet finansierad med ordinarie medel.

Totalt sett får summan av utestående lån. riskkapitalinvesteringar och ga- rantier som lämnats eller gjorts som en del av den ordinarie verksamheten inte överstiga bankens tecknade kapital. totala reserver och överskott.-Verk- samheten skall vidare bedrivas i enlighet med sunda bankmässiga principer vilket bl.a. innebär att banken. i sin ordinarie verksamhet. skall debitera marknadsmässig ränta och rimliga avgifter vid lån- och garantigivning.

Bankens totala utestående riskkapitalinvesteringar skall inte vid någon tidpunkt överstiga summan av inbetalt kapital. allmänna reserver och över- skott. lnte heller skall banken sträva efter att få kontroll över de företag där banken tillskjutit riskkapital.

Den särskilda verksamheten finansieras via särskilda fonder till vilka en- skilda medlemmar kan bidra. Användningen av dessa medel regleras dels av bankens stadgar, dels av sådana regler som givarlandet i samråd med banken etablerar för varje sådan fond. Särskild verksamhet kan således inkludera lån till subventionerad ränta. investeringar i projekt med mycket låg avkast- ning etc. Hittills har några medel för den särskilda verksamheten inte ställts till bankens förfogande.

Europeiska utvecklingsbankens ordinarie och särskilda verksamhet skall i första hand inriktas på stöd till den privata sektorn. Detta uppnås bl.a. ge- nom att högst 40 % av bankens totala insatser får avse lån. garantier och investeringar till den offentliga sektorn eller offentligt ägda eller kontrolle- rade företag. På liknande sätt får högst 40 % av bankens lån och garantier till samt investeringar i ett enskilt land över en femårsperiod avse den offentliga sektorn. Vidare skall banken endast stödja sådana infrastrukturinveste- ringar som är väsentliga för att utveckla den privata sektorn.

En ytterligare begränsning som införts i bankens stadgar är att ett motta- garland enligt artikel 8 kan begära att dess tillgång till bankens resurser un- der en första treårsperiod inskränks. Inskränkningen innebär att bankens to- tala stöd till landet i fråga får uppgå till högst det belopp som landet inbetalat till bankens kapital. Vid slutet av treårsperioden kan bankens styrelse med kvalificerad majoritet besluta att vidga rnottagarlandets möjligheter att ut- nyttja bankens resurser. I samband med att förhandlingarna om upprättan- det av banken slutfördes kom Sovjetunionen in med en sådan begäran om att landets tillgång till bankens resurser skulle begränsas.

l överenskommelsen framhålls vidare vikten av att banken eftersträvar ett nära samarbete med existerande finansiella institutioner. särskilt Internatio-

b.)

nella valutafonden och Världsbanken.

Bankett skall inom ramen för hela sin verksamhet stödja en miljömässigt sund och hållbar utveckling. Detta kan ske bl.a. genom att banken medver- kar i finansieringen av renodlade miljöprojekt. Dessutom kommer banken att bidra till en modernisering och effektivisering av industrin i mottagarlän- derna. Modernare. renare och energisnålare produktion blir därmed ett vik- tigt bidrag till att förbättra miljön i (”entral- och Östeuropa. Vidare skall banken ge til en ärlig rapport om htrr den av banken stödda verksamheten påverkar miljön.

2.2. Organisation

För att leda bankens verksamhet inrättas en direktion med 23 exekutivdirek- törer. Bankens blivande medlemmar har delats i fyra grupper. vilka var för sig utser ett givet antal exekutivdircktörer. Medlemsländerna i Europeiska gemenskapen samt EU som institution och Europeiska investeringsbanken utser således elva direktörer. De tre ländergrupperna rnottagarländer. andra europeiska länder och utomeuropeiska länder utser vardera fyra direktörer. Även om EG:s medlemsländer tillsammans med EG—institutionerna således inte har ett flertal av antalet direktörer kommer de att ha en majoritet av röststyrkan. En förteckning över vilka medlemmar som ingår i resp. grupp finns i annex A till ('werenskommelsen. Sverige och Island kommer att ut— göra en valkrets och representeras av en gemensam exekutivdirektör. Bankens direktion är underställd en styrelse med representanter för samt- liga medlemmar. l)enna styrelse. som ytterst ansvarar för bankens verksam- het. skall enligt bankens stadgarsammanträda minst en gång perår. Bankens dagliga arbete leds av en verkställande direktör som utses av bankens sty- relse för en period om fyra är. l-luvudkontoret skall förläggas till London.

3. Den svenska kapitalinsatsen

Europeiska utvecklingsbankens ursprungliga auktoriserade kapital skall uppgå till tio miljarder ECU fördelat på en miljon andelar it 10 000 ECU. Sverige erbjuds att teckna 22 800 andelar till ett sammanlagt värde av 228 miljoner ECU. vilket enligt växelkursen vid utgången av augusti 1990 (1 ECU = 7.63 kr.) motsvarade ca 1 740 milj. kr.

Av det totala kapitalet skall 30 '?i- inbetalas i fetn lika rater över en period av fem år. medan resterande 70 (i? utgör ett garantiätagande. Den första ra- ten skall erläggas senast ("10 dagar efter det att överenskomrnelscn om uprät- tztnde av Europeiska utvecklingsbanken trätt i kraft eller. om ratificering av avtalet sker efter avtalets ikraftträdande. senast 60 dagar efter ratificering. De följande fyra raterna förfaller till betalning successivt ett är efter före- gaende rats förfallodag.

Minst 50 '.'-2- av varje inbetalning skall ske kontant i ECU. US-dollar eller japanska yen. Resterande del av inbetalningen får göras i form av icke över- låtbara skuldscdlar eller andra sktrldförbindelser utgivna av medlemmen och uttryckta i ECU. LIS-dollar eller japanska yen. Banken har rätt att lösa in

dessa skuldförbindelser när banken behöver medel för utbetalning i verk- samheten.

Ett svenskt medlemskap i banken innebär att ett belopp motsvarande 13.68 milj. ECU skall betalas in ttnder vart och ett av åren 1991 — 1995. dvs. totalt motsvarande (al-1.4 milj. ECU (ca 522 milj. kr. ). Hälften av dessa betal- ningar kan ske i form av icke räntebärande skuldscdlar utgivna av den svenska staten. Av den svenska kapitalandelen pä228 milj. ECU utgör reste- rande 70ff-å- ett garantiåtagande som kan infordras endast i den mån detta sktrlle behövas för att uppfylla Europeiska utvecklingslnmkens förpliktelser. En översyn av bankens kapital skall företas av bankens styrelse minst vart femte ä r.

4. Godkännande av överenskommelsen och teckning av andelar

Mitt förslag: Regeringen bemyndigas att ratificera ("överenskommel- sen orn upprättande av Europeiska banken för å'rteruppbyggnad och utveckling samt att teckna andelar till ett värde av 228000000 ECU i bankens kapital och att därvid göra garantiåtaganden i fråga om ande- lar för vilka betalning kan påfordras. Regeringen bemyndigas att ge- nom riksgäldskontoret till banken betala ett belopp motsvarande 684001'100 ECU. Ett anslag på 525 milj. kr. tas upp under sjunde hu- vudtiteln pä tilläggsbudget I för innevarande budgetår. Detta belopp inkltrderar viss reserv för eventuella förändringar i kronans värde i förhållande till ECU.

Skälen för mitt förslag: Ett flertal länder i Central- och Östeuropa genom- går idag en utveckling från enpartisystern och ineffektiv planekonomi till de- mokrati och rmtrknadsekonomi. Medborgarna i dessa länder ges nya möjlig- heter att påverka sin framtid samtidigt som ett bättre fungerande ekono- miskt system på sikt skapar förutsättningar för högre tillväxt. drägligare lev- nadsvillkor och en renare miljö. Förändringarna i Central- och Östeuropa torde också komma att påverka ekonomin och miljön i omvärlden positivt.

Effekten av övergi'tngen till marknadsektmomi kan dock i ett inledande skede bli en minskad produktion och (”åkande sociala motsättningar i de cen- tral— och östeuropeiska länderna. Övergången från en centralstyrd planeko- nomi till marknadsekonomi är således förknippad med betydande svårighe- ter. Europeiska utvecklingsbanken har enligt min uppfattning förutsätt- ningar för att lämna ett värdefullt finansiellt och tekniskt stöd till denna svåra omdaningsprocess. Jag förordar därför att Sverige ratificerar avtalet om upprättande av Europeiska utvecklingsbanken.

När det gäller inriktningen av bankens verksamhet finner jag det tillfreds- ställande att banken ges möjlighet att stödja den ekonomiska omstrukture- ringen i mottagarländerna genom olika typer av insatser. dvs. inte enbart lån

Ur

och medverkan i lån utan även riskkapitalinvestcringar. vissa former av ga- rantier och tekniskt bistånd. Det är också av stor betydelse att banken skynd- samt etablcrar ett väl fungerande samarbete med Valutafonden och Världs- banken. Dessa organisationer har redan genom lån 'avtal med Jugoslavien. Polen och Ungern medverkat i utformningen av övergripande anpassnings- oeh reformprogram. Dessa program kommer att fungera som en ram för Europeiska utvecklingsbankens verksamhet. För nordisk del är det vidare av intresse att den nya banken samråder med Nordiska investeringsbanken och utnyttjar dess erfarenheter av utlåning till Central- och Östeuropa.

Bankens totala kapital om 10 miljarder ECU (ca 76 miljarder kr.) sätter en gräns för bankens totala åtaganden. Det bör här understrykas att avsikten inte är att Europeiska utvecklingsbanken ensam skall finansiera större pro- jekt cller program. Banken skall. liksom andra mellanstatliga finansiella in- stitutioner. fungera som en katalysator och medverka till att ytterligare fi- nansiering kommer till stånd från privata och offentliga källor. Vidare kati konstateras att flertalet länder i Central- och Östeuropa under de närmaste åren kommer att ha begränsad förmåga att tillgodogöra sig resurser som syf- tar till att bygga upp en i utgångsläget obetydlig privat sektor.

Bankens insatser i Sovjetunionen kommer under de tre första verksam- hetsåren att begränsas till en summa motsvarande de sovjetiska inbetalning- arna till bankens kapiter under denna period. Därefter beslutar bankens sty- relse. med kvalificerad majoritet. huruvida S(wjetunionens möjlighet att nyttja bankens resurser skall utökas. Skälet till att överenskommelsen utfor- mats på detta sätt är att vissa länder uttryckt oro för att Sovjetunionen. åt- minstone initialt. annars skulle ta i anspråk en alltför stor del av bankens resurser.

Vad gäller den föreslagna svenska kapitalinsatsen får den anses ligga på en rimlig nivå jämfört med insatserna från andra industriländer av Sveriges storlek. Vår insats ger också mi.")jlighet att skapa en svensk-isländsk valkrets som får en representant i bankens direktion. vilket är tillfredssti'rllande.

Anslagna medel bör placeras på ri'mtebz'irant'le räkning hos riksgäldskonto- ret. som ombesörjer inbetalningarna till banken i enlighet med den redovi- sade planen. Medel som inte tagits i anspråk skall återföras till budgeten.

Det är min bedömning att bankens stadgar är så utformade att de ger till- fredsställande säkerhet föratt värdet av de medel som inbetalas till följd av kapitalinsatsen inte skall urholkas och föratt garantiåtagandet inte skall be- höva tas i anspråk. Det bör också noteras att bankens styrelse har möjlighet att. efter erforderliga avsättningar. besluta om utdelning av en del av ban- kens överskott till medlemmarna.

Slutligen vill jag nämna att bankens stadgar innehåller en skrivning som innebär att medlemsländerna avsäger sig rätten att beskatta de personer som stadigvarande arbetar i banken. Dessa personer skall endast betala en intern skatt som tas ut och disponeras av banken. Ett medlemsland kan dock. i sam- band med ratificering av överenskonunelsen. förbehålla sig rätten att be- skatta medborgare som är verksamma i banken. I samband med ratifice- ringen avser regeringen att lämna ett tillkärmagivandc i vilket Sverige förbe- håller sig rätten att beskatta svenska medborgare och personer som i skatte- rättslig mening är bosatta i Sverige och som betalas av banken.

5. Hemställan Prop. won/91:16

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen föreslår riks- dagen att

1. bemyndiga regeringen att ratificera överenskommelsen om tipp- rättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. samt att teckna andelar till ett värde av 228 ()()0 (100 ECU i bankens kapital och att därvid göra garantiåtaganden i fråga om andelar för vilka betalning kan påfordras.

2. bemyndiga regeringen att genom riksgäldskontoret till Euro- peiska bankcn för återuppbyggnad och utveckling betala in ett belopp motsvarande 68 400 ()()(l ECU.

3. till Bidrag till kapitalet i Europeiska banken för (iteru/),)byggnad och utveckling under sjunde huvudtiteln på tilläggsbudget | till stats- budgeten för budgetåret 1990/91 anvisa ett anslag på 525 ()()l) 000 kr.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragamlens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Agreement establishing the PFOP- Ngo/91% European Bank for Reconstruction Bilaga

and Development

Överenskommelse om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling

Agreement establishing the European Bank for Reconstruction and Development

Contents

Chapters

I Purpose. functions and mem- bership

II Capital

III Operations

IV Borrowing and other miscel- laneous powers

V Currencies

VI Organization and management

VII Withdrawal and suspension of

membership. temporary suspension and termination of operations

VIII Status. immunities. privileges

IX

' X

and exemptions

Amendments, interpretation, arbitration

Final provisions.

Annex A

Annex B

Överenskommelse om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling

equity investment was granted and with due attention to con- siderations of economy and effici- ency.

Article 14

Terms and conditions for loans and guarantees

1. ln the case of loans made. parti- cipated in. or guaranteed by the Bank. the contract shall establish the terms and conditions for the loan or the guarantee concerned. includ- ing those rclating to payment of principal. interest and other fees. charges. maturities and dates of pay- ment in respect of the loan or the guarantee. respectively. In setting such terms and conditions. the Bank shall take fully into account the need to safeguard its income.

2. Where the recipient of loans or guarantees of loans is not itself a member. but is a state-owned enter— prise. the Bank may. when it ap- pears desirable. bearing in mind the different approaches appropriate to public and state-owned enterprises in transition to private ownership and control. require the member or members in whose territory the pro- ject concerned is to be carried out. or a public agency or any instru- mentality of such member or mem— bers acceptable to the Bank. to guar- antee the repayment of the principal and the payment of interest and other fees and charges of the loan in accordance with the terms thereof. The Board of Directors shall review annually thc Bank's practice in this matter. paying due attention to the Bank's creditworthiness.

3. The loan or guarantee contract shall expressly state the currency or currencies. or ECU. in which all payments to the Bank thereunder shall be made.

beviljades eller riskkapitalinves- teringen gjordes och med veder— börlig hänsyn till överväganden av ekonomisk och cffektivitets- mässig natur.

Artikel 14 Villkor för lån och garantier

1. När det gäller lån som banken lämnat. deltagit i eller ställt garan- tier för skall kontraktet fastställa villkoren för ifrågavarande län eller garanti innefattande bestämmelser rörande betalning av kapitalbelopp. ränta och andra avgifter. kostnader. löptider och förfallodagar avseende lån respektive garanti. Vid faststäl- landet av sådana villkor skall ban- ken till fullo beakta behovet av att skydda sina intäkter.

2. I de fall då mottagaren av lån el- ler garantier för lån inte själv är medlem utan ett statsägt företag. äger banken. då den anser det önsk- värt. med beaktande av de olika till- vägagängssätt som är lämpliga med avseende på offentliga och statsägda företag vilka befinner sig i en över- gång till privat ägarskap och kon- troll. begära att medlemmen eller medlemmarna inom vars territorium projektet i fråga skall utföras. eller ett offentligt organ eller annan före- trädare för medlemslandet eller medlemsländerna i fråga. som kan godtas av banken. garanterar åter- betalningen av lånebcloppet och be- talningen av ränta och andra avgifter och kostnader i samband med lånet enligt bestämmelserna för det- samma. Direktionen skall varje år granska bankens praxis på detta om- råde och därvid ägna vederbörlig uppmärksamhet åt bankens kredit- värdighet.

3. Låne- eller garantiavtalet skall uttryckligen ange den valuta eller de valutor eller ECU vari alla kon- traktsenliga betalningar till banken skall erläggas.

Bilaga

Article 15

Commission and fees

1. The Bank shall charge. in addi- tion to interest. a commission on loans made or participated in as part of its ordinary operations. The terms and conditions of this commission shall be determined by the Board of Directors.

2. In guarantceing a loan as part of its ordinary operations. or in un- derwriting the sale of securities, the Bank shall charge fees. payable at rates and times determined by the Board of Directors. to provide suit- able compensation for its risks.

3. The Board of Directors may de- termine any other charges of the Bank in its ordinary operations and any commission, fees or other charges in its special operations.

Article 16 Special reserve

1. The amount of commissions and fees received by the Bank pursu- ant to Article 15 of this Agreement shall be set aside as a special reserve which shall be kept for meeting the losses of the Bank in accordance with Article 17 of this Agreement. The special reserve shall be held in such liquid form as the Bank may decide.

2. If the Board of Directors deter- mines that the size of the special re- serve is adequate. it may decide that all or part of the said commission or fees shall henceforth form part of the income of the Bank.

Article ] 7

Methods of meeting the losses of the Bank

1. In the Bank's ordinary opera- tions, in cases of arrears or default on loans made, participated in, or

Artikel 15 Provision och avgifter

1. Förutom ränta skall banken utta en provision på alla län som den lämnar eller deltar i inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Villkoren för denna provision skall fastställas av direktionen.

2. Banken skall, då den garante- rar ett lån inom ramen för sin ordi- narie verksamhet eller då den garan- terar försäljningen av värdepapper. som lämplig ersättning för sitt riskta- gande utta avgifter. vilkas storlek och betalningsterminer fastställs av direktionen.

3. Direktionen kan fastställa andra avgifter inom bankens ordina- rie verksamhet liksom provisioner och andra avgifter med avseende på dess särskilda verksamhet.

Artikel 16 Särskild reserv

1. De provisionsbelopp och avgif- ter som banken mottagit enligt arti- kel 15 i denna överenskommelse skall avsättas till en särskild reserv, som skall hållas tillgänglig för att täcka bankens förluster enligt artikel 17 i denna överenskommelse. Den särskilda reserven skall hållas likvid på sätt som banken beslutar.

2. Om direktionen fastställer att den särskilda reserven är tillräckligt stor, kan den besluta att ovan- nämnda provisioner eller avgifter framdeles helt eller delvis skall ut- göra en del av bankens intäkter.

Artikel 1 7

Metoder att täcka bankens förluster

1. I händelse av betalningsdröjs- mål eller utebliven betalning med avseende på lån som banken inom

Bilaga

guaranteed by the Bank. and in cases of losses on underwriting and in equity investment. the Bank shall take such action as it decms appro- priate. The Bank shall maintain ap- propriate provisions against possible losses.

2. Losscs arising in the Bank's or- dinary operations shall be charged:

(i) first. to the provisions re- ferred to in paragraph ] of this Article;

(ii)second, to net income;

(iii) third. against the special re- serve provided for in Article 16 of this Agreement;

(iv) fourth. against its general reserve and surpluses;

(v) fifth. against the unim- paired paid-in capital; and

(vi) last. against an appropriate amount of the uncalled sub- scribed callable capital which shall be called in accordance with the provisions ofparagraphs 4 and 5 of Article 6 of this Agreement.

Article 18 Special funds

1. The Bank may accept the ad- ministration of Special Funds wich are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank. The full cost of administering any such Special Fund shall be charged to that Special Fund.

2. Special Funds accepted by the Bank may be used in any manner and on any terms and conditions consistent with the purpose and the functions of the Bank. with the other applicable provisions of this Agree- ment. and with the agreement or ag- rements relating to such Funds.

3. The Bank shall adopt such rules and regulations as may be required

sin ordinarie verksamhet lämnat. deltagit i eller garanterat samt i hän- delse av förluster i samband med emissionsgaranticr och riskkapita- linvesteringar skall banken vidta så— dana åtgärder som den bedömer lämpliga. Banken skall hålla tillräck- liga reserver för att täcka eventuella förluster.

2. Förluster som uppstår inom ra- men för bankens ordinarie verksam- het skall belasta

(i) i första rummet de reserver som åberopats i punkt 1 i denna artikel;

(ii) i andra rummet nettointäk- ter;

(iii) i tredje rummet den sär— skilda reserv varom stadgas i arti- kel 16 i denna överenskommelse:

(iv) i fjärde rummet dess all- männa reserv och överskott;

(v) i femte rummet dess oför- brukade inbetalda kapital; och

(vi) i sista rummet ett lämpligt belopp av det tecknade kapital som betalas efter anfordran. vil- ket skall inkrävas i enlighet med bestämmelserna i punkterna 4 och 5 i denna överenskommelses artikel 6.

Artikel 18 Särskilda fonder

]. Banken kan åta sig förvalt- ningen av särskilda fonder som är avsedda att tjäna bankens syfte och som faller inom ramen för dess upp- gifter. Hela kostnaden för förvalt- ningen av varje sådan särskild fond skall belasta fonden i fråga.

2. Särskilda fonder som banken åtagit sig att förvalta kan användas på sådant sätt och på sådana villkor som är förenliga med bankens syfte och uppgifter. med andra tillämpliga bestämmelser i denna överenskom- melse och med det eller de avtal som gäller för sådana fonder.

3. Banken skall anta sådana regler och bestämmelser som kan erfordras

for the establishment. administra- tion and use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement. except for those provi- sions expressly applicable only to or- dinary operations of the Bank.

Article 19 Special funds resources

The term "Special funds resources” shall refer to the resources of any Special Fund and shall include:

(i) funds accepted by the Bank for inclusion in any SpecialFund;

(ii) funds repaid in respect of loans or guarantees. and the proceeds of equity investments. financed from the resources of any Special Fund which. under the rules and regulations govern- ing that Special Fund. are re- ceived by surch Special Fund; and

(iii) income derived from in- vestment of Special Funds re- sources.

Chapter IV

Borrowing and other miscellaneous powers

Article 20

General powers

1. The Bank shall have. in addi- tion to the powers specified else- where in this Agreement, the power 101

(i) borrow funds in member countries or elsewhere. provided always that:

(a) before making a sale of its obligations in the territory of a country. the Bank shall have ob- tained its approval; and

(b) where the obligations of the Bank are to be denominated in the currency of a member. the Bank shall have obtained its ap- proval;

för upprättandet. förvaltningen och användningen av varje särskild fond. Sådana regler och bestämmel- ser skall vara förenliga med bestäm- melserna i detta avtal med undantag för de bestämmelser som uttryckli- gen är tillämpliga endast på bankens ordinarie verksamhet.

Artikel 19 Särskilda fondmedel

Uttrycket ”särskilda fondmedel” skall avse medlen i de särskilda fon- derna och skall innefatta

(i) medel som banken mottagit för att tillföras en särskild fond;

(ii) återbetalade medel av- seende lån eller garantier liksom avkastning på riskkapitalinveste- ringar. vilka finansierats med me- del från en särskild fond och som återgår till denna fond i enlighet med de regler och bestämmelser som gäller för den särskilda fon- den i fråga; och

(iii) intäkter från investeringar av särskilda fondmedel.

Kapitel IV

Upptagande av lån och övriga befo- genheter

Artikel 20

Allmänna befogenheter

1. Utöver de på annan plats i denna överenskommelse angivna befogenheterna skall banken ha be- fogenhet att:

(i) uppta lån i medlemslän- derna eller på annat håll. förutsatt att

a) banken. innan den säljer sina skuldförbindelser inom ett lands territorium, har inhämtat detta lands samtycke och

b) banken, då dess skuldförbin- delser skall utställas i en medlems valuta. har inhämtat denne med- lems samtycke;

Bilaga

(ii) invest or deposit funds not needed in its operations;

(iii) buy and sell sccurities. in the secondary market, which the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested;

(iv) guarantee sccurities in which it has invested in order to facilitate their sale;

(v) underwrite, or participate in the underwriting of, sccurities issued by any enterprise for pur- poses consistent with the purpose and functions of the Bank;

(vi) provide technical advice and assistance which serve its pur- pose and come within its func- tions;

(vii) exercise such other powers and adopt such rules and regula- tions as may be necessary or ap- propriate in furtherance of its pur- pose and functions, consistent with the provisions of this Agree- ment; and

(viii) conclude agreements of cooperation with any public or private entity or entities.

2. Every security issued or guaranteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obliga— tion of any Government, or mem- ber, unless it is in fact the obligation of & particular Government or mem- ber, in which case it shall so state.

Chapter V Currencies Article 21

Determination and use of currencies

1. Whenever it shall become necessary under this Agreement to determine whether any currency is fully convertible for the purposes of this Agreement, such determination

3 Riksdagen 1990/91. [ saml. Nr 16

(ii) investera eller deponera medel som den inte behöver i sin verksamhet; _

(iii) via marknaden köpa och sälja värdepapper vilka banken har emitterat eller garanterat eller investerat i;

(iv) garantera värdepapper i vilka den har investerat för att un- derlätta deras försäljning;

(v) garantera eller delta i garan- tier för värdepappersemissioner som görs av ett företag för syften som överensstämmer med ban- kens syfte och uppgifter:

(vi) bistå med teknisk rådgiv- ning och lämna tekniskt bistånd som främjar bankens syften och faller inom ramen för dess uppgif- ter;

(vii) utöva sådana övriga befo- genheter och anta sådana regler och bestämmelser som kan vara nödvändiga eller lämpliga för att främja dess syfte och verksamhet i överensstämmelse med bestäm- melserna i denna överenskomf melse; och

(viii) sluta samarbetsavtal med offentliga eller privata enheter.

2. Varje värdepapper som emitte— ras eller garanteras av banken skall på framsidan förses med tydlig upp- gift om att det inte är en förbindelse som lämnats av någon regering eller medlem, såvida det inte faktiskt är en förbindelse lämnad av en viss re- gering eller medlem. i vilket fall detta skall uppges.

Kapitel V Valutor. A rtikel 21

Fastställande och användning av va- lutor

1. Då det enligt denna överens- kommelse blir nödvändigt att fast- ställa om en valuta är fullt konverti- bel för överenskommelsens syften, skall ett sådant fastställande göras

Prop. 1990/91 : 16

Bilaga

shall be made by the Bank, taking into account the paramount need to preserve its own financial interests, after consultation, if necessary, with the International Monetary Fund.

2. Members shall not impose any restrictions on the receipt," holding. use or transfer by the Bank of the following:

(i) currencies or ECU received by the Bank in payment of sub- scriptions to its capital stock. in accordance with Article 6 of this Agreement;

(ii) currencies obtained by the Bank by borrowing;

(iii) currencies and other re- sources administered by the Bank as contributions to Special Funds; and

(iv) currencies received by the Bank in payment on account of principal, interest. dividends or other charges in respect of loans or investments, or the proceeds of disposal of such investments made out of any of the funds re- ferred to in subparagraphs (i) to (iii) of this paragraph. or in pay- ment of commission, fees or other charges.

Chapter VI

Organization and management Article 22

Structure

The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors. a President, one or more Vice-Presi- dents and such other officers and staff as may be considered necess- ary.

Article 23 Board of Governors: composition

1. Each member shall be represented on the Board of Gov- ' ernors and shall appoint one Gov- ernor and one Alternate. Each Gov-

av banken under hänsynstagande till det övergripande behovet att skydda bankens egna finansiella intressen och efter samråd med Internatio- nella valutafonden om sä är nödvän- digt.

2. Medlemmar skall inte begränsa bankens mottagande. innehav. an- vändning eller transferering av föl- jande medel:

(i) valutor eller ECU som ban- ken mottagit som betalning för kapitalteckning av dess kapital i enlighet med artikel 6 i denna överenskommelse:

(ii) valutor som banken anskaf- fat genom upplåning:

(iii) valutor och andra medel som utgör bidrag till särskilda fon- der och förvaltas av banken: och

(iv) valutor som banken motta- git som betalning av kapitalbe- lopp. ränta eller andra avgifter på län som lämnats. respektive vins- tutdelningar pä investeringar eller inkomster från försäljning av sä- dana investeringar som banken gjort med'medel nämnda under (i) till (iii) i denna punkt. eller va- lutor som erhållits sotn betalning för provision och avgifter.

Kapitel Vl

Organisation och ledning Arikt'l 22

Struktur

Banken skall ha en styrelse. en di- rektion. en verkställande direktör. en eller flera vice verkställande di- rektörer jämte den övriga personal som kan anses erforderlig.

Artikel 2.3 Styrelsen: sammansättning

1. Varje medlem skall vara repre- senterad i styrelsen och utse en'sty- 'relseledamot och en suppleant. Sty- relseledamoten och suppleanten

Prop. PMU/91:16 Bilaga

ernor and Alternate shall serve at the pleasure of the appointing mem- ber. No Alternate may vote except in the absence of his or her principal. At each of its annual meetings, the Board shall elect one of the Gov- ernors as Chairman who shall hold office until the election of the next Chairman.

2. Governors and Alternates shall serve as such without remuneration from the Bank.

Article 24 Board of Governors: powers

1. All the powers ofthé Bank shall be vested in the Board of Gov- ernors.

2. The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or all of its powers. exc'ept the power to:

(i) admit new members and de- termine the conditions of their ad- mission;

(ii) increase or decrease the authorized capital stock of the Bank;

(iii) suspend a member; (iv) decide appeals from inter- pretations or applications of this Agreement given by the Board of Directors;

(v) authorizc the conclusion of general agreements for co—opera- tion with other international or- ganizations;

(vi) elect the Directors and the President of the Bank:

(vii) determine the remunera- tion of the Directors and Alter- nate Directors and the salary. and other terms of the cöntract of service of the President;

(viii) approve, after reviewing the auditors' report. the general- balance sheet and the statement of profit and loss of the Bank; (ix) determine the reserves and the allocation and distribution of-

skall tjänstgöra så länge som den medlem som utnämnt dem önskar. Suppleanten kan endast rösta då den ordinarie styrelseledamoten är från— varande. Styrelsen skall vid varje årsmöte välja en av sina ledamöter till ordförande. vilken skall inneha befattningen tills val av nästa ordfö- rande sker.

2. Styrelseledamöter och deras suppleanter skall tjänstgöra utan er- sättning från banken.

Artikel 24 Styrelsen: befogenheter

1. Styrelsen är bankens högsta bc- slutandc organ.

2. Styrelsen kan delegera sina be- fogenheter till direktionen. helt eller delvis. med undantag för befogenhe- ten att:

(i) anta nya medlemmar och fastställa villkoren för deras anta- gande;

(ii) öka eller minska bankens kapital;

(iii) suspendera en medlem; (iv) besluta i fall av överklagan- den av direktionens tolkningar och tillämpningar av denna över— enskommelse;

(v) ge bemyndigande till ingå- ende av allmänna samarbetsavtal med andra internationella organi- sationer; '

(vi) välja direktionsmedlem- mar och verkställande direktör för banken;

(vii) fastställa ersättningen till direktionsmedlemmarna och de- ras suppleanter samt lönen och andra villkor i verkställande di- rektörens anställningskontrakt;

(viii) godkänna. efter gransk- ning av revisionsberättelsen. ban- kens balansräkning och resultat- räkning;

(ix) fastställa rcservernas stor- lek samt användning och fördel-

Prop. 1990/91 : lö Bilaga

thc nct profits of the Bank;

(x) amend this Agreement; (xi) decide to terminate the operations of the Bank and to dis- tribute its assets; and

(xii) exercise such other powers as arc expressly assigned to the Board of Governors in this Agreement.

3. The Board of Governors shall rctain full power to exercise autho- rity over any matter delegated or as- signed to the Board of Directors under paragraph 3 of this Article. or elsewhere in this Agreement.

.11 rlit'le 25 Board of Governors: procedure

1. The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other mcctings as may be provided for by the Board or called by the Board of Directors. Meetings of the Board of Governors shall be called. by the Board of Directors. whenever requested by not less than five (5) members of the Bank or members holding not less than one quarter of the total voting power of the litern- bers.

2. Two-thirds of the Governors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Governors. provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.

3. The Board of Governors may by regulation establish a procedure whereby the Board of Directors may. when the latter deems such ac- tion advisable. obtain a vote of the Governors on at specific question without calling a meeting of the Board of Governors.

4. The Board of Governors. and the Board of Directors to the extent authorized. may adopt such rules and regulations and establish such subsidiary bodies as may be necess-

ning av bankens nettovinst;

(x) ändra detta avtal; (xi) besluta om inställande av bankens verksamhet och fördel- ning av dess tillgångar; och

(xii) utöva sädana andra befo- genheter som uttryckligen anför- trotts styrelsen i denna överens- kommelse.

3. Styrelsen skall bibehålla sin rätt att besluta om allt som delegerats till eller anförtrotts ät direktionen enligt punkt 2 i denna artikel eller enligt någon annan bestämmelse i denna överenskommelse.

Artikel 25 * Förfarande inom styrelsen

1. Styrelsen skall hälla ett årsmöte och sammanträder i övrigt när sty— relsen själv bestämmer eller när den sammankallas av direktionen. Di— rektionen skall sammankalla styrel— sesamlmmträden då minst fem (5) av bankens medlemmar eller medlem— mar representerande minst en fjär— dedel av medlemmarnas hela röste— tal så begär.

2. Vid varje sammanträde gäller att styrelsen skall vara beslutsmässig då tvä tredjedelar av ledamöterna är närvarande. förutsatt att denna ma- joritet representerar minst två tred- jedelar av medlemmarnas hela rös- tetal.

3. Styrelsen kan fastställa ett för- farande genom vilket direktionen. när den bedömer en sådan åtgärd tillrädlig. kan verkställa omröstning bland styrelseledamöterna beträf- fande en särskild fråga utan att kalla till styrelsesammanträde.

4. Styrelsen och direktionen. i den mån den är bemyndigad. kan anta sådana regler och föreskrifter och upprätta sädana underordnade or- gan som kan vara nödvändiga eller

Bilaga

ary or appropriate to conduct the business of the Bank.

Article 26 Board of Directors: composition

]. The Board of Directors shall be composed of twenty-three (23) members who shall not be members of the Board of Governors. and of whom:

(i) Eleven (1 ]) shall be clected by the Governors representing Belgium, Denmark, France. the Federal Republic of Germany. Greece. Ireland. ltaly, Luxem- bourg. the Netherlands. Portugal. Spain. the United Kingdom. the European Economic Community and the European Investment Bank; and

(ii) Twelve (12) shall be clected by the Governors representing other members. of whom:

(a) four (4). by the Governors representing those countries listed in Annex A as Central and Eastern European countries eli- gible for assistance from the Bank:

(b) four (4). by the Governors representing those countries listed in Annex A as other Euro- pean countries;

(c) four (4). by the Governors representing those countries listed in Annex A as non-Euro- pean countries.

Directors. as well as representing members whose Governors have elected them. may also represent members who assign their votes to them.

2. Directors shall be persons of high competence in economic and financial matters and shall be elected in accordance with Annex B.

3. The Board of Governors may

lämpliga för att banken skall kunna driva sin verksamhet.

Am"/(0126 Direktionen: sammansättning

l. Direktionen skall bestå av tju- gotre (23) medlemmar som inte fär vara ledamöter av styrelsen och av vilka

(i) elva (ll) skall väljas av sty- relseledamöter som representerar Belgien. Danmark. Frankrike. Ft.")rbundsrepubliken Tyskland. Grekland. lrland. ltalien. Luxem- burg. cherländerna. Portugal. Spanien. Storbritannien. Euro- peiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska investeringsban- ken; och

(ii) tolv (12) skall väljas av sty- relseledamöter som representerar andra medlemmar. av vilka

a) fyra (4) väljs av styrelsele- damöter representerande de län— der som i bilaga A är kategorise- rade som central- och östeuro- peiska länder och vilka är berätti- gade till stöd från banken;

b) fyra (4) väljs av styrelsele- damöter representerande de län- der som är upptagna i bilaga A under kategorin andra europeiska länder;

c) fyra (4) väljs av styrelseleda— möter representerande de länder som är upptagna i bilaga A under kategorin utomeuropeiska län- der.

Förutom att representera med- lemmar vars styrelseledamöter har valt dem. kan direktitmsmedlemmar även representera medlemmar som överlåtit sina röster på dem.

2. Direktionsmedlemmar skall vara personer med hög kompetens i ekonomiska och finansiella frågor och skall väljas i enlighet med be- stämmelserna i bilaga B.

3. Styrelsen kan. för att ta hänsyn

Prop. UNO/9 l : 10

Bilaga

increase or decrease the size. or re- vise thc composition. of the Board of Directors. in order to take into ac- count changes in the number of members of the Bank. by an affirm- ative vote of not less than two-thirds of the Governors. representing not less than three-fourths of the total voting power of the members. With- out prejudice to the exercise of these powers for subsequent elections. the number and composition of the se- cond Board of Directors shall be as set out in paragraph 1 of this Article.

4. Each Director shall appoint an Alternate with full power to act for him or hcr when he or she is not pre— sent. Directors and Alternates shall be nationals of member countries. No member shall be represented by more than one Director. An Altern- ate may participate in meetings of the Board but may vote only when he or she is acting in place of his or her principal.

5. Directors shall hold office for a term of three (3) years and may be reelectcd: provided that the first Board of Directors shall be clected by the Board of Governors at its in- augural meeting. and shall hold of- fice until the next immediately fol- lowing annual meeting of the Board of Governors or. if that Board shall so decide at that annual meeting. un- til its next subsequent annual meet-' ing. They shall continue in office un- til their successors shall have been chosen and assumed office. If the of- fice of a Director becomes vacant more than one hundred and eighty (180) days before the end of his or her term. a successor shall be chosen in accordance with Annex B. for the remainder of the term. by the Gov- ernors who elected the former Dir- ector. A ma jority of the votes cast by such Governors shall be required for such election. If the office of a Dir- ector becomes vacant one hundred and eighty (180) days or less before the end of his or her term. a suc- cessor may similarly be chosen for

till förändringar i bankens medlems- antal. öka eller minska direktionens storlek eller ändra dess sammansätt- ning genom beslut med minst två tredjedels majoritet av styrelseleda- möterna representerande minst tre fjärdedelar av medlemmarnas hela röstetal. Utan att utövandet av dessa befogenheter vid senare val päver- kas. skall antalet medlemmar i och sammansättningen av den andra di- rektionen vara densamma som an- ges i punkt 1 i denna artikel.

4. Varje direktionsmedlem skall utse en suppleant med befogenhet att företräda honom eller henne vid förfall. Direktionsmedlemmar och suppleanter skall vara medborgare i medlemsländerrm. lngen medlem skall representeras av mer än en cli- rektionsmedlem. En suppleant fär delta i direktionens sammanträden men får endast rösta då han eller hon fungerar i den ordinarie leda- motens ställe.

5. Direktionsmedlemmarna väljs för en period på tre (3) är och kan omväljas med förbehäll att den första direktionen väljs av styrelsen vid dess konstituerande samman- träde och fortsätter sitt uppdrag till styrelsens omedelbart påföljande ärsmöte eller. om styrelsen sä beslu- tar vid detta årsmöte. till det nästföl- jande ärsmötet. De skall fortsätta sitt uppdrag till dess att deras efter- följare har valts och tillträtt. Om en direktionsmedlems tjänst blir ledig tidigare än etthundraåttio (180) da- gar före ämbetstidens utgång. skall i enlighet med bestämmelserna i bi- laga B en efterträdare utses för äter- stoden av perioden av de styrelsele- damöter som valde den tidigare di—

rektionsmedlemmen. För val av ef-' terträdare erfordras en majoritet av de av dessa styrelseledamöter av- givna rösterna. Om en direktions- medlems tjänst blir ledig etthund- raättio (180) dagar eller kortare tid före ämbetstidens utgång. kan lika- ledes en efterföljare väljas för äter- stoden av perioden genöm omröst-

Prop. 199t)/91:16

' Bilaga

f".

the remainder of the term. by the votes cast by such Governors who clected the former Director. in which election a majority "of the votes cast by such Governors shall be required. While the office re- mains vacant. the Alternate of the former Director shall exercise the powers of the latter. except that of appointing an Alternate.

Artic/e 27 Board of Directors: powers

Without prejudice to the powers of the Board of Governors as pro- vided in Article 24 of this Agree- ment. the Board of Directors shall be responsible for the direction of the general operations of the Bank and, for this purpose. shall. in addi- tion to the powers assigned to itlcx- prcssly by this Agreement. exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors. and in particu- lar:

(i) prepare the work of the Board of Governors:

(ii) in conformity with the gen- eral directions of the Board of Governors. establish policies and take decisions concerning loans. guarantees. investments in equity capital. borrowing by the Bank. the furnishing of technical assist— ance. and other operations of the Bank;

(iii) submit the audited ac- counts for each financial ycar for approval of the Board of Gov- ernors at each annual meeting; and (iv) approve the budget of the Bank.

Article 28 Board of Directors: procedure

]. The Board of Directors shall normally function at the principal, office of the Bank and shall meet as often as the business of the Bank may require.

ning bland de styrelseledamöter som valde den tidigare direktionsmed- lemmen. varvid fordras en majoritet av de av dessa styrelseledamöter av- givna rösterna. Medan tjänsten är ledig. skall suppleanten för deti förre direktionsmedlemmen utöva dennes befogenheter utom den att utnämna en suppleant.

Ani/(0127 Direktionen:befogenheter .

Direktionen skall. utan att styrel- sens befogenheter enligt artikel 24 i denna ("överenskommelse päve'rkas. vara ansvarig för ledningen av ban- kens allmänna verksamhet. För detta ändamäl skall den. förutom de befogenheter som uttryckligen till- delas den i denna överenskommelse. utöva alla de befogenheter som de- legerats till den av styrelsen, i syn- nerhet befogenheten att:

(i) förbereda styrelsens arbete;

(ii) i överensstämmelse med styrelsens allmänna direktiv utar- beta principer och fatta beslut be- träffande län. garantier. riskkapi- talinvesteringar. bankens uppta- gande av län. tekniskt bistånd och bankens övriga verksamhet:

(iii) vid varje ärsmöte över- lämna de av revisor granskade rä- kenskaperna för räkenskapsåret i fråga för styrelsens godkännande: och

(iv) godkänna bankens budget.

Arlik6128 Fi'irfarande inom direktionen

1. Direktionen skall normalt verka vid bankens huvudkontor och skall sammanträda när bankens verksamhet kräver detta.

Prop. UNO/91:16 Bilaga

2. A majority of the Directors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Directors. provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.

3. The Board of Governors shall adopt regulations under which. if there is no Director of its nationality. a member may send a representative to attend. without right to vote. any meeting of the Board of Directors when a matter particularly affecting that member is under consideration.

Article 29 Voting

1. The voting power of each mem- ber shall be equal to the number of its subscribed shares in the capital stock of the Bank. In the" event of any member failing to pay any part of the amount due in respect of its obligations in relation to paid-in shares under Article 6 of this Agree- ment. such member shall be unable for so long as such failure continues to exercise that percentage of its vot- ing power which corresponds to the percentage which the amount due but unpaid bears to the total amount of paid-in shares subscribed to by that member in the capital stock of the Bank.

2. In voting in the Board of Gov- ernors. each Governor shall be en- titled to cast the votes of the mem- ber he or she represents. Except as otherwise expressly provided in this Agreement. all matters before the Board of Governors shall be decided by & majority of the voting power of the members voting.

3. In voting in the Board of Di- rectors each Director shall be en- titled to cast the number of votes to which the Governors who have elected him or her are entitled and those to which any Governors who have assigned their votes to him or her. pursuant to Section D of Annex

2. Direktionen är beslutsför då en majoritet av direktionsmedlem- marna är närvarande. förutsatt att denna majoritet representerar minst två tredjedelar av medlemmarnas hela röstetal.

3. Styrelsen skall anta bestämmel- ser enligt vilka en medlem. om det ,inte finns någon direktionsmedlem av dess nationalitet. kan låta repre- sentera sig. utan rösträtt. vid ett di- rektionssammanträde då en fråga som särskilt angår medlemmen i fråga behandlas.

Artikel 29 Röstning

1. En medlems röstetal skall mot- svara det antal andelar som medlem- men i fråga tecknat i bankens kapi- tal. I händelse av att någon medlem underlåter att betala någon del av de andelar som skall betalas enligt arti- kel 6 i denna överenskommelse. så är denna medlem. så länge dess be- talning uteblir. inte berättigad att ut- öva den del av sin rösträtt som mot- svarar det procenttal som det till be-- talning förfallna men obetalda be- loppet utgör av de andelar som denna medlem tecknat i den del av bankens kapital som skall inbetalas.

2. Vid omröstning i styrelsen skall varje styrelseledamot ha rätt att avge de röster som tillkommer den medlem han eller hon representerar. Om inget annat uttryckligen stadgas i denna överenskommelse. skall alla frågor som behandlas i styrelsen av- göras genom en majoritet av de rös- tande medlemmarnas röstetal.

3. Vid röstning i direktionen äger varje direktionsmedlem rätt att avge det antal röster som tillkommer de styrelseledamöter som har valt ho- nom eller henne samt de röster som tillkommer de styrelseledamöter som har överlåtit sina röster på ho- nom eller henne enligt bestämmel-

Bilaga

B. are entitled. A director represent- ing more than one member may cast separately the votes of the members he or she represents. Except as oth- erwise expressly provided in this Agreement. and except for general policy decisions in which cases such policy decisions shall be taken by a majority of not less than two-thirds of the total voting power of the members voting. all matters before the Board of Directors shall be de- cided by a majority of the voting power of the members voting.

Article 30 The President

]. The Board of Governors. by a vote of a majority of the total num- ber of governors. representing not less than a majority of the total vot- ing power of the members, shall elect a President of the Bank. The President. while holding office. shall not be a Governor or a Director or an Alternate for either.

2. The term of office of the Presi- dent shall be four (4) years. He or she may be re-elected. He or she shall. however. cease to hold office when the Board of Governors so de- cides by an affirmative vote of not less than two-thirds of the Gov- ernors. representing not less than two-thirds of the total voting power of the members. If the office of the President for any reason becomes vacant. the Board of Governors. in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article. shall elect a successor for up to four (4) years.

3. The President shall not vote. except that he or she may cast a de- ciding vote in case of an equal divi- sion. He or she may participate in meetings of the Board of Governors and shall chair the meetings of the Board of Directors.

serna i avdelning D av Bilaga B. En direktionsmedlem som represente- rar mer än en medlem kan fördela rösterna för de medlemmar han eller hon representerar. Såvida inget an- nat uttryckligen stadgas i denna överenskommelse. och bortsett från allmänna policy-beslut som skall fat- tas med minst två tredjedels majori- tet av de röstande medlemmarnas hela röstetal. skall alla frågor som behandlas i direktionen avgöras med en majoritet av de röstande med- lemmarnas röstetal.

Artikel 30 Verkställande direktören

1. Styrelsen skall genom beslut av en majoritet av totala antalet styrel- seledamöter. representerande minst en majoritet av medlemmarnas hela röstetal. välja en verkställande di- rektör för banken. Direktören skall. medan han innehar sitt ämbete. inte vara styrelseledamot eller direk- tionsmedlem eller suppleant för nå- gon sådan.

2. Verkställande direktörens äm- betsperiod skall vara fyra (4) år. Han eller hon kan omväljas. Han eller hon skall emellertid upphöra att ut- öva sitt ämbete då styrelsen beslutar därom med en majoritet av minst två tredjedelar av styrelseledamöterna representerande minst två tredjede- lar av medlemmarnas hela röstetal. Om verkställande direktörens tjänst av någon anledning blir vakant. skall styrelsen i enlighet med bestämmel- serna i punkt 1 i denna artikel välja en efterträdare för en period på upp till fyra (4) år.

3. Verkställande direktören deltar inte i omröstningar bortsett från att han eller hon har utslagsröst i hän- delse av lika röstetal. Han eller hon kan delta i styrelsesammanträden och leder direktionens sammanträ- den.

Bilaga

4. The President shall be the legal representative of the Bank.

S.The President shall be chief of the staff of the Bank. lle or she shall be responsible for the organisation. appointment and dismissal ofthe of- ficers and staff in accordance with regulations to be adopted by the Board of Directors. In appointing officers and staff. heor she shall. subject to the paramount impor- tance of efficiency and technical competence. pay due regard to re- cruitment on a wide geographical basis among members of the Bank.

6. The President shall conduct. under the direction of the Board of Directors. the current business of the Bank.

Article 31 Vice President(s)

1. One or more Vice-Presidents shall be appointed by the Board of Directors on the recommendation of the President. A Vice-President shall hold office for such" term. exer- cise such authority and perform such functions in the administration of the Bank. as may be determined by the Board of Directors. In the ab- sence or in capacity of the President. & Vice-President shall exercise the authority and perform the functions of the President. '

2. A Vice-President may partici- pate in meetings of the Board of Di- rectors but shall have no vote at such meetings. except that he or she may cast the deciding vote when acting in place of the President.

Article 32 International character of the Bank

1. The Bank shall not accept Spe- cial Funds or other loans or assist- ance that may in any way prejudice.

4. Verkställande direktören är bankens behörige företrädare.

5. Verkställande direktören skall vara chef för bankens personal. Han eller hon skall vara ansvarig för or- ganisationen. tillsättandet och av- skedandet av personal i enlighet med de bestämmelser som skall an- tas av direktionen. Vid anställning av personal skall han eller hon. med beaktande av att effektivitet och teknisk kompetens är av avgörande betydelse. fästaivederbörlig vikt vid rekrytering på en bred geografisk grundval bland bankens medlem- mar. '

6. Verkställande direktören skall leda bankens löpande ärenden enligt direktionens anvisningar.

Artikel 31 Vice verkställande direktör(er)

1. En eller flera vice verkställande direktörer skall utnämnas av direk- tionen pä rekommendation av ban- kens verkställande direktör. En vice verkställande direktör skall inneha sin post under så lång tid. utöva så- dana befogenheter och fullgöra så- dana uppgifter i bankens administra— tion som direktionen bestämmer. Om verkställande direktören är frånvarande eller'oförmögen att ut— öva sina befogenheter. skall en vice verkställande direktör utöva dessa.

2. En vice verkställande direktör. kan delta i direktionens sammanträ— den men har ingen rösträtt vid dessa sammanträden med undantag för ut— slagsröst när han eller hon tjänstgör i verkställande direktörens ställe.

Artikel 32 Bankens internationella karaktär

]. Banken skall inte ta emot sär— skilda fonder eller andra lån eller bi— stånd som på något sätt kan på—

Bilaga

deflect or otherwise alter its purpose or functions.

2. The Bank. its President. Vice- President(s). officers and staff shall in their decisions take into account only considerations relevant to the Bank's purpose. functions and op- erations. as set out in this Agree- . ment. Such considerations shall be weighed impartially in order to achieve and carry out the purpose and functions of the Bank.

3. The President. Vice-Presid- ent(s). officers and staff of the Bank.. in the discharge oftheir offices. shall owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from all at- tempts to inf1uence any of them in the discharge of their duties. '

Article 33 Location of offices

1. The principal office ofthe Bank shall be located in London.

2.The Bank may establish agencies or branch offices in the territory of any member of the Bank.

Article 34

Depositories and channels of communication '

1. Each member shall designate its central bank. or such other insti- tution as may be agreed upon with the Bank. as a depository for all the Bank's holdings of its currency as well as other assets of the Bank.

2. Each member shall designate- an appropriate official entity with which the Bank may communicate in connection with any matter aris- ing under this Agreement.

verka. avleda den från eller på annat sätt ändra dess syfte eller uppgifter.

2. Banken. dess verkställande di— rektör. vice verkställande direk- tör(er) och anställda skall i sina be- slut endast göra bedömningar som är relevanta för bankens syfte. upp- gifter och verksamhet så som de fast- ställs i I denna överenskommelse. Dessa bedömningar skall opartiskt vägas mot varandra för att bankens syfte och uppgifter skall kunna upp- nås och fullgöras.

3. Verkställande direktören. vice "verkställande direktören och ban- kens anställda skall. då de fullgör sina åligganden. endast vara ansva- riga inför banken och inte inför nå- gon annan myndighet. Varje med- lem i banken skall respektera dessa åliggandens internationella karaktär och skall avstå från alla försök att påverka någon av dem vid fullgöran- det av deras åligganden.

Artikel 33 Bankens säte

1. Banken skall ha sitt säte i Lon- don.

2. Banken kan upprätta avdel- ningskontor eller filialer inom med- lems territorium.

Artikel 34

Depositionsställen och förbindel- seorgan

1. Varje medlem skall utse sin centralbank eller någon annan insti- tution. varom överenskommelse träffas med banken. till depositions- ställe för bankens hela innehav av medlemmens valuta och andra ban- kens tillgångar.

2. Varje medlem skall utse lämplig myndighet med vilken banken kan meddela sig beträffande varje ange- lägenhet som härrör från denna överenskommelse.

Bilaga

Article 35

Publication of reports and provision of information

1. The Bank shall publish an an- nual report containing an audited statement of its accounts and shall circulate to members at intervals of three (3) months or less a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations. The financial accounts shall be kept in ECU.

2. The Bank shall report annually on the environmental impact of its activities and may publish such other reports as it deems desirable to ad— vance its purpose.

3. Copies of all reports. state- ments and publications made under this Article shall be distributed to members.

Article 36

Allocation and distribution of net in- come

'1. The Board of Governors shall determine at least annually what part of the Bank*s net income, after making provision for reserves and, if necessary. against possible losses under paragraph 1 of Article 17 of this Agreement, shall be allocated to surplus or other purposes and what part, if any. shall be distributed. Any such decision on the allocation of the Bank's net income to other purposes shall be taken by a major- ity of not less than two—thirds of the Governors, representing not less than two—thirds of the total voting power of the members. No such allocation, and no distribution. shall be made until the general reserve amounts to at least ten (10) per cent of the authorized capital stock.

2.Any distribution referred to in the preceding paragraph shall be

Artikel 35

Publicering av rapporter och tillhan- dahållande av information

1. Banken skall offentliggöra en årsberättelse med en vederbörligen reviderad redogörelse för bankens ställning och skall minst var tredje månad till medlemmarna översända ett sammandrag av bankens finan- siella ställning samt en resultaträk- ning utvisande resultatet av dess verksamhet. Räkenskaperna skall förasiECU.

2. Banken skall årligen rapportera om den miljömässiga inverkan av dess verksamhet och kan publicera andra rapporter om den bedömer det önskvärt för att främja bankens syfte.

3. Exemplar av alla rapporter. re- dogörelser och publikationer sam- manställda i enlighet med denna ar- tikel skall distribueras till medlem- marna.

Artikel 36

Bokslutsdispositioner och fördel- ning av nettovinst

1. Styrelsen skall minst en gång om året bestämma vilken del av ban- kens nettovinst som efter avsättning till reserver och, om så är nödvän- digt. till täckning av eventuella för- luster enligt artikel 17. punkt 1 i denna överenskommelse skall över- föras till balanserade vinstmedel el- ler innehållas för andra ändamål och hur mycket som eventuellt skall ut- delas. Varje sådant beslut om avsätt- ning av bankens nettovinst för andra ändamål skall fattas med minst två tredjedels majoritet av styrelseleda- möterna representerande minst två tredjedelar av medlemmarnas hela röstetal. Ingen sådan avsättning och ingen utdelning skall ske förrän den allmänna reserven uppgår till minst tio (10) procent av det auktoriserade kapitalet.

2. Den ovan åsyftade utdelningen skall göras i proportion till det antal

Prop. 1990/91:16 Bilaga

made in proportion to the number of paid-in shares held by each member; provided that in calculating such number account shall be taken only of payments received in cash and promissory notes encashed in re- spect of such shares on or before the end of the relevant financial year.

3. Payments to each member shall be made in such manner as the Board of Governors shall deter- mine. Such payments and their use by the receiving country shall be without restriction by any member.

Chapter VII

Withdrawal and suspension of Mem- bership: temporary suspension and termination of Operations

Article 37 Right of members to withdraw

1. Any member may withdraw from the Bank at any time by trans- mitting a notice in writing to the Bank at its principal office.

2. Withdrawal by a member shall become effective. and its member- ship shall cease. on the date speci- fied in its notice but in no event less than six (6) months after such notice is received by the Bank. However. at any time before the withdrawal be- comes finally effective. the member may notify the Bank in writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw.

Article 38 Suspension of Membership

1. If a member fails to fulfil any of its obligations to the Bank. the Bank may suspend its membership by de- cision of a majority of not less than two-thirds of the Governors. representing not less than two-thirds of the total voting power of the members. The member so sus-

inbetalda andelar varje medlem har. underförstått att vid beräkningen av detta antal avseende endast skall fästas vid kontantbetalningar och skuldsedlar som inlösts gällande så- dana andelar före utgången av ifrå- gavarande räkenskapsår.

3. Betalningarna till de enskilda medlemmarna skall göras på sätt som styrelsen bestämmer. Varken dessa betalningar eller mottagarens användning av dem skall bli föremål för någon inskränkning från de andra medlemmarnas sida.

Kapitel VII

Utträde och suspension av medlem- ' skap, tillfälligt inställande och instäl-

lande av bankens verksamhet Artikel 3 7 Medlemmars rätt till utträde

1. Varje medlem kan när som helst utträda ur banken genom över- lämnande av en skriftlig anmälan härom till banken vid dess huvud— kontor.

2. En medlems utträde skall gälla och dess medlemskap upphöra från den dag som anges i anmälan. dock tidigast sex (6) månader efter det att anmälan mottagits av banken. Dock kan medlemmen när som helst innan utträdet blir giltigt underrätta ban- ken skriftligen om att den återkallar sin utträdesanmälan.

Artikel 38 Suspension av medlemskap

1. Om en medlem underlåter att fullgöra sina åtaganden gentemot banken. kan banken suspendera medlemmen genom beslut med minst två tredjedels majoritet av sty- relseledamöterna representerande minst två tredjedelar av medlem- marnas hela röstetal. En sålunda su-

Prop. 1990/91:16 Bilaga

pended shall automatically cease to be a member one year from the date of its suspension unless a decision is taken by not less than the same ma- jority to restore the member to good .

standing.

2. While under suspension. a member shall not be entitled to exer- cise any rights under this Agree- ment. except the right of with- drawal. but shall remain subject to all its obligations.

Article 39

Settlement of accounts with former members

l. After the date on which a mem- ber ceases to be a member. such for- mer member shall remain liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of the loans. equity investments or guaran- tees contracted before it ceased to be a member are outstanding; but it shall cease to incur such liabilities with respect to loans, equity investments and guarantees entered into thereafter by the Bank and to share either in the income or the ex— penses of the Bank.

2. At the time a member ceases to be a member. the Bank shall arrange for the repurchase of such former member's shares as a part of the sett— lement of accounts with such former member in accordance with the pro— visions of this Article. For this pur— pOSe. the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the date of cessation of membership. with the

original purchase price of each share being its maximum value.

3. The payment for shares repur- chased by the Bank under this article shall be governed by the following conditions:

spenderad medlem skall automa— tiskt upphöra att vara medlem ett år från dagen för dess suspension så- vida inte ett beslut fattas med minst samma majoritet om att återge med- lemmen dess medlemskap.

2. Medan en medlem är suspende- . rad. kan medlemmen inte ' utöva några rättigheter enligt denna över- enskommelse med undantag för rät- ten till utträde. men skall likväl upp- fylla alla sina medlemsförpliktelser.

Artikel 39

Uppgörande av mellanhavanden med förutvarande medlemmar

]. Efter-den dag då medlemskapet upphör för en medlem skall'den för- utvarande medlemmen fortfarande vara ansvarig för sina direkta åta- ganden och för sina indirekta för- pliktelser gentemot banken så länge som någon del av de lån eller garan- tier som beviljats. respektive riskka-

pitalinvesteringar som gjorts innan ,

medlemskapet upphörde. är ute- stående. Den förutvarande medlem- men skall emellertid inte längre gö- ras ansvarig för förpliktelser i form av lån. garantier och riskkapitalin- vesteringar som banken därefter ikläder sig: ej heller skall den förut- varande medlemmen ha del i ban- kens inkomster eller utgifter.

2. Då medlemskapet upphör för en medlem, skall banken ordna med återköp av den förutvarande med- lemmens andelar som ett led i upp- görelsen med ifrågavarande medlem i enlighet med bestämmelserna i denna artikel. Därvid skall åter- köpspriset för andelarna vara deras bokförda värde enligt bankens böcker den dag som medlemskapet upphör. varvid det ursprungliga an- skaffningspriset för varje andel skall "utgöra maximivärde.

3. Betalningen för andelar som återköps av banken enligt denna ar- tikel skall ske på följande villkor:

Bilaga

(i) any amount due to the for- mer member for its shares shall be withheld so long as the former member. its central bank or any of its agencies or instrumentalities remains liable. as borrowcr or guarantor. to the Bank and such amount may. at the option of the Bank. be applied on any such lia- bility as it matures. No amount shall be withheld on account of the liability of the former member resulting from its subscription for shares in accordance with para- graphs 4. 5 and 7 of Article 6 of this Agreement. In any event. no amount due to a member for its shares shall be paid until six (6) months after the date upon which the member ceases to be a mem- ber;

(ii) payments for shares may be made from time to' time. upon their surrender by the former member. to the extent by wich the amount due as the repurchase price in accordance with para- graph 2 of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities on loans. equity investments and guarantees in subparagraph (i) of this paragraph until the former member has received the full re- purchase price; ' .

(iii) payments shall be made on such conditions and in such fully convertible currencies. or ECU. and on such dates. as the Bank de- termines: and

(iv) if losses are sustained by the Bank on any guarantees. par- ticipations in loans. or loans which were outstanding on the date when the member ceased to be a member. or if a net loss is sus- tained by the Bank on equity investments held by it on such date. and the amount of such losses exceeds the amount of the reserves provided against losses on the date when the member ceased to be a member. such for-

(i) varje belopp som skall beta- las till den förutvarande medlem- men för dennes andelar skall in- nehållas så länge som denne. dess centralbank eller någon av dess myndigheter eller organ förblir ansvarigt. i egenskap av låntagare eller borgensman. gentemot ban- ken och det innehållna beloppet kan efter bankens val användas till att lösa sådana förpliktelser då de förfaller. Inget belopp skall in- nehållas på grund av den förutva- rande medlemmens förpliktelse i samband med dennes teckning av andelar i enlighet med artikel 6. punkterna 4. 5 och 7 i denna över- enskommelse. Under inga om- ständigheter skall ett belopp som tillkommer någon medlem för hans andelar betalas förrän sex månader efter den dag då med- lemmen upphör att vara medlem;

(ii) betalning för andelar kan erläggas allteftersom den förutva- rande medlemmen överlämnar andelarna till banken. i den ut- sträckning återköpsvärdet enligt punkt 2 i denna artikel överstiger summan av förpliktelser för lån. riskkapitalinvesteringar och ga- rantier enligt (i) i denna punkt. tills den förutvarande medlem- men erhållit hela återköpsbelop- pet:

(iii) betalningarna skall erläg- gas pä sådana villkor och i sådana fullt konvertibla valutor. eller ECU. och vid de tidpunkter som banken beslutar om: och

(iv) om banken förorsakas för— luster genom garantier. låneande- lar eller län som var utestående den dag då medlemmen upphörde att vara medlem. eller om banken lider en nettoförlust på riskkapi- talinvesteringar som den inne- hade denna dag och summan av sådana förluster vid dagen för medlemmens utträde överstiger summan av de reserver som upp- rättats för att täcka förluster. skall den förutvarande medlemmen på

Bilaga

mer member shall repay. upon de- mand. the amount by which the repurchase price of its shares would have been reduced if the losses had been taken into ac- count when the repurchase price was determined. In addition, the former member shall remain li- able on any c.all for unpaid sub- scriptions under paragraph 4 of Article 6 of this Agreement, to the extent that it would have been required to respond if the impair- ment of capital had occurred and the call had been made at the time the repurchase price of its shares was determined.

4. If the Bank terminates its ope- rations pursuant to Article 41 of this Agreement within six (6) months of the date upon which any member ceases to be a member, all rights of such former member shall be deter- mined in accordance with the provi- sions of Articles 41 to 43 of this Agreement.

Article 40

Temporary suspension of operations

In an emergency. the Board of Directors may suspend temporarily operations in respect of new loans. guarantees, underwriting. technical assistance and equity investments pending an opportunity for further consideration and action by the Board of Governors.

Article 41 Termination of operations

The Bank may terminate its op- erations by the affirmative vote of not less than two-thirds of the Gov— ernors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members. Upon such termination of operations the Bank shall forthwith cease all activities. except those incident to the orderly

begäran återbetala det belopp med vilket återköpspriset för dess andelar skulle ha minskat om för- lusterna hade beaktats då åter- köpspriset fastställdes. Dessutom skall den förutvarande medlem- men efter anfordran erlägga lik- vid för tecknade icke betalda an- delar enligt artikel 6, punkt 4 i denna överenskommelse i samma omfattning som medlemmen hade varit skyldig att bidra om kapital- förlusten hade uppstått och an- fordran skett vid den tidpunkt då återköpspriset för dess andelar fastställdes.

4. Om banken upphör med sin verksamhet, enligt artikel 41 i denna överenskommelse, inom sex (6) må- nader från den dag då medlemska- pet upphör för en medlem. skall den förutvarande medlemmens alla rät- tigheter fastställas i enlighet med be- stämmelserna i artiklarna 41 till 43 i denna överenskommelse.

A rtikel 40

Tillfälligt inställande av verksamhe- ten

I en krissituation kan direktionen tillfälligt inställa verksamheten med avseende på nya lån, garantier, emissionsgaranticr. tekniskt bistånd och riskkapitalinvesteringar i avvak- tan på att styrelsen får möjlighet att överlägga och vidta åtgärder.

Artikel 41 Inställande av verksamheten

Banken kan inställa verksamhe— ten genom beslut av styrelsen med minst två tredjedels majoritet repre- senterande minst tre fjärdedelar av medlemmarnas hela röstetal. Efter sådant inställande av verksamheten skall banken skyndsamt upphöra med alla aktiviteter utom sådana som har samband med föreskrivet

Prop. 1990/91:16 Bilaga

realization. conservation and pre- servation of its assets and settlement of its obligations.

Article 42

Liability of members and payment of claims

1. In the event of termination of the operations of the Bank. the lia- bility of all members for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank shall continue until all claims of creditors, including all con- tingent claims. shall have been dis—

charged.

2. Creditors on ordinary opera- tions holding direct claims shall be paid first out of the assets of the Bank. secondly out of the payments to be made to the Bank in respect of unpaid paid-in shares. and then out of payments to be made to the Bank in respect of callable capital stock. Before making any payments to creditors holding direct claims. the Board of Directors shall make such arrangements as are necessary. in its judgment. to ensure a pro rata distri- bution among holders of direct and holders of contingent claims.

Article 43 Distribution of assets

1. No distribution under this Chapter shall be made to members on account of their subscriptions to the capital stock of the Bank until:

(i) all liabilities to creditors have been discharged or provided for: and

(ii) the Board of Governors has decided by a vote of not less than two-thirds of the Governors. re- presenting not less than three- fourths of the total voting power of the members. to make a distri- bution.

2. Any distribution of the assets of the Bank to the members shall be in

4 Riksdagen 199059]. ] mm!. Nr 16

realiserande, bibehållande och be- varande av bankens tillgångar och avveckling av dess förpliktelser.

Artikel 42

Medlemmars förpliktelse och betal- ning av fordringar

1. Vid inställande av bankens verksamhet skall alla medlemmars förpliktelser med avseende på teck- nade. icke inbetalda andelar i ban- kens kapital kvarstå tills alla kredi- torers fordringar. inklusive indirekta fordringar. har reglerats.

2. Kreditorer som innehar direkta fordringar på den ordinarie verk- samheten skall i första hand gottgö- ras ur bankens tillgångar och i andra hand ur inbetalningar till banken för obetalda andelar i den del av ban- kens kapital som skall inbetalas och slutligen ur inbetalningar till banken för andelar som betalas efter anford- ran. Innan nägra betalningar erläggs till kreditorer med direkta ford- ringar. skall direktionen vidta så- dana åtgärder som den anser nöd- vändiga för att säkerställa fördelning pro rata mellan innehavare av di- rekta och indirekta fordringar.

Artikel 43 Fördelning av tillgångar

1. Ingen fördelning av tillgångar skall göras inom ramen för detta ka- pitel till medlemmar på grundval av deras teckning av andelar i bankens kapital förrän:

(i) alla skyldigheter gentemot kreditorer har inlösts eller åtgär- dats och

(ii) styrelsen har beslutat med minst två tredjedels majoritet av styrelseledamöterna represente- rande minst tre fjärdedelar av medlemmarnas hela röstetal att företa en fördelning.

'2. Varje fördelning av bankens tillgångar till medlemmarna skall stå

Bilaga

proportion to the capital shock held by each member and shall be ef— fected at such times and under such conditions as the Bank shall deem fair and equitable. The shares of as- sets distributed need not be uniform as to type ofassets. No member shall be entitled to receive its share in such a distribution of assets until it has scttled all of its obligations to the Bank.

3.Any member receiving assets distributed pursuant to this Article shall enjoy the same rights with re- spect to such assets as the Bank en- joyed prior to their distribution.

Chapter VIII

Status. Immunities, Privilegcs and Exemptions

Article 44 Purposes of chapter

To enable the Bank to fulfil its purpose and the functions with which it is entrusted. the status. immunities. privileges and exemp- tions set forth in this Chapter shall be accorded to the Bank in the terri- tory of each member country.

Article 45 Status of the Bank

The Bank shall possess full legal personality and. in particular. the full legal capacity:

(i) to contract: (ii) to acquire. and dispose of. immovable and movable prop- erty: and

(iii) to institute legal proceed- ings. '

A rticle 46

Position of the Bank with regard to judicial process

Actions may be brought against the Bank only in a court of compe-

. i proportion till varje medlems andel

av bankens kapital och skall utföras vid de tidpunkter och på de villkor som banken bedömer rättvisa och skäliga. De fördelade tillgångarna behöver inte vara av samma art. Ingen medlem skall vara berättigad att erhålla sin andel vid en sådan för— delning av tillgångar förrän den har fullgjort alla sina åtaganden gent- emot banken.

3. Varje medlem som mottar till- gångar som fördelats enligt denna artikel skall åtnjuta samma rättighe- ter beträffande dessa tillgångar som banken åtnjöt före fördelningen.

Kapitel VIII

Ställning, immunitet. privilegier och undantag

Artikel 44 Kapitlets syfte

För att göra det möjligt för han- ken att fullfölja sitt syfte och de upp- gifter som anförtrotts den. skall ban- ken pä varje medlems territorium tillerkännas den ställning. den im- munitet. de undantag och de privile- gier som fastställs i detta kapitel.

Artikel 45 Bankens status

Banken skall vara en självständig juridisk person och i synnerhet ha rätt att:

(i) ingå överenskommelser (ii) förvärva och avyttra fast och lös egendom och

(iii) inleda rättsligt förfarande. Artikel 46" Bankens ställning vid rättegång

Åtal mot banken kan endast väckas vid behörig domstol i ett

tent jurisdiction in the territory of a country in which the Bank has an of- fice. has appointed an agent for the purpose of accepting service or no- tice of process. or has issued or guar- anteed sccurities. No actions shall, however. be brought by members or . persons acting for or deriving claims from members. The property and assets of the Banks shall. whereso- ever located and by whomsoever held. be immune from all forms of seizure. attachment or execution be- fore the delivery of final judgment against the Bank.

Article 47 Immunity of assets from seizure

Property and assets of the Bank, wheresoever located and- by whom- soever held. shall be immune from search. requisition. confiscation. ex- propriation or any other form of tak- ing or foreclosure by executive or le- gislative action.

Article 48 Immunity of archives

The archives of the Bank. and in general all documents belonging to it or hcld by it, shall be inviolable.

Article 49

Freedom of assets from restrictions

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank and subject to the provisions of this Agreement. all property and assets of the Bank shall be free from restrictions. regulations. controls and moratoria of any nature.

lands territorium där banken har kontor. har utsett ombud för motta- gande av stämning eller underrät- telse om rättegång eller har emitte- rat eller garanterat värdepapper. Åtal skall _emellertid inte väckas av medlemmar eller personer som före- träder medlemmar eller vilkas krav . härrör från medlemmar. Bankens egendom och tillgångar skall. obe- roende av var och i vems besittning de befinner sig. åtnjuta immunitet mot alla former av beslag. kvarstad eller utmätning innan lagakraftvun- nen dom mot banken föreligger.

Artikel 47 Tillgångarnas im'munitct'

Bankens egendom och tillgångar. oberoende av var och i vems besitt- ning de befinner sig. skall vara skyd- dade mot husrannsakan. rekvisition. konfiskation. expropriation och varje annan form av beslag eller ut- mätning genom exekutivt eller judi- ciellt förfarande.

Artikel 48 Arkivens okränkbarhet

Bankens arkiv liksom i övrigt alla handlingar som tillhör eller innehas av banken skall vara okränkbara. Artikel 49

Tillgångarnas frihet från restriktio-

_ncr

I den mån det är nödvändigt för att fullfölja bankens syfte och upp- gifter i enlighet mcd bestämmel- serna i detta avtal skall bankens hela egendom och alla tillgångar vara be- friade från restriktioner. föreskrif- ter. kontrollåtgärder och moratorier av varje slag.

Bilaga

Article 50 Privilege for communications

The official communications of the Bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official communica- tions of any other member.

Article 51' lmmunities of officers and exployees

All Governors. Directors. Alter- nates. officers and employees of the Bank and experts performing mis- sions for the Bank shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their offi- cial capacity. except when the Bank waives this immunity. and shall en- joy inviolability of all their official papers and documents. This immun- ity shall not apply. however. to civil liability in the case of damage arising from & road traffic accident caused by any such Governor. Director. Al— ternate. officer. employee or expert.

Article 52 Privileges of officers and employees

1. All Governors. Directors. Al- ternates. officers and employees of the Bank and experts of the Bank performing missions for the Bank:

(i) not being local nationals. shall be accorded the same im- munities from immigration restrictions. alien registration re- quirements and national service obligations. and the same facilit- ies as regards exchange regula- tions. as are accorded by mem- bers to the representatives. offi- cials. and employees of compar- able rank of other members; and

(ii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by mem- bers to representatives. officials and employees of comparable rank of other members.

Artikel 50 Privilegier vid kommunikation

Bankens officiella meddelanden skall ges samma behandling av varje medlem "som medlemmar ger var- andras officiella meddelanden.

Artikel 51 Bankpersonalens immunitet

Alla styrelseledamöter. direk- tionsmedlemmar. suppleanter, och anställda i banken såväl som exper- ter som utför uppdrag för banken skall åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande vad avser handlingar som de utfört i tjänsten. utom då banken häver denna immunitet. Vidare är samtliga deras tjänstedokument okränkbara. Denna immunitet skall emellertid inte gälla i fråga om civil- rättsligt ansvar i händelse av skada som uppstår till följd av trafikolycka orsakad av en sådan styrelseleda- mot. direktionsmedlem. suppleant. anställd eller expert.

Artikel 52 Anställdas privilegier

l. Alla'styrelseledamöter. direk- tionsmedlemmar. suppleanter och anställda i banken samt experter som utför uppdrag för banken:

(i) skall. då de inte är medbor- gare i vistelselandet. ges samma immunitet beträffande invand— ringsrestriktioner. registrering av utlänningar och tjänsteplikt samt samma lättnader beträffande va- lutabestämmelser som medlem— marna beviljar andra medlem- mars representanter och anställda i jämförbar ställning; och .

(ii) skall ges samma behandling beträffande reselättnader som medlemmarna beviljar andra medlemmars representanter och anställda i jämförbar ställning.

Bilaga

U| IQ

2. The spouses and immediate de- pendants of those Directors. Altern- ate Directors. officers. employees and experts of the Bank who are res- ident in the country in which the principal office of the Bank is loc- ated shall be accorded opportunity to take employment in that country. The spouses and immediate depend- ants of those Directors. Alternate Directors. officers. employees and experts of the Bank who are resident in a country in which any agency or branch office of the Bank is located should. Wherever possible. in ac- cordance with the national law of that country. be accorded similar op- portunity in that country. The Bank shall negotiate specific agreements implementing the provisions of this paragraph with the country in which the principal office of the Bank is located and. as appropriate. with the other countries concerned.

Article 53 Exemption from taxation

]. Within the scope of its official activities the Bank. its assets. prop- erty. and income shall be exempt from all direct taxes.

2. When purchases or services of substantial value and necessary for the exercise of the official activities of the Bank are made or used by the Bank and when the price of such purchases or services includes taxes or duties. the member that has lev- ied the taxes or duties shall. if they are identifiable. take appropriate measures to grant exemption from such taxes or duties or to provide for their reimbursement.

3. Goods imported by the Bank and necessary for the exercise of its official activities shall be exempt from all import duties and taxes. and from all import prohibitions and re- strictions. Similarly goods exported by the Bank and necessary for the

5 Riksdagen 199019]. ] saml. Nr [Ö

2. Äkta makar och nära anhöriga till de direktionsmedlemmar. ställ- företrädande direktionsmedlemmar. anställda i banken samt experter knutna till banken. som är stadigva- rande boende i det land där bankens huvudkontor ligger. skall beredas möjlighet att ta anställning i detta land. Äkta makar och nära anhöriga till de direktionsmedlemmar. ställ- företrädande direktionsmedlemmar. anställda i banken och experter knutna till banken. som är bosatta i ett land i vilket banken har filial eller avdelningskontor bör. i den ut- sträckning detär möjligt enligt detta lands inhemska lag. beredas lik- nande möjlighet i detta land. För att genomföra bestämmelserna i denna paragraf skall banken förhandla om särskilda överenskommelser med det land i vilket bankens huvudkon— tor är beläget och. vid behov. med övriga berörda länder.

Artikel 53 Skattefrihet

1. Inom ramen för sin officiella verksamhet skall banken. dess till- gångar. egendom och intäkter vara befriade från alla direkta skatter.

2. När banken gör upphandlingar eller utnyttjar tjänster som betingar ett ansenligt värde och är nödvän- diga för bankens officiella verksam- het och när priset för sådana upp— handlingar eller tjänster inkluderar skatter eller avgifter. skall den med- lem som lagt på skatter eller avgifter vidta lämpliga åtgärder för att be- vilja undantag från sådana skatter eller avgifter eller sörja för att de återbetalas. såvida de är möjliga att fastställa.

3. Varor som importeras av ban- ken och som är nödvändiga för ut- övandet av dess officiella verksam— het skall vara befriade från alla im- portavgifter och skatter och undan- tagna från alla importförbud och im- portrestriktioner. På samma sätt

Bilaga

exercise of its official activities shall be exempt from all export duties and taxes. and from all export prohib- itions and restrictions.

4. Goods acquired or imported and excmpted under this Article shall not be sold. hired out. lent or given away against payment or free of charge. except in accordance with conditions laid down by the mem- bers which have granted exemptions or reimburscments.

5. The provisions of this Article shall not apply to taxes or duties which are no more than charges for public utility services.

6. Directors. Alternate Directors. officers and employees of the Bank shall be subject to an internal effect- ive tax for the benefit of the Bank on salarics and emoluments paid by the Bank. subject to conditions to be laid down and rules to be adopted by the Board of Governors within a period of one year from the date of entry into force of this Agreement. From the date on which this tax is applied. such salaries and emolu— ments shall be exempt from national income tax. The members may. however. take into account the salar- ies and emoluments thus exempt when assessing the amount of tax to be applied to income from other sources.

7. Notwithstanding the provisions of paragraph 6 of this Article. a member may deposit. with its instru- ment of ratification. acceptance or approval. a declaration that such member retains for itself. its political subdivisons or its local authorities the right to tax salaries and emoluments paid by the Bank to citizens or nationals of such mem- ber. The Bank shall be exempt from any obligation for the payment,

skall varor som exporteras av ban- ken och som är nödvändiga för ut- övandet av dess officiella verksam- het vara befriade från alla exportav- gifter och skatter och undantagna från alla exportförbud och exportre- striktioner.

4. Varor som förvärvats eller im- porterats och för vilka befrielse gäl— ler i enlighet med bestämmelserna i denna artikel. skall inte säljas. hyras ut. lånas ut eller överlåtas gratis eller mot betalning annat än på villkor som fastställts av de medlemmar som beviljat undantag eller återbe- talning.

5. Bestämmelserna i denna artikel skall inte gälla för skatter eller'avgif- ter som endast utgör ersättning för tjänster som allmännyttiga företag utfört.

6. Direktionsmedlemmar. ställ- företrädande direktionsmedlemmar och anställda i banken skall vara skyldiga att till banken betala en in- tern effektiv skatt på löner och arvo- den som utbetalas av banken på vill- kor som skall fastställas. och enligt regler som skall antas. av styrelsen inom ett år från dagen för denna överenskommelses ikraftträdande. Från och med den dag då denna skatt tillämpas. skall sådana löner och arvoden vara befriade från stat- lig inkomstskatt. Medlemmarna kan dock ta hänsyn till de löner och arvo- den som sålunda är befriade från skatt vid fastställandet av det skatte- belopp som skall uppbäras på in- komster från andra källor.

7. Oaktat bestämmelserna i punkt 6 i denna artikel kan en medlem till- sammans med sitt ratifikations-, godtagande— eller godkännandeinst- rument lämna in ett tillkännagi- vande att medlemmen förbehåller sig. sina politiska underorgan eller lokala myndigheter rätten att be- skatta löner och arvoden som utbe- talats av banken till medlemmens medborgare. Banken skall vara be- friad från åtagande i samband med

withholding or collection of such taxes. The Bank shall not make any reimburscment for such taxes.

8. Paragraph 6 of this Article shall not apply to pensions and annuities paid by the Bank.

9. No tax of any kind shall be lev- ied on any obligation or security issued by the Bank. including any di- vidend or interest thereon. by whom-' soever held:

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Bank. or

(ii) if the sole jurisdictional ba- sis for such taxation is the place or currency in which it is issued. made payable or paid. or the loca- tion of any office or place of busi- ness maintained by the Bank.

10. No tax of any kind shall be lev- ied on any obligation or security guaranteed by the Bank. including any dividend or interest thereon — by whomsoever held:

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed .by the Bank. or

(ii) if the sole jurisdictional ba- sis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank.

Article 54 Implementation of Chapter

Each member shall promptly take such action as is necessary for the purpose of implementing the provi- sions of this Chapter and shall in- form the Bank of the detailed action which it has taken.

betalning, innehållande eller indriv- ning av sådana skatter. Banken läm- nar ingen gottgörelse för sådana skatter. '

8. Punkt 6 i denna artikel skall inte vara tillämplig på pensioner och livräntor som betalas av banken.

9. Ingen skatt av något slag skall påläggas skuldförbindelse eller vär- depapper utgivna av banken, inbe- gripet utdelning och ränta på dessa. oavsett vem som innehar dem:

(i) om skatten medför diskrimi- nering av en sådan skuldförbin— delse eller sådant värdepapper endast på grund av att de utställts av banken. eller

(ii) om den enda rättsliga grun- den för en sådan beskattning är orten eller valutan som de ut- ställts i. gjorts betalbar eller beta- lats i. eller belägenheten av något av bankens kontor eller någon av dess verksamhetslokaler.

10. Ingen skatt av något slag skall påläggas skuldförbindelse eller vär- depapper som garanterats av ban- ken. inbegripet utdelning eller ränta på dem. oavsett vem som innehar dem:

. (i) om skatten medför diskrimi- nering av sådan skuldförbindelse eller sådant värdepapper endast på grund av att de garanterats av banken. eller

(ii) om den enda rättsliga grun- den för sådan beskattning är belä- genheten av något av bankens kontor eller någon av dess verk- samhetslokaler.

Artikel 54 Tillämpning av föreliggande kapitel

Varje medlem skall utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder för att tillämpa bestämmelserna i detta ka- pitel samt informera banken i detalj om de åtgärder som vidtagits.

Prop. 1990/91:16 Bilaga

LI! 'Jl

Article 55

Waiver ofimmunities. privileges and exemptions

The immunities. privileges and exemptions conferred under this Chapter are granted in the interest of the Bank. The Board of Directors may waive to such extent and upon such conditions as it may determine any of the immunities. privileges and exemptions conferred under this Chapter in cases where such action would. in its opinion, be appropriate in the best interests of the Bank. The President shall have the right and the duty to waive any immunity. privilege or exemption in respect of any officer. employee or expert of the Bank. other than the President or a Vice-President. where, in his or her opinion. the immunity. privilege or exemption would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Bank. In similar circumstances and under the same conditions, the Board of Directors shall have the right and the duty to waive any im- munity. privilege or exemption in re- spect of the President and each Vice President.

Chapter IX

Amendments, interpretation, arbit— ration

Article 56 Amendments

1. Any proposal to amend this Agreement. whether emanating from a member. a Governor or the Board of Directors. shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors who shall bring the proposal before that Board. If the proposed amendment is approved by the Board the Bank shall. by any rapid means of communication. ask all members whether they accept the proposed amendment. When not less than

Artikel 55

Upphävande av immunitet. undan— tag och privilegier

Den immunitet samt de undantag och privilegier som medgetts enligt detta kapitel har beviljats i bankens intresse. Direktionen kan. i den ut- sträckning och på sädana villkor som den fastställer, upphäva den immu- nitet. samt de undantag och privile- gier som beviljats enligt detta kapi- tel i de fall då sådan åtgärd enligt dess åsikt skulle vara till bankens bästa. Verkställande direktören skall ha rätt och skyldighet att upp- häva varje immunitet. privilegium eller undantag som beviljats en an— ställd eller expert i banken utom verkställande direktören eller en vice verkställande direktör, då enligt hans eller hennes åsikt immuniteten. privilegiet eller undantaget skulle hindra att rättvisa skipas och då ett - hävande kan ske utan att skada ban- kens intressen. Under likartade om- ständigheter och på samma villkor skall direktionen ha rätt och skyldig- het att upphäva varje immunitet. privilegium eller frihet som beviljats verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna.

Kapitel IX Ändringar, tolkning, skiljedom

Artikel 56 Ändringar

1. Varje förslag till ändring av denna överenskommelse. vare sig det kommer från en medlem. en sty- relseledamot eller direktionen. skall överlämnas till styrelsens ordfö- rande. som skall framlägga det för styrelsen. Om styrelsen godkänner den föreslagna ändringen. skall ban- ken med hjälp av ett snabbt kommu- nikationsmedel tillfråga samtliga medlemmar om de antar den före- stagna ändringen. När minst tre fjär- dedelar av medlemmarna (inklusive

Bilaga

three-fourths of the members (in- cluding at least two countries from Central and Eastern Europe listed in Annex A). having not less than four- fifths of the total voting power of the members have accepted the pro- posed amendment. the Bank shall certify that fact by formal communication addressed to all members.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article:

(i) acceptance by all members shall be required in the case of any amendment modifying:

(a) the right to withdraw from the Bank;

(b) the rights pertaining to pur- chase of capital stock provided for in paragraph 3 of Article 5 of this Agreement;

(6) the limitations on liability provided for in paragraph 7 of Article 5 of this Agreement; and

(d) the purpose and functions of the Bank defined by Articles l and 2 of this Agreement: '

(ii) acceptance by not less than three-fourths of the members having not less than eighty—five (85) per cent of the total voting power of the members shall be re- quired in the case of any amend- ment modifying paragraph 4 of Article 8 of this Agreement.

When the requirements for ac- cepting any such proposed amend- ment have been met. the Bank shall certify that fact by formal communication addressed to all members.

3. Amendments shall enter into force for all members three (3) mon— ths after the date of the formal communication provided for in paragraphs ] and 2 of this Article unless the Board of Governors spe- cifies a different period.

minst två eentral- eller östeuro- peiska länder upptagna i bilaga A). som förfogar över minst fyra femte- delar av medlemmarnas hela röste- tal. har antagit den föreslagna änd- ringen. skall banken bekräfta-detta faktum genom ett officiellt medde- lande ställt till alla medlemmar.

Z.. Oaktat bestämmelserna i punkt 1 av denna artikel

(i) fordras samtliga medlem- mars antagande av varje ändring som berör

a) rätten att utträda ur banken;

b) rättigheterna som hänför sig till köp av andelar i bankens kapi- tal enligt bestämmelserna i arti- kel 5. punkt 3 i denna överens- kommelse;

c) begränsningarna av ansvarig- heten enligt bestämmelserna i ar- tikel 5. punkt 7. i denna överens- kommelse: och

d) bankens syfte och uppgifter så som de fastställs genom artik- larna 1 och 2 i denna överenskom- melse;

(ii) fordras antagande av minst tre fjärdedelar av medlemmarna. vilka förfogar över minst åttiofem (85) procent av medlemmarnas hela röstetal. för varje ändring som berör artikel & Punkt 4 i denna överenskommelse.

När kraven för antagande av varje sådan föreslagen ändring har upp- fyllts. skall banken bekräfta detta faktum genom ett officiellt medde- lande ställt till alla medlemmar.

3. Ändringar skall träda i kraft för alla medlemmar tre (3) månader ef- ter dagen för det officiella medde- lande som föreskrivs i punkterna ] och 2 idenna artikel. såvida inte sty- relsen anger en annan tidsperiod.

Bilaga

Article 57 Interprctation and application

[. Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any member and the Bank. or between any members of the Bank. shall be submitted to the Board of Directors for its decision. If there is no Dir- ector of its nationality in that Board. a member particularly affected by the question under consideration shall be entitled to direct representation in the meeting of the Board of Directors during such con- sideration. The representative of such member shall. however. have no vote. Such right of representation. shall be regulated by the Board of Governors.

2. In any case where the Board of Directors has given a decision under paragraph 1 of this Article. any member may require that the ques- tion be referred to the Board of Governors. whose decision shall be final. Pending the decision of the Board of Governors. the Bank may. so far as it deems it necessary. act on the basis of the decision of the Board of Directors.

Article 58 Arbitration

lf a disagreement should arise be- tween the Bank and a member which has ceased to be a member. or between the Bank and any member after adoption of a decision to ter- minate the operations of the Bank. such disagreement shall be sub- mitted to arbitration by a tribunal of three (3) arbitrators. one appointed by the Bank. another by the member or former member concerned and the third. unless the parties other- wise agree. by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulations ad- opted by the Board of Governors. A

Artikel 57 Tolkning och tillämpning

l. Varje fråga angående tolkning eller tillämpning av bestämmelserna i denna överenskommelse som upp- kommer mellan _någon medlem och banken eller mellan bankens med- lemmar skall hänskjutas till direktio- nen för avgörande. En medlem som särskilt berörs av den fråga som be- handlas och som inte är represente- rad i direktionen genom en direk— tionsmedlem av sin egen nationalitet skall ha rätt till direkt representation i direktionen då denna fråga be-

- handlas. Representanten för denna

medlem har dock ingen rösträtt. Denna rätt till representation skall regleras av styrelsen.

2. I varje fall då direktionen har fattat ett beslut enligt punkt 1 i denna artikel. kan en medlem be- gära att frågan hänskjuts till styrelg sen vars avgörande är slutgiltigt. ] avvaktan på styrelsens beslut kan bankett. i den mån den anser det nödvändigt. handla på grundval av direktionens beslut.

Artikel 58 Skiljedom

Om en meningsskiljaktighet skulle uppstå mellan banken och en medlem vars medlemskap upphört eller mellan banken och en medlem efter det beslut om att inställa ban- kens verksamhet tagits. skall en så- dan skiljaktighet hänskjutas till skil- jedom av en domstol med tre (3) skiljedomare. varav en utses av ban— ken. en av den berörda medlemmen eller förutvarande medleman och den tredje av Internationella dom- stolens president eller annan myn- dighet som föreskrivits genom av styrelsen antagna bestämmelser. sa- vida inte parterna överenskommit om annat. Beslut fattas i enlighet

Prop. 1990/91116 Bilaga

majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final and binding upon the parties. The third arbit- rator shall have full power to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disag- reement with respect thereto.

A rticle 59 Approval deemed given

Whenever the approval or the ac- ceptance of any member is required before any act may be done by the Bank. except under Article 56 of this Agreement. approval or acceptance shall be deemed to have been given unless the member presents an ob- jection within such reasonable period as the Bank may fix in notify- ing the member of the proposed act.

Chapter X

Final provisions Article 60

Signature and deposit

1. This Agreement. deposited with the Government of the French Republic (hereinafter called "the Depository"). shall remain open un— til 31 December 1990 for signature by the prospective members whose names are set forth in Annex A to this Agreement.

2. The Depository' shall communicate certified copies of this Agreement to all the Signatories.

Article 61

Ratification, acceptance or approval

1. The Agreement shall be subject to ratification. acceptance or ap- proval by the Signatories. Instru- ments of ratification. acceptance or approval shall. subject to paragraph

med majoriteten av de tre skiljedo- marna och är slutgiltigt och bin-. dande för parterna. Den tredje skil- jedomaren- skall ha obegränsat be- myndigande att avgöra alla proce- durfrågor om vilka parterna är oe— niga.

Artikel 59 Godkännande i visSa fall

Då en medlems godkännande el- ler antagande fordras innan banken kan vidta viss åtgärd. anses. utom i de fall- som omnämns i artikel 56 i denna överenskommelse, detta god- kännande eller antagande ha skett om inte medlemmen reser invänd- ning inom en sådan. skälig tidsperiod som banken fastställer när den un- derrättar medlemmen om den före- slagna åtgärden.

Kapitel X

Slutbestämmelser

Artikel 60

Undertecknande och deposition

1. Denna överenskommelse. som deponerats hos Frankrikes regering (i det följande kallad "deposita- rien'”). skall stå öppen för under- tecknande till den 31 december 1990 av de blivande medlemmar som är upptagna i bilaga A till denna över- enskommelse.

2. Depositarien skall tillställa samtliga signatärer bestyrkta kopior av denna överenskommelse.

Artikel 61

Ratifikation, godtagande eller god- kännande .

1. Denna överenskommelse skall ratificeras, godtas eller godkännas av signatärerna. Ratifikations-. god- tagande- eller godkännandeinstru- ment skall. med reservation för be-

Bilaga

2 of this Article. be deposited witlt the Depository rtot later than 31 March 1991. The Depository shall duly notify tlte other Signatories of- each deposit and the date thereof.

2. Any Signator'y may. become a party to this Agreement by deposit- ing an instrument of ratification. ac- ceptance or approval until one year after the date of its entry irtto force or. if necessary. until such later date as may be decided by a majority of Governors. representing a majority of the total voting power of tlte members.

3. A Signatory wltosc instrument referred to in paragraph 1 of this Article is deposited before tlte date on which this Agreement enters irtto force shall become a member of tlte Bank on that date. Any other Sig- natory which cornplies witlt the pro- visions of the preceding paragraph shall become a member of tlte Bank on the date on which its instrument of ratification. acceptance or ap- proval is deposited.

Article ()2 Entry irtto force

1. This Agreement shall enter irtto force wltert instruments of ratifica- tion. acceptance or approval have been deposited by Signatories whose initial subscriptiorts represent not less than two thirds of the total sub- scriptiotts set forth in Annex A. itt- cluding at least two countries front Central and Eastern Europe listed in Annex A.

2. lf this Agreement has not entered into force by 31 March 1991. the Depository may convene a con- ference of interested prospective members to determine the future course of action artd decide a new date by which instruments of rati- fication. acceptance or approval shall be deposited.

stämmelserna i punkt 2 i denrta arti- kel. deponeras hos dcpositarien se- nast den 31 mars 1991. Depositarien skall vederbörligen notificra övriga signatärer om depositionen av varje instrument och datum för dertna.

2. Varje sigrtatär kan bli part i denna överenskommelse genom att deponera ett ratifikations-. antagan- de-. eller godkärtnandcinstrurnertt ittom ett är efter dagen för dess ikraftträdande. eller vid behov före sädan senare tidpunkt som fastställs av en majoritet av styrelseledamö- terna representerande en majoritet av medlemmarnas hela röstetal.

3. En signatär vars ratifikations-. godtagande— eller godkännandeinst- rurnertt enligt punkt 1 i dernta artikel deponeras före dagert för detta av- tals ikraftträdande skall bli medlem i bankett på denna senare dag. Varje annan signatär som uppfyller villko- ren i föregående punkt skall blimed- lem i banken den dag då dess ratifi- kations-. godtagande- eller godkän- nandeinstrument deponeras.

A rtikt'l 62 Ikraftträdande

l. Dertrta överenskommelse trä— der i kraft då sigrtatärer vars andels— tecknirtgar utgör minst två tredjede— lar av det totala antalet artdelsteck— ningar enligt bilaga A. däribland minst två av de i bilaga A upptagna central- och östeuropeiska länderna. har deponerat sitta ratifikations-. godtagande- eller godkännandeinst- rument.

2. Om dcnrta överenskommelse inte har trätt i kraft senast den 31 mars 1991. kan depositarien sattt- mankalla en konferens av berörda blivande medlemmar för att be- stämma ont det fortsatta tillväga- gångssättet samt fastställa ett nytt sista datum för deportering av ratifi- kations-. godtagande- eller godkän- nartdeinstrumerttert. '

Prop. 19911/91:16 Bilaga

Article 63

Inaugural meeting and commence- ment of operations

1. As soon as this Agreement en- ters into force under Article 62 of this Agreement, each member shall appoint a Governor. The Deposit- ory shall call the first meeting of the Board of Governors within sixty (60) days of entry into force of this Agreement under Article 62 or as soon as possible thereafter.

2. At its first meeting, the Board of Governors:

(i) shall elect the President; (ii) shall elect the Directors of the Bank in accordance with Art- icle 26 of this Agreement;

(iii) shall make arrangements for determining the date of the commencement of the Bank”s op- erations ; and

(iv) shall make such other ar- rangements as appear to it necess- ary to prepare for the commence- ment the Bank*s operations.

3. The Bank shall notify its mem- bers of the date of commencement of its operations. Done at Paris on 29 May 1990 in a single original, whose English. French, German and Russian texts are equally authentic. which shall be deposited in the archives of the De- pository which shall transmit a duly certified copy to each of the other prospective members whose names are set forth in Annex A.

6 Riksdagen 1990/91. ] sam/. Nr I 6

A rtikel 63

Konstituerande sammanträde och inledning av verksamheten

]. Så snart denna överenskom- melse träder i kraft enligt bestäm- melserna i artikel 62 i denrta över- ertskontntelse. skall varje medlem utse en styrelseledamot. Deposita— rien skall sarttmankalla det första styrelsesarttmanträdet inom sextio (60) dagar efter överenskommelsens ikraftträdande enligt artikel 62 eller så snart som möjligt därefter.

2. Vid det första sarttrttartträdet skall styrelsen:

(i) välja verkställande direktör; (ii) välja bankens direktions- ntedlemmar enligt bestämmel- serna i artikel 26 i dcnrta överens— kommelse;

(iii) vidta åtgärder för faststäl- lande av dag då banken skall in- leda sin verksamhet;

(iv) vidta andra åtgärder som den anser nödvändiga för att för- bereda inledningen av bankens verksamhet.

3. Banken skall notifiera sina medlemmar om datum för irtledrting av verksamheten. Upprättad i Paris den 29 maj 1990 i ett originalexemplar. vars eng- elska. franska. tyska och ryska tex- ter ägcr lika giltighet. och deponerat i depositarierts arkiv; denne skall översända en vederbörligen bestyrkt kopia till samtliga övriga blivande rnedlentntar upptagna i bilaga A.

Bilaga

Annex A

Initial subscriptions to the authoriled capital stock for prospective nterttbers* whiclt may becorrrc members in accordance with Article 61

Number Capital Sub- of Shares sription (in

million Ecus)

A European Communities

a) Belgium 22 81111 228.111) Denmark 12111111 120.1111 Frartce 85 175 851.75 Germany. Federal 85 175 851.75 Republic of (ireccc 6 5110 65.00 lrelartd 3 (11111 311.111) Italy 85 175 851.75 Luxembourg 2 111111 211.1111 Netherlands 24 81111 248.011 Portugal 4 200 42.00 Spain 34 111111 340.110 United Kingdom 85 175 851.75

b) European Economic 30 000 300.110 ("orttmurtity Europeart lrtvestrttcrtt Bank 30 111111 300.110

B (')tlter European Countries Austria 22 8110 228.011 Cyprus 1 111111 10.00 Finland 12 51111 125.111) lcclartd 1 111111 10.00 Israel 6 5111) 65.00 Liechtenstein 21111 2.00 Malta 100 1.00 Norway 12 500 125.110 Swedcrt 22 800 228.011 Switzerland 22 81111 228.110 Turkey 11 5110 115.110 C Recipiertt countries Bulgaria 7 91111 79.00 Czecltoslm'akia 12 81111 128.110 Gcrrttart Democratic Republic 15 51111 155.011 llurtgary 7 9011 79.011 Poland 12 800 128.111) Romania 4 81111 48.00 Union of Soviet 60 11110 600.110 Socialist Republics Yugoslavia 12 800 128.110

D Non-European Countries Australia 10 (11111 100.011 Canada 34 111111 340.011 Egypt 1 01111 10.110 Japan 85 175 851.75 Korea. Republic of 6 5011 65.110 Mexico 3 0011 311.111) Morocco 1 11011 111.110 New Zealand 1 11110 111.011 United States of America 1110 (100 ] 000.110

E Non allocated shares

125 1.25 "lotal 1 111111 (11111 10 00000

* Prospective members are listed urtder tlte above cat— egories only for the purpose of this Agreement. Recipi- ent countries'are referred to elsewhere in this Agree— ment as Central artd Eastern European countries.

Prop. 1990/91 : 16 Bilaga Bilaga A

Andelsteckningar i det auktoriserade kapitalet för bli- vande rttcdlemmar* som kan bli medlemmar enligt be- stämmelserna i artikel 61

Antal Kapital andelar teckning

0 milj. ECU)

A De Europeiska gemenskaperna

a) Belgien 22 8110 228,00 Danmark 12 (11111 120.011 Frartkrikc 85 175 851.75 Förburtdsrepublikcrt Tyskland 85 175 851.75 Grekland (» 500 65.00 lrlartd 3 0110 30.00 ltalierr 85 175 851.75 Luxemburg 2 11110 21100 Nederländerna 24 8110 248.011 Portugal 4 21111 42.00 Spanien 34 000 340.110 Storbritannien 85 175 851.75

b) Europeiska ekonomiska 311 (1110 300.110 gemenskapen Europeiska investerings- 30 111111 300,00 banken

B Andra europeiska länder Osterrike 22 81111 228,00 Cypern 1 111111 10.00 Finland 12 51111 125.110 lslattd 1 (1111) 10.00 Israel 6 51111 65,00 Liechtenstein 201) 2.111) Malta 11111 1.111) Norge 12 51111 125.110 Sverige 22 81111 228.110 Schweiz 22 81111 228.110 Turkiet 11 51111 115.110

C Mottagarliinder Bulgarien 7 91111 79.00 'l'jeckoslovakien 12 800 128.110 Tyska Demokratiska 15 51111 155.110 Republiken Ungern 7 900 79.00 Polen 12 800 128.110 Rumänien 4 81111 48.110 Sovjetunionen 611 111111 600.011 Jugoslavien 12 800 128.110 D Utortteuropeiska länder Australien 10 000 100.011 Canada 34 1100 340,00 Egypten 1 111111 10.00 Japan 85 175 851.75 Republiken Korea 6 5011 65.00 Mexico 3 111111 30.00 Marocko 1 0011 10.00 Nya Zeeland 1 (1011 10.00 Amerikas Förenta Stater 100 11110 1 000.00

E Ej tilldelade andelar _

125 1.25

Surttttta 10 0011 011 10 000.011 * Blivande medlemmar är indelade i ovanstående ka- tegorier ureslutartde för dcrtrta överenskommelses syfte. Mottagarländer är pä andra ställen i överens- korttmelsen omnämnda som central— och östeuro- peiska länder.

Annex B

Section A — Election of Directors by Governors representing Belgium, De- nmark, France. The Federal Republic of Germany, Greece, Ireland. Italy, Luxembourg. The Netherlands. Por- tugal, Spain, The United Kingdom, The European Economic Community and the European investment Bank (hereinafter referred to as Section A governors).

1. The provisions set out below in this Section shall apply exclusively to this Section.

2. Candidates for the office of Di- rector shall be nominated by Section A Governors. provided that a Gov- ernor may nominate only one person. The election of Directors shall be by ballot of Section A Governors.

3. Each Governor eligible to vote shall cast for one person all of the votes to which the member appoint- ing him or her is entitled under para- graphs 1 and 2 of Article 29 of this Agreement.

4. Subject to paragraph 10 of this Section. the 11 persons receiving the highest number of votes shall be Di- rectors, except that no person who re- ceives less than 4.5 per cent of the to- tal of the votes which can be cast (eli- gible votes) in Section A shall be con- sidered elected.

5. Subject to paragraph 10 of this Section. if 11 persons are not elected on the first ballot. a second ballot shall be held in which, unless there were no more than 11 candidates. the person who received the lowest num- ber of votes in the first ballot shall be ineligible for election and in which there shall vote only:

Bilaga B

Avdelning A Val av direktions- medlemmar som skall utses av sty-

relseledamöter representerande Belgien, Danmark. Frankrike. Förbundsrepubliken Tyskland, Grekland. Irland, Italien, Luxem- burg. Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Euro- peiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska investeringsban- ken (i det följande omnämnda som "Avdelning A-styrelseledamö- ter”).

1. Bestämmelserna nedan gäller endast för denna avdelning.

2. Kandidater till posten som di- rektionsmedlem skall nomineras av Avdelning A-styrelsclcdamöter. varvid en styrelseledamot endast får nominera en person. Val av direk- tionsmedlemmar skall ske genom sluten omröstning bland Avdelning A-styrelseledamöter.

3. Varje röstberättigad styrelsele- damot skall ge en och samma person alla de röster vilka den medlem som utsett honom eller henne förfogar över enligt artikel 29. punkterna 1 och 2 i denna överenskommelse.

4. Med förbehåll för punkt 10 i denna avdelning blir de 11 personer som erhåller det största antalet rös- ter direktionsmcdlcmmar. under förutsättning att de erhållit vardera ' minst 4,5 procent av samtliga giltiga röster i avdelning A.

5. Om 11 personer inte väljs vid den första omröstningen. skall. med förbehåll för punkt 10 i denna avdel- ning, en andra omröstning förrättas. i vilken den person som erhöll det lägsta antalet röster i den första om- röstningen inte skall vara valbar med mindre endast 11 kandidater står under val. I denna omröstning skall endast delta:

Bilaga

(a) those Governors wlto voted itt tlte first ballot for a person ttot clected attd

(b) those Governors wltosc votes for a person clected are dcetned tntdcr paragraphs 6 attd 7 below of this Section to ltavc raised tlte votes cast for tltat person above 5.5 per cent of tlte eligible votes.

6. ln detertttittittg whether tlte votes cast by a Governor arc deemed to ltavc raised tlte total votes cast for any person above 5.5 per cent of the eli- gible votes. tltc 5.5 per cent shall be deettted to include. first. the votes of tlte Governor casting tlte largest num- ber of votes for such person. then the votes of tltc Governor casting the next largest number attd so on. until 5.5 per cettt is reached.

7. Any Governor. part of whose votes tttttst be counted in order to raise tlte total of votes cast for any person above 4.5 per cent shall be considered as casting all of his or lter votes for such person. even if tlte total votes for such person thereby exceed 5.5 per cent and shall ttot be eligible to vote in a further ballot.

8. Subject to paragraph 111 of this Section. if. after tlte second ballot. ll persons have ttot been clected. fur- ther ballots shall be held in conform- ity with tlte principles attd procedures laid down in this Section. until l 1 per- sons have been elcctcd. provided that. if at any stage 111 persons are elected. notwitltstant'ling tlte provi- sions of paragraph 4 of this Section. tlte lltlt may be clected by a simple majority of the remaining votes cast.

9. ltt tlte case of an increase or de- crease in tlte ntttttbcr of Directors to be clected by Section A Governors. tlte minimum and maximum percent- ages spccified in paragraphs 4. 5. 6 and 7 of this Section shall be appropri-

a) de styrelseledamöter som vid den första omröstningen röstade pä en person som inte blev vald och

b") de styrelseledamöter vars rös- ter för en person som valts enligt punkterna 6 och 7 i denna avdelning anses lta ökat de avgivna rösterna för detttta person till mer än 5,5 pro- cent av de giltiga rösterna.

6. För att avgöra huruvida de rös- tcr som avgetts av en styrelseleda- mot skall anses lta ökat de totalt av- givna rösterna för ett person till tner än 5.5 procent av de giltiga rösterna. skall dessa 5.5 procent anses omfatta för det första den styrelseledantots röster som avgett det största antalet röster för vederbörande person. dä r- näst den styrelseledantots röster som avgett det näst största antalet röster och sä vidare tills 5.5 procent upp- nätts.

7. Varje styrelseledamot vars rös- ter delvis mäste medräknas för att ltöja det totala antalet röster som av- getts för en person över 4.5 procent skall anses lta avgett alla sitta röster för denna person. även om det totala antalet röster för vederbörande där— ttted överstiger 5.5 procent: detttta styrelseledantot fär därmed inte delta i ytterligare ett omröstttittg.

8. Om. efter den attdra omröst- ttittgett. elva persotter ännu inte bli- vit valda. skall. ttted reservation för pttttkt 111 i detttta avdelning. ytterli- gare omröstningar förrättas ettligt de prittciper och förfaringssätt som fast- ställts i detttta avdeltting tills 11 per- soner ltar valts: dock katt. om i nägot skede 111 personer väljs. den 11:e ut- ses ttted enkel majoritet av de äter- stäende avgivna rösterna utatt hin- der av bestättttttelserna i punkt 4 av dentta avdelning.

9. I händelse av en öknittg eller minskning av antalet direktionsmed- lettttttar som skall väljas av Avdel- ning A-styrelseledamöter skall ntot- svarande jätttktting av de minimi- och maximiprocenttal som anges i

Bilaga

ately adjusted by the Board of Gov- ernors.

111. So long as any Signatory. or group of Signatories whose share. of the total amount of capital subscrip- tions provided in Annex A is more than 2.4 per cent. has not deposited its instrument or their instrttments of ratification. approval or acceptance. there shall be no election for one Dir- ector in respect of eaclt such Signatory or group of Signatories. The Gov- ernor or Governors representing such a Signatory or group of Signatories shall elect a Director in respect of each Signatory or group of Signator- ies. immediately after the Signatory becomes a member or the group of Sigttatories become ntetttbers. Suclt Director shall be deemed to have been clected by the Board of Gov- ernors at its inaugural meeting. in ac- cordance witlt paragraph 3 of Article 26 of this Agreement. if he or she is clected during the period in wltich the first Board of Directors shall hold of- fice.

Section B Election of Directors by Governors representing other coun- tries.

Section B (i) — Election of Directors by Governors representing those coun- tries listed in Annex A as Central and Eastern European Countries (recipi- ent countries) (hereinafter referred to as Section B (i) Governors)

]. The provisions set out below in this Section shall apply exclusively to this Section.

2. Candidates for the office of Di- rector shall be nominated by Section B ( i) Governors. provided tltat a Gov- ernor tttay nontittatc only one. person. The election of Directors sltall be by ballot of Section B (i) Governors.

punkterna 4. 5. 6 och 7 i detttta av- delning göras av styrelsen.

11). Sä länge som nägon signatär eller grupp av signatärer. vars andel av summan av det tecknade kapita- let enligt bilaga A överstiger 2.4 pro- cent. inte ltar deponerat sitt eller sina ratifikations—. godtagande- eller godkättnandeittstruntcnt. skall inget val förrättas aven direktiottsntcdlem som skall företräda denna signatär eller grupp av signatärer. Den styrel- seledantot eller de styrelseledamö- ter som representerar en sadan sig- ttatär eller grupp av signatärer skall välja en direktionsmedlem för varje signatär eller grupp av sigttatärer så snart som de blir medlemmar. En sä- datt dircktiottsmcdlent skall anses lta blivit vald av styrelsen vid dess kott- stituerande sammanträde enligt arti— kel 26. punkt 3 i detttta överenskom- melse sävida ltan eller lton väljs un- der den första direktionens ämbets- period.

Avdelning B — Val av direktionsmed- lemntar sotn skall utses av styrelsele- damöter representerande andra län- der

Avdelning B (i) Val av direk- tionsmedlemmar som skall utses av styrelseledamöter represente- rande de länder som i bilaga A återfinns under kategorin motta- garländer (central- och östeuro- peiska länder) (i det följande kal- lade "Avdelning B(i1-styrelseleda- möter”).

1. Bestämmelserna nedan gäller endast för denna avdelning.

2. Kandidater till posten som di- rektionsmedlem skall nomineras av Avdelning B(i)—styrelseledantöter. varvid en styrelseledantm endast får nominera en person. Valet av direk- tionsmedlemntar skall ske genom sluten omröstning bland Avdelning B(i)-styrelselcdantöter.

Bilaga

3. Each Governor eligible to vote shall cast for one person all of the vötes to which the member appoint- ing him or her is entitled under para- graphs 1 and 2 of Article 29 of this Agreement.

4. Subject to paragraph 10 of this Section. the 4 persons receiving the highest number of votes shall be Di- rectors. except that no person who re- ceives less than 12 per cent of the total of the votes which can be cast (eligible votes) in Section B (i) shall be con- sidered clected.

5. Subject to paragraph 10 of this Section. if 4 persons are not elected on the first ballot. a second ballot shall be held in which. unless there were no more than 4 candidates. the person who received the lowest num- ber of votes in the first ballot shall be ineligible for election and in which there shall vote only :

(a) those Governors who voted in the first ballot for a person not elected and

(b) those Governors whose votes for a person elected are deemed under paragraphs 6 and 7 below of this Section to have raised the votes cast for that person above 13 per cent of the eligible votes.

6. In determining whether the votes east by a Governor are deemed to have raised the total votes cast for any person above 13 per cent of the eli- gible votes. the 13 per cent shall be deemed to include. first. the votes of the Governor casting the largest num- ber of votes for such person. then the votes of the Governor casting the next largest number and so on. until 13 per cent is reached.

7. Any Governor. part of whose votes must be counted in order to raise the total of votes cast for any person above 12 per cent shall be con- sidered as casting all of his or her

3. Varje röstberättigad styrelsele- damot skall ge en och samma person alla de röster vilka den medlem som utsett honom eller henne förfogar över enligt artikel 29. punkterna 1 och 2 i denna överenskommelse.

4. Med förbehäll för punkt 10 i denna avdelning blir de 4 personer som erhåller det största antalet rös— ter direktionsmedlcmmar under för- utsättning att de erhållit vardera minst 12 procent av samtliga giltiga röster i avdelning B (i).

5. Om 4 personer inte väljs vid den första omröstningen. skall, med förbehåll för punkt 1() i denna avdel- ning. en andra omröstning förrättas. i vilken den person som erhöll det lägsta antalet röster i den första om- röstningen inte skall vara valbar. med mindre endast 4 kandidater står under val. 1 denna omröstning skall endast delta:

a) de styrelseledamöter som vid den första omröstningen röstade på en person som inte blev vald och

b) de styrelseledamöter vars rös- ter för en person som valts enligt punkterna 6 och 7 i denna avdelning anses ha ökat de avgivna rösterna för denna person till mer än 13 pro- cent av de giltiga rösterna.

6. För att avgöra huruvida de rös- ter som avgetts av en styrelseleda- mot skall anses ha ökat de totalt av- givna rösterna för en person till mer än 13. procent av de giltiga rösterna, skall dessa 13 procent anses omfatta för det första den styrelseledantots röster som avgett det största antalet röster för vederbörande person. där- näst den styrelseledamots röster som avgett det näst största antalet röster och så vidare tills 13 procent upp- nåtts.

7. Varje styrelseledamot vars rös- ter delvis mäste medräknas för att höja det totala antalet röster som av- getts för en person över 12 procent skall anses ha avgett alla sina röster

Bilaga

votes for such person. even if the total votes for such person thereby exceed 13 per cent and shall not be eligible to vote in a further ballot.

8. Subject to paragraph 10 of this Section. if. after the second ballot. 4 persons have not been elected.'fur-_ ther ballots shall be held in conform- ity with the principles and procedures laid down in this Section. until 4 per- sons have been clccted. provided that, if at any stage 3 persons are clected. notwithstanding the provi- sions of paragraph 4 of this Section, the 4th may be clected by a simple majority of the remaining votes cast.

9. ln the case of an increase or de- crease in the number of Directors to be elected by Section B (i) Gov- ernors. the minimum and maximum percentages specified in paragraphs 4. S. 6 and 7 of this Section shall be appropriately adjusted by the Board of Governors.

10. So long as any Signatory. or group of Signatories, whose share of the total amount of capital subscrip- tions provided in Annex A is more than 2.8 per cent. has not deposited its instrument or their instruments of ratification. approval or acceptance. there shall be no election for one Director in respect of each such Sig- natory or group of Signatories. The Governor or Governors represent- ing such a Signatory or group of Sig- natories shall elect a Director in re- spect of each Signatory or group of Signatories. immediately after the Signatory becomes a member or the group of Signatories become mem- bers. Such Director shall be deemed to have been clected by the Board of Governors at its inaugural meeting, in accordance with paragraph 3 of Article 26 of this Agreement, if he or she is clected during the period in which the first Board of Directors shall hold office.

för denna person. även om det totala antalet röster för vederbörande där- med överstiger 13 procent; denna styrelseledamot fär därmed inte delta i ytterligare en omröstning.

%. Om efter den andra omröst- ningen fyra personer ännu inte blivit valda. skall, med reservation för punkt lt) i denna avdelning. ytterli- gare omröstningar förrättas enligt de principer och förfaringssätt som fast- ställts i denna avdelning tills 4 perso- ner har valts; dock kan. om i något skede 3 personer väljs. den 4:e utses med enkel majoritet av de ätcrstä- ende avgivna rösterna utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 av denna avdelning.

9. 1 händelse av en ökning eller minskning av antalet direktionsmed- Iemmar som skall väljas av Avdel- ning B(i)-styrelseledamöter skall motsvarande jämkning av de mini- mi- och maximiprocenttal som anges i punkterna 4. 5. 6 och 7 i denna av- delning göras av styrelsen.

10. Så länge som någon signatär eller grupp av signatärer. vars andel av summan av det tecknade kapita- let enligt bilaga A överstiger 2.8 pro- cent. inte har deponerat sitt eller sina ratifikations-. godtagande- eller godkännandeinstrument. skall inget val förrättas av en direktionsmedlem som skall företräda denna signatär eller grupp av signatärer. Den styrel- seledamot eller de styrelseledamö- ter som representerar en sådan sig- natär eller grupp av signatärer skall välja en direktionsmedlem för varje signatär eller grupp av signatärer så snart som de blir medlemmar. En så- dan direktionsmedlem skall anses ha blivit vald av styrelsen vid dess kon- stituerande sammanträde enligt arti- ke126. punkt 3 i denna överenskom- melse om han eller hon väljs under den första direktionens ämbetspe- riod.

Bilaga

Section B (ii) Election of Directors by Governors representing those countries listed in Annex A as other European countries (hereinafter re- ferred to as Section B (ii) Gov- ernors).

]. The provisions set out below in this Section shall apply exclusively to this Section.

2. Candidates for the office of Di- rector shall be nominated by Section B (ii) Governors. provided that a Governor may nominate only one person. The election of Directors shall be by ballot of Section B (ii) Governors.

3. Each Governor eligible to vote shall cast for one person all of the votes to which the member appoint- ing him or her is entitled under para- graphs 1 and 2 of Article 29 of this Agreement.

4. Subject to paragraph 10 of this Section. the 4 persons receiving the highest number of votes shall be Di- rectors. except that no person who receives less than 20.5 per cent of the votes which can be cast (eligible votes) in Section B (ii) shall be con— sidered clected.

5. Subject to paragraph 10 of this Section. if 4 persons are not elected on the first ballot. a second ballot shall be held in which. unless there were no more than 4 candidates. the person who received the lowest number of votes in the first ballot shall be ineligible for election and in which there shall vote only:

("a) those Governors who voted in the first ballot for a person not clected and

( b) those Governors whose vote for a person electcd are de- emed under paragraphs 6 and 7 below of this Section to have raised the votes cast for that per-

Avdelning B (ii) Val av direk- tionsmedlemmar som skall utses av styrelseledamöter represente- rande de länder som i bilaga A återfinns under kategorin "Andra europeiska länder" (i det följande kallade ”Avdelning BUU-styrelse- ledamöter").

l. Bestämmelserna n'edan gäller endast för denna avdelning.

2. Kandidater till posten som di— rektionsmedlem skall nomineras av Avdelning B(lii)-styrelscledamöter. varvid en styrelseledamot endast får nominera en person. Val av direk- tionsmedlemmar skall ske genom sluten omröstning bland Avdelning B(ii)—styrelseledamöter.

"3. Varje röstberättigad styrelsele- damot skall ge en och samma person alla de röster vilka den medlem som utsett honom eller henne förfogar över enligt artikel 29. punkterna 1 och 2 i denna överenskommelse.

4. Med förbehåll för punkt 10 i denna avdelning blir de 4 personer som erhäller det största antalet rös- ter direktionsmedlemmar under för- utsättning att de erhållit vardera minst 20.5 procent av samtliga gil- tiga röster i avdelning B (ii).

5. Om 4 personer inte väljs vid den första omröstningen. skall. med förbehåll för punkt 11) i denna avdel- ning. en andra omröstning förrättas. i vilken den person som erhöll det lägsta antalet röster i den första om— röstningen inte skall vara valbar. med mindre endast 4 kandidater står under val. I denna omröstning skall endast delta:

a) de styrelseledamöter som vid den första omröstningen röstade på en person som inte blev vald och

b) de styrelseledamöter vars rös- ter för en person som valts enligt punkterna 6 och 7 i denna avdelning anses ha ökat de avgivna rösterna för denna person till mer än 21.5

Bilaga

son above 21.5 per cent of the eli- gible votes.

6. In determining whether the votes cast by a Governor are deemed to have raised the total votes cast for any person above 21 .5 per cent of the eligible votes. the 21.5 per cent shall be deemed to in- clude. first. the votes of the Gov- ernor casting the largest number of votes for such person. then the votes of the Governor casting the next largest number and so on. until 21 .5 per cent is reached.

7. Any Governor. part of whose votes must be counted in order to raise the total of votes cast for any person above 20.5 per cent shall be considered as casting all of his or her votes for such person. even if the to- tal votes for such person thereby ex- ceed 21.5 per cent and shall not be eligible to vote in a further ballot.

8. Subject to paragraph 10 of this Section. if. after the second ballot. 4 persons have not been clected. fur- ther ballots shall be held in conform- ity with the principles and procedures laid down in this Section. until 4 per- sons have been elected. provided that. if at any stage 3 persons are clected. notwithstanding the provi- sions of paragraph 4 of this Section. the 4th may be clected by a simple majority of the remaining votes cast.

9. In the case of an increase or de- crease in the number of Directors to be clected by Section B (ii) Gov- ernors. the minimum and maximum percentages specified in paragraphs 4. 5. 6 and 7 of this Section shall be appropriately adjusted by the Board of Governors.

10. So long as any Signatory. or group of Signatories. whose share of the total amount of capital subscrip- tions provided in Annex A is more than 2.8 per cent. has not deposited

procent av de giltiga rösterna.

6. För att avgöra huruvida de rös- ter som avgetts av en styrelseleda- mot skall anses ha ökat de totalt av- givna rösterna för en person till mer än 21,5. procent av de giltiga rös- terna, skall dessa 21.5 procent anses omfatta för det första den styrelsele- damots röster som avgett det största antalet röster för vederbörande per— son. därnäst den styrelseledamots röster som avgett det näst största an- talet röster och så vidare tills 21.5 procent uppnåtts.

7. Varje styrelseledamot vars rös- ter delvis måste medräknas för att höja det totala antalet röster som av- getts för en person över 20,5 procent skall anses ha avgett alla sina röster för denna person. även omdet totala antalet röster för vederbörande där- med överstiger 21.5 procent; denna styrelseledamot får därmed inte delta i ytterligare en omröstning.

8. Om. efter den andra omröst- ningen. 4 personer ännu inte blivit valda. skall. med reservation för punkt 10 i denna avdelning. ytterli- gare omröstningar förrättas enligt de principer och förfaringssätt som fast- ställts i denna avdelning tills 4 perso- ner har valts; dock kan. om i något skede 3 personer väljs, den 4:e utses med enkel majoritet av de återstå- ende avgivna rösterna utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 av denna avdelning.

9. I händelse av en ökning eller minskning av antalet direktionsmed- lemmar som skall väljas av Avdel- ning B(ii)-styrelseledamöter skall motsvarande jämkning av de mini- mi- och maximiprocenttal som anges i punkterna 4. 5. 6 och 7 i denna av- delning göras av styrelsen.

10. Så länge som någon signatär eller grupp av signatärer. vars andel av summan av det tecknade kapita- let enligt bilaga A överstiger 2.8 pro- cent. inte har deponerat sitt eller

Bilaga

its instrument or their instruments of ratification. approval or acceptance. there shall be no election for one Director in respect of each such Sig- natory or group of Signatories. The Governor or Governors represent— ing such a Signatory or group of Sig- natories shall elect a Director in re- spect of each Signatory or group of Signatories. immediately after the Signatory becomes a member or the group of Signatories become mem- bers. Such Director shall be deemed to have been elected by the Board of Governors at its inaugural meeting. in accordance with paragraph 3 of Article 26 of this Agreement. if he or she is elected during the period in which the first Board of Directors shall hold office.

Section B (iii) - Election of Directors by Governors representing those countries listed in Annex A as Non- European Countries (hereinafter re- ferred to as Section B (iii) Gov- ernors).

1. The provisions set out below in this Section shall apply exclusively to this Section.

2. Candidates for the office of Di- rector shall be nominated by Section B (iii) Governors. provided that a Governor may nominate only one person. The election of Directors shall be by ballot of Section B (iii) Governors.

3. Each Governor eligible to vote shall cast for one person all of the votes to which the member appoint- ing him or her is entitled under para- graphs 1 and 2 of Article 29 of this Agreement.

4. Subject to paragraph 10 of this Section. the 4 persons receiving the highest number of votes shall be Di- rectors. except that no person who receives less than 8 per cent of the

sina ratifikations-. godtagande- eller godkännandeinstrument. skall inget val förrättas av en direktionsmedlem som skall företräda denna signatär eller grupp av signatärer. Den styrel- seledamot eller de styrelseledamö- ter som representerar en sådan sig- natär eller grupp av signatärer skall välja en direktionsmedlem för varje signatär eller grupp av signatärer så snart som de blir medlemmar. En så- dan direktionsmedlem skall anses ha blivit vald av styrelsen vid dess kon- stituerande sammanträde enligt arti- ke126. punkt 3 i denna överenskom- melse såvida han eller hon väljs un- der den första direktionens ämbets- period.

Avdelning B(iii) — Val av direk- tionsmedlemmar som skall utses av styrelseledamöter represente- rande de länder som i bilaga A återfinns under kategorin "Utom- europeiska länder” (i det följande kallade ”Avdelning B(iii)-styrelse- ledamöter”).

1. Bestämmelserna nedan gäller endast för denna avdelning.

2. Kandidater till posten som di- rektionsmedlem skall nomineras av Avdelning B(iii)-styrelseledamöter, varvid en styrelseledamot endast får nominera en person. Val av direk- tionsmedlemmar skall ske genom sluten omröstning bland Avdelning B(iii)-styrelseledamöter.

3. Varje röstberättigad styrelsele- damot skall ge en och samma person alla de röster vilka den medlem som utsett honom eller henne förfogar över enligt artikel 29. punkterna 1 och 2 i denna överenskommelse.

4. Med förbehåll för punkt 10 i denna avdelning blir de 4 personer som erhåller det största antalet rös- ter direktionsmedlemmar under för- utsättning att de erhållit vardera

Prop. 1990/91:16 Bilaga

total of the votes which can be cast (eligible votes) in Section B (iii) shall be considered elected.

5. Subject to paragraph 10 of this Section. if 4 persons are not elected on the first ballot. a second ballot shall be held in which. unless there were no more than 4 candidates. the person who received the lowest number of votes in the first ballot shall be ineligible for election and in which there shall vote only:

(a) those Governors who voted in the first ballot for at person not electcd and

(b) those Governors whose votes for a person clected are de- emed under paragraphs 6 and 7 below of this Section to have raised the votes cast for that per- son above 9 per cent of the eli- gible votes.

6. In determining whether the votes cast by a Governor are deemed to have raised the total votes cast for any person above 9 per cent of the eligible votes. the 9 per cent shall be deemed to include. first. the votes of the Governor cast- ing the largest number of votes for such person. then the votes of the Governor casting the next largest number and so on. until 9 per cent is reached.

7. Any Governor, part of whose votes must be counted in order to raise the total of votes cast for any person above 8 per cent shall be con- sidered as casting all of his or her votes for such person, even if the to- tal votes for such person thereby ex- ceed 9 per cent and shall not be eli- gible to vote in a further ballot.

8. Subject to paragraph 10 of this Section. if. after the second ballot. 4 persons have not been elected. fur- ther ballots shall be held in conform- ity with the principles and

minst 8 procent av samtliga giltiga röster i avdelning B (iii).

5. Om 4 personer inte väljs vid den första omröstningen. skall. med förbehåll för punkt 10 i denna avdel- ning, en andra omröstning förrättas, i vilken den person som erhöll det lägsta antalet röster i den första om- röstningen inte skall vara valbar. med mindre endast 4 kandidater står under val. 1 denna omröstning skall endast delta:

a) de styrelseledamöter som vid den första omröstningen röstade på en person som inte blev vald och

b) de styrelseledamöter vars rös- ter för en person som valts enligt punkterna 6 och 7 i denna avdelning anses ha ökat de avgivna försterna för denna person till mer än 9 pro- cent av de giltiga rösterna.

6. För att avgöra huruvida de rös- ter som avgetts av en styrelseleda- mot skall anses ha ökat de totalt av— givna rösterna för en person till mer än 9 procent av de giltiga rösterna. skall dessa 9 procent anses omfatta för det första den styrelseledamots röster som avgett det största antalet röster för vederbörande person. där- näst den styrelseledamots röster som avgett det näst största antalet röster och så vidare tills 9 procent upp- nåtts.

7. Varje styrelseledamot vars rös- ter delvis måste medräknas för att höja det totala antalet röster som av- getts för en person över 8 procent skall anses ha avgett alla sina röster för denna person. även om det totala antalet röster för vederbörande där- med överstiger 9 procent; denna sty- relseledamot får därmed inte delta i ytterligare en omröstning.

8. Om. efter den andra omröst- ningen. 4 personer ännu inte blivit valda. skall. med reservation för punkt 10 i denna avdelning. ytterli- gare omröstningar förrättas enligt de

procedures laid down in this Sec- tion. until 4 persons have been elected. provided that. if at any stage 3 persons are elected, notwith- standing the provisions of paragraph 4 of this Section. the 4th may be elected by a simple majority of the remaining votes cast.

9. In the case of an increase or de- crease in the number of Directors to be clected by Section B (iii) Gov- ernors. the minimum and maximum percentages specified in paragraphs 4. 5. 6 and 7 of this Section shall be appropriately adjusted by the Board of Governors.

10. So long as any Signatory. or group of Signatories. whose share of the total amount of capital subscrip— tions provided in Annex A is more than 5 per cent, has not deposited its instrument or their instruments of ratification. approval or acceptance, there shall be no election for one Director in respect of each such Sig- natory or group of Signatories. The Governor or Governors represent- ing such a Signatory or group of Sig- natories shall elect a Director in re- spect of each Signatory or group of Signatories. immediately after the Signatory becomes a member or the group of Signatories become mem- bers. Such Director shall be deemed to have been elected by the Board of Governors at its inaugural meeting. in accordance with paragraph 3 of Article 26 of this Agreement. if he or she is elected during the period in which the first Board of Directors shall hold office.

Section C — Arrangements for the election of Directors representing countries not listed in Annex A.

If the board of Governors decides. in accordance with paragraph 3 of Article 26 of this Agreement. to in- crease or decrease the size. or revise the composition. of the Board of Directors. in order to take into ac- count changes in the number of

principer och förfaringssätt som fast- ställts i denna avdelning tills 4 perso- ner har valts; dock kan. om i något skede 3 personer väljs. den 4:e utses med enkel majoritet av de återstå- ende avgivna rösterna utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 av denna avdelning.

9. I händelse av en ökning eller minskning av antalet direktionsmed- lemmar som skall väljas av Avdel- ning B(iii)styrelseledamöter skall motsvarande jämkning av de mini- mi- och maximiprocenttal som anges i punkterna 4. 5. 6 och 7 i denna av- delning göras av styrelsen.

10. Så länge som någon signatär eller grupp av signatärer. vars andel av summan av det tecknade kapita- let enligt bilaga A överstiger 5 pro- cent. intc har deponerat sitt eller sina ratifikations-. godtagande- eller godkännandeinstrument. skall inget val förrättas av en direktionsmedlem som skall företräda denna signatär eller grupp av signatärer. Den styrel- seledamot eller de styrelseledamö- ter som representerar en sådan sig- natär eller grupp av signatärer skall välja en direktionsmedlem för varje signatär eller grupp av signatärer så snart som de blir medlemmar. En så- dan direktionsmedlem skall anses ha blivit vald av styrelsen vid dess kon- stituerande sammanträde enligt arti- kel 26. punkt 3 i denna överenskom- melse såvida han eller hon väljs un- der den första direktionens ämbets- period.

Avdelning C - Åtgärder för val av direktionsmedlemmar vilka re- presenterar länder som inte är upptagna i bilaga A

Om styrelsen i enlighet med arti- kel 26. punkt 3 i denna överenskom- melse beslutar att öka eller minska storleken eller ändra sammansätt- ningen av direktionen för att ta hän- syn till förändringar i antalet med- lemmar i banken. skall styrelsen

members of the Bank, the Board of Governors shall first consider whether any amendments are re- quired to this Annex. and may make any such amendments as it deems necessary as part of such decision.

Section D — Assignment of votes.

Any Governor who does not parti- cipate in voting for the election or whose vote does not contribute to the election of a Director under sec- tion A or Section B (1) or Section B (ii) or Section B (iii) of this Annex may assign the votes to which he or she is entitled to an elected Director. provided that such Governor shall first have obtained the agreement of all those Governors who have elected that Director to such assign- ment.

A decision by any Governor not to participate in voting for the elec- tion of a Director shall not affect the calculation of the eligible votes to be made under Section A. Section B (i). Section B (ii) or Section B (iii) of this Annex.

först undersöka om några ändringar av denna bilaga erfordras och kan. i förekommande fall. företa sädana ändringar som den bedömer nöd- vändiga som en följd av ett sådant beslut.

Avdelning D Överlåtelse av röster

En styrelseledamot som inte del- tar i omröstningen vid val av en di- rektionsmedlem eller vars röst inte bidrar till valet av en direktionsmed- lem enligt avdelningarna A. B (i). B (ii) eller B (iii) i denna bilaga. kan överlåta de röster som tillkommer honom eller henne till en vald direk- tionsmedlem under förutsättning att denne styrelseledamot först inhäm- tar samtliga de styrelseledamöters samtycke vilka valt ifrågavarande di- rektionsmedlem.

Ett beslut av en styrelseledamot att inte delta i omröstningen vid val av en direktionsmedlem skall inte påverka beräkningen av antalet gil- tiga röster enligt avdelningarna A. B (i). B (ii) och B (iii) i denna bilaga.

Bilaga

Request in accordance with para- graph 4 of Article 8.

To the Chairman of the Conference on the Establishment of the Euro- pean Bank for Reconstruction and Development

M. Chairman

As you know. the initiative of the President of France M. F. Mitter- rand to establish the European Bank for Reconstruction and Develop- ment for the purpose of facilitating the transition of Central and Eastern European countries towards mar- ket-oriented economics has found understanding and support on be- half of the Soviet authorities. The Soviet delegation participated in the sessions of talks on drafting the con- stituent documents of the Bank. As a result the constituent countries have reached considerable progress in drawing up the Agreement estab- lishing the European Bank for Re- construction and Development.

At the same time. certain diffi- culties largely stem from fears of a number of countries that due to the size of its economy the Soviet Union may become the principal recipient of credits of the Bank and therefore will narrow its capacity to extend aid to other Central and Eastern Euro- pean Countries.

In this connexion I would like to assure you. dear Mr. Chairman, that the intentions of the Soviet Union to become an equal member of the Bank account primarily for its will to establish a new institution of multi— lateral co-operation so as to foster historical reforms on the European continent.

I w0uld like to inform you that my government is prepared to limit its access to the Bank”s resources. pur- suant to paragraph 4 of Article 8 of the Articles of Agreement of the Bank. for a period of three years starting from the entry into force of the Articles of Agreement of the Bank.

Anhållan enligt artikel 8. punkt 4

Till Ordföranden för konferensen om upprättandet av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling

Herr Ordförande

Som Ni vet har Frankrikes presi— dent. F. Mitterrands initiativ att upprätta Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. med syfte att underlätta de central- och östeuropeiska ländernas över- gång till marknadsorienterade eko- nomier. vunnit förståelse och stöd hos de sovjetiska myndigheterna. Den sovjetiska delegationen deltog i överläggningarna om utformningen av bankens grunddokument. Som ett resultat har de blivande med- lemsländerna gjort betydande fram- steg vad gäller utarbetandet av över- enskommelsen om upprättande av Europeiska banken för återupp- byggnad och utveckling.

Samtidigt finns vissa svårigheter vilka i stort härrör från den oro som ett antal länder känner för att Sovjetunionen. till följd av storleken på dess ekonomi. kan bli bankens huvudsakliga låntagare och därmed minska bankens förmåga att lämna stöd till andra central- och östeuro- peiska länder.

I detta sammanhang vill jag för- säkra Er. herr ordförande. att Sovjetunionens avsikt att bli en lik- värdig medlem i banken i första hand är ett uttryck för dess vilja att upprätta en ny multilateral institu- tion för att främja historiska refor— mer på den europeiska kontinenten.

Jag vill informera Er att min rege- ring är beredd att begränsa sin till- gång till bankens resurser. i enlighet med punkt 4 i artikel 8 i bankens stadgar. under en period av tre år med början då överenskommelsen om upprättande av banken träder i kraft.

Under denna period önskar Sovjetunionen att bankett lämnar

Bilaga

During that period. the Soviet Union wishes that the Bank will pro- vide technical assistance and other types of assistance directed to finance its private sector. to facilitate the transition of state-owned enter- prises to private sector ownership and control and to help enterprises operating competitively and moving to participation in the market-ori- ented economy. subject to the pro- portion set forth in paragraph 3 of Article ll of this Agreement. The total amount of any assistance thus provided by the Bank would not ex- ceed the total amount of the cash disbursed and the promissory notes issued by the Soviet Union for its shares.

[ am confident. that continuing economic reforms in the Soviet Union will inevitably promote the expansion of the Banks activities into the territory of the Soviet Union. However. the USSR. being interested in securing the multilat- eral character of the Bank. will not choose that at any time in future the Soviet borrowings will exceed an amount consistent with maintaining the necessary diversity in the Bank's operations and prudent limits on its exposure.

Please accept. Mr. Chairman, the assurances of my highest consider— ation.

Victor. V. Gerashchenko Head of Soviet Delegation Chairman of thc Board of the State Bank of the USSR

tekniskt bistånd och andra typer av stöd avsett att finansiera landets pri- vata sektor. för att underlätta de statsägda företagens övergång till privat ägarskap och kontroll och för att stödja företag som arbetar under konkurrens och som rör sig i riktning mot ett deltagande i en marknads- orienterad ekonomi. varvid de pro- portioner gäller som fastställs i i arti- kel ll. punkt 3 i denna överenskom- melse. Det sammanlagda beloppet för det stöd som lämnas av banken skall inte överstiga det sammanlagda belopp som Sovjetunionen erlägger i kontanta medel och skuldscdlar för sina andelar.

Jag är övertygad om att fortsatta ekonomiska reformer i Sovjetunio- nen oundvikligen främjar utvidg- ningen av bankens verksamhet inom Sovjetunionens territorium. Trots detta kommer Sovjetunionen. som har intresse av att säkra bankens multilaterala karaktär. inte vid nå- got tillfälle i framtiden att välja att låta den sovjetiska upplåningcn överstiga det belopp som står i över- ensstämmelse med upprätthållandet av en nödvändig spridning av ban— kens verksamhet och försiktiga gränser för dess exponering.

Högaktningsfullt

Victor V. Gerashchenko

Sovjetunionens delegationschef Styrelseordförande i SSSRs stats- bank

Prop. 1990/91:16 Bilaga

gollb 96970. Stockholm 1990