Prop. 1992/93:227

Om godkännande av konventionen om biologisk mångfald

Regeringens proposition 1992/93z227

Om godkännande av konventionen om biologisk PTOP- _ mångfald 1992/93.227

&

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 juni 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Olof Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner konventionen om biologisk mångfald.

Miljö- och naturresursdepartementet Prop. 1992/93:227

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 juni 1993.

Närvarande: statsminister Bildt, ordförande, samt statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, af Ugglas, Thurdin, Hellsvik, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, P. Westerberg, Ask.

Föredragande: statsrådet Johansson

Proposition om godkännande av konventionen om

biologisk mångfald

1. Inledning

Besluten från Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 framhåller att mänsklig verksamhet måste bygga på de ekologiska grunderna och anpassas till de ekologiska ramarna. Vid konferensen enades de deltagande staterna om den s.k. Riodeklarationen och om ett handlingsprogram, Agenda 21, samt ett icke bindande auktoritativt uttalande om principer för en global enighet om skötsel, bevarande och hållbart nyttjande av skogar. Två konventioner under- tecknades, en om biologisk mångfald och en om klimatförändringar. Konferensen tilldrog sitt ett intresse utan motstycke i internationellt samarbete. En bred politisk enighet om allvaret i världens miljösituation och behovet av kraftfulla åtgärder manifesterades.

2. Konventionen om biologisk mångfald

En departementspromemoria med tolkning av konventionens bestämmel- ser har utarbetats inom Miljö— och naturresursdepartementet. Prome- morian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstansema och en sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Miljö— och naturresursdepartementet (dnr M93/922/4).

Konventionen har översatts till svenska. Översättningen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1.

2.1. Utgångspunkter

Styrelsen för FN:s miljöprogram (UNEP) beslutade den 25 maj 1989 att inleda förhandlingar om en konvention om biologisk mångfald. Konven- tionsförhandlingama inleddes i februari 1990. Efter sex förhandlingsmö- ten kunde den mellanstatliga förhandlingskommittén för en konvention om biologisk mångfald den 22 maj 1992 i Nairobi nå överenskommelse om konventionens text. Texten antogs samma dag.

Konventionen öppnades för undertecknande av FN:s generalsekrete- rare i Rio de Janeiro den 5 juni 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling.

Sverige undertecknade konventionen den 8 juni 1992 med stöd av regeringsbeslut den 27 maj 1992. Under Riokonferensen undertecknades konventionen av 153 stater samt av den europeiska gemenskapen (EG). Den 31 maj 1993 hade 163 stater samt EG undertecknat konventionen.

Konventionen träder i kraft när 30 stater har ratificerat den. Den 31 maj 1993 hade 17 stater ratificerat konventionen. Det änns därför goda förhoppningar att konventionen kan träda i kraft redan under början av år 1994.

I syfte att förbereda ett tidigt och effektivt handlande inom konventionens ram, beslutade Nairobikonferensen om ett flertal interimsarrangemang. UNEP inbjöds att besluta om sammankallande av möten med en mellanstatlig kommitté rörande konventionen om biologisk mångfald med ett första möte under år 1993. En dagordning för detta möte föreslogs. Vidare beslutade Nairobikonferensen att in- bjuda den Globala miljöfonden (T he Global Environment Facility - GEF) som upprättats av Världsbanken, FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och UNEP att fungera som operativt organ för konventionens mekanism för överföring av finansiella resurser till u-länderna på in- terimsbasis fram till konventionens ikraftträdande. UNEst exekutiv- direktör inbjöds att svara för konventionens sekretariat på interimsbasis fram till dess ikraftträdande.

2.2. Förhandlingsprocessen

Förhandlingarna om konventionen inleddes redan vid fastläggandet av mandatet för förhandlingarna. Det skedde genom beslut av UNEP om att inleda förhandlingar om ett internationellt juridiskt instrument om biologisk mångfald. Mandatet innebar att förhandlingarna skulle be- handla den biologiska mångfalden i ett brett socio-ekonomiskt samman- hang och att således ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden skulle bli en central uppgift för konventionen. Frågan om bioteknik skulle tas upp i förhandlingarna.

Under förhandlingarna kunde det ursprungliga selcretariatsutkastet till konventionstext, med en stark tyngdpunkt på bevarande av mångfalden i skyddade områden och präglad av en global, toppstyrd ansats, steg för steg förändras. Det hållbara nyttjandet av den biologiska mångfaldens komponenter i de ekonomiska samhällssektorema fördes in som en central uppgift för konventionens parter, parallth med åtgärder för att

skydda värdefulla naturområden. Denna kombinerade ansats präglar Prop. 1992/931227 konventionstexten. Beslut om åtgärder hänvisades till nationell nivå. Konventionen kunde därmed bli den länderstyrda processkonvention som Sverige och övriga nordiska länder eftersträvade.

Andra frågor som krävde långvariga förhandlingar gällde tillträde till genetiska resurser, tekniköverföring till u-länderna, bioteknikens säker- hetsfrågor samt frågan om konventionens finansiella mekanism.

Ett genombrott skedde tidigt i förhandlingarna för linjen att de gene- tiska resurserna inte längre skulle behandlas som mänsklighetens ge- mensamma arvedel. Denna principöverenskommelse innebär att natio- nella regeringar ges rätt att besluta om tillträde till genetiska resurser. Krav får ställas att tillträde skall ske efter i förväg lämnat medgivande av den part som tillhandahåller de genetiska resurserna och att där tillträde medges, det skall ske på ömsesidigt överenskomna villkor. Fördelning på ett skäligt och rättvist sätt av resultaten av forskning och utveckling samt av vinster uppkomna genom kommersiellt eller annat nyttjande av genetiska resurser ingår också som en del av denna prin- ciplösning.

Förhandlingarna om tekniköverföring, inkl. immaterialrättsliga fråge- ställningar, och frågan om bioteknikens säkerhet pågick fram till den sista förhandlingsdagen. Detsamma gällde frågan om konventionens mekanism för överföring av finansiella resurser till u-länder. I-ländema kunde under förhandlingarna säkra skyddet och respekten för immate- rialrättigheterna, liksom etablerandet av den av Världsbanken, UNEP och UNDP gemensamt förvaltade Globala miljöfonden (GEF) som konventionens interimistiska finansieringsmekanism.

2.3. Sammanfattning av konventionen

Konventionen består av en inledning, en huvudth med 42 artiklar samt två bilagor.

2.3.1. Inledning

Inledningen omfattar 24 punkter. Särskilt kan nämnas betydelsen av att fönitse, förebygga och angripa orsakerna till förlust av biologisk mång- fald vid källan. En annan punkt återger försiktighetsprincipen som innebär att bristen på full vetenskaplig säkerhet inte skall tas till intäkt för att uppskjuta åtgärder för att undvika eller minimera hot mot bio- logisk mångfald.

2.3.2. Konventionens huvudtext

Artikel 1 anger målen för konventionen, vilka är att bevara den bio- logiska mångfalden, att hållbart nyttja dess beståndsdelar och att rättvist fördela de vinster som uppstår vid nyttjandet av genetiska resurser. I

artikeln framhålls också vissa medel av betydelse vid eftersträvandet av målen.

Artikel 2 innehåller 17 begrepp vilka givits en i förväg bestämd betydelse.

Artikel 3 är en identisk återgivning av texten till princip 21 ur den deklaration som antogs vid FN:s konferens 1972 om den mänskliga miljön, den s.k. Stockholmsdeklarationen. Principen säger att stater dels har den suveräna rätten att nyttja sina naturresurser, dels har ansvar för att tillse att verksamheter inom deras territorier inte förorsakar skada på andra staters territorium.

Anikel 4 anger konventionens tillämpningsområde för en fördrags- slutande part genom att reglera räckvidden av en parts åtaganden under konventionen i förhållande till partens territoriella jurisdiktion. Artikeln säger att konventionens bestämmelser skall tillämpas i områden inom en parts territoriella jurisdiktion i förhållande till komponenter av biologisk mångfald samt till processer och aktiviteter. I områden utanför en parts nationella jurisdiktion skall konventionens bestämmelser tillämpas endast i förhållande till processer och aktiviteter som utförs under partens nationella jurisdiktion eller kontroll.

Anikel 5 utgör en allmän uppmaning att samarbeta med andra för- dragsslutande parter för att uppfylla konventionens mål i områden utan- för nationell jurisdiktion eller i frågor av gemensamt intresse.

Artikel 6 innehåller grundläggande åtaganden rörande åtgärder för bevarande av biologisk mångfald. Varje part skall utveckla nationella strategier, planer eller program för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald samt integrera bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i relevanta sektor-iella eller tvårsektoriella planer, program och politiska riktlinjer.

Enligt anikel 7 skall varje fördragsslutande part, så vitt möjligt och om så är lämpligt, identifiera komponenter av biologisk mångfald av betydelse för mångfaldens bevarande och hållbara nyttjande. Till denna bestämmelse har kopplats en indikativ lista över exempel på sådana komponenter, vilken återfinns i bilaga 1 till konventionen. Vidare skall, så vitt möjligt och om så är lämpligt, de identifierade komponenterna övervakas, med särskild uppmärksamhet riktad mot de som är hotade eller erbjuder största potentialen för hållbart nyttjande. Även processer och aktiviteter som har eller kan ha betydande skadliga effekter på biologisk mångfald skall identifieras och övervakas. Insarnlade data skall bibehållas och organiseras på lämpligt sätt.

I artikel 8 anges åtgärder för bevarande in situ, dvs. i naturliga livs- miljöer eller miljöer där arter utvecklat sina särskiljande egenskaper. Åtgärderna skall vidtas så vitt möjligt och lämpligt. Atgärdema avser inrättande av ett system för skyddade områden; utarbetande av riktlinjer för urval av skyddade områden; reglering eller förvaltning av biologiska resurser i syfte att säkerställa bevarande och hållbart nyttjande; främ- jande av skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer och bibehållande av livskraftiga populationer; främjande av miljöanpassad och hållbar utveckling i områden i anslutning till skyddade områden; rehabilitering och återställande av skadade ekosystem och främjande av återhämt—

ningen hos hotade arter; reglering, hantering eller kontroll av de risker som är förbundna med användningen och frisläppandet av biotekniskt modilierade organismer; förhindrande av införsel av, kontroll eller utrotning av främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter; strävande efter förenlighet mellan nuvarande nyttjande av bio- logisk mångfald och bevarande och hållbart nyttjande; utarbetande av lagstiftning för skydd av hotade arter samt i de fall skadliga processer eller aktiviteter identifierats enligt artikel 7 reglering av dessa. Artikeln innehåller också en bestämmelse med syfte att bevara kunskaper hos ursprungsbefolkningar samt att dessa kunskaper skall nyttjas i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden och att därvid främja en rättvis fördelning av de vinster som uppstår vid nyttjandet av dessa kunskaper. I arbetet med att tillämpa artikelns bestämmelser skall par- terna samarbeta för att anskaffa finansieut och annat stöd, särskilt till utvecklingsländer.

Artikel 9 innehåller bestämmelser om åtgärder för bevarande ex situ, dvs. bevarande av komponenter av biologisk mångfald utanför deras naturliga livsmiljöer. I inledningen av artikeln slås fast att åtgärderna även här skall vidtas så vitt möjligt och lämpligt och i huvudsak för att komplettera in situ åtgärder. Artikelns första punkt innehåller en allmän bestämmelse att vidta åtgärder för ex situ bevarande, företrädesvis i ursprungslandet för komponenten i fråga. Därefter följer punkter om upprättande av anordningar för bevarande ex sim och för forskning; åtgärder för återhämtning av hotade arter i sina naturliga livsmiljöer; reglering av insamling av biologiska resurser från naturliga livsmiljöer med reservation för situationer då åtgärder kan motiveras av behovet av åtgärder för att återhämta hotade arter, samt samarbete mellan konven- tionens parter för anskaffande av finansiellt och annat stöd för genom- förande av åtgärderna under artikeln och för inrättande av anordningar för ex situ bevarande i utvecklingsländer.

Artikel 10 rör åtgärder för hållbart nyttjande av biologiska resurser. Så vitt möjligt och lämpligt skall åtgärder vidtas för att integrera hänsyn till bevarande och hållbart nyttjande i nationellt beslutsfattande; för att undvika eller minimera skada på biologisk mångfald vid nyttjande av biologiska resurser; för att skydda och uppmuntra sedvanligt nyttjande av biologiska resurser i enlighet med traditionella kulturella sedvänjor vilka är förenliga med bevarande av biologisk mångfald; för att stödja lokalbefolkningar i att utveckla och genomföra gottgörande åtgärder i skadade områden samt för att uppmuntra samarbete mellan statliga myndigheter och den privata sektorn vid utarbetande av metoder för hållbart nyttjande.

Enligt artikel 11 skall varje fördragsslutande part så vitt möjligt och lämpligt vidta åtgärder som stimulerar till bevarande och hållbart nytt- jande av biologisk mångfald (styrmedel).

Artikel 12 rör forskning och utbildning och innehåller åtaganden att inrätta program för vetenskaplig och teknisk utbildning och träning i identifiering, bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald samt att tillhandahålla stöd till sådana åtgärder för u-länders särskilda behov; att främja och uppmuntra forskning som bidrar till bevarande

och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, särskilt i u-länder och i enlighet med rekommendationer från underorganet för vetenskaplig, teknisk och teknologisk rådgivning samt att främja och samarbeta om användningen av vetenskapliga framsteg vid utvecklande av metoder för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Artikel 13 stadgar att parterna skall främja och uppmuntra förståelse för betydelsen och behovet av åtgärder för bevarande av biologisk mångfald samt att sådan information sprids i media och tas in i under- visningsplaner. Vidare skall parterna, om lämpligt, samarbeta med andra stater och internationella organisationer i syfte att utarbeta under- visningsplaner och inforrnationsprogram.

I artikel 14 sägs att parterna skall, så vitt möjligt och om så är lämp— ligt, införa lämpliga procedurer för miljökonsekvensbeskrivningar för sådana projekt som kan få betydande skadlig inverkan på biologisk mångfald. Allmänheten bör beredas tillfälle att delta i sådana proce- durer. Vidare stadgas att vederbörlig hänsyn skall tas till de miljömäs- siga konsekvenserna av program och åtgärder som kan ha betydande skadliga effekter på biologisk mångfald. lnformationsutbyte skall främ- jas och särskilt vid hotande eller allvarlig fara skall potentith berörda stater underrättas om sådan fara och åtgärder vidtas för att motverka eller minimera skada. Nationella åtgärder för att bemöta nödsituationer skall främjas, liksom internationellt samarbete för att komplettera natio- nella åtgärder. Slutligen skall parternas konferens undersöka frågan om ansvar och gottgörelse, inkl. återställande och ersättning för skada på biologisk mångfald.

Artikel I 5 ställer upp bestämmelser för tillträde till genetiska resurser. Här slås fast att befogenheten att besluta om tillträde till genetiska resurser vilar hos nationella regeringar. Vidare åläggs varje part att sträva efter att underlätta tillträde till genetiska resurser. Konventionens utsträckning med avseende på genetiska resurser regleras i artikeln med innebörden att endast sådana resurser omfattas som tillhandahållits av part som är ursprungsland för resurserna eller som förvärvat dem i enlighet med konventionen. Vidare stadgas att tillträde skall medges på ömsesidigt överenskomna villkor och vara förenligt med bestämmel- serna i artikeln samt vara beroende av i förväg lämnat informerat med- givande av den tillhandahållande parten, om inte annat meddelats av denna part. Vidare skall parter sträva efter att utveckla och genomföra vetenskaplig forskning med deltagande av den tillhandahållande parten och om möjligt i den tillhandahållande partens land. Varje part skall också vidta lagstiftningsmässiga, administrativa eller politiska åtgärder, om så är lämpligt, för att skäligt och rättvist fördela resultaten av forsk- ning och utveckling och de vinster som uppkommer. Fördelningen av resultat och vinster skall ske på ömsesidigt överenskomna villkor.

I artikel 16 anges åtaganden rörande tillträde till och överföring av teknologi. I dess första punkt konstateras att med teknik avses även bioteknik och att tillträde till och överföring av teknik är väsentligt för att uppnå målen med konventionen. Parterna åtar sig att tillhandahålla och/eller underlätta tillträde till och överföring av relevanta tekniker.

1 punkt 2 stadgas att tekniköverföringen till u-länder skall tillhanda- hållas och/eller underlättas på skäliga och gynnsammaste villkor, inkl. villkor om särskild gynnad ställning eller företrädesrätt, där så ömse- sidigt överenskommits. Teknik under patent och andra immaterialrättig- heter kan endast överföras på villkor som är förenliga med ett adekvat och effektivt skydd av dessa rättigheter. Punkten innehåller en referens till att dess tillämpning skall vara förean med de följande tre punkterna i artikeln.

Punkt 3 i artikeln stadgar att part skall vidta lagstiftningsmässiga, administrativa eller politiska åtgärder, om så är lämpligt, i syfte att tillhandahållande part, särskilt u-länder, medges tillträde till och över- föring av teknik, inkl. immaterialrättsligt skyddad teknik. ömsesidigt överenskomna villkor skall gälla för överföringen, liksom förenlighet med internationell rätt.

Vidare skall enligt punkt 4 vidtas samma typ av åtgärder som under punkt 3 i syfte att den privata sektorn underlättar tillträde till, gemen- sam utveckling av och överföring av den teknik som åsyftas i punkt 1. För åtgärderna i punkt 4 skall skyldigheter och rättigheter i punkterna 1, 2 och 3 beaktas.

Slutligen stadgas i punkt 5 att parterna erkänner att patent och andra irnmaterialrättigheter kan ha en inverkan på genomförandet av konven- tionen och att de skall samarbeta i syfte att säkerställa att sådana rättig- heter understödjer och inte strider mot konventionens mål.

Artikel 17 avser att underlätta utbyte av offentligt tillgänglig informa- tion om resultat av teknik och vetenskaplig forskning, om utbildnings- och miljöövervakningsprogram samt om ursprungsbefolkrringars kunska- per. U-länders särskilda behov skall beaktas.

Artikel 18 rör tekniskt och vetenskapligt samarbete och stadgar att de fördragsslutande parterna skall främja internationellt tekniskt och veten- skapligt samarbete, i synnerhet med u—länder. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot mänsklig och institutionell kapacitetsuppbyggnad. Vidare stadgar artikeln att parterna skall besluta om hur en institution för kunskapsförrnedling (en s.k. clearing-house mechanism) skall inrättas för att främja och underlätta samarbete. Parterna skall utarbeta samarbetsmetoder för utveckling och användning av teknik, inkl. ur- sprungsbefolkningars teknik, särskilt genom personalutbildning och utbyte av experter. Slutligen åtar sig parterna att främja gemensamma forskningsprogtam och samrisldöretag (s.k. joint ventnres).

Artikel 19 behandlar hantering av biotelmik och fördelning av dess vinster. De båda första punkterna i artikeln är i huvudsak utformade som de två sista punkterna i artikel 15 och rör dels deltagande av till— handahållande land i forskning och utveckling baserad på dess genetiska resurser samt tillträde till och fördelning av resultat och vinster av sagda forskning och utveckling. I artikelns första punkt stadgas att lagstiftningsmässiga, administrativa eller politiska åtgärder skall vidtas, om så är lämpligt, och i dess andra punkt att praktiskt genomförbara åtgärder skall vidtas. Tillträde till resultat och vinster skall ske på ömse- sidigt överenskomna villkor. 1 punkt 3 anges att parterna skall överväga behovet av och formerna för ett protokoll om säker överföring, hante-

ring och användning av levande biotekniskt modifierade organismer (bl.a. gentekniskt modifierade organismer). I punkt 4 stadgas att varje part skall, direkt eller genom krav på varje fysisk eller juridisk person, vid export av organismer som avses i punkt 3, tillhandahålla all till— gänglig information om den användning och de säkerhetsbestämmelser som gäller för hantering av organismerna i fråga, liksom all tillgänglig information om den potentiellt skadliga effekten av dessa organismer.

Artikel 20 innebär ett åtagande för parter som är industriländer att tillhandahålla "nya och additionella finansiella resurser" till de parter som är utvecklingsländer. En lista över de länder som påtar sig sådana åtaganden skall upprättas vid det första partsmötet. Betydelsen av börde- fördelning mellan de bidragsgivande parterna betonas. Punkt 4 i artikeln innebär att omfattningen av u-landspartemas genomförande av konven- tionens åtaganden kommer att bero av omfattningen av i-landspartemas överföring av finansiella resurser och teknik. Ekonomisk och social utveckling förklaras vara u-landspartemas "första och övergripande prioritet".

I artikel 21 upprättas konventionens finansieringsmekanism, vilken skall fungera under partskonferensens auktoritet och ledning och vara ansvarig inför densamma. Mekanismens operativa verksamhet skall utföras av en institutionell struktur som partskonferensen skall besluta om. Enligt artikel 39 skall, fram till det första partsmötet, den Globala miljöfonden (GEF) svara för denna funktion interimistiskt. Partskon— ferensen skall lägga fast politik, strategi, programprioriteringar samt detaljerade kriterier och riktlinjer för användning av och tillträde till de finansiella resurserna. Konferensen skall vidare regelbundet fatta beslut om omfattningen av de behov u-landspartema har för att genomföra konventionens åtaganden. Partskonferensen skall vidare regelbundet kontrollera och utvärdera den operativa strukturens verksamhet samt granska den finansiella mekanismens effektivitet.

Artikel 22 reglerar konventionens förhållande till andra internationella avtal. En parts rättigheter och skyldigheter under tidigare ingångna avtal skall inte påverkas av denna konvention, med undantag för när skyldig- heter eller rättigheter kan förorsaka allvarlig skada på eller hot mot biologisk mångfald. I dessa fall har denna konvention företräde. Vidare slås fast att parterna skall genomföra konventionen i förhållande till den marina miljön på ett sätt som är förenligt med den internationella havs- rätten.

I artikel 23 upprättas en partskonferens som högsta beslutande organ för konventionen. Dess första möte skall sammankallas senast inom ett år efter det att konventionen trätt i kraft. Artikeln specificerar partskon- ferensen uppgifter och anger riktlinjer för observatörsskap vid dess möten.

[ artikel 24 upprättas ett sekretariat och anges dess arbetsuppgifter. I artikel 40 anges att sekretariatsfunktionen skall fullgöras på interims- basis av exekutivdirektören för UNEP fram till det första partsmötet, då ett permanent sekretariat skall utses bland de kompetenta internationella organisationer som uttryckt villighet att fullgöra denna uppgift.

Artikel 25 upprättar ett underorgan som skall förse partskonferensen med vetenskapliga, tekniska och teknologiska råd. Organet skall vara öppet för deltagande av alla parter. Artikeln anger riktlinjer för dess uppgifter, vilka också kan utvecklas av partskonferensen.

Artikel 26 stadgar att parterna skall avge regelbundna rapporter om de åtgärder de har vidtagit för att genomföra konventionen, inkl. en bedömning av åtgärdemas effektivitet när det gäller att uppfylla målen med konventionen.

I artikel 27 regleras hur tvistlösning skall gå till i frågor rörande konventionens tolkning eller tillämpning. Enligt artikeln skall tvister söka lösas genom förhandling mellan berörda parter. Om detta miss- lyckas kan parterna vända sig till en utomstående för medlarhjälp. Om även detta misslyckas skall tvisten lämnas till förlikning såvida parterna inte enas om annat. Procedur för förlikning framgår av del 2 i bilaga 2. Ett alternativ till förlikning ges också i artikeln som gör det möjligt för en part att acceptera bindande tvistlösning i form av skiljedom enligt den procedur som framgår av del 1 i bilaga 2 och/eller hänskjuta tvisten för avgörande till Internationella domstolen i Haag. Acceptans av detta förfarande kan ske när som helst genom en skriftlig deklaration till depositarien. Tvistlösning avser också protokoll till konventionen.

I artikel 28 stadgas att ett föreslaget protokoll skall tillställas samtliga parter minst sex månader före det partsmöte vid vilket protokollet avses antas.

Artikel 29 anger procedurer, inkl. röstregler, för ändring av konven- tionen eller något av dess protokoll, samt regler för ikraftträdande av ändringar.

I artikel 30 anges regler för antagande och ikraftträdande av bilagor till konventionen och till något av dess protokoll samt för ändring av bilagor. Bilagor skall betraktas som en integrerad del av resp. huvudth och får endast avse procedurella, vetenskapliga, tekniska eller admini- strativa frågor.

Artikel 31 anger att varje part, utom organisationer för regional eko- nomisk integration, har en röst var.

Artikel 32 anger att en stat eller organisation för regional ekonomisk integration inte får tillträda ett protokoll utan att ha tillträtt konven- tionen.

Av artikel 33 framgår att konventionen kommer att stå öppen för undertecknande vid FN:s högkvarter i New York till den 4 juni 1993.

Artikel 34 anger att konventionen lcräver ratificering, godtagande eller godkännande, samt vad som skall gälla när en organisation för regional ekonomisk integration tillträder konventionen.

Artikel 35 anger regler för tilluäde till konventionen efter det att den stängts för undertecknande.

[ artikel 36 anges att konventionen träder i kraft på den 90:e dagen efter det att 30 tillträdesinstrument deponerats hos depositarien. Detsamma gäller för protokolls ikraftträdande liksom för nya parters tillträde till konventionen eller något av dess protokoll.

Artikel 37 anger att inga reservationer får göras till konventionen.

Artikel 38 anger att två år efter det att konventionen trätt i kraft för en part kan parten frånträda konventionen genom skriftlig notilikation till depositarien. Frånträdet får effekt ett år efter notiiikationen. En part som frånträder konventionen anses också ha frånträtt de protokoll den är part till.

Artikel 39 rör interimistiska finansiella dispositioner. Se artikel 21. Artikel 40 rör interimistiskt sekretariat. Se artikel 24. I artikel 41 utses FN:s generalsekreterare till depositarie. Konventionen är upprättad på FN-språken arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska och alla språkversioner har enligt artikel 42 lika giltighet.

2.3.3. Bilagor

Bilaga I utgörs av en exemplifierande lista över komponenter av biolo— gisk mångfald som dels kan anses vara av särskild betydelse för en part när det gäller att identifiera sådana komponenter inom det egna om- rådet, dels av betydelse vid utformningen av nationella övervaknings- program för att följa situationen för den biologiska mångfalden. (Se vidare artikel 7).

Bilaga 2 anger procedurer för skiljedom (del 1) resp. förlikning (del 2). Se vidare artikel 27.

2.4. Sveriges ratifikation av konventionen

Mitt förslag: Sverige skall tillträda konventionen. Sverige skall tills vidare inte godta någon av konventionens metoder för bin- dande tvistlösning. Vidare skall Sverige deklarera sin avsikt att tills vidare inte reglera tillträde till genetiska resurser.

Promemorians förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Remissinstanserna: lnstärruner i huvudsak med mitt förslag. Svea Imi-rätt anser sig dock inte kunna tillstyrka en ratifikation med hänsyn till de oklarheter som enligt hovrätten råder beträffande innebörden av artiklama 15, 16 och 19. Hovrätten menar också att det är en öppen fråga hur man skall se på rättsförhållandet mellan en stat som avgett förklaring med avseende på konventionens artikel 27.3 b rörande hän- skjutande av tvister till Internationella domstolen och stater som, i likhet med Sverige, avgett en generell förklaring enligt den s.k. fakultativa klausulen (artikel 36) i stadgan för lntemationella domstolen, innebäran- de att staten generellt och på förhand accepterat domstolens kompetens i alla rättstvister avseende bl.a. tolkningen av ett fördrag. Industri/ör— bumlet och Läkemedelsindustnföreningen menar att konventionen riske— rar att urholka det immaterialrättsliga skyddet för biotekniska uppfin-

ningar m.m. De anser därför att Sverige bör verka för att de grund- läggande principerna om irnmaterialrättsligt skydd utvecklas i och preci- seras genom ett tilläggsprotokoll. De föreslår också att Sverige i sam- band med ratificeringen gör tolkningsuttalanden med innebörden att konventionen skall tolkas på sådant sätt att det immaterialrättsliga skyd- det, särskilt för biotekniska upplinningar, inte urholkas.

Skälen för mitt förslag: Den analys av konventionens bestämmelser som gjorts i Miljö- och naturresursdepartementet har lett mig till slut- satsen att befintlig svensk lagstiftning, med ett undantag, täcker konven- tionens bestämmelser. Undantaget gäller den infomrationsplikt som åläggs part vid export av biotekniskt modifierade organismer (artikel 19.3). Regeringen avser återkomma till riksdagen med förslag till nöd- vändig reglering i samband med behandling av frågan om svensk lag- stiftning för reglering av användning och frisläppande av biotekniskt förändrade organismer. Förslag till sådan lagstiftning har lagts fram av både Genteknikberedningen i betänkandet Gentekniken - en utmaning (SOU 199282), och av Miljöskyddskommittén i dess betänkande Miljö- balk (SOU 1993:27). Dessa förslag bereds för närvarande i regerings- kansliet.

Konventionens åtaganden i artiklarna 15, 16 och 19 har noga utretts. 1 Miljö- och naturresursdepartementets promemoria uttrycks tveksamhet när det gäller att acceptera en rättslig prövning vid den Internationella domstolen av frågor som rör nationell politik för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, som t.ex. jordbruks- eller bistånds— politik. Vidare konstateras att konventionens bestämmelser inte står i konfiikt med skyddet för patent och andra immaterialrättigheter.

Svea hovrätt, lndustriförbundet och Läkemedelsindustriföreningen har uttryckt oro för de möjligheter som finns att upprätthålla ett adekvat och effektivt skydd för immaterialrättigheter i samband med tekniköver- föring. Bl.a. föreslås att Sverige genom ett tolkningsuttalande skall klargöra vår uppfattning i denna fråga.

För egen del vill jag framhålla att jag delar promemorians uppfattning att konventionens bestämmelser gör det helt klart att skyddet för de immateriella rättigheterna inte riskerar att urholkas. I artikel 16 slås läst att tillträde till och överföring av teknik inom konventionens ram skall ske "på villkor som är förenliga med ett adekvat och efi'ektivtskydd av immaterialrättigheter". Vidare skall tekniköverföring äga rum på ömse- sidigt överenskomna villkor. Stadgandet i artikel 16, punkt 5, att par— terna skall samarbeta för att försäkra att immaterialrättigheter stödjer och inte strider mot konventionens mål, enkannerligen då målet om en "skälig och rättvis" fördelning av de nyttigheter som skapas vid använd- ningen av genetiska resurser, innebär heller inte några krav inom kon- ventionens ram på beslut som kan urholka det immaterialrättsliga skyddet.

Vad gäller förslaget att Sverige skall göra ett tolkningsuttalande rörande skyddet för immaterialrättigheter i samband med tekniköver- föring inom ramen för konventionen vill jag framhålla följande. Kon- ventionen medger inte reservationer. Sverige kan således inte genom ett tolkningsuttalande med rättslig verkan fastslå en tolkning som från

Prop. 1992/931227

svensk sida bedöms vara den rätta. Beslut i tolkningsfrågor kommer att fattas antingen i enskilda fall av partskonferensen eller i ett bredare sammanhang genom antagande av protokoll eller annex till konven— tionen. Regler för beslutsfattande inom konventionens ram är inte inför- da i konventionen. Partskonferensen skall enligt artikel 23, punkt 3, med samstämmighet, besluta om procedurregler, dvs. också regler för beslutsfattande. I-länderna kommer att tillse att beslut av partskonfe- rensen om tolkningar av konventionens stadganden, som inte sker genom annex eller protokoll, skall fattas med samstämmighet. Sverige kommer inte att godta något annat än samstämmighetsbeslut (consensus) i dessa frågor. Om tolkning sker genom annex eller protokoll har varje part som inte vill godta tolkningen, rätten att inte biträda protokollet eller annexet. Sverige kan således inte tvingas att anta en tolkning inom konventionen som vi inte anser vara riktig.

Jag delar promemorians och remissinstansernas uppfattning att Sverige tills vidare inte bör acceptera någon av de bindande tvistlös- ningsmekanismema. Svea hovrätt har påpekat att Sverige trots detta skulle kunna bli underkastad den Internationella domstolens kompetens genom vår generella förklaring om acceptans av domstolens kompetens i rättstvister avseende bl.a. tolkningen av fördrag. Detta kan visserligen inte uteslutas, men med hänsyn till konventionens natur timer jag det osannolikt att en situation skulle uppstå, i vilken den Internationella domstolen skulle hävda kompetens gentemot Sverige i en tvist under konventionen om biologisk mångfald med hänvisning till Sveriges gene- rella förklaring.

I fråga om en eventuell reglering av insamling av genetiskt material i Sverige gör jag den bedömningen att det inte är motiverat att nu införa en sådan reglering. De praktiska svårigheterna med att på ett tillfreds— ställande sätt kontrollera en sådan reglering är betydande. Endast bråk- delar av en organism är med dagens teknik tillräckliga för att tillgodo- göra sig den genetiska informationen. Det kan dock inte uteslutas att genetiskt material av betydande förädlingsvärde kan finnas även i Sverige. Frågan om svensk reglering får därför bedömas när närmare erfarenhet av den praktiska tillämpningen av en sådan reglering vunnits i länder med mer betydande genetiska tillgångar vilka kan förväntas införa sådan reglering inom kort.

Sammanfattningsvis anser jag att Sverige bör tillträda konventionen. Som jag inledningsvis anfört har redan 17 länder ratificerat konven- tionen. 30 ratifikationer krävs för att den skall träda i kraft. Jag anser det angeläget att alla ansträngningar görs för att främja ett snabbt ikrafttträdande. Jag vill därför redan nu föreslå att Sverige godkänner konventionen. Konventionen medför förpliktelser att föra en samlad nationell politik för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mång- fald, vilket kommer att ställa särskilda krav på ett omsorgsfullt organi— serat arbete för att kunna genomföra och följa upp arbete inom ett så brett fält. För att uppfylla konventionens mål och förpliktelser bör därför arbete snarast inledas med att utarbeta en samlad svensk politik. Jag vill understryka att ett omfattande arbete redan pågår sedan många år tillbaka inom alla de områden som berörs av konventionen. Jag avser

därför att återkomma till regeringen inom kort med förslag till en Prop svensk strategi för bevarande av biologisk mångfald, och att närmare belysa hur arbetet bör organiseras och ansvaret fördelas. Förslagen bör föreläggas riksdagen i form av en proposition.

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna den den 22 maj 1992 antagna konven- tionen om biologisk mångfald.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som före- draganden lagt fram.

Inledning

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY

Preamble

The Contracting Parties, Conscius of the intrinsic value of biological diversity and of the eco- logical, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural, recreational and aesthethic values of biological diversity and its compo- nents,

Conscious also of the importance of biological diversity for evolution and for maintaining life sustaining systems of the biosphere,

Affirming that the conservation of biological diversity is a common con- cern of humankind,

Reaffrrming that States have sove- reign rights over their own biological resources,

Reaftirming also that States are re- sponsible for conserving their biolo- gical diversity and for using their biological resources in a sustainable manner,

Concerned that biological diversity is being significantly reduced by cer- tain human activities,

Aware of the general lack of infor- mation and knowledge regarding bio- logical diversity and of the urgent need to develop scientific, technical and institutional capacities to provide the basic understanding upon which to plan and implement appropriate measures,

Nothing that it is vital to antici- pate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of bio- logical diversity at source,

Nothing also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat,

Nothing further that the funda- mental requirement for the conser- vation of biological diversity is the in-situ conservation of ecosystems

KONVENTION OM BIOLOGISK MÅNGFALD

De fördragsslutande parterna

är medvetna om det inneboende värdet av biologisk mångfald och de ekologiska, genetiska, sociala, eko- nomiska, vetenskapliga, utbildnings- mässiga, kulturella, rekreativa och estetiska värdena hos den biologiska mångfalden och dess beståndsdelar,

är även medvetna om betydelsen av biologisk mångfald för utveckling och vidmakthållande av biosfärens livsuppehållande system,

bekräftar att bevarandet av bio- logisk mångfald är en gemensam angelägenhet för hela mänskligheten,

återbekräftar att stater har suverän rätt över sina egna biologiska resurser,

återbekräftar även att stater är ansvariga för bevarandet av sin bio- logiska mångfald och för användan- det av sina biologiska resurser på ett hållbart sätt,

är oroade över att biologisk mångfald i betydande omfattning minskas av vissa mänskliga aktivi- teter,

är medvetna om den allmänna bris- ten på information och kunskap om biologisk mångfald och det träng- ande behovet av att utveckla veten- skaplig, teknisk och institutionell kapacitet för att tillhandahålla den grundläggande förståelse på vilken lämpliga åtgärder kan planeras och genomföras,

konstaterar att det är väsentligt att förutse, förebygga och angripa orsakerna till betydande minskning eller förlust av biologisk mångfald vid källan,

konstaterar även att där det före— ligger ett hot om betydande minsk- ning eller förlust av biologisk mång- fald bör brist på full vetenskaplig visshet inte användas som skäl för att uppskjuta åtgärder för att undvika eller minimera ett sådant hot,

konstaterar vidare att den grund- läggande förutsättningen för bevaran- det av biologisk mångfald är bevaran- det in situ av ekosystem och naturliga

Bilaga 1

and natural habitats and the main— tenance and recovery of viable popu- lations of species in their natural surroundings,

Noting further that ex-situ me— asures, preferably in the country of origin, also have an important role to play,

Recognizing the close and tradi- tional dependence of many indige- nous and local communities embody— ing traditional lifestyles on bio- logical resources, and the desira- bility of sharing equitably benefits arising from the use of traditional knowledge, innovations and practices relevant to the conservation of bio- logical diversity and the sustainable use of its components,

Recognizing also the vital role that women play in the conservation and sustainable use ofbiological diversity and affirming the need for the full participation of women at all levels of" policy-making and implementation of biological diversity conservation,

Stressing the importance of, and dte need to promote, international, regional and global cooperation among States and intergovernmental organizations and the non-govern- mental sector for the conservation of biological diversity and the sustain— able use of its components, Acknowledging that the provision of new and additional financial re- sources and appropriate access to re— levant technologies can be expected to make a substantial difference in the world's ability to address the loss of biological diversity, Acknowledging further that special provision is required to meet the needs of developing countries, inclu- ding the provision of new and addit- ional financial resources and appro— priate access to relevant technologies, Noting in this regard the special conditions of the least developed countries and small island States, Acknowledging that substantial in- vestments are required to conserve biological diversity and that there is the expectation of a broad range of environmental, economic and social benefits from those investments,

livsmiljöer och bibehållandet och återställandet av livskraftiga populationer av arter i deras naturliga miljö,

konstaterar vidare att åtgärder ex situ, helst i ursprungslandet, också har en betydande roll att spela,

inser det nära och traditionella beroendet, hos många ursprungsbe— folkningar och lokalsamhällen med traditionella livsstilar av biologiska resurser och önskvärdheten av att rättvis fördelning av vinster som upp- kommer vid användandet av traditio- nella kunskaper, innovationer och sedvänjor med relevans för bevaran- det av biologisk mångfald och håll- bart nyttjande av dess beståndsdelar,

inser även den väsentliga roll som kvinnor spelar vid bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mång- fald och bekräftar behovet av kvin- nors fulla deltagande på alla nivåer i beslutsfattande och genomförande av biologisk mångfaldsbevarande,

betonar vikten av och behovet att främja internationellt, regionalt och globalt samarbete mellan stater och mellanstatliga organisationer och den icke-statliga sektorn för bevarande av biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande av dess beståndsdelar,

erkänner att tillförseln av nya och additionella finansiella resurser och lämplig tillgång till relevanta tekniker kan förväntas innebära en väsentlig skillnad för världens förmåga att bemöta förlusten av biologisk mångfald,

erkänner vidare att särskilda åtgär— der behövs tör att tillgodose utveck- lingsländers behov, inklusive till- förseln av nya och additionella finan- siella resurser och lämplig tillgång till relevanta tekniker,

konstaterar i detta sammanhang de speciella förhållandena i de minst utvecklade länderna och små östater,

erkänner att betydande invester- ingar behövs för att bevara biologisk mångfald och att det finns förvänt- ningar på ett brett spektrum av miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar av dessa invester- ingar,

Bilaga 1

Recognizing that economic and social development and poverty eradication are the first and over- riding priorities of developing countries,

Aware that conservation and sustainable use of biological diversity is of critical importance for meeting the food, health and other needs of the growing world population, for which purpose access to and sharing of both genetic resources and tech- nologies are essential,

Nothing that, ultimately, the con- servation and sustainable use of bio- logical diversity will strengthen frien- dly relations among States and contri- bute to peace for humankind,

Desiring to enhance and comple- ment existing international arrange- ments for the conservation of biolog— ical diversity and sustainable use of its components, and

Determent to conserve and sustain- ably use biological diversity for the benefit of present and future genera- tions,

Have agreed as follows:

Article 1 Objectives

The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, are the conser- vation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resour- ces and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resour- ces and to technologies, and by app- ropriate funding.

Article 2 Use of' Terms

For the purposes of this conven- tion:

"Biological diversity" means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part;

anser att ekonomisk och social ut- veckling och avskaffande av fattig- dom är de första och allt överskugg- ande prioritetema för utvecklings- länderna,

är medvetna om att bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald är av kritisk betydelse för att möta den växande världsbefolk- ningens behov av livsmedel, hälso- vård och annat, varvid tillgång till och delaktighet i både genetiska re- surser och tekniker är väsentligt,

konstaterar att slutligen kommer bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald att stärka vänskapliga relationer mellan stater och bidra till fred för mänskligheten,

önskar förstärka och komplettera existerande internationella arrange- mang för bevarandet av biologisk mångfald och hållbart nyttjande av dess beståndsdelar, och

är beslutna att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald till förmån för nuvarande och kommande generationer,

har ingått följande överens- kommelse:

Artikel 1 Mål

Målen för denna konvention, att eftersträvas i enlighet med dess relevanta bestämmelser, är bevaran- det av biologisk mångfald och håll- bart nyttjande av dess beståndsdelar och rättvis fördelning av de vinster som uppstår vid utnyttjande av gene- tiska resurser, inklusive genom lämplig tillgång till genetiska resurser och genom lämplig överföring av relevant teknik, med hänsyn taget till alla rättigheter till dessa resurser och tekniker, och genom lämplig finan- siering.

Artikel 2 Terminologi I denna konvention avses med:

"Biologisk mångfald": variations- rikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologi- ska komplex i vilka de ingår; detta

Bilaga 1

this includes diversity within species, between species and of ecosystems.

"Biological resources" includes genetic resources, organisms or parts thereof, populations, or any other biotic component of ecosystems with actual or potential use or value for humanity.

"Biotechnology" means any tech- nological application that uses bio- logical systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or mo— dify products or processes for spe- cific use.

"Country of origin of genetic resources" means the country which possesses those genetic resources in in-situ conditions.

"Country providing genetic resour- ces" means the country supplying ge- netic resources collected from in-situ sources, including populations of both wild and domesticated species, or taken from ex-situ sources, which may or may not have originated in that country.

"Domesticated or cultivated species" means species in wich the evolutionary process has been influenced by humans to meet their needs.

"Ecosystem" means a dynamic complex of plant, animal and micro- organism communities and their non— living environment interacting as a functional unit.

"Ex—situ conservation" means the conservation of components of bio- logical diversity outside their natural habitats.

"Genetic material" means any mat- erial of plant, animal, microbial or other origin containing functional units of heredity.

"Genetic resources" means genetic material of actual Or potential value.

"Habitat" means the place or type of site where an organism or popula- tion naturally occurs.

"ln-situ conditions" means condi- tions where genetic resources exist within ecosystems and natural habi- tats, and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surround- ings where they have developed their distinctive properties.

innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

"Biologiska resurser": innefattar genetiska resurser, organismer eller delar av dessa, populationer eller varje annan biotisk komponent hos ekosystem med faktisk eller potentiell nytta eller värde för människan.

"Bioteknik": varje teknologisk tillämpning som använder biologiska system, levande organismer eller derivat därav, för att skapa eller modifiera produkter eller processer för en specifik användning.

"Ursprungsland för genetiska re- surser": det land som innehar dessa genetiska resurser under in situ för- hållanden.

"Land som tillhandahåller gene- tiska resurser": det land som till- handahåller genetiska resurser som insamlats från in situ källor, inklusive populationer av både vilda och dome- sticerade arter, eller tagits från ex situ källor, vilka kan eller inte kan ha haft sitt ursprung i det landet.

"Domesticerade eller odlade arter" : arter hos vilka den evolutionära pro— cessen har påverkats av människor för att tillgodose dessas behov.

"Ekosystem": ett dynamiskt kom- plex av växt-, djur- och mikro- organismsamhällen och dessas icke- levande miljö som interagerar som en funktionell enhet.

"Ex situ bevarande": bevarandet av komponenter av biologisk mångfald utanför dessas naturliga livsmiljöer.

"Genetiskt material " : varje material av växt-, djur-, mikroorganism- eller annat ursprung, som innehåller funk- tionella enheter av arvsmassa.

"Genetiska resurser" : genetiskt ma- terial av faktiskt eller potentiellt värde.

"Livsmiljö": den plats eller typ av område där en organism eller popula- tion naturligt förekommer.

"ln situ förhållanden": förhål-

_landen, där genetiska resurser

förekommer inom ekosystem och na- turliga livsmiljöer, och, för domesti- cerade eller odlade arter, i de mil- jöer, där de har utvecklat sina sär- skiljande egenskaper.

Bilaga 1

"ln-sim conservation" means the conservation of ecosystems and natu- ral habitats and the maintenance and recovery of viable populations of spe- cies in their natural surroundings and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroun- dings where they have developed their distinctive properties.

"Protected area" means a geogra- phically defined area which is des- ignated or regulated and managed to achieve specific conservation objectives.

"Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters govemed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it.

"Sustainable use" means the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its pot- ential to meet the needs and aspira- tions of present and future genera- tions.

"Technology' logy.

includes biotechno-

Article 3 Principle

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own envi- ronmental policies, and the responsi- bility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

Article 4 Jurisdictional Scope

Subject to the rights of other States, and except as otherwise ex- pressly provided in this Convention, the provisiOns of this Convention

"ln situ bevarande": bevarande av ekosystem och naturliga livsmiljöer och bibehållande och återställande av livskraftiga populationer av arter i dessas naturliga miljöer och, för domesticerade eller odlade arter, i de miljöer där de har utvecklat sina sår- skiljande egenskaper.

"Skyddat område": ett geografiskt avgränsat område som är avsatt eller reglerat och skött för att uppnå sär- skilda bevarandemål.

"Organisation för regional eko- nomisk integration": en organisation, bildad av suveräna stater i en viss region, och till vilken dess medlems- stater har överlåtit behörighet vad gäller frågor som regleras i denna konvention, och som vederbörligen bemyndigats att i överensstämmelse med sina interna förfaranden, att underteckna, ratificera, godta, god- känna eller ansluta sig till konven- tionen.

"Hållbart nyttjande": nyttjande av komponenter av biologisk mångfald på ett sätt och i en utsträckning som inte leder till långsiktig minskning av biologisk mångfald, och därigenom bibehålla dess potential att tillgodose nuvarande och kommande genera- tioners behov och förväntningar.

"Teknik" innefattar bioteknologi.

Artikel 3. Princip

Stater har, i enlighet med Förenta nationernas stadga och folkrättens principer, den suveräna rätten att utnyttja sina egna resurser i enlighet med sin egen miljöpolitik och ansvar att tillse att verksamheter inom deras jurisdiktion eller kontroll inte för- orsakar skada på miljön i andra stater eller i områden som ligger utanför gränserna för nationell jurisdiktion.

Artikel 4 Räckvidd av jurisdiktion

Med förbehåll för andra staters rättigheter, och om annat ej ut— tryckligen angivits i denna konven- tion, är bestämmelserna i denna kon-

Bilaga 1

apply, in relation to each Contracting Party:

(a) ln the case of components of biological diversity, in areas within the limits of its national jurisdiction; and

(b) In the case of processes and activities, regardless of where their effects occur, carried out under ifs jurisdiction or control, within the area of its national jurisdiction or beyond the limits of national juris- diction.

Article 5 Cooperation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, cooperatie with other Contracting Parties directly or, where appro- priate, through competent inter- national organizations, in respect of areas beyond national jurisdiction and on other matters of mutual interest, for the conservation and sustainable use of biological diversity.

Article 6 General Measures for Conservation and Sustainable Use

Each Contracting Party shall, in accordance with its particular con- ditions and capabilities:

(a) Develop national strategies, plans or programmes for the conser- vation and sustainable use of biologi- cal diversity or adapt for this purpose existing strategies, plans or pro- grammes which shall reflect, inter alfa, the measures set out in this Convention relevant to the Contract- ing Party concerned; and

(b) lntegrate, as far as possible and as appropriate, the conservation and sustainable use of biological diversity into relevant sectoral or cross- sectoral plans, programmes and policies.

Article 7 Identification and Monitoring Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, in particular for the purposes of Articles 8 to 10: (a) Identify components of bio- logical diversity important for its

vention tillämpliga för varje fördrags- slutande part:

a) I förhållande till komponenter av biologisk mångfald i områden inom gränserna för dess nationella jurisdiktion; och

b) i förhållande till processer och aktiviteter, oberoende av var effek- terna inträffar, utförda under dess jurisdiktion eller kontroll, inom om— rådet för dess nationella jurisdiktion eller utanför gränserna för nationell jurisdiktion.

Artikel 5 Samarbete

Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så är lämp- ligt, samarbeta med andra fördrags- slutande parter, direkt eller, där så är lämpligt, genom behöriga internatio- nella organisationer, vad gäller om- råden utanför nationell jurisdiktion och i andra frågor av gemensamt in- tresse, för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Artikel 6 Allmänna åtgärder för bevarande och hållbart nyttjande

Varje fördragsslutande part skall, i enlighet med sina speciella förhål- landen och möjligheter:

a) Utveckla nationella strategier, planer eller program för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald eller i detta syfte, anpassa befintliga strategier, planer eller program, vilka skall återspegla bland annat de åtgärder, som anges i denna konvention av relevans för den berör— da fördragsslutande parten; och

b) integrera, så vitt möjligt och om så är lämpligt, bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i relevanta sektoriella eller tvärsek- toriella planer, program och politiska riktlinjer.

Artikel 7 Identifiering och övervakning Varje fördragsslutande part skall så vitt möjligt och om så är lämpligt, särskilt för vad som anges i artiklarna 8-10: a) Identifiera komponenter av bio— logisk mångfald av betydelse för dess

Bilaga 1

conservation and sustainable use having regard to the indicative list of categories set down in Annex 1;

(b) Monitor, through sampling and other techniques, the components of biological diversity identified pur- suant to subparagraph (a) above, paying particular attention to those requiring urgent conservation measu- res and those which offer the greatest potential for sustainable use;

(c) identify processes and catego- ries of activities which have or are likely to have significant adverse impacts on the conservation and su- stainable use of biological diversity, and monitor their effects through sampling and other techniques; and

(d) Maintain and organize, by any mechanism data, derived from identi- fication and monitoring activities pursuant to subparagraphs (a), (b) and (c) above.

Article 8 ln-situ Conservation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:

(a) Establish a system of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biologi- cal diversity;

(b) Develop, where necessary, guidelines for the selection, estab- lishment and management of protec- ted areas or areas where special measures need to be taken to con- serve biological diversity;

(c) Regulate or manage biological resources important for the conserva— tion of biological diversity whether within or outside protected areas, widt a view to ensuring their con- servation and sustainable use;

(d) Promote the protection of ecosystems, natural habitats and the maintenance of viable populations of species in natural surroundings;

(e) Promote environmentally sound and sustainable development in areas adjacent to protected areas with a view to furthering protection of these areas;

bevarande och hållbara nyttjande med hänsyn tagen till den indikativa för- teckningen över kategorier angivna i bilaga 1;

b) övervaka, genom insamling av prover och andra metoder, de kom- ponenter av biologisk mångfald som identifierats enligt punkt a ovan, med särskild uppmärksamhet riktad på dem som kräver snara åtgärder för bevarande och dem som erbjuder den största potentialen för hållbart nytt- jande;

c) identifiera processer och kate- gorier av aktiviteter som har, eller troligen kommer att ha, betydande skadliga effekter på bevarandet och det hållbart nyttjandet av biologisk mångfald, och övervaka dessas effek— ter genom provtagning och andra me- toder; och

d) bibehålla och organisera med hjälp av någon mekanism, data som erhållits från identifierings- och övervakningsaktiviteterna enligt punkterna a, b och c ovan.

Artikel 8 In situ bevarande

Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så är lämpligt:

a) inrätta ett system av skyddade områden eller områden, där särskilda åtgärder behöver vidtas för att bevara biologisk mångfald;

b) utarbeta, där så är nödvändigt, riktlinjer för urval, inrättande och skötsel av skyddade områden eller områden, där särskilda åtgärder be- höver vidtas för att bevara biologisk mångfald;

c) reglera eller förvalta biologiska resurser av vikt för bevarande av bio- logisk mångfald, oavsett om dessa finns inom eller utanför skyddade områden, i syfte att säkerställa beva- rande och hållbart nyttjande av dem;

d) främja skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer och bibe— hållandet av livskraftiga populationer av arter i naturliga miljöer;

e) främja miljöanpassad och hållbar utveckling i områden i anslutning till skyddade områden i syfte att öka skyddet av dessa områden;

Bilaga 1

(f) Rehabilitate and restore de- graded ecosystems and promote the recovery of threatened species, inter alia, through the development and implementation of plans or other management strategies;

(g) Establish or maintain means to regulate, manage or control the risks associated with the use and release of living modified organisms resulting from biotechnology which are likely to have adverse environmental impacts that could affect the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account the risks to human health;

(h) Prevent the introduction of, control or eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitats or species;

(i) Endeavour to provide the conditions needed for compatibility between present uses and the conser- vation of biological diversity and the sustainable use of its components;

(j) Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benifits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices;

(k) Develop or maintain necessary legislation and/or other regulatory provisions for the protection of threatened species and populations;

(l) Where a significant adverse effect on biological diversity has been determined pursuant to Article 7, re- gulate or manage the relevant proces- ses and categories of activities; and

(m) Cooperate in providing finan- cial and other support for in-situ, conservation outlined in subpara- graphs (a) to (1) above, particularly to developing countries.

f) rehabilitera och återställa skadade ekosystem och främja åter- hämtningen hos hotade arter, bland annat genom utarbetande och genom- förande av planer eller andra sköt- selstrategier;

g) inrätta eller bibehålla medel för att reglera, hantera eller kontrollera de risker som är förbundna med an- vändningen och frisläppandet av bio- tekniskt modifierade levande orga- nismer, som sannolikt har miljöskad- liga effekter, som kan påverka be- varande och hållbart nyttjande av bio- logisk mångfald, även med hänsyn tagen till riskerna för mänsklig hälsa;

h) förhindra införseln av, kontrollera eller utrota sådana främmande arter, som hotar eko- system, livsmiljöer eller arter;

i) sträva efter att skapa de för- hållanden, som behövs för att åstad- komma förenlighet med nuvarande nyttjanden och bevarande av biolo- gisk mångfald och hållbart nyttjande av dess komponenter;

j) med förbehåll för dess natio- nella lagstiftning respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungsbefolk- ningar och lokalsamhällen med tradi- tionella livssätt som är relevanta för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med godkärmande och deltagande av dem som besitter sådana kunskaper, inno- vationer och sedvänjor, samt främja rättvis fördelning av de vinster som uppkommer vid utnyttjandet av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor;

k) utarbeta eller bibehålla nöd- vändig lagstiftning och/eller andra reglerande bestämmelser för skyddet av hotade arter och populationer;

1) där en betydande skadlig effekt på biologisk mångfald har fastställts enligt artikel 7, reglera eller hantera de relevanta processerna och katego- rierna av aktiviteter; och

m) samarbeta om tillhandahållande av finansiellt och annat stöd för in situ bevarande angivet i punkterna a-l ovan, särskilt till utvecklingsländer.

Bilaga 1

Article 9 Ex-situ Conservation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, and predominantly for the purpose of complementing in-situ measures:

(a) Adopt measures for the ex—siru conservation of components of bio- logical diversity, preferably in the country of origin of such compo- nents;

(b) Establish and maintain facilities for ex-ritu conservations of and rese— arch on plants, animals and micro- organisms, preferably in the country of origin of genetic resources;

(c) Adopt measures for the reco- very and rehabilitation of threatened species and for their reintroduction into their natural habitats under appropriate conditions;

(d) Regulate and manage collection of biological resources from natural habitats for ex-situ conservation purposes so as not to threaten eco- systems and in-situ populations of species, except where special tem— porary ex-situ measures are required under subparagraph (c) above; and

(e) Cooperate in providing finan- cial and other support for ex-situ conservation outlined in subpara- graphs (a) to (d) above and in the establishment and maintenance of ex- situ conservation facilities in de- veloping countries.

Article lO Sustainable Use of Components ol' Biological Diversity

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:

(a) lntegrate consideration of the conservation and sustainable use of biological resources into national decision-making;

(b) Adopt measures relating to the use of biological resources to avoid or minimize adverse impacts on bio- logical diversity;

(c) Protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requi- rements;

Artikel 9 Ex situ bevarande

Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så är lämpligt, och huvudsakligen i syfte att kom- plettera in situ åtgärder:

a) Vldta åtgärder för ex situ bevarande av komponenter av bio- logisk mångfald, företrädesvis i ursprungslandet för dessa kompo- nenter;

b) upprätta och bibehålla an- ordningar för ex situ bevarande av och forskning på växter, djur och mikroorganismer, företrädesvis i ur- sprungslandet för de genetiska re- surserna;

c) vidta åtgärder för återhämtning och rehabilitering av hotade arter och för dessas återinförande i sina natur- liga livsmiljöer under lämpliga för— hållanden;

d) reglera och hantera insamling av biologiska resurser från naturliga livsmiljöer för ex situ bevarande, så att detta inte hotar ekosystem och in situ populationer av arter, utom då särskilda tillfälliga ex situ åtgärder krävs enligt punkt c ovan; och

e) samarbeta om tillhandahållandet av finansiellt eller annat stöd för ex situ bevarande angivet i punkterna a- d ovan och vid upprättandet och bibehållandet av anordningar för ex situ bevarande i utvecklingsländer.

Artikel 10 Hållbart nyttjande av komponenter av biologisk mångfald Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så är lämpligt: a) Integrera hänsyn till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i nationellt beslutsfattande;

b) vidta åtgärder beträffande nyttjandet av biologiska resurser för att undvika eller minimera skadliga effekter på biologisk mångfald;

c) skydda och uppmuntra sedvan- ligt nyttjande av biologiska resurser i enlighet med traditionella kulturella sedvänjor, som är förenliga med kraven för bevarande och hållbart nyttjande;

Bilaga 1

(d) Support local populations to develop and implement remedial action in degraded areas where bio- logical diversity has been reduced; and

(e) Encourage cooperation between its governmental authorities and its private sector in developing methods for sustainable use of biological diversity.

Article ll Incentive Measuros

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, adopt economically and socially sound measures that act as incentives for the conservation and sustainable use of components of biological diversity.

Article 12 Research and Training

'I'he Contracting Parties, taking into account the special needs of developing countries, shall:

(a) Establish and maintain pro- grammes for scientific and technical education and training in measures for the identification, conservation and sustainable use of biological di- versity and its components and pro- vide support for such education and training for the specific needs of developing countries;

(b) Promote and encourage research which contributes to the conservation and sustainable use of biological diversity, particularly in developing countries, inter alia, in accordance with decisions of the Conference of the Parties taken in consequence of recommendations of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice; and

(c) ln keeping with the provisions of Articles 16, 18 and 20, promote and cooperate in the use of scientific advances in biological diversity research in developing methods for conservation and sustainable use of biological resources.

d) stödja lokalbefolkningar i att utveckla och genomföra gottgörande åtgärder i skadade områden, där den biologiska mångfalden har minskat; och

e) uppmuntra samarbete mellan egna statliga myndigheter och den egna privata sektorn vid utarbetande av metoder för hållbart nyttjande av biologiska resurser.

Artikel 11 Styrmedel

Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så är lämpligt, vidta ekonomiskt och socialt sunda åtgärder som stimulerar till beva- rande och hållbart nyttjande av kom- ponenter av biologisk mångfald.

Artikel 12 Forskning och utbildning

De fördragsslutande parterna skall, med hänsyn tagen till utvecklings— länders särskilda behov:

a) Inrätta och bibehålla program för vetenskaplig och teknisk utbild- ning och träning i åtgärder för identi- fiering, bevarande och hållbart nytt- jande av biologisk mångfald och dess komponenter och tillhandahålla stöd för sådan utbildning och träning för utvecklingsländers särskilda behov;

b) främja och uppmuntra forskning som bidrar till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, särskilt i utvecklingsländer, bland annat i enlighet med beslut som partskonferensen fattar till följd av rekommendationer från underorganet för vetenskaplig, teknisk och teknologisk rådgivning; och

e) i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 20 främja och samarbeta om användningen av ve- tenskapliga framsteg från forskningen om biologisk mångfald vid utveck- landet av metoder för bevarande och hållbart nyttjande av biologiska resurser.

Bilaga 1

Article 13 Public Education and Awareness

The Contracting Parties shall: (a) Promote and encourage under- standing of the importance of, and the measures required for, the con- servation of biological diversity, as well as its propagation through me- dia, and the inclusion of these tepics in educational programmes; and

(b) Cooperate, as appropriate, with other States and international organ- izations in developing educational and public awareness programmes, with respect to conservation and su- stainable use of biological diversity.

Article 14 Impact Assessment and Minimizing Adverse Impacts

]. Each Contracting Party, as far as possible and as appropriate, shall:

(a) Introduce appropriate proce- dures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimi- zing such effects and, where appro- priate, allow for public participation in such procedures;

(b) Introduce appropriate arrange— ments to ensure that the environ- mental consequences of its program- mes and policies that are likely to have significant adverse impacts on biological diversity are duly taken into account;

(c) Promote, on the basis of reci- procity, notification, exchange of in— formation and consultation on activi- ties under theirjurisdiction or control which are likely to significantly affect adversely the biological diversity of other States or areas beyond the lim- its of national jurisdiction, by encouraging the conclusion of bila- teral, regional or multilateral arr- angements, as appropriate;

(d) In the case of imminent or grave danger or damage, originating under its jurisdiction or control, to biological diversity within the area under jurisdiction of other States or

Artikel 13 Allmän utbildning och medvetenhet

De fördragsslutande parterna skall:

a) Främja och uppmuntra förståel- se för vikten av, och de åtgärder som erfordras för bevarande av biologisk mångfald, liksom spridning av detta genom media, och inkludering av sådana ämnen i undervisningsplaner; och

b) samarbeta, om så är lämpligt, med andra stater och internationella organisationer om utarbetande av un- dervisningsplaner och medvetande- höjande program rörande bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Artikel 14 Konsekvensbedömning och mini- mering av skadliga effekter

1. Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så är lämpligt:

a) Införa lämpliga procedurer som kräver miljökonsekvensbedömning av de av dessas föreslagna projekt, som sannolikt kommer att få betydande skadliga effekter på biologisk mångfald, i syfte att undvika eller minimera sådana effekter och, där så är lämpligt, tillse att allmänheten får delta i sådana procedurer;

b) införa lämpliga arrangemang för att säkerställa att vederbörlig hänsyn tas till de miljömässiga konsekven- serna av de av dessas program och åtgärder, som sannolikt kommer att få betydande skadliga effekter på biologisk mångfald;

c) på ömsesidig basis främja notifiering, utbyte av information och konsultation om aktiviteter under deras jurisdiktion eller kontroll, som sannolikt kommer att i betydande grad inverka skadligt på den biolo- giska mångfalden i andra stater eller områden utanför gränserna för natio- nell jurisdiktion, genom att upp- muntra slutandet av bilaterala, regio- nala eller multilaterala överenskom- melser, om så är lämpligt;

d) i fall av överhängande eller allvarlig fara eller skada som har sitt ursprung under dess jurisdiktion eller kontroll, för biologisk mångfald i områden under andra staters jurisdik-

Bilaga 1

in areas beyond the limits of national jurisdiction, notify immediately the potentially affected States of such danger or damage, as well as initiate action to prevent or minimize such danger or damage; and

(e) Promote national arrangements for emergency responses to activities or events, whether caused naturally or otherwise, which present a grave and imminent danger to biological di- versity and encourage international cooperation to supplement such natio- nal efforts and, where appropriate and agreed by the States or regional economic integration organizations concerned, to establish joint cont- ingency plans.

2. The Conference of the Parties shall examine, on the basis of studies to be carried out, the issue of liability and redress, including restoration and compensation, for damage to biologi- cal diversity, except where such lia- bility is a purely internal matter.

Article 15 Access to Genetic Resources

1. Recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is sub- ject to national legislation.

2. Each Contracting Party shall endeavour to create conditions to fa- cilitate access to genetic resources for environmentally sound uses by other Contracting Parties and not to impose restrictions that run counter to the objectives of this Convention.

3. For the purpose of this Con- vention, the genetic resources being provided by a Contracting Party, as referred to in this Article and Art- icles 16 and 19, are only those that are provided by Contracting Parties that are countries of origin of such resources or by the Parties that have acquired the genetic resources in acc- ordance with this Convention.

4. Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and subject to the provisions of this Article.

tion eller i områden utanför nationell jurisdiktion, omedelbart underrätta de potentiellt berörda staterna om sådan fara eller skada, såväl som igångsätta åtgärder för- att förhindra eller mini- mera sådan fara eller skada; och

e) främja nationella arrangemang för motåtgärder i nödsituationer vid aktiviteter eller händelser, vare sig dessa uppstått av naturliga orsaker eller på annat sätt, som innebär allvarlig och överhängande fara för biologisk mångfald, och främja inter- nationellt samarbete som komplement till sådana nationella ansträngningar, och, där så är lämpligt och överens- kommet mellan berörda stater eller organisationer för regional eko- nomisk integration, upprätta gemen— samma katastrofplaner.

2. Partskonferensen skall under- söka, på basis av genomförda studier, frågan om ansvar och gottgörelse, inklusive återställande och ersättning, för skada på biologisk mångfald, utom i de fall där sådant ansvar är en rent intern fråga.

Artikel 15 ”Tillträde till genetiska resurser

1. Med erkännande av staternas suveräna rätt över sina naturresurser vilar befogenheten att besluta om tillträde till genetiska resurser hos de nationella regeringarna och är under- kastad nationell lagstiftning.

2. Varje fördragsslutande part skall sträva efter att skapa förhållanden som underlättar tillträde till genetiska resurser för miljöanpassad använd- ning av andra fördragsslutande par- ter, och inte införa restriktioner som strider mot målen för denna konven- tion.

3. För denna konventions ändamål är de genetiska resurser tillhanda— hållna av en fördragsslutande part, vilka åsyftas i denna artikel och arti- klarna 16 och 19, endast de som till- handahålls av fördragsslutande parter som är ursprungsländer till sådana re- surser, eller av de parter som har förvärvat de genetiska resurserna i enlighet med denna konvention.

4. Tillträde skall, då det medges, ske på ömsesidigt överenskomna vill- kor och vara förenligt med bestäm-

Bilaga 1

5. Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting Party pro- viding such resources, unless other- wise determined by that Party.

6. Each Contracting Party shall endeavour to develop and carry out scientific research based on genetic resources provided by other Con- tracting Parties with the full parti- cipation of, and where possible in, such Contracting Parties.

7. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, and in accordance with Articles 16 and 19 and, where necessary, through the financial mechanism established by Articles 20 and 21 with the aim of sharing in a fair and equitable way the results of research and develop- ment and the benefits arising from the commercial and other utilization of genetic resources with the Con- tracting Party providing such resour— ces. Such sharing shall be upon mu- tually agreed terms.

Article 16 Access to and Transfer of Techno— logy

]. Each Contracting Party, recog— nizing that technology includes bio— technology, and that both access to and transfer of technology among Contracting Parties are essential elements for the attainment of the objectives of this Convention, under— takes subject to the provisions of this Article to provide and/or facilitate access for and transfer to other Con— tracting Parties of technologies that are relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity or make use of genetic resources and do not cause significant damage to the environment.

2. Access to and transfer of tech— nology referred to in paragraph 1 above to developing countries shall be provided and/or facilitated under

melsema i denna artikel.

5. Tillträde till genetiska resurser skall vara beroende av i förväg läm- nat informerat medgivande av den fördragsslutande part som tillhanda- håller sådana resurser, såvida annat ej bestämts av denna part.

6. Varje fördragsslutande part skall sträva efter att utveckla och utföra vetenskaplig forskning, baserad på genetiska resurser tillhandahållna av andra fördragsslutande parter, med fullt deltagande av och, där så är möjligt, i sådana fördragsslutande parter.

7. Varje fördragsslutande part skall vidta lagstiftningsmässiga, admini— strativa eller politiska åtgärder, om så är lämpligt, och i enlighet med arti- klarna 16 och 19 och, där så nödvän— digt, genom den finansiella meka- nism som upprättats genom artik- larna 20 och 21 i syfte att på skäligt och rättvist sätt dela med sig av re- sultaten av forskning och utveckling och de vinster som uppkommer vid kommersiell eller annan användning av genetiska resurser till den för- dragsslutande part som tillhanda- håller sådana resurser. Sådan för— delning skall ske på ömsesidigt över- enskomna villkor.

Artikel 16 Tillträde till och överföring av tek- nologi

1. Varje fördragsslutande part, som erkänner att teknologi även inbegriper bioteknik, och att både tillträde till och överföring av teknik mellan fördragsslutande parter är väsentliga element för att uppnå målen för denna konvention, åtar sig i enlighet med bestämmelserna i denna artikel att tillhandahålla och/eller underlätta tillträde för och överföring till andra fördragsslutande parter till/av tekniker som är rele- vanta för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald eller som umyttjar genetiska resurser och som inte orsakar betydande skada på miljön.

2. Tillträde till och överföring av teknik som åsyftas i punkt 1 ovan till utvecklingsländerskalltillhandahållas och/eller underlättas på skäliga och

Bilaga 1

fair and most favourable terms, in— cluding on concessional and prefe— rential terms where mutually agreed, and, where necessary, in accordance with the financial mechanism estab- lished by Articles 20 and 21. In the case of technology subject to patents and other intellectual property rights, such access and transfer shall be pro- vided on terms which recognize and are consistent with the adequate and effective protection of intellectual property righets. The application of this paragraph shall be consistent with paragraphs 3, 4 and 5 below.

3. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, with the aim that Contracting Parties, in particular those that are developing countries, which provide genetic re- sources are provided access to and transfer of technology protected by patents and other intellectual property rights, where necessary, through the provisions of Articles 20 and 21 and in accordance with international law and consistent with paragraphs 4 and 5 below.

4. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, with the aim that the private sector facili- tates access to, joint development and transfer of technology referred to in paragraph 1 above for the benefit of both governmental institutions and the private sector of developing coun- tries and in this regard shall abide by the obligations included in paragraphs |, 2 and 3 above.

5. The Contracting Parties, recog- nizing that patents and other intel- lectual property rights may have an influence on the implementation of this Convention, shall cooperate in this regard subject to national legi- slation and international law in order to ensure that such rights are suppor- tive of and do not run counter to its objectives.

gynnsammaste villkor, inklusive på koncessionella eller preferentiella villkor där så ömsesidigt överens- kommits och, där så är nödvändigt, i enlighet med den finansiella meka- nism som upprättats genom artiklarna 20 och 21. Vad gäller teknik som är föremål för patent och andra imma- terialrättigheter, skall sådant tillträde och sådan överföring tillhandahållas på villkor som erkänner och är för- enliga med ett adekvat och effektivt skydd av immaterialrättigheter. Till- ämpningen av denna punkt skall vara förenlig med punkterna 3, 4 och 5 nedan.

3. Varje fördragsslutande part skall vidta lagstiftningsmässiga, admini— strativa eller politiska åtgärder, om så är lämpligt, i syfte att fördragsslut- ande parter, i synnerhet de som är ut- vecklingsländer, som tillhandahåller genetiska resurser medges tillträde till och överföring av teknik som ut- nyttjar dessa resurser, på ömsesidigt överenskomna villkor, inklusive tek- nik, som skyddas av patent och andra immaterialrättigheter, där så är nöd- vändigt, genom bestänunelsema i art- iklarna 20 och 21 samt i enlighet med internationell rätt och i överens— stämmelse med punkterna 4 och 5 nedan.

4. Varje fördragsslutande part skall vidta lagstiftningsmäsiga, admini- strativa eller politiska åtgärder, om så är lämpligt, i syfte att den privata sektorn underlättar tillträde till, gemensam utveckling av och över- föring av teknik som åsyftas i punkt 1 ovan till förmån för både statliga institutioner och den privata sektorn i utvecklingsländer och skall i detta avseende rätta sig efter de skyldig- heter som är inkluderade i punkterna 1, 2 och 3 ovan.

5. De fördragsslutande parterna, som erkänner att patent och andra immaterialrättigheter kan ha en in- verkan på genomförandet av denna konvention, skall samarbeta i detta avseende i enlighet med nationell lagstiftning och internationell rätt i syfte att säkerställa att sådana rättig- heter understödjer och inte strider mot dess mål.

Bilaga 1

Article 17 Exchange of Information

1. The Contracting Parties shall facilitate the exchange of infor- mation, from all publicly available sources, relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity, taking into account the special needs of developing countries.

2. Such exchange of information shall include exchange of results of technical, scientific and socio-eco- nomic research, as well as informa- tion on training and surveying pro- grammes, specialized knowledge, in- digenous and traditional knowledge as such and in combination with the technologies referred to in Article 16, paragraph 1. It shall also, where fe- asible, include repatriation of infor- mation.

Article 18 Technical and Scientific Cooper- ation

1. The Contracting Parties shall promote international technical and scientific cooperation in the field of conservation and sustainable use of biological diversity, where necessary, through the appropriate international and national institutions.

2. Each Contracting Party shall promote technical and scientific co- operation with other Contracting Parties, in particular developing countries, in implementing this Con- vention, inter alia, through the devel- opment and implementation of natio- nal policies. In promoting such co- operation. special attention should be given to the development and streng- thening of national capabilities, by means of human resources develop- ment and institution building.

3. The Conference of the Parties, at its first meeting, shall determine how to establish a clearing—house mechanism to promote and facilitate technical and scientific cooperation.

4. The Contracting Parties shall, in accordance with national legislation and policies, encourage and develop methods of cooperation for the devel-

Artikel 17 Utbyte av information

1. De fördragsslutande parterna skall underlätta utbyte av information från alla offentligt tillgängliga källor som är av relevans för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mång- fald, med hänsyn tagen till utveck- lingsländemas särskilda behov.

2. Sådant utbyte av information skall innefatta utbyte av resultat av teknisk, vetenskaplig och socio- ekonomisk forskning, såväl som information om tränings- och över- vakningsprogram, specialkunskaper, ursprungsbefolkningars kunskaper och annan traditionell kunskap som sådan och i förening med de tek- niker, som åsyftas i artikel 16.1. Det skall också, där så låter sig göras, innefatta återförande av information.

Artikel 18 Tekniskt och vetenskapligt sam- arbete

1. De fördragsslutanden parterna skall främja internationellt tekniskt och vetenskapligt samarbete inom området bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, där så är nödvändigt, genom lämpliga in- ternationella och nationella insti- tutioner.

2. Varje fördragsslutande part skall främja tekniskt och vetenskapligt samarbete med andra fördragsslu- tande parter, i synnerhet utveck— lingsländer, om genomförande av denna konvention, bland annat genom utveckling och genomförande av na- tionell politik. Vid främjandet av sådant samarbete bör särskild upp— märksamhet ges till utvecklande och stärkande av nationell förmåga, med hjälp av utveckling av mänskliga re- surser och uppbyggnad av institu- tioner.

3. Partskonferensen skall vid sitt första möte bestämma hur en insti- tution för kunskapsförmedling (clearing-house mechanism) kan in- rättas för att främja och underlätta tekniskt och vetenskapligt samarbete.

4. De fördragsslutande parterna skall i enlighet med nationell lag- stiftning och politik främja och ut- veckla samarbetsmetoder för utveck-

Bilaga 1

opment and use of technologies, in- cluding indigenous and traditional technologies, in pursuance of the objectives of this Convention. For this purpose, the Contracting Parties shall also promote cooperation in the training of personnel and exchange of experts.

5. The Contracting Parties shall, subject to mutual agreement, promote the establishment of joint research programmes and joint ventures for the development of technologies relevant to the objectives of this Convention.

Article 19 Handling of Biotechnology and Di- stribution of its Benefits

l. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, to provide for the effective participation in biotechnological research activities by those Contracting Parties, espec- ially developing countries, which provide the genetic resources for such research, and where feasible in such Contracting Parties.

2. Each Contracting Party shall take all practicable measures to pro- mote and advance priority access on a fair and equitable basis by Con— tracting Parties, especially developing countries, to the results and bennefits arising form biotechnologies based upon genetic resources provided by those Contracting Parties. Such ac- cess shall be on mutually agreed terms.

3. The Parties shall consider the need for and modalities of a protocol setting out appropriate procedures, including, in particular, advance in- formed agreement, in the field of the safe transfer, handling and use of any living modified organism resulting from biotechnology that may have adverse effect on the conservation and sustainable use of biological di— versity.

4. Each Contracting Party shall, directly or by requiring any natural or legal person under its jurisdiction providing the organisms referred to in paragraph 3 above, provide any

ling och användning av teknik, däri- bland ursprungsbefolkningars teknik och traditionell teknik, i syfte att uppnå målen för denna konvention. För detta ändamål skall de fördrags- slutande parterna även främja sam- arbete om utbildning av personal och utbyte av experter.

5. De fördragsslutande parterna skall, efter ömsesidig överenskom- melse, främja inrättandet av gemen- sarrrrna forskningsprogram och sam- riskföretag för utveckling av teknik som är relevant för denna konven- tions mål.

Artikel 19 Hantering av bioteknik och fördel- ning av dess vinster

1 . Varje fördragsslutande part skall vidta lagstiftningsmässiga, administ- rativa eller politiska åtgärder, om så är lämpligt, för att möjliggöra effek- tivt deltagande i bioteknisk forsk- ningsverksamhet av de fördragsslu- tande parter, särskilt utvecklings- länder, som tillhandahåller genetiska resurser för sådan forskning, och där så är lämpligt i dessa länder.

2. Varje fördragsslutande part skall vidta alla praktiskt genomförbara åt- gärder för att främja och befordra förtur vid tillträde på skälig och rätt- vis grund för fördragsslutande parter, särskilt utvecklingsländer, till de re- sultat och vinster, som uppkommer från bioteknik baserad på genetiska resurser som tillhandahållits av dessa fördragsslutande parter. Sådant till- träde skall ske på ömsesidigt överens- komna villkor.

3. Parterna skall överväga behovet av och formerna för ett protokoll, som anger lämpliga prcedurer, in- klusive i synnerhet informerad för- handsöverenskommelse vad gäller säker överföring, hantering och an- vändning av varje levande biotekniskt modifierad organism som kan ha skadlig effekt på bevarande och håll- bart nyttjande av biologisk mångfald.

4. Varje fördragsslutande part skall, direkt eller genom krav på varje fysisk eller juridisk person under dess jurisdiktion som tillhanda- håller de organismer som åsyftas i

Bilaga 1

available information about the use and safety regulations required by that Contracting Party in handling such organisms, as well as any avail- able information on the potential ad- verse impact' of the specific orga- nisms concerned to the Contracting Party into which those organisms are to be introduced.

Article 20 Financial Resources

l. Each Contracting Party under- takes to provide, in accordance with its capabilities, financial support and incentives in respect of those national activities which are intended to ach- ieve the objectives of this Conven- tion, in accordance with its national plans, priorities and programmes.

2. The developed country Parties shall provide new and additional financial resources to enable devel- oping country Parties to meet the agreed full incremental costs to them of implementing measures which ful- fil the obligations of this Convention and to benefit from its provisions and which costs are agreed between a de- veloping country Party and the insti- tutional structure referred to in Art- icle 21, in accordance with policy, strategy, programme priorities and eligibility criteria and an indicative list of incremental costs established by the Conference of the Parties. Other Parties, including countries undergoing the process of transition to a market economy, may voluntar- ily assume the obligations of the developed country Parties. For the purpose of this Article, the Confe- rence of the Parties, shall at its first meeting establish a list of developed country Parties and other Parties which voluntarily assume the obliga- tions of the developed country Par- ties. The Conference of the Par-ties shall periodically review and if necessary arnend the list. Contribu- tions from other countries and sour- ces on a voluntary basis would also be encouraged. The implementation of these comrnitments shall take into account the need for adequacy, pre-

punkt 3 ovan, tillhandahålla all till- gänglig information om den använd- ning och de säkerhetsbestämmelser för hantering av sådana organismer som krävs av denna fördragsslutande part, såväl som all tillgänglig in- formation om den potentiellt skadliga effekten av de specifika berörda or- ganismerna till den fördragsslutande part till vilken dessa organismer skall införas.

Artikel 20 Finansiella resurser

1. Varje fördragsslutande part åtar sig att i överensstämmelse med sin förmåga tillhandahålla finansiellt stöd och stimulans beträffande de natio- nella aktiviteter som avses uppnå målen för denna konvention, i enlig- het med dess nationella planer, pri- oriteringar och program.

2. Parter från utvecklade länder skall tillhandahålla nya och addi- tionella finansiella resurser för att möjliggöra för parter från utveck- lingsländer att bestrida de över- enskomna fulla tillkommande kost— naderna för dessa av att genomföra åtgärder som uppfyller förpliktel- sema i denna konvention, och för att dra nytta av dess bestämmelser och dessa kostnader skall överenskommas mellan en part som är ett utveck- lingsland och den institutionella struktur, som åsyftas i artikel 21, i enlighet med politik, strategi, pro- gramprioriteringar och behörighets- kriterier och en indikativ förteckning över tillkommande kostnader upp- rättad av partskonferensen. Andra parter, inklusive länder som genom- går en process för övergång till marknadsekonomi, kan frivilligt påta sig samma förpliktelser som parter från utvecklade länder. För denna artikels ändamål skall partskonfe- rensen vid sitt första möte upprätta en förteckning över parter från utvecklade länder och andra parter, som frivilligt påtar sig samma förpliktelser som parterna från de utvecklade länderna. Partskonferen- sen skall periodvis granska och om nödvändigt ändra förteckningen. Bi- drag från andra länder och källor på frivillig basis kommer också att upp-

Bilaga 1

dictability and timely flow of funds and the importance of burden—sharing among the contributing Parties in- cluded in the list.

3. 'The developed country Parties may also provide, and developing country Parties avail themselves of, financial resources related to the implementation of this Convention through bilateral, regional and other multilateral Channels.

4. Tire extent to which developing country Parties will effectively implement their commitrnents under this Convention will depend on the effective implementation by developed country Parties of their commitments under this Convention related to financial resources and transfer of technology and will take fully into account the fact that economic and social development and eradication of poverty are the first and overriding priorities of the developing country Parties.

5. The Parties shall take full ac- count of the specific needs and spe- cial situation of least developed coun- tries in their actions with regard to funding and transfer of technology.

6. The Contracting Parties shall also take into consideration the special conditions resulting from the dependence on, distribution and loca- tion of, biological diversity within developing country Parties, in par- ticular small island States.

7. Consideration shall also be gi- ven to the special situation of deve- loping countries, including those that are most environmentally vulnerable, such as those with arid and semi-arid zones, coastal and mountainous areas.

Article 21 Financial Mechanism

l. There shall be a mechanism for the provision of financial resources to developing country Parties for pur— poses of this Convention on a grant or concessional b&is the essential elements of which are described in

muntras. Genomförandet av dessa åtaganden skall beakta behovet av tillräcklighet, förutsägbarhet och punktlighet i tillförseln av medel samt vikten av bördefördelning mellan de bidragsgivande parter som är upptagna i förteckningen.

3. Parterna från utvecklade länder kan också tillhandahålla, och parter från utvecklingsländer begagna sig av, finansiella resurser som har sam- band med genomförandet av denna konvention genom bilaterala, regio- nala och andra multilaterala kanaler.

4. Den omfattning, i vilken par- terna från utvecklingsländema effek- tivt kommer att kunna genomföra si- na åtaganden under denna konven- tion, kommer att vara avhängig av att parter från utvecklade länder effektivt fullgör sina åtaganden under konven— tionen beträffande finansiella resurser och överföring av teknik, och kom- mer att till fullo beakta det förhål- landet att ekonomisk och social ut- veckling och avskaffandet av fattig- dom har främsta och övergripande prioritet för parter från utvecklings- länder.

5. Panema skall till fullo beakta de minst utvecklade ländernas särskilda behov och speciella situation vid sina åtgärder rörande finansiering och överföring av teknik.

6. De fördragsslutande parterna skall också ta hänsyn till de speciella förhållanden, som uppstått från bero- endet, fördelningen och lokaliser- ingen av biologisk mångfald inom parter från utvecklingsländer, i synnerhet små östater.

7. Hänsyn skall också tas till den speciella situationen i utvecklings- länder, inklusive de som är mest sår- bara ur miljösynpunkt såsom länder med arida och semiarida områden, kust- och bergsområden.

Artike121 Finansiell mekanism

1. Det skall finnas en mekanism för tillhandahållande av finansiella resurser till parter från utveck- lingsländer för denna konventions ändamål på gåvo- eller förmånlig ba- sis, vilkens viktigaste element

Bilaga 1

this Article. The mechanism shall function under the authority and guidance of, and be accountable to, the Conference of the Parties for purposes of this Convention. The operations of the mechanism shall be carried out by such institutional structure as may be decided upon by the Conference of the Parties at its first meeting. For purposes of this Convention, the Conference of the Parties shall determine the policy, strategy, programme priorities and eligibility criteria relating to the access to and utilization of such resources. The contributions shall be such as to take into account the need for predictability, adequacy and timely flow of funds referred to in Aritcle 20 in accordance with the amount of resources needed to be decided periodically by the Con— ference of the Parties and the importance of burden-sharing among the contributing Parties included in the list referred to in Article 20, paragraph 2. Voluntary contributions may also be made by the developed country Parties and by other coun- tries and sources. The mechanism shall operate within a democratic and transparent system of governance.

2. Pursuant to the objectives of this Convention, the Conference of the Parties shall at its first meeting determine the policy, strategy and programme priorities, as well as det- ailed criteria and guidelines for eligi- bility for access to and utilization of the financial resources including monitoring and evaluation on a regu— lar basis of such utilization. The Conference of the Parties shall decide on the arrangements to give effect to paragraph 1 above after consultation with the institutional structure en- trusted with the operation of the financial mechanism.

3. The Conference of the Parties shall review the effectiveness of the mechanism established under this Ar- ticle, including the criteria and guide— lines referred to in paragraph 2 above, not less than two years after the entry into force of this Con- vention and thereafter on a regular basis. Based on such review, it shall

beskrivs i denna artikel. Mekanismen skall verka under myndighet och ledning av, och vara redovisnings— skyldig inför partskonferensen vad gäller denna konventions ändamål. Mekanismens operativa verksamhet skall utföras av en sådan institutionell struktur som partskonferensen beslu— tar vid sitt första möte. För denna konventions ändamål skall partskon- ferensen lägga fast politik, strategi, programprioriteringar och behörig- hetskriterier för tillgång till och utnyttjande av sådana resurser. Bidragen skall vara sådana att hänsyn tas till behov av förutsägbarhet, tillräcklighet och punktlig tillförsel av medel som åsyftas i artikel 20, i överensstämmelse med den mängd resurser som behövs, vilket partskonferensen periodvis skall besluta om, och vikten av bördeför- delning mellan de bidragsgivande parter, som är upptagna i den förteckning som åsyftas i artikel 20.2. Frivilliga bidrag kan också lämnas av parter från utvecklade länder och av andra länder och källor. Mekanismen skall verka inom ett demokratiskt och öppet styr- system.

2. I enlighet med målen för denna konvention skall partskonferensen vid sitt första möte lägga fast politik, strategi och programprioriteringar så- väl som detaljerade kriterier och rikt- linjer för behörighet till tillgång till och utnyttjande av de finansiella re- surserna, inklusive övervakning och utvärdering på regelbunden basis av sådant utnyttjande. Partskonferensen skall besluta om arrangemang för att verkställa innehållet i punkt 1 ovan efter konsultation med den institutio- nella struktur som anförtros att förvalta den finansiella mekanismen.

3. Partskonferensen skall granska effektiviteten hos den mekanism som upprättats enligt denna artikel, inf klusive kriterierna och riktlinjerna som åsyftas i punkt 2 ovan, inte se- nare än två år efter det att denna konvention trätt i kraft, och därefter på regelbunden basis. Efter sådan granskning skall den vidta lämpliga

Bilaga 1

take appropriate action to improve the effectiveness of the mechanism if

necessary. 4. The Contracting Parties shall consider strengthening existing fi- nancial institutions to provide fi- nancial resources for the conservation and sustainable use of biological di- versity.

Article 22 Relationship with Other Intema- tional Conventions

1. The provisions of this Conven- tion shall not affect the rights and obligations of any Contracting Party deriving from any existing interna- tional agreement, except where the exercise of those rights and obli- gations would cause a serious damage or threat to biological diversity.

2. Contracting Parties shall imple- ment this Convention with respect to the marine environment consistently with the rights and obligations of States under the law of the sea.

Article 23 Conference of the Parties 1. A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Direc- tor of the United Nations Environ- ment Programme not later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary me- etings of the Conference of the Par- ties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference at its first meeting.

2. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being comm- unicated to them by the Secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.

3. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt rules of procedure for itself and for any subsidary body it may establish, as well as financial rules

åtgärder för att förbättra mekanis- mens effektivitet om detta är nöd- vändigt.

4. De fördragsslutande parterna skall överväga att förstärka befintliga finansiella institutioner för att till- handahålla finansiella resurser för be- varande och hållbart nyttjande av bio- logisk mångfald.

Artikel 22 Förhållande till andra internatio- nella konventioner

l . Bestämmelserna i denna konven- tion skall inte påverka de rättigheter och skyldigheter som någon fördrags- slutande part har enligt annan befin- tlig internationell överenskommelse, utom då utövandet av sådana rättig— heter och skyldigheter skulle för- orsaka allvarlig skada på eller hot mot biologisk mångfald.

2. Fördragsslutande parter skall genomföra denna konvention med av- seende på den marina miljön i över- ensstänunelse med staters rättigheter och skyldigheter enligt havsrätten.

Artikel 23 Parternas konferens

I. En partskonferens upprättas här- med. Det första mötet med partskon- ferensen skall sammankalla av exekutivdirektören för Förenta natio- nernas miljöprogram inte senare än ett år efter det att denna konvention trätt i kraft. Därefter skall ordinarie möten med partskonferensen hållas med regelbundna mellanrum, att be- stämmas av konferensen vid dess första möte.

2. Extra möten med partskonfe- rensen skall hållas vid sådana andra tillfällen, som konferensen må anse nödvändigt, eller på skriftlig begäran av någon part under förutsättning att, inom sex månader efter det att begä- ran meddelats dem av sekreteriatet, minst en tredjedel av parterna stödjer en sådan begäran.

3. Partskonferensen skall enhälligt enas om och anta procedurregler för sig själv och för varje underorgan den må inrätta, säväl som finansiella bestämmelser som styr finansieringen

Bilaga 1

governing the funding of the Secre- tariat. At each ordinary meeting, it shall adopt a budget for the financial period until the next ordinary me- eting.

4. The Conference of the Parties shall keep under review the imple- mentation of this Convention, and, for this purpose, shall: (a) Establish the form and the intervals for transmitting the infor- mation to be submitted in accordance with Article 26 and consider such in- formation as well as reports sub- mitted by any subsidary body; (b) Review scientific, technical and technological advice on biological di- versity provided in accordance with Article 25; (c) Consider and adopt, as requ- ired, protocols in accordance with Articles 28; (d) Consider and adopt, as requ- ired, in accordance with Articles 29 and 30, amendments to this Conven- tion and its annexes; (e) Consider amendments to any protocol, as well as to any annexes thereto, and, if so decided, recom- mend their adoption to the parties to the protocol concerned; (f) Consider and adopt, as requ- ired, in accordance with Article 30, additional annexes to this Conven- tion; (g) Establish such subsidiary bo- dies, particularly to provide scientific and technical advice, as are deemed necessary for the implementation of this Convention;

(h) Contact, through the Secre- tariat, the executive bodies of con- ventions dealing with matters covered by this Convention with a view to establishing appropriate forms of cooperation with them; and

(i) Consider and undertake any ad- ditional action that may be required for the achievement of the purposes of" this Convention in the light of ex- perience gained in its operation.

5. The United Nations, its specia- lized agencies and the international Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to this Conven- tion may be represented as observers at meetings of the Conference of the

av sekretariatet. Vid varje ordinarie möte skall den anta en budget för den finansiella perioden fram till nästa ordinarie möte.

4. Partskonferensen skall löpande granska genomförandet av denna konvention, och skall för detta ändamål:

a) Fastställa formen och tidpunk- tema för insändande av den informa- tion som skall lämnas i enlighet med artikel 26, och beakta denna infor- mation såväl som rapporter, överläm— nade av något underorgan;

b) granska vetenskaplig, teknisk och teknologisk rådgivning om bio- logisk mångfald som avges i enlighet med artikel 25;

c) överväga och anta, om så erfor- dras, protokoll i enlighet med artikel 28;

d) överväga och anta, om så er- fordras, ändringar av denna konven- tion och dess bilagor i enlighet med artiklarna 29 och 30;

e) överväga ändringar av något protokoll såväl som bilaga till ett sådant, och, om så beslutas, föreslå antagande av dessa, till de av proto- kollet berörda parterna;

f) överväga och anta, om så er- fordras, ytterligare bilagor till denna konvention, i enlighet med artikel 30;

g) upprätta sådana underorgan, framför allt för att ge vetenskapliga och tekniska råd, som bedöms nöd— vändiga för genomförandet av denna konvention;

h) genom sekretariatet kontakta de verkställande organen för konventio- ner, som behandlar frågor som reg- leras i denna konvention, i syfte att upprätta lämpliga former för samar- bete med dem; och

i) överväga och vidta varje annan åtgärd som kan erfordras för att upp— nå syftena med denna konvention i ljuset av erfarenheter som görs under dess verksamhet.

5. Förenta nationerna, dess fack- organ och lntemationella atomenergi- kommissionen liksom varje stat, som inte är part i denna konvention, får företrädas som observatörer vid partskonferensens möten. Varje annat

Bilaga 1

Parties. Any other body or agency, whether governmental or non-govem— mental, qualified in fields relating to conservation and sustainable use of biological diversity, which has infor- med the Secretariat of its wish to be represented as an observer at a mee- ting of the Conference of the Parties, may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Confe- rence of the Parties.

Article 24 Secretariat

1. A secretariat is hereby estab- lished. its functions shall be: (3) To arrange for and service me- etings of the Conference of the Par- ties provided for in Article 23; (b) To perform the functions as- signed to it by any protocol; (c) To prepare reports on the exe- cution of its functions under this Convention and present them to the Conference of the Parties; (d) To coordinate with other rele— vant international bodies and, in particular to enter into such admi- nistrative and contractual arrange- ments as may be required for the ef- fective discharge of its functions; and (e) To perform such otiter functi- ons as may be determined by the Conference of the Parties.

2. At its first ordinary meeting, the Conference of the Parties shall designate the secretariat from amo- ngst those existing competent inter- national organizations which have signified their willingness to carry out the secretariat functions under this Convention.

Article 25 Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice i. A subsidiary body for the provi- sion of scientific, technical and tech- nological advice is hereby established to provide the Conference of the Par- ties and, as appropriate; its other subsidiary bodies with timely advice relating to the implementation of this Convention. This body shall be open

organ eller fackorgan, såväl statligt som icke-statligt, som är behörigt inom områden som har med bevar- ande och varaktigt nyttjande av bio- logisk mångfald att göra, och som har meddelat sekretariatet om sin önskan att företrädas som observatör vid något av partskonferensens mö- ten, kan ges tillträde såvida inte minst en tredjedel av de närvarande parterna motsätter sig detta. Tillträde och deltagande för observatörer skall följa de procedurregler, som antagits av partskonferensen.

Artikel 24 Sekretariat

1 . Ett sekreteriat upprättas härmed. Dess funktioner skall vara:

a) Att anordna och betjäna möten med partskonferensen enligt artikel 23;

b) att utföra de uppgifter som an- visas det i något protokoll;

c) att sammanställa rapporter om utförandet av sina uppgifter enligt denna konvention och framlägga dessa för partskonferensen;

d) att samordna med andra rele- vanta internationella organ, och i synnerhet att ingå sådana administra- tiva och avtalsmässiga föranstaltnin- gar som kan erfordras för ett effek- tivt utförande av sina uppgifter; och

e) att utföra sådana andra uppgifter som partskonferensen kan komma att bestämma.

2. Vid dess första ordinarie möte skall partskonferensen utse sekre- tariatet bland de befintliga kompe- tenta intemationella organisationer, som har uttryckt sin villighet att utföra sekretariatsfunktionerna under denna konvention.

Artikel 25 Underorgan för vetenskaplig, tek- nisk och teknologisk rådgivning

1. Ett underorgan för vetenskap- lig, teknisk och teknologisk rådgiv- ning upprättas hänned för att förse partskonferensen och, om så är lämp- ligt, dess andra biträdande organ med lägliga råd beträffande genomföran- det av denna konvention. Detta organ skall vara öppet för deltagande av

Bilaga 1

to participation by all Parties and shall be multidisciplinary. lt shall comprise government representatives competent in the relevant field of ex- pertise. lt shall report regularly to the Conference of the Parties on all asp- ects of its work.

2. Under the authority of and in accordance with guidelines laid down by the Conference of the Parties, and upon its request, this body shall: (a) Provide scientific and technical assessments of the status of biological diversity; (b) Prepare scientific and technical assessments of the effects of types of measures taken in accordance with the provisions of this Convention;

(c) Identify innovative, efficient and state-of-the-art technologies and know-how relating to the conserva- tion and sustainable use of biological diversity and advise on the ways and means of promoting development and/or transferring such technologies;

(d) Provide advice on scientific programmes and international coop- eration in research and development related to conservation and sustain- able use of biological diversity; and

(e) Respond to scientific, technical, technological and methodological questions that the Conference of the Parties and its subsidiary bodies may put to the body.

3. The functions, terms of refer- ence, organization and operation of this body may be further elaborated by the Conference of the Parties.

Article 26 Reports

Each Contracting Party shall, at intervals to be determined by the Conference of the Parties, present to the Conference of the Parties, reports on measures which it has taken for the implementation of the provisions of this Convention and their effec- tiveness in meeting the objectives of this Convention.

Article 27 Settlement of Disputes [. in the event of & dispute be- tween Contracting Parties concerning

alla parter och skall representera olika fackriktningar. Det skall bestå av regeringsrepresentanter med kom- petens inom relevant expertområde. Det skall rapportera regelbundet till partskonferensen om alla aspekter av sin verksamhet.

2. Under ledning av partskonfe— rensen och i enlighet med riktlinjer som denna anvisat och på dess begä- ran, skall detta organ:

a) Tillhandahålla vetenskapliga och tekniska utvärderingar av läget beträffande biologisk mångfald;

b) sammanställa vetenskapliga och tekniska utvärderingar av effekterna av olika typer av åtgärder, som vid- tagits i enlighet med bestämmelserna i denna konvention;

c) identifiera nyskapande, effek- tiva och aktuella tekniker och kun- nande rörande bevarande och varak- tigt nyttjande av biologisk mångfald och ge råd om medel och metoder för att främja utveckling och/eller överföring av sådana tekniker;

d) tillhandahåll råd om vetenskap— liga program och internationellt sam- arbete inom forskning och utveckling rörande bevarande och varaktigt nytt- jande av biologisk mångfald; och

e) besvara vetenskapliga, tekniska, teknologiska och metodologiska frå- gor som partskonferensen och dess underorgan kan ställa till detta organ.

3. Detta organs uppgifter, direktiv, organisation och verksamhet kan vidareutvecklas av partskonferensen.

Artikel 26 Rapporter

Varje fördragsslutande part skall, med intervaller som skall bestämmas av partskonferensen, framlägga rap- porter för partskonferensen om de åt- gärder som den vidtagit för att genomföra bestämmelserna i denna konvention och dessas effektivitet vad gäller uppfyllandet av målen för denna konvention.

Artikel 27 Tvistlösning

1. I händelse av tvist mellan för- dragsslutande parter rörande tolk—

Bilaga 1

the interpretation or application of this Convention, the parties concer- ned shall seek solution by negotia- tion.

2. If the parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may jointly seek the good offices of, or request mediation by, a third party.

3. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Con— vention, or at any time thereafter, a State or regional economic integra- tion organization may declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 or paragraph 2 above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory: (a) Arbitration in accordance with the procedure laid down in Part 1 of Annex II; (b) Submission of the dispute to the international Court of Justice.

4. If the parties to the dispute have not, in accordance with paragraph 3 above, accepted the same or any procedure, the dispute shall be submitted to conciliation in accordance with Part 2 of Annex H unless the parties otherwise agree.

5. The provisions of this Article shall apply with respect to any pro- tocol except as otherwise provided in the protocol concerned.

Article 28 Adoption of Protocols

1. The Contracting Parties shall cooperate in the formulation and ad- option of protocols to this Conven- tion.

2. Protocols shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties.

3. The text of any proposed proto- col shall be communicated to the Contracting Parties by the Secretariat at least six months before such a me— eting.

Article 29 Amendment of the Convention or Protocols

!. Amendments to this Convention may be proposed by any Contracting

ningen eller tillämpningen av denna konvention skall de berörda parterna söka lösning genom förhandlingar.

2. Om de berörda parterna inte kan nå en förhandlingsöverenskonunelse kan de gemensamt vända sig till, eller begära medling av, en utom- stående.

3. Vid ratificering, antagande eller godkännande av eller anslutning till denna konvention eller vid varje tid- punkt därefter kan en stat eller orga- nisation för regional ekonomisk inte- gration deklarera skriftligen till de- positarien att den för en tvist som inte bilagts i enlighet med punkt i eller 2 ovan, accepterar ett eller båda av de följande metoderna för lösning av tvister såsom obligatorisk:

a) Skiljedom enligt det förfarande som anges i del 1 av bilaga 11;

b) hänskjutande av tvisten till lntemationella domstolen.

4. Om de tvistande parterna inte, i enlighet med punkten 3 ovan, har godtagit samma eller något förfa- rande skall tvisten hänskjutas till förlikning i enlighet med del 2 i bilaga 11, såvida inte parterna över- enskommer om annat.

5. Bestämmelserna i denna artikel skall äga tillämpning på varje pro- tokoll såvida inte annat anges i det berörda protokollet.

Artikel 28 Antagande av protokoll

1. De fördragsslutande parterna skall samarbeta om utformningen och antagandet av protokoll till denna konvention.

2. Protokoll skall antagas vid ett av partskonferensens möten.

3. Texten till varje föreslaget protokoll skall tillställas de för- dragsslutande parterna av sekre- tariatet minst sex månader före ett sådant möte.

Artikel 29 , Ändring av konventionen eller protokollen

1. Ändringar av denna konvention kan föreslås av varje fördragsslutande

Bilaga 1

Party. Amendments to any protocol may be proposed by any Party to that protocol.

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. Amend- ments to any protocol shall be adop— ted at a meeting of the Parties to the Protocol in question. The text of any proposed amendment to this Conven- tion or to any protocol, except as may otherwise be provided in such protocol, shall be communicated to the Parties to the instrument in ques- tion by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The sec- retariat shall also communicate pro- posed amendments to the signatories to this Convention for information.

3. The Parties shall make every ef- fort to reach agreement on any pro— posed amendment to this Convention or to any protocol by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement rea- ched, the amendment shall as a last resort be adopted by a two-third majority vote of the Parties to the instrument in question present and voting at the meeting, and shall be submitted by the Depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.

4. Ratification, acceptance or ap- proval of amendments shall be noti- fied to the Depositary in writing. Amendments adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter into force among Parties having acc- epted them on the ninetieth day after the deposit of instruments of rati- fication, acceptance or approval by at least two thirds of the Contracting Parties to this Convention or of the Parties to the protocol concerned, exept as may otherwise be provided in such protocol. Thereafter the am- endments shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after that Party deposits its instru- ment of ratification, acceptance or approval of the amendments.

5. For the purposes of this Article, "Parties present and voting" means Parties present and cming an affir- mative or negative vote.

part. Ändringar av något protokoll kan föreslås av varje part i det pro- tokollet.

2. Ändringar av denna konvention skall antas vid ett möte med parts- konferensen. Ändringar av något protokoll skall antas vid ett möte med parterna i det berörda protokollet. Texten till varje föreslagen ändring av denna konvention eller av något protokoll skall, såvida ej annat be- stämts i det berörda protokollet, till- ställas parterna till instrumentet i fråga av sekretariatet minst sex må- nader före det möte, vid vilket den föreslagna ändringen skall antas. Sekretariatet skall också tillställa signatärema till denna konvention föreslagna ändringar för information.

3. Parterna skall göra sitt yttersta för att komma överens om varje töre- slagen ändring av konventionen eller av något protokoll med enhällighet. Om alla ansträngningar till enhällig— het är uttömda, och ingen överens- kommelse uppnådd, skall ändringen som en sista utväg antas med två tredjedels röstrnajoritet vid röstning bland de parter till dokumentet i fråga som är närvarande och röstar vid mötet, och skall av depositarien tillställas alla parter för ratificering, godtagande eller godkännande.

4. Ratificering, godtagande eller godkännande av ändringar skall noti- fieras depositarien skriftligen. Änd- ringar, antagna i enlighet med punkt 3 ovan, skall träda i kraft mellan de parter, som har godtagit dem, på den nittionde dagen efter ingivandet av instrumenten för ratificering, god- tagande eller godkännande från minst två tredjedelar av de fördragsslutande parterna under denna konvention eller av parterna i det berörda proto- kollet, såvida ej annat har bestämts i berört protokoll. Därefter skall änd- ringarna träda ikraft för varje annan part på den nittionde dagen efter det att den parten har ingivt sitt instru- ment för ratificering, godtagande eller godkännande av ändringarna.

5. I denna artikel betyder "parter som är närvarande och röstar" parter, som är närvarande och avger en jak- ande eller nekande röst.

Bilaga 1

Article 30 Adoption and Amendment of An- nexä

i. The annexes to this Convention or to any protocol shall form an in- tegral part of the Convention or of such protocol, as the case may be, and, unless expressly provided other- wise, a reference to this Convention or its protocols constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such annexes shall be restri- cted to procedural, scientific, tech- nical and administrative matters.

2. Except as may be otherwise provided in any protocol with respect to its annexes, the following proce- dure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of ad- ditional annexes to this Convention or of annexes to any protocol: (a) Annexes to this Convention or to any protocol shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in Article 29; (b) Any Party that is unable to approve an additional annex to this Convention or an annex to any proto- col to which it is Party shall so notify the Depositary, in writing, within one year from the date of the com- munication of the adoption by the Depositary. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification recived. A Party may at any time withdraw a previous declaration of objection and the ann- exes shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c) below; (c) On the expiry of one year from the date of the communication of the adoption by the Depositary, the an- nex shall enter into force for all Parties to this Convention or to any protocol concerned which have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph (b) above;

3. The proposal, adoption and en— try into force of amendments to an- nexes to this Convention or to any protocol shall be subject to the same procedure as for the proposal, adop- tion and entry into force of annexes to the Convention or annexes to any

Artikel 30 Antagande och ändring av bilagor

l. Bilagor till denna konvention eller till något protokoll skall utgöra en integrerad del av konventionen eller i förekommande fall av sådant protokoll, och, såvida inte annat ut— tryckligen anges, utgör en hänvisning till denna konvention eller till dess protokoll samtidigt en hänvisning till alla bilagor därtill. Sådana bilagor skall begränsas till att omfatta procedurella, vetenskapliga, tekniska och administrativa ämnen.

2. Om ej annat bestämts i något protokoll rörande dess bilagor, skall följande förfarande tillämpas för för- slag om och antagande och ikraft- trädande av ytterligare bilagor till denna konvention eller av bilagor till något protokoll:

a) Bilagor till denna konvention eller till något protokoll skall föreslås och antagas i enlighet med det förfar- ande som anges i artikel 29;

b) varje part som är oförmögen att godkänna en ytterligare bilaga till denna konvention eller en bilaga till något protokoll, som den är part till, skall notofiera depositarien härom skriftligen inom ett år från den dag då meddelandet om antagandet över- sänts av depositarien. Depositarien skall utan dröjsmål underrätta alla parter om varje sådan mottagen noti- fiering. En part kan vid varje tid- punkt dra tillbaka en tidigare gjord invändning och bilagorna skall därpå träda i kraft för den parten enligt punkt c nedan;

c) vid utgången av ett år från den dag depositarien meddelat antagandet skall bilagan träda i kraft för alla parter till denna konvention eller till det berörda protokollet som inte har ingivit en notifikation i enlighet med bestämmelserna i punkt b ovan.

3. Förslag om och antagande och ikraftträdande av ändringar av bilagor till denna konvention eller till något protokoll skall följa samma förfa- rande som gäller för förslag om och antagande och ikraftträdande av bi- lagor till konventionen eller bilagor

Bilaga 1

protocol.

4. if an additional annex or an am- endment to an annex is related to an amendment to this Convention or to any protocol, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention or to the protocol concerned enters into force.

Article 31 Right to Vote

[. Except as provided for in para- graph 2 below, each Contracting Party to this Convention or to any protocol shall have one vote.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Contracting Parties to this Convention or the relevant protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

Article 32 Relationship between this Con- vention and Its Protocols

1. A State or a regional economic integration organization may not be- come a Party to a protocol unless it is, or becomes at the same time, a Contracting Party to this Con- vention.

2. Decisions under any protocol shall be taken only by the Parties to the protocol concerned. Any Contrac- ting Party that has not ratified, ac- cepted or approved a protocol may participate as an observer in any me— eting of the parties to that protocol.

Anicle 33 Signature

This Convention shall be open for signature at Rio de Janeiro by all States and any regional economic in- tegration organization from 5 June 1992 until 14 June 1992, and at the United Nations Headquarters in New Youk from 15 June 1992 to 4 June 1993.

till något protokoll.

4. Om en tillkommande bilaga eller en ändring av en bilaga har samband med en ändring av denna konvention eller av något protokoll, skall den ytterligare bilagan eller ändringen inte träda i kraft förrän ändringen av konventionen eller av det berörda protokollet träder i kraft.

Artikel 31 Rösträtt

l. Förutom vad som anges i punkt 2 nedan skall varje fördragsslutande part till denna konvention eller till ett protokoll ha en röst.

2. Organisationer för regional ekonomisk integration skall i ärenden inom sitt behörighetsområde utöva sin rösträtt med ett antal röster som är lika med det antal av deras medlemsstater som är fördragsslut- ande parter i denna konvention eller till det relevanta protokollet. Sådana organisationer skall inte utöva sin rösträtt om deras medlemsstater ut- övar sin, och vice versa.

Artikel 32 Förhållande mellan denna konven- tion och dess protokoll

i. En stat eller en organisation för regional ekonomisk integration får inte bli part till ett protokoll såvida den inte är, eller samtidigt blir, för- dragsslutande part i denna konven- tion.

2. Beslut under ett protokoll skall endast fattas av parterna till det berörda protokollet. Varje fördrags- slutande part som inte har ratificerat, godtagit eller godkänt ett protokoll får delta som observatör i varje möte mellan parterna i det protokollet.

Artikel 33 Undertecknande

Denna konvention skall stå öppen för undertecknande i Rio de Janeiro av alla stater och alla organisationer för regional ekonomisk integration från den 5 juni 1992 till den 14 juni 1992, och vid Förenta nationernas högkvarter i New York från den 15 juni 1992 till den 4 juni 1993.

Bilaga 1

Article 34 Ratification, Acceptance or Ap- proval

1. This Convention and any proto- col shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration or- ganizations. Instruments of ratifi- cation, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.

2. Any organization reffered to in paragraph l above which becomes a Contracting Party to this Convention or any protocol without any of its member States being a Contracting Party shall be bound by all the obli- gations under the Convention or the protocol, as the case may be. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Contracting Party to this Convention or relevant protocol, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention or protocol, as the case may be. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention or relevant protocol concurrently.

3. In their instruments of ratification, acceptance or approval, the organizations referred to in para- graph l above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Conven- tion or the relevant protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any relevant modifi- cation in the extent of their com- petence.

Article 35 Accossion

1. This Convention and any proto- col shall be open for accession by States and by regional economic in- tegration organizations from the date on which the Convention or the pro- tocol concerned is closed for signa- ture. The instruments of accession shall be deposited with the Depo- sitary.

2. In their instruments of acces- sion, the organizations referred to in

Artikel 34 Ratificering, godkännande

1. Denna konvention och varje protokoll skall stå öppen för ratificering, godtagande- eller godkännande av stater och organi— sationer för regional ekonomisk integration. Ratitikations-, god- tagande eller godkän-nandeinstrument skall deponeras hos depositarien.

2. Varje i punkt 1 ovan åsyftade organisation, som blir fördragsslut- ande part i denna konvention eller i ett protokoll utan att någon av dess medlemsstater är fördragsslutande part, skall vara bunden av alla för- pliktelser under konventionen, eller protokollet i förekommande fall. Om för sådana organisationer, en eller flera av deras medlemsstater är för- dragsslutande part i denna konvention eller till relevant protokoll, skall organisationen och dess medlemsstat- er besluta om sitt respektive ansvar för uppfyllande av sina förpliktelser enligt konventionen, eller i förekom- mande fall protokollet. I sådana fall skall organisationen och medlemssta- terna inte tillåtas att samtidigt utöva sina rättigheter enligt konventionen, eller relevant protokoll.

3. De i punkt 1 ovan åsyftade organisationerna skall i sina rati- fikations-, godtagande— eller godkän- nandeinstrument uppge omfattningen av sin behörighet vad gäller de frågor som regleras av konventionen, eller relevant protokoll. Dessa organisa- tioner skall också informera deposi- tarien om varje relevant ändring av omfattningen av deras behörighet.

godtagande eller

Artikel 35 Anslutning

1. Denna konvention, och varje protokoll, skall stå öppen tör an- slutning av stater och organisationer för regional ekonomisk integration från den dag då konventionen eller berört protokoll stängts för under- tecknande. Anslutningsinstrumenten skall deponera hos depositarien.

2. De i punkt 1 ovan angivna orga- nisationerna skall i sina anslutnings-

Bilaga 1

paragraph 1 above shall declare the extent of their competence with res- pect to the matter govemed by the Convention or the relevant protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any relevant modi- tication in the extent of their com- petence.

3. The provisions of Article 34, paragraph 2, shall apply to regional economic integration organizations which accede to this Convention or any protocol.

Article 36 Entry lnto Force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the thirtieth in- strument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. Any protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the number of inst- ruments of ratification, acceptance approval or accession, specified in that protocol, has been deposited.

3. For each Contracting Party which ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the thirtieth in- strument of ratification, acceptance, approval or accession, it shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such Contrac- ting Pary of its instrument of rati— fication, acceptance, approval or accession.

4. Any protocol, except as other- wise provided in such protocol, shall enter into force for a Contracting Party that ratifies, accepts or app— roves that protocol or accedes thereto after its entry into force pursuant to paragraph 2 above, on the ninetieth day after the date on which that Con— tracting Party deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or on the date on which this Convention enters into force for that Contracting Party, whichever shall be the later.

5. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument depo- sited by a regional economic integ-

instrument uppge omfattningen av sin behörighet vad gäller de frågor, som regleras av konventionen, eller relevant protokoll. Dessa organisa- tioner skall också informera depositarien om varje relevant ändring av omfattningen av deras behörighet.

3. Bestämmelserna i artikel 34.2, skall tillämpas på organisationer för regional ekonomisk integration, som ansluter sig till denna konvention, eller något protokoll.

Artikel 36 Ikraftträdande

1. Denna konvention skall träda i kraft på den nittionde dagen efter den dag, då det trettionde ratifikations-, godtagande-, godkännande-, eller anslutningsintrumentet deponerats.

2. Varje protokoll skall träda i kraft på den nittionde dagen efter den dag, då det antal ratifikations-, godtagande-, godkännande eller an— slutningsinstrument, som anges i det berörda protokollet, har deponerats.

3. För varje fördragsslutande part, som ratificerar, godtar eller god- känner denna konvention eller anslu- ter sig till konventionen efter det att det trettionde ratifikations-, god- tagande-, godkännande- eller anslut- ningsinstrumentet har deponerats, skall den träda i kraft på den nittion- de dagen efter den dag, då denna för- dragsslutande parts ratifikations-, godtagande—, godkännande- eller anslutningsinstrument deponerats.

4. Varje protokoll, såvida annat ej bestämts i berört protokoll, skall träda i kraft för en fördragsslutande part som ratificerar, godtar eller god- känner protokollet, eller ansluter sig till det efter det att det trätt i kraft enligt punkt 2 ovan, antingen på den nittionde dagen efter den dag, då den fördragsslutande parten deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkän- nande- eller anslutningsinstrument, eller på den dag, då denna konven- tion träder i kraft för den fördrags- slutande parten, om denna är den senare.

5. Vad gäller punkterna 1 och 2 ovan får ett instrument, som depo- neras av en organisation för regional

Bilaga 1

ration organization shall not be coun- ted as additional to those deposited by member States of such organiza- tion.

Article 37 Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 38 Withdrawals

1. At any time after two years from the date on which this Conven- tion has entered into force for a Contracting Party, that Contracting Party may withdraw from the Con- vention by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take place upon expiry of one year after the date of its receipt by the Depo- sitary, or on such later date as may be specified in the notification of the withdrawal.

3. Any Contracting Party which withdraws from this Convention shall be considered as also having with- drawn from any protocol to which it is party.

Article 39 Financial Interim Arrangements Provided that it has been fully restructured in accordance with the requirements of Article 21, the Global Environment Facility of the United Nations Development Prog- ramme, the United Nations Environ- ment Prograrnme and the Internatio- nal Bank for Reconstruction and De— velopment shall be the institutional structure referred to in Article 21 on an interim basis, for the period be- tween the entry into force of this Convention and the first meeting of the Conference of the Parties or until the Conference of the Parties decides which institutional structure will be designated in accordance with Article 21.

Article 40 Secretariat Interim Arrangements The secretariat to be provided by the Executive Director of the United Nations Environment Programme

ekonomisk integration inte medräknas i tillägg till de instrument som har deponerats av organisationens med— lemsstater.

Artikel 37 Reservationer

Inga reservationer får göras till denna konvention.

Artikel 38 Frånträde

1. När som helst efter två år från den dag då denna konvention har trätt i kraft för en fördragsslutande part, kan denna fördragsslutande part frånträda konventionen genom skrift- lig underrättelse till depositarien.

2. Varje sådant frånträde skall äga rum efter utgången av ett år från den dag, då depositarien mottagit denna underrättelse, eller på sådan senare dag som kan anges i underrättelsen om frånträdet.

3. Varje fördragsslutande part som frånträder denna konvention skall även anses ha frånträtt varje protokoll som den är part till.

Artikel 39 Finansiella interimsarrangemang Under förutsättning att den har omstrukturerats helt i enlighet med kraven i artikel 21, skall den Globala miljöfonden under Förenta nationer- nas utvecklingsprogram, Förenta nationernas miljöprogram och Inter- nationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens struktur, vara den institutionella struktur som åsyftas i artikel 21 på interimsbasis för perio- den mellan ikrattträdandet av denna konvention och det första mötet med partskonferensen eller tills dess partskonferensen beslutar vilken in- stitutionell struktur som skall utses i enlighet med artikel 21.

Artikel 40 Interimssekretariat

Det sekretariat som skall till- handahållas av exekutivdirektören för Förenta nationernas miljöprogram,

Bilaga 1

shall be the secretariat referred to in Article 24, paragraph 2, on an in- terim basis for the period between the entry into force of this Conven- tion and the first meeting of the Con- ference of the Parties.

Article 41 Depositary

The Secretary-General of the Uni- ted Nations shall assume the functi- ons of Depositary of this Convention and any protocols.

Article 42 Authentic Texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be depo- sited with the Secretary-General of the United Nations.

lN WITNESS WHEREOF the under- signed, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Rio de Janeiro on this fifth day of June, one thousand nine hund- red and ninety—two.

skall vara det sekretariat som åsyftas Prop. 1992/93.227 i artikel 24.2, på interinrsbasis för perioden mellan ikraftträdandet av denna konvention och det första mö- tet med partskonferensen.

Artikel 41 Depositarie

Förenta nationernas generalsekre- terare skall upprätthålla funktionema som depositarie för denna konven- tion, och eventuella protokoll.

Artikel 42 Autentiska texter

Originalet till denna konvention, vars arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter har lika giltighet, skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekre— terare.

nu. BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna konvention.

Upprättad i Rio de Janeiro den 5 juni år 1992.

Bilaga 1

Annex I Identification and Monitoring

1. Ecosystems and habitats: con- taining high diversity, large numbers of endemic or threatened species, or Wilderness; required by migratory species; of social, economic, cultural or scientific importance; or, which are representative, unique or asso- ciated with key evolutionary or other biological processes;

2. Species and communities which are: threatened; wild relatives of domesticated or cultivated species; of medicinal, agricultural or other eco- nomic value; or social, scientific or cultural importance; or importance for research into the conservation and sustainable use of biological diver- sity, such as indicator species; and

3. Described genomes and genes of social, scientific or economic impor- tance.

Bilaga I Identifiering och övervakning

l. Ekosystem och livsmiljöer: som innehåller stor mångfald, stora antal endemiska eller hotade arter, eller vildmark; som erfordras för migre- rande arter; som är av social, eko- nomisk, kulturell eller vetenskaplig betydelse; eller som är representa- tiva, unika eller förbundna med centrala utvecklings- eller andra biologiska processer;

2. Arter och samhällen som är: hotade; vilda släktingar till dome— sticerade eller odlade arter; av medicinskt, jordbruks- eller annat ekonomiskt värde; eller social, vetenskaplig eller kulturell betydelse; eller betydelse för forskning om bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, som t.ex. indi- katorarter; och

3. Beskrivna genom och gener av social, vetenskaplig eller ekonomisk betydelse.

4-5

Bilaga 1

Annex II

Part 1 Arbitration

Article ]

The claimant party shall notify the secretariat that the parties are ref- erring a dispute to arbitration pur- suant to Article 27. The notification shall state the subject-matter of arbi- tration and include, in particular, the articles of the Convention or the pro- tocol, the interpretation or application of which are at issue. If the parties do not agree on the subject matter of the dispute before the President of the tribunal is designated, the arbitral tribunal shall determine the subject matter. 'Ihe secretariat shall forward the information thus recived to all Contracting Parties to this Conven- tion or to the protocol concerned.

Article 2

1. In disputes between two parties, the arbitral tribunal shall consist of three members. Each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator who shall be the President of the tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.

2. In disputes between more than two parties, parties in the same in- terest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.

3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

Article 3

l. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appoint- ment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of a party, designate the President within & further two-month period.

Bilaga II

Del 1 Skiljedom

Artikel 1

Den klagande parten skall meddela sekretariatet om att parterna hän- skjuter en tvist till skiljedom enligt artikel 27. Meddelandet skall ange vilken fråga som är föremål för skil- jedom och, i synnerhet, innehålla de artiklar i konventionen eller proto- kollet, vars tolkning eller tillämpning tvisten gäller. Om parterna inte är överens om föremålet för tvisten in- nan skiljedomstolens ordförande ut- setts, skall skiljedomstolen avgöra föremålet. Sekretariatet skall över- sända de upplysningar som sålunda erhållits till alla föredragsslutande parter i denna konvention eller i det berörda protokollet.

Artikel 2

1. Vid tvister mellan två parter skall skiljedomstolen bestå av tre ledamöter. Värdera parten i tvisten skall utnämna en skiljedomare och de två skiljedomare som utnämnts på detta sätt skall genom gemensam överenskommelse utse den tredje skiljedomaren, som skall vara skiljedomstolens ordförande. Den senare får inte vara medborgare i någon av de tvistande parter, eller ha sin normala hemvist i någon av dessa parters territorium, eller vara anställd av någon av dem, eller ha sysslat med ärendet i annan egenskap.

2. Vid tvister mellan fier än två parter, skall parter med samma in- tresse utnämna en skiljedomare ge- mensamt genom överenskommelse.

3. Varje vakans skall fyllas på det sätt som föreskrivs för den ursprung- liga tillsättningen.

Artikel 3

l . Om skiljedomstolens ordförande inte har utnämnts inom två månader efter det att den andre skiljedomaren utnämnts, skall Förenta nationernas generalsekreterare, på begäran av en av parterna, utse ordföranden inom en tid av ytterligare två månader.

Bilaga 1

2. lf one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of receipt of the request, the other party may inform the Secretary-General who shall make the designation within a further two- month period.

Article 4

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of this Convention, any protocol concerned, and international law.

Article 5

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own rules of pro- cedure.

Article6

The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties, re- commend essential interim measures of protection.

Article 7

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:

(a) Provide it with all relevant doc- uments, information and facilities; and

(b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

Article 8

Tire parties and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.

Article9

Unless the arbitral tribunal de- termines otherwise because of the particular circunrstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs, and shall furnish a final statement thereof to the parties.

2. Om en av parterna i tvisten inte utnämner en skiljedomare inom två månader efter mottagandet av begä- ran härom, får den andre parten in- formera generalsekreteraren, som skall göra tillsättningen inom en tid av ytterligare två månader.

Artikel 4.

Skiljedomstolen skall fatta sina avgöranden i enlighet med bestäm- melserna i denna konvention, even- tuella berörda protokoll, och folkrätten.

Artikel 5.

Såvida inte de tvistande parterna överenskommer annat, skall skilje— domstolen själv bestämma sina proce— durregler.

Artikel 6.

Skiljedomstolen får, på begäran av en av parterna, rekommendera nöd- vändiga interimistiska skydds- åtgärder.

Artikel 7.

Parterna i tvisten skall underlätta skiljedomstolens arbete, Och skall, särskilt, med användande av alla till buds stående medel:

a) Förse den med alla relevanta handlingar, upplysningar och anord- ningar; och

b) möjliggöra för den att, om nöd- vändigt, inkalla vittnen eller experter och motta deras bevisning.

Artikel 8

Parterna och skiljedomama är skyl- diga att sekretesskydda varje infor- mation de får i förtroende under skiljedonrstolens förhandlingar.

Artikel 9

Såvida inte skiljedomstolen be- stämmer annat på grund av de sär- skilda omständighetema i målet skall kostnaderna för skiljedomstolen för— delas lika mella de tvistande parterna. Skiljedomstolen skall registrera alla sina kostnader och skall ge parterna en slutavräkning på dessa.

Bilaga 1

Article 10

Any Contracting Party that has an interest of a legal nature in the sub- ject-matter of the dispute which may be affected by the decision in the case, may intervene in the proceed- ings with the consent of the tribunal.

Article 11

The tribunal may hear and deter- mine counterclaims arising directly out of the subject—matter of the dispute.

Article 12

Decisions both on procedure and substance of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its members.

Article 13

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tri- bunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a par- ty or a failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before rendering its &- nal decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

Article 14

Tire tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted unless it finds it necessary to extend the time—limit for a period which should not exceed five more months.

Article 15

The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject-matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. lt shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

Artikel 10

Varje fördragsslutande part, som har ett rättsligt intresse i tvistens sakfråga som kan påverkas av beslu- tet i målet får intervenera i för- handlingarna efter medgivande av skiljedomstolen.

Artikel 11

Skiljedomstolen får höra och av- göra motkrav, som uppkommer direkt av sakfrågan för tvisten.

Artikel 12

Skiljedomstolens beslut i såväl procedur- som sakfrågor skall fattas genom majoritetsröstning bland dess ledamöter.

Artikel 13

Om en av de tvistande parterna inte inställer sig inför skiljedomstolen eller underlåter att försvara sin sak, får den andra parten begära att skilje- domstolen fortsätter förhandlingarna och fäller sitt avgörande. En parts frånvaro eller underlåtenhet att för- svara sin sak skall inte utgöra ett hinder för förhandlingarna. Innan skiljedomstolen avger sitt slutliga avgörande måste den förvissa sig om att kravet är sakligt och rättsligt välgrundat.

Artikel 14

Skiljedomstolen skall avge sitt slutliga avgörande inom fem månader från den dag, då den är fullt be— slutsför, såvida den inte anser det nödvändigt att utsträcka tidsgränsen med en period som ej bör överstiga ytterligare fem månader.

Artikel 15

Skiljedomstolensslutligaavgörande skall begränsas till sakfrågan för tvisten och skall ange de skäl, som det grundar sig på. Det skall inne- hålla namnen på de ledamöter, som har deltagit och datum för det slut- liga avgörandet. Varje ledamot av skiljedomstolen kan bifoga egen eller avvikande mening mot det slutliga avgörandet.

Bilaga 1

Article 16

The award shall be binding on the parties to the dispute. It shall be without appeal unless the parties to the diSpute have agreed in advance to an appellate procedure.

Article 17

Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the interpretation or manner of implementation of the final deci- sion may be submitted by either party for decision to the arbitral tribunal which rendered it.

Part 2 Conciliation

Article 1

A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The com- mission shall, unless the parties otherwise agree, be composed of five members, two appointed by each Par— ty concerned and a President chosen jointly by those members.

Article 2

In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint their members of the commission jointly by agreement. Where two or more parties have se- parate interests or there is a dis- agreement as to whether they are of the same interest, they shall appoint their members separately.

Article 3

If any appointments by the parties are not made within two months of the date of the request to create an conciliation commission, the Secre- tary-General of the United Nations shall, if asked to do so by the party that" made the request, make those appointments within a further two- month period.

Article 4

If a President of the conciliation commission has not been chosen wi- thin two months of the last of the members of the commission being appointed, the Secretary—General of

Artikel 16

Avgörandet skall vara bindande för parterna i tvisten. Det skall ej gå att överklaga, såvida inte parterna i tvis- ten i förväg har överenskommit om ett besvärsförfarande.

Artikel 17

Eventuell tvist som uppstår mellan parterna i tvisten beträffande tolk- ningen eller genomförandet av det slutliga avgörandet kan av endera parten hänskjutas för beslut till den skiljedomstol som fällde det.

Del 2 F örlikning

Artikel 1

En förlikningskommission skall tillsättas på begäran av någon av par- terna i tvisten. Kommissionen skall, såvida parterna inte bestämt annat, bestå av fem ledamöter, varav två ut- ses av vardera parten, och en ord- förande utsedd gemensamt av dessa ledamöter.

Artikel 2

Vid tvister mellan fler än två parter skall parterna med samma in- tresse utse sina ledamöter i förlik- ningskomrnissionen gemensamt efter överenskommelse. I det fall två eller fler parter har olika intressen eller det råder oenighet om huruvida de har samma intressen, skall de utse sina ledamöter separat.

Artikel 3

Om parterna inte har utsett sina förlikningsmän inom två månader efter den dag då begäran om att till- sätta förlikningskommission gjorts skall Förenta Nationernas general- sekreterare, om den part som gjort denna begäran så önskar, tillsätta dessa förlikningsmän inom en tid av ytterligare två månader.

Artikel 4

Om ordförande i förlikningskom- missionen inte har utsetts inom två månader efter det att den siste av le- damöterna i nämnden utsetts, skall generalsekreteraren, om någon av

Bilaga 1

the United Nations shall, if asked to do so by a party, designate a Presi- dent within a further two-month period.

Article 5

The conciliation commission shall take its decisions by majority vote of its members. It shall, unless the par- ties to the dispute otherwise agree, determine its own procedure. It shall render a proposal for resolution of the dispute, which the parties shall consider in good faith.

Article 6

A disagreement as to whether the conciliation commission has competece shall be decided by the commission.

parterna så önskar, utse ordförande inom en tid av ytterligare två månader.

Artikel 5

Förlikningsnämnden skall fatta sina beslut genom majoritetsröstningbland dess ledamöter. Den skall, såvida parterna i tvisten inte har överens- kommit annat, fastställa sitt eget förfarande. Den skall lämna förslag till lösning av tvisten, vilket parterna skall överväga i positiv anda.

Artikel 6

Oenighet beträffande förliknings- närnndens behörighet skall avgöras av nämnden.

gotab 43941. Stockholm 1993