Prop. 1993/94:83

Bidrag till Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå

Regeringens proposition %% 1993/94z83

Bidrag till Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 1993

Carl Bildt

Bo Lundgren ( Finansdcpartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att staten, genom Finansinspektioncn och Konsumentverket, skall bidra med 10 000 kronor som stil'telsekapital till en stiftelse med ändamål att inrätta och driva en självständig rådgivnings— byrå. Byrån skall ha till uppgift att informera, vägleda och hjälpa konsumenterna i frågor som kan uppkomma i mellanhavandet mellan dem och banker och andra kreditinstitut. Återstoden av stiftelsekapitalet skall tillskjutas av Svenska Bankföreningen som också skall stå för rådgiv- ningsbyråns driftskostnader.

l RI-kSUIUIQL'Il [093.594 ] .mml. Nräi

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår

att riksdagen godkänner det som regeringen förordar om betalningen. av stiftelsekapitalet i Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå.

2. Bildandet av en rådgivningsbyrå för konsumentfrågor inom kreditinstitutssektorn

Riksdagen beslutade den 18 december 1992 om åtgärder för att stärka det finansiella systemet (prop. 1992/93zl35, bet. 1992/932NU16, rskr. l992/93:155). I samband härmed gav riksdagen regeringen till känna, efter hemställan av näringsutskottet, att många bankkunder har stort behov av hjälp och stöd i sina mellanhavandcn med banker och att frågan om att inrätta en allmänhetens bankombudsman därför borde utredas.

Svenska Bankföreningen och staten genom Finansinspektionen och Konsumentverket har därefter träffat en överenskommelse om att bilda en stiftelse med ändamål att driva en självständig rådgivningsbyrå för att informera, vägleda och hjälpa konsumenterna i frågor som kan uppkom— ma i mellanhavandet mellan dem och banker och andra kreditinstitut. Stiftelsen skall benämnas "Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå" och den planeras starta sin verksamhet den 1 januari 1994. Svenska Bankföre— ningen skall årligen tillskjuta de medel som behövs för fullgörande av stiftelsens uppgifter. Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse med sju ledamöter, varav Finansinspcktionen och Kon- sumentverket utser två ledamöter vardera. Övriga ledamöter utses av Svenska Bankföreningen. Samtliga stiftare kan dock besluta att överlåta åt annan intressent att utse en ledamot. Styrelsen skall meddela de närmare riktlinjer och föreskrifter som behövs för verksamheten. I den årsredovisning som stiftelsen skall upprätta för varje räkenskapsår skall bl.a. ingå en förvaltningsberättclse med uppgift om hur stiftelsens ändamål har tillgodosetts under räkenskapsåret.

Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrås planerade verksamhet motsvarar den som under många år bedrivits av Konsumenternas försäkringsbyrå inom försäkringsområdet. Näringsutskottet uttryckte i betänkandet 1992/93zNU16 att inrättandet av en motsvarighet till försäkringsbyrån på kredit- och värdepappersområdet inte skulle vara tillräckligt och att frågan om att inrätta en allmänhetens bankombudsman därför borde utredas. Regeringen anser emellertid att det är en fördel om samma system för tillvaratagande av konsumenternas intressen kan gälla såväl inom banksektorn som på försäkringssidan. Genom statens engagemang i byrån tillgodoses kravet på objektivitet och opartiskhet i verksamheten. Det initiativ som nu på frivillig väg tagits av Svenska Bankföreningen, Finansinspektionen och Konsumentverket bör därför få en möjlighet att verka under en viss tid. Verksamheten bör därefter utvärderas. Om den visar sig otillräcklig får saken tas upp till förnyat övervägande.

lx)

' -.'P1'0p'.' 1993/9428'3

3 Bidrag till Stiftelsen "Konsumenternas Bankbyrå -

Regeringens förslag Staten bör bidra till sttltelsekapitalet i Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå med 10 000 kronor. Bidraget bör betalas, med 5 000 kronor vardera av Finansinspektionen ,och

Konsumentverket, med medel som finns anslagna för 'dessa myndigheters verksamhet under budgetåret 1993/94.

Skälen för regeringens förslag: Enligt överenskommelsen mellan stiftarna av Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå skall stiftelsekapitalet uppgå till 15 000 kronor. Statens bidrag skall totalt vara 10 000 kronor. Finansinspektionens och Konsumentverkets andel av stiftelsekapitalet, 5 000 kronor vardera, bör betalas med medel som riksdagen anvisat för myndigheternas verksamhet under budgetåret 1993/94, dvs. ramanslagen F inansinspektionen under sjunde huvudtiteln och Konsumentverket under trettonde huvudtiteln.

Finansdepartementet Prop. 1993/94:83 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 oktober 1993 _ _ . . .

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Hellsvik, Wibble, Björck, Könberg. Lundgren, Unckel, Ask '

Föredragande: statsrådet Lundgren

Regeringen beslutar proposition 1993/94: 83 Bidrag till Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå. . . . . . -

gorab 457120. Stouhcrm 1993 4