Prop. 1996/97:159

Skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 juni 1997

Göran Persson

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den skyldighet att i vissa fall ställa säkerhet för rättegångskostnader som föreskrivs i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader tas bort såvitt avser den som är medborgare eller har hemvist i ett land inom Europeiska unionen (EU) eller i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En sådan person föreslås vidare få samma rätt som svenska medborgare att kräva säkerhet för rättegångskostnader av en utländsk kärande. På motsvarande sätt likställs också juridiska personer bildade enligt lagstiftningen i ett land inom EU eller EES i övrigt med svenska juridiska personer.

Ändringarna syftar i första hand till att bringa bestämmelserna i över­ ensstämmelse med EG­fördraget och dess diskrimineringsförbud.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1998.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1980:307) om skyldighet för ut­ ländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader skall ha föl­ jande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Om en utländsk medborgare som inte är bosatt här i landet eller en utländsk juridisk person vill väcka talan vid svensk domstol mot en svensk medborgare eller en svensk juridisk person, skall på svarandens yrkande käranden ställa säkerhet för de rättegångskostnader som han genom lagakraftägande avgörande i målet kan bli skyldig att betala.

Om en utländsk medborgare som inte har hemvist här i landet eller en utländsk juridisk person vill väcka talan vid svensk domstol mot en svensk medborgare, mot någon som

har hemvist i Sverige eller mot en

svensk juridisk person, skall på svarandens yrkande käranden ställa säkerhet för de rättegångskostnader som han genom lagakraftägande avgörande i målet kan bli skyldig att betala.

Vad som i denna lag sägs om mål gäller även ärenden. Med kärande jämställs en målsägande som för talan i brottmål och den som är sökande i ett ärende. Med svarande jämställs den som är tilltalad i brottmål och den som är sökandens motpart i ett ärende.

Vid tillämpningen av denna lag likställs den som är medborgare eller har hemvist i ett land inom Europeiska unionen eller i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och juridiska personer som har bildats enligt ett sådant lands lagstiftning med svenska medborgare och svenska juridiska personer.

Den som är statslös eller politisk flykting skall i fråga om skyldig­ heten att ställa säkerhet enligt denna lag vara likställd med en medborgare i den stat där han är

bosatt.

Den som är statslös eller politisk flykting skall i fråga om skyldig­ heten att ställa säkerhet enligt denna lag vara likställd med en medborgare i den stat där han har

hemvist.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. De nya bestämmelserna gäller också i mål där talan har väckts före ikraftträdandet. Säkerhet som har ställts av en kärande som inte längre omfattas av en sådan skyldighet skall återgå.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997­05­29

Närvarande: justitierådet Staffan Magnusson, f.d. presidenten i Försäkringsöverdomstolen Leif Ekberg, regeringsrådet Leif Lindstam.

Enligt en lagrådsremiss den 22 maj 1997 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Ragnar Palmkvist.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget innebär bl.a. att det förs in ett nytt tredje stycke i 1 § i 1980 års lag, där det sägs att, vid tillämpningen av lagen, den som är medborgare eller har hemvist i ett land inom Europeiska unionen eller i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och juridiska personer som har bildats enligt ett sådant lands lagstiftning skall likställas med svenska medborgare och svenska juridiska personer.

Enligt Lagrådets mening bör lagtexten lämpligen förkortas så, att man avstår från att nämna Europeiska unionen och enbart talar om ”ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”.

Lagrådet förordar vidare att punkt 2 i övergångsbestämmelserna förtydligas och ges följande lydelse:

”De nya bestämmelserna gäller också i mål som är anhängiga vid svensk domstol vid ikraftträdandet. Har säkerhet i ett sådant mål ställts av en kärande som inte längre omfattas av en skyldighet att ställa säkerhet, skall säkerheten återgå.”

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 juni 1997

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm­ Wallén, Peterson, Tham, Blomberg, Andersson, Winberg, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition 1996/97:159 Skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader.