Prop. 1996/97:165

Vissa förändringar i TV-avgiftssystemet

Vissa förändringar i TV­avgiftssystemet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 maj 1997.

Göran Persson

Marita Ulvskog

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den nu pågående försöksverksamheten med särskilt betalningssätt permanentas. Detta innebär att det bolag som svarar för att ta ut TV­avgifter m.m., Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB), efter avtal med den avgiftsskyldige får besluta att TV­avgiften skall be­ talas vid andra tidpunkter och under andra förutsättningar än vad som följer av huvudregeln som innebär att TV­avgiften skall betalas i fyra poster årligen.

Förslaget innebär vidare att kravet på skriftlighet vid anmälan om att innehav av TV­mottagare upphört tas bort samtidigt som det klargörs att

avgiftsskyldigheten är kopplad till det avgiftspliktiga innehavet och inte innehavet av TV­mottagare som sådant.

Även förvaltningen av avgiftsmedlen föreslås bli ändrad i viss ut­ sträckning.

att sŒdan anmŠlan har kommit in till bolaget skall betalas tillbaka till den avgiftsskyldige. Om be­ loppet Šr lŠgre Šn 100 kronor, betalas det dock inte tillbaka.

att sŒdan anmŠlan kommit in till bolaget skall betalas tillbaka till den avgiftsskyldige. Om beloppet är lägre än 100 kronor, betalas det dock inte tillbaka .

24 ¤

Bolaget fŒr bedriva en fšrsšks Bolaget fŒr efter avtal med en

verksamhet som innebŠr dels att TV­avgift skall betalas i andra poster och vid andra tidpunkter Šn som anges i 7 ¤, dels att avisering enligt 10 ¤ inte skall ske. Bolaget fŒr besluta om detta efter avtal med den avgiftsskyldige.

avgiftsskyldig besluta dels att TV­

avgift skall betalas i andra poster och vid andra tidpunkter än som anges i 7 §, dels att avisering enligt 10 § inte skall ske.

Om bolaget har fattat beslut enligt fšrsta stycket i frŒga om

viss avgiftsskyldig, gŠller inte be­ stŠmmelserna i 12, 13 och 17 ¤¤.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

29 §

De avgiftsbelopp som bolaget uppbŠr skall omedelbart šverfšras till riksgŠldskontoret. Medlen skall omedelbart placeras pŒ rŠntebŠrande rŠkning dŠr.

Sveriges Television Aktiebolag

De avgiftsbelopp som bolaget uppbär skall månadsvis överföras till Riksgäldskontoret.

Medlen skall omedelbart pla­ ceras på räntebärande räkning där.

Radiotjänst i Kiruna

AB svarar

svarar fšr fšrvaltningen av medlen.

för förvaltningen av medlen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

Prop. 1996/97:165

Bilaga 2

Förteckning över remissinstanser som getts tillfälle att yttra sig om promemorian om vissa förändringar i TV­ avgiftssystemet (dnr Ku97/707/RTV)

Remissinstanserna Promemorian har tillställts följande remissinstanser: Kammarrätten i Sundsvall, Datainspektionen, Riksskatteverket, Riksrevisionsverket, Socialstyrelsen, Post­ och telestyrelsen, Konkurrensverket, Konsument­ verket, Statskontoret, Granskningsnämnden för radio och TV, Radio­ och

TV­verket, Handikappförbundens Samarbetsorgan, Landstingsförbundet, Radiotjänst i Kiruna AB, Svenska Inkassoföreningen, Svenska kommun­ förbundet, Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB, TERACOM Svensk Rundradio AB och TV 4 AB.

Datainspektionen och Socialstyrelsen har förklarat att de inte har några synpunkter på förslagen. Landstingsförbundet, Svenska Kommun­ förbundet och TERACOM Svensk Rundradio AB har angett att de avstår från att lämna synpunkter.

Prop. 1996/97:000

Prop. 1996/97:165

Kulturdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 maj 1997

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Peterson, Freivalds, Åsbrink, Blomberg, Andersson, Winberg, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Östros

Föredragande: statsrådet Ulvskog

Regeringen beslutar proposition 1996/97:165 Vissa förändringar i TV­ avgiftssystemet