Prop. 1996/97:166

Omprövning av skuldsanering

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 maj 1997

Göran Persson

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ett beslut om skuldsanering på gäldenärens begäran skall kunna omprövas även så att det totala belopp gäldenären skall betala enligt beslutet, skall kunna ändras vid oförutsedda händelser eller då det finns synnerliga skäl.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Härigenom föreskrivs att 8 och 28 §§skuldsaneringslagen (1994:334) skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §2

Vid en skuldsanering skall bestämmas

1. vilka fordringar som enligt 6 § skall omfattas av skuldsaneringen och vad som enligt 7 § skall gälla för dem,

2. vilket belopp som skall för­

delas mellan borgenärerna,

3. en betalningsplan som visar

när och hur kvarstående belopp av varje borgenärs fordran skall betalas.

Vid en skuldsanering skall bestämmas

1. vilka fordringar som enligt 6 § skall omfattas av skuldsaneringen,

2. vad som enligt 7 § skall gälla för dem,

3. vilket belopp som skall för­

delas mellan borgenärerna och

4. en betalningsplan som visar

när och hur kvarstående belopp av varje borgenärs fordran skall betalas.

Belopp som avses i första stycket

2 skall bestämmas så att skuld­

saneringen tar i anspråk gälde­ närens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som skall förbehållas gäldenären för hans och hans familjs försörjning. Därvid skall bestämmelserna i 7 kap.4 och 5 §§utsökningsbalken om förbehållsbelopp vara väg­ ledande. Vid skuldsaneringen får bestämmas att förbehåll även skall göras för betalning av en fordran som, enligt 6 § tredje stycket eller beslut som fattas med stöd av 6 § andra stycket, inte omfattas av skuldsaneringen.

Belopp som avses i första stycket

3 skall bestämmas så att skuld­

saneringen tar i anspråk gälde­ närens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som skall förbehållas gäldenären för hans och hans familjs försörjning. Därvid skall bestämmelserna i 7 kap.4 och 5 §§utsökningsbalken om förbehållsbelopp vara väg­ ledande. Vid skuldsaneringen får bestämmas att förbehåll även skall göras för betalning av en fordran som, enligt 6 § tredje stycket eller beslut som fattas med stöd av 6 § andra stycket, inte omfattas av skuldsaneringen.

Av fördelningen enligt första stycket 2 skall framgå hur stor procentandel av fordringarnas be­ lopp som skall kvarstå.

Den betalningsplan som skall bestämmas enligt första stycket 3

Av fördelningen enligt första stycket 3 skall framgå hur stor procentandel av fordringarnas be­ lopp som skall kvarstå.

Den betalningsplan som skall bestämmas enligt första stycket 4

2 Senast lydelse 1995:313

skall löpa under fem år, om det inte finns särskilda skäl att bestämma en längre eller kortare tid.

skall löpa under fem år, om det inte finns särskilda skäl att bestämma en längre eller kortare tid.

28 §

På ansökan av gäldenären kan en tingsrätt som avses i 21 § ändra vad kronofogdemyndigheten eller rätten har bestämt i en fråga som avses i 8 § första stycket 3, om det efter beslutet om skuldsanering har inträffat omständigheter som inte då kunna förutses eller om det finns synnerliga skäl. Vid sådan ompröv­ ning tillämpas 27 § tredje stycket.

På ansökan av gäldenären kan en tingsrätt som avses i 21 § ändra vad kronofogdemyndigheten eller rätten har bestämt i en fråga som avses i 8 § första stycket 2­4, om det efter beslutet om skuldsanering har inträffat omständigheter som inte då kunna förutses eller om det finns synnerliga skäl. Vid sådan ompröv­ ning tillämpas 27 § tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997­05­14

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bertil Voss, justitierådet Johan Munck, regeringsrådet Karl­Ingvar Rundqvist.

Enligt en lagrådsremiss den 7 maj 1997 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334). Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Mikael Mellqvist.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

JUSTITIEDEPARTEMENTET

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 maj 1997

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden, Peterson, Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Andersson, Winberg, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition 1996/97:166 Omprövning av skuldsanering.