Prop. 1997/98:31

Immunitet och privilegier för Europol

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 oktober 1997

Thage G Peterson

Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna protokollet om privilegier och immunitet för Europol och anta regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Prop. 1997/98:31 Bilaga

1. Europol har immunitet mot rättsliga förfaranden på grund av det i artikel 38.1 i konventionen nämnda ansvaret avseende olaglig eller felaktig behandling av uppgifter.

2. Europols egendom, medel och tillgångar, var de än finns på medlemsstaternas territorier och vem som än innehar dem, skall vara immuna mot genomsökning, beslag, rekvisition, konfiskation eller varje annan form av tvångsåtgärd.

ARTIKEL 3

Arkivens okränkbarhet

Europols arkiv, var de än finns på medlemsstaternas territorier och vem som än innehar dem, skall vara okränkbara.

ARTIKEL 4

Befrielse från skatt och avgifter

1. Inom ramen för sin officiella verksamhet skall Europol, dess tillgångar, inkomster och övrig egendom vara befriade från alla direkta skatter.

2. Europol skall vara befriad från indirekta skatter och avgifter som ingår i priset på lös eller fast egendom och på tjänster som förvärvas för tjänstebruk och som innebär en avsevärd utgift. Befrielsen får ges genom återbetalning.

3. Varor som har inköpts enligt denna artikel med befrielse från mervärdesskatt eller punktskatter skall inte försäljas eller på annat sätt avyttras, utom i enlighet med de bestämmelser om vilka överenskommelse har träffats med den medlemsstat som har beviljat befrielsen.

4. Befrielse kommer inte att beviljas för skatter och avgifter som utgör avgifter för vissa särskilda tjänster.

ARTIKEL 5

Frihet från restriktioner för finansiella tillgångar

Utan att utsättas för någon kontroll, reglering eller anmälningsskyldighet när det gäller finansiella transaktioner, eller något slag av moratorium, får Europol fritt

a) inköpa alla valutor genom godkända kanaler, inneha samt förfoga

över dem,

b) ha konton i alla valutor.

ARTIKEL 6

Lättnader och immunitet för kommunikation

1. Medlemsstaterna skall tillåta Europol att kommunicera fritt utan särskilt tillstånd för alla officiella ändamål, och skall skydda Europols rätt härtill. Europol skall ha rätt att använda koder och att sända och motta officiell korrespondens och andra officiella meddelanden genom

kurir eller i förseglade väskor för vilka samma privilegier och samma immunitet skall gälla som för diplomatiska kurirer och väskor.

2. För sina officiella meddelanden skall Europol, så långt det är förenligt med den internationella telekonventionen av den 6 november 1982, åtnjuta en behandling som inte är mindre förmånlig än den som medlemsstaterna ger varje internationell organisation eller regering, inbegripet diplomatiska beskickningar för en sådan regering när det gäller prioritet för kommunikationer med post, kabel, telegraf, telex, radio, television, telefon, telefax, satellit och andra medel.

ARTIKEL 7

Inresa, vistelse och utresa

Medlemsstaterna skall, om det behövs, underlätta inresa, vistelse och utresa å tjänstens vägnar för de personer som förtecknas i artikel 8. Detta hindrar inte medlemsstaterna från att kräva lämpliga bevis för att kunna fastställa att personer, som gör anspråk på den behandling som avses i denna artikel, tillhör de kategorier som beskrivs i artikel 8.

ARTIKEL 8

Privilegier och immunitet för

medlemmar i Europols organ och Europols personal

1. Medlemmar i Europols organ och Europols personal skall åtnjuta följande immunitet:

a) Utan att det påverkar artikel 32 och, i mån av tillämplighet, artikel

40.3 i konventionen: immunitet mot varje slag av rättsligt förfarande när det gäller i tjänsten gjorda, skriftliga eller muntliga uttalanden samt i tjänsten utförda handlingar; sådan immunitet kvarstår oberoende av om de berörda personerna har upphört att vara medlemmar i Europols organ eller att tillhöra Europols personal.

b) Okränkbarhet för sina officiella handlingar och annat officiellt

material.

2. Europols personal, vars löner och förmåner på sätt som anges i artikel 10 är belagda med en skatt till förmån för Europol, skall åtnjuta befrielse från inkomstskatt för löner och förmåner som betalas av Europol. Sådana löner och förmåner får dock beaktas vid bedömning av vilket belopp som skall betalas i skatt för inkomster från andra källor. Denna punkt gäller inte pensioner och livräntor som utbetalas till personer som tidigare har varit tjänstemän vid Europol och deras anhöriga.

3. Bestämmelserna i artikel 14 i protokollet om Europeiska gemenkapernas immunitet och privilegier skall gälla för Europols personal.

ARTIKEL 9

Undantag från immuniteten

Den immunitet som tillerkänns de personer som nämns i artikel 8 skall inte omfatta tredje mans krav på skadestånd, inklusive ersättning för

personskada och dödsfall, till följd av en trafikolycka som har orsakats av en sådan person.

ARTIKEL 10

Skatter

1. I enlighet med de villkor och med iakttagande av de förfaranden som föreskrivs av Europol och godkänns av styrelsen, skall den personal vid Europol, som anställs för en minsta tid av ett år betala skatt till Europol på löner och förmåner som betalas av Europol.

2. Varje år skall medlemsstaterna underrättas om namn och adress avseende den personal vid Europol som nämns i denna artikel och all annan personal som enligt avtal skall arbeta vid Europol. Europol skall varje år ge var och en av dem ett intyg som innehåller uppgift om de totala brutto- och nettobeloppen på alla ersättningar som under det ifrågavarande året har utbetalats av Europol, inklusive närmare uppgifter om betalningarna och deras art samt om innehållen källskatt.

3. Denna artikel gäller inte pensioner och livräntor som utbetalas till före detta personal vid Europol och deras anhöriga.

ARTIKEL 11 Skydd av personalen

Medlemsstaterna skall – om direktören begär det – vidta rimliga åtgärder för att, i enlighet med sin nationella lag, säkerställa att de personer, som nämns i detta protokoll och vilkas säkerhet är i fara till följd av tjänstgöringen vid Europol, ges nödvändig säkerhet och nödvändigt skydd.

ARTIKEL 12

Upphävande av immuniteten

1. Privilegier och immunitet enligt bestämmelserna i detta protokoll tillerkänns i Europols intresse och inte som en personlig förmån för de berörda personerna själva. Det åligger Europol och alla personer som åtnjuter sådana privilegier och sådan immunitet att i alla övriga hänseenden iaktta medlemsstaternas lagar och förordningar.

2. Direktören är skyldig att upphäva immuniteten för Europol och varje medlem av personalen i fall då immuniteten skulle hindra att rättvisa skipas och då den kan upphävas utan att detta skadar Europols intressen. När det gäller direktören, styrekonomen och medlemmarna i budgetkommittén har styrelsen en liknande skyldighet. När det gäller styrelseledamöter har respektive medlemsstat behörighet att upphäva immuniteten.

3. När Europols immunitet enligt artikel 2.2 har upphävts skall genomsökningar och beslag som beordras av medlemsstaternas rättsliga myndigheter verkställas i närvaro av direktören eller en person som har utsetts av denne, i enlighet med de sekretessregler som anges i eller gäller till följd av konventionen.

4. Europol skall alltid samarbeta med lämpliga myndigheter i medlemsstaterna för att underlätta rättskipningen och hindra missbruk av de privilegier och den immunitet som tillerkänns enligt bestämmelserna i detta protokoll.

5. Om en behörig myndighet eller rättsinstans i en medlemsstat anser att missbruk har förekommit av ett privilegium eller en immunitet enligt detta protokoll, skall det organ som ansvarar för upphävande av immunitet enligt punkt 2 på begäran samråda med lämpliga myndigheter för att avgöra om sådant missbruk verkligen har förekommit. Om sådant samråd inte leder till ett för båda sidor tillfredsställande resultat skall saken avgöras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 13.

ARTIKEL 13

Tvistlösning

1. I syfte att finna en lösning skall tvister om vägran att upphäva immuniteten för Europol eller en person som på grund av sin tjänsteställning åtnjuter immunitet enligt artikel 8.1 diskuteras av rådet i enlighet med det förfarande som anges i avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen.

2. När sådana tvister inte löses skall rådet enhälligt besluta om förfaranden enligt vilka de skall lösas.

ARTIKEL 14 Reservationer

Reservationer mot detta protokoll är inte tillåtna.

ARTIKEL 15 Ikraftträdande

1. Detta protokoll skall antas av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.

2. Medlemsstaterna skall underrätta depositarien när deras respektive konstitutionella bestämmelser för antagande av detta protokoll fullt ut har beaktats.

3. Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter underrättelse enligt punkt 2 från den av de medlemsstater som på dagen för rådets antagande av akten om utarbetande av detta protokoll är medlem av Europeiska unionen och som sist uppfyller den formaliteten.

ARTIKEL 16

Anslutning

1. Detta protokoll står öppet för anslutning för alla stater som blir medlemmar i Europeiska unionen.

2. Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos depositarien.

3. Den på den anslutande statens språk avfattade texten till detta protokoll, som skall utarbetas av Europeiska unionens råd, skall ha giltighet.

4. Detta protokoll träder, i förhållande till alla stater som ansluter sig till det, i kraft nittio dagar efter deponeringen av deras anslutningsinstrument, eller den dag då protokollet träder i kraft om det ännu inte har trätt i kraft då denna period om nittio dagar löper ut.

ARTIKEL 17

Utvärdering

1. Detta protokoll skall utvärderas under överinseende av styrelsen inom två år efter det att det har trätt i kraft.

2. Immunitet i enlighet med artikel 8.1 a skall endast tillerkännas med avseende på sådana handlingar som utförs i tjänsten och som är nödvändiga för att utföra de uppgifter som anges i artikel 3 i konventionen i dennas lydelse av den 26 juli 1995. Innan uppgifterna enligt artikel 3 i konventionen ändras eller utökas skall en prövning ske i enlighet med första stycket, särskilt med avseende på artiklarna 8.1 a och 13.

ARTIKEL 18

Ändringar

1. Ändringar i detta protokoll får föreslås av varje medlemsstat, som är hög fördragsslutande part. Varje förslag till ändring skall sändas till depositarien, som skall vidarebefordra det till rådet.

2. Ändringar skall beslutas enhälligt av rådet, som skall rekommendera att de antas av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.

3. De på detta sätt beslutade ändringarna skall träda i kraft i enlighet med bestämmelserna i artikel 15.

4. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall underrätta alla medlemsstater om dagen för ändringarnas ikraftträdande.

ARTIKEL 19

Depositarie

1. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall vara depositarie för detta protokoll.

2. Depositarien skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra underrättelser, instrument och meddelanden som rör detta protokoll.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 oktober 1997.

Närvarande: statsrådet Peterson, ordförande, och statsråden Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg, Andersson, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition 1997/98:31 Immunitet och privilegier för Europol.