Prop. 1997/98:36

Återkallelse av uppehållstillstånd

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 oktober 1997

Göran Persson

Lena Hjelm­Wallén

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Liksom i dag måste det finnas möjligheter att återkalla ett uppehållstillstånd i de fall där det kommer fram att utlänningen uppgett fel identitet. Att återkalla ett uppehållstillstånd kan dock få långtgående konsekvenser för den enskilde. Det är därför angeläget att samtliga omständigheter i ärendet beaktas innan ett beslut fattas i fråga om återkallelse.

Regeringen föreslår därför att det i utlänningslagen förs in en bestämmelse om att, vid bedömning av om ett uppehållstillstånd bör återkallas, hänsyn skall tas till utlänningens anknytning till det svenska samhället och till om andra humanitära skäl talar mot att tillståndet återkallas. Särskild hänsyn skall tas till utlänningens levnadsomständigheter och familjeförhållanden samt till hur länge utlänningen vistats i Sverige. Bestämmelsen i utlänningslagen som innebär att barnets bästa särskilt skall beaktas har självfallet betydelse också vid återkallelse av uppehållstillstånd.

Har en utlänning vistats här med uppehållstillstånd mer än fyra år, får tillståndet återkallas endast om det finns synnerliga skäl för det.

Samma regler kommer att gälla för återkallelse av uppehållstillstånd på grund av att utlänningen lämnat oriktiga uppgifter, oavsett om de oriktiga uppgifterna gällt identiteten eller någon annan omständighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 1998. Enligt regeringens mening ger nuvarande regler tillräckligt utrymme för att bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd när sökanden inte kan

styrka sin identitet. Någon lagändring på denna punkt föreslås därför inte.

Sammanfattning av delbetänkandet Återkallelse av uppehållstillstånd (SOU 1997:67)

Enligt 2 kap. 9 § UtlL skall visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd återkallas om utlänningen lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet. Återkallelse skall dock inte ske om de oriktiga uppgifterna inte har inverkat på tillståndsbeslutet eller om andra särskilda skäl talar emot det. Enligt 2 kap. 10 § UtlL får vidare ett uppehållstillstånd återkallas om utlänningen lämnat andra oriktiga uppgifter än om sin identitet.

Kommittén anser att en självklar och viktig utgångspunkt är att asylsökandes identitet i så stor utsträckning som möjligt skall klarläggas innan uppehållstillstånd beviljas. Innan tillstånd beviljas måste därför resurser satsas på att så noggrant som möjligt utreda identiteten.

Om det sedan tillstånd beviljats kommer fram att utlänningen uppgett fel identitet, måste det liksom i dag finnas möjligheter att återkalla tillståndet. Att återkalla ett uppehållstillstånd kan emellertid få långtgående konsekvenser för den enskilde. Det är därför angeläget att samtliga omständigheter i ärendet beaktas innan beslut fattas i fråga om återkallelse. Enligt kommitténs uppfattning ger den nuvarande regleringen inte tillräcklig ledning för tillämpningen och ger utrymme för en alltför snäv tolkning.

Kommittén föreslår att det i utlänningslagen skall föras in en bestämmelse om att, vid bedömning av om ett uppehållstillstånd bör återkallas, hänsyn skall tas till utlänningens anknytning till det svenska samhället och till om andra starka humanitära skäl talar mot att tillståndet återkallas. Särskild hänsyn skall tas till utlänningens levnadsom­ständigheter och familjeförhållanden samt till hur länge utlänningen vistats i Sverige. Den ändring som gjordes i utlänningslagen den 1 januari 1997 och som innebär att barnets bästa särskilt skall beaktas gäller självfallet också vid återkallelse av uppehållstillstånd.

Har en utlänning vistats här med uppehållstillstånd mer än fem år skall tillståndet få återkallas endast i undantagsfall, om det finns synnerliga skäl för det.

Kommitténs förslag innebär också att samma regler kommer att gälla för återkallelse av uppehållstillstånd på grund av att utlänningen lämnat oriktiga uppgifter, oavsett om de oriktiga uppgifterna gällt identiteten eller någon annan omständighet.

Kommittén anser att nuvarande regler ger tillräckligt utrymme för att bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd när sökanden inte kan styrka sin identitet. Någon lagändring på denna punkt föreslås därför inte.

Delbetänkandets lagförslag

Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Härigenom föreskrivs i fråga om utlänningslagen (1989:529 )1

dels att 2 kap. 10 § skall upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 9 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

9 §

Visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd skall återkallas, om utlänningen har lämnat oriktiga uppgifter om

sin identitet. Återkallelse skall dock inte ske, om det kan antas att den oriktiga uppgiften inte har inverkat på tillståndsbeslutet eller om andra särskilda skäl talar emot det.

Visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas om utlänningen

medvetet har lämnat oriktiga

uppgifter eller medvetet har

förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet.

Återkallelse får även ske om det finns andra särskilda skäl, i fråga om uppehållstillstånd dock endast om utlänningen ännu inte har rest in i Sverige.

Vid bedömning av om ett uppehållstillstånd bör återkallas för en utlänning som har rest in i Sverige skall hänsyn tas till utlänningens anknytning till det svenska samhället och till om andra starka humanitära skäl talar mot att tillståndet återkallas. Därvid skall särskilt beaktas utlänningens levnadsomstän­ digheter och familjeförhållan­ den samt hur länge utlänningen vistats i Sverige.

Om utlänningen vistats här mer än fem år med uppehållstillstånd när frågan om återkallelse väcks, får återkallelse ske endast om det finns synnerliga skäl.

1 Lagen omtryckt 1994:515.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10§

Visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas om utlänningen medvetet har lämnat andra oriktiga uppgifter än om sin identitet eller medvetet har förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet. Återkallelse får även ske om det finns andra särskilda skäl, i fråga om uppehållstillstånd dock endast om utlänningen ännu inte har rest in i Sverige.

Bilaga 2

Förteckning över remissinstanser

Nedanstående 32 instanser har inkommit med remissyttrande

1. Riksdagens ombudsmän (JO)

2. Justitiekanslern (JK)

3. Göta hovrätt

4. Stockholms tingsrätt

5. Kammarrätten i Jönköping

6. Kriminalvårdsstyrelsen

7. Rikspolisstyrelsen

8. Statens invandrarverk

9. Utlänningsnämnden 10. Barnombudsmannen 11. Socialstyrelsen 12. Riksrevisionsverket 13. Arbetsmarknadsstyrelsen 14. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) 15. Svenska Kommunförbundet 16. Landstingsförbundet 17. Stockholms kommun 18. Malmö kommun 19. Sveriges akademikers centralorganisation 20. Landsorganisationen i Sverige 21. Tjänstemännens centralorganisation 22. Sveriges advokatsamfund 23. Svenska röda korset 24. Rädda Barnens riksförbund 25. Sveriges kristna råd 26. Svenska flyktingrådet 27. Caritas 28. Flyktinggruppernas och asylkommittéernas Riksråd (FARR) 29. Samarbetsorganet för invandrarorganisationer (SIOS) 30. Syrianska riksförbundet 31. Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor (RIFFI) 32. Somaliska riksförbundet

Bilaga 3

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Härigenom föreskrivs i fråga om utlänningslagen (1989:529 )2

dels att 2 kap. 10 § skall upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 9 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

9 §

Visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd skall återkallas, om utlänningen har lämnat oriktiga uppgifter om

sin identitet. Återkallelse skall dock inte ske, om det kan antas att den oriktiga uppgiften inte har inverkat på tillståndsbeslutet eller om andra särskilda skäl talar emot det.

Visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas om utlänningen

medvetet har lämnat oriktiga

uppgifter som varit av

betydelse för att få tillståndet eller medvetet förtigit omständigheter av sådan betydelse.

Återkallelse får även ske om det finns andra särskilda skäl, i fråga om uppehållstillstånd dock endast om utlänningen ännu inte har rest in i Sverige.

Vid bedömningen av om ett uppehållstillstånd bör återkallas för en utlänning som har rest in i Sverige skall hänsyn tas till utlänningens anknytning till det svenska samhället och till om andra humanitära skäl talar mot att tillståndet återkallas. Därvid skall särskilt beaktas ut­ länningens levnadsomständig­ heter och familjeförhållanden samt hur länge utlänningen har vistats i Sverige.

2 Lagen omtryckt 1994:515.

Bilaga 4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

När utlänningen har vistats här mer än fyra år med uppehållstillstånd får beslut om återkallelse enligt denna paragraf fattas endast om det finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1998.

Bilaga 4

Lagrådets yttrande

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997­10­10

Närvarande: f.d. justitierådet, Staffan Vängby, justitierådet Gertrud Lennander, regeringsrådet Kjerstin Nordborg.

Enligt en lagrådsremiss den 2 oktober 1997 (Utrikesdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Ingela Fridström.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Enligt 2 kap. 9 § fjärde stycket i förslaget får, när utlänningen har vistats här mer än fyra år med uppehållstillstånd, beslut om återkallelse enligt denna paragraf fattas endast om det finns synnerliga skäl.

Enligt ett motivuttalande bör något avbrott i vistelsen här med uppehållstillstånd inte anses föreligga, så länge ansökan om förlängt tillstånd getts in innan tiden för ett tidigare tidsbegränsat uppehållstillstånd löpt ut. En tillämpning i enlighet med detta uttalande är naturlig och till den enskildes förmån. Något förtydligande i lagtexten kan inte anses nödvändigt.

Enligt ett annat motivuttalande uppkommer kravet på synnerliga skäl i fall där beslut om återkallelse fattas i första instans efter det att fyraårstiden gått ut. Ett beslut om återkallelse av uppehållstillstånd kan endast överklagas av den enskilde. Som den föreslagna lagtexten är utformad uppkommer frågan, om inte vid ett överklagande tiden bör räknas fram till den överprövande instansens beslut i ärendet. En sådan tillämpning skulle vara till den enskildes fördel, och starka skäl talar för att enbart ett motivuttalande inte bör leda till annan tillämpning. Den avsedda begränsningen bör därför komma till direkt uttryck i lagtexten.

Fjärde stycket talar om återkallelse enligt denna paragraf. Första stycket i paragrafen behandlar även frågan om återkallelse av arbetstillstånd. Om fjärde stycket som synes framgå av motiven är begränsat till frågan om återkallelse av uppehållstillstånd bör detta framgå av lagtexten.

Fjärde stycket kan därför förslagsvis ges följande lydelse: "Om utlänningen har vistats här mer än fyra år med uppehållstillstånd när frågan om återkallelse av uppehållstillstånd enligt denna paragraf

Bilaga 5

prövas av den myndighet som först beslutar i saken, får beslut om återkallelse fattas endast om det finns synnerliga skäl."

Det bör anmärkas att ordet "myndighet" omfattar även regeringen. Utformningen av det föreslagna fjärde stycket i 9 § avviker i flera hänseenden från 11 § andra stycket som behandlar en liknande fråga. Förutom naturliga avvikelser som tidsfristens längd och kravet på synnerliga skäl finns andra i mer tekniska frågor (vistelse/bosättning, frågan väckts/beslut fattas). Lagrådet har inte några erinringar mot det remitterade förslaget i dessa hänseenden. Det är otillfredsställande och ägnat att leda till tolkningsproblem om två angränsande paragrafer ges olika innehåll i frågor av denna art. Det är emellertid upplyst att Kommittén om ny instans­ och processordning i utlänningsärenden under sitt fortsatta arbete skall göra även en språklig och redaktionell översyn av utlänningslagen. Lagrådet finner att en samordning av de angivna bestämmelserna bör kunna anstå i avvaktan på en sådan översyn.

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 oktober 1997

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm­ Wallén, Peterson, Freivalds, Wallström, Åsbrink, Blomberg, Andersson, Winberg, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Åhnberg, Pagrotsky, Messing

Föredragande: statsrådet Hjelm­Wallén

Regeringen beslutar proposition 1997/98:36 Återkallelse av uppehållstillstånd.