Prop. 1997/98:5

Läkarnas vidareutbildning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Sundsvall den 11 september 1997

Göran Persson

Margot Wallström (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det i landstingen skall finnas möjligheter till anställning för läkares allmäntjänstgöring (AT) i en omfattning som medger att alla läkare som avlagt läkarexamen och vissa läkare med utländsk utbildning kan fullgöra praktisk tjänstgöring för att erhålla läkarlegitimation. Vidare föreslås att det i landstingen skall finnas möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring (ST) i en omfattning som tillgodoser det beräknade framtida behovet av specialistkompetenta läkare i klinisk verksamhet. Därutöver klargörs möjligheten för landstingen att förlägga delar av AT utanför den rent landstingskommunala verksamhetsformen. Propositionen redovisar även åtgärder som regeringen avser att vidta beträffande AT:s innehåll och omfattning samt införandet av ett nationellt planeringsstöd som skall underlätta den långsiktiga bedömningen av den framtida läkarförsörjningen och fördelningen av AT-tjänster över landet.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 1998.

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 september 1997

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Peterson, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg, Andersson, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: Statsrådet Wallström

Regeringen beslutar proposition 1997/98:5 Läkarnas vidareutbildning.

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EGregler

Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

15 §