Prop. 1997/98:83

Förändrad styrning av Försvarsmakten m.m.

Förändrad styrning av Försvarsmakten m.m.

Regeringens proposition 1997/98:83

Regeringens proposition 1997/98:83

Förändrad styrning av Försvarsmakten m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 mars 1998

Thage G Peterson

Björn von Sydow

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att den säkerhetspolitiska kontrollstationen år 1998 flyttas fram till år 1999.

Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner regeringens förslag till inriktning av

en förändrad styrning av Försvarsmakten. Med förslaget förbättras statsmakternas möjligheter till insyn i och kontroll av den verksamheten som bedrivs av Försvarsmakten.

I propositionen redovisar regeringen även kopplingen mellan de av riksdagen fastställda

huvuduppgifterna för Försvarsmakten och den dimensionering av krigsorganisationen som följer av dessa.