Prop. 1998/99:45

Fristående förskoleklass

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 februari 1999

Lena Hjelm­Wallén

Ingegerd Wärnersson

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att utbildning som motsvarar förskoleklass och som anordnas av godkända fristående skolor skall godkännas av Statens skolverk, som också skall utöva tillsyn över utbildningen. I propositionen föreslås också en reglering av bidragen som stämmer överens med den som gäller för fristående skolor som motsvarar grundskolan respektive särskolan. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag till den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året eller för elev som tas emot före höstterminen det år eleven fyller sex år. Kraven för godkännande anpassas i huvudsak till vad som gäller för fristående skolor.

Andra än fristående skolor, exempelvis enskilt bedrivna förskolor som önskar anordna verksamhet som motsvarar förskoleklassen, skall liksom hittills ansöka om godkännande och om bidrag hos kommunen. För dessa anordnare anpassas kraven för godkännande delvis till vad som gäller för fristående skolor.

Vidare föreslås att statsbidrag får lämnas för utbildning som motsvarar förskoleklassen vid en svensk utlandsskola.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100 )1

dels att 2 b kap. 6, 8–10 och 12 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 2 b kap. 10 a–c §§,

av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 b kap.

6 §

Ett bolag, en förening, en sam­ fällighet, en stiftelse eller en en­ skild individ som yrkesmässigt vill bedriva verksamhet som motsvarar förskoleklassen skall ha tillstånd till detta av den kommun där verk­ samheten bedrivs. Ett sådant till­

stånd meddelas tills vidare eller för viss tid.

Ett bolag, en förening, en sam­ fällighet, en stiftelse eller en en­ skild individ som yrkesmässigt vill bedriva verksamhet som motsvarar förskoleklassen skall ha tillstånd till detta av den kommun där verk­ samheten bedrivs, om inte annat

följer av andra stycket.

En fristående skola som avses i 9 kap. 2 § som vill bedriva verk­ samhet som motsvarar förskole­ klassen skall ha tillstånd till detta av Statens skolverk.

Tillstånd enligt första och andra styckena meddelas tills vidare eller för viss tid.

Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som kommunen genom av­ tal enligt 2 § tredje stycket har överlämnat till en enskild att utföra.

8 §

Verksamhet som avses i 6 § står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera verksamhe­ ten och får inhämta de upplys­ ningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Verksamhet som avses i 6 §

första stycket står under tillsyn av

den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att in­ spektera verksamheten och får in­ hämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Verksamhet som avses i 6 § andra stycket står under tillsyn av Statens skolverk. Skolorna är skyl­

1 Senaste lydelse 1997:1212.

diga att delta i den uppföljning och utvärdering av skolväsendet som genomförs av Skolverket.

I fråga om fristående skolor som får bidrag enligt 10 a § har den kommun där skolan är belägen rätt till insyn i verksamheten. Sådana skolor är skyldiga att i den utsträckning som kommunen bestämmer delta i den uppföljning och utvärdering som kommunen gör av sitt eget skolväsende.

9 §

Om det föreligger något miss­ förhållande i sådan verksamhet som avses i 6 §, skall kommunen förelägga den som ansvarar för verksamheten att avhjälpa miss­ förhållandet.

Om missförhållandet är allvar­ ligt och kommunens föreläggande inte följs, får kommunen återkalla tillståndet.

Om det föreligger något miss­ förhållande i sådan verksamhet som avses i 6 §, skall kommunen,

eller när det gäller fristående sko­ lor som avses i 6 § andra stycket Statens skolverk, förelägga den

som ansvarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet.

Om missförhållandet är allvar­ ligt och föreläggandet inte följs får kommunen respektive Skolverket återkalla tillståndet.

10 §

Kommunen kan lämna bidrag till verksamhet som avses i 6 §, om avgifterna inte är oskäligt höga. Sådant bidrag bör lämnas med ett belopp per barn som inte oskäligt avviker från kommunens kostnad per barn i motsvarande verksamhet.

Kommunen kan lämna bidrag till verksamhet som avses i 6 §

första stycket, om avgifterna inte

är oskäligt höga. Sådant bidrag bör lämnas med ett belopp per barn som inte oskäligt avviker från kommunens kostnad per barn i motsvarande verksamhet.

10 a §

En fristående skola som fått till­ stånd att anordna verksamhet som motsvarar förskoleklassen enligt 6 § andra stycket skall av Statens skolverk förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i tredje stycket. Förklaring skall dock inte lämnas, om verksamheten skulle innebära påtagliga negativa följ­ der för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller skolan

tar ut avgifter i strid med 10 b §.

För att en fristående skola skall ha rätt till bidrag gäller att skolan har ansökt om tillstånd före den 1 april kalenderåret innan verk­ samheten startar.

För varje elev som genomgår verksamhet motsvarande den som ges i förskoleklassen lämnas bi­ drag av hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens be­ hov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördel­ ning av resurser till de egna för­ skoleklasserna. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att läm­ na bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter upp­ står för kommunen.

Vad som sägs i första–tredje styckena gäller inte fristående sko­ lor för vilka huvudmannen skriftli­ gen har avstått från medelstilldel­ ning.

10 b §

Utbildning, som en fristående skola får bidrag för enligt 10 a §, skall vara avgiftsfri för de elever som bidragen avser. Till den del verksamheten överstiger 15 tim­ mar i veckan eller 525 timmar om året får dock skolan ta ut skäliga avgifter. Skäliga avgifter får också tas ut för barn som tas emot före höstterminen det år då barnet fyl­ ler sex år.

10 c §

Om verksamheten vid en fristå­ ende skola som har rätt till bidrag enligt 10 a § förändras i sådan ut­ sträckning att det innebär påtagli­ ga negativa följder för skolväsen­ det i den kommun där skolan är belägen, skall Statens skolverk återkalla rätten till bidrag. Rätten

till bidrag skall också återkallas, om skolan tar ut avgifter i strid med 10 b §.

12 §

Kommunens beslut i ärenden om tillstånd enligt 6 § och om föreläggande eller återkallande av tillstånd enligt 9 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Kommunens beslut om föreläg­ gande eller återkallande av till­ stånd enligt 9 § och domstols mot­ svarande beslut gäller omedelbart.

Kommunens beslut i ärenden om tillstånd enligt 6 § första

stycket och om föreläggande eller

återkallande av tillstånd enligt 9 § får överklagas hos allmän förvalt­ ningsdomstol.

Statens skolverks beslut i ären­ den om tillstånd enligt 6 § andra stycket, om föreläggande eller återkallande av tillstånd enligt 9 § eller i ärenden om rätt till bidrag eller återkallande av sådan rätt enligt 10 a eller 10 c § får över­ klagas hos allmän förvaltnings­ domstol.

Kommunens respektive Statens

skolverks beslut om föreläggande

eller återkallande av tillstånd en­ ligt 9 § och domstols motsvarande beslut gäller omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999 och skall tillämpas på ut­ bildning som äger rum efter den 1 juli 1999.

2. För godkända fristående skolor som bedriver utbildning för skol­ pliktiga barn läsåret 1998/99, och som vill ha bidrag enligt 2 b 10 a § från och med läsåret 1999/2000, gäller, i stället för vad som sägs om ansökningstid i andra stycket nämnda bestämmelse, att skolan skall ha ansökt om tillstånd att anordna verksamhet som motsvarar förskoleklassen före den 1 april 1999.

Förteckning över remissinstanserna samt en sammanställning av remissyttrandena över promemorian Fristående förskoleklasser – tillstånd, bidrag, tillsyn m.m. (dnr U97/4530/S och U98/2622/S)

Remissinstanserna

Remissyttranden har kommit från Kammarrätten i Stockholm, Social­ styrelsen, Handikappombudsmannen (HO), Barnombudsmannen (BO), Statskontoret, Riksrevisionsverket (RRV), Statens skolverk, Statens in­ stitut för handikappfrågor i skolan (SIH), Falu kommun, Göteborgs stad, Hudiksvalls kommun, Härjedalens kommun, Kalmar kommun, Karls­ krona kommun, Kungsbacka kommun, Lidingö kommun, Malmö stad, Norrköpings kommun, Skara kommun, Skellefteå kommun, Skövde kommun, Sollentuna kommun, Uppsala kommun, Varbergs kommun, Vänersborgs kommun, Örkelljunga kommun, Svenska Kommun­ förbundet, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Riksförbundet Hem och Skola (RHS), Friskolornas riksförbund och Waldorfskole­ federationen.

Yttrande har dessutom inkommit från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Tillstånd, tillsyn, bidrag och avgifter

En majoritet av instanserna tillstyrker huvudsakligen promemorians för­ slag, men många instanser har synpunkter på delar av förslaget.

Flera remissinstanser anser att tillstånd även för förskoleklasser i enskild regi som bedrivs av andra än godkända fristående skolor skall prövas av Skolverket. Detta gäller t.ex. Barnombudsmannen, TCO (som stödjer sig på remissvar från Lärarförbundet), Waldorfskolefederationen liksom ett antal av kommunerna. Friskolornas riksförbund har i stort sett inga erinringar, även om förbundets grundinställning är att Skolverket skall pröva ärenden om godkännande och att huvudmännen för godkända fristående förskoleklasser automatiskt skall ha rätt till bidrag. Förbundet anser att de eventuella negativa följderna för kommunala verksamheter skall begränsas till kommunala förskoleklasser, inte till skolväsendet som helhet. Även Riksförbundet Hem och Skola (RHS) anser att samma regler bör gälla oavsett vem som bedriver verksamheten. RHS framhåller också att förslaget innebär att en gynnsam utveckling av en fristående skola kan innebära att bidragen återkallas, vilket motverkar en utveckling av verk­ samheten.

Skolverket föreslår en mer långtgående förändring som innebär att en­

dast fristående skola skall få bedriva förskoleklass. En avveckling under t.ex. en treårsperiod föreslås för förskoleklasser som bedrivs av andra än fristående skolor. Samma bestämmelser om öppenhet och antagningsvill­ kor som för fristående skolor bör gälla även för fristående förskoleklass.

Skillnaden mellan fristående förskoleklass och fristående skolor när det gäller återkallande av tillstånd uppmärksammas också av verket.

Svenska Kommunförbundet har flera synpunkter på förslaget och anser

bl.a. att de olika systemen för fristående och andra enskilda förskole­ klasser kan ifrågasättas utifrån principen om kommunal likställighet och anser att förslaget innebär avsteg från principen om rätt till likvärdig ut­ bildning. Förbundet framhåller att definitionen av fristående förskole­ klass är oklar, och lyfter fram skillnaden i förslaget mellan vistelse­ kommunernas skyldighet att anordna förskoleklass och att bidrags­ skyldigheten knyts till hemkommunen. Förbundet menar att en föränd­ ring av regelsystemet bör göras i samband med den aviserade skollags­ översynen. Om en förändring genomförs dessförinnan bör bestämmel­ serna inarbetas i 9 kap. skollagen.

Riksrevisionsverket har inget att invända mot förslaget. Statskontoret

anser att tillstånd för förskoleklass inte ytterligare behöver prövas. För en godkänd fristående skola borde det räcka med ett enkelt anmälningsförfa­ rande till kommunen.

TCO, genom Lärarförbundet, stödjer i huvudsak förslaget, men anser

att det är olämpligt att olika bestämmelser gäller beroende av vem som anordnar verksamheten. Förbundet anser i princip att utbildningen skall vara avgiftsfri även för de barn som tas emot innan de fyllt sex år. SACO, genom Lärarnas Riksförbund, tillstyrker i huvudsak förslaget, men mot­ sätter sig att kommunerna ges laglig tillsynsrätt över fristående skolors verksamhet samt att de skall ingå i kommunal uppföljning och utvärde­ ring. Waldorfskolefederationen anser att parterna skall komma överens om i vilken utsträckning en fristående förskoleklass skall ingå i den kommunala uppföljningen.

Norrköpings kommun är negativ till förslaget om Skolverkets överta­

gande av tillståndsgivning och ser hellre att ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn även för fristående skolor övergår till kommunerna. Kommu­ nen menar vidare att samma myndighet bör hantera frågorna för de tre verksamheter som skall integreras, dvs. även fritidshem och att skyldig­ heten att lämna bidrag endast skall omfatta sexåringar. Kalmar kommun anser bland annat att samverkan mellan skola och skolbarnsomsorg bör ligga till grund för kvalitetskrav vid tillståndsgivning och att en förnyad prövning av tillstånd kan sätta fokus på förskoleklassens förnyade roll.

Skellefteå kommun anser att förslaget borde utredas ytterligare när det

gäller de två olika systemen för tillståndsgivning och föreslår en kommu­ nal vetorätt när det gäller etablering av fristående förskoleklass. Malmö kommun anser att ett system med olika regler och förutsättningar för förskoleklasser kan innebära olika kvalitet i verksamheten, vilket torde strida mot principen om likvärdig utbildning och föreslår att frågan av­ görs i samband med skollagsöversynen.

Omfattande stöd

SIH befarar att formuleringen angående omfattande stöd till elever i be­

hov av särskilt stöd kan leda till att kommunen inte fullgör sina uppgifter.

SIH menar att stödbehoven i kommunen borde vara kända genom kom­ munens ansvar för uppsökande verksamhet enligt socialtjänstlagen.

Socialstyrelsen och Waldorfskolefederationen anser att samma förutsätt­

ningar bör gälla för en elev oavsett skolgång i en kommunal eller fri­ stående skola. Friskolornas riksförbund menar att kommunen alltid skall vara skyldig att betala bidrag för elever i behov av särskilt stöd.

Handikappombudsmannen anser att det är nödvändigt att beakta för­

skoleklassens betydelse för funktionshindrade elever vid bedömning av om bidrag skall utgå. HO menar vidare att det krävs tydliga definitioner för hur bidragen skall fördelas och att den skola som anordnar förskole­ klass skall vara fullt ut berättigad till ersättning för barn med särskilda behov. Barnombudsmannen framhåller att fristående förskoleklass med specialistkompetens ibland kan tillgodose barnets behov bättre, och anser att förslaget kan missgynna barnet. RHS anser att förslaget innebär en negativ särbehandling. Förslaget kan uppfattas som diskriminerande och bör omprövas. Lärarnas Riksförbund anser att särskilt stöd skall utgå oavsett om eleven går i förskoleklass i anslutning till en kommunal eller fristående skola.

Övergångsbestämmelser

Skolverket föreslår ett förenklat förfarande för de skolor som redan har

tillstånd att bedriva förskoleklass. I dessa fall borde Skolverket inte be­ höva inhämta kommunens yttrande. I de fall fristående skolor inte redan bedriver förskoleklass, bör bestämmelserna börja gälla först fr.o.m. läs­ året 2000/2001. Kalmar kommun anser också att övergångsbestämmel­ serna bör ses över. Skellefteå kommun menar att förslaget medför alltför kort planeringstid för kommunerna. Göteborgs stad instämmer i förslaget om övergångsbestämmelser. Det gör även den stora andel instanser, in­ klusive ett antal kommuner, som inte har något att erinra mot förslaget som helhet.

Kostnader – finansieringsprincipen Ett fåtal instanser kommenterar frågan om kostnader.

Kommunförbundet framhåller att om en stor andel av den sexårs­

verksamhet som i dag bedrivs i enskild regi med dagens bidragssystem kommer att omvandlas till fristående förskoleklass leder förslaget till vissa merkostnader för kommunerna. Förbundet menar att bristen på kunskap om dessa förhållanden gör förslagets ekonomiska konsekvenser svårbedömbara. Skövde kommun hävdar att förslaget inte är kostnads­ neutralt eftersom kostnader för lokaler m.m. ökar medan kommunens kostnader för detsamma inte sjunker i motsvarande grad.

Lagrådsremissens lagförslag

Lagtext

Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100 )2

dels att 2 b kap. 6–10 och 12 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 2 b kap. 10 a–e §§,

samt närmast före 2 b kap. 6 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 2 b kap. 1 och 11 §§ skall införas nya rubriker

som skall lyda: ”Allmänna bestämmelser om förskoleklassen inom det offentliga skolväsendet” respektive ”Övriga föreskrifter”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 b kap.

Godkännande m.m. för enskilda att bedriva utbildning motsva­ rande förskoleklassen

6 §

Ett bolag, en förening, en sam­ fällighet, en stiftelse eller en en­

skild individ som yrkesmässigt vill

bedriva verksamhet som motsvarar

förskoleklassen skall ha tillstånd

till detta av den kommun där verk­ samheten skall bedrivas. Ett så­ dant tillstånd meddelas tills vidare eller för viss tid.

Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som kommunen ge­

nom avtal enligt 2 § tredje stycket har överlämnat till en enskild att utföra.

Yrkesmässig utbildning som

motsvarar förskoleklassen får be­

drivas av en enskild fysisk eller juridisk person, om utbildningen är godkänd enligt 7 §. Ärenden om godkännande prövas av den kom­

mun där utbildningen skall bedri­ vas, om inte annat följer av andra

stycket.

Ärenden om godkännande av utbildning som motsvarar för­ skoleklassen för sådana fristående skolor som avses i 9 kap. 1 § andra stycket prövas av Statens skolverk.

Godkännande behövs inte för

sådan utbildning som kommunen genom avtal enligt 2 § tredje styc­ ket har överlämnat till en enskild att utföra.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

7 §

Tillstånd att bedriva sådan verk­ samhet som avses i 6 § får beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säker­ het.

Tillståndet får förenas med vill­ kor av betydelse för kvalitet och säkerhet i verksamheten.

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, skall nytt tillstånd sökas.

Utbildning som avses i 6 § skall godkännas, om

1. den stimulerar varje barns utveckling och lärande och kan ligga till grund för fortsatt skol­ gång, och

2. den även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värde­ grund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet.

Utbildning som bedrivs av en godkänd fristående skola som mot­ svarar grundskolan eller särskolan skall godkännas, om villkoren enligt första stycket är uppfyllda, och om

1. den står öppen för alla barn som har rätt till utbildning inom förskoleklassen, med undantag för sådana barn som det skulle med­ föra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den fristående skolan, och

2. den uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen samt an­ tagning till och ledning av sådan utbildning.

8 §

Verksamhet som avses i 6 § står

under tillsyn av den kommun där

verksamheten bedrivs. Kommunen

har rätt att inspektera verksamhe­

ten och får inhämta de upplys­

ningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Utbildning som avses i 6 § första stycket står under tillsyn av

den kommun där utbildningen be­ drivs, om inte annat följer av

andra stycket. Kommunen har rätt

att inspektera utbildningen och får

hämta in de upplysningar och ta

del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Utbildning som bedrivs av fri­ stående skolor står under tillsyn av Statens skolverk. Skolorna är skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering av skolväsendet

som genomförs av Skolverket.

Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till in­ syn i skolans verksamhet, om sko­ lan får bidrag enligt 10 a §. Sko­ lan är också skyldig att i den ut­ sträckning som kommunen be­ stämmer delta i den uppföljning och utvärdering som kommunen gör av sitt eget skolväsende.

9 §

Om det föreligger något miss­

förhållande i sådan verksamhet

som avses i 6 §, skall kommunen

förelägga den som ansvarar för verksamheten att avhjälpa miss­ förhållandet.

Om missförhållandet är allvar­ ligt och kommunens föreläggande inte följs, får kommunen återkalla tillståndet.

Om en utbildning som avses i 6 § inte längre uppfyller kraven

för godkännande och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen, skall kommunen, eller när det gäller utbildning som bedrivs av en fristående skola Sta­ tens skolverk, återkalla godkän­ nandet.

Bidrag m.m.

10 §

Kommunen kan lämna bidrag till verksamhet som avses i 6 §, om avgifterna inte är oskäligt höga.

Sådant bidrag bör lämnas med ett

belopp per barn som inte oskäligt avviker från kommunens kostnad per barn i motsvarande verksam­

het.

Kommunen kan lämna bidrag till utbildning som avses i 6 §

första stycket, om avgifterna inte

är oskäligt höga. Bidraget bör läm­ nas med ett belopp per barn som inte oskäligt avviker från kommu­ nens kostnad per barn i motsva­ rande utbildning.

10 a §

En fristående skola som av Sta­ tens skolverk har fått godkän­ nande att anordna utbildning som motsvarar förskoleklassen skall av Skolverket förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i 10 b eller 10 c §.

Skolverket skall dock inte lämna någon förklaring om rätt till bi­ drag, om verksamheten skulle in­ nebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller om skolan tar ut avgifter i strid med

10 d §.

För att en fristående skola skall ha rätt till bidrag gäller att skolan har ansökt om att bli godkänd före den 1 april kalenderåret innan verksamheten startar.

10 b §

Hemkommunen skall till en fri­ stående skola som motsvarar grundskolan lämna bidrag för varje elev som deltar i utbild­ ningen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen.

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året eller för elev som tas emot före höstterminen det år eleven fyller sex år. Har en elev ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att läm­ na bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska el­ ler ekonomiska svårigheter upp­ står för kommunen.

10 c §

Hemkommunen skall till en fri­ stående skola som motsvarar sär­ skolan lämna bidrag för varje elev som deltar i utbildningen. Om skolan inte kommer överens om annat med elevernas hemkommu­ ner, skall kommunerna betala det belopp som regeringen beslutat.

10 d §

Utbildning som en fristående skola får bidrag för enligt 10 a § skall vara avgiftsfri för de elever som bidragen avser. För den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 tim­ mar om året får dock skolan ta ut

skäliga avgifter. Skäliga avgifter får också tas ut för barn som tas emot före höstterminen det år då de fyller sex år.

10 e §

Om utbildningen vid en fristå­ ende skola som har rätt till bidrag enligt 10 a § förändras i sådan ut­ sträckning att det innebär påtag­ liga negativa följder för skolvä­ sendet i den kommun där skolan är belägen, skall Statens skolverk återkalla rätten till bidrag. Rätten till bidrag skall också återkallas, om skolan tar ut avgifter i strid med 10 d §.

12 §

Kommunens beslut i ärenden om tillstånd enligt 6 § och om

föreläggande eller återkallande av tillstånd enligt 9 § får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol.

Kommunens beslut om föreläg­

gande eller återkallande av till­ stånd enligt 9 § och domstols mot­

svarande beslut gäller omedelbart.

Kommunens beslut i ärenden om godkännande enligt 6 § första

stycket och om återkallande av godkännande enligt 9 § får över­

klagas hos allmän förvaltnings­ domstol.

Statens skolverks beslut i ären­ den om godkännande enligt 6 § andra stycket, om återkallande av godkännande enligt 9 § eller i ärenden om rätt till bidrag enligt 10 a § eller återkallande av sådan rätt enligt 10 e § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Kommunens respektive Skolver­

kets beslut om återkallande av godkännande enligt 9 § och dom­

stols motsvarande beslut gäller omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

2. Den som före ikraftträdandet har fått tillstånd att bedriva verksam­ het som motsvarar förskoleklassen skall anses ha fått ett godkännande enligt 2 b kap. 6 §. Ett tillstånd för en fristående skola som motsvarar grundskolan eller särskolan och som har meddelats före ikraftträdandet skall också anses innefatta en förklaring om rätt till bidrag enligt 2 b kap. 10 a §.

3. För en fristående skola som vid lagens ikraftträdande inte bedriver verksamhet motsvarande förskoleklassen och som vill ha bidrag enligt

2 b kap. 10 a § från och med läsåret 2000/2001 gäller i stället för ansök­ ningstiden i tredje stycket 2 b kap. 10 a § att skolan skall ha ansökt om godkännande före den 1 september 1999.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1999­01­14

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Gertrud Lennander, regeringsrådet Kjerstin Nordborg.

Enligt en lagrådsremiss den 17 december 1998 (Utbildnings­ departementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Annica Lindblom.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

2 b kap.

6 §

I första stycket första meningen har uppräkningen av dem som behöver tillstånd/godkännande i fråga om förskoleutbildning ersatts med uttrycket enskild fysisk eller juridisk person, i överensstämmelse med terminologin i 1 kap. 3 §.

Den aktuella uppräkningen återfinns emellertid också i 2 b kap. 3 § och Lagrådet vill ifrågasätta om det inte kan vara av värde att ha kvar den precisering som uppräkningen innebär även i förevarande paragraf, i allt fall i avvaktan på resultatet av den översyn av skollagen som har aviserats vid lagrådsföredragningen. Uttrycket enskilda fysiska eller juridiska personer kan därvid kvarstå i 1 kap. 3 §, eftersom det kapitlet innehåller mera allmänna och övergripande bestämmelser.

Första meningen skulle då kunna lyda: ”Utbildning som motsvarar förskoleklassen får bedrivas yrkesmässigt av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild person, om utbildningen är godkänd enligt 7 §.”

10 §

Paragrafen handlar om kommunala bidrag till annan enskild utbildning, motsvarande förskoleklassen, än sådan som bedrivs av fristående skolor. Enligt paragrafen kan kommunen lämna bidrag till utbildning ”som avses i 6 § första stycket”. Första stycket i 6 § omfattar emellertid all utbildning som motsvarar förskoleklassen och som bedrivs av enskilda rättssubjekt. Det framgår bl.a. av andra meningens förbehåll: ”om inte annat följer av andra stycket”. Första meningen i förevarande paragraf bör därför ges följande lydelse: ”Kommunen kan lämna bidrag till utbildning som avses i 6 § och som inte bedrivs av en godkänd fristående skola, om avgifterna inte är oskäligt höga.”

10 a § Enligt tredje stycket gäller som förutsättning för att en fristående skola skall ha rätt till bidrag för utbildning som motsvarar förskoleklassen, att skolan har ansökt om att bli godkänd att anordna sådan utbildning före

den 1 april kalenderåret innan verksamheten startar. Syftet med bestäm­ melsen torde vara att reglera rätten till bidrag för det första verksam­ hetsåret. Ett sådant syfte kommer också till tydligt uttryck i förebilderna till bestämmelsen (9 kap. 6 § andra stycket och 6 a § andra stycket), där villkoret hänför sig till ”en nystartad skola”. Lagrådet föreslår därför att tredje stycket erhåller följande lydelse: ”För att en fristående skola med nystartad utbildning skall ha rätt till bidrag gäller att skolan har ansökt om att bli godkänd före den 1 april kalenderåret innan utbildningen startar.”

13 §

Paragrafen innehåller i gällande lydelse en bestämmelse om ansvar för den som bedriver verksamhet ”utan tillstånd”. Eftersom ”tillstånd” föreslås ändrat till ”godkännande” i kapitlet i övrigt bör även förevarande paragraf ändras i enlighet därmed.

Utbildningsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 februari 1999

Närvarande: statsråden Hjelm­Wallén, ordförande, Freivalds, Åsbrink, Schori, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Wärnersson, Lejon, Lövdén

Föredragande: statsrådet Wärnersson

Regeringen beslutar proposition 1998/99:45 Fristående förskoleklass

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upp­ häver eller upprepar ett normgivnings­ bemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EG­ regler

Lag om ändring i skol­ lagen (1985:1100)

2 b kap. 7 § andra stycket 2