Prop. 1998/99:49

Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 januari 1999

Göran Persson

Björn von Sydow (Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1982:821) om transport av farligt gods. Ändringarna syftar till att höja kompetensen och därmed säkerhetsnivån hos dem som transporterar farligt gods och till att genomföra rådets direktiv 96/35/EG om utnämning av och kompetens hos säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar.

I lagen föreslås bestämmelser om krav på säkerhetsrådgivare för den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter av farligt gods eller att vara avsändare vid sådana transporter, oavsett transportslag. Säkerhetsrådgivaren, som skall ha avlagt en särskild examen, skall ha till uppgift att under verksamhetsledningens ansvar verka för att olyckor vid transport av farligt gods förebyggs. Rådgivaren skall rapportera inträffade olyckor och tillbud till ledningen för verksamheten, som i sin tur skall lämna upplysningar om händelsen till den myndighet som regeringen bestämmer.

Vidare föreslås att lagens definition av farligt gods anpassas till de förändringar som skett sedan lagens tillkomst i de internationella regelverken om transport av farligt gods.

som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka varor som skall anses utgöra farligt gods enligt 2 § med hänsyn till transportmedel, godsmängd eller andra transportförhållanden.

som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka ämnen och föremål som skall anses utgöra farligt gods enligt 2 § med hänsyn till transportmedel, godsmängd eller andra transportförhållanden.

8 a § Varje företag eller myndig-

het som regelmässigt utför transport enligt denna lag eller är avsändare vid sådana transporter skall ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att verka för att förebygga olyckor i samband med transport, lastning och lossning av farligt gods samt vid sådan olycka eller tillbud upprätta och överlämna en rapport till företagsledningen eller ledningen för myndigheten.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om säkerhetsrådgivare.

8 c § Företag eller myndighet som

avses i 8 a § skall efter en olycka eller ett tillbud i samband med transport enligt denna lag lämna upplysningar om händelsen i den omfattning och till den myndighet som regeringen föreskriver.

9 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om klassificering av farligt gods, om transportmedel och andra transportanordningar, märkning, uppgiftsplikt, säkerhetsutrustning, lastning, lossning, förvaring och annan hantering av farligt gods samt om försiktighetsmått och åtgärder i övrigt, allt i den utsträckning som krävs från transportsäkerhetssynpunkt.

9 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om klassificering av farligt gods, om transportmedel och andra transportanordningar, märkning, uppgiftsplikt, säkerhetsutrustning, lastning, lossning, förvaring och annan hantering av farligt gods samt om krav på utbildning och om försiktighetsmått och åtgärder i övrigt, allt i den utsträckning som krävs från transportsäkerhetssynpunkt.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att föreskriva att transportmedel och andra transportanordningar får användas vid transport endast om de är provade och godkända.

Överklagande

18 § En polismyndighets beslut

enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Beslut av annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen får överklagas hos styrelsen.

19 § Beslut som en länsstyrelse

eller annan central förvaltningsmyndighet än Statens kärnkraftinspektion meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som Statens kärnkraftsinspektion meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos regeringen.

20 § Generaltullstyrelsen

får

överta annan tullmyndighets uppgift enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) att i länsrätt och kammarrätt föra det allmännas talan. Generaltullstyrelsen för det allmännas talan i Regeringsrätten.

2 § En myndighet får förordna att

dess beslut enligt denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter skall gälla omedelbart även om beslutet har överklagats.

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

Bestämmelserna i 8 a § samt föreskrifter som meddelats med stöd av denna bestämmelse skall från och med nämnda datum endast tillämpas såvitt avser utbildning av säkerhetsrådgivare. I övrigt träder bestämmelsen i kraft den 1 augusti 1999.

Förteckning över remissinstanser

Remissyttrande över slutbetänkandet Säkrare kemikaliehantering (SOU 1998:13) har avgetts av Svea hovrätt, Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen, Vänersborgs tingsrätt, Umeå tingsrätt, Kammarrätten i Sundsvall, Länsrätten i Stockholms län, Försvarsmakten, Generalläkaren vid Försvarsmakten, Kustbevakningen, Statens räddningsverk, Statens järnvägar, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Statskontoret, Generaltullstyrelsen, Riksrevisionsverket, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Arbetarskyddsstyrelsen, Närings- och teknikutvecklingsverket, Boverket, Sprängämnesinspektionen, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i västra Götalands län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Helsingborgs kommun, Göteborgs stad, Stenungsunds kommun, Karlskoga kommun, Ånge kommun, Skellefteå kommun, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Sveriges Industriförbund, Svenska Petroleum Institutet, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Landsorganisationen i Sverige (LO), Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Sveriges Kemiska Industrikontor (Kemikontoret), Svenska åkeriförbundet, Sveriges hamn- och stuveriförbund, Sveriges Transportindustriförbund, Miljöbalksutredningen (M 1993:04), Tunnel-kommissionen (M 1997:04), AB Skogsindustrierna i Sverige, Svenska Gasföreningen, Svenska Flygbranschens Riksförbund, ILO-kommittén, Farligt Gods Center AB och Karin Mannerstedt.

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) har bifogat ett yttrande av Tull-Kust, Förbundet för anställda i tullverket och kustbevakningen.

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) har översänt yttranden från Agrifack och Sveriges läkarförbund, Svensk Yrkes- och Miljömedicinsk Förening.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1998-12-15

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Gertrud

Lennander, regeringsrådet Kjerstin Nordborg.

Enligt en lagrådsremiss den 10 december 1998 (Kommunikationsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Jan Stålhandske.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Försvarsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 januari 1999

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Freivalds, Åsbrink, Schori, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Wärnersson, Lejon, Lövdén

Föredragande: statsrådet von Sydow

Regeringen beslutar proposition 1998/99:49 Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m.

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EGregler

Lag om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods

2, 5, 10 b, 10 c §§ 396L0035