Prop. 1998/99:51

Lag om handel med begagnade varor

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 februari 1999.

Lena Hjelm-Wallén

Mona Sahlin (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt gällande regler i lagen (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor krävs tillstånd från den lokala polismyndigheten för att driva handel med skrot. För att driva handel med begagnade varor krävs registrering hos polismyndigheten i varje ort där fast försäljningsställe finns eller om sådant saknas där handeln huvudsakligen skall bedrivas. Genom förslaget ersätts den nuvarande lagen med en ny lag om handel med begagnade varor. Den särskilda regleringen av handeln med skrot avskaffas. Reglerna för handeln med begagnade varor behålls i stort sett oförändrade med ett fåtal förändringar i förhållande till vad som nu gäller.

Reglerna för begagnathandeln görs även tillämpliga på mottagande av begagnade varor för omarbetning och liknande bearbetning. Registreringsskyldigheten utvidgas till att omfatta alla orter där handel skall bedrivas. Handlarna åläggs även fortsättningsvis vissa andra skyldigheter, exempelvis att föra anteckningar på föreskrivet sätt och att inte lämna ut eller bearbeta varor förrän tidigast en månad efter det att varorna togs emot. Handlarna åläggs vidare en skyldighet att inte ta emot varor från den som är under 18 år eller den som är påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Tillsynen över efterlevnaden av lagen skall som tidigare utövas av den lokala polismyndigheten.

Den nya lagen bygger på förslag i betänkandet SOU 1997:89. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden inkommit från Hovrätten för Nedre Norrland, Kammarrätten i Stockholm, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Statskontoret, Riksrevisionsverket, Riksskatteverket, Närings- och teknikutvecklingsverket, Konkurrensverket, Kommerskollegium, Konsumentverket, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Svenska Kommunförbundet, Svensk Handel, Företagarnas Riksorganisation, Sveriges Försäkringsförbund, Tjänstemännens Centralorganisation, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Landsorganisationen i Sverige, Svenska Arbetsgivareföreningen, Företagens Uppgiftslämnardelegation, Båtbranschens Riksförbund, Svenska Återvinningsföreningen, Sveriges Bilskrotares Riksförbund, Återvinningsindustrierna, Svenska Järn och Metallskrothandlareföreningen och RVF -Svenska Renhållningsverksföreningen.

Riksåklagaren har överlämnat yttranden från överåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Stockholm, överåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Linköping och chefsåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Sundsvall.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om handel med begagnade varor.

Härigenom föreskrivs följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 § Denna lag har till syfte att försvåra avsättningen av stulna eller annars olovligen åtkomna varor och att underlätta polisens efterspaning av sådana varor.

2 § Lagen är tillämplig på yrkesmässig handel med sådana begagnade varor som regeringen eller den myndighet som regeringen utser särskilt föreskriver.

Yrkesmässig handel innefattar även yrkesmässig auktionsförsäljning och annan liknande försäljning. Med handel likställs omarbetning och annan liknande bearbetning av inlämnade varor.

En obrukad vara skall anses som begagnad om den utbjuds icke yrkesmässigt till den som driver yrkesmässig handel med begagnade varor.

I lagen avses med handlare den som är registrerad enligt denna lag.

Registrering

3 § Den som avser att yrkesmässigt driva handel sådana begagnade varor som omfattas av föreskrifterna enligt 9 § skall anmäla handeln för registrering hos den lokala polismyndigheten i varje ort där handeln skall bedrivas. Anmälan för registrering skall göras innan handeln påbörjas.

4 § Den som bedriver handel med begagnade varor utan att vara registrerad är skyldig att på uppmaning av den lokala polismyndigheten lämna de upplysningar som behövs för att bedöma om registreringsskyldighet föreligger.

Om registreringsskyldighet bedöms föreligga skall polismyndigheten uppmana den som bedriver handeln att fullgöra denna skyldighet.

Den som trots en sådan uppmaning inte fullgör sin registreringsskyldighet skall registreras av polismyndigheten.

Handlarens skyldigheter

5 § En handlare är skyldig att föra anteckningar om förvärvade eller annars mottagna varor.

6 § En handlare skall efter uppmaning av polismyndigheten undersöka om vissa begagnade varor har tagits emot och om varorna finns kvar hos handlaren.

7 § En handlare får inte ta emot begagnade varor av den som är under 18 år om inte denne visar att han äger förfoga över varan eller av den som är märkbart påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

En handlare får inte heller ta emot varor av den som inte på ett tillförlitligt sätt styrker sin identitet eller är känd.

8 § Begagnade varor som har tagits emot får inte lämnas ut eller bearbetas förrän tidigast en månad efter den dag då varorna togs emot.

Den lokala polismyndigheten får för visst fall medge undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl.

Bemyndiganden

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. registrering,

2. vilka varor som skall omfattas av lagens bestämmelser,

3. handlares anteckningsskyldighet.

Tillsyn

10 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av polismyndigheten.

11 § En handlare är skyldig att på begäran låta polismyndigheten vid sin tillsyn granska bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de upplysningar om verksamheten i övrigt som behövs för tillsynen.

12 § En handlare är skyldig att på begäran lämna polismyndigheten tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Denna skyldighet att lämna tillträde gäller dock inte bostäder.

13 § Polismyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av denna lag skall efterlevas. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Straffbestämmelser

14 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. driver sådan yrkesmässig handel med begagnade varor som omfattas av denna lag utan att vara registrerad,

2. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 5 § eller lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet.

Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om överträdelsen är ringa.

15 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7 och 8 §§. Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är ringa.

16 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

Överklagande

17 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat föreskrivs.

______________________

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999 då lagen (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor upphävs.

2. De som vid ikraftträdandet driver handel på en ort och är registrerade där enligt förordningen (1981:403) om handel med begagnade varor skall anses registrerade på denna ort enligt den nya lagen. De som vid ikraftträdandet driver handel på flera orter och endast är registrerade på den ort där den huvudsakliga verksamheten bedrivs skall registrera sig på alla orter där de driver handel.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1999-02-01

Närvarande: f.d. justitierådet Per Jermsten, justitierådet Ingegerd

Westlander, regeringsrådet Susanne Billum.

Enligt en lagrådsremiss den 28 januari 1999 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om handel med begagnade varor.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Carin Bratt.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

2 § Första stycket anger att lagen är tillämplig på yrkesmässig handel med ”sådana begagnade varor som regeringen eller den myndighet som regeringen utser särskilt föreskriver”. Enligt 9 § bemyndigas regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, att bl.a. meddela föreskrifter om ”2. vilka varor som skall omfattas av lagens bestämmelser”. Det har under föredragningen inför Lagrådet uppgetts, att avsikten är att endast regeringen skall ges behörighet att meddela föreskrifter om vilka begagnade varor som lagen skall omfatta. Med hänsyn härtill förordar Lagrådet att första stycket i förevarande paragraf ges följande lydelse:

”Lagen är tillämplig på yrkesmässig handel med sådana begagnade varor som finns angivna i en av regeringen utfärdad förordning”.

Enligt Lagrådets mening skulle avsikterna bakom andra stycket i förslaget komma till tydligare uttryck om detta utformas på följande sätt:

”Yrkesmässig handel innefattar även yrkesmässig auktionsförsäljning, annan yrkesmässig försäljning som riktar sig till allmänheten samt yrkesmässigt mottagande av begagnade varor för omarbetning eller annan liknande bearbetning”.

Av författningskommentaren till tredje stycket framgår, att den där intagna bestämmelsen om att lagens regler i vissa fall också skall tillämpas på obrukade varor, avser fall då inte använda varor avyttras av privatpersoner. I lagtexten beskrivs detta genom orden ”utbjuds icke yrkesmässigt”.

Enligt Lagrådets mening talat inte minst språkliga skäl för att orden ”icke yrkesmässigt” lämpligen bör bytas ut mot ”av en privatperson”.

3 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet att anmäla planerad yrkesmässig handel med begagnade varor ”som omfattas av föreskrifterna enligt 9 §” för registrering. Mot bakgrund av vad som anförts och föreslagits under föregående paragraf kommer Lagrådet under 9 § att förorda, att punkten 2 där får utgå. Vid sådant förhållande bör de nyss

citerade orden i förevarande paragraf ersättas med bestämningen ”som avses i 2 § första stycket”.

5 §

I 5 § anges att en handlare är skyldig att föra anteckningar om förvärvade eller annars mottagna varor. Någon skyldighet att tillhandahålla anteckningarna för granskning av någon myndighet föreskrivs inte. Tillsynen över efterlevnaden av lagen skall enligt 10 § utövas av ”polismyndigheten” (Lagrådet återkommer till vad som avses därmed under nämnda paragraf) som enligt 13 § får meddela de förelägganden som behövs för att lagen och föreskrifterna meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. I författningskommentaren till 13 § sägs bl.a. att paragrafen ger polismyndigheten rätt att vidta erforderliga åtgärder för att åstadkomma att lagen och föreskrifterna efterlevs, t.ex. att förelägga en handlare att överlämna inköpsnotor och andra handlingar som rör handlarens befattning med mottagna varor till polismyndigheten. Det har vid föredragningen inför Lagrådet bekräftats att vad som sålunda uttalats i kommentaren till 13 § bör gälla. Vid sådant förhållande föreslår Lagrådet att den föreslagna lydelsen av 5 § kompletteras med en direkt bestämmelser om skyldighet för en handlare att på begäran tillhandahålla den lokala polismyndigheten anteckningar och övriga handlingar som avser mottagna varor. Paragrafen kan därvid lämpligen ges följande lydelse.

”En handlare är skyldig att föra anteckningar om förvärvade eller annars mottagna varor och att på begäran tillhandahålla den lokala polismyndigheten dessa anteckningar och övriga handlingar som avser mottagna varor”.

7 § I paragrafens första stycke upptas en ny regel om att en handlare inte får ta emot varor av den som är under 18 år, om inte denne visar att han äger förfoga över varan, eller av den som är märkbart påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel. I andra stycket upptas en regel om att en handlare inte får ta emot varor av någon som inte på ett tillförlitligt sätt styrker sin identitet eller är känd. Den senare regeln har sin motsvarighet i den gällande lagstiftningen. Enligt Lagrådets mening ger den senare regeln uttryck för en mera allmängiltig princip medan regeln i först stycket tar sikte på speciella situationer. De båda reglerna bör därför upptas i omvänd ordning. Paragrafen kan då utformas enligt följande.

”En handlare får inte ta emot begagnade varor av den som inte på ett tillförlitligt sätt styrker sin identitet eller är känd.

En handlare får inte heller ta emot varor av den som är under 18 år, om inte denne visar att han har rätt att förfoga över varan, eller av den som är märkbart påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel”.

8 §

Paragrafens första stycke innehåller en bestämmelse om s.k. liggetid för mottagna varor. Enligt andra stycket får den lokala polismyndigheten för vissa fall medge undantag från bestämmelsen i första stycket om det finns särskilda skäl. I författningskommentaren förklaras inte vad som avses med uttrycket ”för visst fall”. Kommentarer, som använder uttrycket ”i enskilda fall”, ger snarast vid handen att avsikten är att dispens skall

kunna ges både för olika objekt och för enskilda handlare. uttrycket ”för visst fall” leder dock enligt Lagrådets mening tanken till ett visst försäljningstillfälle eller en viss vara. Om avsikten är att dispens skall kunna ges viss handlare generellt eller för vissa varuslag bör bestämmelsen omformuleras. Andra stycket kan då ges följande lydelse:

”Den lokala polismyndigheten får medge en handlare undantag från bestämmelsen i först stycket om det finns särskilda skäl”.

9 § Med hänvisning till vad som tidigare anförts under 2 och 3 §§ förordar Lagrådet att punkt 2 i denna paragraf får utgå.

10 § I paragrafen anges att tillsynen över efterlevnaden av lagen och med stöd därav meddelare föreskrifter utövas av ”polismyndigheten”. Eftersom samme handlare enligt föreskrifterna i 3 § kan vara registrerad hos ett flertal lokala polismyndigheter bör under det fortsatta lagstiftningsarbetet klargöras vad som avses gälla i förevarande sammanhang. Är avsikten, vilket förefaller troligast, att var och en av berörda polismyndigheter skall utöva tillsyn inom sitt verksamhetsområde kan ”polismyndigheten” lämpligen ersättas med beskrivningen ”den lokala polismyndighet hos vilken handlaren är registrerad”.

14 § Paragrafen innehåller bl.a. en straffbestämmelse för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra sin anteckningsskyldighet enligt 5 §1 eller lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt paragrafens andra stycke skall det inte dömas till ansvar om överträdelsen är ringa. En handlares förfarande att lämna oriktig uppgift då han enligt 5 § för anteckningar om förvärvade eller mottagna varor kan tänkas vara att bedöma som osant intygande. Lagrådet föreslår därför att paragrafens andra stycke, i likhet med den föreslagna 15 §, kompletteras med en bestämmelse om att ansvar enligt paragrafen inte skall ådömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Ikraftträdandebestämmelserna Av punkt 2 första meningen framgår att den som vid ikraftträdandet är registrerad enligt den nu gällande förordningen om handel med begagnade varor skall anses registrerad på samma ort enligt den nya lagen. Av andra meningen framgår att den som vid ikraftträdandet driver handel på flera orter och endast är registrerad på en av dem enligt den nuvarande förordningen har att registrera sig på alla orter där han driver handel. Någon tidpunkt när denna registreringsskyldighet senast skall vara fullgjord har inte angivits. I allmänmotiveringen anförs att då det är fråga om ett enkelt registreringsförfarande skall skyldigheten inträda vid ikraftträdandet. Den föreslagna bestämmelsen i andra meningen gäller handlare som i enlighet med nu gällande regler är registrerade endast där de har fast driftsställe eller där den huvudsakliga handeln bedrivs. Den utökade registrering som föreskrivs i den nya lagen kan formellt inte ske innan denna lag trätt i kraft. Med hänsyn härtill och till att den som bedriver här aktuell handel utan att vara registrerad gör sig skyldig till brott mot den föreslagna 14 § anser Lagrådet att en viss tidsfrist måste

uppställas för att fullgöra den utökade registreringsskyldigheten. Tidsfristen kan förslagsvis bestämmas till två månader från ikraftträdandet. Punkt 2 kan då lämpligen utformas enligt följande:

”2. Den som vid ikraftträdande är registrerad hos en lokal polismyndighet enligt förordningen (1918:403) om handel med begagnade varor skall anses registrerad inom myndighetens verksamhetsområde enligt den nya lagen. Den som vid ikraftträdandet driver handel på flera orter och endast är registrerad på någon av dem skall senast den 1 september 1999 registrera sig på alla övriga orter där han driver handel”.

NÄRINGSDEPARTEMENTET

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdet den 25 februari 1999

Närvarande: statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden Freivalds, Åsbrink, Schori, Ulvskog, Sahlin, von Sydow, Östros, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén

Föredragande: statsrådet Sahlin

_____________________

Regeringen beslutar proposition 1998/99:51 Lag om handel med begagnade varor.

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EGregler

lag om handel med begagnade varor

2 § och 9 §