Prop. 1998/99:94

Vissa forskningsfrågor

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 april 1999

Göran Persson

Thomas Östros

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar i propositionen förslag om vilka uppgifter staten skall ha inom forskningsområdet. Enligt förslagen skall staten ha ett särskilt ansvar för att garantera forskningens frihet samt för grundforskning och forskarutbildning.

I propositionen föreslås också att de statliga resurserna för grundforskning och forskarutbildning skall öka i synnerhet vad gäller teknik och naturvetenskap. Lärosätena bör förfoga över merparten av de medel för studiefinansiering som krävs för att uppnå examensmålen för forskarutbildningen. Examensmålen bör på sikt höjas.

Regeringen gör i propositionen bedömningen att högskolelagens bestämmelse om att universitet och högskolor skall samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet bör ligga fast. En modell skall tas fram för beräkning av full kostnadstäckning av forskningsverksamhet vid universitet och högskolor. Förbättrade möjligheter till kommersialisering av forskningsuppfinningar föreslås.

Enligt propositionen bör en särskild forskningspolitisk proposition överlämnas till riksdagen en gång per mandatperiod. De forskningspolitiska propositionerna bör bygga på ett underlag i form av bl.a. kunskaps­ och forskningsstrategier som tas fram av lärosäten, forskningsråd och samtliga övriga berörda myndigheter.

Regeringen redovisar i propositionen även de utgångspunkter som bör gälla för den utredning som regeringen avser att tillsätta med uppdrag att föreslå en förnyad myndighetsorganisation på forskningsområdet.

Slutligen redovisar regeringen vissa överväganden som rör forskningsstiftelserna och det internationella forskningssamarbetet.

Förteckning över remissinstanserna

1. Rikspolisstyrelsen

2. Statens kriminaltekniska laboratorium

3. Brottsförebyggande rådet

4. Brottsoffermyndigheten

5. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

6. Svenska institutet

7. Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI

8. Stiftelsen Östekonomiska institutet

9. Försvarsmakten 10. Försvarets materielverk 11. Försvarshögskolan 12. Överstyrelsen för civil beredskap 13. Statens räddningsverk 14. Försvarets forskningsanstalt 15. Flygtekniska försöksanstalten 16. Riksförsäkringsverket 17. Socialstyrelsen 18. Rättsmedicinalverket 19. Smittskyddsinstitutet 20. Statens institut för psykosocial miljömedicin 21. Folkhälsoinstitutet 22. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik 23. Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut, Spri 24. Statens institutionsstyrelse 25. Handikappinstitutet 26. Socialvetenskapliga forskningsrådet 27. Banverket 28. Vägverket 29. Statens väg- och transportforskningsinstitut 30. Kommunikationsforskningsberedningen 31. Statens geotekniska institut 32. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 33. Statskontoret 34. Statistiska centralbyrån 35. Riksrevisionsverket 36. Ekonomistyrningsverket 37. Konjunkturinstitutet 38. Statens skolverk 39. Folkbildningsrådet 40. Högskoleverket 41. Kungl. biblioteket 42. Arkivet för ljud och bild 43. Forskningsrådsnämnden 44. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 45. Medicinska forskningsrådet 46. Naturvetenskapliga forskningsrådet 47. Teknikvetenskapliga forskningsrådet 48. Polarforskningssekretariatet 49. Institutet för rymdfysik 50. Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete

mellan Sverige och EU 51. Centrala studiestödsnämnden 52. Stockholms universitet 53. Kungl. Tekniska högskolan 54. Karolinska institutet 55. Lärarhögskolan i Stockholm 56. Idrottshögskolan i Stockholm 57. Södertörns högskola 58. Danshögskolan 59. Dramatiska institutet 60. Konstfack 61. Kungl. Konsthögskolan 62. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 63. Operahögskolan i Stockholm 64. Teaterhögskolan i Stockholm 65. Uppsala universitet 66. Mälardalens högskola 67. Högskolan Dalarna 68. Högskolan Gävle 69. Högskolan i Örebro 70. Linköpings universitet 71. Lunds universitet 72. Högskolan i Halmstad 73. Högskolan i Kalmar 74. Högskolan i Karlskrona/Ronneby 75. Högskolan i Kristianstad 76. Högskolan i Växjö 77. Göteborgs universitet 78. Högskolan i Borås 79. Högskolan i Karlstad 80. Högskolan i Skövde 81. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 82. Umeå universitet 83. Luleå tekniska universitet 84. Mitthögskolan 85. Chalmers tekniska högskola AB 86. Stiftelsen Högskolan i Jönköping 87. Högskolan på Gotland 88. Malmö högskola 89. Statens jordbruksverk 90. Statens veterinärmedicinska anstalt 91. Fiskeriverket 92. Skogs- och jordbrukets forskningsråd 93. Sveriges lantbruksuniversitet 94. Arbetsmarknadsstyrelsen 95. Arbetslivsinstitutet 96. Arbetarskyddsstyrelsen 97. Rådet för arbetslivsforskning 98. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 99. Statens kulturråd 100. Riksarkivet 101. Språk- och folkminnesinstitutet 102. Riksantikvarieämbetet 103. Naturhistoriska riksmuseet

104. Närings- och teknikutvecklingsverket 105. Konkurrensverket 106. Sveriges geologiska undersökning 107. Skogsstyrelsen 108. Rymdstyrelsen 109. Glesbygdsverket 110. Statens institut för regionalforskning 111. Statens energimyndighet 112. Byggforskningsrådet 113. Lantmäteriverket 114. Ungdomsstyrelsen 115. Statens naturvårdsverk 116. Kemikalieinspektionen 117. Statens strålskyddsinstitut 118. Stiftelsen institutet för vatten och luftvårdsforskning 119. Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet 120. Kungl. Vetenskapsakademien 121. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 122. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 123. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 124. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 125. Utrikespolitiska institutet 126. Cancerfonden 127. Svenska Kommunförbundet 128. Landstingsförbundet 129. Sveriges Industriförbund 130. Tjänstemännens Centralorganisation 131. Sveriges Akademikers Centralorganisation 132. Landsorganisationen i Sverige 133. Svenska Arbetsgivareföreningen 134. Sveriges förenade studentkårer 135. Industriforskningsinstitutet/IRIS 136. Knut o. Alice Wallenbergs stiftelse 137. Stiftelsen för Strategisk Forskning 138. Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning 139. Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning 140. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 141. Stiftelsen för vård- och allergiforskning 142. Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa 143. IMEGO aktiebolag

Utbildningsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 april 1999

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm­ Wallén, Freivalds, Schori, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén, Ringholm

Föredragande: statsrådet Östros

Regeringen beslutar proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor