Prop. 1999/00:85

Sveriges tillträde till vissa internationella överenskommelser för bekämpande av penningförfalskning m.m.

överenskommelser för bekämpande av penningförfalskning m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2000

Göran Persson

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas regeringens bedömning av vilka åtgärder Sverige bör vidta för att förbättra det internationella samarbetet och den straffrättsliga regleringen avseende penningförfalskning och utprångling av falska pengar. Det föreslås att riksdagen godkänner den internationella konventionen av den 20 april 1929 för bekämpande av penning­ förfalskning med tillhörande protokoll. Vidare föreslås att riksdagen godkänner det inom EU upprättade rambeslutet om förstärkning av det straffrättsliga och övriga skyddet mot förfalskning i samband med införandet av euron. Några konkreta förslag till ändrad lagstiftning läggs inte fram i propositionen. De av regeringen redovisade lagstiftningsbehoven kommer att behandlas i senare sammanhang.

foregoing acts; (5) The fraudulent making, receiving or obtaining of instru­ ments or other articles peculiarly adapted for the counterfeiting or altering of currency.

(5) Framställning, mottagande eller anskaffande i bedrägligt syfte av hjälpmedel eller andra föremål som specifikt är avsedda för förfalskning eller ändring av pengar.

Article 4

Each of the acts mentioned in Article 3, if they are committed in different countries, should be considered as a distinct offence.

Artikel 4

Var och en av de gärningar som avses i artikel 3 skall, om de begåtts i olika stater, betraktas som ett särskilt brott.

Article 5

No distinction should be made in the scale of punishments for offences referred to in Article 3 between acts relating to domestic currency on the one hand and to foreign currency on the other; this provision may not be made subject to any condition of reciprocal treatment by law or by treaty.

Artikel 5

I straffskalan för de brott som avses i artikel 3 får inte göras åtskillnad mellan brott som avser en stats egna pengar och andra staters pengar; denna bestämmelse får inte göras beroende av i lag eller överenskommelse fastställt villkor om reciprocitet.

Article 6

In countries where the principle of the international recognition of previous convictions is recognised, foreign convictions for the offences referred to in Article 3 should, within the conditions prescribed by domestic law, be recognised for the purpose of establishing habitual criminality.

Artikel 6

Stater som erkänner internationell tillämpning av principen om åter­ fall i brott skall, inom gränserna för sin lagstiftning, erkänna domar som meddelats i en annan stat, som gäller brott som avses i artikel 3, som återfall i brott.

Article 7

In so far as ”civil parties” are admitted under the domestic law, foreign ”civil parties”, including, if necessary, the High Contracting Party whose money has been counterfeited, should be entitled to all rights allowed to inhabitants by the laws of the country in which the case is tried.

Artikel 7

Om den interna lagstiftningen medger väckande av enskilt anspråk, skall målsägande från andra stater, däribland även den part vars pengar har blivit för­ falskade, åtnjuta alla de rättigheter som tillkommer medborgarna i den stat där saken prövas.

Article 8

In countries where the principle of

Artikel 8

I stater som inte erkänner

the extradition of nationals is not recognised, nationals who have returned to the territory of their own country after the commission abroad of an offence referred to in Article 3 should be punishable in the same manner as if the offence had been committed in their own territory, even in a case where the offender has acquired his nationality after the commission of the offence.

This provision does not apply if, in a similar case, the extradition of a foreigner could not be granted.

principen om utlämning av egna medborgare skall medborgare, som återvänt till sin egen stats territorium efter att i en annan stat ha begått brott som avses i artikel 3, straffas som om brottet hade begåtts inom den egna statens territorium, även om den skyldige har förvärvat medborgarskapet efter brottets förövande.

Denna bestämmelse skall inte tillämpas om det i ett liknande fall inte skulle kunna medges utlämning av en utlänning.

Article 9

Foreigners who have committed abroad any offence referred to in Article 3, and who are in the territory of a country whose internal legislation recognises as a general rule the principle of the prosecution of offences committed abroad, should be punishable in the same way as if the offence had been committed in the territory of that country.

The obligation to take proceedings is subject to the condition that extradition has been requested and that the country to which application is made cannot hand over the person accused for some reason which has no connection with the offence.

Artikel 9

Utlänning, som i en annan stat har begått ett brott som avses i artikel 3 och som uppehåller sig inom en stats territorium vars nationella lagstiftning som allmän regel erkänner principen om beivrande av brott som begåtts utom riket, skall straffas som om brottet hade begåtts inom denna stats territorium.

En förutsättning för skyldigheten att lagföra är att utlämnande har begärts och att den anmodade staten inte kan utlämna den anklagade av skäl som saknar samband med brottet.

Article 10

The offences referred to in Article 3 shall be deemed to be included as extradition crimes in any extradition treaty which has been or may hereafter be concluded between any of the High Contracting Parties.

Artikel 10

I fördrag om utlämning som har ingåtts eller i framtiden kan komma att ingås mellan parterna skall de gärningar som avses i artikel 3 betraktas som brott för vilka utlämning kan ske.

The High Contracting Parties who do not make extradition conditional on the existence of a treaty or reciprocity, henceforward recognise the offences referred to in Article 3 as cases of extradition as between themselves.

De parter, som inte gör utlämning beroende av överenskommelse eller reciprocitet, erkänner hädanefter de gärningar som avses i artikel 3 som brott för vilka utlämning kan ske.

Extradition shall be granted in conformity with the law of the country to which application is made.

Utlämning skall beviljas i enlighet med den anmodade statens lag.

Article 11

Counterfeit currency, as well as instruments or other articles referred to in Article 3 (5), should be seized and confiscated. Such currency, instruments or other articles should, after confiscation, be handed over on request either to the Government or bank of issue whose currency is in question, with the exception of exhibits whose preservation as a matter of record is required by the law of the country where the prosecution took place, and any specimens whose transmission to the Central Office mentioned in Article 12 may be deemed advisable. In any event, all such articles should be rendered incapable of use.

Artikel 11

Falska pengar, hjälpmedel och andra föremål som avses i artikel 3 (5) skall tas i beslag och förklaras förverkade. Sådana pengar, hjälp­ medel och föremål skall efter förverkandet på därom gjord anhållan överlämnas, antingen till regeringen eller till emissions­ institutet i den stat vars pengar det är fråga om med undantag, dels för föremål som enligt lagen i den stat där lagföringen har skett måste sparas som bevismaterial, dels för föremål vilkas överlämnande till den i artikel 12 avsedda centralbyrån anses önskvärd. I varje fall skall alla sådana föremål göras obrukbara.

Article 12

In every country, within the framework of its domestic law, investigations on the subject of counterfeiting should be organised by a central office.

This central office should be in close contact:

(a) With the institutions issuing

currency;

(b) With the police authorities

within the country;

Artikel 12

I varje stat skall, inom gränserna för statens lagstiftning, utredningar rörande penningförfalskning or­ ganiseras av en centralbyrå.

Centralbyrån skall stå i nära kontakt med

(a) emissionsinstituten,

(b) polismyndigheterna i staten,

(c) With the central offices of

other countries.

It should centralise, in each country, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and punishment of counterfeiting currency.

(c) centralbyråerna i andra stater.

Varje sådan byrå skall fungera som central för upplysningar som kan underlätta utredning, förhindrande och bestraffning av penningförfalskning.

Article 13

The central offices of the different countries should correspond directly with each other.

Artikel 13

Centralbyråerna i staterna skall stå i direkt förbindelse med varandra.

Article 14

Each central office should, so far as it considers expedient, forward to the central offices of the other countries a set of cancelled specimens of the actual currency of its own country.

Artikel 14

Varje centralbyrå skall, i den utsträckning den finner det ändamålsenligt, tillhandahålla centralbyråerna i andra stater en uppsättning makulerade exemplar av sin stats lagliga betalnings­ medel.

It should, subject to the same limitation, regularly notify to the central offices in foreign countries, giving all necessary particulars:

Varje centralbyrå skall, i samma utsträckning, regelbundet lämna centralbyråerna i andra stater underrättelser med alla nödvändiga detaljuppgifter om följande:

(a) New currency issues made in

its country;

(b) The withdrawal of currency

from circulation, whether as out of date or otherwise.

Except in cases of purely local interest, each central office should, so far as it thinks expedient, notify to the central offices in foreign countries:

(a) Nya penningemissioner i sin

egen stat.

(b) Indragning av pengar beroende

på att de har upphört att gälla eller av annan anledning.

Utom i fall av rent lokalt intresse, skall varje centralbyrå, i den utsträckning den finner det ändamålsenligt, delge andra staters centralbyråer följande:

(1) Any discovery of counterfeit currency. Notification of the forgery of bank or currency notes shall be accompanied by a technical description of the forgeries, to be provided solely by

(1) Upptäckt av förfalskade

pengar. Underrättelser om för­ falskning av bank­ och central­ bankssedlar skall åtföljas av en teknisk beskrivning av förfalsk­ ningssättet, avgiven uteslutande av

the institution whose notes have been forged. A photographic reproduction or, if possible, a specimen forged note should be transmitted. In urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notification and technical description mentioned above;

det emissionsinstitut vars sedlar har förfalskats; en fotografisk avbildning eller, om möjligt, ett exemplar av den falska sedeln skall översändas. I brådskande fall kan vederbörande centralbyråer under hand delges en anmälan och en summarisk beskrivning från polismyndigheterna, dock utan att det skall inverka på ovannämnda underrättelse och tekniska beskrivning.

(2) Investigation and prosecutions

in cases of counterfeiting, and arrests, convictions and expulsions of counterfeiters, and also, where possible, their movements, together with any details which may be of use, and in particular their descriptions, fingerprints and photographs;

(2) Utredning, åtal, frihets­

berövande, lagföring och utvisning av penningförfalskare samt, om möjligt, deras rörelser och andra upplysningar av betydelse, såsom deras signalement, fingeravtryck och fotografi.

(3) Details of discoveries of

forgeries, stating whether it has been possible to seize all the counterfeit currency put into circulation.

(3) Detaljerade upplysningar om

upptäckt penningförfalskning med uppgift om huruvida upptäckten har lett till att alla falska pengar som är i omlopp har kunnat beslagtas.

Article 15

In order to ensure, improve and develop direct international co­ operation in the prevention and punishment of counterfeiting currency, the representatives of the central offices of the High Contracting Parties should from time to time hold conferences with the participation of representatives of the banks of issue and of the central authorities concerned. The organisation and supervision of a central international information office may form the subject of one of these conferences.

Artikel 15

I syfte att säkerställa, förbättra och utveckla det direkta internationella samarbetet till förhindrande och bestraffning av penningförfalsk­ ning skall representanter för parternas centralbyråer tid efter annan hålla konferenser, i vilka även representanter för emissions­ instituten och de berörda centrala myndigheterna skall delta. Vid en sådan konferens kan frågan om upprättande av en internationell informationscentral och dess kontrollerande verksamhet behandlas.

Article 16

The transmission of letters of

Artikel 16

En framställning om rättslig hjälp

reques t1relating to offences referred to in Article 3 should be effected:

som hänför sig till brott som avses i artikel 3 skall framföras

(a)

Preferably by direct

communication between the judicial authorities, through the central offices where possible;

(a) helst direkt mellan de rättsliga

myndigheterna, i förekommande fall via centralbyråerna,

(b) By direct correspondence

between the Ministers of Justice of the two countries, or by direct communication from the authority of the country making the request to the Minister of Justice of the country to which the request is made;

(b)

direkt mellan justitie­

ministrarna i de båda staterna eller direkt från myndigheten i den begärande staten till justitie­ ministern i den anmodade staten,

(c) Through the diplomatic or

consular representative of the country making the request in the country to which the request is made; this representative shall send the letters of request direct to the competent judicial authority or to the authority appointed by the Government of the country to which the request is made, and shall receive direct from such authority the papers showing the execution of the letters of request.

(c) genom förmedling av en

diplomatisk eller konsulär före­ trädare för den begärande staten i den anmodade staten; denna företrädare skall överlämna fram­ ställningen till behörig rättslig myndighet eller till den myndighet som anvisas av regeringen i den anmodade staten och skall direkt från denna myndighet motta handlingar som utvisar att framställningen har verkställts.

In cases (a) and (c), a copy of the letters of request shall always be sent simultaneously to the superior authority of the country to which application is made.

I de fall som avses i a) och c) ovan skall en kopia av framställningen alltid samtidigt delges med den högsta myndigheten i den anmodade staten.

Unless otherwise agreed, the letters of request shall be drawn up in the language of the authority making the request, provided always that the country to which the request is made may require a translation in its own language, certified correct by the authority making the request.

Om inte annat har avtalats, skall framställningen vara avfattad på den begärande myndigheten språk, dock att den anmodade staten har rätt att begära en auktoriserad översättning till sitt eget språk av den begärande myndigheten.

1 This expression has the same meaning as ”letters rogatory”.

Each High Contracting Party shall notify to each of the other High Contracting Parties the method or methods of transmission men­ tioned above which it will recognise for the letters of request of the latter High Contracting Party.

Parterna skall meddela varandra vilket eller vilka av de ovan­ nämnda sätten för framställning som de godkänner.

Until such notification is made by a High Contracting Party, its existing procedure in regard to letters of request shall remain in force.

Till dess att ett sådant meddelande har gjorts av en part, skall det förfarande för framställning som den parten för närvarande tillämpar fortfarande följas.

Execution of letters of request shall not be subject to payment of taxes or expenses of any nature whatever other than expenses of experts.

Verkställighet av framställningar får inte beläggas med andra pålagor eller kostnader än sak­ kunnigarvode.

Nothing in the present article shall be construed as an undertaking on the part of the High Contracting Parties to adopt in criminal matters any form or methods of proof contrary to their laws.

Ingen bestämmelse i denna artikel skall tolkas som en förpliktelse för parterna att i fråga om brottmål godta någon form eller metod av bevisning som skulle stå i strid med deras lagstiftning.

Article 17

The participation of a High Contracting Party in the present Convention shall not be interpreted as affecting that Party's attitude on the general question of criminal jurisdiction as a question of international law.

Artikel 17

En parts deltagande i denna konvention får inte tolkas så att det påverkar partens inställning i den allmänna frågan om straffrättslig jurisdiktion i internationell rätt.

Article 18

The present Convention does not affect the principle that the offences referred to in Article 3 should in each country, without ever being allowed impunity, be defined, prosecuted and punished in conformity with the general rules of its domestic law.

Artikel 18

Denna konvention skall inte inverka på principen att de gärningar som avses i artikel 3 i varje stat – utan att någonsin tillförsäkras straffrihet – skall kunna rubriceras, åtalas och bestraffas i enlighet med de allmänna stadgandena i statens nationella lagstiftning.

PART II

Article 19

The High Contracting Parties agree that any disputes which might arise between them relating to the interpretation or application of this Convention shall, if they cannot be settled by direct negotiation, be referred for decision to the Permanent Court of International Justice. In case any or all of the High Contracting Parties parties to such a dispute should not be Parties to the Protocol bearing the date of December 16th, 1920, relating to the Permanent Court of International Justice, the dispute shall be referred, at the choice of the parties and in accordance with the constitutional procedure of each party, either to the Permanent Court of International Justice or to a court of arbitration constituted in accordance with the Convention of October 18th, 1907, for the Pacific Settlement of International Dis­ putes, or to some other court of arbitration.

DEL II

Artikel 19

Parterna är överens om att alla tvister som kan uppkomma mellan dem i om fråga tolkningen eller tillämpningen av denna kon­ vention, som inte kan lösas genom direkta förhandlingar, skall hänskjutas till Fasta mellanfolkliga domstolen för avgörande. Om de parter mellan vilka en tvist har uppkommit, eller någon av dem, inte är part i protokollet av den 16

december 1920 angående den Fasta mellanfolkliga domstolen,

skall tvisten enligt deras avgörande och i enlighet med deras konstitutionella ordning, hänskjutas, antingen till Fasta mellanfolkliga domstolen, till en i enlighet med konventionen den 18

oktober 1907 för avgörande på fredlig väg av internationella tvister tillsatt skiljedomstol eller

till annan skiljedomstol.

Article 20

The present Convention, of which the French and English texts are both authentic, shall bear today's date. Until the 31st day of December 1929, it shall be open for signature on behalf of any Member of the League of Nations and on behalf of any non­member State which was represented at the Conference which elaborated the present Convention or to which a copy is communicated by the Council of the League of Nations.

It shall be ratified, and the instruments of ratification shall be transmitted to the Secretary­

Artikel 20

Denna konvention, vars franska och engelska texter är lika giltiga, skall dagtecknas denna dag; den får till och med den 31 december 1929 undertecknas av varje medlem av Nationernas förbund och av varje utanförstående stat som var företrädd vid den konferens där denna konvention utformades eller som av Nationernas förbunds råd delgetts konventionen.

Konventionen skall ratificeras. Ratifikationsinstrument skall överlämnas till Nationernas

General of the League of Nations, who will notify their receipt to all the Members of the League and to the non­member States aforesaid.

förbunds generalsekreterare, som skall meddela Nationernas förbunds alla medlemmar om mottagandet därav och de utanförstående stater som avses i föregående stycke.

Article 21

After the 1st day of January 1930, the present Convention shall be open to accession on behalf of any Member of the League of Nations and any of the non­member States referred to in Article 20 on whose behalf it has not been signed.

Artikel 21

Från och med den 1 januari 1930 får varje medlem av Nationernas förbund och varje utanförstående stat, som avses i artikel 20 och som inte har undertecknat konven­ tionen, ansluta sig till den.

The instruments of accession shall be transmitted to the Secretary­ General of the League of Nations, who will notify their receipt to all the Members of the League and to the non­member States referred to in Article 20.

Anslutningsinstrument skall över­ lämnas till Nationernas förbunds generalsekreterare, som skall med­ dela alla förbundsmedlemmar och de utanförstående stater som avses i artikel 20.

Article 22

The countries which are ready to ratify the Convention under the second paragraph of Article 20 or to accede to the Convention under Article 21 but desire to be allowed to make any reservations with regard to the application of the Convention may inform the Secretary­General of the League of Nations to this effect, who shall forthwith communicate such reser­ vations to the High Contracting Parties on whose behalf ratifi­ cations or accessions have been deposited and enquire whether they have any objection thereto. If within six months of the date of the communication of the Secretary­General no objections have been received, the participation in the Convention of the country making the reservation shall be deemed to have been

Artikel 22

Stater som är beredda att i enlighet med artikel 20 andra stycket ratificera, eller att i enlighet med artikel 21 ansluta sig till denna konvention, men som önskar göra förbehåll med avseende på dess tillämpning, får meddela Nationernas förbunds general­ sekreterare om sin avsikt. Denne skall ofördröjligen delge dessa förbehåll med samtliga de parter som har deponerat ratifikations­ eller anslutningsinstrument och samtidigt fråga dem om de önskar resa några invändningar. Om ingen av parterna inom sex månader efter delgivningen har rest någon invändning, skall anslutningen till konventionen av den stat som har gjort ifrågavarande förbehåll anses ha blivit godkänd av de övriga parterna med sagda förbehåll.

accepted by the other High Contracting Parties subject to the said reservation.

Article 23

Ratification of or accession to the present Convention by any High Contracting Party implies that its legislation and its administrative organisation are in conformity with the rules contained in the Convention.

Artikel 23

En parts ratificering av eller anslutning till denna konvention förutsätter att partens lagstiftning och administrativa system står i överensstämmelse med konventionens bestämmelser.

Article 24

In the absence of a contrary declaration by one of the High Contracting Parties at the time of signature, ratification or accession, the provisions of the present Convention shall not apply to colonies, overseas territories, protectorates or territories under suzerainty or mandate.

Artikel 24

Om en part vid undertecknandet, ratificeringen eller anslutningen inte förklarar annat, skall bestämmelserna i denna kon­ vention inte gälla kolonier, översjöiska territorier, protektorat eller områden som står under överhöghet eller mandat.

Nevertheless, the High Contracting Parties reserve the right to accede to the Convention, in accordance with the provisions of Articles 21 and 23, for their colonies, overseas territories, protectorates or territories under suzerainty or mandate. They also reserve the right to denounce it separately in accordance with the provisions of Article 27.

Parterna förbehåller sig dock rätten till anslutning i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 21 och 23 för sina kolonier, översjöiska territorier, protektorat och områden som står under deras överhöghet eller mandat. De förbehåller sig även rätten att i varje särskilt fall säga upp konventionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 27.

Article 25

The present Convention shall not come into force until five ratifications or accessions on behalf of Members of the League of Nations or non­member States have been deposited. The date of its coming into force shall be the ninetieth day after the receipt by the Secretary­General of the League of Nations of the fifth ratification or accession.

Artikel 25

Denna konvention träder i kraft när den har ratificerats eller tillträtts av fem medlemmar av Nationernas förbund eller utanförstående stater. Den träder i kraft den nittionde dagen efter det att Nationernas förbunds generalsekreterare har mottagit det femte ratifikations­ eller anslutningsinstrumentet.

Article 26

After the coming into force of the Convention in accordance with Article 25, each subsequent ratification or accession shall take effect on the ninetieth day from the date of its receipt by the Secretary­General of the League of Nations.

Artikel 26

Varje ratifikation eller anslutning som görs efter det att kon­ ventionen har trätt i kraft i enlighet med artikel 25 får effekt från och med den nittionde dagen efter det att vederbörande instrument har mottagits av Nationernas förbunds generalsekreterare.

Article 27

The present Convention may be denounced on behalf of any Member of the League of Nations or non­member State by a notification in writing addressed to the Secretary­General of the League of Nations, who will inform all the Members of the League and the non­member States referred to in Article 20. Such denunciation shall take effect one year after the date of its receipt by the Secretary­General of the League of Nations, and shall operate only in respect of the High Contracting Party on whose behalf it was notified.

Artikel 27

Denna konvention får sägas upp av medlemmar av Nationernas förbund och av utanförstående stater genom skriftligt meddelande till förbundets generalsekreterare, som skall meddela samtliga medlemmar därom och de utan­ förstående stater som avses i artikel 20. En uppsägning skall få effekt ett år efter den dag då den mottagits av Nationernas förbunds generalsekreterare; uppsägningen skall endast gälla den part på vars vägnar den har gjorts.

Article 28

The present Convention shall be registered by the Secretariat of the League of Nations on the date of its coming into force.

In faith whereof the above­ mentioned Plenipotentiaries have signed the present Convention.

Artikel 28

Denna konvention skall registreras av Nationernas förbunds sekre­ tariat den dag då den träder i kraft.

Till bekräftelse härav har ovan­ nämnda bemyndigade ombud undertecknat denna konvention.

Done at Geneva, the twentieth day of April, one thousand nine hundred and twenty­nine, in a single copy, which will remain deposited in the archives of the Secretariat of the League of Nations, and of which certified copies will be transmitted to all the Members of the League and to the non­member States referred to in

Upprättad i Genève den 20 april 1929 i ett enda exemplar, som skall deponeras i Nationernas förbunds sekretariats arkiv och varav bevittnade avskrifter skall tillställas samtliga medlemmar av Nationernas förbund och de utanförstående stater som avses i artikel 20.

Article 20. Prop. 1999/2000:85 Bilaga 1

PROTOCOL

I. INTERPRETATIONS. At the moment of signing the Convention of this day's date, the undersigned Plenipotentiaries declare that they accept the interpretations of the various provisions of the Convention set out hereunder.

PROTOKOLL

I. TOLKNING Vid undertecknandet av den denna dag dagtecknade konventionen förklarar undertecknade bemyn­ digade ombud härmed att de godtar nedanstående tolkningar av de angivna bestämmelserna i konventionen.

It is understood:

(1) That the falsification of a stamp on a note, when the effect of such a stamp is to make that note valid in a given country, shall be regarded as a falsification of the note.

Det är överenskommet

(1) att förfalskning av stämpel på penningsedel i syfte att göra denna gångbar i en viss stat skall betraktas som förfalskning av sedeln,

(2) That the Convention does not affect the right of the High Contracting Parties freely to regulate, according to their domestic law, the principles on which a lighter sentence or no sentence may be imposed, the prerogative of pardon or mercy and the right to amnesty.

(2) att konventionen inte skall inkräkta på parternas rätt att, inom gränserna för sin egen lagstiftning, fritt reglera principerna för att ett lägre eller inget straff ådöms samt benådning och amnesti,

(3) That the rule contained in Article 4 of the Convention in no way modifies internal regulations establishing penalties in the event of concurrent offences. It does not prevent the same individual, who is both forger and utterer, from being prosecuted as forger only.

(3) att bestämmelserna i artikel 4 i konventionen inte skall medföra någon ändring i de nationella bestämmelserna om straff vid sammanträffande av brott; den skall inte hindra att den som gör sig skyldig till både penning­ förfalskning och utprångling av falska pengar straffas endast som penningförfalskare,

(4) That High Contracting Parties are required to execute letters of request only within the limits provided for by their domestic law.

(4) att parterna är skyldiga att tillmötesgå en framställning om rättslig hjälp endast i den utsträckning det stadgas i deras nationella lagstiftning.

OPTIONAL PROTOCOL

Recognising the important progress regarding the suppression of counterfeiting currency which has been realised by the Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency bearing this day's date, the High Contracting Parties signatory to this Protocol, subject to ratification undertake, in their mutual relations, to consider, as regards extradition, the acts referred to in Article 3 of the said Convention as ordinary offences.

Extradition shall be granted according to the law of the country to which application is made. The provisions of Part II of the said Convention apply equally to the present Protocol, with the exception of the following provisions:

(1) The present Protocol may be signed in accordance with Article 20 of the Convention in the name of any State Member of the League of Nations and of any non­ member State which has been represented at the Conference and which has signed or will sign the Convention, or to which the Council of the League of Nations shall have sent a copy of the said Convention.

(2) The present Protocol shall come into force only after it has been ratified or adhered to in the name of three Members of the League of Nations or States which are not members.

(3) Ratification of and accession to the present Protocol are inde­

FAKULTATIVT PROTOKOLL

Med erkännande av de viktiga framsteg i fråga om bekämpande av penningförfalskning som den denna dag dagtecknade konven­

tionen för bekämpande av penningförfalskning

innebär,

förpliktar sig de parter som har undertecknat detta protokoll att, med förbehåll för ratificering, i sina inbördes relationer med avseende på utlämning betrakta de i artikel 3 i konventionen nämnda gärningarna såsom straffbara som brott mot allmän lag.

Utlämning skall medges i enlighet med den anmodade statens lag. Bestämmelserna i del II i konventionen skall även gälla i fråga om detta protokoll utom i följande avseenden:

(1) Detta protokoll får under­ tecknas i enlighet med artikel 20 i konventionen av medlemsstat i Nationernas förbund och av varje utanförstående stat som varit representerad vid konferensen och har undertecknat eller kommer att underteckna konventionen eller av stat som av Nationernas förbunds råd har delgetts konventionen.

(2) Detta protokoll träder i kraft när det har ratificerats eller tillträtts av tre medlemmar av Nationernas förbund eller utanförstående stater.

(3) Ratificering och anslutning till detta protokoll skall vara

pendent of ratification of or accession to the Convention.

In faith whereof the Pleni­ potentiaries named below have signed the present Protocol.

Done at Geneva, in a single copy, forming an Annex to the Con­ vention for the Suppression of Counterfeiting Currency, on the twentieth day of April, one thousand nine hundred and twentynine.

oberoende av ratificering och anslutning till konventionen.

Till bekräftelse härav har nedan­ stående bemyndigade ombud undertecknat detta protokoll.

Upprättat i Genève i ett enda exemplar som skall utgöra en bilaga till konvention för bekäm­

pande av penningförfalskning av

den 20 april 1929.

Utkast till ett rambeslut om förstärkning av det straffrättsliga och övriga skyddet mot förfalskning i samband med införandet av euron

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA RAMBESLUT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 31 e och 34.2 b i detta,

med beaktande av Förbundsrepubliken Tysklands initiativ,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

RÅDET erinrar om sin förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av e uron2, i vilken det fastställs att sedlar och mynt i euro skall sättas i omlopp från och med den 1 januari 2002 och att de deltagande medlemsstaterna är skyldiga att se till att det finns lämpliga påföljder för förfalskning av sedlar och mynt i euro.

RÅDET noterar kommissionens meddelande av den 23 juli 1998 till rådet, Europaparlamentet och Europeiska centralbanken: Skydd av euron mot förfalskning.

RÅDET noterar Europaparlamentets resolution av den 17 november 1998 om kommissionens meddelande av den 23 juli 1998 till rådet, Europaparlamentet och Europeiska centralbanken: Skydd av euron mot förfalskni ng3.

RÅDET noterar Europeiska centralbankens rekommendation av den 7 juli 1998 avseende vissa åtgärder för att stärka det rättsliga skyddet för eurosedlar och eurom ynt4.

RÅDET beaktar bestämmelserna i den internationella konventionen om bekämpning av penningförfalskning av den 20 april 1929 och protokollet till denna.

RÅDET beaktar den särskilda europeiska betydelse som euron har och principen om icke­diskriminering i artikel 5 i 1929 års konvention, vilket gör det nödvändigt att säkerställa att stränga påföljder kan ådömas för allvarliga förfalskningsbrott som berör euron eller andra valutor.

Euron kommer på grund av sin världsomfattande betydelse att vara särskilt utsatt för förfalskningsrisker.

Bedräglig verksamhet i samband med euron har redan konstaterats.

2

EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

3

EGT C 379, 7.12.1998, s. 39.

4

EGT C 11, 15.1.1999, s. 13.

Det bör säkerställas att euron skyddas på lämpligt sätt i alla medlemsstater genom effektiva straffrättsliga åtgärder även innan sedlar och mynt i euro börjar sättas i omlopp den 1 januari 2002, i syfte att säkerställa den nya valutans nödvändiga trovärdighet och därmed undvika allvarliga ekonomiska konsekvenser.

RÅDET beaktar rådets resolution av den 28 maj 1999 om förstärkning av det straffrättsliga skyddet mot förfalskning i samband med införandet av e uron5 med tillhörande riktlinjer för ett bindande rättsinstrument.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta rambeslut avses med

konventionen: den internationella konventionen om bekämpning av

penningförfalskning av den 20 april 1929 med tillhörande protokol l6,

pengar: papperspengar (inklusive sedlar) och pengar av metall, som är

lagliga betalningsmedel, inklusive eurosedlar och euromynt, som är lagliga betalningsmedel i enlighet med rådets förordning (EG) 974/98 om införande av e uron.7

– juridisk person: varje enhet som har denna ställning enligt tillämplig

nationell lagstiftning, med undantag av stater eller andra offentliga organ vid utövandet av de befogenheter som de har i egenskap av statsmakter samt offentliga internationella organisatione r.8

Artikel 2

Samband med konventionen

1. Detta rambeslut syftar till att komplettera bestämmelserna i konventionen med nedanstående bestämmelser och att underlätta medlemsstaternas tillämpning av dem.

5

EGT C 171, 18.6.1999, s. 1.

6

De relevanta hänvisningarna till Nationernas förbunds

traktatsamling kommer att föras in i en fotnot till texten.

7

EGT L 139, 11.5.1998, s.1.

8

Den tredje strecksatsen har införts tillsammans med de nya

artiklarna 8 och 9 om juridiska personers ansvar, och är identisk med lydelsen i artikel 1 d i det andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 221, 19.7.1997, s. 11).

2. Därför skall de medlemsstater som hittills inte har anslutit sig till konventionen åta sig att göra detta.

3. Åtagandena enligt konventionen skall inte påverkas .9

Artikel 3

Allmänna brott

1. Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att följande verksamheter är straffbara:

a) Att i bedrägligt syfte framställa eller ändra pengar, oavsett vilka medel som har använts.

b) Att i bedrägligt syfte prångla ut falska pengar.

c) Att importera, exportera, transportera, ta emot eller anskaffa falska pengar i avsikt att prångla ut dem och med vetskap om att de är falska.

d) Att i bedrägligt syfte tillverka, ta emot, anskaffa eller inneha – redskap, föremål, datorprogram eller alla andra instrument som är specifikt avsedda för att förfalska eller ändra pengar, eller

– hologram eller andra delar av pengar som tjänar som skydd mot förfalskning.

2. Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att deltagande i och anstiftan till sådan verksamhet som avses i punkt 1, samt försök till sådan verksamhet som avses i punkt 1 a–c är straffbara.

Artikel 4

Andra brott

Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de verksamheter som avses i artikel 3 är straffbara även när det rör sig om sedlar eller mynt som framställs eller har framställts med hjälp av lagliga anordningar eller material i strid mot de rättigheter eller villkor enligt vilka de behöriga myndigheterna får ge ut mynt och sedlar och utan dessa myndigheters samtycke.

9

För reservationerna från de medlemsstater som har ratificerat

1929 års konvention hänvisas till punkt Q1 i dok. 5429/1/99 JUSTPEN 3 REV 1.

Artikel 5

Icke utgivna mynt och sedlar avsedda att sättas i omlopp

Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de verksamheter som avses i artiklarna 3 och 4 är straffbara när

a) det rör sig om de kommande eurosedlarna och euromynten och handlingen begås före den 1 januari 2002,

b) det rör sig om sedlar och mynt avsedda att sättas i omlopp men som ännu inte har givits ut, och som är i en valuta som utgör lagligt betalningsmedel.

Artikel 6

Påföljder

1. Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de verksamheter som avses i artiklarna 3 till 5 medför effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder, däribland även frihetsberövande, som kan leda till utlämning.

2. Brotten att i bedrägligt syfte framställa eller ändra pengar enligt artikel 3.1 a skall kunna bestraffas med fängelse varvid det maximala straffet inte skall vara lägre än 8 år.

Artikel 7

Jurisdiktion

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel

– skall varje medlemsstat vidta nödvändiga åtgärder för att upprätta sin jurisdiktion över de brott som avses i artiklarna 3–5, för de fall då brottet helt eller delvis har begåtts inom dess territorium, – är artiklarna 8 och 9 samt artikel 17 i konventionen tillämpliga på de brott som avses i artiklarna 3–5 i detta rambeslut.

2. Åtminstone de medlemsstater som har antagit euron skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att förfalskning, åtminstone när det gäller euron, är åtalbar, oberoende av gärningsmannens nationalitet och den plats där brottet begicks.

3. Om flera medlemsstater har jurisdiktion och möjlighet att väcka åtal för ett brott som grundas på samma omständigheter, skall de berörda medlemsstaterna samarbeta för att fatta beslut om vilken av dem som skall väcka åtal mot gärningsmannen eller gärningsmännen, så att åtalet om möjligt koncentreras till en enda medlemsstat.

Artikel 8

Juridiska personers ansvar

1. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för de brott som anges i artiklarna 3–5 och som begås till deras förmån av varje person som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och som har en ledande ställning inom den juridiska personens organisation grundad på

– befogenhet att företräda den juridiska personen, eller – befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller – befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen,

samt för medhjälpare eller anstiftare till sådana brott eller försök till förövande av de brott som avses i artikel 3.1 a och 3.1 b.

2. Utom i de fall som redan angivits i punkt 1, skall varje medlemsstat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en juridisk person kan ställas till ansvar när brister i övervakning eller kontroll som skall utföras av en sådan person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person som är underställd den juridiska personen att till dennes förmån begå ett sådant brott som anges i artiklarna 3–5.

3. Den juridiska personens ansvar enligt punkterna 1 och 2 utesluter inte lagföring av fysiska personer som är gärningsmän, anstiftare eller medhjälpare till ett brott som anges i artiklarna 3–5.

Artikel 9

Påföljder för juridiska personer

1. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en juridisk person som har ställts till ansvar i enlighet med artikel 8.1 kan bli föremål för effektiva, väl avvägda och avskräckande påföljder, som skall innefatta bötesstraff eller administrativa avgifter och som kan innefatta andra påföljder, som

a) fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd,

b) tillfälligt eller permanent näringsförbud,

c) rättslig övervakning,

d) rättsligt beslut om upplösning av verksamheten.

2. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en juridisk person som har ställts till ansvar i enlighet med artikel 8.2 kan bli föremål för effektiva, väl avvägda och avskräckande påföljder eller åtgärder.

1) Artikel 10

Genomförande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta rambeslut senast den 31 december 2000 med avseende på artikel 5 a och senast den 31 mars 2001 med avseende på övriga bestämmelser.

2. Senast samma datum skall medlemsstaterna till rådets generalsekretariat, Europeiska gemenskapernas kommission och Europeiska centralbanken överlämna texterna till de bestämmelser genom vilka deras åtaganden enligt detta rambeslut överförs till nationell lagstiftning. Rådet kommer senast den 30 juni 2001 att mot bakgrund av en rapport som skall färdigställas på grundval av denna information samt en skriftlig rapport från kommissionen, utvärdera i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa detta rambeslut.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta rambeslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Sammanfattning av promemorian Sveriges tillträde till vissa internationella överenskommelser för bekämpande av penningförfalskning m.m.

I promemorian behandlas frågan om vilka åtgärder Sverige bör vidta för att förbättra det internationella samarbetet och den straffrättsliga regleringen avseende penningförfalskning och utprångling av falska pengar.

Det föreslås att Sverige skall ansluta sig till den internationella konventionen av den 20 april 1929 för bekämpande av penningförfalskning. Konventionen har tillträtts av ett stort antal stater, bl.a. samtliga medlemsstater i EU, utom Sverige och Luxemburg. Enligt uppgift har även Luxemburg inlett arbete för att kunna ansluta sig till konventionen.

I promemorian redogörs också för det arbete som äger rum inom EU för att förhandla fram en rättsakt vars syfte är att förstärka det straffrättsliga skyddet mot förfalskning i samband med införandet av euron. Det föreslås att Sverige skall ansluta sig till den kommande rättsakten.

Slutligen görs en bedömning av vilka författningsändringar som bör vidtas för att förbättra det straffrättsliga skyddet av pengar samt för att Sverige skall kunna uppfylla åtagandena i 1929 års konvention och EU:s kommande rättsakt. I promemorian läggs dock inte fram några förslag till lagstiftning. Orsaken till det valda tillvägagångssättet är att processen med att hämta in riksdagens ställningstagande och eventuella godkännande av överenskommelserna annars skulle behöva skjutas upp.

Förteckning över remissinstanser som yttrat sig över promemorian Sveriges tillträde till vissa internationella överenskommelser för bekämpande av penningförfalskning m.m.

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av följande instanser:

Göta hovrätt, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Ekobrotts­ myndigheten, Sveriges riksbank, Statens kriminaltekniska laboratorium, Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet samt Svenska bankföreningen.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 mars 2000

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Freivalds, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, Klingvall, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén, Ringholm

Föredragande: Laila Freivalds

Regeringen beslutar proposition 1999/2000:85 Sveriges tillträde till vissa internationella överenskommelser för bekämpande av penningförfalskning m.m.