Prop. 2001/02:157

Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och fördraget om observationsflygningar

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2002

Göran Persson

Björn von Sydow

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till ett forskningssamarbete inom ramen för Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och att Sverige tillträder fördraget om observationsflygningar. Vidare läggs förslag fram till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Syftet med förslagen är att göra det möjligt för Sverige att delta i det forskningssamarbete som regleras i samförståndsavtalet om europeiska avtal för forskningsorganisation, program och aktiviteter (EUROPA) och i samarbetet om observationsflygningar. Det förstnämnda avtalet avser samarbetsområdet för försvarsforskning och försvarsteknologi medan det andra avtalet avser det samarbete som bedrivs inom ramen för den konventionella rustningskontrollen. Båda dessa samarbeten förutsätter att vissa regler om immunitet och privilegier införlivas med svensk rätt.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner anslutningsdokumentet av den 7 mars 2002 med anledning av det av Sverige den 15 maj 2001 undertecknade samförståndsavtalet om europeiska avtal för forskningsorganisation, program och aktiviteter (EUROPA), med reservation för att bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän undertecknat i Paris den 11 maj 1955, inte skall tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige,

2. godkänner fördraget om observationsflygningar, med reservation för att bestämmelserna avseende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961 inte skall tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige,

3. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1

dels att 2 c § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 d §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 c §2

Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall tillämpas på den verksamhet som följer av avtalet den 16 november 1998 med benämningen Ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt anslutningsdokumentet av den 16 november 1998. Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall tillämpas på

dels den verksamhet som följer av avtalet den 16 november 1998 med benämningen Ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt anslutningsdokumentet av den 16 november 1998, dels den verksamhet som följer av samförståndsavtalet om europeiska avtal om forskningsorganisation, program och aktiviteter av den 15 maj 2001 samt anslutningsdokumentet av den 7 mars 2002. Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

2 d § En främmande stats personal

som utövar uppdrag i enlighet med fördraget om observationsflygningar av den 23 mars 1992 skall

1 Lagen omtryckt 1994:717. 2 Senaste lydelse 1999:1120.

åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av fördraget. Bestämmelserna avseende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, till vilken fördraget hänvisar, skall inte tilllämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3. Ärendet och dess beredning

Inom ramen för samarbetet med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och samförståndsavtalet om europeiska avtal för forskningsorganisation, program och aktiviteter (EUROPA) har enighet nåtts om lydelsen av ett till detta avtal utarbetat underavtal med benämningen Europeiskt forskningsgruppsarrangemang nr 1 om samarbetsprojekt rörande försvarsforskning och teknologi (ERG 1). Sverige har uttryckt önskemål om åtgärder som vid tillämpningen av avtalet EUROPA skulle möjliggöra att Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen (WEAO) och dess verkställande organ, benämnt forskningscell, kan användas för kontraktering av forsknings- och teknologitjänster. Vid kontraktering genom WEAO och dess forskningscell fordras att Sverige, med avseende på avtalet EUROPA och dess underavtal förbinder sig att tillämpa det i Paris den 11 maj 1955 undertecknade avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän (Parisavtalet). Detta har skett genom en till Västeuropeiska unionens ministerråd avlämnad svensk förklaring i form av ett särskilt anslutningsdokument. Anslutningsdokumentet och en bekräftelse på mottagandet av detta dokument finns i bilaga 1. Parisavtalet, utdrag ur avtalet EUROPA jämte utdrag ur ERG 1 samt utdrag ur stadga för WEAO finns i bilagorna 2–5.

Regeringen beslutade den 10 maj 2001 att avtalet EUROPA skulle undertecknas och den 10 januari 2002 att ERG 1 skulle undertecknas. Undertecknandena skedde den 15 maj 2001 och den 15 januari 2002. Regeringen beslutade vidare den 21 februari 2002 att anslutningsdokumentet skulle undertecknas, med förbehåll för ratifikation. Undertecknandet skedde den 7 mars 2002.

Fördraget om observationsflygningar undertecknades av Nato- och de f.d. Warszawapaktsländerna den 23 mars 1992 i Helsingfors och trädde i kraft den 1 januari 2002. Fördraget, som är juridiskt bindande, är ett förtroende- och säkerhetsskapande instrument som ger parterna rätt att genomföra observationsflygningar över varandras territorier.

Sverige har sedan 1992 observatörsstatus i fördraget och har sedan 1999 tagit del i den omfattande övningsflygningsverksamhet som fortlöpande genomförs inom ramen för fördraget. Regeringen fattade den 23 juni 1999 beslut om att Sverige så snart som möjligt skulle ansöka om anslutning till fördraget

I november 2001 stod klart att fördraget skulle kunna träda i kraft den 1 januari 2002. Regeringen beslutade den 20 december 2001 att ansöka om tillträde till fördraget och den 4 januari respektive den 7 januari 2002 lämnade regeringen in ansökan om tillträde till avtalet till depositarierna i Budapest respektive Ottawa.

Fördragstexten återfinns i bilagorna 6 och 7. Förslagen i denna proposition bygger på innehållet i två promemorior som upprättats inom Försvarsdepartementet. Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut har getts tillfälle att komma in med synpunkter på promemorian om avtalet EUROPA. Pro-

memorian och en sammanställning av myndigheternas synpunkter finns tillgängliga i Försvarsdepartementet (Fo2002/170/RS).

Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Luftfartsverket har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om fördraget om observationsflygningar. Promemorian och en sammanställning av myndigheternas synpunkter finns tillgängliga i Försvarsdepartementet (Fo2001/2926/SI).

Lagrådet

De föreslagna lagändringarna är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser därför att yttrande från Lagrådet inte behöver inhämtas.

4. Samförståndsavtalet europeiska avtal för forskningsorganisation, program och aktiviteter

4.1. Bakgrund

WEAG är ett forum för samarbete på försvarsmaterielområdet mellan de tio medlemsländerna i Västeuropeiska unionen (VEU) samt Danmark, Norge och Turkiet. Medlemskretsen i WEAG utökades vid ministermötet i Marseille i november 2000 till att omfatta även Finland, Polen, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike. Samarbetet inom WEAG bedrivs på tre huvudområden i s.k. paneler. Dessa områden gäller utveckling och upphandling av materiel (panel I), forskning och teknologi (panel II) samt harmonisering av upphandlingsrutiner, utformning av kravspecifikationer, kvalifikationskrav på leverantörer och framtidsfrågor (panel III). Samarbetet inom WEAG är inte traktatfäst och bygger på samförstånd mellan medlemmarna. Deltagandet i samarbetet sker således i den omfattning som respektive land självt bestämmer.

Genom en överenskommelse i november 1996 inrättades WEAO som ett underorgan till VEU. Samtidigt överfördes den forskningscell som tidigare var organiserad inom WEAG panel II (forsknings- och teknologisamarbete) till WEAO och fick befogenheter att sluta för WEAGländerna bindande kontrakt för upphandling av tjänster på forsknings- och teknologiområdet. Dessa befogenheter gällde för det samarbete som bedrevs inom ramen för forskningsprogrammen European Co-operation for the Long Term in Defence (EUCLID) och Technology Arrangement for Laboratories for Defence European Science (THALES). Inrättandet av WEAO hade det uttalade syftet att främja europeiskt försvarsmaterielsamarbete, stärka den försvarsteknologiska basen i Europa och skapa en europeisk marknad för försvarsprodukter.

Genom avtalet SOCRATE från november 1998 fick Sverige (i likhet med Finland) tillträde till forskningsprogrammen EUCLID och THALES på samma villkor som de dåvarande medlemsländerna i WEAG. Arrangemanget innebar att WEAO och forskningscellen kunde utnyttjas för kontraktering genom att Sverige i ett särskilt anslutningsdokument åtog sig att tillämpa Parisavtalet med avseende på SOCRATE. Åtagandet

krävde lagstiftningsåtgärder på samma sätt som nu (se prop. 1998/99:117, bet. 1999/2000:UU4, rskr. 1999/2000:21). Tjeckien, Ungern och Österrike anslöt sig till avtalet SOCRATE i november 2000, och Polen i maj 2001.

Vid detta senare tillfälle undertecknade medlemsländerna i det utvidgade WEAG (dock inte Polen) ett nytt forskningsavtal sinsemellan benämnt EUROPA. Avtalet EUROPA är ett ramavtal som förutsätter att särskilda underavtal (europeiska forskningsgruppsarrangemang) kommer till stånd vilka närmare reglerar villkoren för samarbetet. Till skillnad från de former som tidigare kommit att tillämpas inom WEAG beträffande forsknings- och teknologisamarbetet, ger avtalet EUROPA möjlighet att begränsa deltagarkretsen vid genomförandet av samarbetet. Det finns alltså inte en omedelbar rätt för alla signatärstater att delta i ett samarbete som vissa av länderna valt att bedriva i en begränsad krets. Ett annat angeläget syfte med avtalet är att det skall vara förenligt med ramavtalet i sexnationskretsen och att avtalet skall kunna användas för genomförandet av det ramavtalet. Avtalet EUROPA ger också möjlighet att anlita WEAO, eller en annan internationell organisation för kontraktering, förutsatt att deltagarländerna i det aktuella samarbetsprojektet har en folkrättsligt bindande koppling till den organisationen.

4.2. Parisavtalet

I Parisavtalet regleras frågor om immunitet och privilegier för VEU, dess nationella ombud och internationella tjänstemän.

Avsnitt I - Allmänt (artikel 1–2)

Inledningsvis definieras organisationen. Denna sägs bestå av rådet, etablerat genom artikel VIII i Brysselfördraget, av rådets underställda organ och av församlingen. Med underställda organ avses varje organ, kommitté eller verksamhet som lyder under rådet. Med församlingen avses den församling som etablerats genom artikel IX i Brysselfördraget. Enligt bestämmelserna har medlemsstaterna skyldighet att samarbeta för att främja en korrekt rättskipning, säkra efterlevnaden av ordningsregler och att hindra varje överträdelse med anknytning till avtalets regler om immunitet och privilegier. Dessutom finns regler om de åtgärder som skall vidtas vid fall av överträdelse mot bestämmelserna om immunitet och privilegier samt en medlemsstats befogenheter i dessa fall.

Avsnitt II - Organisationen (artikel 3–10)

I denna del regleras frågor om organisationens ställning som självständigt rättssubjekt, dess immunitet med avseende på egendom och tillgångar, okränkbarhet med avseende på lokaler och arkiv, skatte- och tullfrihet, rätt till okränkt korrespondens samt rätt att använda kodade meddelanden.

Avsnitt III - Ständiga ombud vid organisationen (artikel 11)

Här regleras immunitet och privilegier för den som utses av en medlemsstat att vara den statens ständiga ombud hos organisationen på en annan stats territorium. Reglerna omfattar även sådana personer som tillhör det ständiga ombudets medföljande officiella personal i den omfattning som generalsekreteraren i VEU överenskommer med ifrågavarande stater. Immunitet och privilegier skall motsvara dem som åtnjuts av diplomater och dessas officiella personal av motsvarande rang.

Avsnitt IV - Ombud i rådet och dess underställda organ (artikel 12–15)

Denna del behandlar den immunitet och de privilegier som åtnjuts av medlemsstaternas nationella ombud i rådet eller i något av dess underställda organ, förutsatt att vederbörande vistas på en annan medlemsstats territorium för att fullgöra sina uppgifter i tjänsten. Immunitet och privilegier skall anses omfatta alla ombud, rådgivare och tekniska experter som ingår i staternas delegationer. I viss omfattning skall immunitet och privilegier även tillämpas för sådan officiell kontorspersonal som medföljer en medlemsstats ombud till en annan medlemsstat för att där fullgöra sina tjänsteåligganden.

Vidare slås fast att immunitet och privilegier för medlemsstaternas ombud och deras personal inte har medgivits för att gynna de enskilda individerna personligen, utan för att garantera att dessa självständigt kan fullgöra sina uppgifter med anknytning till VEU. Av bestämmelserna framgår också att en medlemsstat inte bara har rätt, utan även skyldighet, att avstå från att åberopa immunitet för sina ombud jämte personal i enskilda fall, om immuniteten, enligt medlemsstaten, skulle hindra rättvisans gång och detta kan ske utan att inverka menligt på syftet med immuniteten. Inte heller skall en medlemsstat vara tvingad att tillerkänna sina medborgare eller någon annan som är den statens ombud, eller som tillhör ombudets personal den immunitet eller de privilegier som anges i avsnittet.

Avsnitt V - Ombud till församlingen (artikel 16–18)

Här behandlas frågor om fri rörlighet, tullfrihet, valutautförsel och om straffrättslig immunitet och immunitet mot vissa administrativa ingripanden eller andra förfaranden riktade mot enskild i samband med VEUförsamlingens sessioner. Bestämmelserna gäller medlemsstaternas ombud till församlingen eller ersättare för dessa och omfattar på vissa punkter även deltagande i sådana möten som anordnas utanför session i församlingens kommittéer eller arbetsgrupper.

Avsnitt VI - Internationella tjänstemän och experter med uppdrag för organisationen (artikel 19–25)

Bestämmelserna i detta avsnitt tar upp immunitet och privilegier för personer med uppdrag för organisationen som internationella tjänstemän eller experter vid vistelse i en annan medlemsstat. Även vissa medföljan-

de omfattas av bestämmelserna. Av reglerna framgår att organisationen kan upphäva immunitet som skulle hindra rättvisans gång, om det kan ske utan att inverka menligt på organisationens intressen. Vidare kan en medlemsstat inskränka viss immunitet och vissa privilegier för den statens medborgare. Det finns också regler om organisationens beskattningsrätt och om befrielse från nationell beskattning för vad som utbetalas som lön eller andra förmåner till organisationens tjänstemän.

Övriga bestämmelser (artikel 26–29)

Avtalets avslutande bestämmelser behandlar frågor om tvistlösning, tilläggsöverenskommelser, ratifikation och villkor för uppsägning av avtalet.

4.3. Godkännande av anslutningsdokumentet med anledning av forskningsavtalet EUROPA

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner anslutningsdokumentet av den 7 mars 2002 med anledning av det av Sverige den 15 maj 2001 undertecknade samförståndsavtalet om europeiska avtal för forskningsorganisation, program och aktiviteter, med den reservationen att bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän undertecknat i Paris den 11 maj 1955 inte skall tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Remissinstanserna: Har inte haft något att erinra mot promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: Det är angeläget för Sverige att delta i det forskningssamarbete som nu möjliggjorts genom avtalet EUROPA.

Det är också angeläget för Sverige att vid tillämpningen av detta avtal kunna utnyttja VEU:s underorgan WEAO och dess forskningscell vid kontraktering för upphandling av forsknings- och teknologitjänster. Mellan VEU-länderna gäller ett högkvartersavtal av sedvanligt slag, vilket reglerar frågor om immunitet och privilegier för organisationen och dess personkrets. Detta avtal har Sverige åtagit sig att tillämpa inom ramen för forskningssamarbetet SOCRATE. Sverige bör av dessa skäl även godkänna anslutningsdokumentet med anledning av avtalet EUROPA.

VEU är en internationell organisation med fast institutionell struktur upprättad genom en internationell överenskommelse i skriftlig form. Internationella organ av sådan karaktär betraktas som folkrättsliga subjekt och anses böra tillerkännas rättskapacitet liksom viss immunitet och vissa andra förmåner för att på ett från medlemsländerna oberoende sätt kunna fullgöra de uppgifter dessa lämnat organisationen. Som underorgan till VEU har WEAO viktiga uppgifter inom ramen för forskningssamarbetet. Dit hör rätten att teckna för medlemsländerna bindande kontrakt på

forsknings- och teknologiområdet samt uppgifter av administrativ natur för samarbetets bedrivande. Forskningssamarbetet förutses emellertid inte få till följd att organisationen får säte eller i övrigt förlägger någon permanent verksamhet i Sverige. Inte heller kommer Sverige att ha någon nationell representation i organisationen. Av angivna skäl är därför de svenska förpliktelserna på grund av forskningsavtalet i praktiken begränsade. Sveriges åtagande att tillämpa Parisavtalet motiveras av att organisationen och dess personkrets på ett oberoende sätt skall kunna fullgöra de uppgifter på forskningsområdet som deltagarländerna lagt på organisationen. Genom bestämmelserna i Parisavtalet får organisationen och dess personkrets beträffande den verksamhet som bedrivs inom ramen för det aktuella forskningssamarbetet immunitet och privilegier motsvarande vad som gäller för andra internationella organisationer av liknande karaktär. På samma sätt som för forskningssamarbetet SOC-RATE gäller för samarbetet inom ramavtalet EUROPA att bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i Parisavtalet inte skall tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige. Sverige skall i samband med deponeringen av ratifikationsinstrumentet avge reservation med denna innebörd.

5. Fördraget om observationsflygningar

5.1. Bakgrund

Fördraget om observationsflygningar (även känt som Open Skiesfördraget) är ett rustningskontrollinstrument som innebär att de anslutna länderna tillåter varandra att genomföra observationsflygningar över sina territorier. Fördraget undertecknades den 23 mars 1992 men trädde i kraft först den 1 januari 2002 efter det att Ryssland och Vitryssland som sista signatärstater lämnat sina ratificeringsinstrument den 2 november 2001. Fördragets tillämpningsområde har hittills omfattat 27 medlemmar i Nato och f.d. Warszawapakten. Fördraget öppnades den 1 januari 2002 för ansökan om anslutning från länder som tillhör Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), och den 1 juli 2002 kommer en möjlighet att ansöka att öppnas även för länder som inte tillhör OSSE. I båda fallen krävs ett godkännande av ansökan av Rådgivande kommittén för Open Skies i Wien, den kommitté i vilken frågor om fördragets tillämpning behandlas, för att anslutning skall kunna ske.

Den grundläggande tanken bakom fördraget är att öppenhet och samarbete om militära angelägenheter skapar gemensam säkerhet. Förtroende skapas och vidmakthålls mellan de deltagande staterna genom att dessa erbjuder varandra insyn med kort förvarning och på alla delar av sina territorier. Uppgifter som lämnats om de militära styrkorna och deras aktiviteter kan verifieras genom överflygningarna. Öppenheten bidrar till att göra det militära läget mer förutsägbart och minskar risken för missbedömningar av andra staters agerande. Det konstruktiva samarbete mellan militärer från olika stater som fördraget medför har också ett värde i sig.

I fördraget eftersträvas en balans mellan förtroendeskapande öppenhet och skyddet av sådan information som är av betydelse för den nationella säkerheten. Detta var en central fråga i förhandlingarna som föregick fördraget. Öppenheten garanteras i fördraget genom rätten att flyga över alla delar av de deltagande ländernas territorium. Inga områden är undantagna. Varje land måste ta emot ett antal överflygningar som fastställs utifrån landets storlek. Skyddet från en alltför detaljerad insyn garanteras, å andra sidan, bland annat av de begränsningar på upplösningen av insamlade data som avtalet föreskriver. Observationerna kan inledningsvis göras med hjälp av filmkameror, videokameror eller sidseende radar med syntetisk slutare (SAR). Tre år efter det att fördraget trätt i kraft kan sensorerna utökas med utrustning som använder infraröd avsökningsgrad (IR-sensor). Utrustning för signalspaning är förbjuden. Sensorerna måste vara plomberade under flygning till och från det observerade landet, och deras kapacitet skall kontrolleras innan observationsflygningen börjar. Såväl överflygning som bearbetning av tagna filmer sker enligt antagna regler och gemensamt mellan representanter från observerande och observerad nation.

De säkerhets- och förtroendeskapande åtgärderna som etablerats i OSSE-området hänger nära samman. Fördraget om observationsflygningar är ett värdefullt komplement till de båda andra centrala verifikationsregimerna som etablerades under 1990-talet, Wiendokumentet (WD) och avtalet om konventionella stridskrafter i Europa (CFE-avtalet). Wiendokumentets verifikationsverksamhet tar sikte på militära förband och deras verksamhet, medan CFE-avtalet reglerar mängden krigsmateriel i fem kategorier. Fördraget om observationsflygningar kompletterar WD och CFE-avtalet genom att tillåta observationer som är mindre inträngande men som täcker avsevärt större geografiska områden.

Fördragssamarbetet har, som nämnts, hittills endast varit tillgängligt för länderna i Nato och f.d. Warszawapakten. Under förhandlingarna om fördraget gjordes, utan framgång, försök av Sverige och andra alliansfria stater att utvidga idén till att omfatta alla intresserade länder inom OSSE (dåvarande Europeiska säkerhetskonferensen). Sverige och flera andra länder utanför fördraget deltog emellertid aktivt som observatörer i det förhandlingsarbete som föregick fördragstecknandet 1992. På samma sätt har Sverige sedan samma år deltagit aktivt i den rådgivande kommittén. Fullt deltagande i kommittén förutsätter dock anslutning till fördraget om observationsflygningar.

Under den tid som förflutit mellan undertecknandet 1992 och ikraftträdandet har emellertid bedrivits en omfattande övningsverksamhet i fördragets anda. Mer än 2 000 övningsflygningar har genomförts.

Även Sverige har deltagit i denna verksamhet sedan regeringen 1999 gav Försvarsmakten i uppdrag att förbereda en svensk anslutning till fördraget om observationsflygningar. Sverige har därefter deltagit i övningsverksamheten inom ramen för fördraget under 2000 och 2001. Ryssland, USA och Benelux-länderna har genomfört flygningar i Sverige, och Sverige har gjort observationsflygningar i Ryssland och USA. Därutöver har Sverige vid sex tillfällen deltagit som observatör vid andra länders flygningar. Sverige har kontinuerligt haft ett nära samarbete med Finland angående övningsflygningar och andra förberedelser för tillträde till fördraget om observationsflygningar.

5.2. Genomgång av fördraget

Fördraget om observationsflygningar anger hur observationsflygningarna skall genomföras. Artiklarna utvecklas vidare i särskilda bilagor med tillägg. De beslut som rådgivande kommittén har meddelat är vägledande för verksamheten.

Preambel

I preambeln till fördraget erinras om de åtaganden som parterna har gjort inom OSSE för att främja öppenhet i sina militära aktiviteter och stärka säkerheten genom förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder. Det framhålls att parterna, genom detta fördrag, önskar bidra till att ytterligare stärka freden, säkerheten och stabiliteten i OSSE-området. Det visar även på möjligheten att använda observationsflygningar för att förbättra öppenheten, möjliggöra övervakning av att existerande och framtida avtal om rustningskontroll efterlevs, samt att stärka kapaciteten för konfliktförebyggande och krishantering inom ramen för OSSE.

Artikel I Allmänna regler

I denna artikel anges fördragets syfte och omfattning. Vidare konstateras att varje bilaga med tillägg är integrerade delar av avtalet.

Artikel II Definitioner

Här definieras olika begrepp som används i avtalstexten.

Artikel III Kvoter

I denna artikel förklaras systemet med kvoter, dvs. antalet observationsflygningar per deltagande part.

Varje deltagande part har både skyldighet att ta emot och rätt att själv genomföra observationsflygningar. En s.k. passiv kvot anger hur många flygningar ett land måste ta emot, och en s.k. aktiv kvot anger hur många flygningar landet har rätt att genomföra. Ett lands aktiva kvot får inte överstiga dess passiva kvot.

Rätten till överflygningar är ömsesidig. En deltagande part har rätt att genomföra samma antal observationsflygningar över en annan parts territorium, som den parten genomför över den förra partens territorium.

Fördelningen av rätten att flyga över ett lands territorium anges i Bilaga A, Del 1. Dessa kvoter skall varje år ses över i rådgivande kommittén.

Artikel IV Sensorer

Här föreskrivs utrustningskraven på de sensorer som används ombord på ett observationsflygplan.

Följande sensorer får användas:

– optiska panoramakameror; – videokameror; – utrustning som använder infraröd avsökningsgrad (IR-sensor); – sidseende radar med syntetisk slutare (SAR) (efter tre år). Vid en observationsflygning får en part använda vilken som helst av ovan angivna sensorer förutsatt att de är tillgängliga på marknaden för samtliga parter.

Artikeln anger också vilken maximal kapacitet för avbildning som sensorerna får ha. För kameror och videokameror gäller att bilderna får ha högst 30 centimeters upplösning på lägsta tillåtna flyghöjd. För IRkameror är motsvarande upplösningsnivå 50 centimeter, och för SAR tre meter.

Alla sensorer skall vara övertäckta på väg till och från den plats där observationsflygningen påbörjas och avslutas. Övertäckningen skall endast kunna tas bort från utsidan. Utrustning som i realtid kan visa sensorupptagna data för att övervaka sensorernas funktion och användning under en observationsflygning är tillåten. All utrustning för signalspaning är förbjuden på flygplanen.

Artikel V Utseende av flygplan

I denna artikel anges de rättigheter som varje part har vad gäller utseende av flygplan för observationsflygningar.

Artikel VI Val av observationsflygplan, allmänna bestämmelser om genomförande av observationsflygningar samt bestämmelser om planering av uppdrag

Denna artikel anger de regler som gäller vid val av observationsflygplan. Vidare anges de tidsramar som gäller för observationsflygningar samt de regler som skall tillämpas vid genomförandet av observationsflygningen. Särskilda krav på färdplan anges också i denna artikel.

Del 1. Den observerade parten har rätt att tillhandahålla flygplan för observationsflygningen. Om den väljer att inte göra det, har den observerande parten rätt att tillhandahålla flygplanet. Den part som inte tillhandahåller flygplanet har rätt att inspektera dess sensorer före flygningen. Om den observerande parten utnyttjar det mottagande landets flygplan har det även rätt att inspektera själva planet. Dessa inspektioner regleras i Bilaga F.

Ingen stat är skyldig att ta emot mer än en observationsflygning samtidigt. Den observerande parten skall notifiera det mottagande landet om sin avsikt att genomföra en observationsflygning minst 72 timmar före beräknad ankomsttid i det mottagande landet. En sådan notifiering skall bl. a. innehålla information om önskad ankomstplats, beräknad ankomsttid, flygplan, ungefärlig längd på observationsflygningen samt vilken personal som deltar i observationen.

Tidsperioden från ankomst i det mottagande landet till det att observationsflygningen är avslutad skall inte överstiga 96 timmar. Om det observerande landet använder ett eget flygplan skall det mottagande landet vid ankomsten inspektera övertäckningen av flygplanets sensorer. Likaså

skall mottagarlandet försäkra sig om att sensorerna är övertäckta före avfärd efter avslutad observationsflygning.

Observationsflygningar har prioritet över all reguljär flygtrafik. Det mottagande landet skall tillse att dess luftkontrollmyndigheter möjliggör genomförandet av observationsflygningar i enlighet med fördraget.

Den observerande staten skall upprätta en uppdragsrapport, med information om bl.a. flygsträcka och mängden insamlad data. Rapporten skall signeras av båda parter och göras tillgänglig för samtliga deltagande parter inom sju dagar efter avslutad observationsflygning.

Del II. Den observerande parten skall efter ankomst presentera en uppdragsplan som bl.a. beskriver flygsträckan för observationsflygningen. Uppdragsplanen får inkludera alla delar av den mottagande statens territorium. Man får dock inte flyga närmare än tio kilometer från gränsen till ett land som inte är part i fördraget. Observationsflygningen får inledas tidigast 24 timmar efter överlämnande av uppdragsplanen. Det mottagande landet skall senast fyra timmar efter mottagandet av uppdragsplanen acceptera denna eller föreslå ändringar. Eventuella ändringar får inte utesluta observation av någon del av mottagarlandets territorium.

Del III. Här regleras vilken representation den observerande parten respektive den observerade parten har rätt att ha ombord under observationsflygningen.

Artikel VII Transitflygningar

Här anges de regler som gäller för transitflygningar i anslutning till att observationsflygningar genomförs. Varje deltagande part skall acceptera transitflygningar. Inga sensorer får användas under sådana flygningar. Om ett observationsflygplan landar i ett transitland skall transitlandet vid såväl ankomst som avfärd kontrollera att planets sensorer är övertäckta.

Artikel VIII Förbud, avvikelser från färdplaner och nödsituationer

I denna artikel slås fast att varje part har rätt att förbjuda en observationsflygning om den inte är i enlighet med detta fördrag.

Den observerade parten har vidare rätt att under vissa omständigheter föreslå ändringar i färdplanen, liksom att göra avsteg från denna under flygningen. Avsteg från färdplanen under flygning skall tillåtas om väderleksförhållandena påverkar flygsäkerheten, om flygplanet får tekniska problem, om en medicinsk nödsituation uppstår ombord, eller om flygkontrollen så kräver med anledning av force majeure. Hur nödsituationer ska bemötas regleras också i denna artikel.

Artikel IX Data från observationsflygningar upptagna med sensorer

Artikeln anger hur insamlade data skall bevaras tekniskt. Den anger också procedurer för att säkerställa att båda parterna har gemensam kontroll över insamlad data under och efter flygningen. Vidare fastställs hur framkallning och kopiering skall göras, vilket alltid sker gemensamt. Informationen från flygningarna skall göras tillgänglig för alla fördragsparter som så önskar.

Artikel X Rådgivande kommittén

I artikeln regleras rådgivande kommitténs befogenheter. Kommittén fattar beslut eller ger rekommendationer genom konsensus. Kommittén har rätt att göra mindre förändringar i tekniska och administrativa frågor som syftar till att förbättra fördragets genomförbarhet och effektivitet. Den kan även föreslå tillägg och förändringar av avtalet. De beslut som kommittén fattat finns att tillgå på Utrikesdepartementet, enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.

Artikel XI Meddelanden och rapporter

Denna artikel slår fast att varje part skriftligen ska inkomma med de meddelanden och rapporter som fördraget föreskriver.

Artikel XII Ansvarighet

Artikeln slår fast att varje part, i enlighet med internationell rätt och praxis, är ansvarsskyldig inför andra parter under genomförandet av detta fördrag för skador som det orsakar.

Artikel XIII Utseende av personal samt privilegier och immunitet

Denna artikel reglerar hur den personal som på olika sätt är delaktig i observationsflygningar ska utses och anmälas till övriga parter. Vidare behandlas frågan om immunitet och privilegier för berörd personal när den vistas i det land som ska observeras eller vid genomresa av andra parters länder. Den utsedda personalen tilldelas immunitet och privilegier i den utsträckning som följer av en i fördraget gjord hänvisning till ett antal artiklar i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961. Den utnämnda personalen ska vid sitt verksamhetsutövande i ett annat partsland sålunda åtnjuta immunitet såvitt avser frihetsberövande och straffrättslig jurisdiktion, egendom och tillgångar, och okränkbarhet med avseende på transportmedel, skatte- och tullfrihet, samt rätt till okränkta handlingar och korrespondens.

Artikel XIV Benelux

Här fastslås att Belgien, Nederländerna och Luxemburg ska betraktas som en part i specificerade delar av fördragets innehåll.

Artikel XV Giltighet och uppsägning

Artikeln anger giltighetstiden för fördraget, som är obegränsad, samt att varje part har rätt att säga upp fördraget.

Artikel XVI Ändringar och periodisk översyn

Artikeln anger dels hur en ändring, dels hur en översyn av fördraget ska gå till.

Artikel XVII Depositarier, ikraftträdande och anslutning

Artikeln anger villkoren för fördragets ikraftträdande samt regler och tidsramar för nya stater som önskar ansluta sig till fördraget.

Artikel XVIII Tillfällig tillämpning och etappvis implementering av fördraget

Artikeln anger hur vissa av bestämmelserna i fördraget ska tillämpas provisoriskt och hur andra ska implementeras etappvis. Denna etappvisa ansats är avsedd att underlätta implementeringen av fördraget. Den gäller främst en begränsad användning av sensorer under en treårsperiod efter fördragets ikraftträdande. Efter tre år skall fördraget tillämpas fullt ut.

Artikel XIX Giltiga texter

Artikeln anger på vilka språk fördraget tecknas och reglerna för hur fördragets originaltexter ska förvaras.

Bilaga A Kvoter och maximala flygsträckor

I denna bilaga anges tilldelningen av individuella passiva kvoter samt första fördelningen av aktiva kvoter för observationsflygningar. Fördelningen av aktiva kvoter skall varje år ses över av rådgivande kommittén för Open Skies i enlighet med Artikel III. Rådgivande kommittén skall även behandla frågan om passiva kvoter för parter som tillträder fördraget, när dessas ratificeringsinstrument har deponerats. Vidare anges för varje land som ratificerat fördraget de längsta flygsträckorna för en observationsflygning från varje utsett Open Skies-flygfält.

Bilaga B Information om sensorer

I bilagan regleras vad slags teknisk information som varje part är skyldig att delge övriga parter beträffande de sensorer som finns installerade på det observationsflygplan som varje part utsett i enlighet med artikel V.

Tillägg 1 till bilaga B Införande av anteckningar till uppgifter som upptagits under en observationsflygning

Här anges på vilket sätt den data som samlas in av sensorer under observationsflygningen ska upptecknas.

Bilaga C Uppgifter om observationsflygplan

Bilagan reglerar vilka uppgifter som ska ges i samband med att en part anmäler ett observationsflygplan.

Bilaga D Certifiering av observationsflygplan och sensorer

Bilagan anger reglerna för certifiering av observationsflygplan och sensorer. Varje deltagande stat har rätt att delta i en sådan certifiering. En rapport skall upprättas efter varje certifiering och göras tillgänglig för samtliga deltagande parter.

Tillägg 1 till bilaga D Metoder för att verifiera prestandan av sensorer monterade på ett observationsflygplan

I tillägget fastställs metoderna för verifiering av prestandan hos sensorer installerade på observationsflygplan.

Bilaga E Procedurer vid ankomst och avfärd

Bilagan avser regler för ankomst till och avfärd från det land där en observationsflygning ska genomföras.

Tillägg 1 till bilaga E

Tillägget reglerar vilken information som ska ges i samband med att en plats utses som ankomst- respektive avfärdsplats, särskilda Open Skiesflygfält, särskilda flygfält för tankning samt kalibreringsmål för sensorerna.

Bilaga F Inspektion före flygning och demonstrationsflygningar

Bilagan reglerar inspektioner av observationsflygplan och sensorer före en flygning.

Bilaga G Flygövervakare, flygrepresentanter och representanter

Bilagan avser den personal som har utsetts enligt Artikel XIII i fördraget.

Bilaga H Samordning av planerade observationsflygningar

Bilagan stipulerar att varje part ska informera övriga parter senast den 1 november varje år om sina planer att fullfölja hela eller delar av den aktiva kvot som det tilldelats.

Bilaga I Uppgifter om luftrum och flygning i farligt luftrum

Bilagan avser regler och tidpunkt för ingivande av viss information om luftrum, flygfält m.m.

Bilaga J Montreuxkonventionen

Bilagan slår fast att observationsflygningar som genomförs enligt detta fördrag inte ska inverka menligt på Montreuxkonventionen från 1936.

Bilaga K Information om filmframkallare, duplikatorer och fotografisk film samt rutiner för kontroll av filmframkallning

Bilagan anger vilken typ av filmframkallningsmaskin, duplikator och fotografisk film som ska användas samt procedurer för att båda parter skall kunna övervaka filmframkallningen.

Bilaga L Rådgivande kommittén

Bilagan utvecklar kommitténs arbetsordning.

5.3. Godkännande av fördraget om observationsflygningar

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner fördraget om observationsflygningar, med den reservationen att bestämmelserna avseende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, till vilken fördraget hänvisar, inte skall tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i

Sverige.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Remissinstanserna: Har inte haft något att erinra mot promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen bedömer att det, av flera skäl, är angeläget för Sverige att ansluta sig till fördraget om observationsflygningar. Ett starkt engagemang för rustningskontroll, inklusive förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder, är en grundläggande del av svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige betonar starkt folkrättens betydelse för internationella relationer, inklusive rustningskontroll, och strävar efter en alleuropeisk och fördragsfäst säkerhetsordning. Fördraget om observationsflygningar utgör ett bidrag till att förverkliga dessa grundläggande principer.

Vidare är fördraget både ett strategiskt och politiskt instrument i det konfliktförebyggande arbetet som regeringen prioriterar. Implementeringen av fördragets åtgärder kan mildra en negativ utveckling i en region, eller stödja och förstärka en positiv process. Ett exempel på användande av observationsflygningar för att bidra till att återskapa förtroende efter en konflikt är det regionala arrangemang för överflygningar som har tillämpats i Bosnien-Hercegovina.

Observationsflygningarna kan även tänkas bli ett viktigt hjälpmedel i händelse av en krissituation. Till skillnad från bilder från spaningssatelliter, som oftast är hemliga, är dokumentation från överflygningarna öppen mellan de deltagande parterna och kan därmed åberopas politiskt.

Överflygningarna inom fördragets ram kan också komplettera information från satelliter. Endast vissa stormakter har egna satelliter. Andra länder kan numera köpa satellitbilder kommersiellt. Satelliter färdas dock i bestämda banor, medan rutter för överflygningar inom avtalet kan läggas flexibelt och med kort varsel. Dessutom kan flygplanen ofta flyga under moln som hindrar satelliter att ta bilder. Informationen från överflygningar är betydligt billigare än satellitdatorn.

En viktig princip i fördraget är att den information som samlas in under observationsflygningarna är tillgänglig, mot ersättning, för alla undertecknande stater som så önskar. Därmed kan även länder som inte har råd att göra egna överflygningar få tillgång till information som kan vara viktig för deras säkerhet.

Fördraget om observationsflygningar innebär en ytterligare förstärkning av den europeiska säkerhetsstrukturen. Fördraget är en viktig del av den fördragsfästa alleuropeiska säkerhetsordning som Sverige verkar för. Ett tillträde skulle enligt regeringens mening vara ett väsentligt bidrag till den aktiva svenska rustningskontrollpolitiken och ge oss den bästa möjligheten att aktivt påverka fördragets genomförande och framtida utveckling. Fördraget bidrar till att skapa förtroende och säkerhet genom ökad öppenhet och förutsägbarhet på det militära området. Det kompletterar härvidlag andra säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder inom OSSEområdet. Det är således angeläget att Sverige lämnar sitt bidrag till detta arbete som är av grundläggande betydelse för den gemensamma säkerheten inom OSSE-området.

Den immunitet och de privilegier som fördraget tillerkänner den personal som genomför observationsflygningar och dess transportmedel motiveras av att uppdragen skall kunna utföras på ett effektivt sätt. Artikel 34 i Wienkonventionen, till vilken fördraget bl.a. hänvisar, innehåller bestämmelser om skatter och pålagor. På samma sätt som för de internationella forskningsavtalen SOCRATE och EUROPA skall för observationsflygningsverksamheten gälla att bestämmelserna avseende beskattning inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige. Sverige skall i samband med deponeringen av ratifikationsinstrumentet avge en reservation med denna innebörd.

6. Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall även omfatta sådan immunitet och sådana privilegier som följer av dels avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för

Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän med avseende på den verksamhet som följer av samförståndsavtalet om europeiska avtal för forskningsorganisation, program och aktiviteter av den 15 maj 2001 samt anslutningsdokumentet av den 7 mars 2002, dels fördraget om observationsflygningar av den 23 mars 1992.

Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen,

nationella ombud och internationella tjänstemän och i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961 skall dock inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

Promemoriornas förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Remissinstanserna: Har inte haft något att erinra mot regeringens förslag.

Skälen för regeringens förslag: För att internationella avtalsbestämmelser skall bli gällande inför svenska myndigheter måste de införlivas med svensk rätt. Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Immunitet innebär att en talan inför domstol eller en ansökan om verkställighet ska avvisas.

Privilegier innebär vissa undantag från nationell lagstiftning.

För att Parisavtalets bestämmelser skall bli gällande inför svenska myndigheter även beträffande det nya avtalet EUROPA krävs således ändrad lydelse av 2 c § i denna lag.

Eftersom fördraget om observationsflygningar tillerkänner den personal som genomför observationsflygningar immunitet och privilegier i särskilt angiven utsträckning bör detta regleras i en ny 2 d § i samma lag.

Anledningen till att de nya bestämmelserna inte förs in i bilagan till lagen är att samarbetena inte innebär att Sverige i folkrättslig mening fullt ut ansluter sig till en internationell organisation, vilket är en förutsättning för att bestämmelserna skall kunna föras in i bilagan.

Det anslutningsdokumentet som gäller inför ramen för EUROPAsamarbetet innehåller förbehåll för ratifikation. Ratifikationsinstrumentet skall deponeras hos VEU:s generalsekretariat. Anslutningsdokumentet innehåller inte några bestämmelser om ikraftträdande, varför det träder i kraft för Sverige på dagen för deponering av ratifikationsinstrumentet. Fördraget om observationsflygningar träder i kraft 60 dagar efter att Sverige har deponerat sina anslutningsdokument hos en av de två depositarierna. Med hänsyn till att det inte med säkerhet kan anges när anslutningsdokumenten blir bindande för Sverige, bör de föreslagna ändringarna i lagen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

7. Kostnader

Enligt regeringens bedömning kan endast ytterst begränsade ekonomiska konsekvenser uppstå till följd av förslagen i föreliggande proposition.

Utgifter förknippade med det svenska åtagandet att tillämpa fördraget om observationsflygningar beräknas Försvarsmakten kunna hantera inom myndighetens tilldelade anslag. I den händelse ett utländskt statsluftfartyg väljer något flygfält utöver de 16 som är statligt ägda finns det ett avtal mellan Försvarsmakten och Luftfartsverket som reglerar dessa kostnader.

Det svenska anslutningsdokumentet

Översättning

Herr ordförande,

Jag har äran att framföra detta meddelande till Er för att bekräfta att Sveriges regering är införstådd med att dess samtycke till att tillämpa avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän, undertecknat i Paris den 11 maj 1955, som framförts till Västeuropeiska unionen genom skriftväxling i Rom den 16 november 1998, när Sveriges nationella lagstiftningsformaliteter har uppfyllts, även skall gälla för samförståndsavtalet om europeiska avtal för forskningsorganisation, program och aktiviteter (EUROPA) och Europeiskt forskningsgruppsarrangemang (ERG-arrangemang) nr 1, som upprättats med stöd av detta samförståndsavtal och i vilka Sverige deltar.

Denna originalhandling skall deponeras hos Västeuropeiska unionens generalsekretariat.

Avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän, undertecknat i Paris den 11 maj 1955

Översättning

Avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän, undertecknat i Paris den 11 maj 1955

De stater som har undertecknat detta avtal, som beaktar att Västeuropeiska unionen, dess internationella tjänstemän och medlemsstaternas ombud som deltar i dess möten skall ha en ställning som underlättar fullgörandet av deras uppgifter och uppdrag, har kommit överens om följande.

DEL I ALLMÄNT

Artikel 1

I detta avtal avses med

a) organisationen: Västeuropeiska unionen innefattande rådet, dess underställda organ samt församlingen,

b) rådet: det råd som avses i artikel VIII (förutvarande artikel VII) i Brysselfördraget i dess lydelse enligt de protokoll som undertecknades i Paris den 23 oktober 1954,

c) underställda organ: alla andra organ, kommittéer, funktioner m.m. som upprättats av rådet eller som lyder under det,

d) församlingen: den församling som avses i artikel IX i Brysselfördraget i dess lydelse enligt de protokoll som undertecknades i Paris den 23 oktober 1954.

Artikel 2

Organisationen och dess medlemsstater skall ständigt samarbeta för att tillgodose god rättskipning, trygga efterlevnaden av ordningsföreskrifter och förhindra missbruk av den immunitet och de privilegier som avses i detta avtal. Om en medlemsstat anser att immunitet eller privilegier som avses i detta avtal missbrukats, skall överläggningar hållas mellan organisationen och den eller de berörda staterna i syfte att avgöra om sådant missbruk har förekommit och, om det är fallet, förhindra att det upprepas. Utan hinder av vad som sägs i det föregående eller i någon annan bestämmelse i detta avtal, får en medlemsstat som anser att någon har missbrukat sina privilegier i fråga om hemvist eller något annat privilegium eller immunitet som medges med stöd av detta avtal, kräva att denne lämnar dess territorium.

DEL II ORGANISATIONEN

Artikel 3

Organisationen skall vara ett rättssubjekt; den skall vara behörig att ingå avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom samt inleda rättsliga åtgärder.

Artikel 4

Organisationen och dess egendom och tillgångar skall, var de än befinner sig och av vem de än innehas, åtnjuta immunitet mot varje form av rättsligt förfarande, såvida inte generalsekreteraren på organisationens vägnar i ett särskilt fall uttryckligen medger att denna immunitet hävs. Härvid skall dock gälla att hävandet av immunitet inte skall utsträckas till att omfatta verkställighetsåtgärder av något slag.

Artikel 5

Organisationens lokaler skall vara okränkbara. Dess egendom och tillgångar skall, var de än befinner sig och av vem de än innehas, åtnjuta immunitet mot genomsökning, rekvisition, konfiskation, expropriation och varje annan form av ingrepp.

Artikel 6

Organisationens arkiv och alla andra handlingar som tillhör eller innehas av den skall vara okränkbara var de än befinner sig.

Artikel 7

1. Utan hinder av finansiella kontrollbestämmelser, regleringar eller moratorier av något slag

a) får organisationen inneha valuta av vilket slag som helst och använda konton i vilken valuta som helst,

b) får organisationen fritt föra över sina tillgodohavanden från ett land till ett annat eller inom vilket land som helst och växla varje valuta som den har i sin besittning till varje annan valuta till den mest fördelaktiga officiella sälj- eller köpkursen för växling, allt efter omständigheterna från fall till fall.

2. Vid utövandet av sina rättigheter enligt punkt 1 i denna artikel skall organisationen på vederbörligt sätt beakta framställningar från en medlemsstat och tillmötesgå dem i möjligaste mån.

Artikel 8

Organisationen, dess tillgodohavanden, inkomster och övriga egendom skall vara

a) befriade från alla direkta skatter, dock skall organisationen inte kräva befrielse från pålagor som inte är annat än vederlag för allmännyttiga tjänster,

b) befriade från alla tullavgifter och kvantitativa import- och exportrestriktioner på varor som importeras eller exporteras av organisationen för tjänstebruk, dock att varor som importerats med sådan befrielse inte får överlåtas vare sig genom försäljning eller gåva inom det lands territorium till vilket de har importerats annat än på villkor godkända av ifrågavarande lands regering,

c) befriade från alla tullavgifter och kvantitativa export- och importrestriktioner i fråga om sina publikationer.

Artikel 9

Även om organisationen som huvudregel inte skall ha rätt att kräva befrielse från de accisavgifter och omsättningsskatter å fast eller lös egendom som är inräknade i den köpesumma som skall betalas, skall medlemsstaterna likväl, när organisationen för tjänstebruk gör större inköp av egendom i vars pris är inräknat sådana avgifter eller skatter, när så är möjligt, vidta vederbörliga administrativa åtgärder för att efterskänka eller återbetala dessa avgifter och skatter.

Artikel 10

1. Ingen censur skall utövas i vad avser organisationens officiella korrespondens eller andra tjänstemeddelanden.

2. Organisationen skall ha rätt att använda koder och att sända och ta emot korrespondens med kurir eller i förseglade försändelser för vilka samma immunitet och privilegier skall gälla som för diplomatiska kurirer och försändelser.

3. Bestämmelserna i denna artikel skall inte utesluta att en medlemsstat tillsammans med rådet, som handlar på organisationens vägnar, efter överenskommelse vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

DEL III STÄNDIGA OMBUD VID ORGANISATIONEN

Artikel 11

Den som av en medlemsstat har utsetts att inom en annan medlemsstats territorium vara dess främsta ständiga ombud vid organisationen och hans officiella personal som har hemvist inom detta territorium enligt överenskommelse mellan den stat som har utsett honom och organisationens generalsekreterare och mellan generalsekreteraren och den stat i vilken han kommer att ha hemvist, skall åtnjuta samma immunitet och privilegier som diplomatiska företrädare och dessas officiella personal av motsvarande rang.

DEL IV OMBUD I RÅDET OCH DESS UNDERSTÄLLDA ORGAN

Artikel 12

1. Medlemsstaternas ombud i rådet eller i något av dess underställda organ som inte omfattas av artikel 11 skall, när de vistas inom en annan medlemsstats territorium i tjänsten, åtnjuta följande immunitet och privilegier:

a) Samma immunitet mot arrestering eller kvarhållande som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang.

b) Immunitet mot varje slag av rättsliga förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga uttalanden och åtgärder som de vidtagit i sin tjänsteutövning.

c) Okränkbarhet för alla handlingar och dokument.

d) Rätt att använda koder och att sända och ta emot korrespondens med kurir eller i förseglade försändelser.

e) Samma befrielse för ombuden själva och deras äkta makar från invandringsrestriktioner, utlänningsregistrering och nationell tjänsteplikt som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang.

f) Samma lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang.

g) Samma immunitet och förmåner med avseende på personligt resgods som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang.

h) Rätt till tullfri införsel av möbler och övriga tillhörigheter när de tillträder sin befattning i vederbörande land och att vid tjänstgöringens slut därifrån tullfritt återutföra dessa möbler och tillhörigheter, i båda fallen med förbehåll för sådana villkor som regeringen i det land där rättigheterna åtnjuts anser vara nödvändiga.

i) Rätt till tillfällig tullfri införsel av privat motorfordon för eget bruk och till senare tullfri återexport av fordonet, i båda fallen med förbehåll för sådana villkor som regeringen i landet i fråga anser vara nödvändiga.

2. I de fall då skattskyldighet grundar sig på vistelse, skall en tidsperiod då ett ombud som omfattas av denna artikel vistas inom en annan medlemsstats territorium för att fullgöra sina uppgifter inte räknas som vistelsetid. Särskilt gäller att han skall vara befriad från beskattning av den staten med avseende på lön och övriga förmåner under tjänstgöringstiden.

3. I denna artikel skall termen ombud omfatta alla ombud, rådgivare och tekniska experter som ingår i delegationerna. Varje medlemsstat skall meddela de andra berörda medlemsstater som så begär namnen på de av sina ombud som omfattas av bestämmelserna i denna artikel och den troliga tiden för deras vistelse inom dessa medlemsstaters territorium.

Artikel 13

Officiella sekretariatstjänstemän som åtföljer en medlemsstats ombud vilka inte omfattas av artikel 11 eller 12 skall, när de vistas inom en annan medlemsstats territorium i tjänsten, åtnjuta de privilegier och den immunitet som anges i artikel 12.1 b, c, e, f, h och i samt i artikel 12.2.

Artikel 14

Privilegier och immunitet medges inte medlemsstaternas ombud och deras medarbetare som en personlig förmån för dem utan för att trygga att de på ett självständigt sätt skall kunna fullgöra sina uppgifter med anknytning till Västeuropeiska unionen. Följaktligen har en medlemsstat inte bara rätt utan även skyldighet att häva immuniteten för sina ombud och deras medarbetare i de fall den anser att immuniteten skulle hindra rättvisans gång och att hävandet kan göras utan men för de syften för vilka immuniteten medges.

Artikel 15

Bestämmelserna i artiklarna 11–13 skall inte tvinga en medlemsstat att tillerkänna någon som är dess medborgare, ombud eller som tillhör ombudets personal den immunitet eller de privilegier som avses i dessa artiklar.

DEL V OMBUD TILL FÖRSAMLINGEN

Artikel 16

Ombuden till församlingen och deras ersättare skall inte åläggas några inskränkningar i sin rörelsefrihet av administrativ eller annan art vid färd till eller från församlingens mötesort.

Ombuden och deras ersättare skall i fråga om tull- och växlingskontroll

a) av den egna regeringen medges samma förmåner som högre tjänstemän vid utlandsresa på tillfälligt officiellt uppdrag,

b) av övriga medlemmars regeringar medges samma förmåner som ombud för främmande regeringar på tillfälligt officiellt uppdrag.

Artikel 17

Ombuden till församlingen och deras ersättare får inte göras till föremål för polisförhör, arrestering eller lagföring på grund av yttranden eller röstning under fullgörande av sina uppdrag.

Artikel 18

Under församlingens möten eller vid möten i församlingens kommittéer eller arbetsgrupper skall ombuden till församlingen och deras ersättare, vare sig församlingen själv är i möte och vare sig de är parlamentsledamöter eller inte, åtnjuta

a) i sitt hemland den immunitet som där kan ha beviljats parlamentsledamöter,

b) inom varje annan medlemsstats territorium immunitet mot arrestering och lagföring.

Denna immunitet är också tillämplig när ombuden och deras ersättare reser till och från sammanträdesorterna för församlingen och dess kommittéer och arbetsgrupper. Immunitet skall dock inte kunna åberopas då

ombud eller deras ersättare ertappas på bar gärning vid brott eller försök till brott och inte heller i de fall församlingen har hävt immuniteten.

DEL VI INTERNATIONELLA TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER MED UPPDRAG FÖR ORGANISATIONEN

Artikel 19

Rådet skall närmare ange vilka tjänstemannakategorier som skall omfattas av bestämmelserna i artiklarna 20 och 21. Generalsekreteraren skall meddela rådsmedlemmarna namnen på de tjänstemän som ingår i dessa kategorier.

Artikel 20

De tjänstemän i organisationen som avses i artikel 19 skall

a) åtnjuta immunitet mot varje slag av rättsliga förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga uttalanden samt åtgärder som de vidtagit inom ramen för sin tjänsteutövning,

b) jämte sina äkta makar och närmaste familjemedlemmar som bor med dem och som är beroende av dem för sin försörjning åtnjuta samma immunitet mot invandringsrestriktioner och flyktingregistrering som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang,

c) åtnjuta samma lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang,

d) jämte sina äkta makar och närmaste familjemedlemmar som bor med dem och som är beroende av dem för sin försörjning beredas samma möjligheter till repatriering vid internationella kriser som diplomatiska företrädare av motsvarande rang,

e) medges rätt till tullfri införsel av möbler och övriga tillhörigheter när de tillträder sin befattning i vederbörande land och att vid tjänstgöringens slut därifrån tullfritt återutföra sådana möbler och tillhörigheter, i båda fallen med förbehåll för sådana villkor som regeringen i det land där rättigheterna åtnjuts anser vara nödvändiga,

f) medges rätt till tillfällig tullfri införsel av privat motorfordon för eget bruk och till senare tullfri återexport av fordonet, i båda fallen med förbehåll för sådana villkor som regeringen i landet i fråga anser vara nödvändiga.

Artikel 21

De tjänstemän i organisationen som avses i artikel 19 skall i den utsträckning och på det sätt som rådet bestämmer vara skattskyldiga i förhållande till organisationen för dess nyttiggörande beträffande de förmåner som de erhåller av organisationen. Vidare skall de vara befriade från nationell beskattning med avseende på dessa förmåner.

Artikel 22

Utöver de privilegier och den immunitet som anges i artiklarna 20 och 21 skall generalsekreteraren, de biträdande generalsekreterarna, chefen för kontoret för rustningskontroll och sådana andra permanenta tjänstemän av motsvarande rang som rådet bestämmer, åtnjuta samma privilegier och immunitet som normalt medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang, däribland samma undantag eller befrielse från andra skatter än inkomstskatter.

Artikel 23

1. Experter (andra än tjänstemän som omfattas av artiklarna 20–22) skall, när de vistas inom en medlemsstats territorium, i den utsträckning som är nödvändig för att effektivt fullgöra sina uppgifter i tjänsten för organisationen, åtnjuta följande privilegier:

a) Immunitet mot arrestering eller annat kvarhållande och mot beslag av personligt resgods.

b) Immunitet mot varje slag av rättsliga förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga uttalanden och åtgärder som de vidtagit för organisationen i tjänsteutövningen.

c) Samma lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner och för personligt resgods som medges tjänstemän från främmande regeringar på tillfälligt uppdrag i tjänsten.

d) Okränkbarhet för alla handlingar och dokument som har samband med det arbete för vilket de har anlitats av organisationen.

2. Generalsekreteraren skall meddela de berörda medlemsstaterna namnen på de experter som omfattas av bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 24

Privilegier och immunitet medges tjänstemän och experter i organisationens intresse och inte som en personlig förmån för dem. Generalsekreteraren skall på organisationens vägnar ha rätt och skyldighet att häva immuniteten för en tjänsteman eller en expert som inte omfattas av artikel 22 i de fall han anser att immuniteten skulle hindra rättvisans gång och hävandet kan göras utan men för organisationens intressen. Beträffande tjänstemän som omfattas av artikel 22 skall beslut att häva immuniteten fattas av rådet.

Artikel 25

Bestämmelserna i artiklarna 20, 22 och 23 ovan skall inte tvinga en medlemsstat att medge någon som är dess medborgare privilegier eller immunitet som avses i dessa artiklar med undantag för

a) immunitet mot varje slag av rättsliga förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga uttalanden och mot åtgärder som de vidtagit för organisationen i tjänsteutövningen,

b) okränkbarhet för alla handlingar och dokument som har samband med det arbete för vilket de har anlitats av organisationen,

c) de lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner som är nödvändiga för att han effektivt skall kunna fullgöra sina uppgifter i tjänsten.

DEL VII TVISTLÖSNING

Artikel 26

Rådet skall vidta lämpliga åtgärder för att lösa

a) tvister rörande avtal eller andra civilrättsliga tvister i vilka organisationen är part,

b) tvister som rör tjänstemän eller experter tillhörande organisationen vilka omfattas av bestämmelserna i del VI i detta avtal och som på grund av sin officiella ställning åtnjuter immunitet, om denna inte har hävts i enlighet med artikel 24.

DEL VIII TILLÄGGSÖVERENSKOMMELSER

Artikel 27

Rådet kan på organisationens vägnar ingå tilläggsöverenskommelser med en eller flera medlemsstater om tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal i förhållande till den staten eller de staterna.

DEL IX SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 28

1. Detta avtal skall ratificeras. Ratifikationsinstrument skall deponeras hos Belgiens regering, som skall meddela varje signatärstat om varje sådan deponering.

2. När tre signatärstater har deponerat sina ratifikationsinstrument, skall detta avtal träda i kraft för dem med verkan från dagen för ikraftträdandet av de protokoll till Brysselfördraget som undertecknades i Paris den 23 oktober 1954. För de övriga signatärstaterna skall avtalet träda i kraft på dagen för deponeringen av deras ratifikationsinstrumentet.

Artikel 29

Detta avtal kan sägas upp av en stat genom skriftligt meddelande till Belgiens regering, som skall underrätta alla signatärstaterna om varje sådan uppsägning. Uppsägningen skall träda i kraft ett år efter den dag på vilken Belgiens regering mottog meddelandet om den.

Till bekräftelse härpå har undertecknade vederbörligen bemyndigade ombud undertecknat detta avtal.

Upprättat i Paris den 11 maj 1955 på engelska och franska språken, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som skall deponeras i

Belgiens regerings arkiv, vilken skall överlämna en bestyrkt kopia därav till var och en av signatärstaterna.

[undertecknanden] för Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien.

Utdrag ur samförståndsavtalet om forskningsorganisation, program och aktiviteter (EUROPA) av den 15 maj 2001

Översättning

--------------------- Avdelning X Tullavgifter, skatter och liknande pålagor

10.1 För verksamheter som genomförs eller kontrakt som ingås av medlemmarna i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen (WEAO) i namn av Västeuropeiska unionen (VEU) skall deltagarna tillämpa alla relevanta bestämmelser i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, undertecknat i Paris den 11 maj 1955, på varje europeisk forskningsgrupp (ERG) och erkänna att all hänförlig verksamhet i fråga om forskning och teknologi skall betraktas som varande för officiell användning av VEU i syfte att stärka de ekonomiska förbindelser som redan förenar dess medlemmar och för att samarbeta och samordna sina ansträngningar för att skapa en stark teknologisk grund som är förenlig med syftena i Brysselfördraget i dess ändrade lydelse.

10.2 Om bestämmelserna i punkt 10.1 inte är tillämpliga och om inte annat anges i ett ERG-arrangemang, skall varje deltagare sträva efter att tillse att skatter som kan identifieras som sådana, tullavgifter och liknande pålagor samt kvantitativa import- och exportrestriktioner inte tas ut för verksamheter som genomförs med stöd av detta samförståndsavtal.

10.3 Såvida inte annat anges i ett ERG-arrangemang, skall deltagarna ta ut alla skatter, tullavgifter och liknande pålagor på det sätt som är mest förmånligt för ett godtagbart genomförande av de arrangemang som avses i detta samförståndsavtal. Om tullavgifter, skatter som kan identifieras som sådana eller liknande pålagor tas ut, skall de bäras av den deltagare i vars land de tas ut.

10.4 I de fall skatter och tullavgifter tas ut på Europeiska unionens vägnar, skall kostnaderna bäras av den deltagare vars land är slutdestination. Komponenter och utrustning med anknytning till programmet skall, till dess att de når sin slutdestination, åtföljas av dokument som möjliggör reglering av avgifterna.

----------------------

Utdrag ur underavtalet ERG 1 om samarbetsprojekt rörande gemensam försvarsforskning och teknologi av den 15 januari 2002

Översättning

----------------- Avdelning X Tullavgifter, skatter och liknande pålagor

10.1 Såvida inte annat anges i ett tekniskt arrangemang till detta ERGarrangemang, skall bestämmelserna i avdelning X i samförståndsavtalet om EUROPA tillämpas på detta ERG-arrangemang och dess underordnade tekniska arrangemang.

------------------

Utdrag ur stadga för Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen (WEAO)

Översättning

----------------------

9. Immunitet och privilegier

Med stöd av definitionerna i artikel 1 a och c i Parisavtalet och i överensstämmelse med bl.a. artiklarna 8, 9, 12-15 och 20-22 i det avtalet skall alla relevanta bestämmelser i det avtalet gälla för WEAO.

---------------------

Treaty on Open Skies

ARTICLE I ................................................................................................ GENERAL

PROVISIONS .....................................................................

ARTICLE II .............................................................................................. DEFINITIONS........................................................................................ ARTICLE III............................................................................................. QUOTAS ................................................................................................

SECTION I. GENERAL PROVISIONS ............................................. SECTION II. PROVISIONS FOR A GROUP OF STATES

PARTIES ...........................................................................................

ARTICLE IV ............................................................................................. SENSORS ............................................................................................... ARTICLE V............................................................................................... AIRCRAFT

DESIGNATION.................................................................

ARTICLE VI .............................................................................................

CHOICE OF OBSERVATION AIRCRAFT, GENERAL PROVISIONS FOR THE CONDUCT OF OBSERVATION FLIGHTS, AND REQUIREMENTS FOR MISSION PLANNING......

SECTION I. CHOICE OF OBSERVATION AIRCRAFT AND GENERAL PROVISIONS FOR THE CONDUCT OF OBSERVATION FLIGHTS ............................................................... SECTION II. REQUIREMENTS FOR MISSION PLANNING ......... SECTION III. SPECIAL PROVISIONS ............................................

ARTICLE VII ........................................................................................... TRANSIT

FLIGHTS ..............................................................................

ARTICLE VIII..........................................................................................

PROHIBITIONS, DEVIATIONS FROM FLIGHT PLANS AND EMERGENCY SITUATIONS ...............................................................

SECTION I. PROHIBITION OF OBSERVATION FLIGHTS AND CHANGES TO MISSION PLANS ............................................ SECTION II. DEVIATIONS FROM THE FLIGHT PLAN ............... SECTION III. EMERGENCY SITUATIONS.....................................

ARTICLE IX ............................................................................................. SENSOR OUTPUT FROM OBSERVATION FLIGHTS .....................

SECTION I. GENERAL PROVISIONS ............................................. SECTION II. OUTPUT FROM SENSORS THAT USE

PHOTOGRAPHIC FILM..................................................................

SECTION III. OUTPUT FROM SENSORS THAT USE OTHER RECORDING MEDIA......................................................... SECTION IV. ACCESS TO SENSOR OUTPUT ...............................

ARTICLE X............................................................................................... OPEN SKIES CONSULTATIVE COMMISSION ................................ ARTICLE XI ............................................................................................. NOTIFICATIONS AND REPORTS ...................................................... ARTICLE XII ........................................................................................... LIABILITY............................................................................................. ARTICLE XIII.......................................................................................... DESIGNATION OF PERSONNEL AND PRIVILEGES AND IMMUNITIES.........................................................................................

SECTION I. DESIGNATION OF PERSONNEL............................... SECTION II. PRIVILEGES AND IMMUNITIES..............................

ARTICLE XIV .......................................................................................... BENELUX .............................................................................................. ARTICLE XV............................................................................................ DURATION

AND WITHDRAWAL .....................................................

ARTICLE XVI .......................................................................................... AMENDMENTS AND PERIODIC REVIEW....................................... ARTICLE XVII......................................................................................... DEPOSITARIES, ENTRY INTO FORCE AND ACCESSION............

ARTICLE XVIII .......................................................................................

PROVISIONAL APPLICATION AND PHASING OF IMPLEMENTATION OF THE TREATY .............................................

SECTION I. PROVISIONAL APPLICATION................................... SECTION II. PHASING OF IMPLEMENTATION...........................

ARTICLE XIX .......................................................................................... AUTHENTIC

TEXTS ............................................................................

ANNEX A................................................................................................... QUOTAS AND MAXIMUM FLIGHT DISTANCES...........................

SECTION I. ALLOCATION OF PASSIVE QUOTAS ....................... SECTION II. FIRST DISTRIBUTION OF ACTIVE QUOTAS FOR OBSERVATION FLIGHTS....................................................... SECTION III. MAXIMUM FLIGHT DISTANCES OF

OBSERVATION FLIGHTS ...............................................................

ANNEX B................................................................................................... INFORMATION ON SENSORS ...........................................................

SECTION I. TECHNICAL INFORMATION..................................... SECTION II. ANNOTATION OF DATA ...........................................

APPENDIX 1 TO ANNEX B ...................................................................

ANNOTATION OF DATA COLLECTED DURING AN OBSERVATION FLIGHT .....................................................................

ANNEX C................................................................................................... INFORMATION ON OBSERVATION AIRCRAFT............................ ANNEX D...................................................................................................

CERTIFICATION OF OBSERVATION AIRCRAFT AND SENSORS ...............................................................................................

SECTION I. GENERAL PROVISIONS ............................................. SECTION II. GROUND EXAMINATION......................................... SECTION III. IN FLIGHT EXAMINATION ................................... SECTION IV. CERTIFICATION REPORT.......................................

APPENDIX 1 TO ANNEX D ...................................................................

METHODOLOGIES FOR THE VERIFICATION OF THE PERFORMANCE OF ............................................................................. SENSORS INSTALLED ON AN OBSERVATION AIRCRAFT ........

SECTION I. SPECIFICATIONS FOR CALIBRATION TARGETS ..........................................................................................

SECTION II. CONDUCT OF IN-FLIGHT EXAMINATION............ SECTION III. ANALYSIS OF DATA COLLECTED DURING THE IN-FLIGHT EXAMINATION ...................................................

ANNEX E................................................................................................... PROCEDURES FOR ARRIVALS AND DEPARTURES ................... ANNEX E................................................................................................... APPENDIX 1..........................................................................................

SECTION I. DESIGNATION OF SITES ........................................... SECTION II. POINTS OF ENTRY, POINTS OF EXIT, OPEN SKIES.....................................................................................

AIRFIELDS, ENTRY FIXES, EXIT FIXES, REFUELLING ............. AIRFIELDS, AND CALIBRATION TARGETS .................................

ANNEX F ................................................................................................... PRE-FLIGHT INSPECTIONS AND DEMONSTRATION FLIGHTS ................................................................................................

SECTION I. PRE-FLIGHT INSPECTION OF OBSERVATION AIRCRAFT AND SENSORS OF THE OBSERVING PARTY ........................................................................ SECTION II. PRE FLIGHT INSPECTION OF SENSORS OF THE OBSERVED PARTY ........................................................... SECTION III. DEMONSTRATION FLIGHTS..................................

ANNEX G ..................................................................................................

FLIGHT MONITORS, FLIGHT REPRESENTATIVES, AND REPRESENTATIVES ............................................................................

SECTION I. FLIGHT MONITORS AND FLIGHT

REPRESENTATIVES ........................................................................

SECTION II. REPRESENTATIVES ..................................................

ANNEX H .................................................................................................. CO-ORDINATION OF PLANNED OBSERVATION FLIGHTS ........ ANNEX I .................................................................................................... INFORMATION ON AIRSPACE AND FLIGHTS IN HAZARDOUS

AIRSPACE....................................................................

ANNEX J ................................................................................................... MONTREUX

CONVENTION...............................................................

ANNEX K .................................................................................................. INFORMATION ON FILM PROCESSORS, DUPLICATORS AND PHOTOGRAPHIC FILMS, AND PROCEDURES

FOR MONITORING THE PROCESSING OF PHOTOGRAPHIC FILM .......................................................................................................

SECTION I. INFORMATION ON FILM PROCESSORS, DUPLICATORS AND PHOTOGRAPHIC FILMS ........................... SECTION II. MONITORING OF FILM PROCESSING

AND DUPLICATION........................................................................

ANNEX L................................................................................................... OPEN SKIES CONSULTATIVE COMMISSION ................................

SECTION I. GENERAL PROVISIONS ............................................. SECTION II. ANNUAL REVIEW OF ACTIVE QUOTAS................. SECTION III. EXTRAORDINARY OBSERVATION

FLIGHTS...........................................................................................

SECTION IV. ADDITIONAL FIELDS FOR THE USE OF THE OPEN SKIES REGIME ............................................................

....................................................................................................................................

TREATY ON OPEN SKIES

The States concluding this Treaty, hereinafter referred to collectively as the States Parties or individually as a State Party,

Recalling the commitments they have made in the Conference on Security and Co-operation in Europe to promoting greater openness and transparency in their military activities and to enhancing security by means of confidence- and security-building measures,

Welcoming the historic events in Europe which have transformed the security situation from Vancouver to Vladivostok,

Wishing to contribute to the further development and strengthening of peace, stability and co-operative security in that area by the creation of an Open Skies regime for aerial observation,

Recognizing the potential contribution which an aerial observation regime of this type could make to security and stability in other regions as well,

Noting the possibility of employing such a regime to improve openness and transparency, to facilitate the monitoring of compliance with existing or future arms control agreements and to strengthen the capacity for conflict prevention and crisis management in the framework of the Conference on Security and Co-operation in Europe and in other relevant international institutions,

Envisaging the possible extension of the Open Skies regime into additional fields, such as the protection of the environment,

Seeking to establish agreed procedures to provide for aerial observation of all the territories of States Parties, with the intent of observing a single State Party or groups of States Parties, on the basis of equity and effectiveness while maintaining flight safety,

Noting that the operation of such an Open Skies regime will be without prejudice to States not participating in it,

Have agreed as follows:

Article I

GENERAL PROVISIONS

1. This Treaty establishes the regime, to be known as the Open Skies regime, for the conduct of observation flights by States Parties over the territories of other States Parties, and sets forth the rights and obligations of the States Parties relating thereto.

2. Each of the Annexes and their related Appendices constitutes an integral part of this Treaty.

Article II

DEFINITIONS

For the purposes of this Treaty:

1. The term "observed Party" means the State Party or group of States Parties over whose territory an observation flight is conducted or is intended to be conducted, from the time it has received notification thereof from an observing Party until completion of the procedures relating to that flight, or personnel acting on behalf of that State Party or group of States Parties.

2. The term "observing Party" means the State Party or group of States Parties that intends to conduct or conducts an observation flight over the territory of another State Party or group of States Parties, from the time that it has provided notification of its intention to conduct an observation flight until completion of the procedures relating to that flight, or personnel acting on behalf of that State Party or group of States Parties.

3. The term "group of States Parties" means two or more States Parties that have agreed to form a group for the purposes of this Treaty.

4. The term "observation aircraft" means an unarmed, fixed wing aircraft designated to make observation flights, registered by the relevant authorities of a State Party and equipped with agreed sensors. The term "unarmed" means that the observation aircraft used for the purposes of this Treaty is not equipped to carry and employ weapons.

5. The term "observation flight" means the flight of the observation aircraft conducted by an observing Party over the territory of an observed Party, as provided in the flight plan, from the point of entry or Open Skies airfield to the point of exit or Open Skies airfield.

6. The term "transit flight" means a flight of an observation aircraft or transport aircraft conducted by or on behalf of an observing Party over the territory of a third State Party en route to or from the territory of the observed Party.

7. The term "transport aircraft" means an aircraft other than an observation aircraft that, on behalf of the observing Party, conducts flights to or from the territory of the observed Party exclusively for the purposes of this Treaty.

8. The term "territory" means the land, including islands, and internal and territorial waters, over which a State Party exercises sovereignty.

9. The term "passive quota" means the number of observation flights that each State Party is obliged to accept as an observed Party. 10. The term "active quota" means the number of observation flights that each State Party has the right to conduct as an observing Party. 11. The term "maximum flight distance" means the maximum distance over the territory of the observed Party from the point at which the observation flight may commence to the point at which that flight may terminate, as specified in Annex A to this Treaty. 12. The term "sensor" means equipment of a category specified in Article IV, paragraph 1 that is installed on an observation aircraft for use during the conduct of observation flights.

13. The term "ground resolution" means the minimum distance on the ground between two closely located objects distinguishable as separate objects. 14. The term "infra-red line-scanning device" means a sensor capable of receiving and visualizing thermal electro-magnetic radiation emitted in the invisible infra-red part of the optical spectrum by objects due to their temperature and in the absence of artificial illumination. 15. The term "observation period" means a specified period of time during an observation flight when a particular sensor installed on the observation aircraft is operating. 16. The term "flight crew" means individuals from any State Party who may include, if the State Party so decides, interpreters and who perform duties associated with the operation or servicing of an observation aircraft or transport aircraft. 17. The term "pilot-in-command" means the pilot on board the observation aircraft who is responsible for the operation of the observation aircraft, the execution of the flight plan, and the safety of the observation aircraft. 18. The term "flight monitor" means an individual who, on behalf of the observed Party, is on board an observation aircraft provided by the observing Party during the observation flight and who performs duties in accordance with Annex G to this Treaty. 19. The term "flight representative" means an individual who, on behalf of the observing Party, is on board an observation aircraft provided by the observed Party during an observation flight and who performs duties in accordance with Annex G to this Treaty. 20. The term "representative" means an individual who has been designated by the observing Party and who performs activities on behalf of the observing Party in accordance with Annex G during an observation flight on an observation aircraft designated by a State Party other than the observing Party or the observed Party. 21. The term "sensor operator" means an individual from any State Party who performs duties associated with the functioning, operation and maintenance of the sensors of an observation aircraft. 22. The term "inspector" means an individual from any State Party who conducts an inspection of sensors or observation aircraft of another State Party. 23. The term "escort" means an individual from any State Party who accompanies the inspectors of another State Party. 24. The term "mission plan" means a document, which is in a format established by the Open Skies Consultative Commission, presented by the observing Party that contains the route, profile, order of execution and support required to conduct the observation flight, which is to be agreed upon with the observed Party and which will form the basis for the elaboration of the flight plan. 25. The term "flight plan" means a document elaborated on the basis of the agreed mission plan in the format and with the content specified by the International Civil Aviation Organization, hereinafter referred to as the ICAO, which is presented to the air traffic control authorities and on the basis of which the observation flight will be conducted.

26. The term "mission report" means a document describing an observation flight completed after its termination by the observing Party and signed by both the observing and observed Parties, which is in a format established by the Open Skies Consultative Commission. 27. The term "Open Skies airfield" means an airfield designated by the observed Party as a point where an observation flight may commence or terminate. 28. The term "point of entry" means a point designated by the observed Party for the arrival of personnel of the observing Party on the territory of the observed Party. 29. The term "point of exit" means a point designated by the observed Party for the departure of personnel of the observing Party from the territory of the observed Party. 30. The term "refuelling airfield" means an airfield designated by the observed Party used for fuelling and servicing of observation aircraft and transport aircraft. 31. The term "alternate airfield" means an airfield specified in the flight plan to which an observation aircraft or transport aircraft may proceed when it becomes inadvisable to land at the airfield of intended landing. 32. The term "hazardous airspace" means the prohibited areas, restricted areas and danger areas, defined on the basis of Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation, that are established in accordance with Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation in the interests of flight safety, public safety and environmental protection and about which information is provided in accordance with ICAO provisions. 33. The term "prohibited area" means an airspace of defined dimensions, above the territory of a State Party, within which the flight of aircraft is prohibited. 34. The term "restricted area" means an airspace of defined dimensions, above the territory of a State Party, within which the flight of aircraft is restricted in accordance with specified conditions. 35. The term "danger area" means an airspace of defined dimensions within which activities dangerous to the flight of aircraft may exist at specified times.

Article III

QUOTAS

SECTION I. GENERAL PROVISIONS

1. Each State Party shall have the right to conduct observation flights in accordance with the provisions of this Treaty.

2. Each State Party shall be obliged to accept observation flights over its territory in accordance with the provisions of this Treaty.

3. Each State Party shall have the right to conduct a number of observation flights over the territory of any other State Party equal to the number of observation flights which that other State Party has the right to conduct over it.

4. The total number of observation flights that each State Party is obliged to accept over its territory is the total passive quota for that State Party. The allocation of the total passive quota to the States Parties is set forth in Annex A, Section I to this Treaty.

5. The number of observation flights that a State Party shall have the right to conduct each year over the territory of each of the other States Parties is the individual active quota of that State Party with respect to that other State Party. The sum of the individual active quotas is the total active quota of that State Party. The total active quota of a State Party shall not exceed its total passive quota.

6. The first distribution of active quotas is set forth in Annex A, Section II to this Treaty.

7. After entry into force of this Treaty, the distribution of active quotas shall be subject to an annual review for the following calendar year within the framework of the Open Skies Consultative Commission. In the event that it is not possible during the annual review to arrive within three weeks at agreement on the distribution of active quotas with respect to a particular State Party, the previous year's distribution of active quotas with respect to that State Party shall remain unchanged.

8. Except as provided for by the provisions of Article VIII, each observation flight conducted by a State Party shall be counted against the individual and total active quotas of that State Party. 9.Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 5 of this Section, a State Party to which an active quota has been distributed may, by agreement with the State Party to be overflown, transfer a part or all of its total active quota to other States Parties and shall promptly notify all other States Parties and the Open Skies Consultative Commission thereof. Paragraph 10 of this Section shall apply. 10. No State Party shall conduct more observation flights over the territory of another State Party than a number equal to 50 per cent, rounded up to the nearest whole number, of its own total active quota, or of the total passive quota of that other State Party, whichever is less. 11. The maximum flight distances of observation flights over the territories of the States Parties are set forth in Annex A, Section III to this Treaty.

SECTION II. PROVISIONS FOR A GROUP OF STATES PARTIES

1. (A) Without prejudice to their rights and obligations under this Trea-

ty, two or more States Parties which hold quotas may form a group of States Parties at signature of this Treaty and thereafter. For a group of States Parties formed after signature of this Treaty, the provisions of this Section shall apply no earlier than six months after giving notice to all other States Parties, and subject to the provisions of paragraph 6 of this Section.

(B) A group of States Parties shall co operate with regard to active

and passive quotas in accordance with the provisions of either paragraph 2 or 3 of this Section.

2. (A) The members of a group of States Parties shall have the right to

redistribute amongst themselves their active quotas for the current year, while retaining their individual passive quotas. Notification of the redistribution shall be made immmediately to all third States Parties concerned.

(B) An observation flight shall count as many observation flights

against the individual and total active quotas of the observing Party as observed Parties belonging to the group are overflown. It shall count one observation flight against the total passive quota of each observed Party.

(C) Each State Party in respect of which one or more members of a

group of States Parties hold active quotas shall have the right to conduct over the territory of any member of the group 50 per cent more observation flights, rounded up to the nearest whole number, than its individual active quota in respect of that member of the group or to conduct two such overflights if it holds no active quota in respect of that member of the group.

(D) In the event that it exercises this right the State Party concerned

shall reduce its active quotas in respect of other members of the group in such a way that the total sum of observation flights it conducts over their territories shall not exceed the sum of the individual active quotas that the State Party holds in respect of all the members of the group in the current year.

(E) The maximum flight distances of observation flights over the

territories of each member of the group shall apply. In case of an observation flight conducted over several members, after completion of the maximum flight distance for one member all sensors shall be switched off until the observation aircraft reaches the point over the territory of the next member of the group of States Parties where the observation flight is planned to begin. For such follow on observation flight the maximum flight distance related to the Open Skies airfield nearest to this point shall apply.

3. (A) A group of States Parties shall, at its request, be entitled to a

common total passive quota which shall be allocated to it and common individual and total active quotas shall be distributed in respect of it.

(B) In this case, the total passive quota is the total number of obser-

vation flights that the group of States Parties is obliged to accept each year. The total active quota is the sum of the number of observation flights that the group of States Parties has the right to conduct each year. Its total active quota shall not exceed the total passive quota.

(C) An observation flight resulting from the total active quota of the

group of States Parties shall be carried out on behalf of the group.

(D) Observation flights that a group of States Parties is obliged to

accept may be conducted over the territory of one or more of its members.

(E) The maximum flight distances of each group of States Parties

shall be specified pursuant to Annex A, Section III and Open Skies airfields shall be designated pursuant to Annex E to this Treaty.

4. In accordance with the general principles set out in Article X, paragraph 3, any third State Party that considers its rights under the provisions of Section I, paragraph 3 of this Article to be unduly restricted by the operation of a group of States Parties may raise this problem before the Open Skies Consultative Commission.

5. The group of States Parties shall ensure that procedures are established allowing for the conduct of observation flights over the territories of its members during one single mission, including refuelling if necessary. In the case of a group of States Parties established pursuant to paragraph 3 of this Section, such observation flights shall not exceed the maximum flight distance applicable to the Open Skies airfields at which the observation flights commence.

6. No earlier than six months after notification of the decision has been provided to all other States Parties: (A) a group of States Parties established pursuant to the provisions of paragraph 2 of this Section may be transformed into a group of States Parties pursuant to the provisions of paragraph 3 of this Section; (B) a group of States Parties established pursuant to the provisions of paragraph 3 of this Section may be transformed into a group of States Parties pursuant to the provisions of paragraph 2 of this Section; (C) a State Party may withdraw from a group of States Parties; or (D) a group of States Parties may admit further States Parties which hold quotas.

7. Following entry into force of this Treaty, changes in the allocation or distribution of quotas resulting from the establishment of or an admission to or a withdrawal from a group of States Parties according to paragraph 3 of this Section shall become effective on 1 January following the first annual review within the Open Skies Consultative Commission occurring after the six-month notification period. When necessary, new Open Skies airfields shall be designated and maximum flight distances established accordingly.

Article IV

SENSORS

1. Except as otherwise provided for in paragraph 3 of this Article, observation aircraft shall be equipped with sensors only from amongst the following categories: (A) optical panoramic and framing cameras; (B) video cameras with real-time display; (C) infra-red line-scanning devices; and (D) sideways-looking synthetic aperture radar.

2. A State Party may use, for the purposes of conducting observation flights, any of the sensors specified in paragraph 1 above, provided that such sensors are commercially available to all States Parties, subject to the following performance limits: (A) in the case of optical panoramic and framing cameras, a ground resolution of no better than 30 centimetres at the minimum height above ground level determined in accordance with the provisions of Annex D, Appendix 1, obtained from no more than one panoramic camera, one vertically mounted framing camera and two obliquely mounted framing cameras, one on each side of the aircraft, providing coverage, which need not be continuous, of the ground up to 50 kilometres of each side of the flight path of the aircraft; (B) in the case of video cameras, a ground resolution of no better than 30 centimetres determined in accordance with the provisions of Annex D, Appendix 1; (C) in the case of infra-red line-scanning devices, a ground resolution of no better than 50 centimetres at the minimum height above ground level determined in accordance with the provisions of Annex D, Appendix 1, obtained from a single device; and (D) in the case of sideways-looking synthetic aperture radar, a ground resolution of no better than three metres calculated by the impulse response method, which, using the object separation method, corresponds to the ability to distinguish on a radar image two corner reflectors, the distance between the centres of which is no less than five metres, over a swath width of no more than 25 kilometres, obtained from a single radar unit capable of looking from either side of the aircraft, but not both simultaneously.

3. The introduction of additional categories and improvements to the capabilities of existing categories of sensors provided for in this Article shall be addressed by the Open Skies Consultative Commission pursuant to Article X of this Treaty.

4. All sensors shall be provided with aperture covers or other devices which inhibit the operation of sensors so as to prevent collection of data during transit flights or flights to points of entry or from points of exit over the territory of the observed Party. Such covers or such other devices shall be removable or operable only from outside the observation aircraft.

5. Equipment that is capable of annotating data collected by sensors in accordance with Annex B, Section II shall be allowed on observation aircraft. The State Party providing the observation aircraft for an observation flight shall annotate the data collected by sensors with the information provided for in Annex B, Section II to this Treaty.

6. Equipment that is capable of displaying data collected by sensors in real-time shall be allowed on observation aircraft for the purposes of monitoring the functioning and operation of the sensors during the conduct of an observation flight.

7. Except as required for the operation of the agreed sensors, or as required for the operation of the observation aircraft, or as provided for in

paragraphs 5 and 6 of this Article, the collection, processing, retransmission or recording of electronic signals from electro-magnetic waves are prohibited on board the observation aircraft and equipment for such operations shall not be on that observation aircraft.

8. In the event that the observation aircraft is provided by the observing Party, the observing Party shall have the right to use an observation aircraft equipped with sensors in each sensor category that do not exceed the capability specified in paragraph 2 of this Article.

9. In the event that the observation aircraft used for an observation flight is provided by the observed Party, the observed Party shall be obliged to provide an observation aircraft equipped with sensors from each sensor category specified in paragraph 1 of this Article, at the maximum capability and in the numbers specified in paragraph 2 of this Article, subject to the provisions of Article XVIII, Section II, unless otherwise agreed by the observing and observed Parties. The package and configuration of such sensors shall be installed in such a way so as to provide coverage of the ground provided for in paragraph 2 of this Article. In the event that the observation aircraft is provided by the observed Party, the latter shall provide a sideways-looking synthetic aperture radar with a ground resolution of no worse than six metres, determined by the object separation method. 10. When designating an aircraft as an observation aircraft pursuant to Article V of this Treaty, each State Party shall inform all other States Parties of the technical information on each sensor installed on such aircraft as provided for in Annex B to this Treaty. 11. Each State Party shall have the right to take part in the certification of sensors installed on observation aircraft in accordance with the provisions of Annex D. No observation aircraft of a given type shall be used for observation flights until such type of observation aircraft and its sensors has been certified in accordance with the provisions of Annex D to this Treaty. 12. A State Party designating an aircraft as an observation aircraft shall, upon 90-day prior notice to all other States Parties and subject to the provisions of Annex D to this Treaty, have the right to remove, replace or add sensors, or amend the technical information it has provided in accordance with the provisions of paragraph 10 of this Article and Annex B to this Treaty. Replacement and additional sensors shall be subject to certification in accordance with the provisions of Annex D to this Treaty prior to their use during an observation flight. 13. In the event that a State Party or group of States Parties, based on experience with using a particular observation aircraft, considers that any sensor or its associated equipment installed on an aircraft does not correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D, the interested States Parties shall notify all other States Parties of their concern. The State Party that designated the aircraft shall: (A) take the steps necessary to ensure that the sensor and its associated equipment installed on the observation aircraft correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D, including, as necessary, repair, adjustment or replacement of the particular sensor or its associated equipment; and

(B) at the request of an interested State Party, by means of a demon-

stration flight set up in connection with the next time that the aforementioned observation aircraft is used, in accordance with the provisions of Annex F, demonstrate that the sensor and its associated equipment installed on the observation aircraft correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D. Other States Parties that express concern regarding a sensor and its associated equipment installed on an observation aircraft shall have the right to send personnel to participate in such a demonstration flight.

14. In the event that, after the steps referred to in paragraph 13 of this Article have been taken, the States Parties remain concerned as to whether a sensor or its associated equipment installed on an observation aircraft correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D, the issue may be referred to the Open Skies Consultative Commission.

Article V

AIRCRAFT DESIGNATION

1. Each State Party shall have the right to designate as observation aircraft one or more types or models of aircraft registered by the relevant authorities of a State Party.

2. Each State Party shall have the right to designate types or models of aircraft as observation aircraft or add new types or models of aircraft to those designated earlier by it, provided that it notifies all other States Parties 30 days in advance thereof. The notification of the designation of aircraft of a type or model shall contain the information specified in Annex C to this Treaty.

3. Each State Party shall have the right to delete types or models of aircraft designated earlier by it, provided that it notifies all other States Parties 90 days in advance thereof.

4. Only one exemplar of a particular type and model of aircraft with an identical set of associated sensors shall be required to be offered for certification in accordance with the provisions of Annex D to this Treaty.

5. Each observation aircraft shall be capable of carrying the flight crew and the personnel specified in Article VI, Section III.

Article VI

CHOICE OF OBSERVATION AIRCRAFT, GENERAL PROVI-SIONS FOR THE CONDUCT OF OBSERVATION FLIGHTS, AND REQUIREMENTS FOR MISSION PLANNING

SECTION I. CHOICE OF OBSERVATION AIRCRAFT AND GENE-RAL PROVISIONS FOR THE CONDUCT OF OBSERVATION FLIGHTS

1. Observation flights shall be conducted using observation aircraft that have been designated by a State Party pursuant to Article V. Unless the observed Party exercises its right to provide an observation aircraft that it has itself designated, the observing Party shall have the right to provide the observation aircraft. In the event that the observing Party provides the observation aircraft, it shall have the right to provide an aircraft that it has itself designated or an aircraft designated by another State Party. In the event that the observed Party provides the observation aircraft, the observing Party shall have the right to be provided with an aircraft capable of achieving a minimum unrefuelled range, including the necessary fuel reserves, equivalent to one-half of the flight distance, as notified in accordance with paragraph 5, subparagraph (G) of this Section.

2. Each State Party shall have the right, pursuant to paragraph 1 of this Section, to use an observation aircraft designated by another State Party for observation flights. Arrangements for the use of such aircraft shall be worked out by the States Parties involved to allow for active participation in the Open Skies regime.

3. States Parties having the right to conduct observation flights may co-ordinate their plans for conducting observation flights in accordance with Annex H to this Treaty. No State Party shall be obliged to accept more than one observation flight at any one time during the 96-hour period specified in paragraph 9 of this Section, unless that State Party has requested a demonstration flight pursuant to Annex F to this Treaty. In that case, the observed Party shall be obliged to accept an overlap for the observation flights of up to 24 hours. After having been notified of the results of the co-ordination of plans to conduct observation flights, each State Party over whose territory observation flights are to be conducted shall inform other States Parties, in accordance with the provisions of Annex H, whether it will exercise, with regard to each specific observation flight, its right to provide its own observation aircraft.

4. No later than 90 days after signature of this Treaty, each State Party shall provide notification to all other States Parties: (A) of the standing diplomatic clearance number for Open Skies observation flights, flights of transport aircraft and transit flights; and (B) of which language or languages of the Open Skies Consultative Commission specified in Annex L, Section I, paragraph 7 to this Treaty shall be used by personnel for all activities associated with the conduct of observation flights over its territory, and for completing the mission plan and mission report, unless the language to be used is the one recommended in Annex 10 to the

Convention on International Civil Aviation, Volume II, paragraph 5.2.1.1.2.

5. The observing Party shall notify the observed Party of its intention to conduct an observation flight, no less than 72 hours prior to the estimated time of arrival of the observing Party at the point of entry of the observed Party. States Parties providing such notifications shall make every effort to avoid using the minimum pre notification period over weekends. Such notification shall include: (A) the desired point of entry and, if applicable, Open Skies airfield where the observation flight shall commence; (B) the date and estimated time of arrival of the observing Party at the point of entry and the date and estimated time of departure for the flight from the point of entry to the Open Skies airfield, if applicable, indicating specific accommodation needs; (C) the location, specified in Annex E, Appendix 1, where the conduct of the pre flight inspection is desired and the date and start time of such pre flight inspection in accordance with the provisions of Annex F; (D) the mode of transport and, if applicable, type and model of the transport aircraft used to travel to the point of entry in the event that the observation aircraft used for the observation flight is provided by the observed Party; (E) the diplomatic clearance number for the observation flight or for the flight of the transport aircraft used to bring the personnel in and out of the territory of the observed Party to conduct an observation flight; (F) the identification of the observation aircraft, as specified in Annex C; (G) the approximate observation flight distance; and (H) the names of the personnel, their gender, date and place of birth, passport number and issuing State Party, and their function.

6. The observed Party that is notified in accordance with paragraph 5 of this Section shall acknowledge receipt of the notification within 24 hours. In the event that the observed Party exercises its right to provide the observation aircraft, the acknowledgement shall include the information about the observation aircraft specified in paragraph 5, subparagraph (F) of this Section. The observing Party shall be permitted to arrive at the point of entry at the estimated time of arrival as notified in accordance with paragraph 5 of this Section. The estimated time of departure for the flight from the point of entry to the Open Skies airfield where the observation flight shall commence and the location, the date and the start time of the pre-flight inspection shall be subject to confirmation by the observed Party.

7. Personnel of the observing Party may include personnel designated pursuant to Article XIII by other States Parties.

8. The observing Party, when notifying the observed Party in accordance with paragraph 5 of this Section, shall simultaneously notify all other States Parties of its intention to conduct the observation flight.

9. The period from the estimated time of arrival at the point of entry until completion of the observation flight shall not exceed 96 hours, unless otherwise agreed. In the event that the observed Party requests a de-

monstration flight pursuant to Annex F to the Treaty, it shall extend the 96-hour period pursuant to Annex F, Section III, paragraph 4, if additional time is required by the observing Party for the unrestricted execution of the mission plan.

10. Upon arrival of the observation aircraft at the point of entry, the observed Party shall inspect the covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors to confirm that they are in their proper position pursuant to Annex E, unless otherwise agreed by all States Parties involved. 11. In the event that the observation aircraft is provided by the observing Party, upon the arrival of the observation aircraft at the point of entry or at the Open Skies airfield where the observation flight commences, the observed Party shall have the right to carry out the pre-flight inspection pursuant to Annex F, Section I. In the event that, in accordance with paragraph 1 of this Section, an observation aircraft is provided by the observed Party, the observing Party shall have the right to carry out the pre-flight inspection of sensors pursuant to Annex F, Section II. Unless otherwise agreed, such inspections shall terminate no less than four hours prior to the scheduled commencement of the observation flight set forth in the flight plan. 12. The observing Party shall ensure that its flight crew includes at least one individual who has the necessary linguistic ability to communicate freely with the personnel of the observed Party and its air traffic control authorities in the language or languages notified by the observed Party in accordance with paragraph 4 of this Section. 13. The observed Party shall provide the flight crew, upon its arrival at the point of entry or at the Open Skies airfield where the observation flight commences, with the most recent weather forecast and air navigation information and information on flight safety, including Notices to Airmen. Updates of such information shall be provided as requested. Instrument procedures, and information about alternate airfields along the flight route, shall be provided upon approval of the mission plan in accordance with the requirements of Section II of this Article. 14. While conducting observation flights pursuant to this Treaty, all observation aircraft shall be operated in accordance with the provisions of this Treaty and in accordance with the approved flight plan. Without prejudice to the provisions of Section II, paragraph 2 of this Article, observation flights shall also be conducted in compliance with: (A) published ICAO standards and recommended practices; and (B) published national air traffic control rules, procedures and guidelines on flight safety of the State Party whose territory is being overflown. 15. Observation flights shall take priority over any regular air traffic. The observed Party shall ensure that its air traffic control authorities facilitate the conduct of observation flights in accordance with this Treaty. 16. On board the aircraft the pilot-in-command shall be the sole authority for the safe conduct of the flight and shall be responsible for the execution of the flight plan. 17. The observed Party shall provide: (A) a calibration target suitable for confirming the capability of sensors in accordance with the procedures set forth in Annex D,

Section III to this Treaty, to be overflown during the demonstration flight or the observation flight upon the request of either Party, for each sensor that is to be used during the observation flight. The calibration target shall be located in the vicinity of the airfield at which the pre-flight inspection is conducted pursuant to Annex F to this Treaty;

(B) customary commercial aircraft fuelling and servicing for the ob-

servation aircraft or transport aircraft at the point of entry, at the Open Skies airfield, at any refuelling airfield, and at the point of exit specified in the flight plan, according to the specifications that are published about the designated airfield;

(C) meals and the use of accommodation for the personnel of the

observing Party; and

(D) upon the request of the observing Party, further services, as may

be agreed upon between the observing and observed Parties, to facilitate the conduct of the observation flight.

18. All costs involved in the conduct of the observation flight, including the costs of the recording media and the processing of the data collected by sensors, shall be reimbursed in accordance with Annex L, Section I, paragraph 9 to this Treaty. 19. Prior to the departure of the observation aircraft from the point of exit, the observed Party shall confirm that the covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors are in their proper position pursuant to Annex E to this Treaty. 20. Unless otherwise agreed, the observing Party shall depart from the point of exit no later than 24 hours following completion of the observation flight, unless weather conditions or the airworthiness of the observation aircraft or transport aircraft do not permit, in which case the flight shall commence as soon as practicable. 21. The observing Party shall compile a mission report of the observation flight using the appropriate format developed by the Open Skies Consultative Commission. The mission report shall contain pertinent data on the date and time of the observation flight, its route and profile, weather conditions, time and location of each observation period for each sensor, the approximate amount of data collected by sensors, and the result of inspection of covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors in accordance with Article VII and Annex E. The mission report shall be signed by the observing and observed Parties at the point of exit and shall be provided by the observing Party to all other States Parties within seven days after departure of the observing Party from the point of exit.

SECTION II. REQUIREMENTS FOR MISSION PLANNING

1. Unless otherwise agreed, the observing Party shall, after arrival at the Open Skies airfield, submit to the observed Party a mission plan for the proposed observation flight that meets the requirements of paragraphs 2 and 4 of this Section.

2. The mission plan may provide for an observation flight that allows for the observation of any point on the entire territory of the observed

Party, including areas designated by the observed Party as hazardous airspace in the source specified in Annex I. The flight path of an observation aircraft shall not be closer than, but shall be allowed up to, ten kilometres from the border with an adjacent State that is not a State Party.

3. The mission plan may provide that the Open Skies airfield where the observation flight terminates, as well as the point of exit, may be different from the Open Skies airfield where the observation flight commences or the point of entry. The mission plan shall specify, if applicable, the commencement time of the observation flight, the desired time and place of planned refuelling stops or rest periods, and the time of continuation of the observation flight after a refuelling stop or rest period within the 96-hour period specified in Section I, paragraph 9 of this Article.

4. The mission plan shall include all information necessary to file the flight plan and shall provide that: (A) the observation flight does not exceed the relevant maximum flight distance as set forth in Annex A, Section I; (B) the route and profile of the observation flight satisfies observation flight safety conditions in conformity with ICAO standards and recommended practices, taking into account existing differences in national flight rules, without prejudice to the provisions of paragraph 2 of this Section; (C) the mission plan takes into account information on hazardous airspace, as provided in accordance with Annex I; (D) the height above ground level of the observation aircraft does not permit the observing Party to exceed the limitation on ground resolution for each sensor, as set forth in Article IV, paragraph 2; (E) the estimated time of commencement of the observation flight shall be no less than 24 hours after the submission of the mission plan, unless otherwise agreed; (F) the observation aircraft flies a direct route between the coordinates or navigation fixes designated in the mission plan in the declared sequence; and (G) the flight path does not intersect at the same point more than once, unless otherwise agreed, and the observation aircraft does not circle around a single point, unless otherwise agreed. The provisions of this subparagraph do not apply for the purposes of taking off, flying over calibration targets, or landing by the observation aircraft.

5. In the event that the mission plan filed by the observing Party provides for flights through hazardous airspace, the observed Party shall: (A) specify the hazard to the observation aircraft; (B) facilitate the conduct of the observation flight by co-ordination or suppression of the activity specified pursuant to subparagraph (A) of this paragraph; or (C) propose an alternative flight altitude, route, or time.

6. No later than four hours after submission of the mission plan, the observed Party shall accept the mission plan or propose changes to it in accordance with Article VIII, Section I, paragraph 4 and paragraph 5 of this Section. Such changes shall not preclude observation of any point on the entire territory of the observed Party, including areas designated by

the observed Party as hazardous airspace in the source specified in Annex I to this Treaty. Upon agreement, the mission plan shall be signed by the observing and observed Parties. In the event that the Parties do not reach agreement on the mission plan within eight hours of the submission of the original mission plan, the observing Party shall have the right to decline to conduct the observation flight in accordance with the provisions of Article VIII of this Treaty.

7. If the planned route of the observation flight approaches the border of other States Parties or other States, the observed Party may notify that State or those States of the estimated route, date and time of the observation flight.

8. On the basis of the agreed mission plan the State Party providing the observation aircraft shall, in co-ordination with the other State Party, file the flight plan immediately, which shall have the content specified in Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation and shall be in the format specified by ICAO Document No. 4444-RAC/501/12, "Rules of the Air and Air Traffic Services", as revised or amended.

SECTION III. SPECIAL PROVISIONS

1. In the event that the observation aircraft is provided by the observing Party, the observed Party shall have the right to have on board the observation aircraft two flight monitors and one interpreter, in addition to one flight monitor for each sensor control station on board the observation aircraft, unless otherwise agreed. Flight monitors and interpreters shall have the rights and obligations specified in Annex G to this Treaty.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Section, in the event that an observing Party uses an observation aircraft which has a maximum take-off gross weight of no more than 35,000 kilograms for an observation flight distance of no more than 1,500 kilometres as notified in accordance with Section I, paragraph 5, subparagraph (G) of this Article, it shall be obliged to accept only two flight monitors and one interpreter on board the observation aircraft, unless otherwise agreed.

3. In the event that the observation aircraft is provided by the observed Party, the observed Party shall permit the personnel of the observing Party to travel to the point of entry of the observed Party in the most expeditious manner. The personnel of the observing Party may elect to travel to the point of entry using ground, sea, or air transportation, including transportation by an aircraft owned by any State Party. Procedures regarding such travel are set forth in Annex E to this Treaty.

4. In the event that the observation aircraft is provided by the observed Party, the observing Party shall have the right to have on board the observation aircraft two flight representatives and one interpreter, in addition to one flight representative for each sensor control station on the aircraft, unless otherwise agreed. Flight representatives and interpreters shall have the rights and obligations set forth in Annex G to this Treaty.

5. In the event that the observing State Party provides an observation aircraft designated by a State Party other than the observing or observed Party, the observing Party shall have the right to have on board the observation aircraft two representatives and one interpreter, in addition to

one representative for each sensor control station on the aircraft, unless otherwise agreed. In this case, the provisions on flight monitors set forth in paragraph 1 of this Section shall also apply. Representatives and interpreters shall have the rights and obligations set forth in Annex G to this Treaty.

Article VII

TRANSIT FLIGHTS

1. Transit flights conducted by an observing Party to and from the territory of an observed Party for the purposes of this Treaty shall originate on the territory of the observing Party or of another State Party.

2. Each State Party shall accept transit flights. Such transit flights shall be conducted along internationally recognized Air Traffic Services routes, unless otherwise agreed by the States Parties involved, and in accordance with the instructions of the national air traffic control authorities of each State Party whose airspace is transited. The observing Party shall notify each State Party whose airspace is to be transited at the same time that it notifies the observed Party in accordance with Article VI.

3. The operation of sensors on an observation aircraft during transit flights is prohibited. In the event that, during the transit flight, the observation aircraft lands on the territory of a State Party, that State Party shall, upon landing and prior to departure, inspect the covers of sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors to confirm that they are in their proper position.

Article VIII

PROHIBITIONS, DEVIATIONS FROM FLIGHT PLANS AND EMERGENCY SITUATIONS

SECTION I. PROHIBITION OF OBSERVATION FLIGHTS AND CHANGES TO MISSION PLANS

1. The observed Party shall have the right to prohibit an observation flight that is not in compliance with the provisions of this Treaty.

2. The observed Party shall have the right to prohibit an observation flight prior to its commencement in the event that the observing Party fails to arrive at the point of entry within 24 hours after the estimated time of arrival specified in the notification provided in accordance with Article VI, Section I, paragraph 5, unless otherwise agreed between the States Parties involved.

3. In the event that an observed State Party prohibits an observation flight pursuant to this Article or Annex F, it shall immediately state the facts for the prohibition in the mission plan. Within seven days the observed Party shall provide to all States Parties, through diplomatic channels, a written explanation for this prohibition in the mission report provided pursuant to Article VI, Section I, paragraph 21. An observation

flight that has been prohibited shall not be counted against the quota of either State Party.

4. The observed Party shall have the right to propose changes to the mission plan as a result of any of the following circumstances: (A) the weather conditions affect flight safety; (B) the status of the Open Skies airfield to be used, alternate airfields, or refuelling airfields prevents their use; or (C) the mission plan is inconsistent with Article VI, Section II, paragraphs 2 and 4.

5. In the event that the observing Party disagrees with the proposed changes to the mission plan, it shall have the right to submit alternatives to the proposed changes. In the event that agreement on a mission plan is not reached within eight hours of the submission of the original mission plan, and if the observing Party considers the changes to the mission plan to be prejudicial to its rights under this Treaty with respect to the conduct of the observation flight, the observing Party shall have the right to decline to conduct the observation flight, which shall not be recorded against the quota of either State Party.

6. In the event that an observing Party declines to conduct an observation flight pursuant to this Article or Annex F, it shall immediately provide an explanation of its decision in the mission plan prior to the departure of the observing Party. Within seven days after departure of the observing Party, the observing Party shall provide to all other States Parties, through diplomatic channels, a written explanation for this decision in the mission report provided pursuant to Article VI, Section I, paragraph 21.

SECTION II. DEVIATIONS FROM THE FLIGHT PLAN

1. Deviations from the flight plan shall be permitted during the observation flight if necessitated by: (A) weather conditions affecting flight safety; (B) technical difficulties relating to the observation aircraft; (C) a medical emergency of any person on board; or (D) air traffic control instructions related to circumstances brought about by force majeure.

2. In addition, if weather conditions prevent effective use of optical sensors and infra-red line-scanning devices, deviations shall be permitted, provided that: (A) flight safety requirements are met; (B) in cases where national rules so require, permission is granted by air traffic control authorities; and (C) the performance of the sensors does not exceed the capabilities specified in Article IV, paragraph 2, unless otherwise agreed.

3. The observed Party shall have the right to prohibit the use of a particular sensor during a deviation that brings the observation aircraft below the minimum height above ground level for operating that particular sensor, in accordance with the limitation on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2. In the event that a deviation requires the observation aircraft to alter its flight path by more than 50 kilometres from the

flight path specified in the flight plan, the observed Party shall have the right to prohibit the use of all the sensors installed on the observation aircraft beyond that 50-kilometre limit.

4. The observing Party shall have the right to curtail an observation flight during its execution in the event of sensor malfunction. The pilotin-command shall have the right to curtail an observation flight in the event of technical difficulties affecting the safety of the observation aircraft.

5. In the event that a deviation from the flight plan permitted by paragraph 1 of this Section results in curtailment of the observation flight, or a curtailment occurs in accordance with paragraph 4 of this Section, an observation flight shall be counted against the quotas of both States Parties, unless the curtailment is due to: (A) sensor malfunction on an observation aircraft provided by the observed Party; (B) technical difficulties relating to the observation aircraft provided by the observed Party; (C) a medical emergency of a member of the flight crew of the observed Party or of flight monitors; or (D) air traffic control instructions related to circumstances brought about by force majeure. In such cases the observing Party shall have the right to decide whether to count it against the quotas of both States Parties.

6. The data collected by the sensors shall be retained by the observing Party only if the observation flight is counted against the quotas of both States Parties.

7. In the event that a deviation is made from the flight plan, the pilotin-command shall take action in accordance with the published national flight regulations of the observed Party. Once the factors leading to the deviation have ceased to exist, the observation aircraft may, with the permission of the air traffic control authorities, continue the observation flight in accordance with the flight plan. The additional flight distance of the observation aircraft due to the deviation shall not count against the maximum flight distance.

8. Personnel of both States Parties on board the observation aircraft shall be immediately informed of all deviations from the flight plan.

9. Additional expenses resulting from provisions of this Article shall be reimbursed in accordance with Annex L, Section I, paragraph 9 to this Treaty.

SECTION III. EMERGENCY SITUATIONS

1. In the event that an emergency situation arises, the pilot-incommand shall be guided by "Procedures for Air Navigation Services – Rules of the Air and Air Traffic Services", ICAO Document No. 4444-RAC/501/12, as revised or amended, the national flight regulations of the observed Party, and the flight operation manual of the observation aircraft.

2. Each observation aircraft declaring an emergency shall be accorded the full range of distress and navigational facilities of the observed Party

in order to ensure the most expeditious recovery of the aircraft to the nearest suitable airfield.

3. In the event of an aviation accident involving the observation aircraft on the territory of the observed Party, search and rescue operations shall be conducted by the observed Party in accordance with its own regulations and procedures for such operations.

4. Investigation of an aviation accident or incident involving an observation aircraft shall be conducted by the observed Party, with the participation of the observing Party, in accordance with the ICAO recommendations set forth in Annex 13 to the Convention on International Civil Aviation ("Investigation of Aviation Accidents") as revised or amended and in accordance with the national regulations of the observed Party.

5. In the event that the observation aircraft is not registered with the observed Party, at the conclusion of the investigation all wreckage and debris of the observation aircraft and sensors, if found and recovered, shall be returned to the observing Party or to the Party to which the aircraft belongs, if so requested.

Article IX

SENSOR OUTPUT FROM OBSERVATION FLIGHTS

SECTION I. GENERAL PROVISIONS

1. For the purposes of recording data collected by sensors during observation flights, the following recording media shall be used: (A) in the case of optical panoramic and framing cameras, black and white photographic film; (B) in the case of video cameras, magnetic tape; (C) in the case of infra-red line-scanning devices, black and white photographic film or magnetic tape; and (D) in the case of sideways-looking synthetic aperture radar, magnetic tape. The agreed format in which such data is to be recorded and exchanged on other recording media shall be decided within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application of this Treaty.

2. Data collected by sensors during observation flights shall remain on board the observation aircraft until completion of the observation flight. The transmission of data collected by sensors from the observation aircraft during the observation flight is prohibited.

3. Each roll of photographic film and cassette or reel of magnetic tape used to collect data by a sensor during an observation flight shall be placed in a container and sealed in the presence of the States Parties as soon as is practicable after it has been removed from the sensor.

4. Data collected by sensors during observation flights shall be made available to States Parties in accordance with the provisions of this Article and shall be used exclusively for the attainment of the purposes of this Treaty.

5. In the event that, on the basis of data provided pursuant to Annex B, Section I to this Treaty, a data recording medium to be used by a State Party during an observation flight is incompatible with the equipment of another State Party for handling that data recording medium, the States Parties involved shall establish procedures to ensure that all data collected during observation flights can be handled, in terms of processing, duplication and storage, by them.

SECTION II. OUTPUT FROM SENSORS THAT USE PHOTO-GRAPHIC FILM

1. In the event that output from duplicate optical cameras is to be exchanged, the cameras, film and film processing shall be of an identical type.

2. Provided that the data collected by a single optical camera is subject to exchange, the States Parties shall consider, within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application of this Treaty, the issue of whether the responsibility for the development of the original film negative shall be borne by the observing Party or by the State Party providing the observation aircraft. The State Party developing the original film negative shall be responsible for the quality of processing the original negative film and producing the duplicate positive or negative. In the event that States Parties agree that the film used during the observation flight conducted on an observation aircraft provided by the observed Party shall be processed by the observing Party, the observed Party shall bear no responsibility for the quality of the processing of the original negative film.

3. All the film used during the observation flight shall be developed: (A) in the event that the original film negative is developed at a film processing facility arranged for by the observed Party, no later than three days, unless otherwise agreed, after the arrival of the observation aircraft at the point of exit; or (B) in the event that the original film negative is developed at a film processing facility arranged for by the observing Party, no later than ten days after the departure of the observation aircraft from the territory of the observed Party.

4. The State Party that is developing the original film negative shall be obliged to accept at the film processing facility up to two officials from the other State Party to monitor the unsealing of the film cassette or container and each step in the storage, processing, duplication and handling of the original film negative, in accordance with the provisions of Annex K, Section II to this Treaty. The State Party monitoring the film processing and duplication shall have the right to designate such officials from among its nationals present on the territory on which the film processing facility arranged for by the other State Party is located, provided that such individuals are on the list of designated personnel in accordance with Article XIII, Section I of this Treaty. The State Party developing the film shall assist the officials of the other State Party in their functions provided for in this paragraph to the maximum extent possible.

5. Upon completion of an observation flight, the State Party that is to develop the original film negative shall attach a 21-step sensitometric test strip of the same film type used during the observation flight or shall expose a 21-step optical wedge onto the leader or trailer of each roll of original film negative used during the observation flight. After the original film negative has been processed and duplicate film negative or positive has been produced, the States Parties shall assess the image quality of the 21-step sensitometric test strips or images of the 21-step optical wedge against the characteristics provided for that type of original film negative or duplicate film negative or positive in accordance with the provisions of Annex K, Section I to this Treaty.

6. In the event that only one original film negative is developed: (A) the observing Party shall have the right to retain or receive the original film negative; and (B) the observed Party shall have the right to select and receive a complete first generation duplicate or part thereof, either positive or negative, of the original film negative. Unless otherwise agreed, such duplicate shall be: (1) of the same format and film size as the original film negative; (2) produced immediately after development of the original film negative; and (3) provided to the officials of the observed Party immediately after the duplicate has been produced.

7. In the event that two original film negatives are developed: (A) if the observation aircraft is provided by the observing Party, the observed Party shall have the right, at the completion of the observation flight, to select either of the two original film negatives, and the original film negative not selected shall be retained by the observing Party; or (B) if the observation aircraft is provided by the observed Party, the observing Party shall have the right to select either of the original film negatives, and the original film negative not selected shall be retained by the observed Party.

SECTION III. OUTPUT FROM SENSORS THAT USE OTHER RE-CORDING MEDIA

1. The State Party that provides the observation aircraft shall record at least one original set of data collected by sensors using other recording media.

2. In the event that only one original set is made: (A) if the observation aircraft is provided by the observing Party, the observing Party shall have the right to retain the original set and the observed Party shall have the right to receive a first generation duplicate copy; or (B) if the observation aircraft is provided by the observed Party, the observing Party shall have the right to receive the original set and the observed Party shall have the right to receive a first generation duplicate copy.

3. In the event that two original sets are made: (A) if the observation aircraft is provided by the observing Party, the observed Party shall have the right, at the completion of the observation flight, to select either of the two sets of recording media, and the set not selected shall be retained by the observing Party; or (B) if the observation aircraft is provided by the observed Party, the observing Party shall have the right to select either of the two sets of recording media, and the set not selected shall be retained by the observed Party.

4. In the event that the observation aircraft is provided by the observing Party, the observed Party shall have the right to receive the data collected by a sideways-looking synthetic aperture radar in the form of either initial phase information or a radar image, at its choice.

5. In the event that the observation aircraft is provided by the observed Party, the observing Party shall have the right to receive the data collected by a sideways-looking synthetic aperture radar in the form of either initial phase information or a radar image, at its choice.

SECTION IV. ACCESS TO SENSOR OUTPUT

Each State Party shall have the right to request and receive from the observing Party copies of data collected by sensors during an observation flight. Such copies shall be in the form of first generation duplicates produced from the original data collected by sensors during an observation flight. The State Party requesting copies shall also notify the observed Party. A request for duplicates of data shall include the following information:

(A) the observing Party; (B) the observed Party; (C) the date of the observation flight; (D) the sensor by which the data was collected; (E) the portion or portions of the observation period during which

the data was collected; and

(F) the type and format of duplicate recording medium, either nega-

tive or positive film, or magnetic tape.

Article X

OPEN SKIES CONSULTATIVE COMMISSION

1. In order to promote the objectives and facilitate the implementation of the provisions of this Treaty, the States Parties hereby establish an Open Skies Consultative Commission.

2. The Open Skies Consultative Commission shall take decisions or make recommendations by consensus. Consensus shall be understood to mean the absence of any objection by any State Party to the taking of a decision or the making of a recommendation.

3. Each State Party shall have the right to raise before the Open Skies Consultative Commission, and have placed on its agenda, any issue rela-

ting to this Treaty, including any issue related to the case when the observed Party provides an observation aircraft.

4. Within the framework of the Open Skies Consultative Commission the States Parties to this Treaty shall: (A) consider questions relating to compliance with the provisions of this Treaty; (B) seek to resolve ambiguities and differences of interpretation that may become apparent in the way this Treaty is implemented; (C) consider and take decisions on applications for accession to this Treaty; and (D) agree as to those technical and administrative measures, pursuant to the provisions of this Treaty, deemed necessary following the accession to this Treaty by other States.

5. The Open Skies Consultative Commission may propose amendments to this Treaty for consideration and approval in accordance with Article XVI. The Open Skies Consultative Commission may also agree on improvements to the viability and effectiveness of this Treaty, consistent with its provisions. Improvements relating only to modification of the annual distribution of active quotas pursuant to Article III and Annex A, to updates and additions to the categories or capabilities of sensors pursuant to Article IV, to revision of the share of costs pursuant to Annex L, Section I, paragraph 9, to arrangements for the sharing and availability of data pursuant to Article IX, Sections III and IV and to the handling of mission reports pursuant to Article VI, Section I, paragraph 21, as well as to minor matters of an administrative or technical nature, shall be agreed upon within the Open Skies Consultative Commission and shall not be deemed to be amendments to this Treaty.

6. The Open Skies Consultative Commission shall request the use of the facilities and administrative support of the Conflict Prevention Centre of the Conference on Security and Co-operation in Europe, or other existing facilities in Vienna, unless it decides otherwise.

7. Provisions for the operation of the Open Skies Consultative Commission are set forth in Annex L to this Treaty.

Article XI

NOTIFICATIONS AND REPORTS

The States Parties shall transmit notifications and reports required by this Treaty in written form. The States Parties shall transmit such notifications and reports through diplomatic channels or, at their choice, through other official channels, such as the communications network of the Conference on Security and Co-operation in Europe.

Article XII

LIABILITY

A State Party shall, in accordance with international law and practice, be liable to pay compensation for damage to other States Parties, or to their

natural or juridical persons or their property, caused by it in the course of the implementation of this Treaty.

Article XIII

DESIGNATION OF PERSONNEL AND PRIVILEGES AND IMMUNITIES

SECTION I. DESIGNATION OF PERSONNEL

1. Each State Party shall, at the same time that it deposits its instrument of ratification to either of the Depositaries, provide to all other States Parties, for their review, a list of designated personnel who will carry out all duties relating to the conduct of observation flights for that State Party, including monitoring the processing of the sensor output. No such list of designated personnel shall include more than 400 individuals at any time. It shall contain the name, gender, date of birth, place of birth, passport number, and function for each individual included. Each State Party shall have the right to amend its list of designated personnel until 30 days after entry into force of this Treaty and once every six months thereafter.

2. In the event that any individual included on the original or any amended list is unacceptable to a State Party reviewing the list, that State Party shall, no later than 30 days after receipt of each list, notify the State Party providing that list that such individual shall not be accepted with respect to the objecting State Party. Individuals not declared unacceptable within that 30 day period shall be deemed accepted. In the event that a State Party subsequently determines that an individual is unacceptable, that State Party shall so notify the State Party that designated such individual. Individuals who are declared unacceptable shall be removed from the list previously submitted to the objecting State Party.

3. The observed Party shall provide visas and any other documents as required to ensure that each accepted individual may enter and remain on the territory of that State Party for the purpose of carrying out duties relating to the conduct of observation flights, including monitoring the processing of the sensor output. Such visas and any other necessary documents shall be provided either: (A) no later than 30 days after the individual is deemed to be accepted, in which case the visa shall be valid for a period of no less than 24 months; or (B) no later than one hour after the arrival of the individual at the point of entry, in which case the visa shall be valid for the duration of that individual's duties; or (C) at any other time, by mutual agreement of the States Parties involved.

SECTION II. PRIVILEGES AND IMMUNITIES

1. In order to exercise their functions effectively, for the purpose of implementing this Treaty and not for their personal benefit, personnel

designated in accordance with the provisions of Section I, paragraph 1 of this Article shall be accorded the privileges and immunities enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 29; Article 30, paragraph 2; Article 31, paragraphs 1, 2 and 3; and Articles 34 and 35 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, hereinafter referred to as the Vienna Convention. In addition, designated personnel shall be accorded the privileges enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 36, paragraph 1, subparagraph (b) of the Vienna Convention, except in relation to articles, the import or export of which is prohibited by law or controlled by quarantine regulations.

2. Such privileges and immunities shall be accorded to designated personnel for the entire period between arrival on and departure from the territory of the observed Party, and thereafter with respect to acts previously performed in the exercise of their official functions. Such personnel shall also, when transiting the territory of other States Parties, be accorded the privileges and immunities enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 40, paragraph 1 of the Vienna Convention.

3. The immunity from jurisdiction may be waived by the observing Party in those cases when it would impede the course of justice and can be waived without prejudice to this Treaty. The immunity of personnel who are not nationals of the observing Party may be waived only by the States Parties of which such personnel are nationals. Waiver must always be express.

4. Without prejudice to their privileges and immunities or the rights of the observing Party set forth in this Treaty, it is the duty of designated personnel to respect the laws and regulations of the observed Party.

5. The transportation means of the personnel shall be accorded the same immunities from search, requisition, attachment or execution as those of a diplomatic mission pursuant to Article 22, paragraph 3 of the Vienna Convention, except as otherwise provided for in this Treaty.

Article XIV

BENELUX

1. Solely for the purposes of Articles II to IX and Article XI, and of Annexes A to I and Annex K to this Treaty, the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg, and the Kingdom of the Netherlands shall be deemed a single State Party, hereinafter referred to as the Benelux.

2. Without prejudice to the provisions of Article XV, the abovementioned States Parties may terminate this arrangement by notifying all other States Parties thereof. This arrangement shall be deemed to be terminated on the next 31 December following the 60-day period after such notification.

Article XV

DURATION AND WITHDRAWAL

1. This Treaty shall be of unlimited duration.

2. A State Party shall have the right to withdraw from this Treaty. A State Party intending to withdraw shall provide notice of its decision to withdraw to either Depositary at least six months in advance of the date of its intended withdrawal and to all other States Parties. The Depositaries shall promptly inform all other States Parties of such notice.

3. In the event that a State Party provides notice of its decision to withdraw from this Treaty in accordance with paragraph 2 of this Article, the Depositaries shall convene a conference of the States Parties no less than 30 days and no more than 60 days after they have received such notice, in order to consider the effect of the withdrawal on this Treaty.

Article XVI

AMENDMENTS AND PERIODIC REVIEW

1. Each State Party shall have the right to propose amendments to this Treaty. The text of each proposed amendment shall be submitted to either Depositary, which shall circulate it to all States Parties for consideration. If so requested by no less than three States Parties within a period of 90 days after circulation of the proposed amendment, the Depositaries shall convene a conference of the States Parties to consider the proposed amendment. Such a conference shall open no earlier than 30 days and no later than 60 days after receipt of the third of such requests.

2. An amendment to this Treaty shall be subject to the approval of all States Parties, either by providing notification, in writing, of their approval to a Depositary within a period of 90 days after circulation of the proposed amendment, or by expressing their approval at a conference convened in accordance with paragraph 1 of this Article. An amendment so approved shall be subject to ratification in accordance with the provisions of Article XVII, paragraph 1, and shall enter into force 60 days after the deposit of instruments of ratification by the States Parties.

3. Unless requested to do so earlier by no less than three States Parties, the Depositaries shall convene a conference of the States Parties to review the implementation of this Treaty three years after entry into force of this Treaty and at five-year intervals thereafter.

Article XVII

DEPOSITARIES, ENTRY INTO FORCE AND ACCESSION

1. This Treaty shall be subject to ratification by each State Party in accordance with its constitutional procedures. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Government of Canada or the Government of the Republic of Hungary or both, hereby designated the Depositaries. This Treaty shall be registered by the Depositaries pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

2. This Treaty shall enter into force 60 days after the deposit of 20 instruments of ratification, including those of the Depositaries, and of States Parties whose individual allocation of passive quotas as set forth in Annex A is eight or more.

3. This Treaty shall be open for signature by Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan and shall be subject to ratification by them. Any of these States which do not sign this Treaty before it enters into force in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article may accede to it at any time by depositing an instrument of accession with one of the Depositaries.

4. For six months after entry into force of this Treaty, any other State participating in the Conference on Security and Co operation in Europe may apply for accession by submitting a written request to one of the Depositaries. The Depositary receiving such a request shall circulate it promptly to all States Parties. The States applying for accession to this Treaty may also, if they so wish, request an allocation of a passive quota and the level of this quota. The matter shall be considered at the next regular meeting of the Open Skies Consultative Commission and decided in due course.

5. Following six months after entry into force of this Treaty, the Open Skies Consultative Commission may consider the accession to this Treaty of any State which, in the judgement of the Commission, is able and willing to contribute to the objectives of this Treaty.

6. For any State which has not deposited an instrument of ratification by the time of entry into force, but which subsequently ratifies or accedes to this Treaty, this Treaty shall enter into force 60 days after the date of deposit of its instrument of ratification or accession.

7. The Depositaries shall promptly inform all States Parties of: (A) the date of deposit of each instrument of ratification and the date of entry into force of this Treaty; (B) the date of an application for accession, the name of the requesting State and the result of the procedure; (C) the date of deposit of each instrument of accession and the date of entry into force of this Treaty for each State that subsequently accedes to it; (D) the convening of a conference pursuant to Articles XV and XVI; (E) any withdrawal in accordance with Article XV and its effective date; (F) the date of entry into force of any amendments to this Treaty; and (G) any other matters of which the Depositaries are required by this Treaty to inform the States Parties.

Article XVIII

PROVISIONAL APPLICATION AND PHASING OF IMPLEMENTATION OF THE TREATY

In order to facilitate the implementation of this Treaty, certain of its provisions shall be provisionally applied and others shall be implemented in phases.

SECTION I. PROVISIONAL APPLICATION

1. Without detriment to Article XVII, the signatory States shall provisionally apply the following provisions of this Treaty: (A) Article VI, Section I, paragraph 4; (B) Article X, paragraphs 1, 2, 3, 6 and 7; (C) Article XI; (D) Article XIII, Section I, paragraphs 1 and 2; (E) Article XIV; and (F) Annex L, Section I.

2. This provisional application shall be effective for a period of 12 months from the date when this Treaty is opened for signature. In the event that this Treaty does not enter into force before the period of provisional application expires, that period may be extended if all the signatory States so decide. The period of provisional application shall in any event terminate when this Treaty enters into force. However, the States Parties may then decide to extend the period of provisional application in respect of signatory States that have not ratified this Treaty.

SECTION II. PHASING OF IMPLEMENTATION

1. After entry into force, this Treaty shall be implemented in phases in accordance with the provisions set forth in this Section. The provisions of paragraphs 2 to 6 of this Section shall apply during the period from entry into force of this Treaty until 31 December of the third year following the year during which entry into force takes place.

2. Notwithstanding the provisions of Article IV, paragraph 1, no State Party shall during the period specified in paragraph 1 above use an infrared line-scanning device if one is installed on an observation aircraft, unless otherwise agreed between the observing and observed Parties. Such sensors shall not be subject to certification in accordance with Annex D. If it is difficult to remove such sensor from the observation aircraft, then it shall have covers or other devices that inhibit its operation in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 4 during the conduct of observation flights.

3. Notwithstanding the provisions of Article IV, paragraph 9, no State Party shall, during the period specified in paragraph 1 of this Section, be obliged to provide an observation aircraft equipped with sensors from each sensor category, at the maximum capability and in the numbers specified in Article IV, paragraph 2, provided that the observation aircraft is equipped with: (A) a single optical panoramic camera; or

(B) not less than a pair of optical framing cameras.

4. Notwithstanding the provisions of Annex B, Section II, paragraph 2, subparagraph (A) to this Treaty, data recording media shall be annotated with data in accordance with existing practice of States Parties during the period specified in paragraph 1 of this Section.

5. Notwithstanding the provisions of Article VI, Section I, paragraph 1, no State Party during the period specified in paragraph 1 of this Section shall have the right to be provided with an aircraft capable of achieving any specified unrefuelled range.

6. During the period specified in paragraph 1 of this Section, the distribution of active quotas shall be established in accordance with the provisions of Annex A, Section II, paragraph 2 to this Treaty.

7. Further phasing in respect of the introduction of additional categories of sensors or improvements to the capabilities of existing categories of sensors shall be addressed by the Open Skies Consultative Commission in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 3 concerning such introduction or improvement.

Article XIX

AUTHENTIC TEXTS

The originals of this Treaty, of which the English, French, German, Italian, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositaries. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositaries to all the States Parties.

ANNEX A

QUOTAS AND MAXIMUM FLIGHT DISTANCES

SECTION I. ALLOCATION OF PASSIVE QUOTAS

1. The allocation of individual passive quotas is set forth as follows and shall be effective only for those States Parties having ratified the Treaty:

For the Federal Republic of Germany 12 For the United States of America 42 For the Republic of Belarus and the Russian

Federation group of States Parties 42

For Benelux 6 For the Republic of Bulgaria 4 For Canada 12 For the Kingdom of Denmark 6 For the Kingdom of Spain 4 For the French Republic 12 For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 12 For the Hellenic Republic 4 For the Republic of Hungary 4

For the Republic of Iceland 4 For the Italian Republic 12 For the Kingdom of Norway 7 For the Republic of Poland 6 For the Portuguese Republic 2 For Romania 6 For the Czech and Slovak Federal Republic 4 For the Republic of Turkey 12 For Ukraine 12

2. In the event that an additional State ratifies or accedes to the Treaty in accordance with the provisions of Article XVII and Article X, paragraph 4, subparagraph (C), and taking into account Article X, paragraph 4, subparagraph (D), an allocation of passive quotas to such a State shall be considered during the regular session of the Open Skies Consultative Commission following the date of deposit of its instrument of ratification or accession.

SECTION II. FIRST DISTRIBUTION OF ACTIVE QUOTAS FOR OBSERVATION FLIGHTS

1. The first distribution of active quotas pursuant to Article III, Section I, paragraph 6 of the Treaty shall be such that each State Party shall be obliged to accept over its territory a number of observation flights no greater than 75 per cent, rounded down to the nearest whole number, of the individual passive quota allocated as set forth in Section I, paragraph 1 of this Annex. On this basis, and for those States Parties which have conducted negotiations in the framework of the Open Skies Conference in Vienna, the first distribution in respect of each other shall be valid from the date of entry into force of the Treaty until 31 December following the year during which the Treaty has entered into force and shall be effective only for those States Parties having ratified the Treaty. This first distribution is set forth as follows: The Federal Republic of Germany shall have the right to conduct three observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight over the territory of Ukraine; The United States of America shall have the right to conduct eight observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight, shared with Canada, over the territory of Ukraine; The Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties shall have the right to conduct two observation flights over the territory of Benelux, as referred to in Article XIV of the Treaty, two observation flights over the territory of Canada, two observation flights over the territory of the Kingdom of Denmark, three observation flights over the territory of the French Republic, three observation flights over the territory of the Federal Republic of Germany, one observation flight over the territory of the Hellenic Republic, two observation flights over the territory of the Italian Republic, two observation flights over the terri-

tory of the Kingdom of Norway, two observation flights over the territory of the Republic of Turkey, three observation flights over the territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and four observation flights over the territory of the United States of America;

The Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands, referred to as the Benelux, shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight over the territory of the Republic of Poland;

The Republic of Bulgaria shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Hellenic Republic, one observation flight over the territory of the Italian Republic, and one observation flight over the territory of the Republic of Turkey;

Canada shall have the right to conduct two observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, one observation flight over the territory of the Czech and Slovak Federal Republic, one observation flight over the territory of the Republic of Poland, and one observation flight, shared with the United States of America, over the territory of Ukraine;

The Kingdom of Denmark shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight over the territory of the Republic of Poland;

The Kingdom of Spain shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Czech and Slovak Federal Republic;

The French Republic shall have the right to conduct three observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight over the territory of Romania;

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall have the right to conduct three observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight over the territory of Ukraine;

The Hellenic Republic shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Republic of Bulgaria, and one observation flight over the territory of Romania;

The Republic of Hungary shall have the right to conduct one observation flight over the territory of Romania, and one observation flight over the territory of Ukraine;

The Italian Republic shall have the right to conduct two observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, one observation flight over the territory of the Republic of Hungary, and one observation flight, shared with the Republic of Turkey, over the territory of Ukraine;

The Kingdom of Norway shall have the right to conduct two observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties and one observation flight over the territory of the Republic of Poland;

The Republic of Poland shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Federal Republic of Germany, one observation flight over the territory of the Republic of Belarus and the Russian

Federation group of States Parties, and one observation flight over the territory of Ukraine;

Romania shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Republic of Bulgaria, one observation flight over the territory of the Hellenic Republic, one observation flight over the territory of the Republic of Hungary, and one observation flight over the territory of Ukraine;

The Czech and Slovak Federal Republic shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Federal Republic of Germany, and one observation flight over the territory of Ukraine;

The Republic of Turkey shall have the right to conduct two observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, one observation flight over the territory of the Republic of Bulgaria and two observation flights, one of which is shared with the Italian Republic, over the territory of Ukraine;

Ukraine shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Czech and Slovak Federal Republic, one observation flight over the territory of the Republic of Hungary, one observation flight over the territory of the Republic of Poland, one observation flight over the territory of Romania, and two observation flights over the territory of the Republic of Turkey.

2. Following this first distribution and until the date of full implementation of the Treaty specified in Article XVIII to that effect for the use of active quotas, annual distributions shall be based on the 75 per cent rule established in paragraph 1 of this Section in relation to the allocation of individual passive quotas.

3. From the date of full implementation of the Treaty each State Party shall accept during subsequent distributions of active quotas over its territory, if so requested, a number of observation flights up to the full amount of its individual passive quota. Whenever possible or requested and unless otherwise agreed, those distributions shall be based on a proportionate increase of the active quotas distributed in the first distribution.

4. In the event that an additional State ratifies or accedes to the Treaty in accordance with the provisions of Article XVII, the distribution of active quotas to such State shall be considered during the regular session of the Open Skies Consultative Commission following the date of the deposit of its instrument of ratification or accession, subject to the following provisions: (A) the ratifying or acceding State shall have the right to request observation flights over the territories of States Parties within the passive quota allocated to that State in accordance with the provisions of Section I, paragraph 3 of this Annex, and within the passive quotas of the States Parties requested for observation flights, unless otherwise agreed by the States Parties involved; and (B) all States Parties shall have at the same time the right to request observation flights over the territory of that signing or acceding State within their active quotas and within the passive quota allocated to that State.

SECTION III. MAXIMUM FLIGHT DISTANCES OF OBSERVA-TION FLIGHTS

The maximum flight distances of observation flights over the territories of observed Parties commencing from each Open Skies airfield are as follows:

The Federal Republic of Germany WUNSTORF 1,200 kilometres LANDSBERG-LECH 1,200 kilometres

The United States of America WASHINGTON-DULLES 4,900 kilometres

TRAVIS AFB 4,000 kilometres ELMENDORF AFB 3,000 kilometres

LINCOLN-MUNICIPAL 4,800 kilometres

The Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties KUBINKA 5,000 kilometres

ULAN UDE 5,000 kilometres

VORKUTA 6,500 kilometres MAGADAN 6,500 kilometres

Benelux

ZAVENTEM/MELSBROEK 945 kilometres

The Republic of Bulgaria

SOFIA 660 kilometres BURGAS 660 kilometres

Canada OTTAWA 5,000 kilometres IQALUIT 6,000 kilometres YELLOWKNIFE 5,000 kilometres The Kingdom of Denmark

Metropolitan 800 Kilometres FAROE ISLANDS 250 kilometres

GREENLAND 5,600 kilometres

The Kingdom of Spain GETAFE 1,300 kilometres

GANDO 750 kilometres

VALENCIA 1,300 kilometres VALLADOLID 1,300 kilometres MORON 1,300 kilometres

The French Republic ORLEANS-BRICY 1,400 kilometres

NICE-COTE D'AZUR 800 kilometres TOULOUSE-BLAGNAC 700 kilometres

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

BRIZE NORTON 1,150 kilometres

SCAMPTON 1,150 kilometres LEUCHARS 1,150 kilometres

with SCILLY ISLANDS 1,500 kilometres with SHETLAND ISLANDS 1,500 kilometres

The Hellenic Republic

THESSALONIKI 900 kilometres ELEFSIS 900 kilometres with CRETE, KARPATHOS, RHODES, KOS ISLANDS 1,100 kilometres

The Republic of Hungary

BUDAPEST-FERIHEGY 860 kilometres

The Republic of Iceland 1,500 kilometres

The Italian Republic MILANO-MALPENSA 1,130 kilometres

PALERMO-PUNTA RAISI 1,400 kilometres

The Kingdom of Norway OSLO-GARDERMOEN 1,700 kilometres TROMSOE-LANGNES 1,700 kilometres

The Republic of Poland WARSZAWA-OKECIE 1,400 kilometres

The Portuguese Republic LISBOA 1,200 kilometres

Sta. MARIA 1,700 kilometres PORTO SANTO 1,030 kilometres

Romania

BUCHAREST-OTOPENI 900 kilometres TIMISOARA 900 kilometres BACAU 900 kilometres

The Czech and Slovak Federal Republic

PRAHA 600 kilometres BRATISLAVA 700 kilometres KOSICE 400 kilometres

The Republic of Turkey ESKISEHIR 1,500 kilometres DIYARBAKIR 1,500 kilometres

Ukraine BORISPOL 2,100 kilometres

ANNEX B

INFORMATION ON SENSORS

SECTION I. TECHNICAL INFORMATION

1. Pursuant to Article IV, paragraph 10, each State Party shall inform all other States Parties of the applicable technical information listed in this Section on each sensor installed on the observation aircraft designated by that State Party pursuant to Article V of the Treaty.

2. The following technical information shall be provided for optical panoramic and framing cameras: (A) type and model; (B) field of view along and across the flight path, or scan angles, in degrees; (C) frame size, in millimetres by millimetres; (D) exposure times, in seconds; (E) types and colours of optical filters used and their filter factor; (F) for each lens: (1) name; (2) focal length, in millimetres; (3) maximum relative aperture of the lens; (4) resolving power at a contrast ratio of 1000 to 1 or the equivalent modulation of 1.0, at the maximum relative aperture, in lines per millimetre; (G) minimum and maximum photographic time intervals, in seconds, or cycle rates, in frames per second, if applicable; (H) maximum velocity over height ratio, if applicable; (I) for optical framing cameras, the maximum angle measured from the horizontal, or the minimum angle measured from the vertical, in degrees; and (J) maximum altitude for operation in metres, if applicable.

3. The following technical information shall be provided for video cameras: (A) type and model; (B) field of view, along and across the flight path, in degrees; (C) for the lens: (1) focal length, in millimetres; (2) maximum relative aperture; (3) resolving power at a contrast ratio of 1000 to 1 or the equivalent modulation of 1.0, at the maximum relative aperture, in lines per millimetre; (D) detector element size, in micrometres, or equivalent information on the tube; (E) number of detector elements; (F) system light sensitivity, in lux or watts per square centimetre; and (G) spectral bandwidth, in nanometres.

4. The following technical information shall be provided for infrared line-scanning devices: (A) type and model; (B) field of view or scan angles, in degrees;

(C) minimum instantaneous field of view, along and across the

flight path, in milliradians;

(D) spectral bandwidth, in micrometres; (E) minimum resolvable temperature difference, in degrees Celsius; (F) temperature of detector during operation, in degrees Celsius; (G) time required from switch-on for the system to start up and cool

down to its normal operating temperature, in minutes;

(H) maximum operating time, if applicable; (I) maximum velocity over height ratio; and (J) maximum altitude for operation in metres, if applicable.

5. The following technical information shall be provided for sidewayslooking synthetic aperture radar: (A) type and model; (B) radar frequency bands, and specific operating frequency, in megahertz; (C) polarisations; (D) number of radar pulses, per metre or second; (E) near range angular limit of operation, in degrees from vertical; (F) swath width, in kilometres; (G) ground resolution in range and azimuth, in the slant plane, in metres; (H) maximum altitude for operation in metres, if applicable; and (I) transmitter output power, in watts.

6. The following technical information shall be provided for sensors that record data on photographic film: (A) the types of film that may be used with each sensor; (B) width of film, in millimetres; (C) film resolution at a contrast ratio of 1000 to 1 or the equivalent modulation of 1.0, in lines per millimetre; and (D) capacity of magazine for each type of film, in metres.

7. The following technical information shall be provided for sensors that record data on other recording media: (A) type and model of the data recording equipment; (B) type and format of data recording media; (C) bandwidth, in hertz, if applicable; (D) data recording rate, in megabits per second, if applicable; (E) capacity of recording media, in minutes or megabits; and (F) format for storage of data collected by sensors and data annotation.

SECTION II. ANNOTATION OF DATA

1. The following items of information shall be annotated on data collected by sensors during an observation period on the leader of each roll of the original film negative or at the beginning of each other recording medium in accordance with the provisions of Appendix 1 to this Annex: (A) observation flight reference number; (B) date of observation flight; (C) sensor description; (D) sensor configuration; and

(E) focal length, if applicable.

2. The following items of information shall be recorded manually or electronically from the navigation and avionics systems of the observation aircraft and annotated on data collected by sensors during an observation period in a manner that does not obscure detail, in accordance with the provisions of Appendix 1 to this Annex: (A) for optical cameras: (1) at the start of the observation period and at any intermediate location during the observation period where there is a significant change of height above ground level, heading or groundspeed, and at intervals to be determined by the Open Skies Consultative Commission within the period of provisional application: (a) height above ground level; (b) location; (c) true heading; and (d) scan angle; (2) on every frame of photographic film: (a) frame number; (b) time; and (c) roll angle; (B) for video cameras and infra-red line-scanning devices, at the start of the observation period and at any intermediate location during the observation period where there is a significant change of height above ground level, heading or groundspeed, and at intervals to be determined by the Open Skies Consultative Commission within the period of provisional application: (1) date and time; (2) height above ground level; (3) location; (4) true heading; and (5) scan angle; (C) for sideways-looking synthetic aperture radar: (1) at the start of the observation period and at any intermediate location during the observation period where there is a significant change of height above ground level, heading or groundspeed, and at intervals to be determined by the Open Skies Consultative Commission within the period of provisional application: (a) date and time; (b) height above ground level; (c) location; (d) true heading; (e) look down angle to the nearest point of the swath width; (f) swath width; and (g) polarisations; (2) each time they are measured in order to ensure correct processing of the image: (a) groundspeed; (b) drift; (c) pitch angle; and

(d) roll angle.

3. For copies of single frames or strips of imagery produced from the original film negative or other recording media, the items of information listed in paragraphs 1 and 2 of this Section shall be annotated on each positive print.

4. States Parties shall have the right to annotate data collected during an observation flight using either alphanumeric values, or codes to be agreed by the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.

APPENDIX 1 TO ANNEX B

ANNOTATION OF DATA COLLECTED DURING AN OBSERVATION FLIGHT

1. The reference number of the observation flight shall be indicated by a single group of six alphanumeric characters in accordance with the following convention: (A) the letters "OS"; (B) the last digit of the calendar year for which the individual active quota applies; and (C) a three-digit number to represent each individual observation flight comprising the active quota distributed during the annual review within the framework of the Open Skies Consultative Commission for a calendar year to a State Party over the territory of another State Party.

2. The sensor description shall be indicated by a single block of up to six alphanumeric characters comprising two groups in accordance with the following convention: (A) a group of up to four characters to represent the category of the sensor in accordance with the following convention: (1) "OP" - optical panoramic camera; (2) "OF" - optical framing camera; (3) "TV" - video camera; (4) "IRLS" - infra-red line-scanning device; or (5) "SAR" – sideways-looking synthetic aperture radar; (B) a group of two characters to represent the type of the recording medium in accordance with the following convention: (1) "BI" - black and white, iso-panchromatic; (2) "BM" - black and white, monochromatic; (3) "BP" - black and white, panchromatic; (4) "BR" - black and white, reversal; (5)"TA" - tape, analogue; or (6)"TD" - tape, digital.

3. The sensor configuration shall be indicated by a single block of up to nine alphanumeric characters comprising three groups in accordance with the following convention: (A) a group of four alphanumeric characters to represent the installation of the sensor on the observation aircraft either as:

(1) an internal installation, which shall be denoted by the code "INT", followed by a number to indicate the relative location of the installation of the sensor on the observation aircraft in sequence from nose to tail of the observation aircraft; or (2) a podded installation, which shall be denoted by the code "POD", followed by one of the following three letters: (a) "L" - mounted under left wing; (b) "R" - mounted under right wing; or (c) "C" - mounted on the aircraft centre line;

(B) a group of up to three alphanumeric characters to represent the

type of installation in accordance with the following convention: (1) a vertical installation in which the sensor is not tilted more than five degrees from the vertical shall be denoted by the letter "V"; (2) an oblique installation in which the sensor is tilted more than five degrees from the vertical shall be denoted by one of the following two letters, followed by the depression angle in degrees: (a) "L" - left pointing; (b) "R" - right pointing; (3) a fan installation of two or more sensors shall be denoted by the letter "F";

(C) for a fan installation, a group of up to two numbers to indicate

the number and position of the sensors as follows: (1) the first number to indicate the total number of sensors in that installation; and (2) the second number to indicate the individual sensor position, in sequence from left to right relative to the direction of flight of the observation aircraft.

4. The focal length of a lens shall be provided in millimetres. 5.The date and time shall be provided to the nearest minute of Coordinated Universal Time.

6. The average height above ground level of the observation aircraft shall be denoted by a five-digit number, followed by a code to represent the units of measurement in either feet, by the letter "F", or metres, by the letter "M".

7. The latitude and longitude of the location of the observation aircraft shall be provided in degrees to the nearest one-hundredth of a degree, in the format "dd.dd(N or S) ddd.dd(E or W)", or in degrees and minutes to the nearest minute, in the format "dd mm(N or S) ddd mm(E or W)".

8. The true heading of the observation aircraft shall be provided in degrees to the nearest degree.

9. The roll angle of the observation aircraft shall be provided in degrees followed by a code to indicate whether the roll is to the left, by the letter "L", or to the right, by the letter "R". 10. The pitch angle of the observation aircraft shall be provided in degrees followed by a code to indicate whether the pitch is up, by the letter "U", or down, by the letter "D", relative to the horizontal. 11. The drift angle of the observation aircraft shall be provided in degrees followed by a code to indicate whether the drift is to the left, by the

letter "L", or to the right, by the letter "R", relative to the flight path of the observation aircraft.

12. The groundspeed of the observation aircraft shall be denoted by a three-digit number followed by a two-letter code to indicate the units of measurement in either nautical miles, by the letters "NM", or kilometres, by the letters "KM", per hour. 13. The nearest point of the swath width shall be provided in kilometres. 14. The look down angle shall be provided in degrees measured from the vertical. 15. The swath width shall be provided in kilometres. 16. For photographic film, each magazine used during an observation flight from the same sensor shall be numbered in sequence starting from one. Each frame on the original film negative exposed by each sensor shall be individually numbered in sequence, from the first frame to the last frame of that magazine of that sensor. In each case when the film is numbered using one or two numbers per frame, a single frame shall be defined without ambiguity by specifying either the number closest to the centre of the frame, or, in the event that the numbers are equidistant from the centre, the smaller whole number.

ANNEX C

INFORMATION ON OBSERVATION AIRCRAFT

Pursuant to the provisions of Article V, paragraph 2 of the Treaty, States Parties, when designating aircraft as observation aircraft, shall notify all other States Parties of the information specified below.

1. Identification: (A) type and model; and (B) number, category, type and configuration of each sensor installed on the observation aircraft, as provided in accordance with the provisions of Annex B to the Treaty;

2. Mission Planning: (A) for each type and configuration of sensor installed on the observation aircraft: (1) for which ground resolution is dependent upon height above ground level, the height above ground level in metres at which that sensor achieves the ground resolution for that category of sensor specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty; (2) for which ground resolution is not dependent upon height above ground level, the altitude for maximum range; (B) optimum cruising speed in kilometres per hour at each altitude specified in accordance with subparagraph (A) of this paragraph; (C) fuel consumption in kilograms per hour at optimum cruising speed at each altitude specified in accordance with subparagraph (A) of this paragraph.

3. Navigation, Communications and Landing Aids:

(A) each type of navigation equipment installed on the observation

aircraft, including its positional accuracy, in metres; and

(B) radio communications, approach and landing aid equipment in-

stalled on the observation aircraft, in accordance with standard ICAO practice.

4. Ground Handling: (A) length, wingspan, maximum height, wheel base, and turning radius; (B) maximum take-off weight and maximum landing weight; (C) airfield runway length and pavement strength required at maximum take off and landing weights, including any capability for landing on unpaved strips; (D) types and capacities of fuel, oils, hydraulic fluid and oxygen; (E) types of electrical servicing and starting units; and (F) any special requirements.

5. Accommodation facilities: (A) number of flight crew; (B) number of sensor operators; (C) number of flight representatives, flight monitors or representatives who could be seated on board; and (D) sleeping berths.

ANNEX D

CERTIFICATION OF OBSERVATION AIRCRAFT AND SENSORS

SECTION I. GENERAL PROVISIONS

1. Each State Party shall have the right to participate in the certification of an observation aircraft of each type and model and its associated set of sensors designated by another State Party pursuant to Article V of the Treaty, during which the observation aircraft and its sensors shall be examined both on the ground and in flight.

2. Each certification shall be conducted in order to establish: (A) that the aircraft is of a type and model designated pursuant to Article V of the Treaty; (B) that the sensors installed on the observation aircraft are of a category specified in Article IV, paragraph 1 of the Treaty and satisfy the requirements specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty; (C) that the technical information has been provided in accordance with the provisions of Annex B, Section I to the Treaty; (D) in the event that the ground resolution of a sensor is dependent upon height above ground level, the minimum height above ground level from which each such sensor installed on an observation aircraft of that type and model may be operated during an observation flight, pursuant to the limitation on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty; (E) in the event that the ground resolution is not dependent upon height above ground level, the ground resolution of each such sensor installed on an observation aircraft of that type and mo-

del, pursuant to the limitation on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty; and

(F) that the covers for sensor apertures or other devices that inhibit

the operation of sensors are in their proper position in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 4 of the Treaty.

3. Each State Party conducting a certification shall notify all other States Parties, no less than 60 days in advance, of the period of seven days during which the certification of that observation aircraft and its sensors will take place. Such notification shall specify: (A) the State Party conducting the certification of the observation aircraft and its sensors; (B) the point of entry at which personnel of the States Parties taking part in the certification should arrive; (C) the location at which the certification is to be conducted; (D) the dates on which the certification is to begin and end;

(

E) the number, type and model of each observation aircraft to be

certified; and

(F) the type and model, description and configuration of each sensor

installed on the observation aircraft to be certified, in accordance with the format specified in Annex B, Appendix 1 to the Treaty.

4. No later than ten days after receipt of the notification pursuant to the provisions of paragraph 3 of this Section, each State Party shall notify all other States Parties of its intention to participate in the certification of such aircraft and its sensors pursuant to the provisions of Article IV, paragraph 11. The number of individuals that shall participate in the certification from amongst those States Parties that notified their intention to participate shall be decided upon within the Open Skies Consultative Commission. Unless otherwise agreed, the number of individuals shall total no more than 40 and include no more than four from any one State Party. In the event that two or more States Parties notify their intention to conduct a certification during the same period, it shall be decided within the Open Skies Consultative Commission which of them shall conduct the certification in this period.

5. Each State Party taking part in the certification shall notify the State Party conducting the certification no less than 30 days prior to the date on which the certification of the observation aircraft is to begin, as notified in accordance with paragraph 3 of this Section, of the following: (A) the names of the individuals taking part in the certification and, in the event that a non-commercial transport aircraft is used to travel to the point of entry, a list of the names of the crew members, in each case specifying gender, date of birth, place of birth and passport number. All such individuals shall be on the list of individuals designated pursuant to Article XIII, Section I of the Treaty; (B) the date and the estimated time of arrival of such individuals at the point of entry; and (C) the mode of transport used to arrive at the point of entry.

6. No less than 14 days prior to the date on which the certification of the observation aircraft is to begin, as notified in accordance with paragraph 3 of this Section, the State Party conducting the certification shall

provide the States Parties which are taking part in the certification with the following information for each sensor installed on the observation aircraft, and for associated equipment used for the annotation of data collected by sensors:

(A) a description of each constituent part of the sensor, including its

purpose, and any connection to associated equipment used for the annotation of data;

(B) photographs taken of each sensor separate from the observation

aircraft, in accordance with the following specifications: (1) each sensor shall fill at least 80 per cent of the photograph either horizontally or vertically; (2) such photographs may be either colour or black and white and shall measure 18 centimetres by 24 centimetres, excluding the border; and (3) each photograph shall be annotated with the category of the sensor, its type and model, and the name of the State Party that is presenting the sensor for certification;

(C) instructions on the in-flight operation of each sensor.

7. In the event that no State Party notifies its intention to take part in the certification in accordance with the provisions of paragraph 5 of this Section, the State Party shall conduct by itself an in-flight examination in accordance with the provisions of Section III of this Annex and complete a certification report in accordance with the provisions of Section IV of this Annex.

8. The provisions of Article XIII, Section II of the Treaty shall apply to the personnel of each State Party taking part in the certification during the entire period of their stay on the territory of the State Party conducting the certification.

9. The personnel of each State Party taking part in the certification shall leave the territory of the State Party conducting the certification promptly after signing the certification report.

SECTION II. GROUND EXAMINATION

1. With the approval of the State Party conducting the certification, ground examinations by more than one State Party may be conducted simultaneously. States Parties shall have the right jointly to conduct a ground examination of the observation aircraft and its sensors. The State Party conducting the certification shall have the right to determine the number of personnel engaged at any one time in the ground examination of an observation aircraft and its sensors.

2. Unless otherwise agreed, the ground examination shall not exceed three eight-hour periods for each observation aircraft and its sensors.

3. Prior to the commencement of the ground examination, the State Party conducting the certification shall provide the States Parties taking part in the certification with the following information: (A) for optical panoramic and framing cameras: (1) the modulation transfer curve of the response of the lens to spatial frequency (frequency/contrast characteristic) at the maximum relative aperture of that lens, in lines per millimetre;

(2) specifications of the black and white aerial film that will be used to collect data during an observation flight, or for the duplication of such data, in accordance with the provisions of Annex K, Section I, paragraph 2 to the Treaty; (3) specifications of the film processors which will be used to develop original film negatives and duplicators that will be used to produce film positives or negatives, in accordance with the provisions of Annex K, Section I, paragraph 1 to the Treaty; and (4) flight test data showing ground resolution as a function of height above ground level for each type of aerial film that will be used with the optical camera;

(B) for video cameras, flight test data from all output devices sho-

wing ground resolution as a function of height above ground level;

(C) for infra-red line-scanning devices, flight test data from all out-

put devices showing ground resolution as a function of height above ground level; and

(D) for sideways-looking synthetic aperture radar, flight test data

from all output devices showing ground resolution as a function of slant range from the aircraft.

4. Prior to the commencement of the ground examination, the State Party conducting the certification shall provide a briefing to the State Party or States Parties taking part in the certification on: (A) its plan for the conduct of the ground examination of the observation aircraft and its sensors; (B) the observation aircraft, as well as its sensors, associated equipment and covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors, indicating their location on the observation aircraft with the help of diagrams, photographs, slides and other visual materials; (C) all necessary safety precautions that shall be observed during the ground examination of the observation aircraft and its sensors; and (D) the inventory procedures that escorts of the State Party conducting the certification intend to use pursuant to paragraph 6 of this Section.

5. Prior to the commencement of the ground examination, each State Party taking part in the certification shall deliver to the State Party conducting the certification a list of each item of equipment to be used during the ground examination or in-flight examination. The States Parties conducting the examination shall be permitted to take on board the observation aircraft and use video cameras, hand-held audio recorders and hand-held electronic computers. The States Parties taking part in the certification shall be permitted to use other items of equipment, subject to the approval of the State Party conducting the certification.

6. The States Parties taking part in the certification shall, together with the State Party conducting the certification, conduct an inventory of each item of equipment provided for in paragraph 5 of this Section, and review the inventory procedures which shall be followed to confirm that each item of equipment brought on board the observation aircraft by the States

Parties taking part in the certification has been removed from the observation aircraft upon conclusion of the examination.

7. Personnel of each State Party taking part in the certification shall have the right to conduct the following activities during the ground examination on the observation aircraft and of each sensor installed on the observation aircraft: (A) confirm that the number and configuration of each sensor installed on the observation aircraft correspond to the information provided in accordance with the provisions of Section I, paragraph 6 of this Annex, Annex C and Annex B, Section I; (B) familiarize themselves with the installation of each sensor on the observation aircraft, including the constituent parts thereof and their connections to each other and to any associated equipment used for the annotation of data; (C) obtain a demonstration of the control and operation of each sensor; and (D) familiarize themselves with the flight test data provided in accordance with the provisions of paragraph 3 of this Section.

8. At the request of any State Party taking part in the certification, the State Party conducting the certification shall photograph any sensor installed on the observation aircraft, the associated equipment on the observation aircraft, or the sensor apertures with their covers or devices which inhibit the operation of sensors. Such photographs shall fulfil the requirements specified in Section I, paragraph 6, subparagraphs (B)(1), (2) and (3) of this Annex.

9. The State Party conducting the certification shall have the right to designate personnel to accompany throughout the ground examination the personnel of the States Parties taking part in the certification to confirm compliance with the provisions of this Section. The personnel of the State Party conducting the certification shall not interfere with the activities of the States Parties taking part in the certification, unless such activities conflict with the safety precautions provided for in paragraph 4, subparagraph (C) of this Section. 10. The State Party conducting the certification shall provide the States Parties taking part in the certification access to the entire observation aircraft, its sensors and associated equipment and sufficient power to operate its sensors and associated equipment. The State Party conducting the certification shall open such compartments or remove panels or barriers, to the extent necessary to permit examination of any sensor and associated equipment subject to certification. 11. Notwithstanding the provisions of this Section, the ground examination shall be conducted in a manner that does not: (A) degrade, damage, or prevent subsequent operation of the observation aircraft or its sensors; (B) alter the electrical or mechanical structure of the observation aircraft or its sensors; or (C) impair the airworthiness of the observation aircraft. 12. The States Parties taking part in the certification shall have the right to take measurements, and make notes, sketches, similar records and recordings using the items of equipment listed in paragraph 5 of this Section, relating to the observation aircraft, its sensors and their associa-

ted equipment. Such working materials may be retained by the State Party taking part in the certification and shall not be subject to any review or examination by the State Party conducting the certification.

13. The State Party conducting the certification shall make every effort to answer questions of the States Parties taking part in the certification that pertain to the ground examination. 14. Upon completion of the ground examination, the States Parties taking part in the certification shall leave the observation aircraft, and the State Party conducting the certification shall have the right to use its own inventory procedures set forth in accordance with paragraph 6 of this Section to confirm that all the equipment used during the ground examination in accordance with paragraph 5 of this Section has been removed from the observation aircraft.

SECTION III. IN-FLIGHT EXAMINATION

1. In addition to conducting a ground examination of the observation aircraft and its sensors, the State Party conducting the certification shall conduct one in flight examination of its sensors which shall be sufficient to: (A) permit observation of the operation of all the sensors installed on the observation aircraft; (B) in the event that the ground resolution of a sensor is dependent upon height above ground level, establish the minimum height above ground level from which each such sensor installed on an observation aircraft of that type and model shall be operated for any observation flight, in accordance with the limitation on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty; and (C) in the event that the ground resolution of a sensor is not dependent upon height above ground level, establish the ground resolution of each such sensor installed on an observation aircraft of that type and model is in accordance with the limitation on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty.

2. Prior to the commencement of the in-flight examination of the sensors, the State Party conducting the certification shall brief the States Parties participating in the certification on its plan for the conduct of the in-flight examination. This briefing shall include the following information: (A) a diagram of the calibration targets that it intends to use for the in-flight examination in accordance with the provisions of Appendix 1, Section I, paragraph 5 to this Annex; (B) the estimated time, meteorological conditions, number, direction and height above ground level of each pass over the calibration target appropriate to each sensor to be certified; and (C) all necessary safety precautions that shall be observed during the in-flight examination of the observation aircraft and its sensors.

3. Prior to and during the conduct of the in-flight examination, States Parties taking part in the certification shall have the right to visit the loca-

tion of the calibration targets. The State Party conducting the certification shall provide such items of equipment as required to confirm that the calibration targets meet the specifications set forth in Appendix 1, Section I to this Annex.

4. The in-flight examination shall be conducted during clear atmospheric daytime conditions, unless otherwise agreed, over the calibration targets appropriate to each category of sensor installed on the observation aircraft in accordance with the provisions of Appendix 1, Section II to this Annex, to determine the ground resolution of each sensor.

5. The State Party conducting the certification shall provide such data on the meteorological conditions at the location of the calibration targets during the in-flight examination of the sensors as are necessary to make the calculations in accordance with the methodologies specified in Appendix 1, Section III to this Annex.

6. Each State Party shall have the right to designate personnel to take part in the in-flight examination. In the event that the number of individuals so designated exceeds the passenger capacity of the observation aircraft, the States Parties participating in the certification shall agree which of its personnel shall participate in the in-flight examination.

7. Personnel of the States Parties designated pursuant to paragraph 6 of this Section shall have the right to observe the operation of the sensors by personnel of the State Party conducting the certification.

8. Personnel of the States Parties taking part in the certification shall have the right to monitor the unsealing of the film cassette and the storage, processing and handling of the original film negative exposed during the in-flight examination, in accordance with the provisions of Annex K, Section II to the Treaty.

SECTION IV. CERTIFICATION REPORT

1. Upon completion of the ground and in-flight examinations, data collected by sensors and from the calibration targets shall be examined jointly by the State Party conducting the certification and the States Parties taking part in the certification. These States Parties shall prepare a certification report which shall establish: (A) that the observation aircraft is of a type and model designated pursuant to Article V of the Treaty; (B) that the sensors installed on the observation aircraft are of a category provided for in Article IV, paragraph 1 of the Treaty and satisfy the requirements of Article IV, paragraph 2 of the Treaty; (C) that the technical information on sensors has been provided in accordance with Annex B, Section I to the Treaty; (D) in the event that the ground resolution of a sensor is dependent upon height above ground level, the minimum height above ground level at which each such sensor on an observation aircraft of that type and model may be operated during an observation flight pursuant to the limitation on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty; (E) in the event that the ground resolution is not dependent upon height above ground level, the ground resolution of each such

sensor installed on an observation aircraft of that type and model, pursuant to the limitations on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty; and

(F) that the covers for sensor apertures or other devices that inhibit

the operation of sensors are in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 4 of the Treaty.

2. A copy of the information for each sensor provided pursuant to Section I, paragraph 6 and Section II, paragraphs 3 and 8 of this Annex shall be attached to the certification report.

3. Copies of the certification report shall be provided to all other States Parties by the State Party conducting the certification. States Parties that did not take part in the certification shall not have the right to reject the conclusions contained in the certification report.

4. An observation aircraft and its associated set of sensors shall be deemed to be certified unless the States Parties taking part in the certification are unable to reach agreement on the contents of the certification report.

5. In the event that the State Party conducting the certification and States Parties taking part in the certification are unable to reach agreement on the contents of the certification report, the observation aircraft shall not be used for observation flights until the issue is resolved.

APPENDIX 1 TO ANNEX D

METHODOLOGIES FOR THE VERIFICATION OF THE PERFORMANCE OF SENSORS INSTALLED ON AN OB-SERVATION AIRCRAFT

The ground resolution of each sensor installed on the observation aircraft, and, where its performance depends on height above ground level, the minimum height above ground level at which this sensor may be operated during an observation flight, shall be determined and confirmed on the basis of data collected over calibration targets appropriate to each category of sensor in accordance with the specifications in Section I and calculated in accordance with the methodologies to be determined within the Open Skies Consultative Commission.

SECTION I. SPECIFICATIONS FOR CALIBRATION TARGETS

1. Calibration targets shall be provided by the State Party conducting the certification in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty. Such calibration targets shall be used to establish the ground resolution of sensors, of a type appropriate to each sensor category, and designed in accordance with characteristics specified below.

2. Calibration targets for establishing the ground resolution of optical cameras shall consist of a series of groups of alternating black and white bars. Each group of bars shall consist of a minimum of two black bars separated by a white bar. The width of black and white bars within a group shall remain constant. The width of the bars in groups of bars in the calibration target shall change in steps sufficient to ensure accurate

measurement of the ground resolution. The length of the bars shall remain constant within each group. The contrast ratio of the black to white bars shall be consistent throughout the target and shall be at least 5 to 1 (equivalent to a modulation of 0.66).

3. Calibration targets for establishing the ground resolution of infra-red line-scanning devices shall be determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.

4. Calibration targets for establishing the ground resolution of sideways-looking synthetic aperture radar shall consist of arrays of trihedral corner reflectors whose configuration shall be in accordance with the methodologies determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.

5. Each State Party shall provide all other States Parties with a diagram of the calibration targets that it intends to use for the purpose of in-flight examination. Such diagrams shall be annotated with the overall dimensions of the calibration targets, their locations and the type of terrain on which they are deployed, as well as the information appropriate to each type of calibration target as determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.

SECTION II. CONDUCT OF IN FLIGHT EXAMINATION

1. In order to establish the ground resolution of panoramic or vertically-installed framing cameras, the line of flight of the observation aircraft shall be directly over and parallel to the calibration target. In order to establish the ground resolution of obliquely-installed framing cameras, the line of flight of the observation aircraft shall be parallel to the calibration target at a range such that the image of the calibration target appears in the foreground of the field of view of the optical camera set at its maximum angle measured from the horizontal or minimum angle measured from the vertical.

2. In order to establish the ground resolution of an infra-red linescanning device, the line of flight of the observation aircraft shall be directly over and parallel to the calibration target at an agreed range of heights above ground level.

3. In order to establish the ground resolution of a sideways-looking synthetic aperture radar, the line of flight of the observation aircraft shall be to the side of the array of the corner reflectors.

SECTION III. ANALYSIS OF DATA COLLECTED DURING THE IN-FLIGHT EXAMINATION

1. Following the in-flight examination, the State Party conducting the certification and the States Parties taking part in the certification shall jointly analyse the data collected during the in-flight examination pursuant to Annex D, Section IV, paragraph 1 to the Treaty.

2. The methodology for calculating the minimum height above ground level at which each optical camera installed on the observation aircraft may be operated during an observation flight, including the value of the contrast ratio or the equivalent modulation to be used in this calculation,

which shall be not less than 1.6:1 (correspondingly 0.23) and not greater than 4:1 (correspondingly 0.6), shall be determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application and prior to 30 June 1992. The ground resolution of optical cameras shall be determined from a visual analysis of the image of the calibration target on the original film negative. The numerical value of ground resolution shall be equal to the width of the smallest bar of the calibration target that is distinguishable as a separate bar.

3. The methodology for calculating the minimum height above ground level at which each video camera installed on the observation aircraft may be operated during an observation flight shall be determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.

4. The methodology for calculating the minimum height above ground level at which an infra-red line-scanning device installed on the observation aircraft may be operated during an observation flight, including the value of the minimum resolvable temperature difference to be used in this calculation, shall be determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.

5. The methodology for calculating the ground resolution of a sideways-looking synthetic aperture radar, including the determination of the relationship between the impulse response method and the object separation method, shall be determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.

ANNEX E

PROCEDURES FOR ARRIVALS AND DEPARTURES

1. Each State Party shall designate one or more points of entry, one or more points of exit, and one or more Open Skies airfields on its territory. Points of entry and points of exit may or may not be the same as the Open Skies airfields. Unless otherwise agreed, if an Open Skies airfield is different from a point of entry, the Open Skies airfield shall be designated so that the observing Party can reach the Open Skies airfield within five hours from the point of entry either in its own observation aircraft or in transportation provided by the observed Party. The observing Party, after arriving at a point of entry or an Open Skies airfield, shall have the right to a rest period, subject to the provisions of Article VI of the Treaty.

2. Each State Party shall have the right to designate entry fixes and exit fixes. If a State Party elects to designate entry fixes and exit fixes, such fixes shall facilitate flight from the territory of the observing Party to the point of entry of the observed Party. Planned flights between entry fixes and points of entry and between points of exit and exit fixes shall be conducted in accordance with published ICAO standards and recommended practices and national regulations. In the event that portions of the flights between entry fixes and points of entry or between points of exit and exit fixes lie in international airspace, the flight through international airspace shall be conducted in accordance with published international regulations.

3. Information on points of entry and points of exit, Open Skies airfields, entry fixes and exit fixes, refuelling airfields, and calibration targets shall initially be as specified in Appendix 1 to this Annex.

4. A State Party shall have the right to introduce changes to Appendix 1 to this Annex by notifying all other States Parties of such changes, in writing, no less than 90 days before such changes become effective.

5. Each State Party shall ensure effective observation of its entire territory as follows: (A) for its mainland territory, Open Skies airfields shall be designated in such a way that no point on its territory is farther from one or more such airfields than 35 per cent of the maximum flight distance or distances established for that State Party in accordance with Annex A to the Treaty; (B) for portions of its territory that are separated from the mainland territory: (1) that State Party shall apply the provisions of subparagraph (A) of this paragraph; or (2) in the event that the portion or portions of the territory are separated from the mainland territory by more than 600 kilometres, or if agreed between that State Party and the observing Party, or if otherwise provided for in Annex A, that State Party shall provide special procedures, including the possible use of refuelling airfields; or (3) in the event that a portion or portions of the territory are separated from the mainland territory by less than 600 kilometres, and such portion or portions of the territory are not covered by the provisions of subparagraph (A) of this paragraph, that State Party may specify a separate maximum flight distance in Annex A to cover such portion or portions of its territory.

6. Immediately upon the arrival of an observation aircraft at the point of entry, and immediately prior to the departure of an observation aircraft from the point of exit, both the observed and observing Parties shall inspect the covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors installed in accordance with Article IV, paragraph 4. In the event that the point of entry is different from the Open Skies airfield from which the observation flight commences, both the observed and observing Parties shall inspect the covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors immediately prior to departure of the observation aircraft from the point of entry en route to the Open Skies airfield from which the observation flight commences. In the event that the point of exit is different from the Open Skies airfield at which the observation flight terminates, both the observed and observing Parties shall inspect the covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors immediately prior to departure of the observation aircraft from such airfield en route to the point of exit.

7. A State Party shall have the right to conduct an examination and inventory of the items of equipment that the other State Party intends to use for the purpose of conducting a pre-flight inspection of sensors and, if applicable, the observation aircraft, as well as items that the flight repre-

sentatives intend to bring on board the observation aircraft. This examination and inventory:

(A) shall begin no later than one hour after arrival of such items at

the point of entry or the Open Skies airfield, at the choice of the State Party conducting the inventory, and shall be completed within one hour; and

(B) shall be carried out in the presence of one or more designated

individuals of the other State Party.

8. If, during the examination and inventory of the items of equipment to be used in the sensor inspection and, if applicable, observation aircraft inspection, as well as the items that the flight representatives intend to bring on board the observation aircraft, the State Party conducting the examination and inventory determines that the items do not conform to the list of authorized equipment contained in Annex D, Section II, paragraph 5, or to the items described in Annex G, Section I, paragraph 4, it shall have the right to deny permission for the use of such items. Items so identified that are brought into the territory of the observed Party by the observing Party shall be, unless otherwise agreed: (A) placed in a sealed container for safekeeping; and (B) subsequently removed from the territory of the observed Party at the earliest opportunity, but not later than the departure of the observing Party from the territory of the observed Party.

9. In the event that the observing Party travels to the point of entry specified in the notification provided in accordance with Article VI, Section I, paragraph 5 of this Treaty, using a transport aircraft registered with the observing Party or with another State Party, the transport aircraft shall be permitted: (A) to depart from the territory of the observed Party; (B) in the event that the point of entry is the same as the point of exit, to remain at the point of entry until departure of the observing Party from the territory of the observed Party; or (C) in the event that the point of entry is not the same as the point of exit, to fly to the point of exit in sufficient time for further crew rest prior to departure of all the personnel of the observing Party from the territory of the observed Party. 10. In the event that the observation aircraft is provided by the observed Party and the observing Party does not use its own transport aircraft for transporting its personnel from the point of entry to the Open Skies airfield, the observed Party shall ensure that the personnel of the observing Party are transported from the point of entry to the Open Skies airfield and from the Open Skies airfield to the point of exit.

ANNEX E

APPENDIX 1

SECTION I. DESIGNATION OF SITES

The sites to be used as points of entry, points of exit, Open Skies airfields, refuelling airfields, calibration targets, and, if applicable, entry fixes and exit fixes are initially as specified in Section II of this Appendix. The designation includes:

(A) Site: name of point of entry, point of exit, Open Skies airfield,

entry fix, exit fix, refuelling airfield, and calibration target;

(B) Location: latitude and longitude of the respective site, to the

nearest second; and

(C) Inspection: whether or not the pre-flight inspection of the air-

craft or the sensors can be conducted at this site.

SECTION II. POINTS OF ENTRY, POINTS OF EXIT, OPEN SKIES

AIRFIELDS, ENTRY FIXES, EXIT FIXES, REFUELLING

AIRFIELDS, AND CALIBRATION TARGETS

State Party: The Federal Republic of Germany

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Köln/Bonn N 50-52-02 Yes (EDDK) E 007-08-37

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Wunstorf N 52-27-48 No (EDNW) E 009-25-70 Landsberg/Lech N 48-04-28 No (EDSA) E 010-54-42

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION Köln/Bonn To be determined

State Party: The United States of America

POINTS OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Washington Dulles N 38-56-36 Yes International, DCW 077-27-24 Travis AFB N 38-15-48 Yes California W 121-55-48

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Washington Dulles N 38-56-36 Yes International, DCW 077-27-24 Travis AFB N 38-15-48 Yes California W 121-55-48 Elmendorf AFB N 61-15-12 Yes Alaska W149-47-30 Lincoln Municipal N 40-51-00 No Nebraska W 096-45-30

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

Honolulu International N 21-19-06 Hawaii W 157-55-24 Malmstrom AFB N 47-30-18 Montana W 111-11-00 Phoenix-Sky Harbor N 33-26-12 International Arizona W 112-00-24 General Mitchell N 42-56-48 International Wisconsin W 087-53-36 McGhee Tyson N 35-48-48 Tennessee W 083-59-36

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION Washington Dulles To be determined Travis AFB To be determined Elmendorf AFB To be determined

State Party: Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties

POINTS OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Kubinka N 55-36-30 Yes E 036-39-10 Ulan-Ude N 51-48-00 Yes E 107-27-00

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Kubinka N 55-36-30 Yes E 036-39-10 Ulan-Ude N 51-48-00 Yes E 107-27-00 Magadan N 59-54-06 No E 150-03-01 Vorkuta N 67-29-00 No E 063-59-00

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION State Party: Benelux

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Zaventem/ N 50-54-01 Yes Melsbroek W 004-59-09

OPEN SKIES AIRFIELD

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Zaventem/ N 50-54-01 Yes

Melsbroek W 004-59-09

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION Volkel N 54-39-03 W 005-42-02

State Party: Republic of Bulgaria

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Sofia N 42-41-07 Yes E 023-24-05

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Sofia N 42-41-07 Yes E 023-24-05 Burgas N 42-34-00 No E 027-30-00

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

SITE LOCATION Sofia N 42-41-07 E 023-24-05 Burgas N 42-34-00 E 027-30-00

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION State Party: Canada

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Ottawa N 45-19-21 Yes (CYOW) W 075-40-10

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Ottawa N 45-19-21 Yes W 075-40-10 Iqaluit N 63-45-22 No W 068-33-25 Yellowknife N 62-27-45 No W 114-26-20

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

SITE LOCATION Edmonton N 53-18-35 W 113-34-43 Halifax N 44-52-51 W 063-30-33 Winnipeg N 49-54-39 W 097-14-35 Churchill N 58-44-13 W 094-03-26

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION Ottawa area To be determined

State Party: The Kingdom of Denmark

POINTS OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Copenhagen N 55-37-07 No International E 012-39-26 Airport (EKCH) Military N 55-46-09 Yes Airfield E 012-19-34 Vaerloese (EKVL)

OPEN SKIES AIRFIELD

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Military N 55-46-09 Yes Airfield E 012-19-34 Vaerloese

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

SITE LOCATION Vagar Airport N 62-03-51 (EKVG) W 007-16-26 Soendre Stroemfjord N 67-01-05 International Airport W 050-41-39 (BGSF)

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION Military Airfield N 55-46-09 Vaerloese E 012-19-34

State Party: The Kingdom of Spain

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Getafe N 40-17-43 Yes W 003-43-21

POINT OF ENTRY/EXIT FOR CANARY ISLANDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Gando N 27-55-49 Yes W 015-23-05

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Getafe N 40-17-43 Yes W 003-43-21 Valencia N 39-29-26 No W 000-28-50 Valladolid N 41-42-26 No W 004-51-02 Moron N 37-10-34 No W 005-36-53

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

Nil

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION State Party: The French Republic

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Orleans-Bricy N 47-59-12 Yes E 001-45-43

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Orleans-Bricy N 47-59-12 Yes

E 001-45-43

Toulouse-Blagnac N 43-37-26 No

E 001-22-53

Nice-Côte d'Azur N 43-39-47 No

E 007-12-09

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

Nil

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION State Party: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

POINTS OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS

Brize Norton N 51-44-97 Yes W 001-34-93 Heathrow N 51-28-72 No W 000-27-47 NOTE: Heathrow is for arrival of personnel on scheduled passenger services only. Not for observation or transport aircraft.

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Brize Norton N 51-44-97 Yes W 001-34-93 Scampton N 53-18-45 Yes W 000-32-95 Leuchars N 55-22-38 Yes W 000-52-03

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined by FAA

REFUELLING AIRFIELDS

Nil

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION Boscombe Down N 51-09-10 W 001-44-76

State Party: The Hellenic Republic

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS

Thessaloniki N 40-27-22 Yes International E 022-59-21

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Thessaloniki N 40-27-22 Yes International E 022-59-21 Elefsis N 38-04-00 Yes E 023-33-38

ENTRY/EXIT FIX

Chouchouligovo N 41-24-40 E 023-22-02

REFUELLING AIRFIELDS

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION State Party: The Republic of Hungary

POINTS OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS

Budapest/Ferihegy N 47-26-18 Yes (LHBP) E 019-15-48 Tokol N 47-21-14 Yes (LHTL) E 018-58-08

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Budapest/Ferihegy N 47-26-18 Yes (LHBP) E 019-15-48 Tokol N 47-21-14 Yes (LHTL) E 018-58-08

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

None

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION

To be determined

State Party: The Republic of Iceland

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Keflavik N 63-59-48 Yes W 022-36-30

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS N 63-59-07 W 022-36-20

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

SITE LOCATION

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION

State Party: The Republic of Italy

POINTS OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Milano-Malpensa N 45-38-00 Yes

E 008-44-00

Palermo-Punta N 38-10-40 Yes Raisi E 013-05-20

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Milano-Malpensa N 45-38-00 Yes

E 008-44-00

Palermo-Punta N 38-10-40 Yes Raisi E 013-05-20

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

The above-mentioned Open Skies airfields

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION State Party: The Kingdom of Norway

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Oslo-Gardermoen N 60-12-10 Yes (ENGM) E 011-05-08

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Oslo-Gardermoen N 60-12-10 Yes (ENGM) E 011-05-08 Tromsoe-Langnes N 69-40-53 No (ENTC) E 018-55-10

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

SITE LOCATION Trondheim-Vaernes N 63-27-29 (ENVA) E 010-55-33

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION State Party: The Republic of Poland

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Warszawa-Okecie N 52-13-10 Yes

E 021-01-10

OPEN SKIES AIRFIELD

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Warszawa-Okecie N 52-13-10 Yes

E 021-01-10

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION State Party: The Portuguese Republic

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Lisboa N 38-46-22 Yes International W 009-07-58

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Sta. Maria N 36-58-22 No W 025-10-17 Porto Santo N 33-04-01 No W 016-20-44

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

Lisboa N 38-46-22 International W 009-07-58 Sta. Maria N 36-58-22 International W 025-10-17 Porto Santo N 33-04-01 W 016-20-44

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION Lisboa To be determined International

State Party: Romania

POINTS OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Bucharest-Otopeni N 44-34-30 Yes International E 026-05-10 Airport Timisoara N 45-48-37 Yes Airport E 021-20-22

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Bucharest-Otopeni N 44-34-30 Yes International E 026-05-10 Airport Timisoara N 45-48-37 Yes Airport E 021-20-22 Bacau Airport N 46-31-19 No

E 026-54-41

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

SITE LOCATION Bucharest-Otopeni N 44-34-30 International E 026-05-10 Airport Timisoara N 45-48-37 Airport E 021-20-22

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION Urlati N 45-55-45 E 026-05-11 Dunavat N 45-02-10 Nord Murighiol E 029-13-20

State Party: The Czech and Slovak Federal Republic

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Praha N 50-06-10 Yes International E 014-15-40

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Praha N 50-06-10 Yes International E 014-15-40 Bratislava N 49-10-10 No International E 017-12-50 Kosice N 48-40-10 No International E 021-14-40

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

SITE LOCATION Bratislava N 49-10-10 International E 017-12-50 Kosice N 48-40-10 International E 021-14-40

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION Praha To be determined International

State Party: The Republic of Turkey

POINTS OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Eskisehir N 39-47-00 Yes E 030-35-00

Diyarbakir N 30-50-00 Yes E 040-05-00

OPEN SKIES AIRFIELDS

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Eskisehir N 39-47-00 Yes E 030-35-00 Diyarbakir N 30-50-00 Yes E 040-05-00

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

To be determined

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION Eskisehir To be determined Diyarbakir To be determined

State Party: Ukraine

POINT OF ENTRY/EXIT

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Borispol/Kiev N 50-20-07 Yes E 030-53-07

OPEN SKIES AIRFIELD

INSPECTION OF

SITE LOCATION AIRCRAFT/SENSORS Borispol/Kiev N 50-20-07 Yes E 030-53-07

ENTRY/EXIT FIXES

To be determined

REFUELLING AIRFIELDS

SITE LOCATION Lvov N 49-48-07 E 023-57-03 Odessa N 46-25-06 E 030-40-07

CALIBRATION TARGETS

SITE LOCATION

ANNEX F

PRE-FLIGHT INSPECTIONS AND DEMONSTRATION FLIGHTS

SECTION I. PRE-FLIGHT INSPECTION OF OBSERVA-TION AIRCRAFT AND SENSORS OF THE OBSERVING PARTY

1. The purpose of the pre-flight inspection of observation aircraft and sensors provided by the observing Party is to confirm that the observation aircraft, its sensors and associated equipment correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty. The observed Party shall have the right to conduct a pre-flight inspection of an observation aircraft and its sensors provided by the observing Party to confirm that: (A) the observation aircraft, its sensors and associated equipment including, where applicable, lens and photographic film, correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty; and (B) there are no items of equipment on board the observation aircraft other than those permitted by Article IV of the Treaty.

2. Upon arrival of the observation aircraft at the point of entry the observed Party shall: (A) provide a list of the inspectors, the number of whom shall not exceed ten persons, unless otherwise agreed, including the general function of each of the inspectors; (B) provide a list of the items of equipment that they intend to use during the pre-flight inspection provided for in Annex D, Section II, paragraph 5 to the Treaty; and (C) inform the observing Party of its plan for the pre-flight inspection of the observation aircraft and its sensors.

3. Prior to the commencement of the pre-flight inspection, a designated individual from the observing Party shall: (A) brief the observed Party on the inventory procedures which shall be followed to confirm that all inspection equipment, as well as any nondestructive-testing equipment as provided for in paragraph 7 of this Section, brought on board the observation aircraft by the inspectors has been removed from the observation aircraft upon conclusion of the pre-flight inspection; (B) together with the inspectors, conduct an examination and inventory of each item of equipment to be used during the pre-flight inspection; and (C) brief the inspectors on all safety precautions that they shall observe during the pre-flight inspection of the observation aircraft and its sensors.

4. The pre-flight inspection shall not begin until the completion of the formal arrival procedures and shall take no longer than eight hours.

5. The observing Party shall have the right to provide its own escorts to accompany the inspectors throughout the pre-flight inspection of the observation aircraft and its sensors to confirm that the inspection is conducted in accordance with the provisions of this Section. The observing Par-

ty shall facilitate the inspection in accordance with the procedures specified in Annex D, Section II, paragraphs 7 and 8 to the Treaty.

6. In conducting the pre-flight inspection, the inspectors shall have the right of access to the observation aircraft, its sensors and associated equipment, in the same manner as provided for in Annex D, Section II, paragraph 10, and shall comply with the provisions of Annex D, Section II, paragraphs 11 and 12 to the Treaty.

7. For the purposes of this inspection, the observed Party shall have the right to take on board and use the following non-destructive-testing equipment: (A) video probe (borescope on video camera); (B) X-ray and backscatter X-ray imaging equipment; (C) ultrasonic imaging equipment; (D) logic/data analyser; (E) passive infra-red sensors; and (F) 35 millimetre camera. In addition, the observed Party shall have the right to take on board and use such other non-destructive-testing equipment as may be necessary to establish that no items of equipment are on board the observation aircraft other than those permitted by Article IV of the Treaty, as may be agreed by the Open Skies Consultative Commission prior to 30 June 1992.

8. Upon completion of the pre-flight inspection, the inspectors shall leave the observation aircraft, and the observing Party shall have the right to use its own inventory procedures to confirm that all inspection equipment used during the pre-flight inspection has been removed from the observation aircraft. If the observed Party is unable to demonstrate this to the satisfaction of the observing Party, the observing Party shall have the right to proceed with the observation flight or to cancel it, and when the observing Party is satisfied that it is safe to do so, depart from the territory of the observed Party. In the latter case, no observation flight shall be recorded against the quota of either State Party.

9. The inspectors shall immediately inform the observing Party if they establish that the observation aircraft, its sensors or associated equipment do not correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty, or that there are items of equipment on board the observation aircraft other than those permitted by Article IV of the Treaty. If the observing Party is unable to demonstrate that the observation aircraft, its sensors and associated equipment correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty and that there are no items of equipment on board the observation aircraft other than those permitted by Article IV of the Treaty, and if the observing and observed Parties do not agree otherwise, the observed Party shall have the right to prohibit the observation flight pursuant to Article VIII of the Treaty. If the observation flight is prohibited, the observation aircraft shall promptly depart from the territory of the observed Party and no observation flight shall be recorded against the quota of either State Party. 10. Upon completion of the pre-flight inspection of the observation aircraft and its sensors, the observed and observing Parties shall prepare a pre-flight inspection report which shall state that:

(A) the observation aircraft, its sensors and associated equipment correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty; and

(B) there are no items of equipment on board the observation aircraft other than those permitted by Article IV of the Treaty.

11. Signature of the pre-flight inspection report by the observed Party shall signify its agreement for the observing Party to use that observation aircraft to conduct an observation flight over the territory of the observed Party.

SECTION II. PRE FLIGHT INSPECTION OF SENSORS OF THE OBSERVED PARTY

1. The purpose of the pre-flight inspection of the sensors on an observation aircraft provided by the observed Party is to confirm that the sensors and associated equipment correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty. The observing Party shall have the right to conduct a pre-flight inspection of the sensors and associated equipment installed on an observation aircraft provided by the observed Party to confirm that its sensors and associated equipment correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty.

2. Upon arrival of the inspectors of the observing Party at the location of the pre-flight inspection, the observing Party shall: (A) provide a list of the inspectors, the number of whom shall not exceed five persons, unless otherwise agreed, including the general function of each inspector; (B) provide a list of the items of equipment that the inspectors intend to use during the pre-flight inspection; and (C) inform the observed Party of its plan for the pre-flight inspection of the sensors and associated equipment on board the observation aircraft.

3. Prior to the commencement of the pre-flight inspection, a designated individual from the observed Party shall: (A) brief the observing Party on the inventory procedures that shall be followed to confirm that each item of equipment brought on board the observation aircraft by the inspectors has been removed from the observation aircraft upon conclusion of the pre-flight inspection; (B) together with the inspectors, conduct an examination and inventory of each item of equipment to be used during the pre-flight inspection; and (C) brief the inspectors on all necessary safety precautions that they must observe during the pre-flight inspection of the sensors and associated equipment installed on the observation aircraft.

4. The pre-flight inspection shall not begin until the completion of the formal arrival procedures and shall take no longer than eight hours.

5. The observed Party shall have the right to provide its own escorts to accompany the inspectors throughout the pre-flight inspection of the sensors and associated equipment on board the observation aircraft to confirm that the inspection is conducted in accordance with the provisions of

this Section. The observed Party shall facilitate the inspection of the sensors and associated equipment on board the observation aircraft by the inspectors in accordance with the procedures specified in Annex D, Section II, paragraph 7 to the Treaty.

6. In conducting the pre-flight inspection, the inspectors shall have the right of access to the sensors and associated equipment on board the observation aircraft in the same manner as provided for in Annex D, Section II, paragraph 10 and shall comply with the provisions of Annex D, Section II, paragraphs 11 and 12 to the Treaty.

7. Upon completion of the pre-flight inspection, the inspectors shall leave the observation aircraft and the observed Party shall have the right to use its own inventory procedures to confirm that all items of equipment have been removed from the observation aircraft. If the observing Party is unable to demonstrate this to the satisfaction of the observed Party, the observed Party shall have the right to prohibit the observation flight in accordance with Article VIII of the Treaty, and no observation flight shall be recorded against the quota of either State Party.

8. The inspectors shall immediately inform the observed Party if they establish that any of the sensors or associated equipment on board the observation aircraft do not correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty. If the observed Party is unable to demonstrate that the sensors or associated equipment on board the observation aircraft correspond to those certified in accordance with Annex D to the Treaty, the observing Party shall have the right to: (A) agree to use an alternative package of sensor types or capabilities proposed by the observed Party; (B) proceed according to the original mission plan; (C) accept a delay in the commencement of the observation flight to permit the observed Party to rectify the problem determined to exist by the observing Party pursuant to this paragraph. In the event that the problem is resolved to the satisfaction of the observing Party, the flight shall proceed according to the mission plan, revised as necessary due to any delay. In the event that the problem is not rectified to the satisfaction of the observing Party, the observing Party shall depart the territory of the observed Party; or (D) cancel the observation flight, and immediately depart the territory of the observed Party.

9. If the observing Party leaves the territory of the observed Party not having conducted an observation flight, as provided for in paragraph 8, subparagraphs (C) and (D) of this Section, no observation flight shall be counted against the quota of either State Party. 10. Upon completion of the pre-flight inspection of the sensors and associated equipment installed on the observation aircraft, the observed Party and the observing Party shall prepare a pre flight inspection report that shall state that the sensors correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty. Signature of the preflight inspection report by the observing Party shall signify its agreement to use that observation aircraft to conduct an observation flight over the territory of the observed Party.

SECTION III. DEMONSTRATION FLIGHTS

1. In the event that the aircraft is provided by the observing Party, at the request of the observed Party, the observing Party shall, following the pre-flight inspection, conduct a demonstration flight to allow the inspectors to observe the functioning of the sensors that are to be used during the observation flight and to collect sufficient data to allow them to confirm that the capability of those sensors is in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 8 of the Treaty.

2. In the event that the aircraft is provided by the observed Party, at the request of the observing Party, the observed Party shall, following the pre-flight inspection, conduct a demonstration flight to allow the inspectors to observe the functioning of the sensors that are to be used during the observation flight and to collect sufficient data to allow them to confirm that the capability of those sensors is in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 9 of the Treaty.

3. In the event that either the observed or observing Party exercises its right to request a demonstration flight: (A) the demonstration flight shall be performed in accordance with the requirements of Annex D, Section III; (B) the demonstration flight shall last for no more than two hours; (C) the observed Party shall provide calibration targets in accordance with the specifications in Appendix 1 to Annex D to the Treaty in the vicinity of the airfield at which the pre-flight inspection is to be conducted; (D) any delay in carrying out a request for a demonstration flight caused by weather conditions or problems with the aircraft or sensors of the observed Party shall not count against the time allocated for such flights, unless otherwise agreed; (E) the observed Party shall process the data collected by sensors at a facility in the vicinity of the airfield at which the pre flight inspection is to be conducted, in the presence of personnel of the observing Party, in accordance with the provisions of Article IX, Sections II and III of the Treaty; and (F) the cost of the demonstration flight, including the provision of data recording media and the processing of data, shall be distributed in accordance with the provisions of Annex L, Section I, paragraph 9 to the Treaty.

4. In the event that the observed Party exercises its right to request a demonstration flight, the observing Party shall have the right to add a period of up to 24 hours to the 96 hours allowed for the conduct of the observation flight, pursuant to Article VI, Section I, paragraph 9. This shall not affect the right of other States Parties to conduct observation flights after the original period of 96 hours as provided for in Article VI, Section I, paragraph 3 of the Treaty.

5. In the event that the observing Party exercises its right to request a demonstration flight, this shall be accomplished within the period of 96 hours allowed for the conduct of the observation flight, pursuant to Article VI, Section I, paragraph 9 of the Treaty.

6. In the event that the observed Party is not satisfied that the capability of any sensor installed on the observation aircraft provided by the ob-

serving Party is in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 8 of the Treaty, the observed Party shall have the right to:

(A) in the case of a sensor for which ground resolution is dependent

upon height above ground level, propose an alternative minimum height above ground level at which that sensor shall be permitted to be operated during the observation flight;

(B) in the case of sensors for which ground resolution is not depen-

dent upon height above ground level, prohibit the operation of that sensor during the observation flight; or

(C) prohibit the observation flight pursuant to the provisions of Ar-

ticle VIII of the Treaty.

7. In the event that the observing Party is not satisfied that the capability of any sensor installed on the observation aircraft provided by the observed Party is in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 9 of the Treaty, the observing Party shall have the right to: (A) agree to use an alternative package of sensor types or capabilities proposed by the observed Party; (B) in the case of a sensor for which ground resolution is dependent upon height above ground level, propose an alternative minimum height above ground level at which that sensor shall be permitted to be operated during the observation flight; (C) in the case of sensors for which ground resolution is not dependent upon height above ground level, conduct the observation flight as planned, and the cost of the data recording media for that sensor shall be borne by the observed Party; (D) accept a delay in the commencement of the observation flight to permit the observed Party to rectify the problem determined to exist by the observing Party. In the event that the problem is resolved to the satisfaction of the observing Party, the flight shall proceed according to the mission plan, revised as necessary due to any delay. In the event that the problem is not rectified to the satisfaction of the observing Party, the observing Party shall depart the territory of the observed Party; or (E) cancel the observation flight pursuant to Article VIII of the Treaty, and immediately depart the territory of the observed Party.

8. In the event that the observation flight is prohibited or cancelled by the State Party requesting the demonstration flight, no observation flight shall be counted against the quota of either State Party, and the State Party requesting the demonstration flight shall convey the matter to the Open Skies Consultative Commission.

ANNEX G

FLIGHT MONITORS, FLIGHT REPRESENTATIVES, AND RE-PRESENTATIVES

SECTION I. FLIGHT MONITORS AND FLIGHT REPRESENTATI-VES

1. The provisions set forth in this Annex shall apply to personnel designated in accordance with Article XIII. Each State Party shall have the right to have at any one time the number of flight monitors and flight representatives on board the observation aircraft as set forth in Article VI, Section III. The provisions of that Section shall govern their activities with respect to the organization and conduct of observation flights. Each State Party shall facilitate the activities of the flight monitors and flight representatives pursuant to this Annex.

2. The observed Party shall appoint one of the flight monitors as chief flight monitor. The chief flight monitor shall be a national of the observed Party. The observing Party shall appoint one of the flight representatives as chief flight representative. The chief flight representative shall be a national of the observing Party.

3. In preparing for the observation flight, flight monitors and flight representatives shall have the right: (A) to acquaint themselves with the technical literature relating to the functioning and operation of the sensors and the flight operation manual of the observation aircraft; and (B) to acquaint themselves with the equipment of the observation aircraft relating to the control of the flight regime and the functioning and operation of the sensors installed on the observation aircraft.

4. Flight monitors and flight representatives shall have the right: (A) to remain on board the observation aircraft throughout the observation flight, including any stops for refuelling or emergencies; (B) to bring on board the observation aircraft and use maps, flight charts, publications, and operations manuals; (C) to move unencumbered about the observation aircraft, including the flight deck, during the observation flight, except for flight safety reasons. In exercising their rights, the flight monitors or flight representatives shall not interfere with the activities of the flight crew; (D) to monitor compliance with the flight plan and to observe the flight regime of the observation aircraft and the functioning and operation of the sensors; (E) to listen to internal and external radio communications on board the aircraft and to make internal radio communications; and (F) to record the parameters of the flight regime and the functioning and operation of the sensors on maps, charts, and notepads.

5. In addition to those rights specified in paragraph 4 of this Section, the chief flight monitor shall have the right: (A) to consult the flight crew regarding compliance with national flight rules and the provisions of the Treaty; (B) to observe the activities of the flight crew, including activities on the flight deck, during the observation flight, as well as to monitor the functioning and operation of the flight and navigation instruments of the observation aircraft; (C) to provide recommendations to the flight crew regarding compliance with the flight plan; (D) to ask the flight crew, without interfering with their activities, for information on the flight regime; and (E) to communicate with air traffic control authorities, as appropriate, and to help relay and interpret communications from air traffic control authorities to flight crew and from the flight crew to the air traffic control authorities about the conduct of the observation flight; for this purpose, the chief flight monitor shall be permitted to make external radio communications using the radio equipment of the observation aircraft.

6. In the event that the chief flight monitor believes that the observation aircraft is deviating from its flight plan, the chief flight monitor shall advise the flight crew and may inform the air traffic control authorities of any deviations of the observation aircraft from the flight plan that the chief flight monitor believes could threaten flight safety.

7. In addition to the rights specified in paragraph 5 of this Section, the chief flight representative shall have: (A) the rights as described in paragraph 5, subparagraphs (A), (B) and (D) of this Section with regard to the flight crew; and (B) the right, in case of deviation from the flight plan, to receive an explanation from the flight crew as to the reasons for such a deviation.

8. Flight representatives shall have the right to direct the operation of the sensors during the observation flight. In addition, upon notification to the observed Party prior to the commencement of the observation flight, flight representatives shall have the right to operate the sensors during the observation flight. In the event that the flight representatives exercise their right to operate the sensors pursuant to this paragraph, the observed Party shall not be responsible for any failure or inadequacy in the quality of the data collected by the sensors due to the operation of the sensors by the flight representatives.

SECTION II. REPRESENTATIVES

1. An observing Party using an observation aircraft designated by a third State Party shall have the right to have at any one time the number of representatives on board the observation aircraft set forth in Article VI, Section III of the Treaty.

2. The observing Party shall appoint one of its representatives as chief representative. The chief representative shall have the rights of the chief

flight representative as specified in Section I of this Annex. In addition, the chief representative shall:

(A) advise the pilot-in-command regarding compliance with the

provisions of the Treaty;

(B) have the right to monitor compliance by the observed Party

with the provisions of the Treaty; and

(C) have the right, in case of deviations from the flight plan, to re-

ceive an explanation from the pilot-in-command as to the reasons for such a deviation.

3. Representatives shall have the rights of flight representatives as specified in Section I of this Annex.

ANNEX H

CO-ORDINATION OF PLANNED OBSERVATION FLIGHTS

1. In order to avoid potential time conflict regarding the conduct of observation flights over the same State Party, each State Party having the right to conduct observation flights following the annual distribution of active quotas may notify all other States Parties, no later than 1 November of each year, of its plans to utilize all or part of its active quota during the following year. The notification shall indicate the number of observation flights that the notifying State Party plans to conduct over the territory of other States Parties during each quarter of that year.

2. In no case shall the total number of observation flights planned and notified in accordance with paragraph 1 of this Annex over the territory of any one State Party during a given quarter exceed 16. Except as provided for in Article VI, Section I, paragraph 3, no State Party shall be obliged to accept more than one observation flight at any time during the period specified in Article VI, Section I, paragraph 9 of the Treaty.

3. States Parties that have notified, in accordance with paragraph 1 of this Annex, their plans to utilize one or more active quotas for observation flights over the territory of the same State Party during a given quarter or quarters shall hold consultations, if necessary, to avoid any conflict in their planned observation flights. In the event that agreement on avoidance of conflict cannot be reached through consultation among the States Parties involved, the issue shall be resolved by the drawing of lots by such States Parties. The first of those consultations, regarding observation flights in the quarter beginning 1 January of the following year, shall begin promptly following receipt of the notification provided for in paragraph 1 of this Annex. Subsequent consultations among the States Parties involved shall be conducted between 1 February and 15 February for the quarter beginning 1 April; between 1 May and 15 May for the quarter beginning 1 July; and between 1 August and 15 August for the quarter beginning 1 October. The States Parties involved shall notify the resulting sequence of observation flights established in these consultations to all States Parties no later than 15 November, 15 February, 15 May and 15 August, respectively.

4. No later than seven days after the notification of the sequence of observation flights established pursuant to paragraph 3 of this Annex, each

State Party shall notify all States Parties planning to conduct observation flights over its territory during that quarter of each flight for which it intends to exercise the right to provide its own observation aircraft.

5. Each State Party that has not provided a notification pursuant to paragraph 1 of this Annex or has not notified its plans to utilize all of its active quotas, or has not conducted an observation flight during the quarter for which it had notified such planned flight, shall have the right to utilize such remaining active quotas, provided that such observation flights have been accommodated within the existing agreement reached pursuant to paragraph 3 of this Annex.

ANNEX I

INFORMATION ON AIRSPACE AND FLIGHTS IN HAZARDOUS AIRSPACE

1. No earlier than 90 days after entry into force of the Treaty, at the request of any other State Party, a State Party shall provide, no later than 30 days after the receipt of such a request, the following information in accordance with ICAO provisions: (A) its airspace structure, as published in the Aeronautical Information Publication (AIP) series; (B) detailed information on all hazardous airspace; and (C) airfield information and arrival and departure procedures for each of its: (1) points of entry and points of exit; (2) Open Skies airfields; and (3) alternate airfields and refuelling airfields for its points of entry, points of exit, and Open Skies airfields.

2. Each State Party shall promptly notify States Parties that have requested information in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Annex of any changes to the information provided in accordance with paragraph 1 of this Annex. Notwithstanding the provisions of this paragraph, Notices to Airmen (NOTAMs) need not be provided.

3. No later than 90 days after entry into force of the Treaty, each State Party shall notify all other States Parties of the source of the information to be provided in accordance with paragraph 1 of this Annex.

ANNEX J

MONTREUX CONVENTION

1. Observation flights conducted under the provisions of the Treaty providing for the observation of the entire territory of States Parties shall not prejudice the Montreux Convention of 20 July 1936.

2. The routing and notification of transit flights of aircraft for the purpose of the Treaty falling within the scope of Article 23 of the Montreux Convention shall be governed by the provisions of that Article.

ANNEX K

INFORMATION ON FILM PROCESSORS, DUPLICATORS AND PHOTOGRAPHIC FILMS, AND PROCEDURES FOR MONITO-RING THE PROCESSING OF PHOTOGRAPHIC FILM

SECTION I. INFORMATION ON FILM PROCESSORS, DUPLICA-TORS AND PHOTOGRAPHIC FILMS

1. Pursuant to Annex D, Section II, paragraph 3, subparagraph (A) (3) to the Treaty, each State Party, when notifying other States Parties of film processors or duplicators that it intends to use to develop original film negatives or produce duplicate film positives or negatives, shall provide the following manufacturer's information: (A) the processor or duplicator name; (B) the maximum and minimum width and length, if applicable, of film which may be processed or duplicated; (C) each type of film that may be processed or duplicated in that film processor; and (D) each step in the process, including the range of exposure, temperature, duration, recommended film transport speed, chemicals and chemical mixes, for each type of film.

2. Pursuant to Annex D, Section II, paragraph 3, subparagraph (A) (2) to the Treaty, each State Party, when providing information on the types of black and white aerial film that it intends to use to collect data during the in flight examination or an observation flight, or to duplicate such data, shall provide the following manufacturer's information, for each type of aerial film that may be processed or duplicated by means of the film processors or duplicators referred to in paragraph 1 of this Section, as necessary to confirm the capabilities of the film. Depending upon national practices of the film manufacturer, such information may include: (A) effective film speed; (B) resolution/modulation (C) spectral sensitivity; and (D) optical specular density or sensitometric characteristics.

3. For the purposes of determining the sensitometric characteristics of aerial film materials in accordance with its own national methodology, each State Party shall have the right to receive, upon request, unexposed samples of all types of photographic film to be used as data recording media, the chemicals for processing them, and to receive instructions for processing and duplication of such photographic films. Such samples and instructions shall be provided no later than 30 days after receipt of such a request.

SECTION II. MONITORING OF FILM PROCESSING AND DUPLI-CATION

1. States Parties taking part in the certification of an observation aircraft and its sensors shall have the right to monitor the processing and duplication of the aerial film used during the in-flight examination. Per-

sonnel of the observed and observing Party shall have the right to monitor the processing and duplication of the aerial film used during a demonstration and observation flight.

2. While monitoring the processing and duplication of aerial film, the States Parties shall have the right to bring with them and use, in a manner that does not disrupt the processing or duplication of the film, the following equipment: (A) litmus papers; (B) thermometers; (C) chemical test equipment, including pH meters and hydrometers; (D) stopwatches; (E) sensitometers; (F) densitometers; and (G) 21-step sensitometric test strips and optical wedges.

3. Prior to the processing of the films exposed during the in-flight examination, demonstration flight and observation flight, States Parties shall check the film processing equipment and chemicals by processing a 21-step sensitometric test strip or exposing and processing a 21-step optical wedge to confirm that the sensitometric data for the processing of that type of film using that film process meets the specifications provided pursuant to Section I of this Annex. Unless otherwise agreed, the original or duplicate aerial film negatives or positives shall not be processed or duplicated until the processing of the 21-step sensitometric test strip or exposing and processing of the 21-step optical wedge meets the characteristics provided in accordance with the provisions of Section I of this Annex for that type of aerial film and film processor or duplicator.

4. Prior to the processing of the films exposed during the in-flight examination, demonstration flight and observation flight, States Parties shall have the right to check the film processing equipment and chemicals by exposing and processing a test film of the same type used during the in flight examination, demonstration flight and observation flight to confirm that the washing and fixing process is suitable for the purposes of permanent archive storage.

ANNEX L

OPEN SKIES CONSULTATIVE COMMISSION

SECTION I. GENERAL PROVISIONS

Procedures and other provisions relating to the Open Skies Consultative Commission are established in this Annex pursuant to Article X of the Treaty.

1. The Open Skies Consultative Commission shall be composed of representatives designated by each State Party. Alternates, advisers and experts of a State Party may take part in the proceedings of the Open Skies Consultative Commission as deemed necessary by that State Party.

2. The initial session of the Open Skies Consultative Commission shall open within 60 days of the signature of the Treaty. The Chairman of the opening meeting shall be the representative of Canada.

3. The Open Skies Consultative Commission shall meet for no fewer than four regular sessions per calendar year unless it decides otherwise. Extraordinary sessions shall be convened at the request of one or more States Parties by the Chairman of the Open Skies Consultative Commission, who shall promptly inform all other States Parties of the request. Such sessions shall open no later than 15 days after receipt of such a request by the Chairman.

4. Sessions of the Open Skies Consultative Commission shall last no longer than four weeks, unless it decides otherwise.

5. States Parties shall assume in rotation, determined by alphabetical order in the French language, the chairmanship of the Open Skies Consultative Commission. Each Chairman shall serve from the opening of a session until the opening of the following session, unless otherwise agreed.

6. Representatives at meetings shall be seated in alphabetical order of the States Parties in the French language.

7. The working languages of the Open Skies Consultative Commission shall be English, French, German, Italian, Russian and Spanish.

8. The proceedings of the Open Skies Consultative Commission shall be confidential, unless otherwise agreed. The Open Skies Consultative Commission may agree to make its proceedings or decisions public.

9. During the period of provisional application, and prior to 30 June 1992, the Open Skies Consultative Commission shall settle the distribution of costs arising under the Treaty. It shall also settle as soon as possible the scale of distribution for the common expenses associated with the operation of the Open Skies Consultative Commission. 10. During the period of provisional application of the Treaty the Open Skies Consultative Commission shall develop a document relating to notifications and reports required by the Treaty. Such document shall list all such notifications and reports and shall include appropriate formats as necessary. 11. The Open Skies Consultative Commission shall work out or revise, as necessary, its rules of procedure and working methods.

SECTION II. ANNUAL REVIEW OF ACTIVE QUOTAS

Procedures for the annual review of active quotas as foreseen in Article III, Section I, paragraph 7 of the Treaty shall be as follows:

1. States Parties wishing to modify all or part of the past year's distribution with respect to their active quota shall notify all other States Parties and the Open Skies Consultative Commission, by 1 October of each year, of those States Parties over which they wish to conduct their observation flights during the next calendar year. Such proposed modifications shall be considered by the States Parties during this review, according to the rules set forth in the following paragraphs of this Section.

2. If the requests for observation flights over the territory of any given State Party do not exceed its passive quota, then the distribution shall be established as requested, and presented to the Open Skies Consultative Commission for approval.

3. If the requests for observation flights over the territory of any given State Party exceed its passive quota, then the distribution shall be established by general agreement among the interested States Parties, and presented to the Open Skies Consultative Commission for approval.

SECTION III. EXTRAORDINARY OBSERVATION FLIGHTS

1. The Open Skies Consultative Commission shall consider requests from the bodies of the Conference on Security and Co-operation in Europe authorized to deal with respect to conflict prevention and crisis management and from other relevant international organizations to facilitate the organization and conduct of extraordinary observation flights over the territory of a State Party with its consent.

2. The data resulting from such observation flights shall be made available to the bodies and organizations concerned.

3. Notwithstanding any other provision of the Treaty, States Parties may agree on a bilateral and voluntary basis to conduct observation flights over the territory of each other following the procedures regarding the conduct of observation flights. Unless otherwise agreed by the States Parties concerned, the data resulting from such observation flights shall be made available to the Open Skies Consultative Commission.

4. Observation flights conducted under the provisions of this Section shall not be counted against the active or passive quotas of the States Parties involved.

SECTION IV. ADDITIONAL FIELDS FOR THE USE OF THE OPEN SKIES REGIME

1. States Parties may raise for consideration in the Open Skies Consultative Commission proposals for the use of the Open Skies regime in additional specific fields, such as the environment.

2. The Open Skies Consultative Commission may take decisions on such proposals or, if necessary, may refer them to the first and subsequent conferences called to review the implementation of the Treaty, in accordance with the provisions of Article XVI, paragraph 3 of the Treaty.

Fördrag om observationsflygningar

De stater som har slutit detta fördrag, nedan kallade parterna,

som erinrar om de åtaganden de gjorde vid konferensen för säkerhet och samarbete i Europa för att skapa större öppenhet och begriplighet i sin militära verksamhet och för att öka säkerheten genom förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder,

som välkomnar de historiska tilldragelser i Europa som har förändrat säkerhetsläget från Vancouver till Vladivostok,

som önskar bidra med ytterligare utveckling och förstärkning av fred, stabilitet och säkerhet genom samarbete inom detta område genom att skapa ett system för observationsflygningar,

som värdesätter det potentiella bidrag som de principer för flygobservationer av detta slag skulle kunna göra för säkerheten och stabiliteten också inom andra regioner,

som beaktar möjligheten att tillämpa sådana principer för att förbättra öppenhet och begriplighet, för att möjliggöra övervakning av uppfyllelsen av nuvarande och framtida avtal om rustningskontroll samt för att stärka förmågan att förebygga konflikter och hantera kriser inom ramen för konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och inom andra berörda internationella organ,

som emotser en möjlighet att utvidga principen om observationsflygningar till att omfatta ytterligare områden såsom miljöskydd,

som strävar efter att upprätta förfaranden för att möjliggöra observation från luften av parternas samtliga territorier i avsikt att observera en part eller en partsgrupp på grundval av jämlikhet och effektivitet med bibehållen flygsäkerhet,

som beaktar att driften av ett sådant system inte skall vara till förfång för utanförstående stater,

har slutit följande fördrag:

Artikel I Allmänna bestämmelser

1. Detta fördrag inför det s.k. Open Skies-systemet för parternas genomförande av observationsflygningar över varandras territorier och fastställer deras rättigheter och skyldigheter i detta hänseende.

2. Bilagorna med tillägg utgör en integrerande del av fördraget.

Artikel II Definitioner

I detta fördrag används följande definitioner.

1. observerad part: part eller partsgrupp över vilkens territorium observationsflygningar genomförs eller avses genomföras räknat från den tidpunkt då den mottar meddelande därom från en observerande part tills de åtgärder vidtagits som hänför sig till flygningen eller till personal som agerar å partens eller partsgruppens vägnar.

2. observerande part: part eller partsgrupp som avser genomföra eller håller på att genomföra en observationsflygning över en annan parts eller partsgrupps territorium räknat från den tidpunkt då den lämnar meddelande om sin avsikt att genomföra en observationsflygning tills de åtgär-

der har vidtagits som hänför sig till flygningen eller till personal som agerar å partens eller partsgruppens vägnar.

3. partsgrupp: två eller flera parter som har kommit överens om att bilda en grupp som avses i detta fördrag.

4. observationsflygplan: ett obeväpnat fastvingeflygplan som utsetts att utföra observationsflygningar, som är registrerat av en parts behöriga myndigheter och som är utrustat med överenskomna sensorer. Med termen obeväpnad menas att observationsflygplan som används i de syften som avses i detta fördrag inte är utrustade för att bära eller bruka vapen.

5. observationsflygning: flygning med observationsflygplan av en observerande part över en observerad parts territorium enligt färdplanen från ankomstplatsen eller Open Skies-flygplatsen (OS-flygplatsen) till avgångsplatsen eller OS-flygplatsen.

6. transitflygning: flygning med ett observations- eller transportflygplan genomförd av en observerande part eller på dess uppdrag över en tredje parts territorium på väg till eller från den observerade partens territorium.

7. transportflygplan: annat flygplan än ett observationsflygplan som på uppdrag av den observerande parten genomför flygningar till eller från en observerad parts territorium uteslutande i de syften som avses i detta fördrag.

8. territorium: land innefattande öar samt vatten inom och utom landets gränser, över vilka en part har suveränitet.

9. passiv kvot: det antal observationsflygningar som varje part är skyldig att godta som observerad part.

10. aktiv kvot: det antal observationsflygningar som varje part har rätt att genomföra som observerande part.

11. maximal flygsträcka: längsta sträcka över den observerade partens territorium från den punkt vid vilken en observationsflygning får utgå till den punkt vid vilken den får avslutas, vilket närmare anges i bilaga A.

12. sensor: utrustning av en kategori som anges i artikel IV.1 monterad i ett observationsflygplan för användning vid observationsflygningar.

13. markupplösning: det minsta avstånd på marken mellan två närbelägna föremål som kan urskiljas som separata föremål.

14. utrustning för infraröd linjeavsökare (IRLS): sensor som kan ta emot och visa termisk elektromagnetisk strålning som, i den osynliga infraröda delen av det optiska spektrumet, avges av föremål på grund av deras temperatur och i avsaknad av artificiell belysning.

15. observationsperiod: angiven tid under en observationsflygning då en särskild i observationsflygplanet monterad sensor är igång.

16. besättning: personer från en part i vilken, om parten så bestämmer, kan ingå tolkar och som utför uppgifter som är kopplade till ett observationsflygplans eller ett transportflygplans drift eller underhåll.

17. besättningschef: den pilot ombord på ett observationsflygplan som är ansvarig för flygplanets verksamhet, färdplanens genomförande och flygplanets säkerhet.

18. flygövervakare: en person som på uppdrag av den observerade parten befinner sig ombord på ett observationsflygplan tillhandahållet av den observerande parten under en observationsflygning och som utför uppgifter i enlighet med bilaga G.

19. flygrepresentant: en person som på uppdrag av den observerande parten befinner sig ombord på ett observationsflygplan tillhandahållet av den observerade parten under en observationsflygning och som utför uppgifter i enlighet med bilaga G.

20. representant: en person utsedd av den observerande parten, som utför uppgifter på dennas uppdrag i enlighet med bilaga G under en observationsflygning ombord på ett observationsflygplan utsett av annan part än den observerande eller observerade parten.

21. sensoroperatör: en person från en part som utför uppgifter som är kopplade till funktionen, driften och underhållet av ett observationsflygplans sensorer.

22. inspektör: en person från en part som inspekterar en annan parts sensorer eller observationsflygplan.

23. eskort: en person från en part som medföljer en annan parts inspektörer.

24. uppdragsplan: en handling upprättad i ett av rådgivande kommittén fastställt format framlagd av den observerande parten och innehållande uppgifter om färdväg, flygprofil, genomförandeorder samt det stöd som behövs för att genomföra observationsflygningen och som skall avtalas med den observerade parten och utgöra grunden för uppgörandet av färdplanen.

25. färdplan: en handling upprättad med stöd av den avtalade uppdragsplanen och i det format och med det innehåll som anges av Internationella civila luftfartsorganisationen, nedan kallad ICAO, och som inges till flygtrafikledningen och utgör grunden för genomförandet av en observationsflygning.

26. uppdragsrapport: en handling upprättad i ett format fastställt av rådgivande kommittén som beskriver en observationsflygning och färdigställs efter flygningens genomförande av den observerande parten och undertecknas av den observerande och den observerade parten.

27. Open Skies-flygfält (OS-flygfält): flygfält utsett av den observerade parten som en punkt på vilken en observationsflygning får börja eller sluta. 28. ankomstplats: en plats angiven av den observerade parten för mottagande av den observerande partens personal till den observerade partens territorium. 29. avgångsplats: en plats angiven av den observerade parten för avfärd för den observerande partens personal från den observerade partens territorium. 30. flygfält för tankning: ett flygfält utsett av den observerade parten för tankning och underhåll av observationsflygplan och transportflygplan. 31. alternativt flygfält: ett flygfält angivet i färdplanen till vilket ett observationsflygplan eller ett transportflygplan får fortsätta när det anses olämpligt att landa på det avsedda flygfältet. 32. farligt luftrum: de skyddsområden, restriktionsområden och farliga områden som definieras i bilaga 2 till konventionen angående internationell civil luftfart är fastställda i enlighet med bilaga 15 till den konventionen för att trygga flygsäkerhet, allmän säkerhet och miljöskydd och om vilka information lämnas i enlighet med ICAO-bestämmelserna.

33. skyddsområde: luftrum med definierad avgränsning över en parts territorium inom vilket flygtrafik är förbjuden.

34. restriktionsområde: luftrum med definierad avgränsning över en parts territorium inom vilket flygtrafik är begränsad på angivna villkor.

35. farligt område: luftrum med definierad avgränsning inom vilket verksamhet som är farlig för flygtrafik kan förekomma vid angivna tider.

Artikel III Kvoter

Del I Allmänna bestämmelser

1. Varje part skall ha rätt att genomföra observationsflygningar i enlighet med bestämmelserna i detta fördrag.

2. Varje part måste gå med på observationsflygningar över sitt territorium i enlighet med bestämmelserna i detta fördrag.

3. Varje part skall ha rätt att genomföra lika många observationsflygningar över vilken annan parts territorium som helst som denna andra stat har rätt att genomföra över den själv.

4. Det totala antalet observationsflygningar som varje enskild part måste gå med på över sitt eget territorium är lika med denna parts totala passiva kvot. Tilldelning av totala passiva kvoter till parterna anges i bilaga A del I.

5. Det antal observationsflygningar som varje enskild part skall ha rätt att genomföra varje år över de övriga parternas territorier är lika med partens individuella, aktiva kvot med avseende på respektive part. En parts totala aktiva kvot är lika med summan av dess individuella aktiva kvoter. En parts totala aktiva kvot skall inte överstiga dess totala passiva kvot.

6. Den första tilldelningen av aktiva kvoter anges i bilaga A del II.

7. När fördraget trätt i kraft, skall tilldelningen av aktiva kvoter vara föremål för en årlig översyn avseende nästkommande kalenderår inom ramen för rådgivande kommittén. Om det inte är möjligt att under den årliga översynen nå en överenskommelse inom tre veckor om tilldelningen av aktiva kvoter för en viss part, skall den föregående årstilldelningen av aktiva kvoter för denna part kvarstå oförändrad.

8. Utom vad som gäller enligt bestämmelserna i artikel VIII, skall varje observationsflygning som genomförs av en part avräknas mot partens individuella och totala aktiva kvoter.

9. Oaktat bestämmelserna i punkt 3 och 5 i denna del, får en part som tilldelats en aktiv kvot, efter överenskommelse med den part över vilken man avser flyga, helt eller delvis föra över sin aktiva kvot till andra parter; parten skall då omedelbart underrätta alla andra parter och rådgivande kommittén. Punkt 10 nedan skall då tillämpas. 10. Ingen part får genomföra fler observationsflygningar över en annan parts territorium än vad som motsvarar 50 procent avrundat uppåt till närmaste heltal av sin egen totala aktiva kvot eller av den andra partens totala passiva kvot, vilketdera som är det lägre talet. 11. Maximala flygsträckor för observationsflygningar över parternas territorier anges i bilaga A del III.

Del II Bestämmelser för partsgrupper

1. a) Utan att det skall inverka på parternas rättigheter och skyldigheter i detta fördrag, kan två eller flera parter som har kvoter bilda en partsgrupp vid fördragets undertecknade eller senare. För en partsgrupp som bildas efter fördragets undertecknande, skall bestämmelserna i denna del börja gälla tidigast sex månader efter det att samtliga andra parter har meddelats och i enlighet med bestämmelserna i punkt 6 nedan.

b) En partsgrupp skall samverka i fråga om aktiva och passiva kvoter i enlighet med bestämmelserna i punkt 2 eller 3 nedan.

2. a) Medlemmarna i en partsgrupp skall ha rätt att omfördela sina aktiva kvoter inom gruppen avseende ett pågående år allt medan de bibehåller sina individuella passiva kvoter. Meddelande om omfördelningen skall omedelbart göras till alla berörda tredje parter.

b) En observationsflygning skall räknas som lika många observationsflygningar - och avräknas mot de individuella och totala aktiva kvoterna för den observerande parten - som observerade parter som tillhör gruppen som överflygs. Observationsflygningen skall räknas som en observationsflygning som skall dras av från den totala passiva kvoten för varje observerad part.

c) Varje part med avseende på vilken en eller flera medlemmar av en partsgrupp har aktiva kvoter skall ha rätt att genomföra 50 procent fler observationsflygningar, avrundat uppåt till närmaste heltal, över samtliga medlemmar i gruppen än sin individuella aktiva kvot med avseende på denna gruppmedlem eller att genomföra två sådana överflygningar, när den inte har någon aktiv kvot i förhållande till den gruppmedlemmen.

d) Om den berörda parten utövar denna rätt, skall den minska sin aktiva kvot i förhållande till andra gruppmedlemmar så att summan av observationsflygningar som genomförs över deras territorier inte överstiger summan av de individuella kvoter som parten har i förhållande till alla andra gruppmedlemmar under pågående år.

e) De maximala flygsträckorna för observationsflygningar över varje gruppmedlems territorium skall gälla. När en observationsflygning genomförs över flera medlemmars territorier, skall, då en medlems maximala flygsträcka uppnåtts, alla sensorer stängas av till dess att observationsflygplanet nått den punkt över nästa gruppmedlems territorium där observationsflygningen avses inledas. För den fortsatta observationsflygningen skall den maximala flygsträcka gälla som hänför sig till det OSflygfält som ligger närmast denna punkt.

3. a) En partsgrupp skall på begäran ha rätt till en gemensam total passiv kvot som skall tilldelas den; gemensamma individuella och totala aktiva kvoter skall fördelas i förhållande till denna kvot.

b) I detta fall är den totala passiva kvoten lika med det totala antalet observationsflygningar som partsgruppen är skyldig att gå med på varje år. Den totala aktiva kvoten är summan av det antal observationsflygningar som partsgruppen har rätt att genomföra varje år. Dess totala aktiva kvot skall inte överstiga den totala passiva kvoten.

c) En observationsflygning som härrör från partsgruppens totala aktiva kvot skall genomföras för gruppens räkning.

d) De observationsflygningar som en partsgrupp är skyldig att gå med på får genomföras över en eller flera av dess medlemmars territorium.

e) De maximala flygsträckorna för varje partsgrupp skall anges i enlighet med bilaga A del III och OS-flygfält skall utses i enlighet med bilaga E.

4. I överensstämmelse med de allmänna principer som anges i artikel X.3 får en tredje part som anser att dess rättigheter enligt bestämmelserna i del I.3 ovan oriktigt har inskränkts genom en partsgrupps agerande anmäla detta till rådgivande kommittén.

5. Partsgruppen skall tillse att förfaranden upprättas som medger genomförande av observationsflygningar över gruppmedlemmarnas territorier under ett och samma uppdrag inklusive tankning om så behövs. Sådana observationsflygningar skall inte i fråga om en partsgrupp som upprättats i enlighet med punkt 3 i denna del överstiga den maximala flygsträcka som gäller för de OS-flygfält från vilka observationsflygningarna utgår.

6. Tidigast sex månader efter det att beslut därom har meddelats de andra parterna

a) får en partsgrupp upprättad enligt punkt 2 ovan ombildas till en partsgrupp enligt punkt 3,

b) får en partsgrupp upprättad enligt punkt 3 ovan ombildas till en partsgrupp enligt punkt 2,

c) får en part lämna en partsgrupp,

d) får en partsgrupp ta med ytterligare parter som har kvoter.

7. När detta fördrag har trätt i kraft, skall förändringar i tilldelningen eller fördelningen av kvoter som härrör från bildandet av en ny partsgrupp eller inträde i eller utträde ur en partsgrupp i enlighet med punkt 3 ovan, börja gälla den 1 januari som följer efter den första årliga granskningen inom rådgivande kommittén, som inträffar efter meddelandeperioden på sex månader. Om så är nödvändigt skall nya OS-flygfält utses och maximala flygsträckor fastställas som följd härav.

Artikel IV Sensorer

1. Såvida inte annat följer av punkt 3 nedan, får observationsflygplan endast vara utrustade med sensorer av följande kategorier:

a) optiska panoramakameror och kameror som tar en bild i taget (enbildskameror),

b) videokameror med realtidsvisare,

c) utrustning för infraröd avsökningsrad (IRLS),

d) sidseende radar med syntetisk slutare (sidseende SAR).

2. En part får för observationsflygningar använda vilken som helst av de sensorer som anges i punkt 1 ovan, förutsatt att de är tillgängliga på marknaden för alla parter, inom följande funktionsgränser:

a) Om sensorer av kategori 1 a ovan används, får upplösningen på marken inte vara bättre än 30 centimeter sett från den lägsta höjd över marken som fastställts enligt bestämmelserna i bilaga D tillägg 1, upptagna med högst en panoramakamera, en vertikalt monterad enbildskamera och två snett framåt monterade enbildskameror, en på vardera sidan av flygplanet, vilka ger en marktäckning, som inte behöver vara sammanhängande, upp till 50 km på vardera sidan om flygplanets färdväg.

b) Om videokameror används, får markupplösningen inte vara bättre än 30 centimeter beräknas i enlighet med bestämmelserna i bilaga D tillägg 1.

c) Om sensorer av kategori 1 c ovan används, får markupplösningen inte vara bättre än 50 centimeter från den lägsta höjden över marken upptagen med en enda sensor beräknad i enlighet med bestämmelserna i bilaga D tillägg 1.

d) Om sensorer av kategori 1 d används, får markupplösningen inte vara bättre än 3 meter beräknat med pulssvarsmetoden som, genom att använda en metod där två föremål särskiljs, motsvarar förmågan att på en radarbild med två hörnreflektorer urskilja avståndet mellan deras båda centrumpunkter, vilket inte är mindre än 5 meter, på en svepbredd som inte överstiger 25 kilometer och vilken kan erhållas från en enda radarenhet, som kan söka på båda sidor om flygplanet, dock ej samtidigt.

3. Förslag om införande av ytterligare sensorskategorier och kapacitetsförbättringar i redan befintliga kategorier enligt denna artikel skall framföras rådgivande kommittén enligt artikel X.

4. Alla sensorer skall vara försedda med täckplåt eller annan anordning som hindrar dem från upptagning av data under transitflygning eller flygning till ankomst- eller avgångsplatser över den observerade partens territorium. Dessa anordningar skall endast kunna tas bort eller manövreras från observationsflygplanets utsida.

5. Anordningar för införande av kommentarer till data som upptagits med sensorer i enlighet med bilaga B del II skall få användas på ett observationsflygplan. Den part som tillhandahåller observationsflygplanet för en observationsflygning skall införa de kommentarer till data som upptagits med sensorerna som anges i bilaga B del II.

6. Utrustning som i realtid kan visa sensorupptagna data får användas på observationsflygplan för att övervaka sensorernas funktion och användning under en observationsflygning.

7. Utom i den mån det behövs för driften av de överenskomna sensorerna eller observationsflygplanet eller enligt punkt 5 och 6 i denna artikel, är upptagning, bearbetning, överföring och inspelning av elektroniska signaler från elektromagnetiska vågor förbjudet ombord på ett observationsflygplan, och utrustning härför får inte finnas ombord på detta.

8. När observationsflygplanet tillhandahålls av den observerande parten, får denna part använda ett observationsflygplan som är försett med sensorer av varje sensorskategori som inte överstiger den kapacitet som anges i punkt 2 ovan.

9. När det observationsflygplan som används för en observationsflygning tillhandahålls av den observerade parten, skall denna part vara skyldig att tillhandahålla ett observationsflygplan som är försett med sensorer av varje kategori som anges i punkt 1 ovan, vilka har den maximala kapacitet och är av det antal som anges i punkt 2 ovan, med förbehåll för bestämmelserna i artikel XVIII del II, om inte annat avtalats mellan den observerande och den observerade parten. Sensorernas modul och konfiguration skall vara sådana att de ger en marktäckning som avses i punkt 2 ovan. När observationsflygplanet tillhandahålls av den observerade parten, skall denna part tillhandahålla en sidseende SAR med en markupplösning på minst 6 meter, bestämt genom metoden för föremålsseparering.

10. När ett flygplan utses till observationsflygplan i enlighet med artikel V, skall varje part informera de övriga parterna om tekniska data för varje sensor som är monterad på flygplanet i fråga i enlighet med bestämmelserna i bilaga B. 11. Varje part skall ha rätt att delta i certifiering av sensorer monterade på observationsflygplan i enlighet med bestämmelserna i bilaga D. Inget observationsflygplan av en viss typ får användas för observationsflygningar förrän flygplanet med sensorer har certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga D. 12. En part som utser ett flygplan till observationsflygplan skall, med 90 dagars varsel till de övriga parterna och med iakttagande av bestämmelserna i bilaga D, ha rätt att avlägsna, ersätta och lägga till sensorer eller ändra den tekniska information som den har tillhandahållit i enlighet med bestämmelserna i punkt 10 ovan och bilaga B. Ersatta och tillkommande sensorer måste certifieras i enlighet med bilaga D innan de får användas vid en observationsflygning. 13. När en part eller en partsgrupp, med stöd av erfarenheter av en viss typ av observationsflygplan, anser att en sensor eller dess tillbehör, som monterats på ett flygplan, inte stämmer överens med utrustning som har certifierats i enlighet med tillägg D, skall den meddela de övriga parterna. Den part som har utsett flygplanet skall

a) vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den sensor med tillbehör som monterats i observationsflygplanet stämmer överens med de sensorer som har certifierats i enlighet med bilaga D, vid behov innefattande reparation, justering och ersättning av sensorn i fråga eller dess tillbehör,

b) på begäran av en berörd part, genom en demonstrationsflygning anordnad i samband med att nämnda observationsflygplan används påföljande gång, i enlighet med bestämmelserna i bilaga F, visa att sensorn med tillbehör som monterats på observationsflygplanet stämmer överens med de sensorer som har certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga D. Andra parter, som uttrycker bekymmer över en sensor med tillbehör som är monterad på ett observationsflygplan, skall ha rätt att sända personal för att delta i en sådan demonstrationsflygning.

14. Om parterna, efter vidtagande av de åtgärder som avses i punkt 13 ovan, fortfarande är bekymrade över huruvida en sensor eller dess tillbehör som är monterad på ett observationsflygplan stämmer överens med de sensorer som har certifierats enligt bilaga D, får frågan hänskjutas till rådgivande kommittén.

Artikel V Utseende av flygplan

1. Varje part skall ha rätt att till observationsflygplan utse en eller flera typer eller modeller av flygplan som registrerats av en parts behöriga myndigheter.

2. Varje part skall ha rätt att utse flygplanstyper eller modeller till observationsflygplan och att lägga till nya typer och modeller till de som den tidigare har utsett, förutsatt att den meddelar de övriga parterna med 30 dagars varsel. Meddelandet skall innehålla de uppgifter som anges i bilaga C.

3. Varje part skall ha rätt att avlägsna tidigare utsedda typer eller modeller efter att ha meddelat de övriga parterna med 90 dagars varsel.

4. Det får inte krävas att mer än ett plan av viss typ eller modell med identisk uppsättning tillhörande sensorer skall lämnas för certifiering i enlighet med bestämmelserna i bilaga D.

5. Varje observationsflygplan skall kunna medföra sådan besättning och personal som anges i artikel VI del III.

Artikel VI Val av observationsflygplan, allmänna bestämmelser om genomförande av observationsflygningar samt bestämmelser om planering av uppdrag

Del I Val av observationsflygplan och allmänna bestämmelser för genomförande av observationsflygningar

1. Observationsflygningar skall genomföras med observationsflygplan utsedda av en part enligt artikel V. Om den observerade parten inte utnyttjar sin rätt att tillhandahålla ett observationsflygplan som den själv har utsett, får den observerande parten tillhandahålla observationsflygplanet. När den observerande parten själv tillhandahåller observationsflygplanet, skall den ha rätt att tillhandahålla ett flygplan den själv har utsett eller ett flygplan som utsetts av en annan part. När den observerade parten tillhandahåller observationsflygplanet, skall den observerande parten ha rätt att förses med ett flygplan som kan uppnå en minimigräns för en flygsträcka utan att tankas, inklusive nödvändiga bränslereserver, som uppgår till halva flygsträckan, såsom denna angivits i enlighet med punkt 5 g nedan.

2. Varje part skall ha rätt att i enlighet med punkt 1 ovan använda ett observationsflygplan utsett av en annan part för observationsflygningar. De berörda parterna skall komma överens om användningen av ett sådant flygplan för aktivt deltagande i systemet med observationsflygningar.

3. Parter som har rätt att genomföra observationsflygningar får samordna sina planer för dessa flygningar i enlighet med bilaga H. Ingen part skall vara skyldig att gå med på mer än en observationsflygning vid något tillfälle under den tidsperiod om 96 timmar som anges i punkt 9 nedan, såvida inte parten har begärt en demonstrationsflygning enligt bilaga F. I så fall är den observerade parten skyldig att gå med på en överlappning av observationsflygningarna på högst 24 timmar. Varje stat över vilkens territorium observationsflygningar skall genomföras skall, sedan den har informerats om resultaten av den samordnade planeringen att genomföra observationsflygningar, meddela övriga parter i enlighet med bestämmelserna i bilaga H om huruvida den för varje angiven observationsflygning avser utnyttja sin rätt att tillhandahålla eget observationsflygplan.

4. Senast 90 dagar efter detta fördrags undertecknande skall varje part meddela de övriga parterna om följande:

a) Numret på det permanenta diplomatiska tillståndet för observationsflygningar, transportflygningar och transitflygningar.

b) Vilket eller vilka av de språk som angetts av rådgivande kommittén i bilaga L del I.7 som avses användas av personal i all verksamhet avseende genomförande av observationsflygningar över dess territorium och

för att redigera uppdragsplanen och uppdragsrapporten, såvida inte det språk som skall användas är det som rekommenderas i bilaga 10 till konventionen om internationell civil luftfart vol. II punkt 5.2.1.1.2.

5. Den observerande parten skall senast 72 timmar före den beräknade ankomsten till den observerade partens ankomstplats meddela denna part om sin avsikt att genomföra en observationsflygning. Parter som lämnar sådan meddelande skall göra sitt yttersta för att undvika att den minsta förvarningstiden omfattar veckoslut. Meddelandet skall innehålla följande uppgifter:

a) Önskad ankomstplats och, om så är tillämpligt, det OS-flygfält varifrån observationsflygningen skall utgå.

b) Dag och beräknad ankomsttid för den observerande parten till ankomstplatsen samt dag och beräknad tidpunkt för avgång från denna plats till OS-flygfältet och, om så är tillämpligt, särskilda inkvarteringsbehov.

c) Plats som avses i bilaga E tillägg 1 där inspektion före flygning önskas genomföras samt dag och tidpunkt när denna inspektion önskas börja i enlighet med bestämmelserna i bilaga F.

d) Transportmedel och, i tillämpliga fall, typ och modell av transportflygplan som används vid resa till ankomstplatsen, om observationsflygplanet tillhandahålls av den observerade parten.

e) Det diplomatiska tillståndsnumret för observationsflygningen eller för det transportflygplans flygning som används för att transportera personal till och från den observerade partens territorium för att genomföra en observationsflygning.

f) Sakuppgifter om observationsflygplanet enligt bilaga C.

g) Observationsflygningens ungefärliga flygsträcka.

h) Personalens namn, könstillhörighet, födelsetid, födelseort, passnummer och uppgift om utfärdande part samt personalens funktioner.

6. Den observerade parten som underrättas i enlighet med punkt 5 ovan skall bekräfta mottagandet av meddelandet inom 24 timmar. Om den observerade parten utnyttjar sin rätt att tillhandahålla observationsflygplanet, skall bekräftelsen innefatta de uppgifter om observationsflygplanet som anges i punkt 5 f ovan. Den observerande parten skall få tillåtelse att anlända till ankomstplatsen vid den beräknade ankomsttiden såsom meddelats i enlighet med punkt 5 ovan. Flygningens beräknade avgångstid från ankomstplatsen med destination till OS-flygfältet där observationsflygningen skall börja samt plats, dag och tidpunkt då inspektion före flygning skall påbörjas skall bekräftas av den observerade parten.

7. I den observerande partens personal får ingå personal som utsetts av andra parter i enlighet med artikel XIII.

8. När den observerande parten underrättar den observerade parten i enlighet med punkt 5 ovan skall den samtidigt meddela alla andra parter att den avser att genomföra observationsflygningen.

9. Tiden från den beräknade ankomsten till ankomstplatsen till dess att observationsflygningen har genomförts får inte överstiga 96 timmar, såvida inte annat har avtalats. I de fall den observerade parten begär en demonstrationsflygning i enlighet med bilaga F, skall tidsgränsen på 96 timmar förlängas i enlighet med bilaga F del III.4, om den observerande parten behöver ytterligare tid för att obehindrat kunna genomföra uppdragsplanen.

10. När observationsflygplanet anländer till ankomstplatsen skall den observerade parten inspektera sensorernas täckplåtar eller de andra anordningar som hindrar deras funktion för att bekräfta att de sitter på plats i enlighet med bilaga E, såvida inte annat har avtalats mellan alla de berörda parterna. 11. I de fall observationsflygplanet tillhandahålls av den observerande parten, har den observerade parten rätt att, vid observationsflygplanets ankomst till ankomstplatsen eller till OS-flygfält varifrån observationsflygningen skall starta, utföra inspektion före flygning i enlighet med bilaga F del I. I de fall observationsflygplanet tillhandahålls av den observerade parten i enlighet med punkt 1 ovan, skall den observerande parten ha rätt att genomföra inspektion av sensorerna före flygning i enlighet med bilaga F del II. Om inte annat har avtalats, skall inspektioner vara avslutade senast fyra timmar före observationsflygningens planerade start enligt färdplanen. 12. Den observerande parten skall tillgodose att åtminstone en medlem av flygbesättningen har nödvändiga språkkunskaper att ledigt kunna kommunicera med personal från den observerade parten och dess flygtrafikledning på det eller de språk som har angivits av den observerade parten i enlighet med punkt 4 ovan. 13. Den observerade parten skall vid ankomsten till ankomstplatsen eller till det OS-flygfält varifrån observationsflygningen skall utgå ge besättningen senaste väderprognos och flygnavigeringsinformation samt information rörande flygsäkerhet, inklusive NOTAM (Notices to Airmen). Uppdaterad sådan information skall lämnas på begäran. Instrumentprocedurer och information om alternativa flygfält längs flygsträckan skall lämnas så snart uppdragsplanen har godkänts i enlighet med bestämmelserna i del II i denna artikel. 14. Vid genomförande av observationsflygningar enligt detta fördrag skall alla observationsflygplan användas i enlighet med bestämmelserna i detta fördrag och den godkända färdplanen. Utan att det skall strida mot bestämmelserna i del II.2 nedan, skall dessutom observationsflygningarna genomföras i enlighet med

a) av ICAO publicerade normer och rekommenderad praxis,

b) publicerade nationella regler, förfaranden och riktlinjer för flygsäkerheten i den part vars territorium överflygs.

15. Observationsflygningar skall ha företräde framför reguljär flygtrafik. Den observerade parten skall tillse att dess flygtrafikledning underlättar genomförandet av observationsflygningar enligt detta fördrag. 16. Ombord på flygplanet skall besättningschefen vara ensam ansvarig för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och för att färdplanen följs. 17. Den observerade parten skall tillhandahålla följande:

a) Ett kalibreringsmål lämpligt för att kontrollera sensorernas kapacitet i enlighet med bilaga D del III, som skall överflygas under demonstrationsflygningen eller observationsflygningen på begäran av endera parten för varje sensor som skall användas vid observationsflygningen. Kalibreringsmålet skall ligga nära det flygfält där inspektion före flygning genomförs enligt bilaga F.

b) Samma tankning och service till observationsflygplanet eller transportflygplanet som tillhandahålls trafikflygplan vid ankomstplatsen, OSflygfältet, flygfält för tankning och den avgångsplats som anges i färd-

planen enligt de specifikationer som finns publicerade om det utsedda flygfältet.

c) Måltider och tillgång till inkvartering för den observerande partens personal.

d) På begäran av den observerande parten, ytterligare tjänster enligt överenskommelse mellan den observerande och den observerade parten för att underlätta genomförandet av observationsflygningen.

18. Alla kostnader förenade med genomförandet av observationsflygningen, inklusive kostnader för inspelningsutrustning och behandling av data insamlade med sensorer, skall regleras i enlighet med bilaga L del I.9. 19. Före observationsflygplanets avgång från avgångsplatsen skall den observerade parten bekräfta att täckplåtarna för sensorernas öppningar eller de andra anordningar som hindrar deras användning sitter på plats i enlighet med bilaga E. 20. Såvida inte annat har avtalats, skall den observerande parten avresa från avgångsplatsen senast 24 timmar efter observationsflygningens slut, såvida inte väderleksförhållandena eller observationsflygplanets eller transportflygplanens flygduglighet inte tillåter detta. I så fall skall flygningen påbörjas så snart som möjligt därefter. 21. Den observerande parten skall upprätta en uppdragsrapport om observationsflygningen i det format som fastställts av rådgivande kommittén. Uppdragsrapporten skall innehålla relevanta uppgifter om dag och tid för observationsflygningen, dess sträckning och flygprofil, rådande väderleksförhållanden, tid och läge för varje observationsperiod för varje sensor, den ungefärliga mängd data som upptagits med sensorerna samt resultatet av inspektionen av täckplåtarna för sensorernas öppningar eller annan anordning som hindrar deras funktion i enlighet med artikel VII och bilaga E. Uppdragsrapporten skall undertecknas av den observerande och den observerade parten vid avgångsplatsen och skall av den observerande parten tillhandahållas alla de övriga parterna inom sju dagar efter den observerande partens avfärd från avgångsplatsen.

Del II Bestämmelser om planering av uppdrag

1. Om inte annat har avtalats, skall den observerande parten efter ankomsten till OS-flygfältet lämna den observerade parten en uppdragsplan för den föreslagna observationsflygningen som följer bestämmelserna i punkterna 2 och 4 nedan.

2. Uppdragsplanen kan avse en observationsflygning som medger observation av vilken punkt som helst av hela den observerade partens territorium, inklusive områden som av denna betecknats som farligt luftrum i den källa som anges i bilaga I. Ett observationsflygplans färdväg får inte gå närmare än, men skall tillåtas att gå fram till, tio kilometer från gränsen till en angränsande stat som inte är part i fördraget.

3. Uppdragsplanen kan medge att ett OS-flygfältet där observationsflygningen avslutas är ett annat än det OS-flygfält där den påbörjades, liksom att avgångsplatsen inte behöver var densamma som ankomstplatsen. Om så är tillämpligt, skall i uppdragsplanen anges tidpunkt för observationsflygningens start samt önskade tider och platser för planerade

avbrott för tankning eller vilopauser inom den 96-timmarsperiod som avses i del I.9 ovan.

4. Uppdragsplanen skall omfatta alla de uppgifter som behövs för att registrera färdplanen och föreskriva

a) att observationsflygningen inte får överstiga gällande maximala flygsträcka enligt bilaga A del I,

b) att observationsflygningens sträckning och profil uppfyller säkerhetskraven för observationsflygningar enligt ICAOs normer och rekommenderade praxis med beaktande av olikheterna i de nationella reglerna för lufttrafik utan att det skall inkräkta på bestämmelserna i punkt 2 ovan,

c) att i uppdragsplanen beaktas information om farligt luftrum enligt bestämmelserna i bilaga I,

d) att observationsflygplanets höjd över marken inte får medge att den observerande parten överskrider gränsen för varje sensors upplösning enligt artikel IV.2,

e) att den beräknade tiden för observationsflygningens start inte får understiga 24 timmar från överlämnandet av uppdragsplanen, såvida inte annat har avtalats,

f) att observationsflygplanet skall flyga i rak linje mellan de koordinater eller navigationsfixpunkter som är angivna i uppdragsplanen och i den ordningsföljd som anges där samt

g) att sträckningen inte får gå över en viss punkt mer än en gång och att observationsflygplanet inte får cirkulera runt en viss punkt, såvida inte annat har avtalats. Denna bestämmelse gäller inte för start, överflygning av kalibreringspunkter eller landning.

5. När den uppdragsplan som registrerats av den observerande parten innebär flygning genom farligt luftrum, skall den observerade parten

a) meddela vilken fara observationsflygplanets utsätts för,

b) underlätta genomförandet av observationsflygningen genom att samordna eller förbjuda den enligt a ovan angivna verksamheten, eller

c) föreslå alternativ flyghöjd, flygsträckning eller tidpunkt.

6. Senast fyra timmar efter inlämnandet av uppdragsplanen skall den observerade parten godkänna denna eller föreslå ändringar i den enligt artikel VIII del I.4 och punkt 5 ovan. Ändringarna får inte hindra observation av någon del av den observerade partens territorium, inklusive de områden som denna part utmärkt som farligt luftrum i den källa som anges i bilaga I. Sedan uppdragsplanen har godkänts skall den undertecknas av den observerande och den observerade parten. Om parterna inte kan enas om uppdragsplanen inom åtta timmar från det att den ursprungliga uppdragsplanen inlämnades, skall den observerande parten ha rätt att avstå från att genomföra observationsflygningen i enlighet med bestämmelserna i artikel VIII.

7. När observationsflygningens planerade sträckning går nära gränsen till andra parter eller andra stater, får den observerade parten underrätta staten eller staterna i fråga om flygningens beräknade sträckning samt om dag och tid för den.

8. Den part som tillhandahåller observationsflygplanet skall, med stöd av den överenskomna uppdragsplanen, i samarbete med den andra parten, omedelbart registrera uppdragsplanen, som skall ha det innehåll som anges i bilaga 2 till konventionen om civil internationell luftfart och följa det format som anges i ICAOs dokument 4444-RAC/501/12, föreskrifter

för flygtrafiktjänst, trafikregler för luftfart och flygtrafikledning (Rules of the Air and Air Traffic Services), med ändringar och tillägg.

Del III Särskilda bestämmelser

1. När observationsflygplanet tillhandahålls av den observerande parten, skall den observerade parten ha rätt att ha två flygövervakare och en tolk ombord på planet utöver en flygövervakare för varje sensors styrstation, såvida inte annat har avtalats. Flygövervakarna och tolkarna skall ha de rättigheter och skyldigheter som anges i bilaga G.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 ovan, skall en observerande part som använder ett observationsflygplan med högsta startvikt av 35 ton för en observationsflygning på högst 1 500 kilometer, vilket skall ha meddelats enligt del I.5 g i denna artikel, vara skyldig att ta ombord endast två flygövervakare och en tolk ombord på planet, såvida inte annat har avtalats.

3. När observationsflygplanet tillhandahålls av den observerade parten, skall den tillåta att personer från den observerande parten beger sig till dess egen ankomstplats så snabbt som möjligt. Den observerande partens personal får välja att bege sig till ankomstplatsen med land-, sjö- eller med flygtransport, däribland med flygplan tillhörigt en part. Närmare bestämmelser anges i bilaga E.

4. När observationsflygplanet tillhandahålls av den observerade parten, skall den observerande parten ha rätt att ha två flygövervakare och en tolk ombord på planet utöver en flygrepresentant för varje sensors styrstation, såvida inte annat har avtalats. Flygrepresentanterna och tolkarna skall ha de rättigheter och skyldigheter som anges i bilaga G.

5. När den observerande parten tillhandahåller ett observationsflygplan som utsetts av en annan part än den observerande eller den observerade parten, skall den observerande parten ha rätt att ha två flygrepresentanter och en tolk ombord på observationsflygplanet utöver en flygrepresentant för varje sensors styrstation ombord på planet, såvida inte annat har avtalats. I så fall skall bestämmelserna om flygövervakare i punkt 1 ovan också gälla. Representanterna och tolkarna skall ha de rättigheter och skyldigheter som anges i bilaga G.

Artikel VII Transitflygningar

1. Transitflygningar som genomförs av en observerande part till och från en observerad parts territorium i de syften som avses i detta fördrag skall utgå från den observerande partens eller en annan parts territorium.

2. Varje part skall gå med på transitflygningar. Deras sträckning skall gå längs internationellt erkända flygtrafikleder, om inte annat överenskommits av de berörda parterna, och i enlighet med de parters nationella flygtrafikledningars föreskrifter vilkas luftrum skall genomflygas. Den observerande parten skall underrätta varje part vars luftrum den kommer att genomflyga samtidigt som den observerade parten underrättas i enlighet med artikel VI.

3. Sensorerna på ett observationsflygplan får inte användas under transitflygningar. Om observationsflygplanet under en transitflygning landar

på en parts territorium, skall denna part vid landningen och före avfärden kontrollera att sensorerna är försedda med täckplåtar eller annan anordning som hindrar deras funktion och se till att de sitter på plats.

Artikel VIII Förbud, avvikelser från färdplaner och nödsituationer

Del I Förbud mot observationsflygningar och ändring av uppdragsplaner

1. Den observerade parten skall ha rätt att förbjuda en observationsflygning som inte följer bestämmelserna i detta fördrag.

2. Den observerade parten skall ha rätt att förbjuda en observationsflygning före starten i de fall den observerande parten inte anländer till ankomstplatsen inom 24 timmar efter den beräknade ankomsttid som angivits i meddelandet enligt artikel VI del I.5, om inte annat överenskommits mellan de berörda parterna.

3. Om en observerad part förbjuder en observationsflygning med stöd av denna artikel eller bilaga F, skall den omedelbart ange skälen härför i uppdragsplanen. Inom sju dagar skall den observerade parten på diplomatisk väg lämna samtliga parter en skriftlig förklaring till detta förbud i den uppdragsrapport som avses i artikel VI del I.21. En observationsflygning som har förbjudits skall inte avräknas från någondera partens kvoter.

4. Den observerade parten skall ha rätt att föreslå ändringar i uppdragsplanen till följd av någon av följande omständigheter:

a) Att väderleksförhållandena inverkar på flygsäkerheten.

b) Att det avsedda OS-flygfältets, de alternativa flygfältens eller tankningsflygfältens kondition omöjliggör att de används.

c) Att uppdragsplanen inte uppfyller bestämmelserna i artikel VI del II.2 och II.4.

5. Om den observerande parten inte går med på de föreslagna ändringarna i uppdragsplanen, skall den ha rätt att föreslå alternativ till dem. Om enighet om en uppdragsplan inte har uppnåtts inom åtta timmar efter överlämnandet av den ursprungliga uppdragsplanen, och om den observerande parten anser att ändringarna i den kränker dess rättigheter enligt detta fördrag med hänsyn till genomförandet av observationsflygningen, skall den observerande parten ha rätt att avstå från att genomföra observationsflygningen, som då inte skall avräknas från någondera partens kvoter.

6. Om en observerande part avstår från att genomföra en observationsflygning enligt denna artikel eller enligt bilaga F, skall den omedelbart lämna en förklaring därtill i uppdragsplanen före sin avfärd. Inom sju dagar efter sin avfärd skall den observerande parten på diplomatisk väg i uppdragsrapporten lämna alla andra parter en skriftlig förklaring till detta beslut enligt artikel VI del I.21.

Del II Avvikelser från färdplanen

1. Avvikelser från färdplanen skall vara tillåtna under en observationsflygning om detta nödvändiggörs av följande omständigheter:

a) Att väderleksförhållanden inverkar på flygsäkerheten.

b) Tekniska problem med observationsflygplanet.

c) En medicinsk nödsituation för någon ombordvarande.

d) Anvisningar från flygtrafikledningen med anledning av situationer som uppkommit genom force majeure.

2. Om väderleksförhållandena hindrar en effektiv användning av optiska sensorer och IRLS, får avvikelser dessutom tillåtas under följande förutsättningar:

a) Att flygsäkerhetskraven följs.

b) Att tillstånd erhålls av flygtrafikledningen om så erfordras i de nationella bestämmelserna.

c) Att sensorernas prestanda inte överstiger vad som anges i artikel IV.2, såvida inte annat har avtalats.

3. Den observerade parten skall ha rätt att förbjuda användning av en viss sensor under en avvikelse från färdplanen som innebär att observationsflygplanet flyger lägre än den lägsta tillåtna höjden för sensorn i fråga enligt de begränsningar för markupplösning som anges i artikel IV.2. Om en avvikelse tvingar observationsflygplanet att ändra färdväg mer än 50 kilometer från den färdväg som anges i färdplanen, skall den observerade parten ha rätt att förbjuda användning av samtliga sensorer som är monterade i observationsflygplanet utanför denna 50-kilometersgräns.

4. Den observerande parten skall ha rätt att förkorta en observationsflygning om en sensor får funktionshinder. Besättningschefen skall ha rätt att förkorta en observationsflygning om tekniska problem uppstår som påverkar observationsflygplanets säkerhet.

5. Om en avvikelse från färdplanen som tillåtits enligt punkt 1 ovan medför att en observationsflygning förkortas eller att den förkortas i enlighet med punkt 4 ovan, skall observationsflygningen räknas av från båda parters kvoter, såvida inte förkortandet beror på något av det följande:

a) Funktionshinder för sensorer på ett observationsflygplan som tillhandahållits av den observerade parten.

b) Tekniska problem för ett observationsflygplan som tillhandahållits av den observerade parten.

c) En medicinsk nödsituation för en besättningsmedlem från den observerade parten eller för flygövervakarna.

d) Anvisningar av flygtrafikledningen med anledning av situationer som uppkommit genom force majeure.

I dessa fall skall den observerande parten ha rätt att bestämma om flygningen skall räknas av mot båda parters kvoter.

6. Information som upptagits med sensorer får behållas av den observerande parten endast om observationsflygningen räknas av mot båda parters kvoter.

7. Om avvikelse görs från färdplanen, skall besättningschefen agera i enlighet med den observerade partens nationella publicerade flygregler. När de omständigheter som föranledde avvikelsen inte längre är för handen, får observationsflygplanet med flygtrafikledningens tillstånd fortsätta observationsflygningen enligt färdplanen. Observationsflygplanets extra flygsträcka som förorsakats av avvikelsen skall inte räknas av mot den maximala flygsträckan.

8. Personal från båda parter ombord på observationsflygplanet skall omedelbart informeras om alla avvikelser från färdplanen.

9. Extra kostnader som förorsakas av bestämmelserna i denna artikel skall återbetalas i enlighet med bilaga L del I.9.

Del III Nödsituationer

1. Om en nödsituation uppkommer, skall besättningschefen följa ICA-Os föreskrifter för flygtrafiktjänst, trafikregler för luftfart och flygtrafikledning (Rules of the Air and Air Traffic Services), dokument nummer 4444-RAC/501/12 med senare ändringar och tillägg, den observerade partens nationella flygregler samt observationsflygplanets instruktionsbok.

2. Ett observationsflygplan som förklarar sig vara i nöd skall av den observerade parten ges alla hjälpmedel för nödställda och för navigering för att tillse att det så snabbt som möjligt tas om hand på närmaste lämpliga flygplats.

3. Vid flygolycka i vilken observationsflygplanet är delaktigt inom den observerade partens territorium, skall räddningsaktionen genomföras av den observerade parten i enlighet med dess nationella bestämmelser och förfaranden för sådana operationer.

4. Utredningen av en flygolycka eller ett tillbud i vilket ett observationsflygplan är delaktigt skall genomföras av den observerade parten med medverkan av den observerande parten i enlighet med ICAOs rekommendationer i bilaga 13 till konventionen om internationell civil luftfart (utredning av flygolyckor) med senare ändringar och tillägg och i enlighet med den observerade partens nationella bestämmelser.

5. Om observationsflygplanet inte är registrerat i den observerade parten skall, när utredningen avslutats, alla planets och sensorernas vrakdelar som återfinns och bärgas återlämnas till den observerande parten eller till den part som är ägare till flygplanet, om så begärs.

Artikel IX Data från observationsflygningar upptagna med sensorer

Del I Allmänna bestämmelser

1. Vid upptagning av data med sensorer vid observationsflygningar får följande dataupptagningsmedier användas:

a) För optiska panorerande kameror och enbildskameror: svartvit fotografisk film.

b) För videokameror: magnetband.

c) För IRLS: svartvit fotografisk film eller magnetband.

d) För sidseende SAR: magnetband. Rådgivande kommittén skall besluta om ett överenskommet format för upptagning och överföring till annat medium under den tid som detta fördrag tillämpas provisoriskt.

2. Data som upptagits med sensorer vid observationsflygningar skall behållas ombord på observationsflygplanet till dess att flygningen är avslutad. Det är förbjudet att under en observationsflygning överföra data som upptagits med observationsflygplanets sensorer.

3. Filmrullar, kassetter och magnetbandsrullar som använts för att uppta data med en sensor under en observationsflygning skall placeras i en behållare som förseglas i parternas närvaro så snart som möjligt sedan de har avlägsnats från sensorn.

4. Data som upptagits med sensorer vid observationsflygningar skall hållas tillgängliga för parterna i enlighet med bestämmelserna i denna artikel och får endast användas för att uppnå detta fördrags syften.

5. Om ett dataupptagningsmedium, som, i enlighet med bestämmelserna i bilaga B del I, använts av en part under en observationsflygning inte är kompatibelt med en annan parts utrustning för behandling av detta medium, skall de berörda parterna upprätta system för att tillse att alla data som upptagits under en observationsflygning kan behandlas av dem i fråga om bearbetning, kopiering och förvaring.

Del II Dataupptagning med sensorer som använder fotografisk film

1. Vid utbyte av information mellan två identiska optiska kameror skall filmen och filmframkallningen vara av identisk typ.

2. Om data som upptagits med en enda optisk kamera skall utväxlas, skall parterna - inom ramen för rådgivande kommittén så länge fördraget tillämpas provisoriskt - behandla frågan om huruvida ansvaret för framkallning av originalnegativet skall åvila den observerande parten eller den part som tillhandahåller observationsflygplanet. Den part som framkallar originalnegativet skall ansvara för kvaliteten på framkallningen av detta och för framställning av negativa eller positiva kopior. Om parterna är ense om att en film som använts vid en observationsflygning, genomförd på ett observationsflygplan tillhandahållet av den observerade parten, skall framkallas av den observerande parten, skall denna part inte ha något ansvar för kvaliteten på framkallningen av originalnegativet.

3. All film som använts under en observationsflygning skall framkallas

a) senast inom tre dagar efter observationsflygplanets ankomst till avfärdsplatsen, om originalnegativet framkallas i ett laboratorium som tillhandahålls av den observerade parten, om inte annat har överenskommits, eller

b) senast inom tio dagar efter observationsflygplanets avfärd från den observerade partens territorium, om originalnegativet framkallas i ett laboratorium som tillhandahålls av den observerande parten.

4. Den part som framkallar originalnegativet måste gå med på att högst två officiella representanter från den andra parten närvarar i laboratoriet för att övervaka brytandet av filmkassettens eller behållarens försegling samt varje steg i förvaringen, framkallningen, kopieringen och handhavandet av originalnegativen i enlighet med bestämmelserna i bilaga K del II. Den part som övervakar framkallningen och kopieringen skall ha rätt att utse representanter bland de av sina egna medborgare som är närvarande inom det territorium där det laboratorium finns som iordningställts av den andra parten, om dessa personer står upptagna i förteckningen över utsedd personal i enlighet med artikel XIII del I. Den part som framkallar filmen skall så långt som möjligt biträda den andra partens representanter i de uppgifter som avses i denna punkt.

5. När en observationsflygning är avslutad, skall den part som skall framkalla den negativa originalfilmen fästa en 21-stegs sensitometrisk

testremsa av samma typ som den film som använts vid observationsflygningen eller exponera en 21-stegs optisk kil på första eller sista ändan av varje rulle negativ originalfilm som använts vid observationsflygningen. När den negativa originalfilmen har framkallats och negativa eller positiva kopior har framställts, skall parterna jämföra bildkvaliteten på den 21stegs sensitometriska testremsan eller bilderna på den 21-stegs optiska kilen med gällande karakteristika för den typen av originalnegativ eller kopierade negativ eller positiv i enlighet med bestämmelserna i bilaga K del I.

6. Om endast ett originalnegativ framkallas, skall

a) den observerande parten ha rätt att behålla eller ta emot originalnegativet, och

b) den observerade parten ha rätt att välja ut och ta emot en fullständig uppsättning av första generations-kopiorna eller en del av dem som negativ eller positiv av originalnegativet. Om inte annat överenskommits, skall en sådan kopia

1) ha samma format och filmstorlek som originalnegativet, 2) ha framställts omedelbart efter framkallningen av originalnegativet, samt

3) ha överlämnats till den observerande partens representant omedelbart efter dess framställning.

7. Om två originalnegativ framkallas, skall

a) den observerade parten, om observationsflygplanet har tillhandahållits av den observerande parten, ha rätt att, efter observationsflygningens genomförande, välja ett av de båda originalnegativen, varvid det andra skall behållas av den observerande parten, eller

b) den observerande parten, om observationsflygplanet har tillhandahållits av den observerade parten, ha rätt att välja ett av de båda originalnegativen, varvid det andra skall behållas av den observerade parten.

Del III Dataupptagning med sensorer som använder andra dataupptagningsmedier

1. Den part som tillhandahåller observationsflygplanet skall registrera minst en originalversion av data upptagna med sensorer som använder andra upptagningsmedier.

2. Om endast ett exemplar av originalet har gjorts, skall

a) den observerande parten, om observationsflygplanet tillhandahålls av denna part, ha rätt att behålla det, och den observerade parten får den första generationen kopior, eller

b) den observerande parten, om observationsflygplanet tillhandahålls av den observerade parten, ha rätt att ta emot detta originalexemplar och den observerande parten får rätt att erhålla den första generationens kopior.

3. Om två exemplar av originalet har gjorts, skall

a) den observerade parten, om observationsflygplanet tillhandahålls av den observerande parten, ha rätt att, efter observationsflygningens genomförande, välja ett av de båda originalexmplaren av upptagningsmedier, varvid det andra exemplaret skall behållas av den observerande parten, eller

b) den observerande parten, om observationsflygplanet tillhandahålls av den observerade parten, ha rätt att välja ett av de båda originalexemplaren av upptagningsmedier, varvid det andra exemplaret skall behållas av den observerade parten.

4. När observationsflygplanet tillhandahålls av den observerande parten, skall den observerade parten efter eget val ha rätt att få data upptagna med hjälp av sidseende SAR, antingen som data från inledningsfasen eller som radarbild.

5. När observationsflygplanet tillhandahålls av den observerade parten, skall den observerande parten efter eget val ha rätt att få data upptagna med hjälp av sidseende SAR, antingen som data från inledningsfasen eller som radarbild.

Del IV Tillgång till sensorupptagna data

Varje part skall ha rätt att från den observerande parten begära och erhålla kopior av data upptagna med sensorer vid en observationsflygning. Kopiorna skall vara i form av första generationens kopior framställda från originaldata upptagna med hjälp av sensorer vid en observationsflygning. Den part som begär kopior skall också meddela den observerade parten. En begäran om kopior av data skall innehålla följande uppgifter:

a) den observerande parten,

b) den observerade parten,

c) dag för observationsflygningen,

d) sensor med vilken data upptagits,

e) den del eller de delar av observationsflygningen vid vilken data upptagits, samt

f) typ och format som används vid kopieringen, dvs antingen negativ eller positiv film eller magnetband.

Artikel X Rådgivande kommittén

1. Parterna inrättar härmed en rådgivande kommitté för att främja syftena med och underlätta genomförandet av detta fördrag.

2. Kommitténs beslut och rekommendationer skall antas med konsensus. Med konsensus skall förstås att ingen av parterna reser någon invändning mot ett beslut eller en rekommendation.

3. Varje part skall ha rätt att till kommittén anmäla och få upptaget på dess dagordning frågor som gäller detta fördrag, däribland frågor som gäller de fall då den observerade parten tillhandahåller ett observationsflygplan.

4. Inom ramen för rådgivande kommittén skall parterna

a) behandla ärenden om åtlydnad av bestämmelserna i fördraget,

b) söka lösa tvetydigheter och skiljaktigheter i fråga om tolkning som kan uppstå om hur fördraget tillämpas,

c) pröva och besluta om ansökningar om anslutning till fördraget, samt

d) komma överens om de tekniska och administrativa åtgärder enligt bestämmelserna i detta fördrag som anses vara nödvändiga efter nya staters anslutning till fördraget.

5. Rådgivande kommittén kan föreslå ändringar av detta fördrag, vilka skall prövas och godkännas enligt bestämmelserna i artikel XVI. Kommittén kan även komma överens om förbättringar i fråga om fördragets sätt att fungera och dess effektivitet i enlighet med fördragets bestämmelser. Förbättringar som enbart avser ändring av den årliga tilldelningen av aktiva kvoter enligt artikel III och bilaga A, uppdatering och tillägg till sensorskategorierna eller deras kapacitet enligt artikel IV, ändring av kostnadsfördelningen enligt bilaga L del I.9, bestämmelser för meddelande av och tillgång till data enligt artikel IX del III och IV, hantering av uppdragsrapporter enligt artikel VI del I.21 liksom mindre frågor av administrativ eller teknisk natur skall avgöras av rådgivande kommittén och inte betraktas som ändringar i fördraget.

6. Rådgivande kommittén skall begära att få tillgång till anläggningar och administrativt stöd av centret för konfliktförebyggande i konferensen om säkerhet och samarbete i Europa eller av andra anläggningar i Wien, om den inte beslutar annat.

7. Närmare bestämmelser för rådgivande kommitténs verksamhet finns i bilaga L.

Artikel XI Meddelanden och rapporter

Parterna skall skriftligen överlämna de meddelanden och rapporter som krävs enligt detta fördrag. De skall överlämna dessa på diplomatisk väg eller, om så föredras, via andra officiella kanaler, såsom det kommunikationsnät som tillhör konferensen för säkerhet och samarbete i Europa.

Artikel XII Ansvarighet

En part skall i enlighet med internationell rätt och praxis vara skyldig att betala gottgörelse för skador den orsakat andra parter eller deras fysiska eller juridiska personer eller deras egendom under tillämpning av detta fördrag.

Artikel XIII Utseende av personal samt privilegier och immunitet

Del I Utseende av personal

1. När parterna deponerar sina ratifikationsinstrument till endera depositarien skall de för granskning förse alla andra parter med en förteckning över utsedd personal som skall utföra alla de skyldigheter som sammanhänger med observationsflygningar för den parten, innefattande övervakning av framkallning av sensordata. I förteckningen får inte finnas upptagna mer än 400 personer vid ett givet tillfälle. I förteckningen skall anges namn, könstillhörighet, födelsedatum, födelseort, passnummer samt funktion för varje där upptagen person. Varje part skall ha rätt att införa ändringar i sin förteckning upp till 30 dagar efter det att detta fördrag har trätt i kraft och en gång varje sexmånadersperiod därefter.

2. Om en person som står upptagen i en ursprunglig eller i en senare ändrad förteckning inte kan godtas av en part som prövar förteckningen, skall den parten senast 30 dagar efter att ha mottagit en förteckning med-

dela den part som har lämnat densamma att vederbörande inte kommer att godtas av den part som gör invändningen. Personer som inte förklarats som icke-godkända inom de 30 dagarna skall anses vara godkända. Om en part därefter bestämmer att en person inte är antagbar, skall den meddela den part som utsett vederbörande. Personer som har förklarats vara icke-godkända skall strykas ur den förteckning som tidigare överlämnats till part som rest invändningar.

3. Den observerade parten skall utfärda viseringar och övriga erforderliga handlingar för att säkerställa att godkända personer får resa in i och vistas inom dess territorium för att fullgöra uppgifter avseende genomförandet av observationsflygningar, däribland att övervaka framkallning av sensordata. Viseringar och andra erforderliga handlingar skall utfärdas antingen

a) senast 30 dagar efter det att den berörda personen har förklarats vara antagen, i vilket fall viseringen skall gälla i minst 24 månader, eller

b) inom en timme efter personens ankomst till ankomstplatsen, i vilket fall viseringen skall gälla för den tid då vederbörande utför sina uppgifter, eller

c) vid vilken annan tidpunkt som helst enligt överenskommelse mellan de berörda parterna.

Del II Privilegier och immunitet

1. För att de skall kunna fullgöra sina uppgifter effektivt - för att verkställa detta fördrag, och inte till personlig fördel - skall personal som utsetts i enlighet med bestämmelserna i del I.1 ovan, beviljas de privilegier och den immunitet som diplomatiska företrädare åtnjuter enligt artiklarna 29, 30.2, 31.1 - 3, 34 och 35 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, nedan kallad Wienkonventionen. Dessutom skall utsedd personal åtnjuta sådana privilegier som åtnjuts av diplomatiska företrädare enligt artikel 36.1 b i Wienkonventionen, utom med avseende på egendom vars import eller export är förbjuden enligt lag eller i karantänsföreskrifter.

2. Privilegier och immunitet skall beviljas utsedd personal för hela tiden från deras ankomst till deras avfärd från den observerade partens territorium och därefter med avseende på personernas tidigare åtgärder i tjänsten. Utsedd personal skall också, vid genomresa av andra parters territorier, åtnjuta sådana privilegier och immunitet som tillkommer diplomatiska företrädare enligt artikel 40.1 i Wienkonventionen.

3. Den observerande parten får avstå ifrån rättslig immunitet i de fall denna skulle hindra rättvisans gång och där detta kan ske utan att inkräkta på detta fördrag. En persons immunitet som inte är medborgare i den observerande parten får endast hävas av de parter i vilka vederbörande är medborgare. Hävandet måste alltid vara uttryckligt.

4. Utan att det skall inkräkta på deras privilegier och immunitet eller den observerande partens rättigheter enligt detta fördrag, är utsedda personer skyldiga att följa den observerade partens lagar och förordningar.

5. Den utsedda personalens transportmedel skall åtnjuta samma immunitet från visitering, rekvisition, beslag och utmätning som diplomatiska beskickningar enligt artikel 22.3 i Wienkonventionen, såvida inte annat bestäms i detta fördrag.

Artikel XIV Benelux

1. Uteslutande för de syften som avses i artiklarna II - IX, artikel XI och bilagorna A - I och K skall Belgien, Luxemburg och Nederländerna betraktas som en enda part, nedan kallad Benelux.

2. Utan att det skall inverka på bestämmelserna i artikel XV, får de ovannämnda parterna säga upp detta arrangemang genom ett meddelande till alla de övriga parterna. Det skall då anses ha upphört att gälla den 31 december som följer efter en tid av 60 dagar efter meddelandet.

Artikel XV Giltighet och uppsägning

1. Detta fördrag skall gälla obegränsad tid.

2. Varje part skall ha rätt att säga upp fördraget. En part som avser säga upp fördraget, skall meddela endera depositarien och alla de övriga parterna minst sex månader före dagen för uppsägningen. Depositarierna skall omedelbart underrätta alla andra parter om ett sådant meddelande.

3. Om en part meddelar sitt beslut att säga upp fördraget enligt punkt 2 ovan, skall depositarierna sammankalla parterna till en konferens tidigast 30 och senast 60 dagar efter mottagandet av meddelandet härom för att kunna ta ställning till uppsägningens följder på fördraget.

Artikel XVI Ändringar och periodisk översyn

1. Varje part skall ha rätt att föreslå ändringar i detta fördrag. Texten till ändringsförslag skall överlämnas till endera depositarien, som skall delge samtliga parter för prövning. Om minst tre parter begär det inom 90 dagar efter dagen för ändringsförslaget, skall depositarierna sammankalla parterna till en konferens för att pröva detta. Konferensen skall inte börja tidigare än 30 och inte senare än 60 dagar efter mottagandet av den tredje begäran.

2. Fördragsändringar skall godkännas av alla parter, antingen genom skriftligt meddelande till endera depositarien inom 90 dagar efter delgivningen av ändringsförslaget eller genom godkännande vid en konferens, sammankallad i enlighet med punkt 1 ovan. En sålunda godkänd ändring skall ratificeras i enlighet med bestämmelserna i artikel XVII.1 och träda i kraft 60 dagar efter det att parterna har deponerat sina ratifikationsinstrument.

3. Såvida inte minst tre parter begär att det sker tidigare, skall depositarierna sammankalla parterna till en konferens för att granska tillämpningen av detta fördrag tre år efter dess ikraftträdande och därefter vart femte år.

Artikel XVII Depositarier, ikraftträdande och anslutning

1. Detta fördrag skall ratificeras av varje part i enlighet med dess konstitutionella förhållanden. Instrument angående ratifikation och anslutning skall deponeras hos Kanadas eller Ungerns regering, eller bådadera, vilka härmed utses till depositarier. Detta fördrag skall registreras av depositarierna i enlighet med artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

2. Detta fördrag träder i kraft 60 dagar efter det att 20 ratifikationsinstrument har deponerats, däribland depositariernas och de parters instrument vilkas individuella tilldelning av passiva kvoter som anges i bilaga A är minst 8.

3. Detta fördrag skall stå öppet för undertecknande av Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan och ratificeras av dem. De av dessa stater som inte undertecknar fördraget innan det träder i kraft i enlighet med bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel, får när som helst ansluta sig till det genom deponering av ett anslutningsinstrument hos endera depositarien.

4. Under de följande sex månaderna efter detta fördrags ikraftträdande får alla andra stater som deltar i konferensen om säkerhet och samarbete i Europa ansöka om anslutning genom en skriftlig framställning till endera depositarien. Den depositarie som tar emot en sådan begäran skall omedelbart delge den med alla parter. Stater som ansöker om anslutning kan även, om de så önskar, begära tilldelning av en passiv kvot och dennas storlek. Frågan skall tas upp vid påföljande möte med rådgivande kommittén och avgöras i vederbörlig ordning.

5. Sex månader efter fördragets ikraftträdande kan rådgivande kommittén pröva anslutning till fördraget av stater som enligt dess mening har förmåga och vilja att bidra till uppfyllande av detsamma.

6. För en stat som inte har deponerat sitt ratifikationsinstrument när fördraget träder i kraft, men som senare ratificerar fördraget eller ansluter sig till det, träder det i kraft 60 dagar efter den dag då ratifikations- eller anslutningsinstrumentet deponerades.

7. Depositarierna skall utan dröjsmål meddela parterna om

a) dag för deponering av ratifikationsinstrument och ikraftträdande av fördraget,

b) dag för ansökan om anslutning, den ansökande statens namn samt förfarandets resultat,

c) dag för deponering av anslutningsinstrument och dag för ikraftträdande för varje stat som därefter ansluter sig till fördraget,

d) sammankallande av en konferens enligt artiklarna XV och XVI,

e) uppsägning i enlighet med artikel XV och dag för uppsägningens ikraftträdande,

f) dag för ikraftträdande av ändringar i fördraget, samt

g) alla andra frågor som depositarierna fördragsenligt är skyldiga att meddela parterna.

Artikel XVIII Provisorisk tillämpning och etappvis tillämpning av fördraget

För att underlätta tillämpningen av detta fördrag, skall vissa av dess bestämmelser tillämpas provisoriskt och andra införas etappvis.

Del I Provisorisk tillämpning

1. Utan att det skall inkräkta på bestämmelserna i artikel XVII, skall signatärstaterna provisoriskt tillämpa följande bestämmelser:

a) artikel VI del I.4,

b) artikel X.1, 2, 3, 6 och 7,

c) artikel XI,

d) artikel XIII del I.1 och 2,

e) artikel XIV,

f) bilaga L del I.

2. Den provisoriska tillämpningen skall gälla för en tid om tolv månader från den dag då detta fördrag öppnas för undertecknande. I det fall fördraget inte träder i kraft före utgången av tiden för dess provisoriska tillämpning, kan denna tid förlängas om alla signatärstaterna så beslutar. Tiden för den provisoriska tillämpningen skall i vart fall avbrytas när fördraget träder i kraft. Parterna kan dock då besluta att förlänga tiden för den provisoriska tillämpningen för signatärstater som inte har ratificerat fördraget.

Del II Etappvis tillämpning

1. När fördraget har trätt i kraft, skall det tillämpas etappvis i enlighet med bestämmelserna i denna del. Bestämmelserna i punkterna 2 till 6 nedan skall tillämpas från fördragets ikraftträdande till den 31 december det tredje år som följer efter det år då fördraget trädde i kraft.

2. Oaktat bestämmelserna i artikel IV.1, får ingen part under den tid som anges i punkt 1 använda IRLS om sådana finns monterade på ett observationsflygplan, såvida inte annat har avtalats mellan den observerande och den observerade parten. Sådana sensorer skall inte vara föremål för certifiering i enlighet med bilaga D. Om det är svårt att avlägsna en sådan sensor från observationsflygplanet, skall den, vid genomförande av observationsflygningar, vara försedd med täckplåt eller annan anordning som hindrar dess funktion i enlighet med bestämmelserna i artikel IV.4.

3. Oaktat bestämmelserna i artikel IV.9, får ingen part under den tid som anges i punkt 1 ovan vara skyldig att tillhandahålla ett observationsflygplan som är utrustat med sensorer från varje sensorskategori med den maximala kapacitet och i det antal som anges i artikel IV.2, om observationsflygplanet är utrustat med

a) en enda optisk panoramakamera, eller

b) minst ett par optiska enbildskameror.

4. Oaktat bestämmelserna i bilaga B del II.2 a, skall medier för dataupptagning förses med uppgifter enligt parternas gällande praxis under den tid som anges i punkt 1 ovan.

5. Oaktat bestämmelserna i artikel VI del I.1, får ingen part under den i punkt 1 ovan angivna tiden tilldelas ett flygplan som kan flyga någon som helst angiven distans utan bränslepåfyllning.

6. Under den i punkt 1 ovan angivna tiden skall tilldelning av aktiva kvoter fastställas i enlighet med bestämmelserna i bilaga A del II.2.

7. Senare etappvisa införande av nya sensorskategorier eller förbättringar av befintliga sensorers kapacitet skall prövas av rådgivande kom-

mittén enligt bestämmelserna i artikel IV.3 vad gäller införande och förbättring.

Artikel XIX Giltiga texter

Originalen till detta fördrag, vars engelska, franska, italienska, ryska, spanska och tyska texter är lika giltiga, skall deponeras i depositariernas arkiv. Vederbörligen bestyrkta avskrifter skall av depositarierna överlämnas till parterna.

Bilaga A Kvoter och maximala flygsträckor

Del I Tilldelning av passiva kvoter

1. Tilldelningen av individuella passiva kvoter framgår nedan och skall endast gälla de parter som har ratificerat fördraget.

Tyskland: 12 USA: 42 Vitryssland och Ryska federationen: 42 Benelux: 6 Bulgarien: 4 Kanada: 12 Danmark: 6 Spanien: 4 Frankrike: 12 Storbritannien och Nordirland: 12 Grekland: 4 Ungern: 4 Island: 4 Italien: 12 Norge: 7 Polen: 6 Portugal: 2 Rumänien: 6 Tjeckien och Slovakien: 4 Turkiet: 12 Ukraina: 12

2. Om nya stater ratificerar eller ansluter sig till fördraget enligt artikel XVII och artikel X.4 c och med beaktande av artikel X.4 d, skall tilldelning av passiva kvoter prövas i det ordinarie möte med rådgivande kommitténs som följer efter ifrågavarande staters deponering av sina instrument rörande ratifikation eller anslutning.

Del II Den första tilldelningen av aktiva kvoter för observationsflygningar

1. Den första tilldelningen av aktiva kvoter enligt artikel III del I.6 i detta fördrag skall vara sådan att varje part är skyldig att över sitt territo-

rium godta ett antal observationsflygningar som inte överstiger 75 procent, avrundat nedåt till närmaste hela tal, av den individuella passiva kvot som parten tilldelas enligt vad som anges i del I.1 i denna bilaga. Mot denna bakgrund och för de parter som har förhandlat inom ramen för Open Skies-konferensen i Wien, skall den första inbördes tilldelningen gälla från den dag då fördraget träder i kraft till den 31 december det år som följer efter det år då fördraget trädde i kraft och skall endast gälla för de parter som har ratificerat fördraget. Denna första tilldelning är följande:

Tyskland över partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen: 3 över Ukraina: 1

USA över partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen: 8 över Ukraina tillsammans med Kanada: 1

Partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen över Benelux enl. definitionen i artikel XIV: 2 över Kanada: 2 över Danmark: 2 över Frankrike: 3 över Tyskland: 3 över Grekland: 1 över Italien: 2 över Norge: 2 över Turkiet: 2 över Storbritannien och Nordirland: 3 över USA: 4

Benelux över partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen: 1 över Polen: 1

Bulgarien över Grekland: 1 över Italien: 1 över Turkiet: 1

Kanada över partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen: 2 över Tjeckien och Slovakien: 1 över Polen: 1 över Ukraina tillsammans med USA: 1

Danmark över partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen: 1 över Polen: 1

Spanien över Tjeckien och Slovakien: 1

Frankrike över partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen: 3 över Rumänien: 1

Storbritannien och Nordirland över partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen: 3 över Ukraina: 1

Grekland över Bulgarien: 1 över Rumänien: 1

Ungern över Rumänien: 1 över Ukraina: 1

Italien över partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen: 2 över Ungern: 1 över Ukraina tillsammans med Turkiet: 1

Norge över partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen: 2 över Polen: 1

Polen över Förbundsrepubliken Tyskland: 1 över partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen: 1 över Ukraina: 1

Rumänien över Bulgarien: 1 över Grekland: 1 över Ungern: 1 över Ukraina: 1

Tjeckien / Slovakien över Förbundsrepubliken Tyskland: 1 över Ukraina: 1

Turkiet över partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen: 2 över Bulgarien: 1 över Ukraina tillsammans med Italien: 2

Ukraina över Tjeckien / Slovakien: 1

över Ungern: 1 över Polen: 1 över Rumänien: 1 över Turkiet: 2

2. Efter den första fördelningen och tills fördragets fullständiga ikraftträdande enligt artikel XVIII med avseende på användningen av aktiva kvoter skall den årliga tilldelningen grundas på 75 procents-regeln enligt punkt 1 ovan med avseende på tilldelningen av individuella passiva kvoter.

3. Från dagen för detta fördrags fullständiga tillämpning skall varje part under efterföljande tilldelning av aktiva kvoter över sitt territorium, om den ombeds därom, gå med på ett antal observationsflygningar som uppgår till partens hela passiva kvot. När så är möjligt, eller när detta begärs, om inte annat överenskommits, skall tilldelningen grunda sig på en proportionell ökning av den aktiva kvot som tilldelades i den första tilldelningen.

4. För nya stater som ratificerar eller ansluter sig till fördraget enligt bestämmelserna i artikel XVII skall tilldelningen av aktiva kvoter behandlas vid rådgivande kommitténs ordinarie möte som följer efter dagen för ifrågavarande staters deponering av sina ratifikations- eller anslutningsinstrument med iakttagande av följande bestämmelser:

a) En stat som ratificerar eller ansluter sig till fördraget skall ha rätt att begära observationsflygningar över parternas territorier inom de passiva kvoter som tilldelats parten i fråga i enlighet med bestämmelserna i del I.3 i denna bilaga och inom de parters passiva kvoter som har begärts för observationsflygningar, såvida inte annat överenskommits mellan de berörda parterna.

b) Alla parter skall samtidigt ha rätt att begära observationsflygningar över den stats territorium som undertecknar eller ansluter sig till fördraget inom sina aktiva kvoter och inom den passiva kvot som tilldelats den staten.

Del III Maximala flygsträckor för observationsflygningar

Maximala flygsträckor för observationsflygningar över observerade parters territorium beräknade från varje OS-flygfält framgår av denna uppställning (i kilometer).

Tyskland WUNSTORF 1200 LANDSBERG-LECH 1200

USA WASHINGTON-DULLES 4900 TRAVIS AFB 4000 ELMENDORF AFB 3000 LINCOLN-MUNICIPAL 4800

Partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen KUBINKA 5000

ULAN UDE 5000 VORKUTA 6500 MAGADAN 6500

Benelux ZAVENTEM/MELSBROEK 945

Bulgarien SOFIA 660 BURGAS 660

Kanada OTTAWA 5000 IQALUIT 6000 YELLOWKNIFE 5000

Danmark Moderlandet 800 FÄRÖARNA 250 GRÖNLAND 5600

Spanien GETAFE 1300 GANDO 750 VALENCIA 1300 VALLADOLID 1300 MORON 1300

Frankrike ORLÉANS-BRICY 1400 NICE-COTE D'AZUR 800 TOULOUSE-BLAGNAC 700

Storbritannien och Nordirland BRIZE NORTON 1150 SCAMPTON 1150 LEUCHARS 1150 med SCILLYÖARNA 1500 med SHETLANDSÖARNA 1500

Grekland THESSALONIKI 900 ELEFSIS 900 med KRETA, KARPATHOS, RHODOS, KOS-ÖARNA 1100

Ungern BUDAPEST-FERIHEGY 860

Island 1500

Italien MILANO-MALPENSA 1130 PALERMO-PUNTA RAISI 1400

Norge OSLO-GARDERMOEN 1700 TROMSÖ-LANGNES 1700

Polen WARSZAWA-OKECIE 1400

Portugal LISSABON 1200 Sta MARIA 1700 PORTO SANTO 1030

Rumänien BUKAREST-OTOPENI 900 TIMISOARA 900 BACAU 900

Tjeckien och Slovakien PRAG 600 BRATISLAVA 700 KOSICE 400

Turkiet ESKISEHIR 1500 DIYARBAKIR 1500

Ukraina BORISPOL 2100

Bilaga B Information om sensorer

Del I Tekniska uppgifter

1. Parterna skall i enlighet med artikel IV.10 meddela varandra de tilllämpliga tekniska uppgifter som anges i denna del för varje sensor som är monterad i observationsflygplan de har utsett i enlighet med artikel V.

2. Följande tekniska uppgifter skall meddelas om optiska panoramakameror och enbildskameror:

a) typ och modell,

b) sikt längs med och vinkelrätt mot flygvägen eller svepvinklar i grader,

c) bildstorlek mm2,

d) exponeringstider i sekunder,

e) typ och färg på optiska filter som används och deras filterfaktorer,

f) för varje objektiv skall anges

1) namn, 2) brännvidd i mm, 3) största relativa bländaröppning, 4) upplösningsförmåga med en kontrastkvot på 1000 till 1 eller motsvarande modulation av 1,0 vid största relativa bländaröppning i linjer per mm,

g) minsta och största fotointervall i sekunder eller cykler, uttryckt i bilder per sekund, i tillämpliga fall,

h) förhållande mellan maximal hastighet och höjd i tillämpliga fall,

i) för optiska enbildskameror, största vinkel mätt horisontellt eller minsta vinkel mätt vertikalt i grader i tillämpliga fall,

j) högsta operativa höjd i meter i tillämpliga fall.

3. Följande tekniska uppgifter skall meddelas om videokameror:

a) typ och modell,

b) sikt längs med och vinkelrätt mot flygvägen i grader,

c) för objektivet skall anges: 1) brännvidd i mm, 2) största relativa bländaröppning, 3) upplösningsförmåga med en kontrastkvot på 1000 till 1 eller motsvarande modulation av 1,0 vid största relativa bländaröppning i linjer per mm,

d) detektorns storlek i mikrometer eller motsvarande uppgift på tuben,

e) antal detektorer,

f) systemets ljuskänslighet mätt i lux eller watt per cm2,

g) spektral bandbredd i nanometer.

4. Följande tekniska uppgifter skall meddelas om IRLS:

a) typ och modell,

b) synfält eller avsökningsvinklar i grader,

c) minsta momentana synfält (IFOV) längs med och vinkelrätt mot flygriktningen i milliradianer,

d) spektral bandbredd i mikrometer,

e) minsta lösbara temperaturskillnad (MRTD) i celsiusgrader,

f) detektorns temperatur under användning i celsiusgrader,

g) erforderlig tid från påslagning av systemet till dess att det har ner till normal funktionstemperatur (nerkylningstid) i minuter,

h) maximal användningstid om tillämpligt,

i) förhållande mellan maximal hastighet och höjd (v/h), och

j) högsta operativa höjd i meter om tillämpligt.

5. Följande tekniska uppgifter skall meddelas om sidseende SAR:

a) typ och modell,

b) frekvensband för radar och särskilda frekvenser för användning i megahertz,

c) polarisation,

d) antal radarpulser per meter eller sekund,

e) närmaste gräns för användning inom närområdet mätt vertikalt i antal grader,

f) stråkbredd i kilometer,

g) markupplösning i avstånd och azimutalt i ett lutande plan i meter,

h) högsta operativa höjd i meter i tillämpliga fall, samt

i) sändarens kapacitet i watt.

6. Följande tekniska uppgifter skall meddelas om sensorer som tar upp data på fotografisk film:

a) typ av film som får användas i varje sensor,

b) filmbredd i millimeter,

c) upplösning med en kontrastkvot på 1000 till 1 eller motsvarande modulation av 1,0 linjer per millimeter, och

d) magasinskapacitet för varje typ av film i meter.

7. Följande tekniska uppgifter skall meddelas om sensorer som tar upp data på andra inspelningsmedier:

a) typ och modell av utrustning för upptagning av data,

b) typ och format av upptagningsmedier,

c) bandbredd i hertz i tillämpliga fall,

d) inspelningshastighet i megabits per sekund i tillämpliga fall,

e) mediernas inspelningskapacitet i minuter eller megabits, samt

f) format för förvaring av data som upptagits med sensorer och för införande av kommentarer till data.

Del II Införande av kommentarer

1. Data som upptagits med sensorer under en observationsperiod skall förses med följande kommentarer på filmremsan i början och slutet av varje rulle originalfilmsnegativ eller i början av annat upptagningsmedium i enlighet med bestämmelserna i tillägg 1 till denna bilaga:

a) observationsflygningens referensnummer,

b) dag för observationsflygningen,

c) sensorsbeskrivning samt

d) brännvidd i tillämpliga fall.

2. Följande uppgifter skall antecknas manuellt eller elektroniskt från observationsflygplanets navigations- och avioniksystem och införas på data som upptagits med sensorer under en observationsperiod på ett sätt som inte döljer detaljer i enlighet med bestämmelserna i tillägg 1 till denna bilaga:

a) för optiska kameror: 1) vid början av observationsperioden och, under observationsperioden, vid alla mellanliggande positioner då det föreligger betydande förändring i höjd över marken, kurs eller hastighet över marken samt vid tillfällen som bestäms av rådgivande kommittén under den tid då fördraget tillämpas provisoriskt:

a. höjd över marken, b. plats, c. verklig kurs samt d. avsökningsvinkel; 2) på varje fotografisk filmruta: a. nummer på bildrutan, b. dag och tidpunkt samt c. rollvinkel.

b) För videokameror och IRLS vid början av observationsperioden och, under observationsperioden, vid alla mellanliggande positioner då det föreligger betydande förändring i höjd över marken, kurs eller hastighet över marken samt vid tillfällen som bestäms av rådgivande kommittén under den tid då fördraget tillämpas provisoriskt:

1) dag och tidpunkt, 2) höjd över marken, 3) plats, 4) verklig kurs samt 5) avsökningsvinkel.

c) För sidseende SAR: 1) vid början av observationsperioden och, under observationsperioden, vid alla mellanliggande positioner då det föreligger betydande förändring i höjd över marken, kurs eller hastighet över marken samt vid tillfällen som bestäms av rådgivande kommittén under den tid då fördraget tillämpas provisoriskt:

a. dag och tidpunkt, b. höjd över marken, c. plats, d. verklig kurs, e. vinkel mot marken till närmaste punkt för stråkbredd, f. stråkbredd samt g. polarisation. 2) Varje gång mätning görs för att säkerställa en riktig bearbetning av bilden:

a. hastighet över marken, b. avdrift, c. stigningsvinkel samt d. rollvinkel.

3. För kopior av enstaka bilder eller remsor av bilder som tagits fram från originalfilmens negativ eller från annat upptagningsmedium skall information som listats i punkterna 1 och 2 i denna del antecknas på varje positiv kopia.

4. Parterna skall ha rätt att införa anteckningar till data som upptagits under en observationsflygning, antingen genom att använda alfanumeriska värden eller beteckningar som skall bestämmas av rådgivande kommittén under den tid då fördraget tillämpas provisoriskt.

Tillägg 1 till bilaga B Införande av anteckningar till uppgifter som upptagits under en observationsflygning

1. Observationsflygningens referensnummer skall anges som en enda grupp av sex alfanumeriska tecken i enlighet med följande regler:

a) bokstäverna OS,

b) sista siffran i det kalenderår för vilket den individuella aktiva kvoten gäller, samt

c) ett treställigt nummer som motsvarar varje individuell observationsflygning som ingår i den aktiva kvot som tilldelats en part i den årliga översynen inom rådgivande kommitténs ram för ett kalenderår över en annan parts territorium.

2. Sensorbeskrivningen skall anges med ett enda block av högst sex alfanumeriska tecken omfattande två grupper enligt följande regler:

a) en grupp om högst fyra tecken som utvisar sensorskategori enligt följande regler:

1) OP: optisk panoramakamera, 2) OF: optisk enbildskamera,

3) TV: videokamera, 4) IRLS: infraröd linjeavsökare, 5) SAR: sidseende SAR;

b) en grupp av två tecken som utvisar typ av upptagningsmedium enligt följande regler:

1) BI: svartvit isopankromatisk, 2) BM: svartvit monopankromatisk, 3) BP: svartvit pankromatisk, 4) BR: svartvit omvändningsfilm, 5) TA: analogt band 6) TD: digitalt band.

3. Konfiguration av sensorer skall anges med ett enda block av högst nio alfanumeriska tecken omfattande tre grupper enligt följande regler:

a) en grupp av fyra alfanumeriska tecken som anger hur sensorn är monterad på observationsflygplanet antingen som:

1) invändig montering som anges med beteckningen INT följd av ett nummer som anger den relativa platsen för sensorns montering på observationsflygplanet räknat från nosen till stjärten,

2) montering på flygkroppen som anges med beteckningen POD följd av en följande tre bokstäver:

a. L: monterad under vänster vinge, b. R: monterad under höger vinge, c. C: monterad längs flygplanets mittaxel;

b) en grupp av högst tre alfanumeriska tecken som anger typ av montering enligt följande regler:

1) vertikal montering i vilken sensorn inte är vinklad mer än 5 grader från det vertikala planet anges med bokstaven V,

2) snedställd montering i vilken sensorn är vinklad mer än 5 grader från det vertikala planet anges med endera av följande två bokstäver följd av vinkel nedåt i antal grader:

a. L: pekar åt vänster, b. R: pekar åt höger; 3) en solfjäderformad montering med två eller fler sensorer, anges med bokstaven F;

c) för en solfjäderformad montering gäller att en grupp av högst två siffror anger sensorernas antal och läge enligt följande:

1) den första siffran anger det totala antalet sensorer i en montering, 2) den andra siffran anger varje sensors position räknat från vänster till höger i förhållande till observationsflygplanets färdriktning.

4. Linsens brännvidd anges i millimeter.

5. Dag och tidpunkt anges avrundat till närmaste hela minut i GMT.

6. Medelhöjden över marken för observationsflygplanet anges med ett femsiffrigt nummer följt av en beteckning som motsvarar måttenheterna i antingen fot, bokstaven F, eller i meter, bokstaven M.

7. Observationsflygplanets position i latitud och longitud anges i grader avrundat till närmaste hundradels grad enligt formeln "dd.dd (N eller S) ddd.dd (E eller W)" eller i grader och minuter avrundat till närmaste hela minut enligt formeln "dd.mm(N eller S) ddd.mm (E eller W)".

8. Observationsflygplanets verkliga kurs anges i grader avrundat till närmaste hela grad.

9. Observationsflygplanets rollvinkel anges i grader följt av en beteckning som anger om det är en vänsterroll, bokstaven L, eller en högerroll, bokstaven R. 10. Observationsflygplanets höjdvariationsvinkel anges i grader följt av en beteckning som anger om höjdvariationen är uppåt, bokstaven U, eller nedåt, bokstaven D, i förhållande till det horisontella planet. 11. Observationsflygplanets avdriftsvinkel anges i grader följt av en beteckning som anger om avdriften är åt vänster, bokstaven L, eller åt höger, bokstaven R, i förhållande till färdriktningen. 12. Observationsflygplanets markhastighet anges med ett treställigt nummer följt av en tvåställig bokstavsbeteckning som anger måttenheterna i antingen nautiska mil, bokstäverna NM, eller i kilometer, bokstäverna KM per timme. 13. Närmaste punkten för svepbredden anges i kilometer. 14. Vinkeln mot marken anges i grader i förhållande till det vertikala planet. 15. Svepbredden anges i kilometer. 16. För fotografisk film gäller att varje magasin från en och samma sensor som använts under en observationsflygning skall numreras med början på ett. Varje bild på originalfilmens negativ som exponerats av en sensor skall numreras individuellt räknat från den första bildrutan till den sista i sensorns magasin. I varje enskilt fall då filmen är numrerad med en eller två siffror per bildruta skall enskilda bildrutor utan svårighet kunna identifieras genom att antingen ange siffran närmast ramens centrum, eller det lägre hela talet om siffrorna ligger på ett jämnt avstånd från centrum.

Bilaga C Uppgifter om observationsflygplan

I enlighet med artikel V.2 skall en part då den utser flygplan till observationsflygplan meddela de övriga parterna nedan angivna uppgifter.

1. Identifiering

a) Typ och modell.

b) Nummer, kategori, typ och konfiguration för varje sensor som är monterad på observationsflygplanet i enlighet med bilaga B.

2. Uppdragsplanering

a) För varje typ och konfiguration av sensorer som är monterade på observationsflygplanet

1) för vilken markupplösningen beror på höjden över marken: den höjd över marken i meter vid vilken sensorn tar emot markupplösningen för den sensorskategori som anges i artikel IV.2;

2) för vilken markupplösningen inte beror på höjden över marken: höjden för längsta räckvidd.

b) Optimal marschfart i kilometer per timme för varje höjd angiven i enlighet med a ovan.

c) Bränsleåtgång i kilogram per timme vid optimal marschfart för varje höjd som anges i enlighet med a ovan.

3. Navigering, samband och landningshjälpmedel

a) Varje typ av navigeringsutrustning som är monterad i observationsflygplanet med uppgift om dess noggrannhet i meter.

b) Radiosamband, inflygnings- och landningshjälpmedel som är monterade på observationsflygplanet i enlighet med ICAO-praxis.

4. Observationsflygplanets markegenskaper

a) Längd, vingbredd, största höjd, hjulbas och vändradie.

b) Högsta startvikt och landningsvikt.

c) Flygfältets banlängd och erforderlig hållbarhet vid högsta start- och landningsvikt inklusive eventuell förmåga att landa på opreparerad bana.

d) Kvalitet och kvantitet för bränsle, smörjmedel, hydrauliska vätskor och syrgas.

e) Typ av elförsörjning för drift och start av observationsflygplanet.

f) Eventuella särskilda behov.

5. Besättningens behov

a) Antal besättningsmedlemmar.

b) Antal sensorsoperatörer.

c) Antal platser för flygrepresentanter, flygövervakare eller representanter.

d) Antal sovplatser.

Bilaga D Certifiering av observationsflygplan och sensorer

Del I Allmänna bestämmelser

1. Varje part skall ha rätt att delta i certifiering av alla typer och modeller av observationsflygplan och dess tillhörande uppsättning av sensorer som utsetts av en annan part i enlighet med artikel V, under vilken observationsflygplanet och dess sensorer skall undersökas både på marken och under flygning.

2. Varje certifiering skall genomföras för att bekräfta

a) att flygplanet är av sådan typ och modell som utsetts i enlighet med artikel V,

b) att de på observationsflygplanet monterade sensorerna tillhör en kategori som anges i artikel IV.1 och uppfyller de i artikel IV.2 angivna bestämmelserna,

c) att tekniska uppgifter har meddelats i enlighet med bilaga B del 1,

d) om markupplösningen för en sensor beror på höjden över marken, den lägsta höjd över marken från vilken varje sådan på ett observationsflygplan monterad sensor av den typen och modellen får användas under en observationsflygning med hänsyn till begränsningen av markupplösning såsom denna anges i artikel IV.2,

e) om markupplösningen för en sensor inte beror på höjden över marken, markupplösningen för varje sådan på ett observationsflygplan monterad sensor av den typen och modellen med hänsyn till begränsningen av markupplösning såsom denna anges i artikel IV.2,

f) att täckplåtarna för sensorernas öppningar eller sådan annan anordning som hindrar dem från upptagning av data sitter på plats i enlighet med artikel IV.4.

3. Varje part som genomför en certifiering skall meddela alla de andra parterna senast 60 dagar i förväg om den sjudagarsperiod under vilken certifieringen av observationsflygplanet och dess sensorer kommer att ske. I meddelandet skall anges

a) den part som genomför certifieringen av observationsflygplanet och dess sensorer,

b) den ankomstplats till vilken personal från de parter som medverkar i certifieringen skall anlända,

c) den plats där certifieringen skall genomföras,

d) dag för certifieringens inledning och avslutning,

e) antal observationsflygplan som skall certifieras samt deras typ och modell,

f) typ och modell samt beskrivning och konfiguration för på observationsflygplanet monterade sensorer som skall certifieras i enlighet med bilaga B tillägg 1.

4. Senast tio dagar efter mottagandet av ett sådant meddelande som avses i punkt 3 ovan, skall varje part meddela de andra parterna om sin avsikt att delta i certifieringen av ett sådant flygplan och dess sensorer enligt artikel IV.11. Antal personer som skall deltaga i certifieringen från de parter som har meddelat sin avsikt att delta skall bestämmas av rådgivande kommittén. Om inte annat avtalats, får totala antalet personer inte överstiga 40, varvid högst fyra från en och samma part. Om två eller flera parter meddelar sin avsikt att genomföra en certifiering under samma period, skall rådgivande kommittén bestämma vilken av dem som skall genomföra certifieringen under perioden i fråga.

5. Varje part som deltar i certifieringen skall senast 30 dagar före den dag då certifieringen av observationsflygplanet skall inledas, meddela den part som genomför denna i enlighet med punkt 3 ovan om följande:

a) namnen på de personer som deltar i certifieringen och, om ett ickekommersiellt transportflygplan används för att resa till ankomstplatsen, en lista med namn på besättningen i vilken för varje person anges könstillhörighet, födelsetid, födelseort och passnummer; alla personerna skall upptas i listan över utsedda personer enligt artikel XIII del I,

b) dag och beräknad ankomsttid till ankomstplatsen för dessa personer samt

c) transportsätt till ankomstplatsen.

6. Senast 14 dagar innan certifieringen av observationsflygplanet skall inledas enligt punkt 3 ovan, skall den part som genomför certifieringen tillhandahålla de parter som deltar i denna följande uppgifter om varje på observationsflygplanet monterad sensor samt om tillbehör som används för att kommentera data som upptagits med sensorerna:

a) en beskrivning av varje beståndsdel i en sensor med angivande av dess funktion samt varje anknytning till tillbehör som används för att kommentera data,

b) foton som tagits av varje sensor annat än från observationsflygplanet i enlighet med följande specifikationer:

1) varje sensor skall fylla åtminstone 80 procent av fotot, antingen horisontellt eller vertikalt,

2) sådana foton kan antingen vara i färg eller svartvita och skall mäta 18 gånger 24 centimeter exklusive kant,

3) varje foto skall förses med anteckning om sensorns kategori, typ och modell samt namn på den part som underställer sensorn för certifiering,

c) instruktioner för sensorns användning under flygning.

7. Om ingen part meddelar sin avsikt att delta i certifieringen enligt punkt 5 ovan, skall parten själv genomföra inspektionen under flygning i

enlighet med bestämmelserna i del III i denna bilaga och upprätta en certifieringsrapport enligt del IV i denna bilaga.

8. Bestämmelserna i artikel XIII del II skall gälla personal från varje part som deltar i en certifiering under hela den tid personalen befinner sig inom den parts territorium som genomför certifieringen.

9. Personal från varje part som deltar i certifieringen skall lämna den parts territorium som genomför certifieringen omedelbart efter det att certifieringsrapporten har undertecknats.

Del II Undersökning på marken

1. Undersökningar på marken av mer än en part får, med tillstånd av den part som genomför certifieringen, genomföras samtidigt. Parter skall ha rätt att gemensamt genomföra sådan undersökning av ett observationsflygplan och dess sensorer. Den part som genomför certifieringen skall ha rätt att bestämma hur många personer som vid ett givet tillfälle får befatta sig med sådan undersökning av ett observationsflygplan och dess sensorer.

2. Om inte annat överenskoms, får denna undersökning inte överstiga tre åttatimmarsperioder för varje observationsflygplan och dess sensorer.

3. Innan en undersökning inleds, skall den part som genomför certifieringen meddela de parter som deltar i denna följande uppgifter:

a) För optiska panoramakameror och enbildskameror: 1) linsens respons på modulering av styrkurvan till spatial frekvens (karakteristiken frekvens/kontrast) för linsens största relativa bländaröppning räknat i linjer per millimeter,

2) specifikationer för svartvit flygfilm som skall användas för att uppta data under observationsflygningen eller för kopiering av sådana data i enlighet med bestämmelserna i bilaga K del I.2,

3) specifikationer för utrustning som skall användas vid framkallning av originalfilmens negativ och kopior som skall användas för att framställa positiv eller negativ i enlighet med bestämmelserna i bilaga K del I.1, samt

4) testdata från flygningar som visar markupplösningen som en funktion av höjden över marken för varje typ av flygfilm som skall användas med optisk kamera.

b) För videokameror: testdata från flygningar från all utmatningsutrustning som visar markupplösningen som en funktion av höjden över marken.

c) För IRLS: testdata från flygningar från all utmatningsutrustning som visar markupplösningen som en funktion av höjden över marken.

d) För sidseende SAR: testdata från flygningar från all utmatningsutrustning som visar markupplösningen som en funktion av planets lutande läge i förhållande till marken.

4. Innan en undersökning inleds, skall den part som genomför certifieringen informera den eller de parter som deltar i certifieringen om följande:

a) hur den planerar att genomföra undersökningen av observationsflygplanet och dess sensorer,

b) observationsflygplanet, sensorerna, tillbehören och täckplåtarna för sensorsöppningarna eller annan anordning som hindrar sensorernas funk-

tion genom att visa deras placering på observationsflygplanet med hjälp av diagram, foton, diabilder och andra visuella hjälpmedel,

c) alla nödvändiga säkerhetsåtgärder som skall iakttas vid undersökningen av observationsflygplanet och dess sensorer samt

d) tillvägagångssätt för att upprätta inventarieförteckning som de personer som skall eskortera den part som genomför certifieringen avser använda i enlighet med punkt 6 nedan.

5. Innan undersökningen på marken inleds skall varje part som deltar i certifieringen till den part som genomför denna överlämna en förteckning över utrustning som kommer att användas vid undersökningen på marken eller under flygning. De parter som genomför undersökningen skall ha tillstånd att på observationsflygplanet ta ombord och använda videokameror, bärbara ljudbandspelare och bärbara datorer. De parter som deltar i certifieringen skall ha tillstånd att använda annan sorts utrustning efter godkännande av den part som genomför certifieringen.

6. De parter som deltar i certifieringen skall tillsammans med den part som genomför den upprätta en förteckning över sådan utrustning som avses i punkt 5 ovan samt gå igenom modaliteterna för den inventarieförteckning som skall följas för att bekräfta att all utrustning som tagits ombord på observationsflygplanet av de parter som deltar i certifieringen har avlägsnats från observationsflygplanet efter undersökningens genomförande.

7. Personal från varje part som deltar i certifieringen skall ha rätt att genomföra följande aktiviteter vid undersökningen av observationsflygplanet och av varje därpå monterad sensor:

a) att bekräfta att antalet på observationsflygplanet monterade sensorer och varje sensors konfiguration överensstämmer med de uppgifter som har lämnats enligt del I.6 i denna bilaga, i bilaga C och i bilaga B del I,

b) att bekanta sig med varje sensors montering på observationsflygplanet, inklusive deras beståndsdelar och dessas inbördes förhållande samt till andra tillbehör som används för att kommentera data,

c) att få en demonstration av hur varje sensor kontrolleras och används samt

d) att bekanta sig med testdata för flygning som tillhandahållits enligt punkt 3 ovan.

8. På begäran av någon av parterna som deltar i certifieringen, skall den part som genomför denna fotografera alla på observationsflygplanet monterade sensorer, deras tillbehör på observationsflygplanet eller sensorsöppningarna med täckplåtar eller annan anordning som hindrar deras funktion. Sådana fotografier skall uppfylla de krav som anges i del I.6 b 1) - 3) i denna bilaga.

9. Den part som genomför certifieringen skall ha rätt att utse personal som under hela undersökningen åtföljer personal från de parter som deltar i certifieringen för att bekräfta att bestämmelserna i denna del följs. Personal som tillhör den part som genomför certifieringen får inte ingripa i verksamhet som utförs av parter som deltar i certifieringen, såvida inte denna verksamhet är oförenlig med de säkerhetsföreskrifter som anges i punkt 4 c ovan. 10. Den part som genomför certifieringen skall bereda de parter som deltar i denna tillträde till hela observationsflygplanet, dess sensorer och tillbehör samt tillräcklig elförsörjning för att kunna använda sensorerna

med tillbehör. Den part som genomför certifieringen skall öppna sådana utrymmen eller ta bort paneler eller hinder i den mån det behövs för att tillåta undersökning av alla sensorer med tillbehör som är föremål för certifiering.

11. Utan hinder av bestämmelserna i denna del skall inspektionen genomföras på ett sätt som inte

a) försämrar eller förstör observationsflygplanet och dess sensorer eller hindrar deras fortsatta användning,

b) förändrar observationsflyplanets eller sensorernas elektriska eller mekaniska konstruktion eller

c) försämrar observationsflygplanets flygegenskaper. 12. De parter som deltar i certifieringen skall ha rätt att ta mått, göra anteckningar, skisser, liknande förteckningar och uppteckningar som hänför sig till observationsflygplanet och dess sensorer med tillbehör med hjälp av den typ av utrustning som anges i punkt 5 ovan. Denna typ av arbetsmaterial får behållas av den part som deltar i certifieringen och skall inte vara föremål för granskning eller undersökning av den part som genomför den.

13. Den part som genomför certifieringen skall göra sitt bästa för att besvara frågor om undersökningen som ställs av de parter som deltar i certifieringen. 14. När undersökningen på marken avslutats, skall de parter som deltar i certifieringen lämna observationsflygplanet och den part som genomför denna skall ha rätt att använda sina egna förfaranden för sådan inventariekontroll som anges i punkt 6 ovan för att bekräfta att all utrustning som använts vid undersökningen enligt punkt 5 ovan har avlägsnats från observationsflygplanet.

Del III Undersökning under flygning

1. Utöver genomförande av en undersökning på marken av ett observationsflygplan och dess sensorer skall den part som genomför certifieringen genomföra en undersökning under flygning av dess sensorer som skall vara tillräcklig för att

a) tillåta observation av användningen av alla på observationsflygplanet monterade sensorer,

b) om markupplösningen för en sensor beror på höjden över marken, fastställa den lägsta höjd över marken från vilken varje sådan på ett observationsflygplan monterad sensor av den typen och modellen får användas under en observationsflygning med hänsyn till begränsningen i fråga om markupplösning såsom denna anges i artikel IV.2, och

c) om markupplösningen för en sensor inte beror på höjden över marken, fastställa att markupplösningen för varje sådan på ett observationsflygplan monterad sensor av den typen och modellen är i överensstämmelse med begränsningen av markupplösning såsom denna anges i artikel IV.2.

2. Innan en undersökning av sensorerna under flygning inleds, skall den part som genomför certifieringen informera de parter som deltar i denna om sin plan för genomförandet av undersökningen under flygning. I informationen skall ingå följande:

a) ett diagram över de kalibreringsmål som avses användas vid undersökningen i enlighet med bestämmelserna i tillägg 1.I.5 till denna bilaga,

b) beräknad tid, väderförhållanden, riktning och höjd över marken för varje tillfälle som kalibreringsmålet skall överflygas för varje sensor som skall certifieras och antalet överflygningar samt

c) alla säkerhetsföreskrifter som skall följas vid undersökning av observationsflygplanet och dess sensorer under flygning.

3. Före och under undersökning under flygning skall de parter som deltar i certifieringen ha rätt att besöka platserna för kalibreringsmålen. Den part som genomför certifieringen skall tillhandahålla sådan utrustning som behövs för att bekräfta att kalibreringsmålen uppfyller specifikationerna i tillägg 1.I till denna bilaga.

4. Om inte annat överenskoms, skall undersökningen genomföras vid goda siktförhållanden i dagsljus över kalibreringsmål som är lämpliga för varje kategori av på observationsflygplanet monterade sensorer enligt bestämmelserna i tillägg 1.II till denna bilaga för att bestämma markupplösningen för varje sensor.

5. Den part som genomför certifieringen skall tillhandahålla sådan information om väderförhållandena vid platserna för kalibreringsmålen som behövs för att utföra beräkningar i enlighet med de metoder som anges i tillägg 1.III till denna bilaga vid undersökning av sensorerna under flygning.

6. Varje part skall ha rätt att utse personal som skall delta i en undersökning under flygning. Om antalet utsedda personer överstiger det antal passagerare som observationsflygplanet kan ta, skall de parter som deltar i certifieringen bestämma vilka personer som skall delta i undersökningen.

7. Personal från de parter som utsetts enligt punkt 6 ovan skall ha rätt att observera hur personalen från den part som genomför certifieringen använder sensorerna.

8. Personal från de parter som deltar i certifieringen skall ha rätt att, i enlighet med bestämmelserna i bilaga K del II, övervaka att filmkassetternas försegling bryts samt förvaring och framkallning och hantering av originalfilmsnegativ som exponeras vid undersökningen under flygning.

Del IV Certifieringsrapport

1. När undersökningar på marken och under flygning har avslutats, skall data upptagna med sensorer och från kalibreringsmål gemensamt undersökas av den part som genomfört inspektionen och de parter som genomför certifieringen. Dessa parter skall utarbeta en certifieringsrapport vari skall framgå följande:

a) att observationsflygplanet är av en typ och en modell som utsetts enligt artikel V,

b) att de på observationsflygplanet monterade sensorerna tillhör en kategori som avses i artikel IV.1 och som uppfyller bestämmelserna i artikel IV.2,

c) att de tekniska uppgifterna om sensorerna har lämnats i enlighet med bilaga B del I,

d) om markupplösningen för en sensor beror på höjden över marken, den lägsta höjd över marken från vilken varje sådan på ett observations-

flygplan monterad sensor av den typen och modellen får användas under en observationsflygning med hänsyn till begränsningen i fråga om markupplösning såsom denna anges i artikel IV.2,

e) om markupplösningen för en sensor inte beror på höjden över marken, markupplösningen för varje sådan på ett observationsflygplan monterad sensor av den typen och modellen, med hänsyn till begränsningen av markupplösning såsom denna anges i artikel IV.2,

f) att täckplåtarna för sensorsöppningarna eller annan anordning som hindrar sensorernas funktion överensstämmer med bestämmelserna i artikel IV.4.

2. En kopia av uppgifterna om varje sensor enligt del I.6 och del II.3 och II.8 i denna bilaga skall bifogas certifieringsrapporten.

3. Kopior av certifieringsrapporten skall tillhandahållas alla andra parter av den part som genomför certifieringen. Parter som inte deltagit i certifieringen skall inte ha rätt att avvisa slutsatser i certifieringsrapporten.

4. Ett observationsflygplan med tillhörande uppsättning sensorer skall anses vara certifierad, såvida inte de parter som deltar i certifieringen inte lyckas uppnå en överenskommelse om innehållet i certifieringsrapporten.

5. Om den part som genomför certifieringen och de parter som deltar i denna inte lyckas nå en överenskommelse angående innehållet i certifieringsrapporten, får observationsflygplanet inte användas för observationsflygningar förrän frågan har lösts.

Tillägg 1 till bilaga D Metoder för att verifiera prestandan av sensorer monterade på ett observationsflygplan

Markupplösningen för varje sensor monterad på ett observationsflygplan och, då dess prestanda beror på höjden över marken, den lägsta höjd över marken från vilken sensorn i fråga får användas under en observationsflygning, skall bestämmas och bekräftas på grundval av data som upptagits över för varje kategori avpassade kalibreringsmål i enlighet med vad som anges i del I och som beräknats med hjälp av metoder som skall fastställas inom rådgivande kommittén.

Del I Specifikationer för kalibreringsmål

1. Kalibreringsmål skall tillhandahållas av den part som genomför certifieringen i enlighet med bestämmelserna i bilaga D. Sådana kalibreringsmål skall användas för att bestämma markupplösningen för sensorer av en typ som är avpassad för varje sensorskategori och utformad enligt nedan angivna karakteristika.

2. Kalibreringsmål för att bestämma markupplösningen för optiska kameror skall bestå av en serie grupperade omväxlande svarta och vita ränder. Varje grupp av ränder skall bestå av minst två svarta ränder åtskilda av en vit rand. De svarta och de vita rändernas bredd inom en grupp skall vara konstant. Rändernas bredd i kalibreringsmålens grupperingar av ränder skall vara stegvis förändrade för att möjliggöra en noggrann mätning av markupplösningen. Rändernas längd skall vara konstant inom varje grupp. Kontrastkvoten mellan de svarta och vita ränder-

na skall vara konstant för hela målet och skall som lägst ha förhållandet 5 till 1 (motsvarande en modulation av 0,66).

3. Kalibreringsmål för att bestämma markupplösningen för IRLS skall bestämmas inom rådgivande kommittén under den tid fördraget tillämpas provisoriskt.

4. Kalibreringsmål för att bestämma markupplösningen för sidseende SAR skall bestå av grupperingar av trehörniga reflektorer vilkas konfiguration skall stämma överens med de metoder som bestäms inom rådgivande kommittén under den tid fördraget tillämpas provisoriskt.

5. Varje part skall tillhandahålla de övriga parterna ett diagram av de kalibreringsmål den avser använda vid undersökning under flygning. Sådana diagram skall förses med anteckning om kalibereringsmålens totala dimensioner, deras placering och den typ av terräng i vilken de är grupperade samt med vederbörliga uppgifter om varje typ av kalibreringsmål enligt bestämmande inom rådgivande kommittén under den tid fördraget tillämpas provisoriskt.

Del II Genomförande av undersökning under flygning

1. För att bestämma markupplösningen för panoramakameror och vertikalt monterade enbildskameror, skall observationsflygplanets flyglinje gå direkt över och parallellt med kalibreringsmålet. För att bestämma markupplösningen för snedställt monterade enbildskameror, skall observationsflygplanets flyglinje vara parallell med kalibreringsmålet på ett sådant avstånd att bilden av kalibreringsmålet ligger i förgrunden av synfältet då den optiska kameran är ställd i största möjliga vinkel mätt från horisonten eller minsta möjliga vinkel mätt vertikalt.

2. För att bestämma markupplösningen för IRLS, skall observationsflygplanets flyglinje gå direkt över och parallellt med kalibreringsmålet på olika överenskomna höjder över marken.

3. För att bestämma markupplösningen för en sidseende SAR, skall observationsflygplanets flyglinje gå vid sidan om grupperingen av reflektorer.

Del III Analys av data upptagna vid undersökning under flygning

1. Sedan undersökningen under flygning genomförts, skall den part som genomför certifieringen och de parter som deltar i denna gemensamt analysera data som upptagits vid undersökningen enligt bilaga D del IV.1.

2. Den metod för beräkning av den minsta höjd över marken vid vilken varje på observationsflygplanet monterad kamera får användas under en observationsflygning, inklusive värdet för kontrastkvoten eller motsvarande modulation som skall användas i beräkningen - vilken inte får understiga 1,6:1 (motsvarande 0,23) eller överstiga 4:1 (motsvarande 0,6) - skall bestämmas inom rådgivande kommittén under den tid fördraget tillämpas provisoriskt och före den 30 juni 1992. Markupplösningen för optiska kameror skall bestämmas genom en visuell analys av bilden på kalibreringsmålet från originalfilmens negativ. Markupplösningens nu-

meriska värde skall vara lika med bredden på den minsta rand i kalibreringsmålet som kan urskiljas som en enskild rand.

3. Metoden för att beräkna den minsta höjd över marken vid vilken varje på observationsflygplanet monterad videokamera kan användas under en observationsflygning skall bestämmas av rådgivande kommittén under den tid fördraget tillämpas provisoriskt.

4. Metoden för att beräkna den minsta höjd över marken vid vilken varje på observationsflygplanet monterad IRLS får användas under en observationsflygning, inklusive värdet av minsta avläsbara temperaturskillnad som får användas i denna beräkning, skall bestämmas inom rådgivande kommittén under den tid fördraget tillämpas provisoriskt.

5. Metoden för att beräkna markupplösningen för sidseende SAR, inklusive bestämningen av förhållandet mellan pulssvarsmetoden och metoden att särskilja föremål skall bestämmas inom rådgivande kommittén under den tid fördraget tillämpas provisoriskt.

Bilaga E Procedurer vid ankomst och avfärd

1. Varje part skall utse en eller flera ankomstplatser, avgångsplatser och OS-flygfält inom sitt territorium. Ankomstplatser och avgångsplatser får vara desamma som OS-flygfält. Ett OS-flygfält som inte är ankomstplats skall, om inte annat avtalas, utses så att den observerande parten kan nå det inom fem timmar från ankomstplatsen, antingen med sitt eget observationsflygplan eller med transport som tillhandahålls av den observerade parten. Efter ankomsten till en ankomstplats eller till ett OSflygfält skall den observerande parten ha rätt till en vilotid enligt bestämmelserna i artikel IV.

2. Varje part skall ha rätt att utse fixpunkter för ankomst och avgång. Om en part väljer att utse sådana fixpunkter, skall de underlätta flygning från den observerande partens territorium till den observerade partens ankomstplatser. Planerade flygningar mellan fixpunkter för ankomst och ankomstplatser samt mellan avgångsplatser och fixpunkter för avgång skall genomföras i enlighet med publicerade ICAO-normer och rekommenderad praxis samt nationella regler. Om delar av flygningar mellan fixpunkter för ankomst och ankomstplatser samt mellan avgångsplatser och fixpunkter för avgång ligger inom internationellt luftrum, skall flygningen genom det internationella luftrummet genomföras i enlighet med internationella publicerade bestämmelser.

3. Uppgifter om ankomstplatser och avgångsplatser, OS-flygfält, fixpunkter för ankomst och avgång, flygfält för tankning samt kalibreringsmål skall inledningsvis vara de som anges i tillägg 1 till denna bilaga.

4. Parterna skall ha rätt att införa ändringar i tillägg 1 till denna bilaga genom skriftligt meddelande till de övriga parterna senast 90 dagar före ändringens ikraftträdande.

5. Varje part skall tillgodose effektiv observation av hela sitt territorium enligt följande:

a) Vad gäller fastlandet skall OS-flygfält utses så att ingen punkt på dess territorium är längre bort från ett eller flera sådana flygfält än 35 procent av det eller de maximala flygavstånd som bestämts för den parten enligt bilaga A.

b) Vad gäller de delar av dess territorium som är skilda från fastlandet 1) skall parten tillämpa bestämmelserna i a ovan eller, 2) om den eller de delar av territoriet är skilda från fastlandet med mer än 600 kilometer, eller om så avtalas mellan den parten och den observerande parten, eller om annat anges i bilaga A, skall den parten tillhandahålla särskilda procedurer, inklusive möjligheten att använda flygfält för tankning eller,

3) om en eller flera delar av territoriet är skilda från fastlandet med mindre än 600 kilometer och denna del eller dessa delar inte omfattas av bestämmelserna i a ovan, får den parten ange en särskild maximal flygsträcka i bilaga A för att täcka en eller flera sådana delar av sitt territorium.

6. Omedelbart efter observationsflygplanets ankomst till ankomstplatsen och omedelbart före dess avgång från denna skall både den observerade och den observerande parten inspektera täckplåtarna för sensorsöppningarna eller de andra anordningar som förhindrar användning av de monterade sensorerna i enlighet med artikel IV.4. Om ankomstplatsen är en annan än det OS-flygfält från vilket observationsflygningen utgår, skall både den observerade och den observerande parten inspektera täckplåtarna eller sådan annan anordning som förhindrar användningen av de monterade sensorerna omedelbart före observationsflygplanets avgång från ankomstplatsen till det OS-flygfält från vilket observationsflygningen utgår. Om avgångsplatsen är en annan än det OS-flygfält vid vilket observationsflygningen avslutas, skall både den observerade och den observerande parten inspektera täckplåtarna eller den andra anordning som förhindrar användning av de monterade sensorerna omedelbart före observationsflygplanets avgång från flygfältet till avgångsplatsen.

7. En part skall ha rätt att genomföra inspektion och inventering av sådan utrustning som den andra parten avser använda för att genomföra inspektion av sensorerna före flygning och, i tillämpliga fall, även av observationsflygplanet samt av föremål som flygrepresentanterna avser ta med ombord på observationsflygplanet. Denna inspektion och inventering får

a) påbörjas senast en timme efter det att föremålen har anlänt till ankomstplatsen eller OS-flygfältet enligt bestämmande av den part som genomför inventeringen och skall vara avslutad inom en timme och

b) utföras i närvaro av en eller flera utsedda personer från den andra parten.

8. Om den part som genomför inspektionen och inventeringen av utrustning som skall användas vid inspektionen av sensorerna och, i tilllämpliga fall, vid inspektion av observationsflygplanet samt av de föremål som flygrepresentanterna avser ta med ombord på observationsflygplanet konstaterar att föremålen inte överensstämmer med den förteckning över tillåten utrustning som avses i bilaga D del II.5 eller med de föremål som anges i bilaga G del I. 4, skall den ha rätt att vägra att ge tillstånd att använda föremålen. Sådan utrustning som införts i den observerade partens territorium av den observerande parten skall, såvida inget annat avtalas,

a) placeras i en förseglad behållare för säker förvaring och

b) därefter avlägsnas från den observerade partens territorium vid tidigast möjliga tillfälle, dock inte senare än vid den observerande partens avresa från den observerade partens territorium.

9. Om den observerande parten beger sig till den ankomstplats som anges i det meddelande som lämnats i enlighet med artikel IV del I.5 med ett transportflygplan registrerat i den observerande parten eller i en annan part, skall transportflygplanet tillåtas

a) att avresa från den observerade partens territorium,

b) om ankomstplatsen är densamma som avgångsplatsen, att kvarstanna vid ankomstplatsen till den observerande parten avfärd från den observerade partens territorium eller,

c) om ankomstplatsen inte är densamma som avgångsplatsen, att flyga till avgångsplatsen i så god tid att personalen från den observerande parten får ytterligare vila före avresan från den observerade partens territorium.

10. Om observationsflygplanet tillhandahålls av den observerade parten och den observerande parten inte använder ett eget transportflygplan för att transportera sin personal från ankomstplatsen till OS-flygfältet, skall den observerade parten tillse att personalen från den observerande parten blir transporterad från ankomstplatsen till OS-flygfältet och från OS-flygfältet till avgångsplatsen.

Bilaga E Tillägg 1

Del I Utseende av platser

Platser som inledningsvis skall tjäna som ankomst- och avgångsplatser, OS-flygfält, flygfält för tankning, kalibreringsmål och, i tillämpliga fall, fixpunkter för ankomst och avgång anges i del II nedan. Platsangivelserna omfattar följande:

a) Plats: namn på ankomst- och avgångsplatser, OS-flygfält, fixpunkter för ankomst och avgång, flygfält för tankning samt kalibreringsmål.

b) Position: platsens latitud och longitud avrundade till närmaste hela sekund.

c) Inspektion: uppgift om inspektion före flygning av flygplanet eller sensorerna kan verkställas på platsen.

Del II Ankomstplatser, avgångsplatser, OS-flygfält, fixpunkter för ankomst och avgång, flygfält för tankning samt kalibreringsmål

Plats Position Inspektion före flygning av flygplanet eller sensorerna kan verkställas Part: Tyskland

Ankomst- /avgångsplats

Köln/Bonn (EDDK)

N50-52-02 E007-08-37

ja

OS-flygfält

Wunstorf (EDNW)

N 52-27-48 E 009-25-70

nej

Landsberg/ Lech (EDSA)

N 48-04-28 E 010-54-42

nej

Fixpunkter för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning

Kalibreringsmål Köln / Bonn tillkommer

Part: USA

Ankomst- /avgångsplats Washington Dulles International, DC

N 38-56-36 W 077-27-24

ja

Travis AFB Kalifornien N 38-15-48 W 121-55-48

ja

OS-flygfält Washington Dulles International, DC

N 38-56-36 W 077-27-24

ja

Travis AFB Kalifornien N 38-15-48 W 121-55-48

ja

Elmendorf AFB Alaska N 61-15-12 W 149-47-30

ja

Lincoln Municipal Nebraska

N 40-51-00 W 096-45-30

nej

Fixpunkter för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning Honolulu Internationella Hawaii

N 21-19-06 W 157-55-24

Malmstrom AFB Montana

N 47-30-18 W 111-11-00

Phoenix-Sky Harbor Internationella Arizona

N 33-26-12 W 112-00-24

General Mitchell Internationella Wisconsin

N 42-56-48 W 087-53-36

McGhee Tyson Tennessee

N 35-48-48 W 083-59-36

Kalibreringsmål Washington Dulles tillkommer

Travis AFB tillkommer

Elmendorf AFB tillkommer

Part: partsgruppen Vitryssland och Ryska federationen

Ankomst- avgångsplatser Kubinka N 55-36-30 E 036-39-10

ja

Ulan-Ude N 51-48-00 E 107-27-00

ja

OS-flygfält Kubinka N 55-36-30 E 036-39-10

ja

Ulan-Ude N 51-48-00 E 107-27-00

ja

Magadan N 59-54-06 E 150-03-01

nej

Vorkuta N 67-29-00 E 063-59-00

nej

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning

Kalibreringsmål

Part: Benelux

Ankomst- avgångsplatser Zaventem/ Melsbroek N 50-54-01 W 004-59-09

ja

OS-flygfält

Zaventem/ Melsbroek N 50-54-01 W 004-59-09

ja

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning

Kalibreringsmål Volkel N 54-39-03 W 005-42-02

Part: Bulgarien

Ankomst- avgångsplatser Sofia N 42-41-07 E 023-24-05

ja

OS-flygfält Sofia N 42-41-07 E 023-24-05

ja

Burgas N 42-34-00 E 027-30-00

nej

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning Sofia N 42-41-07 E 023-24-05 Burgas N 42-34-00 E 027-30-00

Kalibreringsmål

Part: Kanada

Ankomst- avgångsplatser Ottawa (CYOW)

N 45-19-21 W 075-40-10

ja

OS-flygfält Ottawa (CYOW)

N 45-19-21 W 075-40-10

ja

Iqaluit N 63-45-22 W 068-33-25

nej

Yellowknife N 62-27-45 W 114-26-20

nej

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning Edmonton N 53-18-35 W 113-34-43

Halifax N 44-52-51 W 063-30-33 Winnipeg N 49-54-39 W 097-14-35

Churchill N 58-44-13 W 094-03-26

Kalibreringsmål Ottawa området tillkommer

Part: Danmark

Ankomst- avgångsplatser

Köpenhamns internationella (EKCH)

N 55-37-07 E 012-39-26

nej

Værløse militära flygfält (EKVL)

N 55-46-09 E 012-19-34

ja

OS-flygfält

Værløse militära flygfält (EKVL)

N 55-46-09 E 012-19-34

ja

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkomer

Flygfält för tankning Vagars flygplats (EKGV)

N 62-03-51 W007-16-26

Søndre Strømfjords internationella (BGSF)

N 67-01-05 W 050-41-39

Kalibreringsmål

Værløse militära flygfält

N 55-46-09 E 012-19-34

Part: Spanien

Ankomst- avgångsplatser Getafe N 40-17-43 W 003-43-21

ja

Ankomst- avgångsplatser för Kanarieöarna

Gando N 27-55-49 W 015-23-05

ja

OS-flygfält Getafe N 40-17-43 W 003-43-21

ja

Valencia N 39-29-26 W 000-28-50

nej

Valladolid N 41-42-26 W 004-51-02

nej

Moron N 37-10-34 W 005-36-53

nej

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning inga

Kalibreringsmål

Part: Frankrike

Ankomst- avgångsplatser Orléans-Bricy N 47-59-12 E 001-45-43

ja

OS-flygfält Orléans-Bricy N 47-59-12 E 001-45-43

ja

Toulouse-Blagnac N 43-37-26 E 001-22-53

nej

Nice- Côte d'Azur N 43-39-47 E 007-12-09

nej

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning inga

Kalibreringsmål

Part: Storbritannien och Nordirland

Ankomst- avgångsplatser Brize Norton N 51-44-97 W 001-34-93

ja

Heathrow N 51-28-72 W 000-27-47

nej

Anm. Heathrow är endast ankomstplats för personal som anländer med reguiljärt flyg, inte för observations- och transportflygplan.

OS-flygfält Brize Norton N 51-44-97 W 001-34-93

ja

Scampton N 53-18-45 W 000-32-95

ja

Leuchars N 55-22-38 W 000-52-03

ja

Fixpunkt för ankomst och avgång

skall bestämmas av FAA

Flygfält för tankning inga

Kalibreringsmål Boscombe Down N 51-09-10 W 001-44-76

Part: Grekland

Ankomst- avgångsplatser Thessaloniki Internationella

N 40-27-22 E 022-59-21

ja

OS-flygfält Thessaloniki Internationella

N 40-27-22 E 022-59-21

ja

Elefsis N 38-04-00 E 023-33-38

ja

Fixpunkt för ankomst och avgång Chouchouligovo N 41-24-40 E 023-22-02

Flygfält för tankning

Kalibreringsmål

Part: Ungern

Ankomst- avgångsplatser Budapest/Ferihegy (LHBP)

N 47-26-18 E 019-15-48

ja

Tokol (LHTL)

N 47-21-14 E 018-58-08

ja

OS-flygfält Budapest/Ferihegy (LHBP)

N 47-26-18 E 019-15-48

ja

Tokol (LHTL)

N 47-21-14 E 018-58-08

ja

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning inga

Kalibreringsmål tillkommer

Part: Island

Ankomst- avgångsplatser Keflavik N 63-59-48 W 022-36-30

ja

OS-flygfält

N 63-59-07 W 022-36-20

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning

Kalibreringsmål

Part: Italien

Ankomst- avgångsplatser Milano-Malpensa N 45-38-00 E 008-44-00

ja

Palermo-Punta Raisi

N 38-10-40 E 013-05-20

ja

OS-flygfält Milano-Malpensa N 45-38-00 E 008-44-00

ja

Palermo-Punta Raisi

N 38-10-40 E 013-05-20

ja

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning ovannämnda OS-flygfält

Kalibreringsmål

Part: Norge

Ankomst- avgångsplatser Oslo-Gardermoen (ENGM)

N 60-12-10 E 011-05-08

ja

OS-flygfält Oslo-Gardermoen (ENGM)

N 60-12-10 E 011-05-08

ja

Tromsö-Langnes (ENTC)

N 69-40-53 E018-55-10

nej

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning Trondheim-Vaernes (ENVA)

N 63-27-29 E 010-55-33

Kalibreringsmål

Part: Polen

Ankomst- avgångsplatser Warszawa-Okecie N 52-13-10 E 021-01-10

ja

OS-flygfält Warszawa-Okecie N 52-13-10 E 021-01-10

ja

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning

Kalibreringsmål

Part: Portugal

Ankomst- avgångsplatser Lissabon Internationella

N 38-46-22 W 009-07-58

ja

OS-flygfält S:ta Maria N 36-58-22 W 025-10-17

nej

Porto Santo N 33-04-01 W 016-20-44

nej

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning Lissabon Internationella

N 38-46-22 W 009-07-58

Sta Maria N 36-58-22 W 025-10-17

Porto Santo N 33-04-01 W 016-20-44

Kalibreringsmål Lissabon Internationella

tillkommer

Part: Rumänien

Ankomst- avgångsplatser Bukarest-Otopeni internationella

N 44-34-30 E 026-05-10

ja

Timisoara Flygplats N 45-48-37 E 021-20-22

ja

OS-flygfält Bukarest-Otopeni internationella

N 44-34-30 E 026-05-10

ja

Timisoara flygplats N 45-48-37 E 021-20-22

ja

Bacau flygplats N 46-31-19 E 026-54-41

nej

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning Bukarest-Otopeni internationella

N 44-34-30 E 026-05-10

Timisoara flygplats N 45-48-37 E 021-20-22

Kalibreringsmål Urlati N 45-55-45 E 026-05-11 Dunavat Nord Murighiol

N 45-02-10 E 029-13-20

Part: Tjeckiska och slovakiska republikerna

Ankomst- avgångsplatser Prag internationella N 50-06-10 E 014-15-40

ja

OS-flygfält Prag internationella N 50-06-10 E 014-15-40

ja

Bratislava internationella

N 49-10-10 E 017-12-50

nej

Kosice internationella N 48-40-10 E 021-14-40

nej

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning Bratislava internationella

N 49-10-10 E 017-12-50

Kosice internationella N 48-40-10 E 021-14-40

Kalibreringsmål Prag internationella tillkommer

Part: Turkiet

Ankomst- avgångsplatser Eskisehir N 39-47-00 E 030-35-00

ja

Diyarbakir N 30-50-00 E 040-05-00

ja

OS-flygfält Eskisehir N 39-47-00 E 030-35-00

ja

Diyarbakir N 30-50-00 E 040-05-00

ja

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning tillkommer

Kalibreringsmål Eskisehir tillkomer Diyarbakir tillkommer

Part: Ukraina

Ankomst- avgångsplatser Borispol/ Kiev

N 50-20-07 E 030-53-07

ja

OS-flygfält Borispol/ Kiev

N 50-20-07 E 030-53-07

ja

Fixpunkt för ankomst och avgång

tillkommer

Flygfält för tankning Lvov N 49-48-07 E 023-57-03 Odessa N 46-25-06 E 030-40-07

Kalibreringsmål

Bilaga F Inspektion före flygning och demonstrationsflygningar

Del I Inspektion före flygning av den observerande partens observationsflygplan och sensorer

1. Syftet med inspektionen före flygning av observationsflygplan och sensorer som tillhandahållits av den observerande parten är att bekräfta att observationsflygplanet och dess sensorer med tillbehör överensstämmer med de som certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga D. Den observerade parten skall ha rätt att genomföra en inspektion före flygning av ett observationsflygplan och dess sensorer som tillhandahållits av den observerande parten för att bekräfta

a) att observationsflygplanet och dess sensorer med tillbehör, i förekommande fall innefattande objektiv och fotografisk film, överensstämmer med de som certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga D och

b) att det inte finns någon utrustning ombord på observationsflygplanet som inte är tillåten enligt artikel IV.

2. När observationsflygplanet anländer till ankomstplatsen skall den observerade parten

a) tillhandahålla en förteckning över inspektörer - vilka inte för överstiga tio personer, såvida inte annat avtalats - med angivande av varje inspektörs allmänna funktion,

b) tillhandahålla en förteckning över utrustning som den avser använda vid inspektionen i enlighet med bestämmelserna i bilaga D del II.5 och

c) informera den observerande parten om sin plan för inspektion av observationsflygplanet och dess sensorer.

3. Före inspektionens början skall en utsedd person från den observerande parten

a) informera den observerade parten om de förfaranden för inventering som skall följas för att bekräfta att all utrustning för inspektionen samt all icke-förstörande testningsutrustning som avses i punkt 7 nedan och som tagits ombord på observationsflygplanet av inspektörerna har avlägsnats från detta före inspektionens avslutande,

b) tillsammans med inspektörerna genomföra inspektion och förteckning av varje del av den utrustning som skall användas vid inspektionen samt

c) informera inspektörerna om alla säkerhetsföreskrifter de skall följa vid inspektionen av observationsflygplanet och dess sensorer.

4. Inspektionen skall inte börja förrän de ankomstformaliteterna avslutats och skall inte vara längre än åtta timmar.

5. Den observerande parten skall ha rätt att ta med sin egen eskort för att åtfölja inspektörerna under hela inspektionen av observationsflygplanet och dess sensorer för att bekräfta att inspektionen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna del. Den observerande parten skall underlätta inspektionen i enlighet med bestämmelserna i bilaga D del II.7 - 8.

6. Vi inspektionen skall inspektörerna ha rätt att få tillgång till observationsflygplanet och dess sensorer med tillbehör så som anges i bilaga D del II.11 - 12.

7. För de syften som inspektionen gäller skall den observerade parten ha rätt att ta ombord och använda följande icke-förstörande testningsutrustning

a) videosond (kontrollskärm på videokamera),

b) utrustning för numrering av direktavlästa röntgenbilder eller förstorade röntgenbilder,

c) utrustning för numrering av ultraljudsbilder,

d) logisk analysator / dataanalysator,

e) passiva IR-sensorer samt

f) 35 millimeters-kamera. Dessutom skall den observerade parten ha rätt att ta ombord och använda sådan annan icke-förstörande testningsutrustning som kan behövas för att säkerställa att ingen annan utrustning finns ombord på observationsflygplanet än den som tillåts enligt artikel IV, vilket kan bestämmas av rådgivande kommittén före den 30 juni 1992.

8. Sedan inspektionen före flygning genomförts skall inspektörerna lämna observationsflygplanet och den observerande parten skall ha rätt att använda sina egna förfaranden för inventering för att bekräfta att all inspektionsutrustning som använts vid inspektionen har avlägsnats från observationsflygplanet. Om den observerade parten inte på ett tillfredsställande sätt kan visa detta för den observerande parten, skall den observerande parten ha rätt att fortsätta med observationsflygningen eller att inte genomföra den och, när den observerande parten är tillfredsställd med att det är säkert att göra detta, avresa från den observerade partens territorium. I det sistnämnda fallet skall ingen observationsflygning avräknas mot någondera partens kvot.

9. Inspektörerna skall omedelbart meddela den observerande parten om de finner att observationsflygplanet eller dess sensorer med tillbehör inte överensstämmer med de som certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga D eller om det finns annan utrustning ombord på observationsflygplanet än sådan som tillåts i artikel IV. Om den observerande parten inte kan visa att observationsflygplanet med sensorer och tillbehör överensstämmer med de som certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga D och att det inte finns någon annan utrustning ombord på observationsflygplanet än sådan som tillåts enligt artikel IV samt om den observerande och den observerade parten inte avtalar annat, skall den observerade parten ha rätt att förbjuda observationsflygningen enligt bestämmelserna i artikel VIII. Om observationsflygningen förbjuds, skall observationsflygplanet utan dröjsmål avresa från den observerade partens territorium och ingen observationsflygning skall avräknas mot någondera partens kvot. 10. När inspektionen av observationsflygplanet och dess sensorer genomförts, skall den observerade och den observerande parten avge rapport om inspektionen, vari skall uppges att

a) observationsflygplanet och dess sensorer med tillbehör överensstämmer med de som certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga D och

b) att ingen annan utrustning finns ombord på observationsflygplanet än sådan som är tillåten enligt artikel IV.

11. Den observerade partens underskrift av inspektionsrapporten skall innebära dess medgivande för den observerande parten att använda ifrå-

gavarande observationsflygplan för att genomföra en observationsflygning över den observerade partens territorium.

Del II Inspektion före flygning av den observerade partens sensorer

1. Syftet med inspektionen före flygning av sensorerna på ett observationsflygplan som tillhandahålls av den observerade parten är att bekräfta att sensorerna med tillbehör överensstämmer med de som certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga D. Den observerande parten skall ha rätt att genomföra en inspektion före flygning av sensorer med tillbehör som är monterade på ett observationsflygplan som tillhandahållits av den observerade parten för att bekräfta att sensorerna med tillbehör överensstämmer med de som certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga D.

2. När den observerande partens inspektörer anländer till platsen för inspektionen skall den observerande parten

a) tillhandahålla en förteckning över inspektörer - vilka inte för överstiga fem personer, såvida inte annat avtalats - med angivande av varje inspektörs allmänna funktion,

b) tillhandahålla en förteckning över utrustning som inspektörerna avser använda vid inspektionen och

c) informera den observerade parten om sin plan för inspektion av sensorerna med tillbehör ombord på observationsflygplanet.

3. Före inspektionens början skall en utsedd person från den observerade parten

a) informera den observerande parten om de förfaranden för inventering som skall följas för att bekräfta att all utrustning för inspektionen har avlägsnats från observationflygplanet före inspektionens avslutande,

b) tillsammans med inspektörerna genomföra inspektion och förteckning av varje del av den utrustning som skall användas vid inspektionen samt

c) informera inspektörerna om alla säkerhetsföreskrifter de skall följa vid inspektionen av sensorerna med tillbehör som är monterade ombord på observationsflygplanet.

4. Inspektionen skall inte börja förrän de ankomstformaliteterna avslutats och skall inte vara längre än åtta timmar.

5. Den observerade parten skall ha rätt att ta med sin egen eskort för att åtfölja inspektörerna under hela inspektionen av sensorerna med tillbehör ombord på observationsflygplanet för att bekräfta att inspektionen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna del. Den observerade parten skall underlätta inspektionen av sensorerna med tillbehör i enlighet med bestämmelserna i bilaga D del II.7.

6. Vi inspektionen skall inspektörerna ha rätt att få tillgång till sensorerna med tillbehör ombord på observationsflygplanet så som anges i bilaga D del II.11 - 12.

7. Sedan inspektionen genomförts skall inspektörerna lämna observationsflygplanet och den observerade parten skall ha rätt att använda sina egna förfaranden för inventering för att bekräfta att all inspektionsutrustning som använts vid inspektionen har avlägsnats från observationsflygplanet. Om den observerande parten inte på ett tillfredsställande sätt kan visa detta för den observerade parten, skall den observerade parten ha rätt

att förbjuda observationsflygningen i enlighet med artikel VIII och ingen observationsflygning avräknas mot någondera partens kvot.

8. Inspektörerna skall omedelbart meddela den observerade parten om de finner att någon av sensorerna eller dess tillbehör ombord på observationsflygplanet inte överensstämmer med de som certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga D. Om den observerade parten inte kan visa att sensorerna eller deras tillbehör ombord på observationsflygplanet överensstämmer med de som certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga D, skall den observerande parten ha rätt att

a) tillåta att en alternativ uppsättning av sensorer används av sådana typer eller sådan kapacitet som föreslås av den observerade parten,

b) att operationerna fullföljs enligt den ursprungliga företagsplanen,

c) gå med på att observationsflygningens start uppskjuts för att tillåta den observerade parten att rätta till de problem som den observerande parten har ansett föreligga enligt denna punkt. Om problemet löses på ett för den observerande parten tillfredsställande sätt, skall flygningen genomföras i enlighet med företagsplanen, dock vederbörligen justerad med hänsyn till eventuell försening. Om problemet inte rättas till på ett för den observerande parten godtagbart sätt, skall den observerande parten avresa från den observerade partens territorium eller

d) inställa observationsflygningen och omedelbart lämna den observerade partens territorium.

9. Om den observerande parten lämnar den observerade partens territorium utan att ha genomfört en observationsflygning enligt punkt 8 c och 8 d ovan, skall ingen observationsflygning avräknas från någondera partens kvot. 10. När inspektionen av sensorerna med tillbehör som är monterade på observationsflygplanet genomförts, skall den observerade och den observerande parten avge rapport om inspektionen vari skall uppges att sensorerna överensstämmer med de som certifierats i enlighet med bestämmelserna i bilaga D. Den observerande partens underskrift av rapporten skall innebära dess medgivande att genomföra observationsflygning över den observerade partens territorium.

Del III Demonstrationsflygningar

1. Om flygplanet på begäran av den observerande parten tillhandahålls av den observerade parten, skall den observerande parten genomföra en demonstrationsflygning efter inspektionen före flygning för att tillåta inspektörerna att observera hur de sensorer fungerar som skall användas under observationsflygningen och för att uppta tillräcklig mängd data för att inspektörerna skall kunna bekräfta att sensorernas kapacitet stämmer överens med bestämmelserna i artikel IV.8.

2. Om flygplanet på begäran av den observerade parten tillhandahålls av den observerande parten, skall den observerade parten genomföra en demonstrationsflygning efter inspektionen före flygning för att tillåta inspektörerna att observera hur de sensorer fungerar som skall användas under observationsflygningen och för att uppta tillräcklig mängd data för att inspektörerna skall kunna bekräfta att sensorernas kapacitet stämmer överens med bestämmelserna i artikel IV.9

3. Om den observerade parten eller den observerande parten utövar sin rätt att begära en demonstrationsflygning skall

a) demonstrationsflygningen utföras i enlighet med bestämmelserna i bilaga D del III,

b) demonstrationsflygningen inte vara längre än två timmar,

c) den observerade parten tillhandahålla kalibreringsmål i enlighet med tillägg 1 till bilaga D i närheten av det flygfält vid vilket inspektionen skall genomföras,

d) alla förseningar i samband med att tillmötesgå en begäran om observationsflygning orsakade av väderförhållanden eller problem med den observerade partens flygplan eller sensorer inte avräknas från den tilldelade tiden för sådana flygningar, om inte annat avtalats,

e) den observerade parten behandla data som upptagits med sensorerna vid en anläggning i närheten av det flygfält vid vilket inspektionen skall genomföras i närvaro av personal från den observerande parten i enlighet med bestämmelserna i artikel IX del II och III samt

f) kostnaderna för demonstrationsflygningen, inklusive för att tillhandahålla media för inspelning av data samt databehandling, fördelas i enlighet med bilaga L del I.9.

4. Om den observerade parten utövar sin rätt att begära en demonstrationsflygning, skall den observerande parten ha rätt att lägga till en tidsperiod på högst 24 timmar till de 96 timmar som är tillåtna för att genomföra en observationsflygning enligt artikel VI del I.9. Detta skall inte inverka på andra parters rätt att genomföra observationsflygningar efter den ursprungliga tidsperioden om 96 timmar enligt artikel VI del I.3.

5. Om den observerande parten utövar sin rätt att begära en demonstrationsflygning, skall denna utföras inom den tidsrymd av 96 timmar som tillåts för att genomföra en observationsflygning enligt artikel VI del I.9.

6. Om den observerade parten finner att någon av de sensorer som är monterade på observationsflygplanet som tillhandahållits av den observerande parten inte uppfyller bestämmelserna i artikel IV.8, skall den ha rätt att,

a) i fråga om en sensor för vilken markupplösningen beror på höjden över marken, föreslå en alternativ lägsta höjd över marken vid vilken sensorn i fråga skall tillåtas att användas under observationsflygningen,

b) i fråga om sensorer för vilka markupplösningen inte beror på höjden över marken, förbjuda användning av sensorn i fråga under observationsflygningen eller

c) förbjuda observationsflygningen enligt bestämmelserna i artikel VIII.

7. Om den observerande parten finner att någon av de sensorer som är monterade på ett observationsflygplan som tillhandahållits av den observerade parten inte överensstämmer med bestämmelserna i artikel IV.9, skall den ha rätt att

a) tillåta att en alternativ uppsättning av sensorer används av sådana typer eller sådan kapacitet som föreslås av den observerade parten,

b) i fråga om en sensor för vilken markupplösningen beror på höjden över marken, föreslå en alternativ lägsta höjd över marken vid vilken sensorn i fråga skall tillåtas att användas under observationsflygningen,

c) i fråga om sensorer för vilka markupplösningen inte beror på höjden över marken, genomföra observationsflygningen som planerat varvid

kostnaderna för media för upptagning av data för sensorn i fråga skall betalas av den observerade parten,

d) gå med på att observationsflygningens start uppskjuts för att tillåta den observerade parten att rätta till de problem som den observerande parten har ansett föreligga enligt denna punkt; om problemet löses på ett för den observerande parten tillfredsställande sätt, skall flygningen genomföras i enlighet med företagsplanen, dock vederbörligen justerad med hänsyn till eventuell försening; om problemet inte rättas till på ett för den observerande parten godtagbart sätt, skall den observerande parten avresa från den observerade partens territorium,

e) inställa observationsflygningen enligt artikel VIII och omedelbart lämna den observerade partens territorium.

8. Om observationsflygningen förbjuds eller inställs av den part som begär demonstrationsflygningen, skall ingen observationsflygning avräknas från någondera partens kvot, och den part som begär demonstrationsflygningen skall anmäla ärendet till rådgivande kommittén.

Bilaga G Flygövervakare, flygrepresentanter och representanter

Del I Flygövervakare och flygrepresentanter

1. Bestämmelserna i denna bilaga skall gälla personal utsedd i enlighet med artikel XIII. Varje part skall ha rätt att vid ett givet tillfälle ha det antal flygövervakare och flygrepresentanter ombord på observationsflygplanet som anges i artikel VI del III. Bestämmelserna i den delen skall gälla för deras verksamhet avseende observationsflygningarnas uppläggning och genomförande. Varje part skall underlätta flygövervakarnas och flygrepresentanternas verksamhet enligt denna bilaga.

2. Den observerade parten skall utse en av flygövervakarna till chef för flygövervakarna. Chefen för flygövervakarna skall vara medborgare i den observerade parten. Den observerande parten skall utse en av flygrepresentanterna till chef för flygrepresentanterna. Denne skall vara medborgare i den observerande parten.

3. Vid förberedelserna av observationsflygningen skall flygövervakarna och flygrepresentanterna ha rätt

a) att bekanta sig med den tekniska litteratur som berör sensorernas funktion och handhavande samt observationsflygplanets förarinstruktion och

b) att bekanta sig med observationsflygplanets utrustning som hänför sig till kontrollen av flygplanet och de på observationsflygplanet monterade sensorernas funktion och handhavande.

4. Flygövervakarna och flygrepresentanterna skall ha rätt

a) att kvarstanna ombord på observationsflygplanet under hela observationsflygningen, inklusive vid eventuella avbrott för tankning eller vid nödsituationer,

b) att ombord på observationsflygplanet medföra och använda kartor, flygkort, publikationer och driftshandböcker,

c) att under observationsflygningen obehindrat röra sig ombord på observationsflygplanet inklusive dess förarkabin, med beaktande av flygsäkerheten; vid utövandet av sina rättigheter får flygövervakarna eller flygrepresentanterna inte störa flygplansbesättningen i dess verksamhet,

d) att kontrollera att färdplanen följs och att övervaka observationsflygplanets flygordning och sensorernas funktion och handhavande,

e) att avlyssna den interna och externa radiokommunikation ombord på flygplanet och sköta den interna radiokommunikationen samt

f) att registrera flygordningens parametrar och sensorernas funktion och handhavande på kartor, kort och anteckningsblock.

5. Utöver de rättigheter som anges i punkt 4 i denna del, skall chefen för flygövervakarna ha rätt

a) att rådfråga flygplansbesättningen om iakttagande av nationella flygregler och bestämmelserna i fördraget,

b) att observera flygplansbesättningens verksamhet, inklusive verksamheten i förarkabinen under observationsflygningen och övervaka funktionen och handhavandet av observationsflygplanets flyg- och navigationsinstrument,

c) att ge rekommendationer till flygplansbesättningen om följandet av färdplanen,

d) att utan att störa deras verksamhet rådfråga flygplansbesättningen om information om flygordningen samt

e) att i tillämpliga fall kommunicera med flygtrafikledningen och hjälpa till att vidarebefordra och tolka kommunikation mellan flygtrafikledningen och flygplansbesättningen i båda riktningarna om observationsflygningens genomförande. För detta ändamål skall chefen för flygövervakarna ha rätt att sända extern radiokommunikation med observationsflygplanets radioutrustning.

6. Om chefen för flygövervakarna anser att observationsflygplanet avviker från färdplanen, skall han eller hon underrätta flygplansbesättningen och får meddela flygtrafikledningen alla avvikelser som observationsflygplanet gör från färdplanen, vilka han eller hon tror kan hota flygsäkerheten.

7. Utöver de rättigheter som anges i punkt 5 ovan skall chefen för flygövervakarna ha

a) de rättigheter som anges i punkt 5 a, b och d ovan med avseende på flygplansbesättningen och

b) rätt att, vid avvikelser från färdplanen, få en förklaring av flygplansbesättningen om anledningen till dem.

8. Flygrepresentanterna skall ha rätt att leda handhavandet av sensorerna under observationsflygningen. Därutöver skall flygrepresentanterna, efter att före observationsflygningens början ha meddelat den observerade parten, ha rätt att sköta sensorerna under observationsflygningen. Om flygrepresentanterna utnyttjar sin rätt att sköta sensorerna med stöd av denna punkt, skall den observerade parten inte vara ansvarig för fel eller otillräcklig kvalitet på data som upptagits med sensorerna beroende på att de har skötts av flygrepresentanterna.

Del II Representanter

1. En observerande part som använder ett observationsflygplan utsett av en tredje part skall ha rätt att när som helst ha det antal representanter ombord på planet som anges i artikel VI del III.

2. Den observerande parten skall utse en av sina representanter till chef för representanterna. Denne skall samma rättigheter som chefen för flygrepresentanterna enligt del I i denna bilaga. Därutöver skall chefen

a) vara rådgivare till förstepiloten avseende iakttagandet av fördragets bestämmelser,

b) ha rätt att övervaka hur den observerade parten följer fördragets bestämmelser samt

c) ha rätt att, vid avvikelse från färdplanen, få en förklaring från förstepiloten om anledningarna till den.

3. Representanterna skall ha samma rättigheter som flygrepresentanterna enligt del I i denna bilaga.

Bilaga H Samordning av planerade observationsflygningar

1. För att förhindra eventuell samtidighet i fråga om observationsflygningar som skall genomföras över en viss part, får varje part som har rätt att genomföra observationsflygningar enligt den årliga tilldelningen av aktiva kvoter senast den 1 november varje år meddela de andra parterna om sin avsikt att använda hela eller del av sin aktiva kvot under påföljande år. I meddelandet skall anges antalet observationsflygningar som den meddelande parten avser genomföra över andra parters territorium varje kvartal av året i fråga.

2. I inget fall får det totala antalet planerade och i enlighet med punkt 1 i denna bilaga meddelade observationsflygningar över någon annan parts territorium under ett givet kvartal överstiga 16. Utom vad som avses i artikel VI del I.3 skall ingen part vara tvungen att godta mer än en observationsflygning vid någon tid under den period som avses i artikel VI del I.9.

3. Parter som i enlighet med punkt 1 i denna bilaga har meddelat sin avsikt att använda en eller flera av sina aktiva kvoter för observationsflygningar över samma parts territorium under ett eller flera givna kvartal skall, om så är nödvändigt, samråda för att undvika eventuella konflikter rörande sina planerade observationsflygningar. Om det inte går att genom samråd mellan de berörda parterna nå en uppgörelse som undviker konflikt, skall frågan lösas genom lottdragning mellan parterna. Det första samrådet om observationsflygningar under det kvartal som börjar den 1 januari påföljande år skall inledas omedelbart efter mottagandet av ett sådant meddelande som avses i punkt 1 i denna bilaga. Följande samråd mellan de berörda parterna skall hållas mellan den 1 och 15 februari för det kvartal som börjar den 1 april, mellan den 1 och 15 maj för det kvartal som börjar den 1 juli samt mellan den 1 och 15 augusti för det kvartal som börjar den 1 oktober. De berörda parterna skall meddela de övriga parterna om resultatet av den turordning för observationsflygningarna som fastställs vid dessa samråd senast den 15 november, den 15 februari, den 15 maj och den 15 augusti.

4. Senast sju dagar efter meddelandet om den turordningen av observationsflygningar som upprättats i enlighet med punkt 3 i denna bilaga, skall varje part underrätta alla de parter som avser genomföra observationsflygningar över dess territorium under det aktuella kvartalet om varje flygning för vilken den avser utnyttja sin rätt att tillhandahålla eget observationsflygplan.

5. Varje part som inte har lämnat meddelande enligt punkt 1 i denna bilaga, som inte har meddelat sina planer på att använda hela eller delar av sina aktiva kvoter eller inte har genomfört en observationsflygning under det kvartal för vilket den har meddelat sin avsikt att göra en sådan flygning, skall ha rätt att utnyttja återstående kvoter, förutsatt att sådana observationsflygningar har medtagits i den uppgörelse som uppnåtts enligt punkt 3 ovan.

Bilaga I Uppgifter om luftrum och flygning i farligt luftrum

1. Tidigast 90 dagar efter detta fördrags ikraftträdande och på begäran av en annan part, skall en part senast 30 dagar efter att ha mottagit en sådan begäran, lämna följande uppgifter i enlighet med ICAO-bestämmelserna:

a) luftrummets struktur såsom den anges i underrättelser för lufttrafiken i Aeronautical Information Publication (AIP),

b) detaljerade uppgifter om allt farligt luftrum samt

c) flygfältsinformation och ankomst- och avgångsrutiner för varje 1) ankomst- och avgångsplats, 2) OS-flygfält samt 3) alternativa flygfält och flygfält för tankning för partens ankomst- och avgångsplatser samt OS-flygfält.

2. Varje part skall omedelbart meddela de parter som har begärt uppgifter i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 ovan om ändringar av uppgifter som lämnats i enlighet med punkt 1 ovan. Oaktat bestämmelserna i denna punkt behöver NOTAM (Notices to Airmen) inte tillhandahållas.

3. Senast 90 dagar efter fördragets ikraftträdande skall varje part meddela de övriga parterna om källan till sådana uppgifter som skall lämnas enligt punkt 1 ovan.

Bilaga J Montreuxkonventionen

1. Observationsflygningar genomförda enligt detta fördrags bestämmelser som omfattar observation av en parts hela territorium skall inte inverka på Montreuxkonventionen av den 20 juli 1936.

2. För val av flygväg och meddelanden om överflygning av luftfartyg som avses i detta fördrag, vilka faller under artikel 23 i Montreuxkonventionen, skall gälla bestämmelserna i sagda artikel.

Bilaga K Information om filmframkallare, duplikatorer och fotografisk film samt rutiner för kontroll av filmframkallning

Del I Information om filmframkallare, duplikatorer och fotografisk film

1. I enlighet med bilaga D del II.3 a 3) skall varje part, när den meddelar andra parter om filmframkallare eller duplikatorer den avser använda för att framkalla negativ originalfilm eller för att framställa positiv eller negativ duplikatfilm, tillhandahålla följande produktinformation.

a) namnet på framkallaren eller duplikatorn,

b) i tillämpliga fall största och minsta filmbredd och filmlängd som kan framkallas eller kopieras,

c) varje typ av film som kan framkallas eller kopieras i filmframkallaren samt

d) varje steg i processen, inklusive exponeringsomfång, temperatur, varaktighet, rekommenderad hastighet för frammating, kemikalier och kemiska blandningar för varje typ av film.

2. I enlighet med bilaga D del II.3 a 2) skall varje part, när den lämnar uppgifter om de typer av svartvit flygfilm som den avser använda för att uppta data vid en undersökning under flygning eller under en observationsflygning eller för att kopiera sådana data, lämna följande produktinformation för varje typ av flygfilm som kan framkallas eller kopieras med de filmframkallare eller duplikatorer som nämns i punkt 1 ovan, vilka erfordras för att bekräfta filmens egenskaper. Beroende på filmframkallarens nationella praxis kan informationen innehålla följande uppgifter:

a) filmens verkliga snabbhet,

b) upplösning/modulation,

c) spektral känslighet samt

d) optisk spegeldensitet eller sensitometriska karakteristika.

3. För att bestämma sensitometriska karakteristika för flygfilmsmaterial i enlighet med sina nationella metoder skall varje part ha rätt att på begäran få oframkallade prover av alla typer av fotografisk film som används som dataupptagningsmedier, kemikalierna för att framkalla dem samt att få anvisningar för framkallning och kopiering av sådan fotografisk film. Proverna och anvisningarna skall lämnas senast 30 dagar efter mottagandet av begäran härom.

Del II Övervakning av framkallning och kopiering av film

1. Parter som medverkar i certifiering av ett observationsflygplan och dess sensorer skall ha rätt att övervaka framkallning och kopiering av flygfilm vid undersökning under flygning. Personal från den observerade och den observerande parten skall ha rätt att övervaka framkallning och kopiering av flygfilm använd under en demonstrations- eller observationsflygning.

2. När en part övervakar framkallning och kopiering av flygfilm, skall den ha rätt att medföra och använda följande utrustning, vilket inte får störa framkallningen eller kopieringen av filmen:

a) lackmuspapper,

b) termometrar,

c) kemisk testutrustning inklusive pH-mätare och hydrometrar,

d) tidtagarur,

e) sensitometrar,

f) densitometrar samt

g) 21-stegs sensitometriska testremsor och optiska kilar.

3. Före framkallning av film exponerad vid undersökning under flygning, demonstrationsflygning eller observationsflygning skall parterna kontrollera filmframkallningsutrustningen och kemikalierna genom att framkalla en 21-stegs sensitometrisk testremsa eller genom att exponera och framkalla en 21-stegs optisk kil för att bekräfta att sensitometriska

data för framkallning av den typen av film och att filmframkallningen i fråga stämmer överens med vad som uppgivits enligt del I ovan. Om inte annat avtalats, får negativ eller positiv från originalet eller den kopierade flygfilmen inte framkallas eller kopieras förrän framkallningen av en 21stegs sensitometrisk testremsa eller exponeringen och framkallningen av en 21-stegs optisk kil motsvarar de karakteristika som anges i enlighet med del I ovan för ifrågavarande typ av flygfilm respektive av framkallare och duplikator.

4. Före framkallning av film exponerad vid undersökning under flygning, demonstrationsflygning eller observationsflygning skall parterna ha rätt att kontrollera filmframkallningsutrustningen och kemikalierna genom att framkalla en testfilm av samma typ som den som använts vid undersökning under flygning, demonstrationsflygningen eller observationsflygningen för att bekräfta att sköljning och fixering lämpar sig för permanent arkivering.

Bilaga L Rådgivande kommittén

Del I Allmänna bestämmelser

Arbetsordning och andra bestämmelser för rådgivande kommittén anges i denna bilaga i enlighet med artikel X.

1. Rådgivande kommittén består företrädare utsedda av varje part. En parts ersättare, rådgivare och sakkunniga får delta i kommitténs arbete om parten bedömer det vara nödvändigt.

2. Kommitténs första möte skall öppnas inom 60 dagar från fördragets undertecknande. Kanadas företrädare skall vara ordförande vid det första mötet.

3. Kommittén skall hålla minst fyra möten per kalenderår, såvida den inte bestämmer annat. Extramöten skall på begäran av en eller flera parter sammankallas av kommitténs ordförande, som omedelbart skall meddela alla de andra parterna om en sådan begäran. Extramöten skall öppnas senast 15 dagar efter det att ordföranden har mottagit en begäran därom.

4. Kommitténs möten skall inte pågå längre än fyra veckor, såvida den inte bestämmer annat.

5. Parterna skall i tur och ordning enligt fransk bokstavsordning vara ordförande i kommittén. Varje ordförande skall tjänstgöra från ett mötes början till påföljande mötes öppnande, om inte annat bestäms.

6. Företrädarna skall vid mötena vara placerade i fransk bokstavsordning för parterna.

7. Kommitténs arbetsspråk skall vara engelska, franska, italienska, ryska, spanska och tyska.

8. Kommitténs överläggningar skall vara konfidentiella, om inte annat överenskoms. Kommittén får komma överens om att ge allmänheten tillträde till sina sammanträden och tillgång till sina beslut.

9. När fördraget tillämpas provisoriskt och före den 30 juni 1992 skall kommittén bestämma fördelningen av fördragsanknutna kostnader. Den skall också snarast möjligt bestämma fördelningen av de gemensamma kostnaderna för sin verksamhet.

10. När fördraget tillämpas provisoriskt skall kommittén upprätta en handling vari bestäms formerna för meddelanden och rapporter som anges i fördraget. I denna handling skall dessa meddelanden och rapporter förtecknas och där skall också anges format för de formulär som behövs. 11. Kommittén skall utforma eller vid behöv se över sin arbetsordning och sina arbetsformer.

Del II Årlig översyn av aktiva kvoter

Formerna för den årliga översynen av de aktiva kvoterna enligt artikel III del I.7 skall vara följande:

1. Parter som önskar ändra sin tilldelning av aktiva kvoter från föregående år, helt eller delvis, skall delge alla de övriga parterna och rådgivande kommittén senast den 1 oktober varje år en förteckning över de parter över vilka de vill utföra observationsflygningar under påföljande kalenderår. Sådana förslag till ändringar skall behandlas av parterna vid denna översyn enligt de regler som anges härnedan.

2. Om en begäran om observationsflygningar över en viss parts territorium inte överstiger dess passiva kvot, skall tilldelningen bestämmas som den begärts och framläggas för godkännande till rådgivande kommittén.

3. Om begäran om observationsflygningar över en viss parts territorium överstiger dess passiva kvot, skall tilldelningen bestämmas genom överenskommelse mellan de berörda parterna och framläggas för godkännande till rådgivande kommittén.

Del III Extra observationsflygningar

1. Rådgivande kommittén skall behandla framställningar från de organ inom konferensen för säkerhet och samarbete i Europa som är behöriga att handlägga frågor om konfliktförebyggande och krishantering och från andra behöriga internationella organisationer för att underlätta uppläggning och genomförande av extra observationsflygningar över en parts territorium med dess medgivande.

2. Data från sådana observationsflygningar skall tillhandahållas de berörda organen eller organisationerna.

3. Utan hinder av andra bestämmelser i detta fördrag får parterna på bilateral och frivillig grund genomföra observationsflygningar över varandras territorier om formerna för genomförande av observationsflygningar följs. Såvida de berörda parterna inte bestämmer annat, skall data från sådana observationsflygningar tillhandahållas rådgivande kommittén.

4. Observationsflygningar som genomförts enligt bestämmelserna i denna del skall inte avräknas mot de berörda parternas aktiva eller passiva kvoter.

Del IV Andra områden för tillämpning av Open Skies-systemet

1. Parterna får föreslå att rådgivande kommittén tar upp till behandling förslag om tillämpning av Open Skies-systemet på andra särskilda områden, exempelvis miljöområdet.

2. Rådgivande kommittén får besluta om sådana förslag eller kan, om så är nödvändigt, hänskjuta dem till den första eller de följande konferenser som sammankallas för att granska tillämpningen av detta fördrag i enlighet med bestämmelserna i artikel XIII.3.

Försvarsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 mars 2002

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Thalén, Ulvskog, Lindh, von Sydow, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Lövdén, Ringholm, Bodström

Föredragande: statsrådet von Sydow

Regeringen beslutar proposition 2001/02:157 Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och fördraget om observationsflygningar