Prop. 2001/02:23

Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 oktober 2001

Göran Persson

Björn Rosengren (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår en förlängning till och med den 23 november 2001 av det bemyndigande för regeringen som riksdagen beslutat om den 27 september 2001, bet. 2001/02:TU5, rskr. 2001/02:1, att ikläda staten ekonomiska förpliktelser i form av garantier till försäkringsbolag för att återställa det försäkringsskydd för svenska licensierade flygbolag, flygplatser m.fl. som försäkringsmarknaden inte för närvarande tillhandahåller vid krigshandlingar, terrorattacker och liknande.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

förlänger giltighetstiden för bemyndigandet för regeringen att mot en riskavspeglande avgift (inklusive administrativa kostnader) ikläda staten ekonomiska förpliktelser i form av garantier till försäkringsbolag för att återställa försäkringsskyddet till samma omfattning som tidigare vid skador för tredje man som följer av krig, terrorism och liknande för av Sverige licensierade flygbolag och för flygplatser och vissa s.k. handlingsagenter till och med den 23 november 2001.

Vidare föreslår regeringen att riksdagen beslutar att förkorta motionstiden till två dagar. Detta med hänsyn till att saken brådskar och att nuvarande bemyndigande löper ut den 24 oktober 2001.

2. Ärendet och dess beredning

Trafikutskottet tog på eget initiativ upp frågan om statliga garantier på grund av ändrade förutsättningar för företag inom flygbranschen efter terroraktionerna i USA den 11 september 2001, se bet. 2001/02:TU5. Riksdagen biföll utskottets förslag till riksdagsbeslut, se rskr. 2001/02:1.

Bemyndigandet för regeringen gäller under en period av högst 30 dagar räknat från och med den 25 september 2001. Det upphör alltså att gälla senast vid utgången av den 24 oktober 2001.

2.1. Utfärdade garantier

Regeringen har i enlighet med riksdagens bemyndigande uppdragit åt Riksgäldskontoret (RGK) att utfärda garantier för att återställa flygbranschens försäkringsskydd. För utfärdade garantier debiterar RGK en avgift för att täcka statens finansiella risk och administrativa kostnad. Försäkringstagarna får därtill erlägga en administrativ avgift motsvarande 7,5 procent av de avgifter som de betalar till staten, till den koordinator på försäkringsmarknaden som samordnar försäkringarna.

De garantiavtal som därvid slutits mellan svenska staten och flygförsäkringsbranschen gäller endast till den del erforderligt försäkringsskydd inte finns att tillgå på marknaden. Av avtalen framgår vidare att det ankommer på den enskilda försäkringstagaren att bevaka försäkringsmarknaden och tillse att det egna behovet av försäkringsskydd vid varje tidpunkt är tillgodosett. Riksgäldskontoret har i detta sammanhang, mot bakgrund av kontorets egen marknadsbevakning, informerat flygbranschen genom skrivelser till de enskilda försäkringstagarna om de förändringar i marknadsbilden som RGK har observerat. Regeringen utgår självfallet från att de enskilda försäkringstagarna fortlöpande anpassar sina försäkringsskydd så att deras behov tillgodoses.

En sammanfattande redovisning av de garantier som RGK utfärdat till stöd för flygbranschen ges i följande tabell.

Flygbolag:

Garanterat belopp per skadetillfälle vid resp. garantis utfärdande Miljoner US-dollar (om ej annat anges)

SAS Sverige AB

1 700

Malmö Aviation AB

700

Nova Airlines AB 550 respektive

950

Nordic Airlink AB

550

Britannia Airways AB

700

Falcon Air AB

450

Gunnar Dafgård AB

50

City Airlines AB

242,6

Trygg-Flyg AB

50

Saab Air AB

700

Skyways AB

350

Flygplatser, handlingsagenter:

Stockholm Skavsta flygplats

1 000

Kommunala flygplatser (27 st) SEK 1 000 000 000

Luftfartsverket

1 100

ISS Sverige AB DKK 4 000 000 000

Preem Petroleum AB

300

2.2. Situationen på marknaden i oktober 2001

Marknaden för försäkringar för flygbranschen, såvitt avser skador på tredje man till följd av krig, terrorhandlingar och liknande, har börjat öppna sig för nya lösningar. Sedan den 3 oktober 2001 finns en möjlighet för flygbolag att teckna en försäkring upp till ett belopp om 1 miljard US-dollar. Premien för denna försäkring ligger på runt 3:10 US-dollar per passagerare och resa, dvs. cirka 32 kronor. Som framgår av tabellen ovan är SAS Sverige AB det enda av Sverige licensierade flygbolag som tidigare har haft en högsta försäkringsnivå överstigande 1 miljard USdollar per skadetillfälle.

För andra aktörer i flygbranschen såsom flygplatser och företag som tillhandahåller olika former av marktjänster finns ännu inget försäkringsalternativ tillgängligt.

2.3. EG:s hantering av frågan

Kommissionen beslutade den 10 oktober 2001 ett meddelande till Europaparlamentet och rådet om återverkningarna av terroristattackerna i USA på flygtransportnäringen. Meddelandet innehåller bland annat följande:

– Kommissionen skall välvilligt bedöma åtgärder för att kompensera flygbolag för förluster som är direkt hänförliga till avstängningen av det amerikanska luftrummet under fyra dagar.

– Kommissionen skall också välvilligt bedöma stöd för extra kostnader för försäkring för en maximal period av en månad, och en tillfällig fortsättning av stödet genom ingripanden av medlemsstaterna till slutet av året om behovet av ett sådant stöd skulle bestå, under förutsättning att

sådana åtgärder inte ger flygbolaget en mer fördelaktig ställning än före återkallandet av deras försäkringsskydd.

– Medlemsstaterna måste anmäla alla stödåtgärder till kommissionen. – När det gäller luftfartsskyddet (s.k. security) anser kommissionen att förstärkningen av vissa säkerhetsåtgärder måste bäras av staten.

En tillfälligt tillskapad arbetsgrupp bestående av företrädare för kommissionen, ordförandeskapet och medlemsstaterna (Ad Hoc-gruppen för luftfartsskydd och försäkringar) har mötts ett antal gånger och diskuterat situationen och vilka åtgärder som behöver vidtas. Ett dokument har tagits fram för att tjäna som underlag för diskussion vid möten med Ekofin-rådet respektive transportministrarnas råd som båda sammanträdde den 16 oktober 2001 i Luxemburg. I det dokumentet rekommenderas ministrarna att stödja en förlängning av tiden under vilken statliga stödåtgärder skall tillåtas med 30 dagar, men som alternativ anges också en tidpunkt vid slutet av år 2001. En tredje frist har också diskuterats, nämligen 180 dagar, vilken gäller i USA och Japan. Man har också varit överens om att verka för att villkoren skall vara så likartade som möjligt i alla medlemsstater för att undvika en snedvridning av konkurrensförutsättningarna. Samtidigt bör man ändå verka för att man snarast återgår till en ”normal” marknadsekonomisk situation, och att varaktigheten för statliga stödåtgärder skall göras så kort som möjligt. En riskpremie för statliga garantier skall tas ut i alla länder, vilket inte varit fallet hittills. Täckningen av statliga garantier skall vara upp till den nivå som gällde före den 11 september 2001 och enbart omfatta skydd som inte kan täckas av marknaden.

Vid transportministrarnas möte den 16 oktober 2001 enades man om rådsslutsatser om flygförsäkringsfrågor. Slutsatserna innebär följande:

– Rådet påkallar en snabb och gemensam återgång från de nuvarande alternativen som medlemsstaterna erbjuder flygbolag, flygplatser och tjänsteleverantörer till kommersiella försäkringslösningar.

– Under tiden fram till en sådan normalisering och för att garantera effektivitet och sammanhållning, får medlemsstaterna, under kommissionens granskning, och i överensstämmelse med Ekofins slutsatser den 22 september, fortsätta att tillämpa tillfälliga regeringsåtgärder under en period av en månad, under förutsättning att situationen åter granskas i slutet av denna period. Den skall under inga omständigheter sträcka sig utöver den 31 december 2001. Dessa åtgärder skall avse att utsträcka försäkringsskyddet till den nivå som gällde före den 11 september för försäkringstagare (flygbolag, flygplatser och tjänsteleverantörer) och över den nivå som redan finns tillgänglig på marknaden.

– Sådana regeringsåtgärder får tillhandahållas bara mot marknadsmässiga premier, som skall granskas månadsvis av Ad-Hocgruppen för luftfartsskydd och försäkringar.

– Flygbolag från tredje länder skall av medlemsländerna tvingas visa att de uppfyller minimikravet på försäkringsskydd enligt ECAC:s resolution 25-1 från december 2000.

– Om mot all förmodan den abnorma försäkringssituationen skulle återuppstå, skall kommissionen lämna förslag om hur dessa risker kan täckas på annat sätt.

3. Regeringens överväganden

Regeringens förslag: Giltighetstiden för bemyndigandet för regeringen att ställa ut garantier förlängs till och med den 23 november 2001.

Regeringen skall dock verka för att systemet avskaffas så snart som möjligt dessförinnan. Regeringen avser inte att därefter begära någon ytterligare förlängning.

Att det finns fungerande flygtransporter är ett intresse för såväl staten, näringslivet som samhället i övrigt. Vid allvarliga störningar på flygmarknaden finns det ett legitimt intresse av att staten temporärt träder in och ger garantier och andra stödåtgärder när alternativet annars kanske är att dessa transporter upphör helt för kortare eller längre period. Det är därför befogat att under en kortare övergångstid lämna sådana garantier som riksdagen beslutade om i september 2001.

Regeringens bedömning är att det av riksdagen lämnade bemyndigandet helt eller delvis kommer att behöva tillämpas viss tid även efter utgången av den trettiodagarsperiod som riksdagen redan beslutat om. Regeringen föreslår därför att riksdagen skall förlänga giltighetstiden för det tidigare lämnade bemyndigandet till att gälla till och med den 23 november 2001.

Regeringen konstaterar att det sedan den 3 oktober 2001 finns ett försäkringsskydd för flygbolagen upp till 1 miljard US-dollar. Som tidigare nämnts är SAS Sverige AB, med ett tidigare försäkringsskydd om 1,75 miljarder US-dollar, det enda svenska flygbolag som kunnat komma ifråga för garantier överstigande 1 miljard US-dollar per skadetillfälle. Regeringen har emellertid erfarit att ett försäkringsskydd upp till 1 miljard US-dollar har i ett flertal fall bedömts vara tillräckligt för att flygtrafiken skall kunna upprätthållas. Detta visas inte minst genom att ett stort antal flygbolag utanför EU och USA kan upprätthålla trafiken med det försäkringsskydd, begränsat till 1 miljard US-dollar, som marknaden sedan den 3 oktober 2001 tillhandahåller. Bland dessa företag utanför EU och USA återfinns bland annat dels flygbolag som ingår i samarbetet Star Alliance, dels är hemmahörande i andra europeiska länder. Sammantaget har över 100 flygbolag världen över tecknat denna försäkring, varav cirka hälften har valt att försäkra sig upp till taket om 1 miljard US-dollar. Enligt uppgift har även ett antal mindre EG-lufttrafikföretag tecknat försäkringen.

Utgångspunkten bör enligt regeringens mening vara att garantier skall kunna ställas ut till den del marknadslösningar saknas för flygbolag, tjänsteleverantörer och flygplatser.

Självfallet skall regeringen verka för att garantiåtagandena upphör så snart som möjligt och att marknaden återtar sin traditionella roll före den 23 november 2001.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 oktober 2001

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Lejon, Lövdén, Ringholm, Bodström

Föredragande: Björn Rosengren

Regeringen beslutar proposition Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen