Prop. 2001/02:26

Godkännande av ett protokoll om utvidgning av Europols behörighet

Prop. 2001/02:26

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 oktober 2001

Göran Persson

Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna ett protokoll om ändring av artikel 2 och av bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen). Protokollet undertecknades av medlemsstaterna i Europeiska unionen den 30 november 2000. Genom protokollet utvidgas Europols behörighet till att omfatta penningtvätt i allmänhet, dvs. oberoende av vilken typ av brott som penningtvätten i ett enskilt fall härrör från.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det protokoll om ändring av artikel 2 och av bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) som Europeiska unionens medlemsstater undertecknade den 30 november 2000.

2. Ärendet och dess beredning

Konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) undertecknades av Europeiska unionens medlemsstater den 26 juli 1995 (EGT C 316, 27.11.1995, s. 1). Riksdagen godkände konventionen och ett protokoll om behörighet för EG-domstolen att lämna förhandsavgöranden om konventionens tolkning den 29 oktober 1997 (prop. 1996/97:164, bet. 1997/98:JuU2, rskr. 1997/98:22). Sedan konventionen ratificerats av samtliga medlemsstater trädde den i kraft den 1 oktober 1998. Europol, som har sitt säte i Haag i Nederländerna, startade sin verksamhet den 1 juli 1999 (EGT C 185. 1.7.1999, s. 1). Hos Europol tjänstgör för närvarande ca 200 personer, bl.a. nationella sambandsmän från medlemsstaternas polis- och tullmyndigheter.

Enligt artikel 43.1 kan ändringar göras i konventionen genom att ett förslag till ändringar utarbetas av rådet i form av ett protokoll, vilket medlemsstaterna uppmanas att anta i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser.

För ändringar som rör innehållet i bilagan till konventionen är ett förenklat förfarande föreskrivet enligt vilket det är tillräckligt med endast ett enhälligt beslut av rådet. Genom ett sådant beslut kan behörigheten för Europol utvidgas till att omfatta någon eller några av de brottstyper som är angivna i bilagan (artikel 2.2 tredje stycket) och de där intagna brottsdefinitionerna kan ändras eller kompletteras (artikel 43.3). Sedan konventionen trädde i kraft har två sådana beslut fattats. Det första den 6 december 1998 då definitionen av brottsformen människohandel ändrades (EGT C 26, 30.1.1999, s. 21) och det andra den 29 april 1999 då Europols mandat utökades till att omfatta också penningförfalskning och förfalskning av andra betalningsmedel (EGT C 149, 28.5.1999, s. 16).

Det nu aktuella ärendet avser ett protokoll om ändringar av artikel 2 och bilagan till konventionen som innebär att Europols behörighet utvidgas till att omfatta penningtvätt i allmänhet, oberoende av vilken typ av brott som penningtvätten härrör från. Syftet med ändringen är att ge Europol mer effektiva verktyg i kampen mot penningtvätt och på så sätt stärka Europols möjligheter att stödja medlemsstaterna i denna kamp. Protokollet undertecknades den 30 november 2000 i samband med att rådet dels beslutade upprätta ändringsprotokollet, dels rekommenderade medlemsstaterna att anta protokollet i enlighet med sina respektive konstitutionella bestämmelser (EGT C 358, 13.12.2000, s. 1–7). Rådsakten och protokollet finns i bilagan till denna proposition.

Under ärendets beredning har samråd skett med närmast berörda myndigheter, dvs. Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Tullverket.

3. Sveriges tillträde till protokollet om ändring av artikel 2 och av bilagan till Europolkonventionen

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet om ändring av artikel 2 och av bilagan till Europolkonventionen.

Bakgrund: I enlighet med den nuvarande lydelsen av artikel 2.2 i konventionen omfattar Europols behörighet följande brottstyper: olaglig narkotikahandel, olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen samt illegala nätverk för invandring, människosmuggling och handel med stulna fordon. Också penningförfalskning och förfalskning av betalningsmedel ingår i den nuvarande behörigheten, liksom terroristaktiviteter som riktar sig mot liv, hälsa, personlig frihet och egendom, se EGT C 149, 28.5.1999, s. 16 och EGT C 26, 30.1.1999, s. 22.

Av artikel 2.3 första stycket framgår att Europols behörighet när det gäller en viss typ av brottslighet eller särskilda former av en typ av brottslighet dessutom innefattar: 1) penningtvätt som har samband med dessa typer av brottslighet eller deras särskilda former och 2) brott som hör samman med sådan brottslighet. Detta innebär att behörigheten för Europol när det gäller penningtvätt inskränker sig till sådan penningtvätt som härrör från brottstyper för vilka Europol är behörigt. Med andra ord är Europol – med nuvarande lydelse av konventionen – behörigt i fråga om exempelvis penningtvätt som har sin grund i narkotikahandel men inte om den har sin grund i bedrägeri. I sist nämnda hänseende får Europol behörighet för penningtvätt endast om dess behörighet utvidgas till att omfatta också detta brott som sådant. En definition av begreppet illegal penningtvätt finns i bilagan till konventionen. I den hänvisas det till de brott som räknas upp i artikel 6.1–3 i 1990 års Europarådskonvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av utbyte av brott (förverkandekonventionen).

I artikel 2.3 andra stycket i Europolkonventionen föreskrivs att även vissa former av medhjälp och medverkan till sådana brott som Europol är behörigt för faller inom ramen för Europols behörighet.

Rådet antog den 3 december 1998 en gemensam åtgärd om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel och vinning av brott (EGT L 333, 9.12.1998, s. 1) som antogs av regeringen den 26 november 1998 (Ju98/3958). Vid Europeiska rådets särskilda möte i Tammerfors den 15–16 oktober 1999 om skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i EU framhölls att nationella insatser på straffrättens område bl.a. bör koncentreras till ekonomisk brottslighet och penningtvätt (slutsats nr 48) och att konkreta åtgärder skall vidtas för spårande, spärrande, beslag och förverkande av vinning av brott (slutsats nr 51). I linje härmed presenterade Frankrike i juli 2000 ett förslag till rambeslut som i tillämpliga delar skall ersätta och skärpa den ovan nämnda gemensamma åtgärden om penningtvätt. Rambeslutet, som är bindande för medlemsstaterna, antogs av rådet den 29 maj 2001

(EGT L 182, 5.7.2001, s. 1). Riksdagen har godkänt rambeslutet (prop. 2000/01:58, bet. 2000/01:JuU17, rskr. 2000/01:156).

Protokollets innehåll: Protokollet inleds på sedvanligt sätt med en rubrik och en ingress (preambel). I övrigt innehåller det fyra artiklar. Den första berör de sakliga ändringar som görs i konventionen och bilagan. De övriga artiklarna reglerar vissa procedur- och övergångsfrågor.

I ingressen hänvisas till den rådsakt i vilken rådet antog protokollet och uppmanade medlemsstaterna att godkänna protokollet. När akten antogs gjorde rådet ett uttalande om att definitionen av penningtvätt i bilagan till konventionen bör analyseras mot bakgrund av konsekvenserna av pågående diskussioner i rådet i fråga om direktivet om penningtvätt och det tidigare nämnda rambeslutet. Detta innebär att det, när resultatet av dessa diskussioner föreligger, kan bli aktuellt att ändra den nuvarande definitionen av illegal penningtvätt i bilagan till konventionen. En sådan ändring kan göras genom ett rådsbeslut i enlighet med artikel 43.3.

Artikel 1.1 a) innebär att artikel 2.2 första stycket i konventionen ändras på så sätt att illegal penningtvätt införs som en av de brottsformer för vilka Europol skall vara behörigt ”inledningsvis”. Detta medför att brottsformen illegal penningtvätt blir likställd med de övriga typer av brott som Europol har kompetens för redan i dag, dvs. olaglig narkotikahandel, olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen, illegala nätverk för invandring, människohandel och handel med stulna fordon, penningförfalskning och förfalskning av betalningsmedel samt terroristaktiviteter som riktar sig mot liv, hälsa, personlig frihet och egendom.

I artikel 1.1 b) ändras artikel 2.3 första stycket i konventionen. Genom den ändringen – i förening med övriga justeringar – görs det klart att Europol blir behörigt för illegal penningtvätt, oberoende av vilken typ av brott som penningtvätten härrör från. Dock med den begränsningen att det måste vara fråga om ett förbrott för vilket Europol är behörigt enligt artikel 2.2. Som en följd av att Europols behörighet, enligt artikel 2.3 första stycket i sin nya lydelse, omfattar inte bara vissa typer av brottslighet, eller särskilda former av sådan brottslighet, utan också ”brott som hör samman med sådan brottslighet” skulle Europol – utan den begränsning som nu görs – få kompetens att arbeta med alla brott över huvud taget, eftersom illegal penningtvätt alltid föregås av någon typ av brott. Och ett sådant förbrott skulle därmed ha kunnat anses ”höra samman med” själva penningtvättsbrottet, något som skulle ha inneburit en inte avsedd eller önskvärd utvidgning av Europols behörighet.

Den ändring som artikel 2.2 i protokollet innehåller är en konsekvens av att illegal penningtvätt förs in som en egen brottstyp i uppräkningen i artikel 2.2 i konventionen. Därmed behöver illegal penningtvätt inte längre omnämnas i artikel 2.3 första stycket.

I artikel 2 finns föreskrifter om ratificering och ikraftträdande. Enligt artikel 3 kan också nya medlemsstater i EU ansluta sig till protokollet. Att regleringen härav är relativt utförlig beror på att den måste kunna tillämpas oavsett om en anslutning sker före eller efter det att protokollet har trätt i kraft.

Artikel 4 innehåller sedvanliga bestämmelser om depositarie (rådets generalsekreterare) och om offentliggörande av vissa uppgifter i Europeiska gemenskapernas tidning.

Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget. Skälen för regeringens förslag: Den ökade rörligheten mellan olika länder har tillsammans med den moderna informationsteknologin lett till att särskilt den ekonomiska brottsligheten i betydligt större omfattning än tidigare är gränsöverskridande. Denna utveckling ställer ökade krav på det internationella samarbetet.

Sverige har också under lång tid prioriterat åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Det finns också ett starkt svenskt intresse av att det internationella samarbetet när det gäller möjligheterna att ingripa mot illegal penningtvätt – bl.a. inom ramen för Europol – görs så omfattande som möjligt. Detta har senast kommit till uttryck i att Sverige – efter riksdagens godkännande (prop. 2000/01:58, bet. JuU17, rskr. 156) – vid rådsmötet den 29 maj 2001 tillsammans med övriga medlemsstater antog ett rambeslut om penningtvätt m.m. (EGT L 182, 5.7.2001, s. 1).

Genom det av EU:s medlemsstater undertecknade protokollet förstärks Europols möjligheter att understödja medlemsstaterna i kampen mot den illegala penningtvätten och därmed mot den ekonomiska brottsligheten i stort. Protokollet bör därför godkännas.

Protokollet föranleder ingen ny eller ändrad lagstiftning. Innehållet är dock sådant att protokollet enligt regeringens uppfattning bör föreläggas riksdagen för godkännande.

13.12.2000

SV

C 358/1

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS AKT

av den 30 november 2000

om utarbetandet på grundval av artikel 43.1 i konventionen om upprättandet av en europeisk

polisbyrå (Europolkonventionen) av ett protokoll om ändring av artikel 2 och av bilagan till

konventionen

(2000/C 358/01)

europeiska unionens rÅd har antagit denna akt

med beaktande av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (1), särskilt artikel 43.1

i denna,

med beaktande av Portugals initiativ(2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av yttrandet från styrelsen, och

av följande skäl:

Europeiska rådet uppmanade vid sitt möte i Tammerfors rådet att utvidga Europols behörighet till att

omfatta penningtvätt i allmänhet, oberoende av vilken typ av brott som vinningen av penningtvätt härrör

från.

RÅDET HAR BESLUTAT

om utarbetande av ett protokoll, vars text återfinns i bilagan, om ändring av

konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå, vilket denna dag har undertecknats av

företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater,

RÅDET REKOMMENDERAR

att protokollet antas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive

konstitutionella bestämmelser.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2000.

På rådets vägnar

mN lebranchu

Ordförande

H1I egt c SQVL RWNQQNQYYUL ³N RN

H2I egt c RPPL QSNWNRPPPL ³N QN

C 358/2

SV

13.12.2000

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

PROTOKOLL

utarbetat på grundval av artikel 43.1 i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå

(Europolkonventionen) om ändring av artikel 2 och av bilagan till konventionen

DE HO¨GA FO¨RDRAGSSLUTANDE PARTERNA

i detta protokoll och fördragsslutande parter i konventionen

om upprättandet av en europeisk polisbyrå, medlemsstater i Europeiska unionen,

SOM HA¨NVISAR

till Europeiska unionens råds akt av den 30 november 2000, och

som beaktar att

HQI

Europol behöver ges mer effektiva verktyg i kampen mot penningtvätt för att stärka Europols

möjligheter att understödja medlemsstaterna i denna kamp,

HRI

Europeiska rådet har uppmanat Europeiska unionens råd att utvidga Europols behörighet till att

omfatta penningtvätt i allmänhet, oberoende av vilken typ av brott som vinningen av penningtvätten

härrör från,

har enats om foèljande bestaèmmelserN

Artikel 1

”Dessutom innebär det faktum att Europol i enlighet med

artikel 2.2 får ansvaret för någon av de former av

brottslighet som räknas upp ovan att Europol också är

behörigt att behandla andra brott som hör samman med

sådan brottslighet.”

Europolkonventionen ändras enligt följande:

1)

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

Artikel 2

a)

Artikel 2.2 första stycket skall ersättas med följande:

1.

Detta protokoll skall antas av medlemsstaterna i enlighet

med deras konstitutionella bestämmelser.

”2.

För att gradvis kunna förverkliga den målsätt-

ning som anges i punkt 1, skall Europol inlednings-

2.

Medlemsstaterna skall till generalsekreteraren för Euro-

vis förebygga och bekämpa den olagliga narkotika-

peiska unionens råd anmäla att de har genomfört vad som

handeln, den illegala penningtvätten, den olagliga

enligt deras konstitutionella bestämmelser krävs för att detta

handeln med nukleära och radioaktiva ämnen, de

protokoll skall kunna antas.

illegala nätverken för invandring, människohandeln

och handeln med stulna fordon.”

3.

Detta protokoll träder i kraft 90 dagar efter det att

anmälan enligt punkt 2 har gjorts av den medlemsstat, som är

medlem av Europeiska unionen vid tidpunkten för rådets

b)

Artikel 2.3 första stycket skall ersättas med följande:

antagande av den akt genom vilken detta protokoll upprättas,

som sist fullgör denna formalitet.

”3.

Europols behörighet när det gäller en viss typ

av brottslighet eller särskilda former av en typ av

brottslighet skall innefatta brott som hör samman

Artikel 3

med sådan brottslighet. Den skall dock inte innefatta

förbrott till illegal penningtvätt, som är typer av

brottslighet angående vilka Europol saknar behörig-

1.

Detta protokoll står öppet för anslutning för varje stat

het enligt punkt 2.”

som blir medlem i Europeiska unionen om det inte redan har

trätt i kraft den dag då instrumenten för anslutning till

Europolkonventionen deponeras i enlighet med artikel 46 i

2)

I bilagan ska

Europolkonventionen.

2.

Instrumenten för anslutning till detta protokoll skall

den mening som inleds med orden ”Dessutom innebär

det faktum att Europol i enlighet med artikel 2.2” ersättas

deponeras samtidigt med instrumenten för anslutning till

Europolkonventionen i enlighet med artikel 46 i denna.

med följande:

13.12.2000

SV

C 358/3

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

3.

Texten till detta protokoll, avfattad på den anslutande

ningsinstrument som avses i punkt 2, skall den anslutande

medlemsstaten ansluta sig till Europolkonventionen i dess

statens språk och utarbetad av Europeiska unionens råd, skall

vara giltig.

enligt detta protokoll ändrade lydelse i enlighet med artikel 46

i Europolkonventionen.

4.

Om detta protokoll inte har trätt i kraft vid utgången av

den period som anges i artikel 46.4 i Europolkonventionen,

Artikel 4

kommer det att träda i kraft för den anslutande medlemsstaten

1.

Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall

den dag det träder i kraft i enlighet med artikel 2.3.

vara depositarie för detta protokoll.

2.

Depositarien skall i Officiella tidningen offentliggöra

5.

Om detta protokoll träder i kraft i enlighet med arti-

kel 2.3 före utgången av den period som anges i artikel 46.4 i

information om hur antagandena och anslutningarna fortskri-

der samt även andra anmälningar som rör detta protokoll.

Europolkonventionen men efter deponering av det anslut-

Hecho en Bruselas, el treinta de noviembre del an˜o dos mil.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredivte november to tusind.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten November zweitausend.

'Εγινε στις Βρυξε΄λλες, στις τρια΄ντα Νοεµβρι΄ου δυ΄ο χιλια΄δες.

Done at Brussels on the thirtieth day of November in the year two thousand.

Fait à Bruxelles, le trente novembre deux mille.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an trı´ochadu´ la´ de Shamhain sa bhliain dha´ mhı´le.

Fatto a Bruxelles, addı` trenta novembre duemila.

Gedaan te Brussel, de dertigste november tweeduizend.

Feito em Bruxelas, em trinta de Novembro de dois mil.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Bryssel den trettionde november tjugohundra.

C 358/4

SV

13.12.2000

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβε΄ρνηση της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας

Por el Gobierno del Reino de Espan˜a

13.12.2000

SV

C 358/5

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hE´ireann

For the Government of Ireland

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

C 358/6

SV

13.12.2000

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Für die Regierung der Republik O¨sterreich

Pelo Governo da Repu´blica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

13.12.2000

SV

C 358/7

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Uttalande som antagits av Europeiska unionens råd vid antagandet av rådets akt om utarbetandet

på grundval av artikel 43.1 i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå

(Europolkonventionen) av ett protokoll om ändring av artikel 2 och av bilagan till konventionen

Med anledning av slutsatserna 55 och 56 från Europeiska rådet i Tammerfors bör rådet analysera

definitionen av penningtvätt i bilagan till Europolkonventionen mot bakgrund av konsekvenserna av de

diskussioner som pågår i rådet när det gäller direktivet om penningtvätt och rambeslutet.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 oktober 2001

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden, Thalén, Ulvskog, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén, Ringholm, Bodström

Föredragande: statsrådet Bodström

Regeringen beslutar proposition 2001/02:26 Godkännande av ett protokoll om utvidgning av Europols behörighet.