Prop. 2003/04:11

Fortsatt giltighet av lagen om brevröstning i vissa fall

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 oktober 2003

Göran Persson

Pär Nuder

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen (2003:84) om brevröstning i vissa fall gäller till utgången av år 2003. I propositionen föreslår regeringen att lagens giltighetstid förlängs till utgången av år 2005.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:84) om brevröstning i vissa fall.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2003:84) om brevröstning i vissa fall

Härigenom föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2003:84) om brevröstning i vissa fall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2003 och gäller till utgången av år 2003.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2003 och gäller till utgången av år 2005.

3. Ärendet och dess beredning

I samband med behandlingen av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen m.m. beslutade riksdagen att utvidga brevröstningen och göra den generell för alla utlandssvenskar. Någon ändring i fråga om giltighetstiden för lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall (brevröstningslagen) gjordes dock inte. Lagen upphörde därför att gälla vid utgången av år 2002.

I prop. 2002/03:46 Folkomröstning om införande av euron gjorde regeringen bedömningen att det i avvaktan på en slutlig utformning av systemet med brevröstning var bäst i överensstämmelse med riksdagens nyss nämnda beslut att brevröstningslagen skulle tillämpas även vid folkomröstningen den 14 september 2003.

Riksdagen har med anledning därav beslutat att brevröstningslagen skall införas igen för att gälla under tiden den 1 april–31 december 2003 (bet. 2002/03:FiU24, rskr. 2002/03:115, SFS 2003:84).

Regeringen beslutade den 16 april 2003 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté för att se över bestämmelserna i vallagen och lämna förslag till en ny lag (dir. 2003:37). Kommittén, som antagit beteckningen 2003 års vallagskommitté (Ju 2003:03), skall bl.a. ta ställning till om brevröstningen skall finnas kvar och i förekommande fall arbeta in bestämmelserna om brevröstning i den nya vallagen. En slutredovisning av kommitténs arbete skall göras senast den 1 november 2004. Den nya vallagen skall tillämpas från och med 2006 års val.

2003 års vallagskommitté har i en framställning till regeringen den 27 augusti 2003 (dnr Ju2003/6756/L6) erinrat om 2004 års val till Europaparlamentet. Kommittén uttalar, efter samråd med Valmyndigheten, att ett materiellt förslag rörande brevröstningen inte kommer att kunna genomföras innan brevröstningslagen upphör att gälla och föreslår att lagen förlängs till dess en ny vallag kan träda i kraft.

Regeringen delar uppfattningen att brevröstningslagen inte bör upphöra att gälla innan den nya vallagen kan träda i kraft. Giltighetstiden för brevröstningslagen bör därför förlängas till utgången av år 2005. Den lagstiftningsåtgärd som detta innebär är av mycket enkel beskaffenhet. Regeringen bedömer att det inte behövs någon ytterligare beredning av ärendet utöver den som innefattas i vad som redovisats ovan.

4. Förlängd giltighetstid för lagen om brevröstning i vissa fall

Regeringens förslag: Giltighetstiden för lagen om brevröstning i vissa fall förlängs från utgången av år 2003 till utgången av år 2005.

Skälen för regeringens förslag: Lagen (2003:84) om brevröstning i vissa fall (brevröstningslagen) gäller till utgången av år 2003. 2003 års vallagskommitté har till uppgift att utarbeta en ny vallag som kan tillämpas från och med 2006 års val. I uppdraget ingår att se över systemet med brevröstning. Kommittén anser att de nuvarande möjligheterna till brevröstning bör finnas kvar till dess den nya vallagen kan träda i kraft.

Regeringen delar kommitténs bedömning. Eftersom den nya vallagen torde komma att träda i kraft den 1 januari 2006, bör giltighetstiden för brevröstningslagen förlängas till utgången av år 2005.

5. Kostnader

Kostnaderna för det arbete som systemet med brevröstning innebär för valmyndigheterna har beaktats när gällande anslagsramar och förutsättningar för verksamheten bestämts. En förlängning med två år av giltighetstiden för lagen om brevröstning i vissa fall medför inte något behov av ytterligare ekonomiska resurser åt valmyndigheterna.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 oktober 2003

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Ringholm, J. O. Karlsson, Sommestad, H. Karlsson, Nykvist, Lund, Andnor, Nuder, Hallengren, Björklund

Föredragande: statsrådet Nuder

Regeringen beslutar proposition 2003/04:11 Fortsatt giltighet av lagen om brevröstning i vissa fall.