Lag (2003:84) om brevröstning i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2003-03-13
Ändring införd
SFS 2003:84 i lydelse enligt SFS 2003:1054
Ikraft
2003-04-01
Tidsbegränsad
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Vem får brevrösta?

1 §  Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige samt vid extra val till riksdagen, val till Europaparlamentet och folkomröstning får väljare som vistas utomlands eller ombord på ett fartyg i utrikes fart brevrösta enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]Vid brevröstning skall bestämmelserna i vallagen (1997:157) tillämpas om inte annat följer av denna lag.

Hur brevröstning går till

2 §  Den som vill brevrösta skall

 • för varje slag av val själv lägga in en valsedel i ett valkuvert,
 • i närvaro av två vittnen lägga de valkuvert som gjorts i ordning i ett ytterkuvert för brevröst,
 • klistra igen ytterkuvertet,
 • försäkra på heder och samvete att valkuvert och ytterkuvert gjorts i ordning på detta sätt och att de gjorts i ordning utomlands respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart,
 • skriva sitt namn och sitt personnummer på ytterkuvertet för brevröst, och
 • intyga att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 6 §.

3 §  När ytterkuvertet för brevröst gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2 § skall vittnena på ytterkuvertet

 • skriftligen intyga att väljaren själv har skrivit under försäkran och att de inte känner till något som gör att innehållet i försäkran inte är riktigt, och
 • skriva sina adresser.

4 §  Ett vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn eller makens barn får inte vara vittne. Detsamma gäller sambo eller sambons barn.

Hur brevrösten skall skickas

5 §  När ytterkuvertet gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2 och 3 §§ skall väljaren

 • lägga ytterkuvertet i ett omslagskuvert för brevröst,
 • lägga i antingen röstkort eller förtryckt adresskort eller om väljaren inte har tillgång till någotdera ett adresskort som väljaren själv skrivit personnummer och namn på,
 • klistra igen detta kuvert,
 • skriva sitt namn och sitt personnummer på omslagskuvertet, och
 • skicka omslagskuvertet med postbefordran till den centrala valmyndigheten.

När brevrösten får göras i ordning

6 §  Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige samt vid extra val till riksdagen, val till Europaparlamentet och folkomröstning får ett ytterkuvert för brevröst från utlandet eller från ett fartyg göras i ordning tidigast 30 dagar före valdagen.

7 §  Omslagskuvert för brevröst skall vara den centrala valmyndigheten till handa senast dagen efter valdagen.

8 §  Den centrala valmyndigheten skall allt eftersom omslagskuverten kommer från utlandet eller från ett fartyg i utrikes fart fortlöpande anteckna hur många omslagskuvert som kommer in till myndigheten och därefter skicka kuverten till valnämnden i den kommun där väljaren finns i röstlängden.

Vad valnämnden skall göra med omslagskuverten

9 §  När det kommer ett omslagskuvert för brevröst från den centrala valmyndigheten till valnämnden skall nämnden anteckna detta i ett protokoll.

[S2]Valnämnden skall förvara omslagskuverten på ett säkert sätt fram till valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17 kap.vallagen (1997:157).

10 §  Valnämnden skall granska omslagskuverten och deras innehåll vid valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17 kap.vallagen (1997:157).

[S2]Efter att valnämnden gjort det som sägs i 17 kap.3-7 §§vallagen skall nämnden granska omslagskuverten för brevröst. Vid denna granskning skall nämnden göra följande.

 1. Räkna antalet omslagskuvert och anteckna i protokollet.
 2. Granska omslagskuverten. Vid denna granskning skall valnämnden kontrollera att omslagskuvert
  • inte har blivit öppnat efter att det klistrats igen,
  • har skickats med post från utlandet eller från ett fartyg i utrikes fart, och
  • inte har inkommit till den centrala valmyndigheten senare än dagen efter valdagen.
 3. Öppna de omslagskuvert som uppfyller kraven under 2, ta ut ytterkuvertet och kontrollera att väljarna
  • har rösträtt i kommunen,
  • inte har röstat i vallokalen under valdagen,
  • inte har lämnat ett fönsterkuvert som sägs i 8 kap. 3 § tredje stycket vallagen, och
  • inte har lämnat fler än ett ytterkuvert för brevröst.

11 §  Uppfylls kraven som ställs i 10 § skall valnämnden fortsätta att granska ytterkuvert och kontrollera att det är igenklistrat.

[S2]Om ytterkuvertet är igenklistrat skall valnämnden vid sin fortsatta granskning kontrollera att väljaren

 • på ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och samvete att väljaren själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuvertet i närvaro av två vittnen och att kuverten gjorts i ordning i utlandet respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart,
 • skrivit sitt namn och sitt personnummer på kuvertet, och
 • intygat att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 6 §.

[S3]Valnämnden skall också kontrollera att två vittnen på ytterkuvertet skriftligen intygat att

 • väljaren själv lagt valkuvert i ytterkuvertet och klistrat igen det,
 • väljaren själv har skrivit under en försäkran på ytterkuvertet,
 • ytterkuvertet gjorts i ordning i utlandet respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart, och
 • ytterkuvertet inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 6 §.

12 §  Uppfylls kraven i 11 § skall valnämnden öppna ytterkuvertet och kontrollera att

 • det innehåller valkuvert,
 • väljaren bara gjort i ordning ett valkuvert för varje slag av val,
 • det inte finns någon obehörig märkning på något valkuvert, och
 • varje valkuvert uppenbart innehåller en valsedel.

13 §  Vid granskningen enligt 10-12 §§ skall valnämnden

 • lägga de valkuvert som uppfyllt kraven i 10-12 §§ i valurnan för den valkrets och för det val som valsedeln gäller,
 • markera i röstlängden för det val som valsedeln gäller att väljaren röstat,
 • lägga de omslagskuvert som inte uppfyllt kraven i 10 § andra stycket 2 i ett särskilt omslag,
 • lägga tillbaka ytterkuvert eller valkuvert som inte uppfyllt kraven i 10 § andra stycket 3 och i 11 och 12 §§ i sina omslagskuvert efter att valkuvert lagts tillbaka i sitt ytterkuvert och lägga omslagskuverten i ett särskilt omslag,
 • anteckna valkretsens och kommunens namn och hur många omslagskuvert omslaget innehåller på varje särskilt omslag, och
 • försegla det särskilda omslaget.

Ändringar

Lag (2003:84) om brevröstning i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2002/03:115, Prop. 2002/03:46, Bet. 2002/03:FiU24
Ikraftträder
2003-04-01

Lag (2003:1054) om ändring i lagen (2003:84) om brevröstning i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2003/04:65, Prop. 2003/04:11, Bet. 2003/04:KU4
Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 2003:84