Prop. 2004/05:74

Ändring i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 2005

Bosse Ringholm

Leni Björklund

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Ändringen är en följd av Europeiska unionens direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003 om ändring av direktivet 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso II­direktivet). Genom ändringen uppställs krav på att även den personal som inte är anställd hos en verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av Seveso­lagstiftningen, men som under längre tid arbetar vid verksamheten och som bedöms kunna påverka säkerheten där, skall medverka vid utarbetandet av verksamhetens interna plan för räddningsinsatser.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 30 juni 2005.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Härigenom föreskriv s1att 12 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

Verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av kravet på säkerhetsrapport skall i samråd med kommunen och de anställda upprätta en intern plan för räddningsinsatser. Denna plan skall fogas till säkerhetsrapporten.

Verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av kravet på säkerhetsrapport skall i samråd med kommunen och de anställda

samt annan personal som kan påverka säkerheten, upprätta en

intern plan för räddningsinsatser. Denna plan skall fogas till säkerhetsrapporten.

Den interna planen skall förnyas vart tredje år eller när det annars finns anledning till det. Planen skall lämnas till tillsynsmyndigheten som skall granska den.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om planens innehåll.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2005.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003 om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EUT L 345/2003, 31.12.2003, s. 97, Celex 32003L0105).

3. Ärendet och dess beredning

Europeiska unionens direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003 om ändring av direktivet 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso II­direktivet) publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 31 december 2003 (EUT L 345). Enligt direktivet skall ändringarna i Seveso II­direktivet vara genomförda av EU:s medlemsstater före den 1 juli 2005. Ändringsdirektivet återfinns i

bilaga 1.

Försvarsdepartementet har i en promemoria behandlat frågan om i vilken utsträckning ändringsdirektivet kräver författningsändringar. Promemorian har remissbehandlats. En sammanfattning av promemorians innehåll och en förteckning över remissinstanserna finns i

bilaga 2 respektive bilaga 3. Promemorians lagförslag överensstämmer

med propositionens lagförslag. Remissvaren och en sammanställning av dessa finns tillgängliga i Försvarsdepartementet (Fö2004/2424/RS).

Lagrådet

Den föreslagna ändringen är enligt regeringens uppfattning av sådan ringa omfattning och art att det inte finns anledning att inhämta Lagrådets yttrande.

4. Seveso II­direktivet

Seveso II­direktivet syftar till att förebygga allvarliga olyckshändelser inom den kemikaliehanterande industrin och att begränsa följderna av dem för människor och miljö, så att höga skyddsnivåer säkerställs konsekvent och effektivt inom hela unionen. Direktivet är generellt tillämpligt på all verksamhet där farliga ämnen förekommer i viss omfattning. De verksamheter som omfattas av direktivet är indelade i två kravnivåer beroende på vilka farliga ämnen som förekommer i verksamheten och i vilka mängder dessa ämnen förekommer. Vissa verksamheter är undantagna från direktivets tillämpningsområde.

Direktivet genomfördes av Sverige i maj 1999 (prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219). Detta skedde i huvudsak genom lagen (1999:381) och förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso­lagen respektive Seveso­förordningen), men också bl.a. genom föreskrifter från Statens räddningsverk (SRVFS 1999:5). De bestämmelser i Seveso II­ direktivet som avser arbetsmiljöområdet har genomförts i svensk rätt genom arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:10).

Statens räddningsverk är central tillsynsmyndighet för verksamhet som faller under Seveso­lagen och Seveso­förordningen, medan det regionala

och lokala tillsynsansvaret ligger på länsstyrelsen och kommunerna. Arbetsmiljöverket är central tillsynsmyndighet beträffande arbetsmiljön.

Ändringsdirektivet har till syfte att förtydliga och komplettera gällande bestämmelser i Seveso II­direktivet. Som framgår i det följande avsnittet leder ändringsdirektivet till endast en justering i Seveso­lagen. Ändringen innebär en utökad samrådsskyldighet för verksamhetsutövare när de skall upprätta en intern plan för räddningsinsatser. Övriga ändringar som skett i direktivet kräver inte ändring av svensk lag. Vissa revideringar kommer att ske i förordningar och föreskrifter.

5. Utökat samråd när interna planer för räddningsinsatser upprättas

Regeringens förslag: Verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av kravet på säkerhetsrapport skall vid upprättandet av den interna planen för räddningsinsatser även samråda med den som inte är anställd, men som vid verksamheten utför sådant arbete som kan påverka säkerheten där.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Det stora flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig, bl.a. Statens räddningsverk, Länsstyrelsen Värmland,

Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Räddningstjänsten Storgöteborg och Svenska kommunförbundet tillstyrker eller har ingen

erinran mot förslaget. Plast­ & Kemiföretagen anser att skrivningen i 12 § av tydlighetsskäl bör följa direktivets formulering.

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelsen i 12 § Seveso­lagen anger idag att verksamhetsutövare skall upprätta interna planer för räddningsinsatser i samråd med kommunen och de anställda. Genom ändringarna i Seveso II­direktivet krävs att planen upprättas i samråd med, utöver de anställda, även relevant personal med långtidskontrakt som underleverantörer.

För att följa direktivets utvidgning i denna del krävs ett tillägg i 12 § Seveso­lagen. Syftet med tillägget är att omfatta även den personal, som inte är formellt anställd av verksamhetsutövaren, men som enligt långtidskontrakt utför arbete inne på verksamhetsområdet och därmed kan påverka säkerheten. Det kan t.ex. vara fråga om svetsare, elektriker eller säkerhetspersonal från ett vaktbolag. Genom att ta tillvara även denna personals erfarenheter förväntas kvalitén på den interna planen för räddningsinsatser att öka.

I direktivet används formuleringen ”relevant personal med

långtidskontrakt som underleverantörer”. Formuleringen ger utrymme

för vissa gränsdragningsproblem. Vilken personal skall anses vara relevant? Det väsentliga vid bedömningen bör vara om en person som utför arbete vid en Seveso­verksamhet på något sätt kan påverka säkerheten vid verksamheten. Någon exakt uppgift om hur lång tid ett

uppdrags­ eller anställningsförhållande skall pågå för att bestämmelsen skall bli tillämplig beträffande de nya personalkategorierna kan inte lämnas utan en bedömning får göras i det enskilda fallet. Av säkerhetsmässiga skäl bör en extensiv tolkning gälla. Tillsynsmyndigheterna har här en uppgift att bistå och vägleda verksamhetsutövarna.

6. Ikraftträdande m.m.

Regeringens förslag: Lagändringen skall träda i kraft den 30 juni 2005.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Har inte yttrat sig särskilt i denna fråga. Skälen för regeringens förslag: Enligt ändringsdirektivet skall de nationella åtgärderna för att ha infört de nya bestämmelserna vara genomförda före den 1 juli 2005. Lagändringen föreslås därför träda i kraft den 30 juni 2005.

Lagändringen kräver inte några övergångsbestämmelser.

7. Ekonomiska konsekvenser

Seveso­lagstiftningen har till syfte att öka säkerheten för en Seveso­ anläggnings personal och den närmaste omgivningen. Genom den föreslagna lagändringen skall en verksamhetsutövare i vissa fall även involvera personal, som arbetar vid verksamheten men som inte är anställd av verksamhetsutövaren, i utarbetandet av den interna planen för räddningsinsatser. Detta leder sannolikt till vissa ökade kostnader för att ta fram planen, liksom en ökad tidsåtgång. Ändringen medför inga kostnader för det allmänna.

8. Författningskommentar

12 §

Motiven för bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.

Ändringen innebär att även den som befinner sig vid en Seveso­ verksamhet som underleverantör med långtidskontrakt och som bedöms kunna påverka säkerheten vid verksamheten, skall medverka i utarbetandet av dess interna plan för räddningsinsatser.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG

av den 16 december 2003

om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att

förebygga och begränsa följderna av

allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemen­ skapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens försla g1,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrand e2,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, på grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 22 oktober 200 33, och av följande skäl:

(1) Direktiv 96/82/E G4har till syfte att förebygga allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och att begränsa följderna av dem för människor och miljö, så att höga skyddsnivåer kan upprätthållas på ett konsekvent och effektivt sätt i hela gemenskapen.

(2) Mot bakgrund av industriolyckor på senare tid samt studier som kommissionen på begäran av rådet utfört om cancerframkallande och miljöfarliga ämnen bör tillämpningsområdet för direktiv 96/82/EG utvidgas.

(3) Cyanidutsläppet som förorenade Donau till följd av olyckan i Baia Mare i Rumänien i januari 2000 visade att viss lagrings­ och bearbetningsverksamhet i samband med gruvdrift, i synnerhet

1 EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 357, och EGT C 20 E, 28.1.2003, s. 255.2 (2) EGT C 149, 21.6.2002, s. 13.3 Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 juli 2002 (EUT C 271 E, 12.11.2003, s. 315), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 februari 2003 (EUT C 102 E, 29.4.2003, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 19 juni 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT), Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 november 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 1 december 2003.4 EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

sandmagasin, inklusive avfallsdammar, kan få mycket allvarliga följder. I kommissionens meddelanden om säker gruvdrift och om Europeiska gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram belyses därför behovet av att utvidga tillämpningsområdet för direktiv 96/82/EG. I sin resolution av den 5 juli 200 15om kommissionens meddelande om säker gruvdrift välkomnade Europaparlamentet också utvidgningen av det direktivets tillämpningsområde till att omfatta risker förknippade med lagrings­ och bearbetningsverksamhet i samband med gruvdrift.

(4) Förslaget till direktiv om hantering av avfall från utvinningsindustrin kan vara en lämplig ram för åtgärder som rör de anläggningar för avfallshantering som utgör en olycksrisk men som inte omfattas av det här direktivet.

(5) Olyckan med fyrverkeripjäser i Enschede i Nederländerna i maj

2000 visade på de allvarliga olycksriskerna med lagring och tillverkning av pyrotekniska och explosiva ämnen. Definitionen av sådana ämnen i direktiv 96/82/ EG bör därför förtydligas och förenklas.

(6) Explosionen i en fabrik som tillverkade gödselmedel i Toulouse i september 2001 har tydliggjort olycksrisken i samband med lagring av ammoniumnitrat och gödselmedel baserade på ammoniumnitrat, särskilt material som inte godkänts under tillverkningsprocessen eller material som återsänts till tillverkaren (”off­specs”). De befintliga kategorierna av ammoniumnitrat och gödselmedel baserade på ammoniumnitrat i direktiv 96/82/EG bör därför ses över så att de kommer att omfatta ”offspecs”­ material.

(7) Direktiv 96/82/EG bör inte tillämpas på anläggningar för slutanvändare där ammoniumnitrat eller gödselmedel baserade på ammoniumnitrat, som vid leverans överensstämde med normerna i det direktivet men som senare brutits ned eller förorenats, förekommer tillfälligt innan de förs bort för vidare bearbetning eller destruktion.

(8) Studier som kommissionen gjort i nära samarbete med medlemsstaterna talar för att listan med cancerframkallande ämnen bör utökas och förses med lämpliga tröskelvärden och att tröskelvärdena för miljöfarliga ämnen i direktiv 96/82/EG bör sänkas avsevärt.

(9) När det gäller verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 96/82/EG har det visat sig nödvändigt att införa minimiperioder för anmälan samt upprättande av säkerhetspolicy för att förhindra allvarliga

5 EGT C 65 E, 14.3.2002, s. 382.

olyckshändelser, av säkerhetsrapportering och av planer för räddningsinsatser.

(10) Erfarenheter och kunskaper hos den berörda personalen vid

verksamheten kan vara till stor hjälp vid upprättandet av planer för räddningsinsatser, och alla anställda vid en verksamhet samt personer som kan antas bli berörda bör få ändamålsenlig information om säkerhetsåtgärder och säkerhetsinsatser.

(11) Antagandet av rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23

oktober 2001 om inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänste n6understryker behovet av att underlätta ett förstärkt samarbete när det gäller operativa räddningsinsatser.

(12) För att underlätta fysisk planering är det lämpligt att utarbeta

riktlinjer för en databas som skall användas för att bedöma huruvida de verksamheter som omfattas av direktiv 96/82/EG är förenliga med sådana områden som anges i artikel 12.1 i det direktivet.

(13) Medlemsstaterna bör ha skyldighet att förse kommissionen med

minimiuppgifter om de verksamheter som omfattas av direktiv 96/82/EG.

(14) Det är lämpligt att samtidigt förtydliga vissa delar av direktiv

96/82/EG.

(15) Bestämmelserna i detta direktiv har varit föremål för ett offentligt

samråd med berörda parter.

(16) Direktiv 96/82/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 96/82/EG ändras enligt följande:

1. Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a) Leden och f skall ersättas med följande:

”e) Utvinning (provbrytning, brytning och bearbetning) av mineral i gruvor, dagbrott eller med hjälp av borrhål, med undantag för kemisk och

6 EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.

termisk bearbetning och lagring i anknytning till detta när det förekommer farliga ämnen i enlighet med definitionen i bilaga I.

f) Provborrning och utvinning av mineraler, inbegripet kolväten, till havs.”

b) Följande led skall läggas till:

”g) Avfallsdeponier utom sandmagasin i drift, inklusive avfallsdammar, där det förekommer farliga ämnen i enlighet med definitionen i bilaga I och särskilt de som används i samband med kemisk och termisk bearbetning av mineraler.”

2. Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a) Följande strecksats skall läggas till i punkt 1:

”— För verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, inom tre månader efter det datum då detta direktiv blir tillämpligt på den berörda verksamheten, i enlighet med artikel 2.1 första stycket.”

b) Följande strecksats skall införas efter den första strecksatsen i punkt 4:

”— förändring av en verksamhet eller en anläggning som skulle kunna få betydande återverkningar i fråga om följderna av allvarliga olyckshändelser, eller”

3. I artikel 7 skall följande punkt införas:

”1a För verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv skall det dokument som avses i punkt 1 utarbetas utan dröjsmål, dock allra senast inom tre månader efter det datum då detta direktiv blir tillämpligt på den berörda verksamheten, i enlighet med artikel 2.1 första stycket.”

4. Artikel 8.2 b skall ersättas med följande:

”b) samarbetar om att informera allmänheten och att förse den ansvariga myndigheten med information så att externa planer för räddningsinsatser kan upprättas.”

5. Artikel 9 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 första stycket skall ersättas med följande:

”2. Säkerhetsrapporten skall innehålla åtminstone de uppgifter och den information som anges i bilaga II. Den skall namnge de relevanta organisationer som utarbetat rapporten. Den skall i övrigt innehålla en

uppdaterad förteckning över de farliga ämnen som finns i verksamheten.”

b) Följande strecksats skall införas mellan tredje och fjärde strecksatsen i punkt 3:

”— För verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, utan dröjsmål, dock allra senast inom ett år efter det datum då detta direktiv blir tillämpligt på den berörda verksamheten, i enlighet med artikel 2.1 första stycket.”

c) I punkt 4 skall hänvisningen till ”andra, tredje och fjärde strecksatserna” betecknas ”andra, tredje, fjärde och femte strecksatserna”.

d) Följande led skall läggas till i punkt 6:

”d) Kommissionen uppmanas att senast den 31 december 2006 i nära samarbete med medlemsstaterna se över de nuvarande riktlinjerna för upprättande av en säkerhetsrapport.”

6. Artikel 11 skall ändras på följande sätt:

a) Följande strecksats skall läggas till i leden a och b i punkt 1:

”— för verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, utan dröjsmål, dock allra senast inom ett år efter det datum då detta direktiv blir tillämpligt på den berörda verksamheten, i enlighet med artikel 2.1 första stycket.”

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3. Utan att de behöriga myndigheternas skyldigheter påverkas, skall medlemsstaterna se till att de interna planer för räddningsinsatser som föreskrivs i detta direktiv utarbetas i samråd med de anställda vid verksamheten, inklusive relevant personal med långtidskontrakt som underleverantörer, samt att allmänheten får lämna synpunkter på de externa planerna för räddningsinsatser när planerna fastställts eller uppdaterats.”

c) Följande punkt skall läggas till:

”4a Vad avser de externa planerna för räddningsinsatser bör medlemsstaterna beakta behovet av att underlätta ett förstärkt samarbete när det gäller operativa räddningsinsatser.”

7. Artikel 12 skall ändras på följande sätt:

a) Andra stycket i punkt 1 skall ersättas med följande:

”Medlemsstaterna skall se till att vid reglering av markanvändningen och vid annan relevant reglering, liksom i förfarandena för genomförandet av en sådan reglering, beakta nödvändigheten av att på lång sikt upprätthålla lämpliga avstånd mellan å ena sidan de verksamheter som avses i detta direktiv och å andra sidan bostadsområden, byggnader och platser som besöks av allmänheten, större transportvägar så långt det är möjligt, rekreationsområden samt områden med särskilt intressant eller känslig natur, och, för befintliga verksamheter, nödvändigheten av kompletterande tekniska åtgärder i enlighet med artikel 5 så att inte riskerna för människor ökar.”

b) Följande punkt skall införas:

”(1a) Kommissionen uppmanas att senast den 31 december 2006 i nära samarbete med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer för en teknisk databas, inklusive riskinformation och riskscenarier, som skall användas för att bedöma huruvida de verksamheter som omfattas av detta direktiv är förenliga med sådana områden som anges i punkt 1. Definitionen av denna databas skall så långt möjligt beakta de behöriga myndigheternas bedömningar, uppgifter från verksamhetsutövarna och all övrig relevant information, t.ex. socioekonomiska fördelar av utvecklingen och de mildrande effekterna av planer för räddningsinsatser.”

8. Artikel 13 skall ändras på följande sätt:

a) Första stycket i punkt 1 skall ersättas med följande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att information om vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man skall förfara vid en olyckshändelse regelbundet lämnas utan att mottagaren begär det på lämpligaste sätt till alla personer och alla verksamheter som nyttjas av allmänheten (t.ex. skolor och sjukhus) och som löper risk att påverkas av en allvarlig olyckshändelse som inträffar i en sådan verksamhet som omfattas av artikel 9.”

b) Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6. När det gäller verksamheter som omfattas av bestämmelserna i artikel 9 skall medlemsstaterna se till att allmänheten får tillgång till den förteckning över farliga ämnen som föreskrivs i artikel 9.2, om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4 i den här artikeln samt artikel 20.”

9. Följande punkt skall läggas till i artikel 19:

”1a För verksamheter som omfattas av detta direktiv skall medlemsstaterna lämna åtminstone följande uppgifter till kommissionen:

a) Verksamhetsutövarens namn eller firma samt fullständig adress till den aktuella verksamheten.

b) Den aktivitet eller de aktiviteter som bedrivs vid verksamheten.

Kommissionen skall upprätta och uppdatera en databas med den information som lämnas av medlemsstaterna. Tillträde till databasen skall vara förbehållet personer som har fått tillstånd av kommissionen eller de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.”

10. Bilaga I skall ändras i enlighet med bilagan.

11. Bilaga II punkt IV B skall ersättas med följande:

”B. En bedömning av hur omfattande och svåra följderna av de identifierade allvarliga olyckshändelserna skulle kunna bli, inbegripet kartor, bilder eller, när så är tillämpligt, motsvarande beskrivningar som visar de områden som kan komma att påverkas av sådana olyckshändelser som inträffar i verksamheten med förbehåll för bestämmelserna i artikel 13.4 och artikel 20.”

12. Bilaga III c skall ändras på följande sätt:

a) Led i skall ersättas med följande:

”i) Organisation och personal – roll­ och ansvarsfördelning för de anställda som har uppgifter i samband med hanteringen av risker för allvarliga olyckshändelser, på alla nivåer i organisationen. Utbildningsbehoven för dessa anställda och utbildningens uppläggning. De anställdas deltagande och deltagande av personal med underleverantörskontrakt som arbetar inom verksamheten.”

b) Led v skall ersättas med följande:

”v) Planering inför nödsituationer – beslut om och införande av metoder som syftar till att identifiera förutsägbara nödsituationer genom systematisk analys, till att utforma, pröva och revidera planerna för räddningsinsatser så att sådana nödsituationer skall kunna hanteras samt till att tillhandahålla särskild utbildning åt berörd personal. Denna utbildning skall ges till all personal som arbetar inom verksamheten, även till berörd personal med underleverantörskontrakt.”

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 2005. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de

offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2003.

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar P. COX G. ALEMANNO Ordförande Ordförande

Sammanfattning av Försvarsdepartementets promemoria

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (1999:381) och förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

I promemorian behandlas frågan om i vilken utsträckning ändringsdirektivet till Seveso II­direktivet kräver författningsändringar. I promemorian föreslås en ändring i 12 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor som går ut på att även den personal från andra företag, som under längre tid arbetar vid en anläggning som omfattas av Seveso­lagstiftningen och som bedöms kunna påverka säkerheten vid anläggningen, skall medverka vid utarbetandet av anläggningens interna plan för räddningsinsatser. I övrigt föreslås inga lagändringar. En del ändringar föreslås i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Förteckning över remissinstanserna

Statens räddningsverk, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Boverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårds­ verket, Arbetsmiljöverket, Göteborgs kommun, Malmö kommun, Stenungsunds kommun, Stockholms kommun, Svenska kommunförbundet, Företagarna, Näringslivets Regelnämnd, Plast­ och Kemiföretagen, SveMin, Svenskt Näringsliv, Svenska Petroleum Institutet och Teknikföretagen

Försvarsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 februari 2005.

Närvarande: statsrådet Ringholm, ordförande, och statsråden Freivalds, Sahlin, Östros, Messing, Y. Johansson, Sommestad, Karlsson, Nykvist, Andnor, M. Johansson, Hallengren, Björklund, Holmberg, Österberg, Orback och Baylan.

Föredragande: statsrådet Björklund

Regeringen beslutar proposition 2004/05:74 Ändring i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upp­ häver eller upprepar ett normgivnings­ bemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EG­ regler

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

12 § Celex 32003L0105