Prop. 2006/07:10

Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutordning i ärenden om bilstöd

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 november 2006

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Försäkringskassans försäkringsdelegationer avvecklas. I samband med att försäkringsdelegationerna avvecklas föreslås att Försäkringskassan övertar ansvaret för tillsättandet av ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Vidare föreslås att Försäkringskassan övertar ansvaret för att besluta om deltagande i finansiell samordning och annan samverkan inom rehabiliteringsområdet.

Slutligen föreslås att ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder inte längre skall avgöras av socialförsäkringsnämnd utan av tjänsteman hos Försäkringskassan.

Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2007.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder,

3. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäkring

TPF

1

FPT

dels att 18 kap. 1–4 §§ skall upphöra att gälla, dels att 18 kap. 5 § samt rubriken till 18 kap. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap.

TPF

2

FPT

Om försäkringsdele-

gation och socialförsäkringsnämnd

18 kap. Om socialförsäkringsnämnd

5 §

TPF

3

FPT

Försäkringskassan skall inrätta socialförsäkringsnämnder. En socialförsäkringsnämnd skall bestå av sju ledamöter, varav en skall vara ordförande och en vice ordförande. Ledamöterna i en socialförsäkringsnämnd skall utses av försäkringsdelegationen.

En socialförsäkringsnämnd skall bestå av sju ledamöter, varav en skall vara ordförande och en vice ordförande. Ledamöterna i en socialförsäkringsnämnd skall utses av Försäkringskassan.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

TP

1

PT

Lagen omtryckt 1982:120.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2004:781.

TP

3

PT

Senaste lydelse 2004:781.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

Härigenom föreskrivs att 3 §

TPF

1

FPT

lagen (1988:360) om handläggning av

ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder skall upphöra att gälla vid utgången av år 2006.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:816.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Härigenom föreskrivs att 12 och 16 §§ lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

TPF

1

FPT

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och landstingsfullmäktige, länets försäkringsdelegation hos Försäkringskassan och av länsarbetsnämndens chef. När ledamöter eller ersättare skall utses för kommun och landsting skall det, under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt, ske genom proportionellt val.

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och landstingsfullmäktige, Försäkringskassan och av länsarbetsnämndens chef. När ledamöter eller ersättare skall utses för kommun och landsting skall det, under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt, ske genom proportionellt val.

Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som är

1. ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige,

2. ledamot i försäkringsdelegationen eller i en socialförsäkringsnämnd hos Försäkringskassan, eller

2. anställd vid Försäkringskassan, eller

3. ledamot i länsarbetsnämndens styrelse eller anställd vid länsarbetsnämnden.

Minst en av de ledamöter som Försäkringskassan utser skall vara ledamot i försäkringsdelegationen.

När det utses ersättare i styrelsen skall det bestämmas i vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring.

16 §

TPF

2

FPT

Bestämmelserna i 4 kap. 8– 10 §§ samt 11 § första stycket kommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige, i en försäkringsdelegation eller socialförsäkrings-

Bestämmelserna i 4 kap. 8– 10 §§ samt 11 § första stycket kommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige eller i länsarbetsnämndens styrelse har löpt ut med-

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:793.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2004:793.

nämnd hos Försäkringskassan eller i länsarbetsnämndens styrelse har löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör.

Länsarbetsnämnden får återkalla uppdraget för en ledamot eller ersättare som nämnden har utsett, om hans eller hennes anställning vid nämnden har upphört.

för inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör.

Försäkringskassan och länsarbetsnämnden får återkalla uppdraget för en ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive nämnden har utsett, om hans eller hennes anställning vid Försäkringskassan eller nämnden har upphört.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Bestämmelserna i 16 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas dock första gången för tid efter den 31 mars 2007.

3. Ärendet och dess beredning

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2007 att försäkringsdelegationerna skall avvecklas (prop. 2006/07:1 utgiftsområde 10 s. 52). Vidare har Försäkringskassan inkommit med en framställan (S2006/7505/SF) om att beslut om bilstöd till personer med funktionshinder från och med den 1 januari 2007 skall fattas av tjänsteman hos Försäkringskassan i stället för av socialförsäkringsnämnd. Inom Socialdepartementet har det inrättats en arbetsgrupp för att bereda frågan om avvecklingen av försäkringsdelegationerna och frågan om ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder. Arbetsgruppen har tagit fram en promemoria (S2006/7743/SF). Promemorians lagförslag finns i bilagan. Promemorian har remitterats till Försäkringskassan som har lämnat synpunkter på förslagen.

4. Avveckling av försäkringsdelegationerna

4.1. Bakgrund

I samband med bildandet av den nya myndigheten Försäkringskassan den 1 januari 2005 infördes en ny förtroendemannaorganisation på länsnivå, försäkringsdelegationen. Försäkringsdelegationerna infördes för att bevaka att myndighetens verksamhet i länet bedrevs effektivt och med god service. Försäkringsdelegationerna fick också i uppgift att utvärdera de iakttagelser som därvid gjordes och årligen rapportera dessa till regeringen.

Vid bildandet av Försäkringskassan framhölls (prop. 2003/04:69 s. 19– 21) att en rak ansvarslinje måste gälla för lednings- och styrningsfrågor. Dock ansågs att det för frågor gällande samverkan med andra aktörer inom rehabiliteringsområdet fanns ett särskilt värde med förtroendemannamedverkan. Försäkringsdelegationerna fick därför även i uppgift att besluta om Försäkringskassans deltagande i samverkan med andra aktörer enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt besluta om andra samverkansformer inom rehabiliteringsområdet. Försäkringsdelegationerna skulle även utse ledamöter i socialförsäkringsnämnderna samt ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelser.

4.2. Försäkringsdelegationerna avvecklas från och med den 1 januari 2007

Regeringens förslag: Försäkringsdelegationerna skall avvecklas från och med den 1 januari 2007. Försäkringskassan skall besluta om deltagande i finansiell samordning och annan samverkan inom rehabiliteringsområdet samt överta ansvaret för att tillsätta ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelser. Försäkringskassan skall även utse ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Förslaget genomförs genom ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring och

lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Försäkringskassans synpunkter: Försäkringskassan har inget att erinra mot att försäkringsdelegationerna avvecklas, men påpekar att processen med att tillsätta nya ledamöter i socialförsäkringsnämnderna blir resurskrävande för myndigheten. Försäkringskassan anser därför att det finns anledning att överväga en avveckling av socialförsäkringsnämnderna senast den 31 mars 2007.

Skälen för regeringens förslag: I budgetpropositionen för 2007 aviserades att försäkringsdelegationerna skall avvecklas (prop. 2006/07:1 utgiftsområde 10 s. 52). Regeringen föreslår nu att försäkringsdelegationerna avvecklas fr.o.m. den 1 januari 2007. Regeringen anser att delegationernas ansvar när det gäller samverkan skapar otydliga ansvarsförhållanden inom myndigheten. Inrättandet av försäkringsdelegationerna har därför enligt regeringens uppfattning medfört att Försäkringskassan inte har kunnat upprätthålla den raka och tydliga ansvarslinje för lednings- och styrningsfrågor som angavs som ett mål vid bildandet av den nya myndigheten. Därutöver har delegationernas bevakningsuppdrag också medfört oklara roller inom Försäkringskassan när det gäller tillsynen av Försäkringskassans verksamhet. Regeringen anser dessutom att det är olämpligt att en myndighet utövar tillsyn över sin egen verksamhet. Det finns därför anledning att se över de organisatoriska formerna för tillsynen av socialförsäkringsadministrationen. Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att en sådan översyn kommer att initieras under hösten 2006.

Regeringen anser att Försäkringskassan från och med den 1 januari 2007 skall överta ansvaret för att besluta om finansiell samordning i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och samverkan i andra former inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan skall också samtidigt överta ansvaret för att tillsätta ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelser.

Regeringen anser att de personer som utses till ledamöter eller ersättare i samordningsförbundens styrelser bör vara anställda hos Försäkringskassan. I dag är det endast medlemmar i försäkringsdelegationerna eller socialförsäkringsnämnderna som kan utses till ledamöter eller ersättare i samordningsförbundens styrelser. Vid införandet av möjligheten till finansiell samordning anfördes att de frågor som ankommer på samordningsförbundet typiskt sett hör till det politiska arbetsfältet och att detta talade för att parterna i samordningsförbunden i första hand borde representeras av politiker. Regeringen gör dock den bedömningen att den nuvarande ordningen hindrar en effektiv och rak ansvarslinje inom Försäkringskassan. Regeringen anser därför att utgångspunkten bör vara att Försäkringskassans representanter i samordningsförbundens styrelser bör vara tjänstemän.

Försäkringsdelegationerna utser i dag också ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Eftersom försäkringsdelegationerna avvecklas bör Försäkringskassan överta ansvaret för att tillsätta ledamöter i socialförsäkringsnämnderna från och med den 1 januari 2007. Försäkringskassan har inte framfört några invändningar mot detta men anser att det finns anled-

ning att överväga en avveckling av socialförsäkringsnämnderna senast den 31 mars 2007. Anledningen är att Försäkringskassan vill undvika en resurskrävande nyrekrytering av ledamöter i nämnderna. Regeringen avser att senare återkomma till frågan om avveckling av socialförsäkringsnämnderna. Innan ställning kan tas till en lämplig tidpunkt för avvecklingen måste ett förslag till hur en avveckling skall ske beredas i särskild ordning.

5. Ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

Regeringens förslag: Ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder skall inte längre avgöras av socialförsäkringsnämnd utan i stället av tjänsteman hos Försäkringskassan. Förslaget genomförs genom en ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Försäkringskassan synpunkter: Försäkringskassan har inga synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Försäkringskassan har inkommit till regeringen med en skrivelse (S2006/7505/SF) i vilken det föreslås att beslut om bilstöd från och med den 1 januari 2007 skall fattas av tjänsteman hos Försäkringskassan i stället för av socialförsäkringsnämnd. Förslaget kräver en ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder. Bakgrunden till förslaget är att Försäkringskassan har fattat beslut om att koncentrera handläggningen av ärendena till Västervik från och med den 1 januari 2007. Försäkringskassans avsikt med koncentrationen är att uppnå en effektiv, enhetlig, korrekt och lika handläggning. Genom koncentrationen av ärendehandläggningen och den ändrade beslutsordningen kan ärenden om bilstöd handläggas mycket snabbare. Den genomsnittliga handläggningstiden beräknas minska från 157 dagar till 60 dagar. För att koncentrationen av ärendehandläggningen inte skall innebära en kraftig ökning av belastningen på Kalmar läns socialförsäkringsnämnder bör beslutsordningen ändras på så sätt att besluten inte längre skall fattas av socialförsäkringsnämnd utan av tjänsteman. Försäkringskassan har i sin skrivelse även anfört att förslaget innebär att de förtroendevaldas medverkan i beslut om bilstöd försvinner men att de förtroendevalda emellertid har kvar en möjlighet till övergripande insyn genom försäkringsdelegationerna.

Regeringen anser att Försäkringskassans arbete med att effektivisera ärendehandläggningen är positiv och stödjer därför detta arbete. Regeringen delar härutöver Försäkringskassans bedömning att koncentrationen bör leda till en mer lika och rättssäker handläggning. Det förhållandet att regeringen nu föreslår att försäkringsdelegationerna skall avvecklas förändrar inte regeringens bedömning. Beslut i ärenden om bilstöd

bör därför från och med den 1 januari 2007 fattas av tjänsteman hos Försäkringskassan i stället för av socialförsäkringsnämnd.

6. Ekonomiska och övriga konsekvenser

I denna proposition föreslås ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring och lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Vidare föreslås att lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder ändras så att dessa ärenden inte längre skall avgöras av socialförsäkringsnämnd.

Förslagen innebär minskade administrativa kostnader för Försäkringskassan i och med att kostnader för försäkringsdelegationerna försvinner. Kostnadsminskningen uppvägs dock till viss del av de kostnader som uppstår till följd av att Försäkringskassan övertar delar av delegationernas arbetsuppgifter. Förslagen innebär även att Försäkringskassans kostnader för beslutsfattande om bilstöd till personer med funktionshinder minskar något. Sammantaget bedöms förslagen leda till en marginell minskning av Försäkringskassans förvaltningskostnader.

Förslagen påverkar inte den kommunala självstyrelsen. Inte heller bedöms förslagen medföra några EG-rättsliga konsekvenser.

7. Ikraftträdande

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

Ändringarna i 16 § första stycket lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser föreslås dock tillämpas första gången för tid efter den 31 mars 2007, se författningskommentaren till 16 § första stycket denna lag.

8. Författningskommentar

8.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

18 kap. 1–4 §§ Genom att bestämmelserna i 18 kap. 1–4 §§ upphävs, avvecklas försäkringsdelegationerna vid årsskiftet 2006/2007. Försäkringsdelegationerna har bl.a. haft i uppgift att fatta beslut om deltagande i finansiell samordning och annan samverkan inom rehabiliteringsområdet. Genom att försäkringsdelegationerna upphör kommer det i fortsättningen att vara Försäkringskassan som fattar beslut härom. Denna nya uppgift för Försäkringskassan regleras i förordningen (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan.

5 §

Försäkringsdelegationerna har haft i uppgift att utse ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna. Genom att försäkringsdelegationerna avvecklas övergår uppgiften att utse ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna till Försäkringskassan. Vem inom Försäkringskassan som skall vara behörig att fatta beslut om detta får regleras i Försäkringskassans interna delegationsordning.

8.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

Genom att 3 § lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder upphävs, kommer ärenden om rätt till bilstöd inte längre att avgöras av socialförsäkringsnämnd. Beslut skall i stället fattas av tjänsteman. Bestämmelsen i 20 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning av beslut som har fattats av tjänsteman kommer därmed att tillämpas.

8.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

12 §

Ändringen i första stycket föranleds av att försäkringsdelegationerna upphör fr.o.m. den 1 januari 2007. Ledamöterna och ersättarna i förbundsstyrelsen kommer i stället att utses av Försäkringskassan. Vem inom Försäkringskassan som skall vara behörig att fatta beslut om detta får regleras i Försäkringskassans interna delegationsordning.

Ändringen i andra stycket 2 innebär att endast den som är anställd hos Försäkringskassan kan utses till ledamot eller ersättare i styrelsen. Således kan inte en ledamot i socialförsäkringsnämnd utses, såvida inte han eller hon också är anställd hos Försäkringskassan.

Det nuvarande tredje stycket tas bort. Detta är en konsekvens av att försäkringsdelegationerna upphör.

16 §

Ändringen i första stycket föranleds av att endast anställda hos Försäkringskassan skall kunna utses till ledamöter och ersättare. Att en ledamots eller ersättares mandattid i en försäkringsdelegation eller socialförsäkringsnämnd löpt ut utgör dock inte något hinder mot att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse fullföljs fram till den 1 april 2007, då en ny mandattid börjar löpa enligt 13 § andra stycket.

Ändringen i andra stycket är en följd av den föreslagna bestämmelsen i 12 § andra stycket 2 att ledamot eller ersättare i styrelsen skall vara anställd vid Försäkringskassan.

Lagförslag i promemorian om avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäkring

TPF

1

FPT

dels att 18 kap. 1–4 §§ skall upphöra att gälla, dels att 18 kap. 5 § samt rubriken närmast före den upphävda 18 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap.

TPF

2

FPT

Om försäkringsdelega-

tion och socialförsäkringsnämnd

18 kap. Om socialförsäkringsnämnd

5 §

Försäkringskassan skall inrätta socialförsäkringsnämnder. En socialförsäkringsnämnd skall bestå av sju ledamöter, varav en skall vara ordförande och en vice ordförande. Ledamöterna i en socialförsäkringsnämnd skall utses av försäkringsdelegationen.

En socialförsäkringsnämnd skall bestå av sju ledamöter, varav en skall vara ordförande och en vice ordförande. Ledamöterna i en socialförsäkringsnämnd skall utses av Försäkringskassan.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

TP

1

PT

Lagen omtryckt 1982:120.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2004:781.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

Härigenom föreskrivs att 3 §

TPF

1

FPT

lagen (1988:360) om handläggning av

ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder skall upphöra att gälla vid utgången av år 2006.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:816.

3 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Härigenom föreskrivs att 12 och 16 §§ lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

TPF

1

FPT

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och landstingsfullmäktige, länets försäkringsdelegation hos Försäkringskassan och av länsarbetsnämndens chef. När ledamöter eller ersättare skall utses för kommun och landsting skall det, under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt, ske genom proportionellt val.

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och landstingsfullmäktige, Försäkringskassan och av länsarbetsnämndens chef. När ledamöter eller ersättare skall utses för kommun och landsting skall det, under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt, ske genom proportionellt val.

Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som är

1. ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige,

2. ledamot i försäkringsdelegationen eller i en socialförsäkringsnämnd hos Försäkringskassan, eller

2. anställd vid Försäkringskassan, eller

3. ledamot i länsarbetsnämndens styrelse eller anställd vid länsarbetsnämnden.

När det utses ersättare i styrelsen skall det bestämmas i vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring.

16 §

TPF

2

FPT

Bestämmelserna i 4 kap. 8–10 §§ samt 11 § första stycket kommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige, i en försäkringsdelegation eller socialförsäkringsnämnd hos Försäkringskassan eller

Bestämmelserna i 4 kap. 8–10 §§ samt 11 § första stycket kommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige eller i länsarbetsnämndens styrelse har löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:793.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2004:793.

i länsarbetsnämndens styrelse har löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör.

eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör.

Länsarbetsnämnden får återkalla uppdraget för en ledamot eller ersättare som nämnden har utsett, om hans eller hennes anställning vid nämnden har upphört.

Försäkringskassan respektive länsarbetsnämnden får återkalla uppdraget för en ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive nämnden har utsett, om hans eller hennes anställning vid Försäkringskassan respektive nämnden har upphört.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Bestämmelserna i 16 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 april 2007.

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 november 2006

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, statsråden Ask, Odenberg, Erlandsson, Torstensson, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors

Föredragande: statsrådet Hägglund

Regeringen beslutar proposition 2006/07:10 avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd