Upphävd författning

Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

(LBH)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:360 i lydelse enligt SFS 2007:196
Ikraft
1988-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt bidrag till personer med funktionshinder och föräldrar till barn med funktionshinder för att anskaffa ett motorfordon lämnas enligt föreskrifter som meddelas av regeringen. Lag (2006:490).

2 a §  I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m. Lag (2004:816).

Prop. 2003/04:152: I paragrafen görs en ändring med anledning av de ändringar som föreslås i 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Dessa innebär bl.a. att forumbestämmelserna för handläggning i en allmän försäkringskassa upphävs, eftersom den nya Försäkringskassan utgör en rikstäckande myndighet.

3 § Har upphävts genom lag (2006:1564).
4 § Har upphävts genom lag (2005:331).

5 §  I ärenden om bidrag som avses i 1 § tillämpas följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

[S2]20 kap.4 § första och andra styckena om återbetalningsskyldighet,

[S3]20 kap.4 b-4 d §§ om ränta,

[S4]20 kap.10-13 §§ om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans och domstolsbeslut. Lag (2007:196).

Prop. 2006/07:49: I paragrafen införs ytterligare hänvisningar till lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). Hänvisningarna innebär att också bestämmelserna om återbetalningsskyldighet i 20 kap. 4 § första och andra styckena AFL och om ränta i 20 kap. 4 b–4 d §§ samma lag blir tillämpliga i ärenden om bilstöd. Återbetalningsskyldigheten i 20 kap. 4 § första och andra styckena har sin motsvarighet i 16 ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

Lag (1991:224) om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:224

Lag (1991:1985) om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade

Lag (1994:1752) om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. De nya bestämmelserna tillämpas även på en ansökan som gjorts under år 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:119, Prop. 1994/95:88, Bet. 1994/95:SfU8
  Omfattning
  ändr. 3 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1998:92) om ändring i lagen (1988:360) om handläggningen av ärenden om bilstöd till handikappade

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:813) om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på en ansökan som gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 2 a, 3 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2004:816) om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3, 5 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:331) om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade

Förarbeten
Rskr. 2004/05:233, Prop. 2004/05:96, Bet. 2004/05:SfU14
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:490) om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade

Förarbeten
Rskr. 2005/06:302, Prop. 2005/06:92, Bet. 2005/06:SoU25
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1564) om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

Förarbeten
Rskr. 2006/07:79, Prop. 2006/07:10, Bet. 2006/07:SfU3
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:196) om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.