Prop. 2011/12:27

Ändring i lagen om tävling med hästdjur

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 oktober 2011

Jan Björklund

Anna-Karin Hatt

(Landsbygdsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om skyldighet för arrangörer av hästtävlingar att lämna information till tillsynsmyndigheten om de tävlingar som undantas från principen om icke-diskriminering.

Ändringen är motiverad av att medlemsstaterna är skyldiga, enligt kommissionens beslut 2009/712/EG, att på en internetbaserad informationssida publicera information om dessa tävlingar.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur

Härigenom föreskrivs1 att 4 § lagen (2007:629) om tävling med hästdjur ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Vad som sägs i 3 § gäller inte vid – hästtävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stambok och som har till syfte att förbättra rasen,

– regionala hästtävlingar som anordnas för att välja ut hästdjur, eller – historiska eller traditionella evenemang.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en organisation som anordnar en hästtävling att lämna information till den myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § om sådana tävlingar eller evenemang som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Jfr rådets direktiv 90/428/EEG av den 26 juni 1990 om handel med hästdjur som är avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i tävlingar (EGT L 224, 18.8.1990, s. 60, svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 178, Celex 31990L0428), ändrat genom rådets direktiv 2008/73/EG (EUT L 219, 14.8.2008, s. 40, Celex 32008L0073).

3. Ärendet och dess beredning

Frågor om villkor för hästtävlingar behandlas i rådets direktiv 90/428/EEG av den 26 juni 1990 om handel med hästdjur som är avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i tävlingar (EGT L 224, 18.8.1990, s. 60, svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 178, Celex 31990L0428). Direktivet har i Sverige genomförts i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur och förordningen (2009:630) om tävling med hästdjur.

Direktivet har därefter ändrats genom rådets direktiv 2008/73/EG av den 15 juli 2008 om förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området och om ändring av direktiven 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG, 2000/75/EG, beslut 2000/258/EG samt direktiven 2001/89/EG, 2002/60/EG och 2005/94/EG (EUT L 219, 14.8.2008, s. 40, Celex 32008L0073). Vidare har kommissionen beslutat om genomförandeåtgärder i kommissionens beslut 2009/712/EG av den 18 september 2009 om tillämpning av rådets direktiv 2008/73/EG avseende Internetbaserade informationssidor med förteckningar över anläggningar och laboratorier som godkänts av medlemsstaterna i enlighet med gemenskapens veterinärlagstiftning och avelstekniska lagstiftning (EUT L 247, 19.9.2009, s. 13, Celex 32009D0712).

Kommissionen har i en skrivelse till regeringen konstaterat att det följer av rådets direktiv 90/428/EEG att medlemsstater som har för avsikt att utnyttja direktivets möjlighet att reservera vissa tävlingar, i förväg ska underrätta övriga medlemsstater och allmänheten om detta och skälen för det samt att det av kommissionens beslut 2009/712/EG framgår att denna information ska lämnas på en internetbaserad informationssida. Kommissionen noterade vidare att Sverige inte har publicerat sådana uppgifter på internet. I svaret till kommissionen har regeringen bl.a. anfört att Sverige har för avsikt att ändra hästtävlingslagen för att kunna leva upp till kraven i EU-bestämmelserna (dnr Jo2010/2929).

Inom Landsbygdsdepartementet har det upprättats en promemoria om ändring i lagen om tävling med hästdjur, bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Landsbygdsdepartementet (dnr L2011/1486).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 29 september 2011 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 3. Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4.

4. Gällande rätt

EU-bestämmelser

Rådets direktiv 90/428/EEG

I rådets direktiv 90/428/EEG om handel med hästdjur som är avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i tävlingar fastställs villkoren för handel med hästar som är avsedda för tävlingar och villkoren för deltagande i tävlingar (artikel 1). Med tävlingar avses i direktivet alla hästtävlingar som t.ex. kapplöpningar, hopptävlingar, parader, dressyr, körtävlingar och uppvisningar (artikel 2).

Direktivet föreskriver bl.a. att tävlingsregler inte får göra någon åtskillnad mellan hästar som är registrerade i eller härstammar från den medlemsstat där tävlingen hålls och hästar som är registrerade i eller härstammar från andra medlemsstater (artikel 3). Detta gäller särskilt kraven för tillträde till tävlingen, bedömningen vid tävlingen och eventuell prissumma eller vinst som kan uppkomma vid tävlingen (artikel 4.1).

I artikel 4.2 anges dock vissa undantag. Enligt första strecksatsen ska de förpliktelser som anges i artikel 3 inte inverka på organisationen av

a) tävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stambok i syfte att förbättra rasen,

b) regionala tävlingar med sikte på att välja ut hästdjur,

c) historiska eller traditionella evenemang. De medlemsstater som vill utnyttja undantagsmöjligheterna ska i förväg underrätta övriga medlemsstater och allmänheten om detta och skälen härför.

I direktivet finns vidare bestämmelser som möjliggör att en viss procentsats av prissummorna avsätts för att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet (artikel 4.2 andra strecksatsen).

Det föreskrivs vidare att kommissionen har rätt att anta allmänna regler för genomförandet av dessa bestämmelser (artikel 4.3).

Kommissionens beslut 2009/712/EG

Kommissionen har, med stöd av bl.a. bemyndigandet i artikel 4.3 i rådets direktiv 90/428/EEG, meddelat kommissionens beslut 2009/712/EG av den 18 september 2009 om tillämpning av rådets direktiv 2008/73/EG avseende Internetbaserade informationssidor med förteckningar över anläggningar och laboratorier som godkänts av medlemsstaterna i enlighet med gemenskapens veterinärlagstiftning och avelstekniska lagstiftning.

Enligt beslutet ska medlemsstaterna senast den 1 januari 2010 upprätta internetbaserade informationssidor för att ge övriga medlemsstater och allmänheten elektronisk tillgång till förteckningarna över anläggningar m.m. som är godkända, erkända eller på annat sätt utsedda i enlighet med de direktiv som anges i bilaga I till beslutet. I bilagan finns rådets direktiv 90/428/EEG upptaget. De internetbaserade informationssidorna ska sammanställas enligt förlagor som finns i bilaga II till beslutet och ska hållas uppdaterade. Bland förlagorna finns en som rör hästtävlingar som

omfattas av undantaget från principen om icke-diskriminering. Av förlagan framgår att medlemsstaterna ska ange det antal tävlingar som omfattas av undantaget enligt artikel 4.2 första strecksatsen i rådets direktiv 90/428/EEG, vilken tävlingsdisciplin som avses och det år som uppgiften rör.

Svenska bestämmelser

Lagen ( 2007:629 ) om tävling med hästdjur

Rådets direktiv 90/428/EEG är i Sverige genomfört genom lagen (2007:629) om tävling med hästdjur (hästtävlingslagen) och förordningen (2009:630) om tävling med hästdjur.

I lagens 3 § stadgas att vid en hästtävling får tävlingsreglerna inte göra åtskillnad mellan hästdjur som är registrerade i eller härstammar från Sverige och hästdjur som är registrerade i eller härstammar från en annan medlemsstat i EU. Undantag från den bestämmelsen får dock, enligt 4 §, göras vid

– hästtävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stambok och som har till syfte att förbättra rasen,

– regionala hästtävlingar som anordnas för att välja ut hästdjur, eller – historiska eller traditionella evenemang. I lagen finns vidare bestämmelser som möjliggör för godkända tävlingsorganisationer att avsätta högst 20 procent av prissumman eller annan vinst i syfte att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet. Godkända tävlingsorganisationer är skyldiga att lämna information till den myndighet som regeringen bestämmer om villkoren för fördelning av avsatta medel från prissumman eller annan vinst vid en hästtävling.

5. Överväganden och förslag

Regeringens förslag: Det införs ett bemyndigande i hästtävlingslagen för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om skyldighet för tävlingsarrangörer att lämna information till tillsynsmyndigheten om de tävlingar och evenemang som undantas från principen om icke-diskriminering.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrar sig över förslaget tillstyrker eller har inget att invända mot det. Kommerskollegium påpekar dock att när konkreta författningar antas med stöd av det föreslagna bemyndigandet, så kan anmälningsplikt enligt tjänstedirektivet (2006/123/EG) föreligga. Svenska Hästavelsförbundet påpekar att det är viktigt att

Statens jordbruksverks tillämpningsföreskrifter remitteras till samtliga berörda organisationer och konstaterar att för att svensk hästavel inte ska missgynnas är det viktigt att tolkningen av vilka arrangemang som kan omfattas av undantagen är likartade inom hela EU.

Skälen för regeringens förslag: Vid tiden för genomförandet av rådets direktiv 90/428/EEG fanns det i artikel 4.2 i direktivet en skyldighet för medlemsstaterna att i förväg informera kommissionen om sin avsikt att utnyttja undantagsmöjligheterna. Bestämmelsen tolkades som att det var tillräckligt att Sverige på ett allmänt sätt underrättade kommissionen om att tävlingsorganisationer i Sverige har rätt att tillämpa undantagen i artikel 4.2 (prop. 2006/07:76 s. 12 f.). Detta medförde att det i lagen inte infördes någon anmälningsskyldighet för de tävlingsorganisationer som har för avsikt att tillämpa undantaget.

Därefter har direktivets bestämmelse om underrättelseskyldighet ändrats. Det stadgas numera att medlemsstater som vill utnyttja dessa undantagsmöjligheter i förväg ska underrätta övriga medlemsstater och allmänheten om detta och skälen för det. Vidare följer det av kommissionens beslut 2009/712/EG att medlemsstaterna är skyldiga att på internet redovisa det antal tävlingar som omfattas av undantaget från principen om icke-diskriminering.

Den ansvariga myndigheten, Statens jordbruksverk, har i dag inte tillräcklig kunskap om dessa tävlingar och Sverige kan därför inte fullgöra sina skyldigheter enligt direktivet. För att Jordbruksverket ska få vetskap om samtliga tävlingar där undantagsmöjligheterna avses att bli utnyttjade, måste det införas en skyldighet för tävlingsarrangörerna att anmäla detta. Regeringen föreslår därför att det införs ett bemyndigande i hästtävlingslagen för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om skyldighet för tävlingsarrangörer att lämna information till tillsynsmyndigheten om de tävlingar och evenemang som undantas från principen om icke-diskriminering.

6. Konsekvenser

Regeringens bedömning: De kostnader som uppstår för berörda organisationer och för berörd myndighet bedöms bli ytterst blygsamma. Regelförändringen innebär ingen påverkan på konkurrensförhållanden.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna: Svensk Travsport påpekar att den uppskattade arbetstiden i konsekvensanalysen för rapportering av stängda lopp för travets del är underskattad.

Skälen för regeringens bedömning: Som anförs ovan är Sverige genom medlemskapet i EU skyldig att genomföra EU-lagstiftningen. Det är således inte möjligt att inte vidta någon åtgärd. Regeringen bedömer inte heller att det finns någon alternativ lösning till att införa en anmälningsskyldighet för tävlingsorganisationerna.

De som berörs av regleringen är organisationer i Sverige som ordnar hästtävlingar som undantas från principen om icke-diskriminering samt den myndighet som ska sammanställa och publicera informationen, dvs. Jordbruksverket.

Det är ca 50 organisationer som berörs av regelförändringen. Dessa organisationer anordnar årligen ca 800 tävlingar som reserveras för svenska hästar inom främst disciplinerna trav, galopp, ridsport (hoppning, dressyr m.m.) och utställningar.

Det uppskattas att det årligen anordnas runt 500 reserverade travtävlingar, ca 50 reserverade galopptävlingar och drygt 250 andra reserverade tävlingar eller utställningar.

Tidsåtgången för rapporteringen till Jordbruksverket kan variera något beroende på antalet tävlingar som en organisation anordnar. Tidsåtgången bedöms dock för merparten av organisationerna vara högst en timme per år. Organisationernas kostnad bedöms därför vara ytterst begränsad.

Jordbruksverkets kostnad för att hantera regelförändringen inbegriper kostnader för att årligen samla in och publicera uppgifter från berörda organisationer samt kostnader för att informera om regelförändringen. Jordbruksverkets arbetstid för att samla in och publicera uppgifterna om reserverade tävlingar beräknas till 40 timmar per år, varför även denna kostnad bedöms vara ytterst begränsad.

Jordbruksverket kommer att behöva genomföra en informationsinsats med anledning av regelförändringen. Arbetsinsatsen för att informera om regelförändringen bedöms dock som ringa och kan genomföras inom myndighetens ordinarie verksamhet.

Den sammanlagda årliga kostnaden för Jordbruksverket är således mycket blygsam och bedöms rymmas inom ramen för befintliga resurser.

Regelförändringen innebär ingen påverkan på konkurrensförhållanden för hästtävlingar, eftersom alla tävlingsarrangörer berörs.

De flesta berörda organisationer är relativt små och har få anställda. De flesta berörda tävlingar anordnas dock av de större organisationerna: Svensk Travsport, Svensk Galopp, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen och Svenska Islandshästförbundet. Någon särskild hänsyn behöver dock inte tas till de mindre organisationerna.

Promemoria om ändring i lagen om tävling med hästdjur

Sammanfattning

I promemorian föreslås att det i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om skyldighet för arrangörer av hästtävlingar att lämna information till tillsynsmyndigheten om de tävlingar som undantas från principen om icke-diskriminering.

Ändringen är motiverad av att medlemsstaterna är skyldiga, enligt kommissionens beslut 2009/712/EG, att på en Internetbaserad informationssida publicera information om dessa tävlingar.

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur

Härigenom föreskrivs2 att 4 § lagen (2007:629) om tävling med hästdjur ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Vad som sägs i 3 § gäller inte vid – hästtävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stambok och som har till syfte att förbättra rasen,

– regionala hästtävlingar som anordnas för att välja ut hästdjur, eller – historiska eller traditionella evenemang.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en organisation som anordnar en hästtävling att lämna information till den myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § om varje tävling eller evenemang som organisationen anordnar med stöd av bestämmelserna i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2 Jfr rådets direktiv 90/428/EEG av den 26 juni 1990 om handel med hästdjur som är avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i tävlingar (EGT L 224, 18.8.1990, s. 60, svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 178, Celex 31990L0428).

Bakgrund

EU-rätt

Rådets direktiv 90/428/EEG

I rådets direktiv 90/428/EEG om handel med hästdjur som är avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i tävlingar fastställs villkoren för handel med hästar som är avsedda för tävlingar och villkoren för deltagande i tävlingar (artikel 1). Med tävlingar avses i direktivet alla hästtävlingar som t.ex. kapplöpningar, hopptävlingar, parader, dressyr, körtävlingar och uppvisningar (artikel 2).

Direktivet föreskriver bl.a. att tävlingsregler inte får göra någon åtskillnad mellan hästar som är registrerade i eller härstammar från den medlemsstat där tävlingen hålls och hästar som är registrerade i eller härstammar från andra medlemsstater (artikel 3). Detta gäller särskilt kraven för tillträde till tävlingen, bedömningen vid tävlingen och eventuell prissumma eller vinst som kan uppkomma vid tävlingen (artikel 4.1).

I artikel 4.2 anges dock vissa undantag. Enligt första strecksatsen ska de förpliktelser som anges i artikel 3 inte inverka på organisationen av

a) tävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stambok i syfte att förbättra rasen,

b) regionala tävlingar med sikte på att välja ut hästdjur,

c) historiska eller traditionella evenemang. De medlemsstater som vill utnyttja undantagsmöjligheterna ska i förväg underrätta övriga medlemsstater och allmänheten om detta och skälen härför.

Medlemsstaterna får även genom officiellt erkända eller godkända organisationer avsätta en viss procentsats av prissummorna för att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet (artikel 4.2 andra strecksatsen).

Det föreskrivs vidare att kommissionen har rätt att anta allmänna regler för genomförandet av dessa bestämmelser (artikel 4.3).

Kommissionens beslut 2009/712/EG

Kommissionen har, med stöd av bl.a. bemyndigandet i artikel 4.3 i rådets direktiv 90/428/EEG, meddelat kommissionens beslut 2009/712/EG av den 18 september 2009 om tillämpning av rådets direktiv 2008/73/EG avseende Internetbaserade informationssidor med förteckningar över anläggningar och laboratorier som godkänts av medlemsstaterna i enlighet med gemenskapens veterinärlagstiftning och avelstekniska lagstiftning (EUT L 247, 19.9.2009, s. 13, Celex 32009D0712).

Enligt beslutet ska medlemsstaterna senast den 1 januari 2010 upprätta Internetbaserade informationssidor för att ge övriga medlemsstater och allmänheten elektronisk tillgång till förteckningarna över anläggningar m.m. som är godkända, erkända eller på annat sätt utsedda i enlighet med de direktiv som anges i bilaga I till beslutet. I bilagan finns rådets

direktiv 90/428/EEG upptagen. De Internetbaserade informationssidorna ska sammanställas enligt förlagor som finns i bilaga II till beslutet och ska hållas uppdaterade. Bland förlagorna finns en som rör hästtävlingar som omfattas av undantaget från principen om icke-diskriminering. Av förlagan framgår att medlemsstaterna ska ange det antal tävlingar som omfattas av undantaget enligt artikel 4.2 första strecksatsen i rådets direktiv 90/428/EEG, vilken tävlingsdisciplin som avses och det år för vilken uppgiften härrör.

Svensk rätt

Hästtävlingslagen

Rådets direktiv 90/428/EEG är i Sverige genomfört genom lagen (2007:629) om tävling med hästdjur (hästtävlingslagen) och förordningen (2009:630) om tävling med hästdjur.

I lagens 3 § stadgas att vid en hästtävling får tävlingsreglerna inte göra åtskillnad mellan hästdjur som är registrerade i eller härstammar från Sverige och hästdjur som är registrerade i eller härstammar från en annan medlemsstat i EU. Undantag från den bestämmelsen får dock, enligt 4 §, göras vid

– hästtävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stambok och som har till syfte att förbättra rasen,

– regionala hästtävlingar som anordnas för att välja ut hästdjur, eller – historiska eller traditionella evenemang. Enligt 5 § får en organisation som anordnar en hästtävling tillämpa tävlingsregler som innebär att för varje tävling eller tävlingstyp får högst 20 procent av prissumman eller annan vinst avsättas i syfte att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet. Sådana avsättningar får dock endast göras av en organisation som godkänts av den myndighet som regeringen bestämmer. Godkända tävlingsorganisationer är vidare skyldiga att lämna information till den myndighet som regeringen bestämmer om villkoren för fördelning av avsatta medel från prissumman eller annan vinst vid en hästtävling.

Promemorians förslag

Promemorians förslag: Det införs ett bemyndigande i hästtävlingslagen för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om skyldighet för tävlingsarrangörer att lämna information till tillsynsmyndigheten om de tävlingar och evenemang som undantas från principen om icke-diskriminering.

Skälen för promemorians förslag: Vid tiden för genomförandet av rådets direktiv 90/428/EEG fanns det en skyldighet i artikel 4.2 i direktivet för medlemsstaterna att i förväg informera kommissionen om sin avsikt att utnyttja undantagsmöjligheterna. Bestämmelsen tolkades

som att det var tillräckligt att Sverige på ett allmänt sätt underrättade kommissionen om att tävlingsorganisationer i Sverige har rätt att tillämpa undantagen i artikel 4.2 (prop. 2006/07:76 s. 12 ff). Detta medförde att det i lagen inte infördes någon anmälningsskyldighet för de tävlingsorganisationer som har för avsikt att tillämpa undantaget.

Därefter har bestämmelsen om underrättelseskyldighet ändrats. Det stadgas numera att medlemsstater som vill utnyttja dessa undantagsmöjligheter i förväg ska underrätta övriga medlemsstater och allmänheten om detta och skälen härför. Vidare följer det av kommissionens beslut 2009/712/EG att medlemsstaterna är skyldiga att på Internet redovisa det antal tävlingar som omfattas av undantaget från principen om icke-diskriminering.

Den ansvariga myndigheten, Statens jordbruksverk, har idag inte kunskap om dessa tävlingar och Sverige kan därför inte fullgöra sina skyldigheter enligt direktivet. För att Jordbruksverket ska få vetskap om det antal tävlingar där undantagsmöjligheterna avses att utnyttjas måste det införas skyldighet för tävlingsarrangörerna att anmäla detta. Det föreslås därför att det införs ett bemyndigande i hästtävlingslagen för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om skyldighet för tävlingsarrangörer att lämna information till tillsynsmyndigheten om de tävlingar och evenemang som undantas från principen om icke-diskriminering.

Konsekvenser

Som anförs ovan är Sverige genom medlemskapet i EU skyldig att genomföra EU-lagstiftningen. Det är således inte möjligt att inte vidta någon åtgärd. Det bedöms inte heller finnas någon alternativ lösning till att införa en anmälningsskyldighet för tävlingsorganisationerna.

De som berörs av regleringen är organisationer i Sverige som ordnar hästtävlingar som undantas från principen om icke-diskriminering samt den myndighet som ska sammanställa och publicera informationen, dvs. Jordbruksverket.

Det är ca 50 organisationer som berörs av regelförändringen. Dessa organisationer uppskattas årligen ordna ca 800 tävlingar som reserveras för svenska hästar inom främst disciplinerna trav, galopp, ridsport (hoppning, dressyr m.m.) och utställningar.

Det uppskattas att det årligen anordnas runt 500 reserverade travtävlingar, ca 50 reserverade galopptävlingar och drygt 250 andra reserverade tävlingar eller utställningar.

Tidsåtgången för rapportering till Jordbruksverket bedöms för merparten av organisationerna vara högst en timme per år, dvs. totalt 50 timmar. Kostnaden för arbetstiden vid organisationerna beräknas till 50*296 kr per timme = 14 800 kr.

Myndighetens kostnad för att hantera regelförändringen inbegriper kostnader för att årligen samla in och publicera uppgifter från berörda organisationer samt kostnader för att informera om regelförändringen. Jordbruksverkets arbetstid för att samla in och publicera uppgifterna om reserverade tävlingar beräknas till 40 timmar per år. Kostnaden för arbetstiden blir då 40*296 kr per timme = 11 840 kr.

Jordbruksverket kommer att behöva genomföra en informationsinsats med anledning av regelförändringen. Arbetsinsatsen för att informera om regelförändringen bedöms dock som ringa och kan genomföras inom myndighetens ordinarie verksamhet.

Den sammanlagda årliga kostnaden för berörda organisationer och för myndigheten (Jordbruksverket) är således mycket blygsam (under 30 000 kr).

Regelförändringen innebär ingen påverkan på konkurrensförhållanden för hästtävlingar, eftersom alla tävlingsarrangörer berörs.

De flesta berörda organisationer är relativt små och har få anställda. De flesta berörda tävlingar anordnas dock av de större organisationerna: Svensk Travsport, Svensk Galopp, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen och Svenska Islandshästförbundet. Någon särskild hänsyn behöver dock inte tas till de mindre organisationerna.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttrande över förslagen i promemorian om ändring i lagen om tävling med hästdjur har svar inkommit från Kommerskollegium, Statens jordbruksverk, Regelrådet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svensk Travsport och Svenska Hästavelsförbundet,

Svensk Galopp, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Ponnyavelsförbundet, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Åsneföreningen har inte inkommit med remissvar.

Lagrådsremissens förslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur

Härigenom föreskrivs3 att 4 § lagen (2007:629) om tävling med hästdjur ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Vad som sägs i 3 § gäller inte vid – hästtävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stambok och som har till syfte att förbättra rasen,

– regionala hästtävlingar som anordnas för att välja ut hästdjur, eller – historiska eller traditionella evenemang.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en organisation som anordnar en hästtävling att lämna information till den myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § om sådana tävlingar eller evenemang som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

3 Jfr rådets direktiv 90/428/EEG av den 26 juni 1990 om handel med hästdjur som är avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i tävlingar (EGT L 224, 18.8.1990, s. 60, svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 178, Celex 31990L0428), ändrat genom rådets direktiv 2008/73/EG (EUT L 219, 14.8.2008, s. 40, Celex 32008L0073).

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-10-04

Närvarande: F.d. justitierådet Marianne Eliason samt justitieråden Peter

Kindlund och Kerstin Calissendorff.

Ändring i lagen om tävling med hästdjur

Enligt en lagrådsremiss den 29 september 2011 (Landsbygdsdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Kristina Ohlsson.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Landsbygdsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 oktober 2011

Närvarande: Statsrådet Björklund, ordförande, och statsråden Larsson, Hägglund, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Attefall, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Lööf

Föredragande: statsrådet Hatt

Regeringen beslutar proposition 2011/12:27 Ändring i lagen om tävling med hästdjur

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som

inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EUregler

Lag om ändring i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur

4 § 31990L0428