Lag (2007:629) om tävling med hästdjur

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
SFS 2007:629 i lydelse enligt SFS 2011:1492
Ikraft
2007-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om villkor för deltagande i tävlingar med hästdjur och om medel som avsätts från prissummor eller annan vinst vid hästtävlingar.

2 §  I denna lag avses med

[S2]hästdjur: husdjur av häst- eller åsneras eller korsningar mellan dessa,

[S3]hästtävling: varje tävling med hästdjur, inklusive hästkapplöpningar, hopptävlingar, parader, dressyrtävlingar, körtävlingar och uppvisningar.

Villkor för hästtävlingar

3 §  Vid en hästtävling får, om inte annat följer av 4 och 5 §§, tävlingsreglerna inte göra åtskillnad mellan hästdjur som är registrerade i eller härstammar från Sverige och hästdjur som är registrerade i eller härstammar från en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU) eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller särskilt

  • kraven för tillträde till tävlingen, särskilt minimi- eller maximikrav,
  • bedömningen vid tävlingen, och
  • den prissumma eller vinst som kan uppkomma vid tävlingen.

4 §  Vad som sägs i 3 § gäller inte vid

  • hästtävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stambok och som har till syfte att förbättra rasen,
  • regionala hästtävlingar som anordnas för att välja ut hästdjur, eller
  • historiska eller traditionella evenemang.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en organisation som anordnar en hästtävling att lämna information till den myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § om sådana tävlingar eller evenemang som avses i första stycket. Lag (2011:1492).

5 §  En organisation som anordnar en hästtävling får tillämpa tävlingsregler som innebär att för varje tävling eller tävlingstyp högst 20 procent av prissumman eller annan vinst som avses i 3 § andra stycket avsätts i syfte att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet.

[S2]Avsättningar enligt första stycket får göras endast av en organisation som godkänts av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. En organisation skall godkännas om den har antagit tävlingsregler som uppfyller de villkor som avses i första stycket. Godkännande får tidsbegränsas.

[S3]Godkännande enligt andra stycket får återkallas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda.

[S4]En organisation som godkänts enligt andra stycket är skyldig att lämna information till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i fråga om villkoren för fördelning av avsatta medel från prissumman eller annan vinst vid en hästtävling.

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna i 5 §.

Tillsyn

7 §  Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Rätt till upplysningar

8 §  Den myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § har i den utsträckning som behövs för tillsynen rätt att av den som anordnar en hästtävling på begäran få upplysningar och ta del av handlingar.

Föreläggande, förbud och vite

9 §  Den myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen skall följas.

[S2]Förelägganden och förbud får, i fall som inte är ringa, förenas med vite.

Avgifter

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut i ärenden enligt 5 § andra stycket.

Överklagande

11 §  Beslut som en förvaltningsmyndighet har meddelat enligt lagen eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2007:629) om tävling med hästdjur

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.
  2. Kravet på godkännande enligt 5 § andra stycket gäller först från och med den 1 januari 2008.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:206, Prop. 2006/07:76, Bet. 2006/07:MJU16
CELEX-nr
31990L0428
Ikraftträder
2007-08-01

Lag (2011:1492) om ändring i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur

Förarbeten
Rskr. 2011/12:51, Prop. 2011/12:27, Bet. 2011/12:MJU3
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32008L0073
Ikraftträder
2012-01-01