Prop. 2012/13:106

Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

Prop. 2012/13:106

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Gunilla Carlsson (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan. Förhandlingarna med Vietnam avslutades i september 2010 och avtalet undertecknades av båda parter i oktober 2010. Genom avtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete med Vietnam inrättas ett ramverk för relationerna mellan parterna, vilka för närvarande styrs av avtalet från 1995 mellan Europeiska gemenskapen och Vietnam samt samarbetsavtalet från 1980 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och medlemsländerna i ASEAN. Som grund för samarbetet har ramavtalet rättsstatsprincipen, de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna. Avtalet innehåller ett rättsligt bindande åtagande från båda parters sida om respekt för mänskliga rättigheter och skyldigheter i fråga om ickespridning av massförstörelsevapen. Avtalet innehåller också åtaganden om att fortsätta samarbetet för att fullständigt uppnå internationellt överenskomna utvecklingsmål. Vidare berörs samarbete inom ett brett spektrum av andra områden, såsom hållbar utveckling och klimatförändringar, rättvisa och säkerhet, kultur och utbildning, migration samt handel och investeringar. Avtalet är också avsett att utgöra ramen för förhandlingar om ett frihandelsavtal med Vietnam.

Prop. 2012/13:106

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (avsnitt 7).

Prop. 2012/13:106

Hänvisningar till S1

2. Ärendet och dess beredning

År 2004 gavs Europeiska kommissionen genom rådsbeslut mandat att inleda förhandlingar om bilaterala ramavtal om partnerskap och samarbete (PSA) med Thailand, Indonesien, Singapore, Filippinerna, Malaysia och Brunei, samtliga länder medlemmar i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Mandatet utvidgades år 2007 till att omfatta förhandlingar med Vietnam. Förhandlingarna med Vietnam inleddes 2007 och avslutades i september 2010. Avtalet paraferades av båda parter den 4 oktober 2010 och undertecknades den 27 juni 2012. Enligt artikel 63 i avtalet ska parterna ratificera avtalet i enlighet med respektive lands interna procedurer. Ramavtalet är ett blandat avtal, dvs. både EU och medlemsstaterna är avtalsparter tillsammans med Vietnam. Avtalet ersätter den befintliga rättsliga ram som upprättades genom avtalet från 1995 mellan Europeiska gemenskapen och Vietnam och samarbetsavtalet från 1980 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och medlemsländerna i ASEAN, vilket 1999 utvidgades till att omfatta Vietnam. Ramavtalet kommer att tillämpas den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna anmält till varandra att alla nödvändiga rättsliga förfaranden avslutats.

Avtalet i svensk lydelse fogas som bilaga till propositionen.

3. Bakgrund

Vietnam har 87 miljoner invånare med en befolkningstillväxt på ca 1 procent årligen. Landet är en kommunistisk enpartistat med begränsad politisk reformprocess. Det är samtidigt ett land i snabb ekonomisk och social förändring. Vietnams ekonomi är en av de mest snabbväxande i Asien. Den kraftiga tillväxten, som kan härledas till den liberalisering av ekonomin som inleddes 1986, har lett till en snabb fattigdomsminskning. Standardökningen gäller såväl inkomster som tillgång till bostäder, sanitet och elektricitet. Under 2011 växte ekonomin med 5,9 procent. Vietnam blev medlem i ASEAN 1995 och deltar i den årliga dialogen mellan EU och ASEAN. EU stärker samarbetet med Vietnam bl.a. genom de förhandlingar om ett frihandelsavtal (FTA) mellan EU och Vietnam som inleddes 2012.

Prop. 2012/13:106

4. Utvecklingen i Socialistiska republiken Vietnam

Vietnam var en fransk koloni 1858–1945. Under andra världskriget erövrades Vietnam av Japan, som dock lät den frankrikestyrda regimen fortsätta att styra landet. Vid krigsslutet tog den nationalistiska folkfronten Viet Minh över kontrollen av stora delar av landet och ett åtta år långt gerillakrig mellan Viet Minh och Frankrike inleddes. En internationell konferens i Genève 1954 delade landet provisoriskt i Nord- och Sydvietnam. Inför hotet av ett kommunistiskt maktövertagande i Sydvietnam ökade USA 1961 den amerikanska militära närvaron. Vietnamkriget inleddes och pågick till 1975. De två landsdelarna återförenades formellt 1976 då Socialistiska Republiken Vietnam bildades. I slutet av 1970-talet uppstod spänningar mellan Vietnam och Kambodja och 1978 invaderade vietnamesiska styrkor grannlandet. Kina svarade med att invadera norra Vietnam 1979. Konflikten med Kina varade dock bara en månad.

Som en konsekvens av konflikten med Kambodja blev Vietnam alltmer isolerat. Den historiska sjätte partikongressen 1986 slog fast att systemet måste omdanas och en utveckling i marknadsekonomisk riktning inleddes. Vietnam har sedan dess öppnats upp väsentligt för omvärlden. Vietnam blev medlem i ASEAN 1995, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 1998, WTO 2007 och innehade en icke-permanent plats i FN:s säkerhetsråd 2008–2009. Vietnam var också ordförande i ASEAN 2010.

Vietnam är alltjämt en kommunistisk enpartistat där civila och politiska rättigheter är hårt beskurna. Rättsväsendet präglas av kommunistpartiets dominerande inflytande. Dödsstraff förekommer. Mötes- och föreningsfriheten är strikt reglerad. Samhällsdebatten i vietnamesiska medier är starkt begränsad och staten har under senare år vidtagit åtgärder för att begränsa användningen av internet. Även om den långsiktiga trenden går i riktning mot ett öppnare samhälle så är kortsiktiga bakslag vanligt förekommande. Vietnam utsätts för en betydande internationell kritik för landets begränsningar i yttrandefriheten samt ingripanden mot politiskt och religiöst oliktänkande.

Vietnam är en av de mest snabbväxande ekonomierna i Asien med en årlig tillväxt på 5–6 procent de senaste tre åren. Förbättrad lagstiftning och gynnsamma investeringsvillkor har lett till ökande utländska investeringar. Den kraftiga tillväxten har lett till en snabb fattigdomsminskning. Världsbanken klassificerade 2010 om Vietnam till ett medelinkomstland (Middle Income Country). Mellan 1990 och 2011 steg Vietnam i FN:s index för mänsklig utveckling (Human Development Index) med 37 procent. Trots den positiva utvecklingen ligger dock Vietnam endast på 128:e plats av 187 länder i 2011 års HDI-lista. Det finns problem med låg produktivitet, misskötta statligt ägda företag och korruption i den vietnamesiska ekonomin.

Korruptionen är mycket

utbredd. Vietnam rankas på 123:e plats av 174 länder i Transparency Internationals korruptionsindex för 2012.

Prop. 2012/13:106

Vietnams starka ekonomiska utveckling och integration i världsekonomin har satt ökad press på landet att genomföra nödvändiga reformer. Nationalförsamlingens roll har stärkts de senaste åren bl.a. genom att de olika utskotten fått en starkare ställning.

Vietnam bedriver en aktiv utrikespolitik. Relationerna till länderna i Sydostasien är goda. Samarbetet inom ASEAN utgör en viktig del i Vietnams ansträngningar att balansera Kinas inflytande i regionen. Utrikespolitiskt är tvisterna kring Paracel- och Spratlyöarna i Sydkinesiska sjön en mycket viktig fråga för Vietnam. Landet har vid flera tillfällen det senaste året protesterat mot påstådda kinesiska kränkningar av sina territorialvatten.

Handeln mellan Vietnam och övriga ASEAN-länder är betydande. Kina och Ryssland är också fortsatt viktiga ekonomiska partners. USA utgör traditionellt den viktigaste exportmarknaden för Vietnam, men andelen av exporten som går till EU och Japan har ökat under senare år. Vietnam står för en betydande andel av världens totala export av ris, kaffe, te och socker. Vietnam är ett av de mest handelsberoende länderna i världen med ett samlat värde av export och import som uppgår till över 135 procent av BNP.

5. Sverige och Socialistiska republiken Vietnam

Sverige var 1969 det första västland som etablerade diplomatiska relationer med Vietnam och har under perioder varit en av få bilaterala biståndsgivare till landet.

Sveriges utvecklingssamarbete med Vietnam fasas ut under perioden 2009–2013 genom s.k. selektivt samarbete med tonvikt på aktörssamverkan som biståndsform, i syfte att etablera bärkraftiga relationer bortom biståndet. Liksom tidigare är det övergripande målet för utvecklingssamarbetet under övergångsskedet att uppnå förbättrad demokratisk samhällsstyrning, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en miljömässigt hållbar utveckling. Centrala samarbetsområden för den nuvarande strategiperioden 2009–2013 är därför mänskliga rättigheter och demokrati samt miljö och klimatförändringar.

Det finns ett betydande intresse bland små och stora svenska företag att investera i Vietnam. Potentialen för ökad handel mellan Sverige och Vietnam är stor eftersom handelsvolymerna fortfarande är relativt blygsamma. Den svenska exporten till Vietnam uppgick 2011 till 1 014 miljoner kronor och importen till 2 646 miljoner kronor. Det finns ca 80 svenska eller svenskrelaterade företag etablerade i Vietnam. Bl.a. ABB, Atlas Copco, Ericsson och Electrolux exporterar produkter till Vietnam medan H&M, IKEA och Claes Ohlsson importerar konsumentprodukter. Arbetet med att stärka handelsutbytet med Vietnam har intensifieras. Ett svenskt miljöteknikcenter (CENTEC) öppnades för perioden 2011–2013 och Exportrådet öppnade ett handelskontor i Hanoi hösten 2012.

Prop. 2012/13:106

6. Ramavtalet

6.1. Avtalets art och räckvidd (artiklarna 1–4)

Artiklarna 1–3

Artikel 1 fastställer de principer som ligger till grund för avtalet. Dessa omfattar respekten för de allmänna folkrättsliga principerna, rättsstatsprincipen, de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna. Parterna är överens om att bestämmelsen i dessa delar utgör en väsentlig del av avtalet. Parterna bekräftar sitt åtagande att fortsätta samarbetet för att fullständigt uppnå internationellt överenskomna utvecklingsmål, inklusive millennieutvecklingsmålen. Även dessa delar utgör en väsentlig del av avtalet. Parterna bekräftar också sitt åtagande att främja alla aspekter av hållbar utveckling och att samarbeta för att lösa problemen i samband med klimatförändringarna och globaliseringen. Parterna är överens om att respektive parts utvecklingsnivå, behov och kapacitet ska beaktas vid genomförandet av alla samarbetsaktiviteter enligt avtalet. Parterna bekräftar även att handel spelar en viktig roll för utveckling.

Ett mål för samarbetet är att föra en övergripande dialog och främja ytterligare samverkan särskilt inom följande områden: utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter, ekonomisk politik, rättvisa och säkerhet samt motverkande av spridning av massförstörelsevapen. Ytterligare mål är att öka båda parters deltagande i subregionala och regionala samarbetsprogram, stärka parternas roll och profil i den andra partens region, utveckla handeln, upprätta samarbete för bekämpning av terrorism samt främja mellanfolklig förståelse.

Parterna åtar sig att utbyta synpunkter och samarbeta inom regionala och internationella forum och organisationer såsom FN och dess organisationer, ASEAN:s regionala forum (ARF), Asien–Europa-mötet (ASEM) och Världshandelsorganisationen (WTO). Parterna ska även främja samarbete mellan tankesmedjor, universitet, icke-statliga organisationer, företag och medier i form av seminarier, konferenser och ungdomsutbyten inom ovan nämnda områden.

Artikel 4

I artikel 4 klargörs att verksamhet inom avtalets samarbets- och dialogområden kan genomföras på bilateral eller regional nivå eller en kombination av dem båda. Samarbetet kan t.ex. omfatta anordnande av utbildningsprogram, seminarier, expertutbyten, studier eller annan verksamhet som parterna kommit överens om.

Prop. 2012/13:106

6.2. Utvecklingssamarbete (artiklarna 5–7)

I artikel 5 enas parterna om att de främsta målen för utvecklingssamarbete är att uppnå millennieutvecklingsmålen, utrota fattigdom samt åstadkomma hållbar utveckling och integration i världsekonomin. Parterna erkänner att utvecklingssamarbetet dem emellan är av avgörande betydelse när det gäller att bemöta de utvecklingsrelaterade utmaningar som Vietnam står inför. Parternas strategier för utvecklingssamarbete ska syfta till att bl.a. nå en hållbar ekonomisk utveckling samt främja mänsklig och social utveckling, reform och utveckling av institutioner, miljömässigt hållbar utveckling, förebygga klimatförändringarnas konsekvenser samt stödja politik och instrument som syftar till en gradvis integration i världsekonomin och världshandeln. Samarbetet kan ske i form av utvecklingsbistånd och tekniskt bistånd, kapacitetsuppbyggnad, andra former av utvecklingsfinansiering och utbyte av information om bästa metoder för biståndseffektivitet.

6.3. Samarbete inom området för fred och säkerhet (artiklarna 8–11)

I artikel 8 betonas spridningen av massförstörelsevapen som ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och säkerhet. Parterna åtar sig därför att samarbeta för att förhindra spridning, bl.a. genom att vidta åtgärder för att ansluta sig till relevanta internationella instrument, till fullo iaktta och genomföra sina respektive skyldigheter enligt dessa, införa effektiva nationella exportkontroller och upprätta en regelbunden politisk dialog i dessa frågor. Parterna är överens om att bestämmelsen om icke-spridning utgör en väsentlig del av avtalet.

Enligt artikel 9 ser parterna även olaglig tillverkning, överföring och spridning av handeldvapen, lätta vapen och ammunition som allvarliga hot mot internationell fred och säkerhet och åtar sig att upprätta en dialog för att stärka parternas förmåga att förebygga, bekämpa och utrota sådan handel.

I artikel 10 bekräftas parternas avsikt att samarbeta för att bekämpa terroristhandlingar inom ramen för tillämpliga internationella konventioner och utifrån sina respektive lagar samt i enlighet med FN:s globala strategi för terrorismbekämpning. Detta ska ske bl.a. genom att inrätta regelbundna samråd inom en gemensam kommitté, genom informationsutbyte och utbyte av bästa metoder när det gäller skydd för mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism.

Avtalet lägger i artikel 11 grunden för ett rättsligt samarbete som inriktas på att samarbeta om rättsliga frågor och stärkande av rättsstatsprincipen på alla nivåer. Parterna är överens om att samarbeta för att förbättra den rättsliga kapaciteten och rättssystemet när det gäller bl.a. straffrätt och straffprocessrätt. Vidare bekräftas i artikeln parternas avsikt att samarbeta avseende lagföring av de allvarliga brott som angår hela det internationella samfundet.

Prop. 2012/13:106

6.4. Samarbete när det gäller handel och investeringar (artiklarna 12–22)

Enligt avtalet ska parterna föra en dialog om bilaterala och multilaterala handelsfrågor för att stärka handelsförbindelserna och främja framsteg i det multilaterala handelssystemet. Parterna åtar sig att uppnå förbättrade villkor för marknadstillträde genom att avskaffa handelshinder och handelsrestriktioner, sträva efter att stärka samrådet om det effektiva genomförandet av handelsförmånsordningar och hålla varandra underrättade om utvecklingen när det gäller handelspolitik och politik relaterad till handel. Parterna åtar sig även att diversifiera och öka handeln sig emellan.

Parterna ska stärka samarbetet och utbyta information om sanitära och fytosanitära åtgärder bl.a. inom ramen för WTO-avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder.

Parterna ska främja användningen av internationella standarder bl.a. inom ramen för WTO-avtalet om tekniska handelshinder och sträva efter att utbyta information i ett tidigt skede när det gäller utformandet av ny lagstiftning om sådana hinder. Parterna ska utbyta erfarenheter och undersöka möjligheterna att underlätta för export, import och andra tullförfaranden. Parterna uttalar vidare sitt intresse att i framtiden ingå protokoll om tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd. Parterna ska också genom en fortlöpande dialog främja ett ökat investeringsflöde genom att utveckla ett attraktivt och stabilt investeringsklimat. Parterna ska tillämpa konkurrenslagstiftning så att rättssäkerhet uppnås samt stödja konkurrensmyndigheterna i deras arbete. En regelbunden dialog om handel med tjänster ska inrättas. Dialogen ska syfta till informationsutbyte om parternas respektive regler på tjänsteområdet och främja tillträdet till den andra partens marknad. Vidare bekräftar parterna den stora vikt som de fäster vid att skydda de immateriella rättigheterna och parterna är överens om att stärka samarbetet kring skyddet av immateriella rättigheter. Parterna ska underlätta för sina industriorganisationers och handelskamrars verksamhet samt uppmuntra samarbete mellan parternas yrkesorganisationer för att främja handel och investeringar. Parterna är överens om att snabbt samråda om eventuella skiljaktigheter som kan uppstå avseende frågor inom avtalets handelsavsnitt.

6.5. Samarbete inom andra områden (artiklarna 23–51)

Artiklarna 23–26 bekräftar parternas överenskommelse om samarbete när det gäller kampen mot organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet och korruption, bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, narkotikabekämpning samt skydd av personuppgifter. Det fastslås att parterna gemensamt ska arbeta för att förhindra att deras finansiella system missbrukas för att tvätta vinningen av alla former av grov brottslig verksamhet, främja utbildning och tekniskt respektive administrativt bistånd samt införa effektivt fungerande mekanismer för

Prop. 2012/13:106

att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Vidare ska parterna samarbeta kring narkotikabekämpning, inbegripet tekniskt och administrativt bistånd för utarbetande av nationell lagstiftning och nationella strategier, inrättande av nationella institutioner, utbildning av personal, narkotikarelaterad forskning, insatser för att minska efterfrågan och skadeverkningar av narkotika samt effektiv kontroll av prekursorer.

I artikel 27 bekräftar parterna vikten av gemensamma insatser för att hantera migrationsströmmarna mellan deras territorier. I syfte att stärka samarbetet ska parterna inleda en övergripande dialog om migration. Dialogen ska bl.a. syfta till att inrätta mekanismer som främjar möjligheter till laglig migration. Parterna ska utbyta erfarenheter och praxis vad avser FN:s Genèvekonvention från 1951 om flyktingars rättsliga ställning. Samarbetet ska även inriktas på migrationens grundläggande orsaker, regler om inresetillstånd, upprättande av en effektiv politik för att förebygga olaglig invandring, smuggling av migranter och människohandel, återvändande, frågor av ömsesidigt intresse avseende viseringar, säkerheten hos resehandlingar och gränskontroll samt uppbyggnad av teknisk kapacitet och mänskliga resurser. Parterna är vidare överens om att Vietnam utan dröjsmål ska återta alla sina medborgare som inte uppfyller villkoren för inresa, vistelse eller bosättning i en av EU:s medlemsstater. Detta ska ske under förutsättning att nationaliteten är fastställd och att de behöriga myndigheterna i den aktuella medlemsstaten begärt så. Motsvarande åtagande gör EU:s medlemsstater avseende sina medborgare. I nämnda syfte ska parterna förse sina medborgare med lämpliga identitetshandlingar. Om personen som ska återtas inte har någon handling eller annat som styrker dennes medborgarskap, ska de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten eller Vietnam vidta åtgärder för att fastställa personens medborgarskap. Parterna ska stärka samarbetet kring återtagande. Om en av parterna begär det ska ett avtal om återtagande av deras respektive medborgare förhandlas mellan EU och Vietnam.

Enligt artikel 28 är parterna överens om att främja utbildningssamarbete och kulturellt samarbete som tar hänsyn till parternas mångfald i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen och medvetenheten om utbildningsmöjligheter i Vietnam och i EU. Parterna ska bl.a. lägga vikt vid åtgärder som skapar kontakter mellan deras respektive högre utbildningsanstalter och specialistorgan och som främjar utbyte av information, studenter och experter, genomförandet av program för högre utbildning som Erasmus Mundus-programmet och utbildningsprogram för konferenstolkar samt uppmuntrar utbildningsanstalter i EU och i Vietnam att samarbeta i gemensamma examens- och forskningsprogram. Parterna ska inleda en dialog om modernisering av systemen för högre utbildning, teknisk utbildning och yrkesutbildning.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet (artikel 29) är parterna överens om att samarbeta för att förbättra hälsoförhållandena och den sociala välfärden. Detta samarbete ska ske med hjälp av program som ska stärka hälso- och sjukvårdssektorn, gemensamma åtgärder rörande epidemiologi för att förebygga och bekämpa epidemier, internationella hälsoavtal, normer för livsmedelssäkerhet, informations- och

Prop. 2012/13:106

erfarenhetsutbyte när det gäller bestämmelser för sjukvårdsutrustning och medicinsk utrustning samt förebyggande och bekämpande av ickeöverförbara sjukdomar. Parterna erkänner vikten av ytterligare modernisering av hälso- och sjukvårdssektorn och är överens om att stärka kapacitetsuppbyggnaden och det tekniska biståndet inom denna sektor.

I artikel 30 fastslås nödvändigheten av att bevara och förvalta naturresurserna och den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Parterna bekräftar sin ambition att stärka det gemensamma miljöskyddssamarbetet när det gäller bl.a. ett aktivt deltagande från parterna i genomförandet av de multilaterala miljöavtal som de är parter till samt främjandet av en ökad medvetenhet om miljöfrågor och ett ökat lokalt deltagande i insatser för hållbar utveckling. Parterna ska öka samarbetet inom tekniska biståndsprogram som syftar till att främja miljövänlig teknik och främja initiativ och partnerskap som bygger på principen om ett förverkligande av millennieutvecklingsmålen.

Parterna är överens om att intensifiera kampen mot klimatförändringarna och deras effekt på miljöförstöring och fattigdom, att främja politik som motverkar klimatförändringar och hjälper fram anpassningsåtgärder för klimatförändringarnas negativa effekter samt att styra sina ekonomier mot koldioxidsnål tillväxt. Parterna avser att intensifiera den politiska dialogen och det politiska samarbetet på teknisk nivå, främja samarbete inom forskning och utveckling, stärka samarbetet om nationellt lämpliga begränsningsåtgärder och främja kapacitetsuppbyggnad samt åtgärder för ökad medvetenhet.

Parterna är överens (artikel 32) om att utöka samarbetet inom jordbruk, skogsbruk, djurhållning, fiske och landsbygdsutveckling. Parterna är vidare överens om att undersöka möjligheterna till tekniskt bistånd i växt- och animalieproduktion som inbegriper en förbättring av produktiviteten för växter och djur samt av produktkvaliteten.

Parterna ska enligt artikel 33 samarbeta för att stärka politik och program med anknytning till genusfrågor, liksom institutionell och administrativ kapacitetsuppbyggnad och stöd till genomförandet av nationella strategier för jämställdhet i syfte att säkerställa ett jämbördigt deltagande av män och kvinnor inom alla sektorer av det ekonomiska, kulturella, politiska och sociala livet. Parterna ska sträva efter att genusrelaterade frågor införlivas i alla utvecklingsstrategier, all utvecklingspolitik och alla utvecklingsprogram samt främja erfarenhetsutbyte och modeller avseende jämställdhetssamarbete och positiv särbehandling till förmån för kvinnor.

Parterna erkänner i artikel 34 betydelsen av att samarbeta för att röja kvarlämnat krigsmateriel samt att på området iaktta de internationella fördrag i vilka de är parter och beakta andra relevanta internationella instrument. Parterna är överens om att samarbeta genom erfarenhetsutbyte, dialog och utbildning av sakkunniga samt kommunikation och utbildning avseende förebyggande av olyckor relaterade till bomber och minor.

I artikel 35 förbinder sig parterna att samarbeta för att främja och försvara de mänskliga rättigheterna, vilket bl.a. kan omfatta information om och utbildning i mänskliga rättigheter, förstärkning av institutioner med anknytning till mänskliga rättigheter, stärkande av den nuvarande

Prop. 2012/13:106

dialogen om mänskliga rättigheter samt samarbetet med de FNinstitutioner som är verksamma inom området.

I artikel 36 förbinder sig parterna att samarbeta i syfte att göra sin offentliga förvaltning mer effektiv, bl.a. när det gäller tillhandahållande av tjänster.

I artikel 37 erkänner parterna sammanslutningars och icke-statliga organisationers roll i och potentiella bidrag till avtalets samarbetsprocess. I överensstämmelse med de demokratiska principerna och med respektive parts lagar ska organiserade sammanslutningar och ickestatliga organisationer få delta i utformningen av politiken och i samråd om utvecklings- och samarbetsstrategier, tilldelas finansiella medel och ta emot stöd till kapacitetsuppbyggnad på viktiga områden samt delta i genomförandet av samarbetsprogram på områden som berör dem.

Med målet att öka ömsesidig förståelse och kunskap om varandras kulturer avser parterna främja ett mångsidigt kulturellt samarbete som tar hänsyn till deras mångfald. Detta innebär bl.a. ett fortsatt stöd för Asien-Europa-stiftelsens verksamhet och samarbete och samråd i relevanta internationella fora som UNESCO för att verka för gemensamma mål och främja en kulturell mångfald och skyddet för kulturarvet. Parterna är också överens om att främja ratificeringen av UNESCO:s konvention om skydd för och främjande av en mångfald av kulturyttringar och att stärka samarbetet för dess genomförande.

Parterna är även enligt artikel 39 överens om att stärka det vetenskapliga och tekniska samarbetet inom industri, energi, transport, miljö, jordbruk och livsmedelsförsörjning, bioteknik samt människors och djurs hälsa. Syftet med samarbetet är huvudsakligen att uppmuntra ett utbyte av vetenskaplig och teknisk information, främja varaktiga förbindelser mellan forskarsamfund och främja utbildning samt en tillämpning av vetenskapliga och tekniska forskningsrön. Samarbetet kan bedrivas genom gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, gemensamt organiserade möten samt utbildning och utbyte av vetenskapsmän. Särskilda prioriteringar ska fastställas för att främja och underlätta tillträde till utsedda forskningsanläggningar och integrering av forskning och utveckling i investeringsprojekt eller officiella biståndsprogram. Parterna ska i enlighet med sin kapacitet mobilisera finansiella resurser och göra sitt yttersta för att öka medvetenheten om deras samarbete inom det vetenskapliga och tekniska området.

Artiklarna 40–42 framhåller parternas strävan att samarbeta inom informations- och kommunikationsteknik, transport och energi. Samarbetet på området för informations- och kommunikationsteknik ska inriktas bl.a. på att underlätta en dialog om hanteringen av olika aspekter av informations- och kommunikationsteknik, samtrafikförmåga och driftskompatibilitet mellan parternas nät och främjande av forskningssamarbete och säkerhetsfrågor med anknytning till informations- och kommunikationsteknik. Samarbete på transportområdet ska syfta till att öka investeringar, förbättra gods- och passagerartransporter och främja säkerhet inom sjöfart och luftfart särskilt genom att stärka sök- och räddningstjänster. Vidare ska parterna samarbeta kring kampen mot sjöröveri och främja ökad konvergens i lagstiftningen, minska transporters miljöpåverkan samt förbättra effektiviteten i transportsystemen. Samarbetet inom energisektorn ska

Prop. 2012/13:106

förbättras, i syfte att diversifiera energiförsörjning, uppnå en effektiv användning av energi, främja tekniköverföring som syftar till hållbar energianvändning, främja kapacitetsuppbyggnad och underlätta investeringar. Parterna är vidare överens om att utöka det tekniska biståndet genom lämpliga regionala forum rörande icke-förorenande tillverkning och miljöskydd till ömsesidig nytta för parterna.

Enligt artikel 43 ska parterna samarbeta för att uppnå en balanserad och hållbar utveckling av turismen och utveckla samarbetet bl.a. för att slå vakt om naturarvets och kulturarvets möjligheter, lindra de negativa följderna av turismen och öka turistnäringens positiva bidrag.

I artikel 44 förbinder sig parterna att främja det industripolitiska samarbetet för att förbättra konkurrenskraften för små och medelstora företag. Parterna ska främja informationsutbyte (artikel 45) om deras respektive ekonomiska utveckling och ekonomiska politik. De ska verka för en god förvaltning inom skatteområdet och säkerställa öppenhet och informationsutbyte inom ramen för bilaterala skatteavtal mellan Vietnam och EU:s medlemsstater. Parterna är överens om att utbyta information om sina respektive regelverk och att stärka samarbetet avseende bank- och försäkringssektorerna och andra delar av den finansiella sektorn (artiklarna 46–47). Parterna är vidare överens om att samarbeta för att förebygga men också säkerställa effektiva insatser vid naturkatastrofer i syfte att minimera antalet dödsoffer och skador på egendom, naturtillgångar samt miljö och kulturarv (artikel 48). Parterna är överens om att främja samarbete inom stads- och regionplanering respektive stads- och regionutveckling i syfte att uppnå ekonomisk tillväxt, fattigdomsminskning och hållbar utveckling (artikel 49). I enlighet med artikel 50 ska parterna utöka samarbetet inom området arbete, sysselsättning och sociala frågor, inbegripet samarbete i frågor om regional och social sammanhållning. Samarbetsområden kan inkludera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, jämställdhet mellan kvinnor och män, livslångt lärande, utveckling av mänskliga resurser, internationell migration, arbete under anständiga villkor samt social trygghet. Parterna bekräftar att full och produktiv sysselsättning är en förutsättning för en hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Parterna bekräftar sina åtaganden enligt ILO:s konventioner.

Artikel 51 föreskriver att parterna ska främja harmonisering och utveckling av statistiska metoder.

6.6. Institutionell ram (artikel 52)

Genom artikel 52 inrättar parterna en gemensam kommitté som består av företrädare för båda parterna på högsta möjliga nivå och som ska övervaka avtalets funktion och genomförande, fastställa prioriteringar för samarbetsmålen samt lösa tvister som uppstår i samband med dess tillämpning eller tolkning. Kommittén ska sammanträda en gång per år, växelvis i Hanoi och Bryssel, och ska upprätta underkommittéer och specialiserade arbetsgrupper som ska bistå den i dess arbete.

Prop. 2012/13:106

6.7. Slutbestämmelser (artiklarna 53–65)

Enligt artikel 53 är parterna överens om att i syfte att uppfylla avtalet ställa nödvändiga resurser till förfogande i den utsträckning som deras respektive resurser och bestämmelser tillåter detta. Parterna kan komma överens om att utvidga avtalet i syfte att öka samarbetet, inklusive komplettera det med avtal eller protokoll. Dessa sidoavtal ska utgöra en integrerad del av en gemensam institutionell ram. Endera parten kan framföra förslag om att utvidga samarbetets räckvidd.

Enligt artikel 55 får varken avtalet eller någon åtgärd inom ramen för avtalet påverka EU-medlemsstaternas befogenheter att genomföra bilateralt samarbete med Vietnam eller ingå nya samarbetsavtal med Vietnam. Avtalet ska inte heller påverka tillämpningen eller genomförandet av åtaganden som respektive part gör gentemot tredje part. Befintliga avtal inom avtalets samarbetsområden ska utgöra en del av en gemensam institutionell ram.

Enligt artiklarna 56–57 ska parterna hänskjuta alla tvister om avtalets tillämpning och tolkning till den gemensamma kommittén. Gemensamma kommittén får avgöra frågorna genom att utfärda rekommendationer. Om någon av parterna anser att den andre parten underlåtit att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt detta avtal får den vidta lämpliga åtgärder i enlighet med internationell rätt. Utom i fall vid väsentliga överträdelser ska den klagande parten dessförinnan förse kommittén med all relevant information, som är nödvändig för en noggrann undersökning, och som kan ligga till grund för att finna en godtagbar lösning för båda parter.

Avtalet ska tillämpas inom det territorium där fördraget om Europeiska unionen är tillämpligt och inom Vietnams territorium. Med ”parterna” avses i avtalet Europeiska unionen eller dess medlemsstater eller unionen och dess medlemsstater i enlighet med deras respektive befogenheter, å ena sidan och Vietnam, å andra sidan.

Enligt artikel 63 träder avtalet i kraft första dagen i den månad som följer på den dag när vardera parten har slutfört sina respektive ratificeringsprocedurer och underrättat varandra om detta. Avtalet är sedan giltigt i fem år, med automatisk förlängning i perioder om ett år, såvida inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex månader före berörd periods utgång. Avtalet är upprättat på EU:s samtliga officiella språk och vietnamesiska. Samtliga texter är lika giltiga.

Prop. 2012/13:106

7. Godkännande av avtalet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan.

Skälen för regeringens förslag: Sverige och Vietnam firade 40årsjubileum av de diplomatiska relationerna under 2009. Det stöd som

Sverige gett till Vietnam under dessa år har gett Sverige en särställning i landet. Relationerna går nu in i en ny fas i riktning mot ett bredare samarbete och ett ökat handels- och investeringsutbyte. Vietnam är en växande marknad och potentialen för ett ökat handelsutbyte med Sverige är stor inom flera sektorer. Ramavtalet kommer att underlätta samarbetet och utbytet mellan Sverige och Vietnam, såväl bilateralt som i olika sammanhang inom EU:s ramverk.

Avtalet innehåller bestämmelser om en allomfattande dialog och om grundvalar för relationerna såsom de allmänna folkrättsliga principerna, mänskliga rättigheter, nedrustning och icke-spridning och internationellt överenskomna utvecklingsmål och bygger på de mål som EU har fastställt i de grundläggande fördragen . Dessa mål är grundläggande för alla relationer som EU och dess medlemsstater har med länder i andra regioner och ligger till grund för alla de förhandlingar som EU och dess medlemsstater för med tredje länder. Bestämmelserna, som är framtagna i enlighet med EU:s riktlinjer, utgör ett återkommande avtalsinnehåll för denna typ av avtal.

Regeringen gör sammantaget bedömningen när det gäller avtalet med Vietnam att det bör anses vara av större vikt och att det därför enligt 10 kap. 3 § regeringsformen ska godkännas av riksdagen.

Hänvisningar till S7

  • Prop. 2012/13:106: Avsnitt 1

16. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

1

BILAGA

RAMAVTAL OM ETT VITTOMSPÄNNANDE PARTNERSKAP OCH SAMARBETE

MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN, OCH SOCIALISTISKA REPUBLIKEN VIETNAM, Å ANDRA SIDAN

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen,

och

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

IRLAND,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

2

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan kallade medlemsstaterna,

å ena sidan, och

SOCIALISTISKA REPUBLIKEN VIETNAM,

å andra sidan,

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR de vänskapsband som av tradition existerar mellan parterna och de nära historiska, politiska och ekonomiska band som förenar dem,

SOM BEAKTAR att parterna fäster särskild vikt vid den breda omfattningen av deras förbindelser, vilken framgår t.ex. av Vietnams Master Plan for relations between Vietnam and the European Union until 2010 and orientations towards 2015 från 2005 och av de diskussioner som denna plan gav upphov till mellan parterna, SOM BEAKTAR att detta avtal utgör en del av mer omfattande och sammanhängande förbindelser mellan parterna, genom avtal i vilka båda är parter, SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR sin anslutning till allmänna folkrättsliga principer och till målen och principerna för Förenta nationernas stadga, samt sin respekt för de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna, SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR respekten för Socialistiska republiken Vietnams självständighet, suveränitet, territoriella integritet och nationella enighet, SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR den vikt de fäster vid principen om god samhällsstyrning och vid att bekämpa korruption,

SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR sin önskan att, med beaktande av principen om hållbar utveckling och miljöskyddskraven, främja ekonomiska och sociala framsteg för parternas folk, SOM BEAKTAR att Internationella brottmålsdomstolen innebär ett viktigt steg i utvecklingen mot fred och internationell rättvisa och att dess syfte är att sörja för att de allvarligaste brotten som angår hela det internationella samfundet lagförs på ett effektivt sätt, SOM BEAKTAR att parterna är eniga om att spridning av massförstörelsevapen utgör ett allvarligt hot mot den internationella säkerheten och som önskar stärka dialogen och samarbetet på detta område; det enhälliga antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1540

18. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

3

ligger till grund för hela det internationella samfundets engagemang för att bekämpa spridning av massförstörelsevapen, SOM INSER behovet av fortsatt nedrustning och stärkta åtaganden om icke-spridning i överensstämmelse med de internationella skyldigheter som parterna omfattas av,

SOM UTTRYCKER sitt helhjärtade åtagande att i överensstämmelse med folkrätten, inbegripet internationell rätt avseende mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, bekämpa alla former av terrorism och upprätta ett effektivt internationellt samarbete och effektiva redskap för att undanröja alla former av terrorism, och som härvid åberopar relevanta resolutioner av FN:s säkerhetsråd,

SOM ERKÄNNER betydelsen av samarbetsavtalet av den 7 mars 1980 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore och Thailand – medlemsländer i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), vilket 1999 utvidgades till att omfatta Vietnam, samt samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam av den 17 juli 1995, SOM ERKÄNNER betydelsen av att stärka de befintliga förbindelserna mellan parterna i syfte att utvidga samarbetet dem emellan och deras gemensamma önskan att befästa, fördjupa och diversifiera sina förbindelser på områden av ömsesidigt intresse, på grundval av suveränitet, jämlikhet, icke-diskriminering, respekt för den naturliga miljön och till ömsesidig nytta,

SOM ERKÄNNER Vietnams ställning som ett utvecklingsland och som beaktar parternas respektive utvecklingsnivåer,

SOM ERKÄNNER utvecklingssamarbetets stora betydelse för utvecklingsländerna, särskilt för låginkomstländer och länder i det lägre skiktet av kategorin medelinkomstländer, när det gäller hållbar ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och ett fullständigt genomförande i tid av internationellt överenskomna utvecklingsmål, däribland FN:s millennieutvecklingsmål, SOM ERKÄNNER Vietnams framsteg när det gäller millennieutvecklingsmålen och genomförandet av landets strategi för socioekonomisk utveckling samt landets nuvarande ställning som ett utvecklingsland med låg inkomst, SOM FÄSTER särskild vikt vid de principer och regler som styr den internationella handeln genom avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), och vid behovet av att tillämpa dessa på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, SOM INSER att handeln spelar en viktig roll för utveckling och som erkänner betydelsen av förmånshandelsordningar, SOM UTTRYCKER sitt helhjärtade åtagande att främja alla aspekter av hållbar utveckling, däribland miljöskydd och ett effektivt samarbete mot klimatförändringen samt ett effektivt främjande och genomförande av internationellt erkända arbetsnormer som ratificerats av parterna,

SOM BETONAR betydelsen av att samarbeta angående migration, SOM BEKRÄFTAR sin önskan att, i full överensstämmelse med de åtgärder som vidtas inom ramen för ett regionalt samarbete, utöka samarbetet mellan parterna på grundval av gemensamma värderingar och ömsesidig nytta,

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

4

SOM NOTERAR att de bestämmelser i avtalet som omfattas av tillämpningsområdet för del III avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt binder Förenade kungariket och Irland som enskilda avtalsslutande parter, eller alternativt som en del av Europeiska unionen, i enlighet med protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt; samma sak gäller för Danmark i enlighet med protokollet om Danmarks ställning, som fogats till dessa fördrag,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

AVDELNING I AVTALETS ART

OCH RÄCKVIDD

Artikel 1

Allmänna principer

1. Parterna bekräftar sitt åtagande att respektera de allmänna folkrättsliga principerna i överensstämmelse med målen och principerna för Förenta nationernas stadga, som bekräftas i FN:s generalförsamlings förklaring från 1970 om folkrättsliga principer för de vänskapliga förbindelserna och samarbetet mellan stater i enlighet med Förenta nationernas stadga (Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and

Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations) och i andra relevanta fördrag, vilka bland annat ger uttryck för rättsstatsprincipen och principen om att ingångna avtal ska hållas (pacta sunt servanda), och att respektera de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna, såsom de fastställs i FN:s generalförsamlings allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra relevanta internationella instrument på detta område i vilka parterna är fördragsslutande parter, som ligger till grund för båda parters inrikes- och utrikespolitik och utgör en väsentlig del av detta avtal.

2. Parterna bekräftar sitt åtagande att fortsätta samarbetet för att fullständigt uppnå internationellt överenskomna utvecklingsmål, inbegripet millennieutvecklingsmålen, genom att fullgöra de ömsesidiga internationella skyldigheter som parterna omfattas av. Detta utgör en väsentlig del av detta avtal. Båda parterna bekräftar sin uppslutning bakom det europeiska samförståndet om utveckling från 2005, Parisförklaringen om biståndseffektivitet som överenskoms vid högnivåforumet för biståndseffektivitet 2005, Accra-handlingsplanen som överenskoms vid det tredje högnivåforumet för biståndseffektivitet samt Hanoi-uttalandet (det s.k. Hanoi Core Statement) om biståndseffektivitet som överenskoms 2006 i syfte att ytterligare förbättra utvecklingssamarbetets resultat, inbegripet framsteg när det gäller övergången till obundet bistånd och införandet av mer förutsägbara biståndsmekanismer.

3. Parterna bekräftar sitt åtagande att främja alla aspekter av en hållbar utveckling, samarbeta för att lösa problemen i samband med klimatförändringen och globaliseringen samt bidra till uppnåendet av de internationellt överenskomna utvecklingsmålen, inbegripet millennieutvecklingsmålen.

4. Parterna är överens om att deras respektive utvecklingsnivå, behov och kapacitet ska beaktas vid genomförandet av all samarbetsverksamhet enligt detta avtal.

20. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

5

5. Parterna bekräftar att handeln spelar en viktig roll för utveckling och att förmånshandelsordningar bidrar till utvecklingen i utvecklingsländer, däribland Vietnam.

6. Parterna är överens om att samarbetet inom ramen för detta avtal kommer att ske i enlighet med deras egna lagar och andra författningar.

Artikel 2

Mål för samarbetet

I syfte att stärka sina bilaterala förbindelser åtar sig parterna att föra en övergripande dialog och främja ytterligare samarbete sig emellan inom alla områden av ömsesidigt intresse. Ansträngningarna ska särskilt inriktas på följande:

a) Upprätta ett bilateralt samarbete inom alla relevanta regionala och internationella forum och organisationer.

b) Utveckla handel och investeringar mellan parterna till ömsesidig nytta.

c) Upprätta samarbete på alla handels- och investeringsrelaterade områden av ömsesidigt intresse i syfte att underlätta hållbara handels- och investeringsflöden och förebygga och undanröja hinder för handel och investeringar, på ett sätt som är förenligt med och kompletterar pågående och framtida regionala initiativ mellan EU och Asean.

d) Genom utvecklingssamarbete verka för att utrota fattigdom, främja hållbar utveckling, bekämpa framväxande problem såsom klimatförändringen och överförbara sjukdomar, fördjupa de ekonomiska reformerna och verka för integrering i världsekonomin.

e) Upprätta samarbete på området rättvisa och säkerhet, inbegripet rättsstatsprincipen och rättsligt samarbete, skydd av personuppgifter, migration samt kampen mot organiserad brottslighet, penningtvätt och narkotika.

f) Främja samarbete på alla områden av ömsesidigt intresse, däribland mänskliga rättigheter, ekonomisk politik, finansiella tjänster, beskattning, industripolitik och små och medelstora företag; informations- och kommunikationsteknik, vetenskap och teknik, energi, transport, stads- och regionplanering samt stads- och regionutveckling, turism, utbildning, kultur, klimatförändringen, miljö och naturresurser, jordbruk, skogsbruk, djurhållning, fiske och landsbygdsutveckling, hälsa, statistik, arbete, sysselsättning och sociala frågor, reform av den offentliga förvaltningen, sammanslutningar och icke-statliga organisationer, förebyggande av naturkatastrofer och begränsning av deras verkningar, jämställdhet mellan könen.

g) Öka båda parters deltagande i subregionala och regionala samarbetsprogram som är öppna för deltagande av den andra parten, och främja deras anslutning till sådana program.

h) Upprätta samarbete när det gäller att motverka spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen och att bekämpa alla former av olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen, samt när det gäller kvarlämnad krigsmateriel.

i) Upprätta samarbete för att bekämpa terrorism.

j) På olika sätt stärka parternas roll och profil i den andra partens region, t.ex. med hjälp av kulturutbyten, informationsteknik och utbildning.

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

6

k) Främja förståelsen människor emellan bland annat genom samarbete mellan olika aktörer såsom tankesmedjor, universitet, företag och medier i form av seminarier, konferenser, ungdomsutbyten och annan verksamhet.

Artikel 3

Samarbete i regionala och internationella organisationer

1. Parterna åtar sig att utbyta synpunkter och samarbeta inom regionala och internationella forum och organisationer, såsom Förenta nationerna och dess byråer och organisationer, dialogen mellan Asean och EU, Aseans regionala forum (ARF), Asien–Europa-mötet (Asem) samt Världshandelsorganisationen (WTO).

2. Parterna är också överens om att främja samarbete på dessa områden mellan tankesmedjor, universitet, icke-statliga organisationer, företag och medier i form av seminarier, konferenser, ungdomsutbyten och annan relaterad verksamhet, under förutsättning att samarbetet bygger på ömsesidigt samtycke.

Artikel 4

Bilateralt och regionalt samarbete

1. Parterna är överens om att, på antingen bilateral eller regional nivå eller genom en kombination av båda, genomföra verksamhet som rör alla områden för dialog och samarbete inom ramen för detta avtal, med särskilt beaktande av frågor som omfattas av bilateralt samarbete. Parterna kommer vid valet av lämplig ram att sträva efter att uppnå största möjliga verkningar för alla berörda parter och även öka deras deltagande och samtidigt göra bästa möjliga bruk av de resurser som står till förfogande, varvid de kommer att ta hänsyn till de politiska och institutionella möjligheterna och se till att åtgärderna är i överensstämmelse med annan verksamhet där unionen och Asean deltar. Samarbetet kan i tillämpliga fall omfatta stöd till integration och samhällsutveckling i Asean.

2. Parterna får vid behov besluta att utvidga det finansiella stödet till samarbete på de områden som omfattas av eller har anknytning till avtalet, i enlighet med sina respektive finansiella förfaranden och resurser. Detta samarbete kan i synnerhet stödja genomförandet av socioekonomiska reformer i Vietnam och kan omfatta åtgärder för kapacitetsuppbyggnad såsom anordnande av utbildningsprogram, workshoppar och seminarier, expertutbyten, studier och annan verksamhet som parterna kommer överens om, i överensstämmelse med givarnas strategier för utvecklingsbistånd.

AVDELNING II

UTVECKLINGSSAMARBETE

Artikel 5

Allmänna principer

1. De främsta målen för utvecklingssamarbetet är att uppnå millennieutvecklingsmålen, utrota fattigdom samt åstadkomma hållbar utveckling och integration i världsekonomin. I målen för utvecklingssamarbetet ska Vietnams socioekonomiska utvecklingsstrategier och program beaktas. Parterna erkänner att utvecklingssamarbetet dem emellan är av avgörande betydelse när det gäller att bemöta de utvecklingsrelaterade utmaningar som Vietnam står inför.

2. Parterna är överens om att främja samarbetsverksamhet i enlighet med sina respektive förfaranden och resurser.

22. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

7

Artikel 6

Samarbetets syften

Parternas strategier för utvecklingssamarbete ska bland annat syfta till att a) nå en hållbar ekonomisk utveckling,

b) främja mänsklig och social utveckling,

c) främja reform och utveckling av institutioner, d) främja en miljömässigt hållbar utveckling, återställande av miljön och bästa praxis på miljöområdet samt bevarande av naturresurser,

e) förebygga och hantera klimatförändringens konsekvenser,

f) stödja politik och instrument som syftar till en gradvis integration i världsekonomin och världshandeln.

Artikel 7

Samarbetets former

1. Parterna är överens om att, på bilateral eller regional nivå eller genom en kombination av båda, inbegripet genom trepartssamarbete, genomföra verksamhet som rör alla områden för samarbete inom ramen för denna avdelning.

2. Samarbetet mellan parterna kan ske i form av

a) utvecklingsbistånd och tekniskt bistånd till program och projekt som överenskommits mellan parterna,

b) kapacitetsuppbyggnad genom kurser, workshoppar och seminarier, expertutbyte, studier och gemensam forskning mellan parterna,

c) andra former av utvecklingsfinansiering när så är lämpligt,

d) utbyte av information om bästa praxis för biståndseffektivitet.

AVDELNING III FRED

OCH SÄKERHET

Artikel 8

Bekämpning av spridning av massförstörelsevapen

och bärare av sådana vapen

1. Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, till såväl statliga som icke-statliga aktörer, utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och säkerhet, samtidigt som de bekräftar parternas legitima rätt att för fredliga ändamål forska i, utveckla, använda, handla med och överföra biologisk och kemisk teknik och kärnteknik samt materiel med anknytning därtill, i överensstämmelse med de fördrag och konventioner i vilka de är parter. Parterna är därför överens om att samarbeta i och bidra till ansträngningarna att förhindra spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att till fullo iaktta och på nationell nivå genomföra sina respektive skyldigheter enligt

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

8

internationella fördrag och överenskommelser om nedrustning och icke-spridning och andra relevanta internationella skyldigheter som parterna omfattas av. Parterna är överens om att denna bestämmelse utgör en väsentlig del av detta avtal.

2. Parterna är vidare överens om att samarbeta för och bidra till att motverka spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen

a) genom att vidta åtgärder för att, beroende på vad som är tillämpligt, underteckna, ratificera eller ansluta sig till samt till fullo genomföra sina respektive skyldigheter,

b) genom att, med beaktande av vardera partens kapacitet, införa ett effektivt system för nationella exportkontroller i syfte att kontrollera export och transitering av varor med anknytning till massförstörelsevapen, inbegripet kontroll av slutanvändningen av teknik med dubbla användningsområden i samband med massförstörelsevapen samt effektiva sanktioner mot överträdelser av exportkontrollen, i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1540 och utan att det påverkar normala och lagliga import- och exportaktiviteter och finansiella transaktioner. Detta kan inbegripa tillhandahållande av bistånd, bland annat för kapacitetsuppbyggnad.

3. Parterna är överens om att föra en regelbunden politisk dialog som ska ledsaga och underbygga dessa delar av avtalet.

Artikel 9

Samarbete för att bekämpa olaglig handel med

handeldvapen och lätta vapen

1. Parterna erkänner att alla former av olaglig tillverkning, överföring och spridning av handeldvapen och lätta vapen, inbegripet överdriven anhopning av sådana vapen, samt okontrollerad spridning av dem fortsätter att utgöra ett allvarligt hot mot fred och internationell säkerhet, samtidigt som de bekräftar parternas legitima rätt att för sina egna behov som rör självförsvar och säkerhet tillverka, importera och bevara handeldvapen och lätta vapen. I detta sammanhang erinrar parterna om de relevanta delarna av FN:s generalförsamlings resolutioner 64/50 och 64/51.

2. Parterna är överens om att iaktta och fullgöra sina respektive skyldigheter att bekämpa illegal handel med handeldvapen och lätta vapen, inom ramen för befintliga internationella avtal i vilka de är parter samt FN:s säkerhetsråds resolutioner, samt sina åtaganden inom ramen för andra relevanta internationella instrument på detta område, såsom FN:s handlingsprogram för att förebygga, bekämpa och utrota alla former av illegal handel med handeldvapen och lätta vapen.

3. Parterna åtar sig att på lämpligt sätt upprätta en dialog för att utbyta synpunkter och information och utveckla en gemensam förståelse för de frågor och problem som hänger samman med den olagliga handeln med handeldvapen och lätta vapen och stärka parternas förmåga att förebygga, bekämpa och utrota sådan handel.

Artikel 10

Samarbete för att bekämpa terrorism

Parterna bekräftar betydelsen av kampen mot terrorism, som förs i full överensstämmelse med lagen, inbegripet FN-stadgan, med internationell rätt avseende mänskliga rättigheter och

24. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

9

flyktingar samt med internationell humanitär rätt. Parterna är överens om att samarbeta för att förhindra och bekämpa terroristhandlingar inom dessa ramar och i överensstämmelse med FN:s globala strategi för terrorismbekämpning som fastställs i FN:s generalförsamlings resolution 60/288 av den 8 september 2006 samt EU:s och Aseanländernas gemensamma förklaring av den 28 januari 2003 om samarbete för att bekämpa terrorism.

Parterna ska göra detta särskilt

a) i samband med ett fullständigt genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1373 och andra relevanta FN-resolutioner, samtidigt som åtgärder vidtas för att ratificera och fullständigt genomföra internationella konventioner och instrument om bekämpning och förebyggande av terrorism,

b) genom att inom gemensamma kommittén inrätta regelbundna samråd om samarbete för att bekämpa och förebygga terrorism,

c) genom att utbyta information om terroristgrupper och deras stödnät i överensstämmelse med internationell och nationell rätt och, om inte annat följer av parternas program och instrument, genom att tillhandahålla stöd för kapacitetsuppbyggnad för bekämpning och förebyggande av terrorism,

d) genom utbyte av åsikter om olika sätt att bekämpa terrorism och uppmaningar till terroristhandlingar, bland annat med hjälp av teknik och utbildning, och genom utbyte av erfarenheter i fråga om förebyggande av terrorism,

e) genom att samarbeta för att fördjupa det internationella samförståndet om kampen mot terrorism och om ett regelverk för den, och genom att arbeta för att snarast möjligt nå en överenskommelse om den övergripande konventionen om internationell terrorism som ska komplettera de befintliga FN-instrumenten för terrorismbekämpning,

f) genom att främja samarbete mellan FN:s medlemsstater för att effektivt genomföra FN:s globala strategi för terrorismbekämpning,

g) genom att utbyta bästa praxis i fråga om skydd för de mänskliga rättigheterna i kampen mot terrorism.

Artikel 11

Rättsligt samarbete

1. Parterna är överens om att samarbeta om rättsliga frågor, stärkande av rättsstatsprincipen och institutionell uppbyggnad på alla nivåer på områdena rättskipning och upprätthållande av lagen.

2. Parterna är överens om att samarbeta för att förbättra den rättsliga kapaciteten och rättssystemet på områden såsom civilrätt, civilprocessrätt, straffrätt och straffprocessrätt samt att utbyta information om rättssystem och lagstiftning.

3. Parterna är också överens om att samarbeta på området internationell straffrätt. Parterna anser att de allvarligaste brotten som angår hela det internationella samfundet inte får förbli ostraffade och att det är nödvändigt att genom relevanta åtgärder på lämplig nivå se till att de lagförs på ett effektivt sätt.

4. Parterna anser att Internationella brottmålsdomstolen innebär ett framsteg och är en oberoende institution som verkar för internationell fred och säkerhet. Parterna är överens om

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

10

att samarbeta för att stärka den rättsliga ramen för förebyggande och bestraffning av de allvarligaste brotten som angår hela det internationella samfundet samt att beakta möjligheten att ansluta sig till Romstadgan. Parterna är överens om att dialog och samarbete mellan dem i denna fråga skulle vara till nytta.

AVDELNING IV

SAMARBETE OM HANDEL OCH INVESTERINGAR

Artikel 12

Allmänna principer

1. Parterna ska föra en dialog om bilaterala och multilaterala handelsfrågor och handelsrelaterade frågor i syfte att stärka de bilaterala handelsförbindelserna och främja framsteg i det multilaterala handelssystemet.

2. Parterna åtar sig att i största möjliga utsträckning och till ömsesidig nytta främja utveckling och diversifiering av handeln sig emellan. De åtar sig att uppnå förbättrade och förutsägbara villkor för marknadstillträde genom att arbeta för avskaffandet av handelshinder, i synnerhet genom att vid lämplig tidpunkt avskaffa icke-tariffära handelshinder och handelsrestriktioner, och genom att vidta åtgärder för att förbättra insynen, med hänsyn tagen till det arbete som utförs av internationella organisationer på detta område i vilka båda parterna är medlemmar.

3. Parterna, som erkänner att handeln är av avgörande betydelse för utvecklingen och att handelsförmånssystemen, däribland det allmänna preferenssystemet, och den särskilda och differentierade behandling som fastställts av WTO har visat sig vara förmånliga för utvecklingsländerna, ska sträva efter att stärka samrådet om det effektiva genomförandet av dessa.

4. Parterna ska beakta sina respektive utvecklingsnivåer när de genomför denna avdelning.

5. Parterna ska hålla varandra underrättade om utvecklingen när det gäller handelspolitik och politiken på handelsrelaterade områden, såsom jordbrukspolitik, politik för säkra livsmedel, konsumentpolitik och miljöpolitik.

6. Parterna ska uppmuntra dialog och samarbete för att utveckla sina handels- och

investeringsförbindelser, vilket innefattar lösning av handelsproblem samt tillhandahållande av tekniskt bistånd och program för kapacitetsuppbyggnad för att hantera handelsfrågor, bland annat inom de områden som avses i denna avdelning.

7. För att parterna ska kunna frigöra sin potential och utnyttja det faktum att de kompletterar varandra ekonomiskt ska de sträva efter att utforska och leta efter fler möjligheter och lösningar för att stärka sina handels- och investeringsförbindelser, när så är lämpligt även genom förhandlingar om frihandelsavtal och andra avtal av ömsesidigt intresse.

Artikel 13

Utveckling av handeln

1. Parterna åtar sig att utveckla, diversifiera och öka handeln sig emellan och förbättra sina produkters konkurrenskraft på de inhemska, regionala och internationella marknaderna. Samarbetet mellan parterna i detta hänseende ska särskilt syfta till att stärka kapacitetsuppbyggnaden på sådana områden som strategier för handelsutveckling, optimering

26. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

11

av handelspotential, inbegripet förmånerna enligt det allmänna preferenssystemet, konkurrenskraft, främjande av tekniköverföring mellan företag, insyn i politik, lagar och andra författningar, marknadsinformation, institutionell utveckling och regionala nätverk.

2. Parterna ska fullt ut använda Aid for Trade-programmet och andra kompletterande biståndsprogram i syfte att öka handeln och investeringarna sig emellan.

Artikel 14

Sanitära och fytosanitära frågor samt djurskyddsfrågor

1. Parterna bekräftar sina befintliga rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder.

2. Parterna ska stärka samarbetet och utbyta information om lagstiftning, genomförande, certifiering, inspektions- och övervakningsförfaranden avseende sanitära och fytosanitära åtgärder i handeln mellan parterna inom ramen för WTO-avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder, Internationella växtskyddskonventionen, Internationella byrån för epizootiska sjukdomar och Codex Alimentarius.

3. Parterna är vidare överens om att samarbeta om sanitära och fytosanitära åtgärder och främja samarbete mellan parterna på detta område, genom kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd, som ska vara särskilt anpassat till varje parts behov och inriktat på att bistå dem i efterlevnaden av varandras rättsliga ramar, inbegripet livsmedelssäkerhet, växtskydd, djurhälsa och användningen av internationella standarder.

4. Parterna är överens om att vid behov samarbeta om djurskydd, inbegripet tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad för utveckling av djurskyddsstandarder.

5. Parterna ska utse kontaktpunkter för kommunikation om frågor inom ramen för denna

artikel.

Artikel 15

Tekniska handelshinder

1. Parterna ska främja användningen av internationella standarder och samarbeta och utbyta information om standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse, särskilt inom ramen för WTO-avtalet om tekniska handelshinder.

2. Parterna ska sträva efter att utbyta information redan i ett tidigt skede av utformningen av ny lagstiftning om tekniska handelshinder. I detta syfte ska parterna främja alla åtgärder som syftar till att överbrygga klyftorna dem emellan när det gäller bedömning av överensstämmelse och standardisering samt förbättra konvergensen och förenligheten mellan parternas respektive system på detta område. Parterna är överens om att utbyta åsikter om och utforska möjligheten att tillämpa certifiering av tredje part för att underlätta handelsflödena sig emellan.

3. Samarbetet om tekniska handelshinder ska ske bland annat i form av dialog genom lämpliga kanaler, gemensamma projekt, tekniskt bistånd och program för kapacitetsuppbyggnad. Parterna ska vid behov utse kontaktpunkter för kommunikation om frågor inom ramen för denna artikel.

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

12 Artikel 16

1. Parterna ska

Samarbete om tullfrågor och underlättande av handel

a) utbyta erfarenheter om och bästa praxis för samt undersöka möjligheterna att underlätta import, export och andra tullförfaranden,

b) se till att det finns god insyn i bestämmelserna om tull och underlättande av handel,

c) utveckla samarbetet om tullfrågor och effektiva mekanismer för ömsesidigt administrativt bistånd,

d) sträva efter en samsyn och gemensamma insatser när det gäller relevanta internationella initiativ som omfattar underlättande av handel.

2. Parterna ska bland annat lägga särskild vikt vid att

a) öka säkerheten inom internationell handel,

b) se till att tullen på ett effektivare och mer ändamålsenligt sätt skyddar den immateriella äganderätten,

c) se till att det råder jämvikt mellan underlättande av handel och kampen mot bedrägerier och oegentligheter.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av andra former av samarbete enligt detta avtal uttalar parterna sitt intresse för att i framtiden överväga ingående av protokoll om tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd, inom den institutionella ram som fastställs i detta avtal.

4. Parterna ska sträva efter att mobilisera resurser för tekniskt bistånd för att stödja genomförandet av samarbetet i tullfrågor och handelslättnader inom ramen för detta avtal.

Artikel 17

Investeringar

Parterna ska främja ett ökat investeringsflöde genom att utveckla ett attraktivt och stabilt klimat för investeringar på grundval av en fortlöpande dialog som tar sikte på att öka förståelsen för och samarbetet om investeringsfrågor, utforska administrativa mekanismer för att underlätta investeringsflödena och främja stabila, överskådliga och öppna regler och enhetliga konkurrensvillkor för parternas investerare.

Artikel 18

Konkurrenspolitik

1. Parterna ska upprätthålla konkurrenslagstiftningen och stödja konkurrensmyndigheterna. De ska tillämpa denna lagstiftning på ett effektivt, icke-diskriminerande och öppet sätt för att uppnå rättslig säkerhet på sina respektive territorier.

2. Parterna får i detta syfte vidta åtgärder för kapacitetsuppbyggnad och annat samarbete för att utveckla och tillämpa lagar och andra författningar på konkurrensområdet, förutsatt att finansiering finns tillgänglig inom ramen för parternas instrument och program för samarbete.

28. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

13 Artikel 19

Tjänster

Parterna ska inrätta en regelbunden dialog som i synnerhet syftar till att utbyta information om parternas respektive regler i syfte att fastställa bästa praxis, främja tillträdet till den andra partens marknad, inbegripet e-handel, främja tillgången till kapitalkällor och teknik, och främja handeln med tjänster mellan de båda regionerna och på tredjeländers marknader.

Artikel 20

Skydd av immateriella rättigheter

1. Parterna bekräftar den stora vikt som de fäster vid att skydda de immateriella rättigheterna och fullt ut genomföra de internationella åtagandena om skydd av immateriella rättigheter i syfte att garantera ett tillfredsställande och ändamålsenligt skydd av sådana rättigheter i enlighet med relevanta internationella standarder/avtal, t.ex. avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter och den internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter, inbegripet effektiva sätt att kontrollera efterlevnaden.

2. Parterna är överens om att stärka samarbetet kring skyddet av immateriella rättigheter, bland annat om lämpliga sätt att underlätta skyddet för och registreringen av den andra partens geografiska beteckningar på deras respektive territorier, med beaktande av internationella regler och metoder och den internationella utvecklingen på detta område samt parternas respektive kapacitet.

3. Samarbetet ska genomföras i de former som parterna har enats om, vilket inbegriper att utbyta information och erfarenheter om frågor som rör praxis, främjande, spridning, effektivisering, förvaltning, harmonisering, skydd, kontroll av efterlevnaden och effektiv tillämpning av immateriella rättigheter, förhindrande av missbruk av sådana rättigheter, kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning, bland annat genom upprättande och stärkande av organisationer för kontroll och skydd av sådana rättigheter.

Artikel 21

Ökat deltagande av ekonomiska aktörer

1. Parterna ska uppmuntra och underlätta industri- och handelskamrarnas verksamhet och samarbetet mellan parternas yrkesorganisationer för att främja handel och investeringar på områden som är av intresse för båda parter.

2. Parterna ska främja en dialog mellan sina respektive tillsynsorgan och privata aktörer i syfte att diskutera utvecklingen av förutsättningarna för handel och investeringar, utforska den privata sektorns utvecklingsbehov och utbyta åsikter om de politiska ramarna för att stärka företagens konkurrenskraft.

Artikel 22

Samråd

För att se till att de bilaterala handelsförbindelserna är säkra och förutsägbara är parterna överens om att snabbt, och snarast möjligt efter det att en part så begärt, samråda om eventuella skiljaktigheter som kan uppstå i samband med handel eller handelsrelaterade frågor inom ramen för denna avdelning.

AVDELNING V

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

14

SAMARBETE OM RÄTTSLIGA FRÅGOR

Artikel 23

Bekämpning av organiserad brottslighet

Parterna är överens om att samarbeta för att bekämpa organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet och korruption. Syftet med detta samarbete ska särskilt vara att genomföra och främja relevanta internationella standarder och instrument, t.ex. FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll och FN:s konvention mot korruption, beroende på vad som är tillämpligt.

Artikel 24

Samarbete om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Parterna är överens om att det är nödvändigt att sträva efter och samarbeta för att förebygga risken att deras finansiella system missbrukas för att tvätta vinningen av alla former av grov brottslig verksamhet, i enlighet med rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF).

2. Båda parter är överens om att främja utbildning och tekniskt och administrativt bistånd för att utarbeta och genomföra bestämmelser och införa effektivt fungerande mekanismer för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Samarbetet ska särskilt möjliggöra utbyte av relevant information mellan parternas behöriga myndigheter inom ramen för deras respektive lagstiftning på grundval av lämpliga standarder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism motsvarande de standarder som antagits av parterna och de internationella organ som är verksamma på detta område, såsom FATF.

Artikel 25

Samarbete om narkotikabekämpning

1. Parterna ska samarbeta för att säkerställa en övergripande och balanserad strategi genom effektiva åtgärder och samordning mellan behöriga myndigheter, bland annat från det rättsvårdande området, tull- och hälsoområdena, området för rättsliga och inrikes frågor samt andra relevanta sektorer, i syfte att minska tillgången på (däribland olaglig odling av opiumvallmo och produktion av syntetiskt narkotika), handeln med och efterfrågan på olaglig narkotika samt att lindra dess inverkan på narkotikaanvändare och samhället i stort och att åstadkomma en effektivare kontroll av prekursorer.

2. Parterna ska komma överens om hur samarbetet ska genomföras för att dessa mål ska kunna uppnås. Åtgärderna ska baseras på gemensamt överenskomna principer som överensstämmer med relevanta internationella konventioner i vilka de är parter, den politiska förklaringen, förklaringen om riktlinjer för att minska efterfrågan på narkotika och de åtgärder för att intensifiera det internationella samarbetet i kampen mot narkotikaproblemet i världen som antogs vid FN:s generalförsamlings tjugonde extra session om narkotika i juni 1998 samt den politiska förklaring och handlingsplan som antogs vid högnivådelen av FN:s narkotikakommissions 52:a session i mars 2009.

3. Samarbetet mellan parterna ska inbegripa tekniskt och administrativt bistånd, särskilt på följande områden: utarbetande av nationell lagstiftning och nationella strategier, inrättande av nationella institutioner och informations- och övervakningscentrum, utbildning av personal, narkotikarelaterad forskning, insatser för att minska efterfrågan på och skadeverkningarna av narkotika, rättsligt och polisiärt samarbete, och effektiv kontroll av prekursorer eftersom detta

30. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

19

har samband med olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen. Parterna får komma överens om att inbegripa andra områden.

Artikel 26

Skydd av personuppgifter

1. Parterna är överens om att på lämpligt sätt samarbeta för att förbättra skyddet av personuppgifter så att det motsvarar högsta internationella standarder, såsom de som innehålls i internationella instrument, i den mån de är tillämpliga på parterna.

2. Samarbetet om skyddet av personuppgifter kan bland annat inbegripa tekniskt bistånd i form av utbyte av information och expertkunskaper.

AVDELNING VI SOCIOEKONOMISK

UTVECKLING OCH

ANDRA SAMARBETSOMRÅDEN

Artikel 27

Samarbete om migration

1. Parterna bekräftar vikten av gemensamma insatser för att hantera migrationsströmmarna mellan deras territorier. I syfte att stärka samarbetet ska parterna upprätta en övergripande dialog i alla frågor som rör migration. Migrationsaspekter ska integreras i de nationella strategierna för ekonomisk och social utveckling i migranternas ursprungs-, transit- och bestämmelseländer.

2. Samarbetet mellan parterna ska grunda sig på en särskild behovsanalys, som utförs i ömsesidigt samråd mellan parterna, och genomföras i enlighet med relevant gällande unionslagstiftning och nationell lagstiftning. Samarbetet ska bland annat inriktas på följande:

a) Migrationens grundläggande orsaker.

b) En övergripande dialog om laglig migration som har till syfte att, enligt ömsesidig överenskommelse mellan parterna, inrätta mekanismer för att främja möjligheter till laglig migration.

c) Utbyte av erfarenheter och praxis om anslutning till och genomförande av FN:s Genèvekonvention från 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet från 1967, särskilt principen om principerna om ”non refoulement” och frivillig återvandring.

d) Regler om inresetillstånd samt rättigheter och ställning för personer med inresetillstånd, rättvis behandling och integrering av utländska medborgare som lagligen uppehåller sig i landet, utbildning samt åtgärder för att motverka rasism och främlingsfientlighet.

e) Upprättande av en verkningsfull politik för att förebygga olaglig invandring, smuggling av migranter och människohandel, inbegripet frågan om hur smugglings- och människohandelsnätverk kan bekämpas och hur offren för denna handel kan skyddas.

f) Återvändande, under humana betingelser och i värdiga former, av personer som olagligen uppehåller sig i ett land samt återtagande av dessa personer, i enlighet med punkt 3.

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

20

g) Frågor som fastställts vara av ömsesidigt intresse när det gäller viseringar och säkerheten hos resehandlingar. h) Frågor som fastställts vara av ömsesidigt intresse när det gäller gränskontroll.

i) Uppbyggnad av teknisk kapacitet och av mänskliga resurser.

3. Inom ramen för samarbetet för att förhindra och kontrollera olaglig invandring och med beaktande av behovet av att skydda offer för människohandel är parterna vidare överens om att

a) Vietnam, när de behöriga myndigheterna i Vietnam har fastslagit att en person som ska återtas har vietnamesiskt medborgarskap i enlighet med nationell lagstiftning eller relevanta befintliga avtal, ska återta alla sina medborgare som olagligen befinner sig på en medlemsstats territorium, på begäran av de behöriga myndigheterna i denna medlemsstat och utan dröjsmål,

b) varje medlemsstat, när dess behöriga myndigheter har fastslagit medborgarskapet för en person som ska återtas i enlighet med nationell lagstiftning eller relevanta befintliga avtal, ska återta alla sina medborgare som olagligen befinner sig på Vietnams territorium, på begäran av de behöriga myndigheterna i Vietnam och utan dröjsmål.

Parterna ska i detta syfte förse sina medborgare med lämpliga identitetshandlingar. Om den person som ska återtas inte innehar någon handling eller något annat som styrker hans eller hennes medborgarskap, ska de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten eller Vietnam, på begäran av Vietnam eller den berörda medlemsstaten vidta åtgärder för att intervjua personen för att fastställa vederbörandes medborgarskap.

4. Om inte annat följer av deras respektive lagar och förfaranden ska parterna stärka samarbetet i frågor som rör återtagande i syfte att, på begäran av endera parten och enligt ömsesidig överenskommelse mellan parterna, förhandla fram ett avtal mellan EU och Vietnam om återtagande av deras respektive medborgare.

Artikel 28

Utbildning

1. Parterna är överens om att främja utbildningssamarbete och kulturellt samarbete som tar hänsyn till deras mångfald i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen, och är överens om att öka medvetenheten om utbildningsmöjligheter i Vietnam och i EU.

2. Parterna ska vidare lägga vikt vid åtgärder som syftar till att skapa kontakter mellan deras respektive högre utbildningsanstalter och specialistorgan, främja utbyte av information, know- how, studenter, experter och tekniska resurser och utnyttja de möjligheter som unionsprogrammen erbjuder i Sydostasien på utbildnings- och kulturområdet liksom den erfarenhet som båda parter har vunnit på detta område.

3. Båda parter är också överens om att främja genomförandet av gemensamma program för högre utbildning såsom Erasmus Mundus-programmet och utbildningsprogram för konferenstolkar och att uppmuntra utbildningsanstalter i EU och Vietnam att samarbeta i gemensamma examens- och forskningsprogram för att uppmuntra samarbete och rörlighet i den akademiska världen.

32. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

21

4. Parterna är vidare överens om att inleda en dialog om frågor av ömsesidigt intresse som rör modernisering av systemen för högre utbildning, teknisk utbildning och yrkesutbildning, som i synnerhet skulle kunna omfatta åtgärder för tekniskt bistånd i syfte att bland annat förbättra referensramarna för kvalifikationer och kvalitetssäkringen.

Artikel 29

Hälsa

1. Parterna är överens om att samarbeta inom hälso- och sjukvårdssektorn i syfte att förbättra hälsoförhållandena och den sociala välfärden, däribland hälso- och sjukvården och sjukförsäkringarna.

2. Detta samarbete ska i huvudsak ske med hjälp av

a) program som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdsektorn, bland annat genom förbättring av hälso- och sjukvårdssystemen, vårdtjänsterna, hälsoförhållandena och den sociala välfärden,

b) gemensamma åtgärder rörande epidemiologi, däribland samarbete för att i ett tidigt skede förebygga och bekämpa epidemier såsom fågelinfluensa, influensaepidemier och andra allvarliga smittsamma sjukdomar,

c) internationella hälsoavtal, framför allt ramkonventionen om tobakskontroll och det internationella hälsoreglementet,

d) normer för livsmedelssäkerhet, bland annat ett automatiskt kontrollnätverk för livsmedelsimport inom ramen för artikel 14,

e) informations- och erfarenhetsutbyte när det gäller politik och bestämmelser för sjukvårdsutrustning och medicinsk utrustning, enligt ömsesidig överenskommelse mellan parterna,

f) förebyggande och bekämpning av icke-överförbara sjukdomar genom utbyte av information och bästa praxis, främjande av en hälsosam livsstil, arbete med faktorer som påverkar hälsan samt övervakning och behandling av dessa sjukdomar,

3. Parterna erkänner vikten av ytterligare modernisering av hälso- och sjukvårdssektorn och är överens om att stärka kapacitetsuppbyggnaden och det tekniska biståndet inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Artikel 30

Miljö och naturresurser

1. Parterna är överens om att det är nödvändigt att bevara och förvalta naturresurserna och den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt, eftersom detta är förutsättningen för nuvarande och kommande generationers utveckling.

2. Parterna är överens om att samarbetet på detta område ska vara inriktat på att bevara och förbättra miljön i syfte att uppnå hållbar utveckling. Resultatet av världstoppmötet om hållbar utveckling ska beaktas i samband med alla åtgärder som parterna vidtar inom ramen för detta avtal.

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

22

3. Parterna är överens om att samarbeta för att deras respektive strategier på miljöområdet ska komplettera varandra bättre och för att integrera miljöaspekterna i alla samarbetsområden i ännu större utsträckning.

4. Parterna åtar sig att fortsätta och att stärka samarbetet särskilt när det gäller följande:

a) Främjande av ett aktivt deltagande från parterna i genomförandet av multilaterala miljöavtal som de är parter i, däribland Baselkonventionen, Stockholmskonventionen och Rotterdamkonventionen.

b) Ökad medvetenhet om miljöfrågor och ökat lokalt deltagande, bland annat ursprungs- och lokalbefolkningarnas deltagande i insatser för miljöskydd och hållbar utveckling.

c) Främjande och användning av teknik, produkter och tjänster som är miljövänliga, bland annat med hjälp av regleringar och marknadsbaserade instrument.

d) Förhindrande av olagliga gränsöverskridande förflyttningar av avfall, bland annat av farligt avfall och ozonnedbrytande ämnen.

e) Förbättring av luftkvaliteten, miljöriktig avfallshantering, kemikaliesäkerhet och hållbar integrerad förvaltning av vattenresurserna samt främjande av en hållbar konsumtion och produktion.

f) Hållbar utveckling för och skydd av skogar, bland annat genom främjande av ett hållbart skogsbruk, skogsförvaltning, åtgärder för att bekämpa olaglig avverkning och därmed sammanhängande handel, samt integration av skogsutveckling i den lokala samhällsutvecklingen.

g) Effektiv förvaltning av nationalparker, och erkännande och bevarande av områden för biologisk mångfald och känsliga ekosystem, varvid hänsyn ska tas till behoven hos de lokal- och ursprungsbefolkningar som bor i eller i närheten av dessa områden.

h) Skydd och bevarande av kust- och havsmiljö genom att främja en effektiv förvaltning av marina resurser i syfte att åstadkomma en hållbar marin utveckling.

i) Skydd av mark, bevarande av markens funktioner och hållbar markförvaltning.

j) Stärkt markförvaltningskapacitet, öppen markförvaltning och en sund fastighetsmarknad som grundar sig på principen om hållbar markförvaltning och lika rättigheter för aktörer, i syfte att säkerställa både ett effektivt utnyttjande och miljöskydd inom ramen för hållbar utveckling.

5. Parterna ska i dessa syften sträva efter att öka samarbetet, inom bilaterala och internationella strukturer, bland annat program för tekniskt bistånd som har till syfte att främja utveckling, överföring och användning av miljövänlig teknik, liksom initiativ och partnerskap som bygger på principen om ömsesidiga fördelar av ett snabbt förverkligande av millennieutvecklingsmålen.

Artikel 31

Samarbete om klimatförändring

1. Parterna är överens om att intensifiera kampen mot klimatförändringen och dess effekter på miljöförstöring och fattigdom, främja politik som bidrar till att motverka

34. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

23

klimatförändring och åtgärder för anpassning till klimatförändringens negativa effekter, särskilt stigande havsnivåer, och att styra sina ekonomier mot koldioxidsnål tillväxt.

2. Samarbetet har följande syften:

a) Bekämpa klimatförändringen, med en säker och hållbar koldioxidsnål ekonomi som övergripande mål, genom konkreta begränsningsåtgärder i enlighet med principerna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

b) Förbättra energiprestandan i sina ekonomier, genom att främja energieffektivitet, energisparande samt användning av säker och hållbar förnybar energi, och övergå till klimatvänlig energiproduktion som bidrar till att lägga grunden till en grön energirevolution.

c) Främja hållbara produktions-, distributions- och konsumtionsmönster i sina ekonomier som bidrar till att minimera trycket på ekosystemen, däribland jord och klimat.

d) Åtgärder för anpassning till oundvikliga negativa effekter av klimatförändringen, bland annat genom integrering av anpassningsåtgärder i parternas strategier och planering för tillväxt och utveckling inom alla sektorer och på alla nivåer.

3. För att uppnå målen i punkt 2 ska parterna

a) intensifiera den politiska dialogen och det politiska samarbetet på teknisk nivå, b) främja samarbete inom FoU och lågutsläppsteknik,

c) stärka samarbetet om nationellt lämpliga begränsningsåtgärder, tillväxtplaner med låga koldioxidutsläpp, nationella program för anpassning till klimatförändring och om katastrofriskreducering,

d) främja kapacitetsuppbyggnad och stärka institutionerna för att ta itu med klimatförändringen,

e) främja åtgärder för ökad medvetenhet, särskilt bland de mest utsatta befolkningarna och de som bor i utsatta områden, och underlätta lokalbefolkningarnas deltagande i åtgärder för att motverka klimatförändringarna.

Artikel 32

Jordbruk, skogsbruk, djurhållning, fiske och landsbygdsutveckling

1. Parterna är överens om att utöka samarbetet, bland annat genom utökad dialog och utökat erfarenhetsutbyte, inom jordbruk, skogsbruk, djurhållning, fiske och landsbygdsutveckling, särskilt på följande områden

a) Jordbrukspolitik och allmänna utsikter för jordbruket i världen. b) Främjande av handeln med växter och djur och produkter därav mellan parterna, samt marknadsutveckling och marknadsföring.

c) Utvecklingspolitik för landsbygden.

d) En kvalitetspolitik för växter, djur och vattenbruksprodukter, särskilt skyddade geografiska beteckningar och ekologisk produktion; marknadsföring av kvalitetsprodukter, i

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

24

synnerhet ekologiska produkter och produkter med geografisk beteckning (märkning, certifiering och kontroll).

e) Djurskydd.

f) Utveckling av ett hållbart och miljövänligt jordbruk och överföring av bioteknik. g) Stöd till en hållbar och ansvarstagande långsiktig havs- och fiskepolitik som omfattar bevarande och förvaltning av kust- och havsresurser.

h) Främjande av insatser för att förhindra och bekämpa olagligt, ej rapporterat och oreglerat fiske och olaglig skogsavverkning och olaglig handel med skogsprodukter genom skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) samt frivilliga partnerskapsavtal.

i) Ärftlighetsforskning, urval av djur- och växtarter, däribland förbättrad kvalitet på boskap samt forskning om foder och näring för mark- och vattenlevande djur. j) Begränsning av de negativa effekterna av klimatförändringarna på jordbruksproduktionen och fattigdomsbekämpningen i avlägsna områden eller landsbygdsområden.

k) Stöd till och främjande av skogsförvaltning, däribland anpassning och begränsning av klimatförändringarna.

2. Parterna är överens om att undersöka möjligheterna till tekniskt bistånd i växt- och animalieproduktion, som inbegriper men inte är begränsat till förbättring av produktiviteten för växter och djur och av produktkvaliteten, och är vidare överens om att överväga kapacitetsuppbyggnadsprogram som syftar till att bygga upp förvaltningskapaciteten på detta område.

Artikel 33

Samarbete om jämställdhet

1. Parterna ska samarbeta för att stärka politik och program med anknytning till genusfrågor, liksom institutionell och administrativ kapacitetsuppbyggnad och stöd till genomförandet av nationella strategier för jämställdhet, däribland kvinnors rättigheter och ökade medinflytande, i syfte att säkerställa ett jämbördigt deltagande av män och kvinnor inom alla sektorer av det ekonomiska, kulturella, politiska och sociala livet. Framför allt ska samarbetet inriktas på att förbättra kvinnornas tillgång till nödvändiga resurser för att de till fullo ska kunna utöva sina grundläggande rättigheter.

2. Parterna ska sträva efter att upprätta en lämplig ram som

a) säkerställer att genusrelaterade frågor införlivas i alla utvecklingsstrategier, all utvecklingspolitik och alla utvecklingsprogram,

b) främjar utbyte av erfarenheter och modeller när det gäller jämställdhetsarbete samt antagande av positiva åtgärder till förmån för kvinnor.

Artikel 34

Samarbete för att åtgärda kvarlämnad krigsmateriel

36. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

25

Parterna erkänner betydelsen av att samarbeta för att röja minor, bomber och annan oexploderad ammunition samt att iaktta internationella fördrag i vilka de är parter och beakta andra relevanta internationella instrument. Parterna är därför överens om att samarbeta genom

a) utbyte av erfarenheter och dialog, förbättring av förvaltningens kapacitet samt utbildning av sakkunniga, forskare och specialister, inbegripet stöd till kapacitetsuppbyggnad, om inte annat följer av parternas inhemska förfaranden för att ta itu med dessa frågor,

b) kommunikation och utbildning om förebyggande av olyckor till följd av bomber och minor, rehabilitering och återintegrering i samhället av offren för bomber och minor.

Artikel 35

Samarbete om mänskliga rättigheter

1. Parterna är överens om att samarbeta för att främja och försvara mänskliga rättigheter, inbegripet med avseende på genomförandet av de internationella instrument på området mänskliga rättigheter i vilka de är parter. Tekniskt bistånd kommer att tillhandahållas i detta syfte.

2. Detta samarbete kan bland annat omfatta

a) information om och utbildning i mänskliga rättigheter, b) stärkande av institutioner med anknytning till mänskliga rättigheter,

c) stärkande av den nuvarande dialogen om mänskliga rättigheter,

d) stärkande av samarbetet med de FN-institutioner som är verksamma på området mänskliga rättigheter.

Artikel 36

Reform av den offentliga förvaltningen

Parterna är överens om att, på grundval av en bedömning av särskilda behov som ska utföras i samråd mellan parterna, samarbeta i syfte att omorganisera sin offentliga förvaltning och göra den mer effektiv, bland annat genom att

a) öka den organisatoriska effektiviteten, t.ex. genom decentralisering,

b) öka institutionernas effektivitet när det gäller tillhandahållande av tjänster,

c) förbättra förvaltningen av de offentliga finanserna och stärka ansvarsskyldigheten i överensstämmelse med parternas respektive lagar och andra författningar,

d) förbättra den rättsliga och institutionella ramen,

e) bygga upp kapacitet för utformning och genomförande av strategier (tillgång till offentliga tjänster, utformning och genomförande av budgeten, korruptionsbekämpning),

f) bygga upp kapaciteten hos de rättsvårdande organen,

g) reformera offentliga tjänster, offentliga organ och administrativa förfaranden.

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

26

h) bygga upp kapacitet för modernisering av den offentliga förvaltningen.

Artikel 37

Sammanslutningar och icke-statliga organisationer

1. Parterna erkänner sammanslutningars och icke-statliga organisationers, inbegripet arbetsmarknadsparternas, roll i och potentiella bidrag till samarbetsprocessen enligt detta avtal.

2. I överensstämmelse med de demokratiska principerna och med respektive parts rättsliga och administrativa regler får organiserade sammanslutningar och icke-statliga organisationer

a) delta i utformningen av politiken,

b) bli informerade om och, i alla stadier av utvecklingsprocessen, delta i samråd om utvecklings- och samarbetsstrategier och sektorspolitik, särskilt på områden som berör dem,

c) tilldelas finansiella medel i den mån parternas interna regler tillåter detta samt ta emot stöd till kapacitetsuppbyggnad på viktiga områden,

d) delta i genomförandet av samarbetsprogram på områden som berör dem.

Artikel 38

Kultur

1. Parterna är överens om att främja ett mångsidigt kulturellt samarbete som tar hänsyn till deras mångfald i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen och kunskapen om varandras kulturer.

2. Parterna ska sträva efter att vidta lämpliga åtgärder för att främja kulturellt utbyte och genomföra gemensamma initiativ inom olika kulturella kretsar, däribland samarbete för att bevara kulturarv med hänsyn till den kulturella mångfalden. I detta hänseende är parterna också överens om att fortsätta att samarbeta inom ramen för Asien–Europa-mötet (Asem) för att stödja Asien–Europa-stiftelsens verksamhet. I detta syfte ska parterna stödja och främja ett långsiktigt partnerskap och samarbete mellan sina kulturella institutioner.

3. Parterna är överens om att samråda och samarbeta i relevanta internationella forum, såsom Unesco, för att verka för gemensamma mål och främja den kulturella mångfalden och skyddet för kulturarvet. I detta hänseende är parterna också överens om att främja ratificeringen av Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, antagen den 20 oktober 2005, och att stärka samarbetet för dess genomförande, med särskild tonvikt vid politisk dialog samt integrering av kulturen i arbetet för hållbar utveckling och fattigdomsminskning i syfte att främja tillkomsten av en ny dynamisk kultursektor genom att gynna kulturindustrins utveckling. Parterna ska fortsätta sina ansträngningar för att uppmuntra andra stater att ratificera denna konvention.

Artikel 39

Vetenskapligt och tekniskt samarbete

1. Parterna är överens om att stärka det vetenskapliga och tekniska samarbetet på områden av ömsesidigt intresse, däribland industri-, energi- och transportsektorerna, miljö, särskilt

38. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

27

rörande klimatförändringen och förvaltning av naturresurser (t.ex. fiske, skogsbruk och landsbygdutveckling), jordbruk och livsmedelsförsörjning, bioteknik samt människors och djurs hälsa, med beaktande av parternas respektive politik och samarbetsprogram på olika områden.

2. Syftet med detta samarbete ska bland annat vara att

a) uppmuntra utbyte av vetenskaplig och teknisk information och sakkunskap, inbegripet om genomförandet av politik och program på olika områden,

b) främja varaktiga förbindelser och forskningspartnerskap mellan forskarsamfund, forskningscentrum, universitet och näringsliv,

c) främja utbildning inom vetenskap och teknik,

d) främja tillämpning av vetenskapliga och tekniska forskningsrön i syfte att främja hållbar utveckling och höjd livskvalitet,

3. Samarbetet ska bedrivas i form av

a) gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt och -program,

b) utbyte av information, kunskaper och erfarenheter genom gemensamt organiserade seminarier, workshoppar, möten, symposier och konferenser,

c) utbildning och utbyte av vetenskapsmän och unga forskare genom internationella mobilitets- och utbytesprogram, i syfte att ge största möjliga spridning åt forskningsresultat, lärande och bästa metoder,

d) andra samarbetsformer som parterna ömsesidigt kommit överens om.

4. Parterna ska inom ramen för detta samarbete stödja sina respektive högre utbildningsanstalters, forskningscentrums och produktionssektorers deltagande, i synnerhet små och medelstora företags. Samarbetet bör baseras på principerna om ömsesidighet, rättvis behandling och ömsesidig nytta och säkerställa ett tillräckligt skydd av immateriell äganderätt.

5. Särskilda samarbetsprioriteringar ska fastställas bland annat för följande områden:

a) Främjande och underlättande av tillträde till utsedda forskningsanläggningar för forskarutbyte och -utbildning.

b) Uppmuntrande av integrering av forskning och utveckling i program eller projekt för investeringar och för officiellt utvecklingsbistånd.

6. Parterna ska sträva efter att, inom ramen för sin kapacitet, mobilisera finansiella resurser för att stödja genomförandet av vetenskaplig och teknisk samarbetsverksamhet enligt detta avtal.

7. Parterna är överens om att göra sitt yttersta för att öka den allmänna medvetenheten om de möjligheter som erbjuds av deras respektive program för samarbete på det vetenskapliga och tekniska området.

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

28 Artikel 40

Samarbete om informations- och kommunikationsteknik

1. Parterna erkänner att informations- och kommunikationsteknik (IKT) är centrala delar av det moderna livet och av avgörande betydelse för ekonomisk och social utveckling, och de är överens om att utbyta synpunkter om sina respektive strategier på detta område i syfte att främja ekonomisk och social utveckling.

2. Samarbetet på detta område ska inriktas bland annat på

a) att underlätta en dialog om olika aspekter av IKT-utveckling,

b) uppbyggnad av IKT-kapacitet, inbegripet utveckling av mänskliga resurser,

c) samtrafikförmåga och driftskompatibilitet mellan parternas nät och tjänster och sydostasiatiska nät och tjänster,

d) standardisering och spridning av ny IKT,

e) främjande av forsknings- och utvecklingssamarbete mellan parterna på IKT-området,

f) säkerhetsfrågor och säkerhetsaspekter rörande IKT samt kampen mot it-brottslighet,

g) bedömning av överensstämmelse när det gäller telekommunikation, inbegripet radioutrustning,

h) samarbete och utbyte av erfarenheter och bästa praxis när det gäller införande av informationsteknik i samhället i stort och i den offentliga förvaltningen, i) att underlätta samarbete mellan parternas relevanta institutioner och aktörer inom den audiovisuella sektorn och mediesektorn,

j) att uppmuntra ytterligare samarbete mellan parternas IKT-företag, inbegripet tekniköverföring.

Artikel 41

Transport

1. Parterna är överens om att ytterligare stärka sitt samarbete inom relevanta områden av transportpolitiken i syfte att förbättra och bredda investeringsmöjligheterna, förbättra gods- och passagerartransporterna, främja säkerheten på sjöfarts- och luftfartsområdet, särskilt genom att stärka sök- och räddningstjänster och kampen mot sjöröveri och främja ökad konvergens i lagstiftningen, samt att minska transporternas miljöpåverkan och förbättra effektiviteten i transportsystemen.

2. Samarbetet mellan parterna på detta område ska syfta till att främja följande:

a) Informationsutbyte om parternas respektive politik och praxis i fråga om transport, särskilt avseende transport i städer, på landsbygd, till sjöss och i luften, stadstrafikplanering, transportlogistik, utveckling av kollektivtrafik samt sammankoppling och driftskompabilitet när det gäller kombinerade transportnät.

40. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

29

b) Utbyte av information om de europeiska globala systemen för satellitnavigering (särskilt Galileo) genom lämpliga bilaterala instrument, med tonvikt på frågor av ömsesidigt intresse som rör regelverk, industri och marknadsutveckling.

c) Gemensam verksamhet på området för lufttransporttjänster bland annat genom att genomföra befintliga avtal och undersöka möjligheterna att vidareutveckla förbindelserna och det tekniska och regleringsrelaterade samarbetet på sådana områden som flygsäkerhet, luftfartsskydd och flygledning, i syfte att främja konvergens i lagstiftningen och undanröja hinder för affärsverksamhet. På denna grundval kommer parterna att undersöka möjligheterna att utöka samarbetet på området civil luftfart.

d) Dialog på området för sjötransporttjänster i syfte att åstadkomma obegränsat tillträde på kommersiella grunder till den internationella marknaden för sjötransport, åtaganden om utfasning av befintliga reserveringssystem för last, överenskommelser om att inte införa klausuler om lastdelning, etablering på området sjötransporttjänster inbegripet stödtjänster, nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för fartyg som drivs av den andra partens medborgare eller företag när det gäller stödtjänster och hamntjänster, samt frågor avseende dörr-till-dörr-transporttjänster.

e) Tillämpning av säkerhetsnormer och miljöskyddsnormer, särskilt när det gäller sjö- och lufttransport i överensstämmelse med relevanta internationella konventioner, inbegripet samarbete i lämpliga internationella forum i syfte att säkerställa bättre efterlevnad av internationella föreskrifter. I detta syfte kommer parterna att främja tekniskt samarbete och bistånd i transportsäkerhetsfrågor, bland annat sök- och räddningstjänst samt undersökning av olyckor.

Artikel 42

Energi

1. Parterna är överens om att förbättra samarbetet inom energisektorn i följande syften:

a) Diversifiera energiförsörjningen i syfte att skapa energitrygghet, utveckla nya innovativa och förnybara energikällor, bland annat hållbara biobränslen och biomassa med beaktande av landsspecifika villkor, vind- och solenergi samt vattenkraftproduktion, främja utarbetandet av lämpliga politiska ramar i syfte att skapa gynnsamma förhållanden för investeringar och rättvisa konkurrensvillkor för förnybara energikällor samt integrera dessa aspekter i relevanta politikområden.

b) Med hjälp av insatser på såväl utbudssidan som efterfrågesidan uppnå en rationell användning av energi, genom att främja energieffektivitet i produktion, transport, distribution och slutanvändning av energi.

c) Främja överföring av teknik som syftar till hållbar energiproduktion och energianvändning.

d) Främja kapacitetsuppbyggnad och underlätta investeringar på detta område på grundval av öppna och icke-diskriminerande handelsregler.

e) Möjliggöra ett samband mellan tillgång till energitjänster till rimliga priser och hållbar utveckling.

2. I detta syfte är parterna överens om att främja kontakter och gemensam forskning och att utöka tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad genom lämpliga regionala forum rörande

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

30

icke-förorenande tillverkning och miljöskydd, till ömsesidig nytta för parterna. Bägge sidorna kommer att undersöka möjligheterna att ytterligare utöka samarbetet rörande kärnsäkerhet och kontroll av kärnmaterial inom ramen för sina befintliga rättsliga och politiska ramar.

Artikel 43

Turism

1. Parterna ska sträva efter att förbättra informationsutbytet och fastställa bästa praxis i syfte att sörja för en balanserad och hållbar utveckling av turismen i enlighet med Världsturistorganisationens globala uppförandekod för turism och de hållbarhetsprinciper som bygger på den lokala Agenda 21-processen.

2. Parterna är överens om att utveckla samarbetet bland annat i syfte att

a) slå vakt om och maximera naturarvets och kulturarvets möjligheter, b) lindra de negativa följderna av turismen,

c) öka turistnäringens positiva bidrag till en hållbar utveckling av lokalsamhällen, bland annat genom att utveckla ekoturism och kulturturism, samtidigt som lokalsamhällens och ursprungsbefolkningars integritet och intressen respekteras,

d) bidra med tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad, bland annat i form av utbildningsprogram för beslutsfattare och chefer inom turistnäringen,

e) uppmuntra turistnäringen, däribland båda parternas researrangörer och resebyråer, att vidareutveckla det bilaterala samarbetet, inbegripet utbildning.

Artikel 44

Industripolitiskt samarbete och samarbete kring små och medelstora företag

Parterna är överens om att med beaktande av sin ekonomiska politik och sina ekonomiska mål främja det industripolitiska samarbetet på alla områden som bedöms lämpliga i syfte att förbättra konkurrenskraften för små och medelstora företag, bland annat genom följande åtgärder:

a) Utbyte av information och erfarenheter om olika sätt att skapa en rättslig ram och andra förutsättningar för små och medelstora företag att förbättra sin konkurrenskraft.

b) Främjande av kontakter och utbyte mellan ekonomiska aktörer, uppmuntran till gemensamma investeringar och upprättande av gemensamma företag och informationsnätverk, framför allt genom befintliga övergripande unionsprogram som stimulerar överföring av mjuk och hård teknik mellan partner.

c) Tillhandahållande av information och främjande av innovationer och utbyte av bästa praxis när det gäller tillgång till finansiering och marknadstillträde, inbegripet revisions- och bokföringstjänster, särskilt för småföretag och mikroföretag.

d) Underlättande av och stöd till relevant verksamhet inom den privata sektorn och näringslivsorganisationer hos parterna.

e) Främjande av företags sociala ansvar och deras redovisningsskyldighet samt uppmuntrande av ansvarsfullt handlande från företagens sida och hållbar konsumtion och

42. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

31

produktion. Detta samarbete ska kompletteras med ett konsumentperspektiv, t.ex. angående produktinformation och konsumentens roll på marknaden.

f) Gemensamma forskningsprojekt, tekniskt bistånd och samarbete inom utvalda områden av näringslivet i fråga om standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse, enligt ömsesidig överenskommelse mellan parterna.

Artikel 45

Dialog om den ekonomiska politiken

Parterna är överens om att samarbeta för att främja utbytet av information om deras respektive ekonomiska utveckling och ekonomiska politik och utbytet av erfarenheter när det gäller samordning av den ekonomiska politiken, inom ramen för det regionala ekonomiska samarbetet och den regionala integrationen och genom befintliga bilaterala och multilaterala mekanismer på områden av ömsesidigt intresse, inbegripet utbyte av information om reformprocessen och privatisering av statsägda företag i överensstämmelse med parternas lagar och andra författningar.

Artikel 46

Samarbete på skatteområdet

1. För att stärka och utveckla den ekonomiska verksamheten och samtidigt ta hänsyn till behovet av att utarbeta lämpliga rättsliga och administrativa ramar, kommer parterna att verka för en god förvaltning på skatteområdet och genomföra principerna om öppenhet och informationsutbyte inom ramen för bilaterala skatteavtal mellan Vietnam och EU- medlemsstater. Parterna är vidare överens om att stärka erfarenhetsutbytet, dialogen och samarbetet sig emellan för att bekämpa skatteundandragande och annan skadlig praxis på skatteområdet.

2. Parterna är överens om att stärka samarbetet på skatteområdet i syfte att förbättra sin reglerings- och förvaltningskapacitet bland annat genom att utbyta erfarenheter och genom tekniskt bistånd.

3. Parterna kommer att uppmuntra ett effektivt genomförande av bilaterala skatteavtal mellan Vietnam och EU-medlemsstater och ge sitt stöd till överläggningar om nya sådana avtal i framtiden.

Artikel 47

Samarbete om finansiella tjänster

Parterna är överens om att föra en dialog i synnerhet för att utbyta information och erfarenheter om sina respektive regelverk och stärka samarbetet i syfte att förbättra redovisnings-, revisions-, tillsyns- och regleringssystemen inom banksektorn och försäkringssektorn och i andra delar av den finansiella sektorn, bland annat genom program för kapacitetsuppbyggnad på områden av ömsesidigt intresse.

Artikel 48

Samarbete för att förebygga naturkatastrofer och begränsa deras verkningar

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

32

1. Parterna är överens om att samarbeta för att förebygga naturkatastrofer och för att göra effektiva insatser vid naturkatastrofer, i syfte att minimera antalet dödsoffer och skadorna på egendom, naturtillgångar, miljön och kulturarvet och integrera riskreducering i alla sektorer och alla verksamhetsområden på nationell och lokal nivå.

2. På denna grundval är parterna överens om att

a) utbyta information om övervakning och bedömning av och prognoser och tidiga varningar om naturkatastrofer, b) förbättra kapaciteten genom att utbyta erfarenheter och bästa praxis när det gäller att förebygga naturkatastrofer och begränsa deras verkningar, c) stödja varandra med avseende på teknik, specialutrustning och material som behövs för katastrofhantering och katastrofinsatser,

d) främja dialog mellan parternas myndigheter med ansvar för hanteringen av och insatserna vid naturkatastrofer i syfte att stödja och stärka samarbetet på detta område.

Artikel 49

Stads- och regionplanering och stads- och regionutveckling

1. Parterna erkänner betydelsen av stads- och regionplanering och stads- och regionutveckling för att eftersträva ekonomisk tillväxt, fattigdomsminskning och hållbar utveckling, och de är överens om att främja samarbete och partnerskap på detta område.

2. Samarbetet om stads- och regionplanering och stads- och regionutveckling kan ha följande former:

a) Utbyte av erfarenhet i frågor som rör hållbar stads- och regionplanering och stads- och regionutveckling, bland annat

- politik för stadsplanering och tillhörande infrastruktur, regionplanering, stadsutbredning samt bevarande och utveckling av historiska stadsområden,

- upprättande av urbana nätverk med deltagande av central- och lokalförvaltningar, inbegripet kommuner, sammanslutningar och icke-statliga organisationer, myndigheter, entreprenörer och yrkessammanslutningar,

- förvaltning av arkitektur, planering och stadsutbredning med användning av geografiska informationssystem,

- planering och utveckling av tätortscentrum, förnyelse av stadskärnor samt miljöplanering i städer,

- förhållandet mellan stad och landsbygd, - utveckling av teknisk infrastruktur i städerna, däribland återuppbyggnad och förbättring av vattenförsörjningssystem i städer, anläggning av system för behandling av avloppsvatten och fast avfall, miljöskydd och skydd av stadslandskap. b) Stöd genom utbildning och kapacitetsuppbyggnad för chefer på central, regional och lokal nivå inom region- och stadsplanering, arkitekturförvaltning och det arkitektoniska kulturarvet.

44. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

33

c) Samarbete inom ramen för relevanta internationella organisationer, såsom UN-Habitat (FN-programmet för boende och bosättning) och World Urban Forum genom gemensamma forskningsprogram och anordnande av workshoppar och seminarier i syfte att utbyta information och erfarenheter om stadsplanering och stadsutveckling, inbegripet stadsutbredning, stadsbyggnad, markanläggning och utveckling av teknisk infrastruktur.

3. Parterna är överens om att utöka samarbetet och att utbyta erfarenheter och information mellan sina regionala och kommunala myndigheter i syfte att lösa komplexa problem i stadsområden genom att främja hållbar utveckling.

Artikel 50

Arbete, sysselsättning och sociala frågor

1. Parterna är överens om att utöka samarbetet på området arbete, sysselsättning och sociala frågor, inbegripet samarbete i fråga om arbete, regional och social sammanhållning, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, jämställdhet mellan kvinnor och män, livslång kompetensutveckling, utveckling av mänskliga resurser, internationell migration och arbete under anständiga villkor samt social trygghet, i syfte att stärka globaliseringens sociala dimension.

2. Parterna bekräftar behovet av att stödja globaliseringsprocessen, eftersom denna gynnar alla, och att främja en full och produktiv sysselsättning och arbete under anständiga villkor, vilket är en förutsättning för en hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning i enlighet med FN:s generalförsamlings resolution 60/1 av den 24 oktober 2005 och ministerförklaringen från högnivåmötet i FN:s ekonomiska och sociala råd i juli 2006 (FN:s ekonomiska och sociala råd E/2006/L.8 av den 5 juli 2006). Samarbetet mellan parterna ska vara förenligt med och ta hänsyn till båda parternas särdrag och till skillnaderna i deras ekonomiska och sociala förhållanden.

3. Parterna bekräftar sitt åtagande att iaktta, främja och genomföra internationellt erkända arbetsnormer enligt ILO:s konventioner i vilka de är parter och vilka anges i ILO- deklarationen från 1988 om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Parterna är överens om att samarbeta och tillhandahålla tekniskt bistånd i syfte att på lämpligt sätt främja ratificeringen av internationellt erkända arbetsnormer och att effektivt genomföra arbetsnormer som ratificerats av parterna.

4. Om inte annat följer av lagar, villkor och förfaranden som gäller i värdlandet och relevanta internationella fördrag och konventioner i vilka parterna är parter, ska båda parterna sträva efter att se till att den andra partens medborgare som är lagligen anställda på värdlandets territorium inte utsätts för diskriminerande behandling på grund av nationalitet i förhållande till andra tredjelandsmedborgare när det gäller t.ex. arbetsförhållanden, lön eller avskedande.

5. Samarbetet kan bland annat ha formen av särskilda program och projekt som parterna ömsesidigt kommit överens om, kapacitetsuppbyggnad, utbyte om politiska lösningar samt initiativ rörande frågor av ömsesidigt intresse på bilateral eller multilateral nivå, t.ex. Asem, EU–Asean och ILO.

Artikel 51

Statistik

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

34

1. Parterna är överens om att främja samarbete rörande harmonisering och utveckling av statistiska metoder, inbegripet insamling, bearbetning, analys och spridning av statistik.

2. I detta syfte är parterna överens om att stärka samarbetet, även inom regionala och internationella forum, genom kapacitetsuppbyggnad och andra projekt för tekniskt bistånd, bland annat tillhandahållande av modern programvara för statistik, i syfte att höja kvaliteten på statistiken.

AVDELNING VII

INSTITUTIONELL RAM

Artikel 52

Gemensam kommitté

1. Parterna är överens om att inom ramen för detta avtal inrätta en gemensam kommitté som består av företrädare på högsta möjliga nivå från båda sidor och som ska ha följande uppgifter:

a) Övervaka att detta avtal fungerar väl och tillämpas korrekt. b) Fastställa prioriteringar i förhållande till detta avtals syften.

c) Övervaka utvecklingen av förbindelserna mellan parterna i deras helhet och utfärda rekommendationer för hur målen för detta avtal ska uppnås.

d) Vid behov begära information från kommittéer och andra organ som inrättats inom ramen för andra avtal mellan parterna samt beakta rapporter som lagts fram av sådana kommittéer och andra organ.

e) Utbyta åsikter och lägga fram förslag om alla frågor av gemensamt intresse, även framtida åtgärder och tillgängliga resurser för att genomföra dem.

f) Lösa skiljaktigheter som uppstår i samband med tillämpningen eller tolkningen av detta avtal.

g) Gå igenom all information som lagts fram av en part i frågor som gäller fullgörande av skyldigheter och samråda i syfte att finna en för parterna godtagbar lösning, i enlighet med artikel 57.

2. Gemensamma kommittén ska normalt sammanträda en gång per år, växelvis i Hanoi och Bryssel, på en dag som ska fastställas genom ömsesidig överenskommelse. Extraordinära möten får också sammankallas genom överenskommelse mellan parterna. Ordförandeskapet i gemensamma kommittén ska innehas växelvis av de båda parterna. Dagordningen för gemensamma kommitténs sammanträden ska fastställas genom överenskommelse mellan parterna.

3. Gemensamma kommittén ska upprätta underkommittéer och specialiserade arbetsgrupper som ska bistå den i dess arbete. Underkommittéerna och arbetsgrupperna ska vid varje sammanträde lämna en detaljerad rapport om sin verksamhet till gemensamma kommittén.

46. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

35

4. Parterna är överens om att gemensamma kommittén även ska ha till uppgift att sörja för att de sektorsavtal eller sektorsprotokoll som eventuellt ingåtts eller kan komma att ingås mellan parterna fungerar väl.

5. Gemensamma kommittén ska anta sin egen arbetsordning.

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 53

Resurser för samarbete

1. Parterna är överens om att ställa nödvändiga resurser, bland annat finansiella medel, till förfogande i den utsträckning som deras respektive resurser och bestämmelser tillåter detta, i syfte att uppfylla de samarbetsmål som fastställs i detta avtal.

2. Parterna ska uppmana Europeiska investeringsbanken att fortsätta sin verksamhet i Vietnam, i enlighet med dess egna förfaranden och kriterier för finansiering.

Artikel 54

Klausul om framtida utveckling

1. Parterna får genom ömsesidigt samtycke utvidga detta avtal i syfte att öka samarbetet, inbegripet komplettera det genom avtal eller protokoll inom specifika sektorer eller verksamhetsområden. Sådana särskilda avtal ska utgöra en integrerad del av de samlade bilaterala förbindelserna enligt det här avtalet och en del av en gemensam institutionell ram.

2. När det gäller genomförandet av detta avtal får endera parten framföra förslag om att utvidga samarbetets räckvidd, med beaktande av de erfarenheter som gjorts i samband med tillämpningen av avtalet.

Artikel 55

Andra avtal

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får varken detta avtal eller någon åtgärd som vidtas inom ramen för detta avtal påverka medlemsstaternas befogenheter att genomföra bilateralt samarbete med Vietnam eller att, i förekommande fall, ingå nya partnerskaps- och samarbetsavtal med Vietnam.

2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen eller genomförandet av åtaganden som respektive part gör gentemot tredje part.

3. Befintliga avtal på de samarbetsområden som omfattas av det här avtalet ska anses utgöra en del av de samlade bilaterala förbindelserna enligt det här avtalet och en del av en gemensam institutionell ram.

Artikel 56

Avtalets tillämpning och tolkning

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

36

1. Var och en av parterna får hänskjuta alla skiljaktigheter avseende tillämpningen eller tolkningen av detta avtal till gemensamma kommittén.

2. Gemensamma kommittén får avgöra frågorna genom att utfärda rekommendationer.

Artikel 57

Fullgörande av skyldigheter

1. Parterna ska vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som är nödvändiga för fullgörandet av deras skyldigheter enligt detta avtal och se till att åtgärderna är förenliga med de mål och syften som fastläggs i avtalet.

2. Om någon av parterna anser att den andra parten har underlåtit att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt detta avtal, får den vidta lämpliga åtgärder.

3. Utom i fall som gäller en väsentlig överträdelse av avtalet ska parten dessförinnan förse gemensamma kommittén med all relevant information som är nödvändig för en noggrann undersökning av situationen i syfte att finna en lösning som är godtagbar för båda parterna.

4. För en korrekt tolkning av avtalet och för dess praktiska tillämpning är parterna överens om att uttrycket lämpliga åtgärder i artikel 57.2 avser åtgärder som vidtas i överensstämmelse med folkrätten och som står i proportion till underlåtenheten att fullgöra en skyldighet enligt avtalet. Vid valet av åtgärder ska i första hand sådana tillgripas som minst stör genomförandet av detta avtal. Åtgärderna ska omedelbart anmälas till den andra parten, och om denna så begär ska parterna samråda om åtgärderna i gemensamma kommittén.

Artikel 58

Hjälpmedel

I syfte att underlätta samarbetet inom ramen för detta avtal är båda parterna överens om att bevilja tjänstemän och experter som deltar i genomförandet av samarbetet de hjälpmedel som de behöver för att utföra sina uppgifter, i enlighet med båda parternas interna regler och föreskrifter.

Artikel 59

Förklaringar

Förklaringarna till detta avtal utgör en integrerad del av avtalet.

Artikel 60

Territoriell tillämpning

Detta avtal ska tillämpas inom det territorium där fördraget om Europeiska unionen är tillämpligt, på de villkor som fastställs i det fördraget, å ena sidan, och på Socialistiska republiken Vietnams territorium, å andra sidan.

Artikel 61

Definition av parterna

48. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

37

I detta avtal avses med parterna unionen eller dess medlemsstater eller unionen och dess medlemsstater, i enlighet med deras respektive befogenheter, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan.

Artikel 62

Nationell säkerhet och utlämnande av information

Ingenting i detta avtal ska tolkas som ett krav på någon av parterna att lämna ut sådan information som parten inte anser det vara förenligt med dess väsentliga säkerhetsintressen att lämna ut.

Artikel 63

Ikraftträdande och giltighetstid

1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då den senare parten till den andra parten har anmält att de rättsliga förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

2. Detta avtal är giltigt i fem år. Det ska automatiskt förlängas med perioder om ytterligare ett år, såvida inte någon av parterna skriftligen, sex månader innan den berörda ettårsperioden har löpt ut, till den andra parten anmäler att den inte har för avsikt att förlänga avtalet.

3. Eventuella ändringar av detta avtal ska ske genom överenskommelse mellan parterna. Ändringarna ska träda i kraft först efter det att den senare parten till den andra parten har anmält att alla nödvändiga formaliteter har slutförts.

4. Detta avtal får sägas upp av endera parten genom skriftlig anmälan till den andra parten. Uppsägningen ska träda i kraft sex månader efter det att den andra parten har tagit emot anmälan.

Artikel 64

Anmälningar

Anmälningar enligt artikel 63 ska göras till Europeiska unionens råds generalsekretariat respektive Vietnams utrikesministerium.

Artikel 65

Giltiga texter

Detta avtal är upprättat på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och vietnamesiska, vilka alla texter är lika giltiga.

Utfärdat i två exemplar i …[ort] den …[dag och månad] år tjugohundra….

Europeiska unionen Socialistiska republiken Vietnam

Konungariket Belgien

Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

38

Republiken Bulgarien

Republiken Tjeckien

Konungariket Danmark

Förbundsrepubliken Tyskland

Republiken Estland

Republiken Grekland

Konungariket Spanien

Republiken Frankrike

Irland

Republiken Italien

Republiken Cypern

Republiken Lettland

Republiken Litauen

Storhertigdömet Luxemburg

Republiken Ungern

Republiken Malta

Konungariket Nederländerna

Republiken Österrike

Republiken Polen

Republiken Portugal

Rumänien

Republiken Slovenien

Republiken Slovakien

Republiken Finland

Konungariket Sverige

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

50. Prop. 2012/13:106 Bilaga 1

SV SV

39 BILAGA

Gemensam förklaring om status som marknadsekonomi

Parterna ska utöka samarbetet för att främja ett erkännande av Vietnams status som marknadsekonomi snarast möjligt, med förbehåll för relevanta förfaranden.

Ensidig förklaring från Europeiska unionen om det allmänna preferenssystemet

Europeiska unionen erkänner det allmänna preferenssystemets stora betydelse för handelsutvecklingen och ska fortsätta samarbetet bland annat genom dialog, utbyten och kapacitetsbyggande åtgärder i syfte att säkerställa att Vietnam kan utnyttja systemet på ett optimalt sätt i överensstämmelse med parternas relevanta förfaranden och EU:s handelspolitik.

Gemensam förklaring om artikel 24 (Samarbete om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism)

Parterna är överens om att gemensamma kommittén ska upprätta en förteckning över de behöriga myndigheter som ansvarar för utbyte av relevant information enligt denna artikel.

Gemensam förklaring om artikel 57 (Fullgörande av skyldigheter)

För den korrekta tolkningen och den praktiska tillämpningen av detta avtal är parterna överens om att uttrycket en väsentlig överträdelse av avtalet i artikel 57.3, i överensstämmelse med artikel 60.3 i 1969 års Wienkonvention om traktaträtten (nedan kallad Wienkonventionen) avser

a) en vägran att fullgöra avtalet som inte sanktioneras av Wienkonventionen, eller

b) en överträdelse av en väsentlig del av avtalet enligt artiklarna 1.1 och 1.2 samt artikel 8.

Åtgärder som en part vidtar i händelse av en väsentlig överträdelse av avtalet ska omedelbart anmälas till den andra parten. På begäran av den andra parten ska gemensamma kommittén inom en period av högst 30 dagar hålla brådskande samråd för att grundligt undersöka varje aspekt av, eller grunden för, åtgärden i syfte att finna en lösning som är godtagbar för båda parterna.

Prop. 2012/13:106

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 mars 2013

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Ek, Lööf, Enström

Föredragande: statsrådet Carlsson

Regeringen beslutar proposition 2012/13:106 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan