Prop. 2017/18:236

Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 april 2018

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en skriftväxling mellan Sverige och Schweiz, verkställd den 8 och 13 december 2017. Skriftväxlingen avser tillämpningen av artikel 10 § 8 i avtalet mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz. Ändringen innebär att nämnda skriftväxling ska gälla som lag i Sverige.

Skriftväxlingen innebär att den svenska respektive den schweiziska behöriga myndigheten ensidigt får intyga att en pensionsfond är sådan att den omfattas av avtalets definition av pensionsfond.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner skriftväxlingen verkställd den 8 och 13 december 2017 till artikel 10 § 8 i avtalet mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet (avsnitt 4),

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz.

Hänvisningar till S1

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

dels att nuvarande bilaga ska betecknas bilaga 1,

dels att 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 §, och en ny bilaga, bilaga 2, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Schweiz undertecknade den 7 maj 1965 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, i den lydelse som avtalet erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 28 februari 2011, gälla som lag här i landet. Innehållet i avtalet och protokollet som fogats till avtalet framgår av bilaga till denna lag. Den skriftväxling som framgår av bilagan till denna lag ska också gälla som lag här i landet.

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Schweiz undertecknade den 7 maj 1965 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, i den lydelse som avtalet har genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 28 februari 2011, gälla som lag här i landet. Innehållet i avtalet och protokollet som fogats till avtalet framgår av bilaga 1 till denna lag. De skriftväxlingar som framgår av bilaga 1 och 2 till denna lag ska också gälla som lag här i landet.

3 § 2

Ett ärende, som enligt artikel

10 § 8 i avtalet ska avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, ska på svensk sida handläggas av Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 2012:234 (jfr 2012:538). 2 Tidigare 3 § upphävd genom 2011:1329.

2. Lagen tillämpas i fråga om belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari 2013 eller senare.

Föreslagen lydelse

Bilaga 2

(Översättning)

Skriftväxling den 8 och 13 december 2017 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

I have the honour to propose on behalf of the Swiss Federal Council the following agreement between our two Governments regarding paragraph 8 of Article 10 of the Convention between the Swiss Confederation and the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital signed on 7 May 1965 (hereinafter: “the Convention”).

Jag har äran att på uppdrag av Schweiziska Edsförbundet föreslå följande överenskommelse mellan våra två regeringar rörande artikel

10 § 8 i avtalet mellan Schweiziska Edsförbundet och Konungariket Sverige för undvikande av dubbelbeskattning å inkomst och förmögenhet, undertecknat den 7 maj 1965 (i det följande benämnt ”avtalet”).

According to paragraph 8 of Article 10 of the Convention the term “pension fund” means any fund within the framework of the social security system which is formed under the laws of a Contracting State or a person that is (a) formed under the laws of a Contracting State; (b) established and maintained in that State principally to administer or provide pensions or similar remuneration; and (c) exempt from tax in that State in respect of the activities mentioned in (b), with the exception of yield tax on pension funds (avkastningsskatten på pensionsmedel) in the case of Sweden; and real estate gains tax (die Grundstückgewinnsteuer) in the case of Switzerland. Paragraph 8 of Article 10 of the Convention further provides that the competent authorities of the Contracting States shall agree that a pension fund qualifies under the paragraph.

Enligt artikel 10 § 8 i avtalet avses med uttrycket ”pensionsfond” varje fond inom ramen för socialförsäkringssystemet som är bildad enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat eller person som a) är bildad enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat, b) är etablerad i och administreras i denna stat huvudsakligen för att förvalta eller tillhandahålla pensioner eller liknande ersättning, och c) är undantagen från beskattning i denna stat på sådan verksamhet som anges under b), med undantag för, såvitt avser Sverige, avkastningsskatten på pensionsmedel samt, såvitt avser Schweiz, skatten på kapitalvinst på fast egendom (die Grundstückgewinnsteuer). Enligt artikel 10 § 8 i avtalet ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna träffa överenskommelse om huruvida en pensionsfond omfattas av bestämmelsen.

With regard to paragraph 8 of Article 10 of the Convention, it is hereby agreed that upon request by a pension fund, the competent authority of the Contracting State

I fråga om artikel 10 § 8 i avtalet är parterna överens om att, på begäran av en pensionsfond, ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat enligt vars lag-

under the laws of which a pension fund was formed shall unilaterally issue a certificate stating that a pension fund qualifies as a pension fund under paragraph 8 of Article 10 of the Convention. Such certification shall be deemed to constitute an agreement under paragraph 8 of Article 10. Such certificate shall apply in respect to one calendar year; in respect to the calendar years 2013–2016, however, one certificate for the entire period may be issued. Such certification by the issuing State, may, with due consideration to the procedural rules of the other Contracting State, be subject to the verification and ensuing rejection by the competent authority of that other Contracting State.

stiftning en pensionsfond bildats, ensidigt utfärda intyg om att pensionsfonden är en pensionsfond enligt artikel 10 § 8 i avtalet. Sådant intyg ska anses utgöra en överenskommelse enligt artikel

10 § 8. Ett intyg ska gälla för ett kalenderår. Vad beträffar kalenderåren 2013–2016 får dock ett intyg som omfattar hela perioden utfärdas. Vidare ska gälla att sådant intyg av den utfärdande staten får, med beaktande av den andra avtalsslutande statens förfaranderegler, granskas och till följd av sådan granskning avvisas av den behöriga myndigheten i denna andra avtalsslutande stat.

I further have the honour to propose that if the above proposal is acceptable for the Government of Sweden, this Letter and your reply thereto shall constitute an Agreement between our two Governments entering into force on the thirtieth day after the date of reception of notification in writing by the Government of Sweden to the Swiss Federal Council of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement and shall apply to amounts paid or credited on or after 1st January 2013. The Contracting States may, at the request of either Contracting State, review the scope and application of this Agreement, and if it appears to either or both of the Contracting States that the Agreement should be renegotiated, such renegotiation shall be entered into without undue delay. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate this Agreement, through diplomatic

Jag har vidare äran att föreslå att, om detta förslag är godtagbart för Sveriges regering, detta brev och ert svar ska utgöra en överenskommelse mellan våra två regeringar, vilken träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då skriftlig underrättelse från Sveriges regering till Schweiziska Edsförbundets regering, om att de konstitutionella åtgärder som krävs för att överenskommelsen ska träda i kraft har vidtagits, tas emot, och tillämpas på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari 2013 eller senare. De avtalsslutande staterna kan, på begäran av endera avtalsslutande stat, granska tillämpningsområdet för och tillämpningen av överenskommelsen och om det för en eller båda avtalsslutande staterna framstår som att överenskommelsen bör omförhandlas, ska sådan omförhandling inledas utan oskäligt dröjsmål. Denna överenskommelse förblir i kraft tills den sägs upp av en avtalsslutande stat. Endera avtalsslutande staten kan säga upp överenskommelsen på

channels, by giving written notice of termination. Such termination shall become effective on the 1st day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the written notice of termination.

diplomatisk väg genom skriftlig underrättelse härom. I händelse av sådan uppsägning upphör överenskommelsen att gälla från och med den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period av sex månader efter det att den skriftliga underrättelsen om uppsägning tas emot.

I avail myself of this opportunity to renew to you, Dear Ms. Haggren, the assurances of my highest consideration.

Jag begagnar detta tillfälle att försäkra er, Ms. Haggren, om min utmärkta högaktning.

Yours sincerely,

Pascal Duss

Head of Section

Högaktningsfullt

Pascal Duss

Head of Section

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

I have the honour to acknowledge receipt of your Letter of 8 December 2017 which reads as follows:

Jag har äran att bekräfta mottagandet av ert brev daterat den 8 december 2017 som lyder enligt följande.

“I have the honour – – – receipt of the written notice of termination.”

”Jag

har äran

– – –

underrättelsen om uppsägning tas emot.”

I have the honour to inform you that the foregoing is acceptable to the Government of Sweden. I further have the honour to confirm that your Letter together with this Letter in reply shall constitute an Agreement between our two Governments in this matter.

Jag har äran att bekräfta att det föregående kan godtas av Sveriges regering. Jag har vidare äran att bekräfta att ert brev tillsammans med detta svar ska utgöra en överenskommelse mellan våra två regeringar i detta ärende.

I avail myself of this opportunity to renew to you, Sir, the assurances of my highest consideration.

Jag begagnar detta tillfälle att försäkra er om min utmärkta högaktning.

Linda Haggren

Director-General

Linda Haggren

Director-General

3. Ärendet och dess beredning

Det nu gällande skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet undertecknades den 7 maj 1965. Protokoll om ändring i avtalet undertecknades den 10 mars 1992 och den 28 februari 2011 (sistnämnda protokoll innebär att bestämmelserna i 1992 års protokoll inte längre gäller). Avtalet samt 2011 års ändringsprotokoll med tillhörande skriftväxling är införlivade i svensk rätt genom lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz.

Efter förhandlingar om en överenskommelse mellan Sverige och Schweiz om tillämpning av avtalets artikel 10 § 8 har ett utkast till skriftväxling, upprättat på engelska, färdigställts. Den engelska texten och en svensk översättning har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och

Skatteverket. En skriftväxling om överenskommelse verkställdes den 8 och 13 december 2017.

Ett förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz har upprättats inom Finansdepartementet. Ett utkast till lagförslag har beretts under hand med Skatteverket.

Lagrådet

Genom lagförslaget införlivas skriftväxlingen mellan Sverige och Schweiz till artikel 10 § 8 i skatteavtalet i svensk lagstiftning. Vidare föreskrivs att Skatteverket ska vara behörig myndighet enligt avtalets artikel 10 § 8. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Skriftväxlingen till artikel 10 § 8

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner skriftväxlingen verkställd den 8 och 13 december 2017 till artikel 10 § 8 i avtalet mellan

Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet och antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm har inget att erinra mot förslaget till överenskommelse. Skatteverket tillstyrker förslaget till överenskommelse.

Skälen för regeringens förslag: Sverige och Schweiz verkställde den 8 och 13 december 2017 en skriftväxling till artikel 10 § 8 i skatteavtalet.

Artikel 10 § 8 innehåller en definition av uttrycket ”pensionsfond”, vilken infördes i skatteavtalet genom 2011 års ändringsprotokoll, tillsammans med bestämmelser i artikel 10 § 3 om undantag från källbeskattning av utdelning till pensionsfond. Enligt paragraf 3 gäller att

utdelning till pensionsfond ska vara undantagen från källbeskattning om utdelningen inte förvärvas genom en av pensionsfonden, eller ett företag i intressegemenskap med pensionsfonden, bedriven affärsverksamhet, och pensionsfonden inte säljer, eller ingår avtal om att sälja, de andelar på vilka utdelningen belöper inom två månader efter det datum då pensionsfonden förvärvade andelarna (artikel 10 § 3 b). Med ”pensionsfond” avses enligt paragraf 8 varje fond inom ramen för socialförsäkringssystemet som är bildad enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat eller person som:

a) är bildad enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat,

b) är etablerad i och administreras i denna stat huvudsakligen för att förvalta eller tillhandahålla pensioner eller liknande ersättning, och

c) är undantagen från beskattning i denna stat på sådan verksamhet som anges under b).

Av punkt 1 i det tilläggsprotokoll som fogats till avtalet följer att med ”beskattning” avses inte svensk avkastningsskatt på pensionsmedel respektive schweizisk skatt på kapitalvinst på fast egendom. För svensk del avses med paragraf 8 bl.a. AP-fonderna. Av definitionen av uttrycket ”pensionsfond” framgår att detta omfattar även skattebefriade pensionsstiftelser om dessa uppfyller samtliga villkor i paragrafen. För att en fond ska utgöra en pensionsfond enligt paragraf 8 fordras en ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna. Den skriftväxling som verkställdes den 8 och 13 december 2017 syftar till att förenkla tilllämpningen av paragraf 8 och innebär att den svenska respektive den schweiziska behöriga myndigheten ensidigt får intyga att en pensionsfond är sådan att den omfattas av avtalets definition av pensionsfond.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 2017/18:236: Avsnitt 1

4.1. Lagförslaget

2017 års skriftväxling mellan Sverige och Schweiz ska införlivas i svensk rätt. Det sker genom en ändring i den lag genom vilken skatteavtalet införlivats i den svenska rätten. I nu gällande 1 § lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz föreskrivs att avtalet tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, i den lydelse som avtalet har genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 28 februari 2011, liksom den skriftväxling som framgår av bilagan till lagen ska gälla som lag här i landet. Genom att ändra 1 § och även hänvisa till skriftväxlingen verkställd den 8 och 13 december 2017 samt i en ny bilaga 2 till lagen återge skriftväxlingen, inkorporeras skriftväxlingen i den svenska rätten.

I 3 § föreskrivs att Skatteverket ska vara behörig myndighet på svensk sida när det gäller ärenden som enligt artikel 10 § 8 ska avgöras mellan de behöriga myndigheterna. De ärenden som avses här rör överenskommelse om att pensionsfonder motsvarar definitionen av pensionsfond enligt skatteavtalet.

I skriftväxlingen anges att överenskommelsen träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då skriftlig underrättelse från Sveriges

regering till Schweiziska Edsförbundets regering, om att de konstitutionella åtgärder som krävs för att överenskommelsen ska träda i kraft har vidtagits, tas emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt överenskommelsen kommer att träda i kraft. I förslaget har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I enlighet med vad som anges i skriftväxlingen anges vidare att lagen tilllämpas på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari 2013 eller senare. Skriftväxlingens tillämpningsbestämmelser har härigenom knutits till de tillämpningsbestämmelser som gäller för artikel 10 § 3 i skatteavtalet, vilka infördes genom 2011 års ändringsprotokoll (SFS 2012:234 och 2012:538). Bestämmelserna i skriftväxlingen rör förfarandet för att bestämma om pensionsfonder uppfyller skatteavtalets definition. Det kan konstateras att även om skriftväxlingen innebär retroaktiv verkan för sådant intyg som behörig myndighet genom skriftväxlingen ges möjlighet att utfärda så är här inte fråga om bestämmelser om skattskyldighets inträde. De bestämmelser varigenom skattskyldighet för utdelning till pensionsfond inskränks i vissa fall finns i skatteavtalets artikel 10 § 3.

4.2. Skriftväxlingens innehåll

Artikel 10 § 8 i skatteavtalet innebär att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska träffa överenskommelse om huruvida en pensionsfond omfattas av bestämmelsen. Enligt 2017 års skriftväxling ska i fråga om artikel 10 § 8 i avtalet följande gälla. På begäran av en pensionsfond ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat enligt vars lagstiftning en pensionsfond bildats, ensidigt utfärda intyg om att pensionsfonden är en pensionsfond enligt artikel 10 § 8 i avtalet. Ett sådant intyg ska anses utgöra en överenskommelse enligt artikel 10 § 8. Ett intyg ska gälla för ett kalenderår. För kalenderåren 2013–2016 får dock ett intyg för hela perioden utfärdas. Den behöriga myndigheten i den andra staten får, med beaktande av de förfaranderegler som gäller där, granska och till följd av sådan granskning avvisa intyg från den utfärdande staten.

Skriftväxlingen träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då skriftlig underrättelse från Sveriges regering till Schweiziska Edsförbundets regering, om att de konstitutionella åtgärder som krävs för att skriftväxlingen ska träda i kraft har vidtagits, tas emot. Skriftväxlingen tillämpas på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari 2013 eller senare.

De avtalsslutande staterna kan, på begäran av endera avtalsslutande stat, granska tillämpningsområdet för och tillämpningen av överenskommelsen och om det för en eller båda staterna framstår som att denna bör omförhandlas, ska sådan omförhandling inledas utan oskäligt dröjsmål. Skriftväxlingen förblir i kraft tills den sägs upp av en avtalsslutande stat. Endera avtalsslutande staten kan säga upp skriftväxlingen på diplomatisk väg genom skriftlig underrättelse om uppsägning. I händelse av sådan uppsägning upphör skriftväxlingen att gälla från och med den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period av sex månader efter det att den skriftliga uppsägningen tas emot.

5. Konsekvenser för de offentliga finanserna

Genom denna proposition kommer 2017 års skriftväxling till artikel

10 § 8 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz att införlivas i svensk rätt. Skriftväxlingen har betydelse för tillämpning av skatteavtalets bestämmelser om nedsättning av källskatt på utdelning som betalas till pensionsfonder. Rätten till sådan nedsättning följer av 2011 års ändringsprotokoll till skatteavtalet, medan skriftväxlingen endast rör förfarandet för att klassificera pensionsfonder enligt artikel 10 § 8. Förslaget ger därför i sig inte upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslaget bedöms ha inga eller försumbara effekter för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Förslaget bedöms i övrigt inte ha effekter på sysselsättning, miljö, integration eller den ekonomiska jämställdheten.

6. Författningskommentar

1 §

Ändringen innebär att skriftväxlingen verkställd den 8 och 13 december 2017 till skatteavtalets artikel 10 § 8 ska gälla som lag här i landet.

I paragrafens första stycke föreskrivs att ett ärende, som enligt artikel

3 §

10 § 8 i avtalet ska avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, på svensk sida ska handläggas av Skatteverket.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 april 2018

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Hallengren, Bucht, Hultqvist, Hellmark Knutsson, Bolund, Damberg, Bah Kuhnke, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Linde, Skog, Ekström, Fritzon, Eneroth

Föredragande: statsrådet Bolund

Regeringen beslutar proposition Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz