Prop. 2022/23:92

Extra ändringsbudget för 2023 - Försvarsmateriel till Ukraina

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2023

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2023. Förslagen är en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

I propositionen lämnas förslag om ett bemyndigande för regeringen att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av stridsvagn 122, artilleripjäser av typ Archer och robotsystem 97, samt ammunition till denna materiel, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, och om att tillföra medel för återanskaffning av materiel. Propositionen innehåller även förslag om ett bemyndigande för regeringen att besluta om försäljning av artilleripjäser av typ Archer till Storbritannien.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget 1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområde 6

Försvar och samhällets krisberedskap besluta att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av stridsvagn 122, artilleripjäser av typ Archer och robotsystem 97, samt ammunition till denna materiel, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 6 062 200 000 kronor (avsnitt 3.1).

2. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 besluta om försäljning av högst 14 artilleripjäser av typ Archer till Storbritannien (avsnitt 3.1).

3. Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera försäljningsintäkterna enligt 2 (avsnitt 3.1).

4. Riksdagen godkänner ändrad ram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap och anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.

5. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst det belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.

Riksdagen beslutar att förkorta motionstiden till fyra dagar.

Tabell 1.1 Ändrad ram för utgiftsområde 6 och ändrade anslag 2023

Tusental kronor

Utgifts- område Anslag

Beslutad ram/anvisat

anslag

Förändring

av ram/

anslag

Ny ram/Ny anslagsnivå

6 Försvar och samhällets krisberedskap 95 640 030 729 500 96 369 530

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 51 802 548 524 500 52 327 048 1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar 29 287 005 205 000 29 492 005

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

729 500

Tabell 1.2 Ändrat beställningsbemyndigande 2023

Tusental kronor

Utgiftsområde Anslag

Beslutat

beställnings-

bemyndi-

gande

Förändring av beställ-

ningsbemyndigande

Nytt

beställnings-

bemyndi-

gande

Tidsperiod

6 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 149 684 700 8 430 000 158 114 700

2024–

2031

Summa förändring av beställningsbemyndigande på ändringsbudget

8 430 000

Anm.: De ekonomiska åtagandena medger utgifter fr.o.m. 2024 t.o.m. angivet slutår.

.

Hänvisningar till S1

2. Ärendet och dess beredning

Enligt riksdagsordningen får regeringen vid högst två tillfällen lämna en proposition med förslag till ändringar i statens budget för det löpande budgetåret (9 kap. 6 § första stycket). En sådan proposition lämnas i anslutning till budgetpropositionen eller den ekonomiska vårpropositionen (tilläggsbestämmelse 9.6.1). Förslag till ändringar i budgeten får dock lämnas vid andra tillfällen om regeringen anser att det finns särskilda skäl (9 kap. 6 § andra stycket).

Regeringen har vid två tillfällen lämnat extra propositioner med förslag till ändringar i budgeten för 2023. Propositionerna har avsett stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser (prop. 2022/23:52, bet. 2022/23:FiU31, rskr. 2022/23:118– 120) och tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter (prop. 2022/23:58, bet. 2022/23:FiU33, rskr. 2022/23:125).

Sverige har tidigare lämnat omfattande stöd till Ukraina, i form av både ekonomiska och materiella resurser. Regeringen ser ett fortsatt behov av att bistå Ukraina. Ukraina har efterfrågat ytterligare stöd i form av försvarsmateriel. Vidare har Storbritannien efterfrågat möjligheten att anskaffa försvarsmateriel till följd av landets donationer av materiel till Ukraina. Försvarsmakten bedöms under en begränsad tid kunna avvara viss sådan materiel. Sverige har ett utrikes- och säkerhetspolitiskt intresse av att skyndsamt tillhandahålla den efterfrågade materielen.

Regeringen anser mot denna bakgrund att det finns särskilda skäl för att lämna förslag till ändringar i statens budget för 2023.

Regeringen anser vidare mot bakgrund av vad som ovan anförts att det finns synnerliga skäl för riksdagen att besluta om förkortad motionstid. Regeringen föreslår att motionstiden förkortas till fyra dagar.

3. Ändringar i statens budget för 2023

3.1. Ändringar av statens utgifter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 51 802 548 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap ökas med 524 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för att bibehålla materielens eller anläggningens tekniska förmåga eller prestanda.

I denna proposition föreslås regeringen bemyndigas att skänka försvarsmateriel till Ukraina (se anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar). Överföringen av materiel till Ukraina medför bl.a. kostnader för transport och iordningställande av materielen samt utbildning och säkerhetsskyddsåtgärder. Anslaget bör därför ökas med 524 500 000 kronor.

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 29 287 005 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under innevarande år besluta om beställningar och avveckling av materiel och anläggningar som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 149 684 700 000 kronor 2024–2031.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2023 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av stridsvagn 122, artilleripjäser av typ Archer och robotsystem 97, samt ammunition till denna materiel, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 6 062 200 000 kronor.

Anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar ökas med 205 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2023 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar och avveckling av materiel och anläggningar som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 158 114 700 000 kronor 2024–2031.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för att finansiera utveckling, anskaffning, återanskaffning och avveckling av anslagsfinansierad materiel och anläggningar.

Ukraina har efterfrågat stöd i form av försvarsmateriel. Landet bedöms vara i behov av bl.a. stridsvagnar, luftvärn och artilleriförmåga. Denna materiel behövs även fortsättningsvis för Försvarsmaktens verksamhet, men bedöms under en begränsad tid kunna avvaras som stöd till Ukraina.

Sverige har ett utrikes- och säkerhetspolitiskt intresse av att tillhandahålla den efterfrågade materielen till Ukraina.

Enligt 8 kap. 6 § budgetlagen (2011:203) får regeringen besluta om överlåtelse av lös egendom om egendomen inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar eller om den inte anskaffats med statens medel. För att regeringen ska kunna skänka den ovan nämnda materielen till Ukraina krävs därför riksdagens bemyndigande.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att besluta att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av stridsvagn 122, artilleripjäser av typ Archer och robotsystem 97, samt ammunition till denna materiel, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 6 062 200 000 kronor. Därtill föreslås en försäljning av artilleripjäser av typ Archer till Storbritannien (se bemyndigande nedan). De artilleripjäser som föreslås skänkas och säljas är ännu inte förbandsatta. Det samlade värdet av materiel som föreslås skänkas och säljas uppgår till sammanlagt 8 635 000 000 kronor.

Med hänsyn till Försvarsmaktens behov och det säkerhetspolitiska läget är det av stor betydelse att återanskaffning av motsvarande materiel som föreslås skänkas kan ske skyndsamt. Anslaget bör därför ökas med 205 000 000 kronor.

För att kunna återanskaffa materiel motsvarande det som föreslås skänkas och säljas behöver även beställningar som medför ekonomiska åtaganden kommande år göras. Bemyndigandet bör därför ökas med 8 430 000 000 kronor. Ökningen av bemyndigandet avses till viss del finansieras med ökade anslag om totalt 6 062 200 000 kronor för 2024– 2028, till viss del av försäljningsintäkter (se bemyndigande nedan) och resterande del av beräknade medel på anslaget.

Utförsel av försvarsmateriel som utgör krigsmateriel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel kräver tillstånd enligt samma lag.

Bemyndigande att besluta om försäljning av artilleripjäser av typ Archer

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2023 besluta om försäljning av högst 14 artilleripjäser av typ Archer till Storbritannien och att disponera försäljningsintäkterna.

Skälen för regeringens förslag: Storbritannien har efterfrågat möjligheten att anskaffa artilleripjäser av typ Archer till följd av landets donationer av sådana system till Ukraina. Regeringen gav den 19 januari 2023 Försvarets materielverk i uppdrag att förhandla om en överenskommelse om försäljning av Archer till Storbritannien.

För Sverige innebär en försäljning av artilleripjäser av typ Archer försvarsnytta genom samarbete kring utveckling av systemet och möjligheten till gemensamma övningar och taktikutveckling. Det är även angeläget att Sverige och Storbritannien genom ett samarbete kan förse Ukraina med en starkare och mer uthållig artilleriförmåga.

I enlighet med 8 kap. 6 § budgetlagen får regeringen besluta att överlåta lös egendom om den inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar eller om den inte anskaffats med statens medel. Artilleripjäser av typ Archer behövs även fortsättningsvis för Försvarsmaktens verksamhet.

För att regeringen ska kunna sälja artilleripjäserna till Storbritannien krävs därför riksdagens bemyndigande.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att besluta om försäljning av högst 14 artilleripjäser av typ Archer till Storbritannien och att disponera försäljningsintäkterna.

Hänvisningar till S3-1

  • Prop. 2022/23:92: Avsnitt 1

3.2. Konsekvenser för statens budget

De förslag som lämnas i denna proposition innebär att anvisade medel sammantaget ökar med 0,7 miljarder kronor 2023. De ökade utgifterna beräknas försämra statens finansiella sparande med 0,7 miljarder kronor och öka statens lånebehov med motsvarande belopp.

Den föreslagna förändringen av beställningsbemyndigandet på anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar medför ökade utgifter. Anslaget beräknas behöva öka med totalt 6,1 miljarder kronor 2024–2028. De ökade utgifterna beräknas försämra statens finansiella sparande med 0,1 miljarder kronor 2024, 0,2 miljarder kronor 2025, 0,2 miljarder kronor 2026, 1,2 miljarder kronor 2027 och 4,4 miljarder kronor 2028. Statens lånebehov beräknas öka med motsvarande belopp.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 mars 2023

Närvarande: statsminister Kristersson, ordförande, och statsråden Busch, Svantesson, Ankarberg Johansson, Edholm, J Pehrson, Waltersson Grönvall, Jonson, Strömmer, Forssmed, Tenje, Forssell, Slottner, M Persson, Wykman, Malmer Stenergard, Kullgren, Liljestrand, Brandberg, Bohlin, Carlson

Föredragande: statsråden Svantesson, Jonson

Regeringen beslutar proposition 2022/23:92 Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina