RA-FS 1991:9

Riksarkivets föreskrifter om fortsatt giltighet av vissa föreskrifter om arkiv och gallring hos statliga myn- digheter, utfärdade med stöd av allmänna arkivstadgan

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Riksarkivets föreskrifter om fortsatt giltighet av vissa

föreskrifter om arkiv och gallring hos statliga myn-

digheter, utfärdade med stöd av allmänna arkivstadgan

(1961: 590);

beslutade den 24 september 1991.

Föreskrifter utfärdade före den 1 juli 1991 av riksarkivet eller av central

statsmyndighet med stöd av 5 & allmänna arkivstadgan skall fortsätta att

gälla såsom utfärdade av riksarkivet med stöd av arkivförordningen

(199l:446).

Hänvisningar till 4 och 15 55 allmänna arkivstadgan i riksarkivets före-

skrifter om gallring (gallringsbeslut) och återställande av handlingar, utfar-

dade före den 1 juli 1991, skall avse 11 och 12 55 arkivförordningen.

Denna författning träder i kraft den 25 oktober 1991 och tillämpas för

tiden från och med den 1 juli 1991.

SVEN LUNDKVIST'

Lennart Lundquist

Kommentus Förlag 2131 007/Norstedts Tryckeri AB. 1991

RIKSARKIVET

RA-FS 1991:9

Utkom från trycket

den 17 oktober 1991.