RA-FS 2008:1

Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

RA-FS 2008:1

Utkom från trycket

den 16 juni 2008

Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter

och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav

och certifiering;

beslutade den 18 mars 2008.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 § arkivförordningen (1991:446) i

fråga om Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om

tekniska krav och certifiering att 4 kap. 3– 4 §§ och 14 § skall ha följande

lydelse, att ett nytt allmänt råd skall införas i anslutning till 4 kap. 4 § samt

att det skall införas en ny 4 kap. 14 a § av följande lydelse.

4 kap. Tekniska krav för handlingar på papper

Åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper

3 §

Utöver vad som sägs i 1–2 §§ skall åldringsbeständigt och arkiv -

beständigt papper vara av standardiserat format: A-serien i enlighet med

ISO 216, utgåva 2, 2007-08-29 samt vara ofärgat.

Allmänna råd. Papper av format A3 och mindre bör ha en nominell ytvikt på minst

80 g/m², och papper av format större än A3 en nominell ytvikt på minst 100 g/m².

4 §

För skrivmedel skall kraven i svensk standard SS-ISO 11798, ut -

gåva 1, Dokumentation – Beständighet och hållbarhet hos skrift på pap-

per – Krav och provningsmetoder, avsnitt 4 vara uppfyllda.

Följande undantag medges från i första stycket ställda krav:

1. Skrift med kulspetspennor, som ger blå skrift får vid provning av be-

ständighet mot ljus och värme övergå från blått till grönt.

2. Beträffande flerfärgad skrift skall tabell 2 ha följande lydelse.

Tabell 2 — Maximala förändringar av flerfärgad skrift

± 8

± 8

± 15

± 8

± 8

± 8

Δ

L*

Δ

a*

Δ

b*

Avsnitt 4.3, 4.4 och 4.7,

alla färger med undantag

av gul

Avsnitt 4.3, 4.4 och 4.7,

gul

Anmärkning Δ

L*,

Δ

a* och

Δ

b* är färgskillnader.

RA-FS 2008:1

2

Allmänna råd. Skrivmedel som används för framställning av pappershandlingar är

t.ex. pennor, tusch, stämpelfärger, skrivare, kopiatorer och faxar. De tekniska kra-

ven kan även tillämpas på färg som används för färgläggning av kartor och ritning-

ar, samt för tryckfärger som används för logotyper, färgade fält på blanketter m.m.

14 § Material som används i bindningen skall uppfylla kraven i svensk

standard SS 66 70 05, utgåva 1 (1997), Dokumentation – Bindning av

böcker, periodika och andra pappershandlingar för arkiv och bibliotek,

avsnitt 5, med undantag för

– kravet på densitet för papp i 5.2.1.4 som skall vara minst 0,8 g/cm3,

samt

– kraven på överdragsmaterial i 5.2.3 som skall vara i enlighet med. 3.11

och 3.12 i Bibliotheks-Bucheinbände Gütebestimmungen, RAL-RG

495 (2003).

Papp för bindning skall uppfylla kraven 5.3, 5.4 och 5.5 i SS EN ISO

9706.

Allmänna råd. Ett lämpligt lim för bindningsändamål är etylenvinylacetatlim (EVA).

14 a §

Metoder som används vid bindningen skall uppfylla kraven i

standarden SS 66 70 05, utgåva 1 (1997) för metoderna T2, T3 eller T4.

Som alternativ till metod T2, punkt 7.2.2 i standarden, får myndigheten

tillämpa de tekniska kraven i bilaga 2 till denna författning.

Vid användning av metod T3 skall volymen placeras i arkivbox.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2008.

TOMAS LIDMAN

Per Jansson