RA-FS 2008:2

Riksarkivets föreskrifter om återlämnande av handlingar från domstol

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

RA-FS 2008:2

Utkom från trycket

den 16 juni 2008

Riksarkivets föreskrifter om återlämnande av

hand lingar från domstol;

beslutade den 18 mars 2008.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 4 arkivförord ningen (1991:446)

följande föreskrifter om återlämnan de av handlingar från tingsrätter, hov-

rätter och Högsta domstolen samt länsrätter, kammarrätter och Rege rings-

rätten.

Tillämpningsområde

1 §

Denna författning gäller för tingsrätterna, hov rätterna och Högsta

domstolen samt länsrätterna, kammarrätterna och Regeringsrätten.

Återlämnande

2 §

En handling som lämnats till en domstol i ett mål eller ärende får

återlämnas om den är av särskild vikt för ingivaren.

Ersättningskopia

3 §

Vid återlämnande ska domstolen ersätta den återlämnade handling-

en med en bestyrkt kopia eller anteck ning om innehållet om kopia inte

kan tas. Notering om återlämnandet ska göras i mål- och ärenderegister

eller motsvarande.

Tidpunkten för återlämnande

4 §

Återlämnande får inte ske innan målet eller ärendet har avgjorts.

Allmänna råd: När ett mål eller ärende har avgjorts genom dom eller beslut bör

handlingen inte åter lämnas förrän domen eller beslutet vunnit laga kraft.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2008.

TOMAS LIDMAN

Per Jansson